INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN"

Transcriptie

1 INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 1 van 18

2 INHOUDSOPGAVE 1 BCP ALGEMENE INFORMATIE 3 2 BEROEPSBESCHRIJVING Beroepscontext/werkzaamheden Rol en Verantwoordelijkheden Complexiteit Typerende beroepshouding Trends en innovaties Achtergrond en Loopbaan 6 3 KERNTAKEN EN -OPGAVEN 7 4 BEROEPSCOMPETENTIES Kwaliteitsbewust werken Veiligheidsbewust werken Planmatig werken Organiseren Kostenbewust werken Klantgericht handelen Instrueren Leidinggeven Communiceren Samenwerken Competenties ontwikkelen Professionele werkrelatie onderhouden 17 BIJLAGE 1 COMPETENTIEMATRIX 18 RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 2 van 18

3 1 BCP ALGEMENE INFORMATIE BCP Algemene informatie Datum Februari 2005 Versie 1 Onder regie van Ontwikkeld door Brondocumentatie Fundeon Arbeid Opleidingen Consult BV Gespreksverslagen van interviews met beroepsbeoefenaren en hun leidinggevende; profiel machinist hijskranen; Cursusbeschrijving, eindtermen en toetstermendocument voor de cursus Uitvoerder hijswerken. Legitimering Mogelijke functiebenamingen Uitvoerder hijswerken RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 3 van 18

4 2 BEROEPSBESCHRIJVING 2.1 BEROEPSCONTEXT/WERKZAAMHEDEN De uitvoerder hijswerken 1 is werkzaam in zowel kleine als grote kraan(verhuur)- en transportbedrijven. De bedrijven hebben als voornaamste activiteit transport, waaronder het (verticaal) transporteren van een grote diversiteit aan hijslasten (bijvoorbeeld windmolens, masten, wanden, complete gebouwen, reactoren, koeltorens). De bedrijven voeren hijswerken uit in verschillende marktsegmenten zoals de bouw, de industrie en de scheepsbouw. De uitvoerder werkt op zowel kleine als grote en/of (technisch of organisatorisch) complexe hijswerken. Kenmerkend voor de functie van uitvoerder is dat hij bij de uitvoering van deze werken spin in het web is. Hij heeft in het werk te maken met opdrachtgevers, personeel van het eigen bedrijf (bijv. machinisten, monteurs), onderaannemers (bijv. chauffeurs, rollers, landmeetploegen), leveranciers, externe instanties (bijv. gemeente, politie), diverse disciplines (bijv. constructeurs) en afdelingen binnen de eigen organisatie. Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn: hijswerk opnemen; hijswerk voorbereiden; projectleiding verzorgen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van hijswerken, de aansturing van medewerkers en eventuele onderaannemers en een werkuitvoering volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Hij vervult een aansturende en coördinerende rol en fungeert als visitekaartje van het bedrijf. In die zin is hij (mede) verantwoordelijk voor het imago van het bedrijf. Bij grote hijswerken werkt de uitvoerder vaak samen met een projectleider, die in dat geval veelal een deel van de werkvoorbereiding en de werkopname voor zijn rekening neemt. Met name de grotere bedrijven werken zowel nationaal als internationaal, waardoor de uitvoerder ook op hijswerken in het buitenland kan worden ingezet. 1 Daar waar uitvoerder staat, wordt uitvoerder hijswerken bedoeld. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 4 van 18

5 2.2 ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN De uitvoerder voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Hij is verantwoordelijk voor de werkuitvoering en de resultaten van de medewerkers die hij aanstuurt en draagt er zorg voor dat het werk wordt uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Op grotere projecten werkt hij vaak samen met een projectleider. De uitvoerder is dan verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de aansturing van personeel (zowel van het eigen bedrijf als van de opdrachtgever), onderaannemers en andere disciplines. Bij kleine projecten coördineert de uitvoerder het project vaak geheel zelfstandig (van werkopname tot werkvoorbereiding tot aansturing). De uitvoerder hijswerken legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van zijn direct leidinggevende, bijvoorbeeld het hoofd uitvoerder of de projectleider. 2.3 COMPLEXITEIT De uitvoerder verricht zowel standaard, routinematige werkzaamheden als complexere taken. De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de volgende factoren: De uitvoerder is spin in het web. Aangezien de uitvoerder het aanspreekpunt is voor diverse betrokkenen, moet hij problemen van verschillende aard op kunnen lossen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de aansturing van verschillende disciplines. Hiervoor is het belangrijk dat hij niet alleen inzicht heeft in hijswerk, maar ook in andere disciplines (bijvoorbeeld vijzelen, rollen, constructiewerk etc.). De uitvoerder moet zowel een technisch vakman zijn en tegelijkertijd communicatief sterk en commercieel zijn. Bij het voorbereiden van het hijswerk en het (speciaal) transport wordt van de uitvoerder verwacht dat hij vergunningen en wegafzettingen regelt. In iedere (deel)gemeente gelden andere regels en procedures, en zijn er verschillende aanspreekpunten. De uitvoerder moet hierin snel de juiste weg weten te vinden. De uitvoerder werkt vaak onder (grote) tijdsdruk. Hierdoor moeten de verschillende werkzaamheden uitermate goed op elkaar worden afgestemd. Bij de werkopname en het opstellen van het hijsplan moet de uitvoerder met een grote diversiteit aan factoren rekening houden. Daarnaast moet hij kostenbewust zijn en er rekening mee houden dat hij zoveel mogelijk uit het materieel haalt, dit vergt creativiteit en inventiviteit. Als de uitvoerder zijn werk niet goed uitvoert, kunnen er (ernstige) ongelukken plaatsvinden en kan er onnodige schade aan materieel en omgeving worden toegebracht. Ook kunnen er gevolgen zijn voor de planning van het project, met alle (financiële) gevolgen van dien. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 5 van 18

6 2.4 TYPERENDE BEROEPSHOUDING Voor een optimale taakuitoefening is het van belang dat de uitvoerder een professionele beroepshouding heeft waarbij de volgende houdingsaspecten en persoonskenmerken: vaktechnische kennis en inzicht; kwaliteitsbewust; veiligheidsbewust; oplossingsgericht; besluitvaardig; stressbestendig; sociaal/communicatief; klantgericht; inventief; zelfstandig; flexibel. 2.5 TRENDS EN INNOVATIES Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen. Hierdoor wordt communicatie richting de opdrachtgever, bijvoorbeeld over de keuze voor een bepaalde werkwijze, belangrijker. Hiermee samenhangend is er vanuit opdrachtgevers ook steeds meer vraag naar uitgewerkte hijsplannen. In verband met kostenbeheersing en een toenemende concurrentie in de markt moet er steeds meer uit het materieel worden gehaald (bijv. waar het makkelijker zou zijn om 2 kranen in te zetten, uit kostenoogpunt 1 kraan inzetten), waardoor het werk complexer wordt. Er zijn meer en strengere regels met betrekking tot veiligheid, arbo en milieu en er wordt scherper toezicht gehouden op het naleven van deze regels, met name in de industrie. Door een toenemende automatisering wordt er steeds meer gebruik gemaakt van computersystemen. Zo worden hijsplannen steeds vaker met behulp van Autocad uitgewerkt. Bedrijven worden meer allround en bieden naast verticaal transport ook diensten als interne verhuizingen en wegtransport aan. Door de internationalisering van de markt en de Europese eenwording wordt een goede beheersing van met name de Engelse taal voor de uitvoerder hijswerken belangrijker. De uitvoerder voert het werk in zowel binnen- als buitenland uit en heeft in zijn werk in toenemende mate te maken met anderstalige opdrachtgevers en onderaannemers. 2.6 ACHTERGROND EN LOOPBAAN De uitvoerder kan doorgroeien naar de functie van werkvoorbereider, hoofd uitvoerder of projectleider. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 6 van 18

7 3 KERNTAKEN EN -OPGAVEN 1. Neemt het hijswerk op Proces De werkzaamheden zijn opgenomen, de kraanopstelling en de benodigde inzet van materieel, materiaal en personeel is bepaald. Er zijn duidelijke afspraken met de opdrachtgever gemaakt en de gegevens zijn verwerkt tot een duidelijk hijsplan en een concurrerende offerte. De uitvoerder neemt hijswerken op locatie op. Hij interpreteert de (potentiële) opdracht op de juiste wijze, bestudeert tekeningen van de hijslast en de locatie en vraagt bij onduidelijkheden aanvullende informatie. Hij inventariseert de specificaties en eventuele bijzonderheden (bijv. gewicht en afmetingen van de hijslast, kenmerken van het terrein en de omgeving), meet het werk op en verkent transportroutes. Hij bepaalt de kraanopstelling en de benodigde inzet van materieel, materiaal en personeel en berekent aan de hand van hijstabellen de kraancapaciteit. Hij verwerkt de werkopname tot een overzichtelijke schets en geeft de informatie door aan bijv. de projectleider of engineer, die de gegevens verwerkt tot een hijsplan, of stelt zelf een hijsplan op. In het laatste geval vermeldt hij in het hijsplan duidelijk informatie m.b.t. de kraanopstelling, hijslast, transportroute etc. Hij berekent en vermeldt indien nodig de stempeldruk. Hij maakt een taak-risico-analyse en geeft daarin aan welke maatregelen worden getroffen om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Indien nodig verwerkt hij de gegevens met behulp van Autocad. Indien de uitvoerder ook de offerte maakt, berekent hij nauwkeurig de benodigde manuren, het materieel en materiaal, transportkosten etc. en verwerkt hij de gegevens in een kostendekkende (en winstgevende) offerte. Hij stelt een voor de klant overzichtelijke, beknopte offerte op en vermeldt in de offerte duidelijk de afspraken die met de klant gemaakt zijn en de maatregelen die worden getroffen om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Hij hanteert bij het opstellen van de offerte de binnen het bedrijf geldende standaarden, vermeldt de algemene voorwaarden en wijst de klant op mogelijkheden voor verzekering van de hijslast. Bij twijfel of bijzonderheden overlegt de uitvoerder hijswerken met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning) en de opdrachtgever. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 7 van 18

8 Hulpmiddelen Opgaven en daaruit voortvloeiende keuzes en dilemma s Bij de werkopname en het opstellen van het hijsplan moet de uitvoerder met een grote diversiteit aan factoren rekening houden. Hij moet kostenbewust zijn en er rekening mee houden dat hij zoveel mogelijk uit het materieel haalt, dit vergt ruimtelijk inzicht en inventiviteit. Hij moet kennis hebben van een veelheid aan materieel, materialen, technieken en disciplines en de juiste meet- en rekentechnieken gebruiken. Hij moet kunnen omgaan met verschillende typen klanten, vertrouwen uitstralen en klanten aan zich kunnen binden. Wanneer hij het werk niet goed opneemt, kan dat nadelige (financiële) gevolgen hebben voor het bedrijf en voor het imago van het bedrijf. opdracht; tekeningen; meet- en tekengereedschap, bijv. rolmaat, papier etc.; rekengereedschap, bijv. rekenmachine, hijstabellen; pc en relevante software (bijv. Autocad, calculatieprogramma); communicatiemiddelen (telefoon, Internet). 1. tijd versus kwaliteit 2. tijd versus veiligheid 3. taak a versus taak b 4. afwegen: is het werk wel/niet uitvoerbaar 2. Bereidt het hijswerk voor Proces De werkzaamheden en het project zijn voorbereid en kunnen volgens planning veilig en goed worden uitgevoerd. De uitvoerder hijswerken bereidt het hijswerk voor. Hij regelt de benodigde vergunningen, wegafzettingen etc. Hij maakt, aan de hand van de opdracht, een uitgewerkte planning en stemt deze af, zowel intern (personeel, afdeling planning) als extern (onderaannemers, opdrachtgever). Indien nodig huurt de uitvoerder hijswerken onderaannemers in, met hen maakt hij duidelijke afspraken. De uitvoerder hijswerken beoordeelt of de uitgangssituatie conform het hijsplan is en of het werk nog veilig en goed kan worden uitgevoerd of dat aanpassingen vereist zijn. In dat geval bedenkt hij alternatieve uitvoeringsmethoden en treft hij de juiste voorzieningen. Hij ontwerpt indien nodig speciaal hijsgereedschap, maakt hiervoor een overzichtelijke schets, instrueert de constructeur m.b.t. het te maken speciaal equipment en controleert of het ontwerp voldoet aan de eisen. Hij regelt dat het benodigde materieel, materiaal en gereedschap tijdig op de juiste locatie aanwezig is. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 8 van 18

9 Bij twijfel of bijzonderheden overlegt de uitvoerder hijswerken met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning). De uitvoerder overlegt regelmatig met de opdrachtgever en spreekt eventuele bijzonderheden door. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. Hulpmiddelen Opgaven en daaruit voortvloeiende keuzes en dilemma s Bij het voorbereiden van het hijswerk en het (speciaal) transport wordt van de uitvoerder verwacht dat hij vergunningen en wegafzettingen regelt. In iedere (deel)gemeente gelden andere regels en procedures, en zijn er verschillende aanspreekpunten. De uitvoerder moet hierin snel de juiste weg weten te vinden. Tijdens de werkvoorbereiding kan blijken dat de uitgangssituatie niet conform het hijsplan is. Hij moet vakkundig op onverwachte situaties kunnen inspelen en de juiste oplossingen voorstellen. Als de uitvoerder het werk niet goed voorbereid, kunnen er (ernstige) ongelukken plaatsvinden en kan er onnodige schade aan materieel en omgeving worden toegebracht. Ook kan de planning in gevaar komen. opdracht/hijsplan; tekeningen; meet- en tekengereedschap, bijv. rolmaat, papier etc.; rekengereedschap, bijv. rekenmachine, hijstabellen; communicatiemiddelen (telefoon, Internet). 1. tijd versus kwaliteit 2. tijd versus veiligheid 3. taak a versus taak b 4. afwegen: wel/geen onderaannemers inschakelen 5. werk uitvoeren of alternatieve oplossingen zoeken 3. Verzorgt de projectleiding Proces Er wordt veilig, efficiënt en volgens opdracht gewerkt. De kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden wordt bewaakt. De uitvoerder bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt eigen personeel en medewerkers van de opdrachtgever en onderaannemers aan. Aan de hand van de opdracht maakt hij een werkverdeling. Hij geeft duidelijke kaders en instructies over de uit te voeren werkzaamheden, organiseert toolboxmeetings en ziet er op toe dat er volgens bedrijfsinstructies, kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving wordt gewerkt. De uitvoerder neemt maatregelen om het werk volgens opdracht/hijsplan, binnen de gestelde tijd en binnen budget te kunnen uitvoeren. Bij ziekte en uitval van personeel regelt hij vervanging. Bij onverwachte situaties zoekt hij naar RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 9 van 18

10 Hulpmiddelen Opgaven en daaruit voortvloeiende keuzes en dilemma s alternatieve oplossingen. Eventueel meerwerk signaleert hij tijdig. Tijdens de werkuitvoering fungeert de uitvoerder als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, personeel en andere disciplines. Hij beantwoordt vragen, handelt klachten af en neemt deel aan (bouw)vergaderingen. Bij twijfel of bijzonderheden overlegt de uitvoerder hijswerken met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning). De uitvoerder overlegt regelmatig met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. Hij controleert facturen van onderaannemers en leveranciers op juistheid en onderneemt bij afwijkingen gepaste actie. Hij verstrekt relevante informatie over medewerkers aan degene die verantwoordelijk is voor beoordelings- en functioneringsgesprekken. Op grotere projecten werkt de uitvoerder vaak samen met een projectleider. Hij is dan verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de aansturing van personeel (zowel van het eigen bedrijf als van de opdrachtgever) en onderaannemers. Bij kleine projecten coördineert de uitvoerder het project vaak geheel zelfstandig. De uitvoerder moet om kunnen gaan met mensen van verschillend niveau, achtergrond en karakter. Dit vereist sociaal-communicatieve vaardigheden. Hij moet medewerkers vanuit diverse disciplines (bijv. chauffeurs, rollers, landmeetploegen) goed kunnen instrueren m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. Hiervoor is het belangrijk dat hij inzicht heeft in verschillende vakgebieden. Van de uitvoerder wordt verwacht dat hij alert is en direct optreedt bij (dreigende) probleemsituaties. Hij moet goed kunnen inschatten of het werk nog goed en veilig kan worden uitgevoerd en hij moet flexibel op onverwachte situaties kunnen inspelen. Hij moet daarbij daadkrachtig optreden, zelfvertrouwen uitstralen en zijn keuzes met vakinhoudelijke argumenten kunnen onderbouwen. Het werk moet vaak onder (grote) tijdsdruk uitgevoerd worden. opdracht/hijsplan; planning; communicatiemiddelen (telefoon, Internet); tekeningen; meet- en tekengereedschap, bijv. rolmaat, papier etc.; rekengereedschap, bijv. rekenmachine, hijstabellen. 1. tijd versus kwaliteit 2. tijd versus veiligheid 3. taak a versus taak b 4. werk uitvoeren of alternatieve oplossingen zoeken 5. ingrijpen of niet ingrijpen RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 10 van 18

11 4 BEROEPSCOMPETENTIES De tabel in bijlage 1 laat zien hoe de competenties zijn gekoppeld aan de kerntaken en opgaven van de uitvoerder hijswerken. Het betreft de volgende competenties: 1. kwaliteitsbewust werken; 2. veiligheidsbewust werken; 3. organiseren; 4. planmatig werken; 5. kostenbewust werken; 6. instrueren; 7. leidinggeven; 8. communiceren; 9. samenwerken; 10. klantgericht handelen; 11. competenties ontwikkelen; 12. professionele werkrelatie onderhouden. 4.1 KWALITEITSBEWUST WERKEN Kwaliteitsbewust werken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken. stelt zich kritisch op ten aanzien van het eigen werk en het werk van anderen controleert of er volgens bedrijfsinstructies, kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving wordt gewerkt en doet dit ook zelf corrigeert medewerkers indien het werk niet volgens de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd toont inzicht en inventiviteit, bedenkt oplossingen voor niet standaard problemen, ontwerpt speciaal equipment verricht bij afwijkingen t.a.v. het hijsplan zorgvuldig de juiste berekeningen, schat op de juiste wijze in of het werk nog goed en veilig kan worden uitgevoerd of dat aanpassingen vereist zijn ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen controleert geleverd materiaal en materieel op kwaliteit, aantal en neemt bij afwijkingen direct contact op met de afdeling inkoop of de leverancier registreert nauwkeurig projectgegevens, houdt de projectmap op orde en compleet RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 11 van 18

12 overlegt bij twijfel of bijzonderheden met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning) en de opdrachtgever De projecten worden uitgevoerd volgens opdracht, kwaliteitseisen en de wensen van de opdrachtgever. 4.2 VEILIGHEIDSBEWUST WERKEN Veiligheidsbewust werken De uitvoerder is in staat om op adequate wijze zorg en verantwoording te dragen voor een werkuitvoering volgens arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden en optimaal verlopen. maakt bij de opname van het werk een inschatting van eventuele uitvoeringsrisico s voert op locatie werkplekinspecties uit, signaleert onveilige situaties en treft de nodige voorzieningen ziet er op toe dat er met veilig materieel en materiaal gewerkt kan worden, let bijv. op tijdig onderhoud en keuringen van kranen stelt zich verantwoordelijk op, controleert of de werkzaamheden op de juiste wijze, volgens bedrijfsinstructies en veiligheidseisen worden uitgevoerd spreekt medewerkers aan op onveilig gedrag en past ook zelf veilige werkmethoden toe durft het werk stil te leggen bij onveilige situaties Er wordt volgens de geldende voorschriften op het gebied van arbo, milieu en veiligheid gewerkt. Ongelukken, schade en gezondheidsrisico s worden voorkomen. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 12 van 18

13 4.3 PLANMATIG WERKEN Planmatig werken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze het hijswerk zodanig te organiseren dat het werk efficiënt en volgens planning kan worden uitgevoerd. maakt een goede werkverdeling, plant de werkzaamheden op efficiënte wijze in speelt vakkundig in op onverwachte situaties, neemt bijv. maatregelen om het werk binnen de planning te kunnen uitvoeren, regelt bijv. extra rijplaten of personeel past indien nodig de planning aan, stelt de juiste prioriteiten toont stressbestendigheid, behoudt ook het overzicht in hectische situaties Het werk kan efficiënt, volgens planning worden uitgevoerd. 4.4 ORGANISEREN Organiseren De uitvoerder is in staat om op adequate wijze zorg te dragen voor een goede werkvoorbereiding en het hijswerk zodanig te organiseren dat het volgens opdracht en planning kan worden uitgevoerd. interpreteert de opdracht op de juiste wijze, stelt zich op de hoogte van de gemaakte afspraken, specifieke eisen en bedrijfsinstructies van de opdrachtgever verkent mogelijke transportroutes over weg en water en kiest de meest logische en praktische route denkt vooruit, bepaalt of en welke voorzieningen er getroffen moeten worden (bijv. noodbruggen, rijplaten etc.) en maakt hierover duidelijke afspraken met de opdrachtgever (wie regelt wat) koopt of huurt tijdig het benodigde materieel, materialen en gereedschappen legt de juiste contacten bij instanties zoals gemeente, politie, gvb, stelt zich op de hoogte van de geldende regels en procedures toont organisatorisch vermogen, regelt tijdig vergunningen, wegafzettingen en transportbegeleiding zoekt betrouwbare leveranciers, zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van levertijd De juiste voorbereidingen zijn getroffen. Het werk kan goed, efficiënt, veilig en volgens planning worden uitgevoerd. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 13 van 18

14 4.5 KOSTENBEWUST WERKEN Kostenbewust werken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze kostenbewust te werken. offreert reëel en scherp, toont inzicht in kostprijsberekeningen en hanteert de juiste winstmarges toont commercieel inzicht, houdt bij de aanpak van het hijswerk rekening met een zo efficiënt mogelijke inzet van materieel en personeel zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en kwaliteit controleert regelmatig of het project nog binnen budget kan worden uitgevoerd en onderneemt bij overschrijding gepaste actie ziet toe op een zuinig en efficiënt gebruik van materiaal en materieel noteert zorgvuldig afspraken, bestellingen, uren, meerwerk etc., controleert facturen van onderaannemers en leveranciers op juistheid en onderneemt bij afwijkingen gepaste actie Offertes zijn kostendekkend en winstgevend, hijswerken worden binnen budget uitgevoerd, de juiste winstmarges worden gehanteerd. 4.6 KLANTGERICHT HANDELEN Klantgericht handelen De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze bij te dragen aan een positief imago van het bedrijf door op een klantvriendelijke wijze om te gaan met opdrachtgevers. zorgt dat hij (telefonisch) bereikbaar is stelt zich representatief en klantvriendelijk op, toont correcte omgangsvormen luistert goed, staat opdrachtgevers correct te woord en komt afspraken na geeft een duidelijk advies, in begrijpbare taal licht op verzoek van de klant de offerte toe, gaat na of de offerte duidelijk is gaat na of het hijswerk naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd gaat serieus in op klachten van de klant, neemt in overeenstemming met de bedrijfsrichtlijnen de daarbij passende maatregelen Het contact met de opdrachtgever verloopt voorspoedig, klachten worden correct afgehandeld. De opdrachtgever is tevreden. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 14 van 18

15 4.7 INSTRUEREN Instrueren De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze de diverse betrokkenen te instrueren. geeft duidelijke opdrachten en kaders voorziet medewerkers (machinisten, monteurs, riggers, etc.) van de juiste informatie, geeft duidelijk aan wat er van hen verwacht wordt geeft gericht aanwijzingen aan de constructeur m.b.t. het te maken speciale equipment communiceert in heldere en correcte taal, zodanig dat de instructies duidelijk zijn voor de diverse betrokkenen stemt de wijze van instrueren af op de persoon die hij voor zich heeft, controleert of instructies zijn begrepen, vraagt zonodig door Instructies zijn helder. De betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht. 4.8 LEIDINGGEVEN Leidinggeven De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze leiding te geven aan medewerkers, onderaannemers en personeel van de opdrachtgever, zodat de werkzaamheden volgens planning en kwaliteitseisen worden uitgevoerd. stuurt medewerkers op effectieve wijze aan, maakt duidelijk wat er van hen verwacht wordt motiveert en stimuleert de medewerkers tot optimale prestaties, toont waardering voor (individuele) kwaliteiten spreekt medewerkers direct aan op hun functioneren ziet er op toe dat de verschillende disciplines goed samenwerken toont overtuigingskracht en zelfverzekerdheid, geeft duidelijk de eigen grenzen aan, neemt de juiste beslissingen en beargumenteert ze bewaakt de goede sfeer, signaleert problemen in de groep en onderneemt direct actie brengt vakkennis over en fungeert als vraagbaak De werkzaamheden verlopen optimaal volgens geldende richtlijnen, werkinstructies en kwaliteitseisen. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 15 van 18

16 4.9 COMMUNICEREN Communiceren De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze met alle betrokkenen in het werkproces te communiceren. fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, personeel en andere disciplines gaat op gepaste wijze om met verschillende typen mensen in verschillende functies en situaties past taalgebruik aan aan de gesprekspartner, vermijdt vaktaal bij leken geeft deskundige uitleg en advies aan de opdrachtgever, presenteert het hijsplan op overtuigende wijze onderbouwt keuzes en beslissingen met vakinhoudelijke argumenten straalt zelfvertrouwen uit in de onderhandeling met instanties maakt duidelijke afspraken met de diverse betrokkenen vraagt bij onduidelijkheden aanvullende informatie, vraagt goed door luistert goed en beantwoordt vragen geduldig beheerst de Nederlandse taal beheerst de Engelse en / of Duitse taal Er wordt op de heldere wijze gecommuniceerd; de betrokkenen zijn goed geïnformeerd. Afspraken zijn helder SAMENWERKEN Samenwerken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze met collega s, leidinggevende(n) en andere disciplines samen te werken, de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan een positieve arbeidssfeer. overlegt met collega s en andere disciplines over de aanpak en afstemming van de werkzaamheden draagt bij aan een goede werksfeer, vervult een voorbeeldfunctie en toont interesse in het werk van anderen stelt zich collegiaal op, helpt een ander wanneer dit nodig is levert een constructieve bijdrage aan (bouw)vergaderingen levert op positieve wijze kritiek en staat zelf open voor kritiek Er wordt prettig en efficiënt samengewerkt. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 16 van 18

17 4.11 COMPETENTIES ONTWIKKELEN Competenties ontwikkelen De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze zijn beroepscompetenties te blijven ontwikkelen om gedurende de loopbaan goed te blijven functioneren in zijn beroep. evalueert, zelfstandig en in overleg met de leidinggevende, het beroepsmatig handelen bepaalt, zelfstandig en in overleg met de leidinggevende, welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen en welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen toont bereidheid om bijscholing, opleidingen en cursussen te volgen toont betrokkenheid bij en interesse voor het vakgebied, leest regelmatig vakliteratuur en volgt de ontwikkelingen Constante ontwikkeling en toepassing van de eigen beroepscompetenties PROFESSIONELE WERKRELATIE ONDERHOUDEN Professionele werkrelatie onderhouden De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze een professionele werkrelatie met de organisatie te onderhouden om de organisatie optimaal te laten functioneren. kent zijn plek en die van anderen in de hiërarchie van het bedrijf en het arbeidsproces volgt instructies van de leidinggevende op, vraagt aanvullende informatie bij onduidelijkheden stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en de medewerkers brengt verbetervoorstellen in en draagt kennis en ervaring over neemt actief deel aan bijvoorbeeld (informeel) werkoverleg en (informele) functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken met betrekking tot de eigen functie toont inzet en motivatie bij het uitvoeren van zijn werk Het functioneren van de organisatie wordt bevorderd. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 17 van 18

18 BIJLAGE 1 COMPETENTIEMATRIX Kerntaken 1. Hijswerk opnemen 2. Hijswerk voorbereiden 3. Projectleiding verzorgen Kernopgaven 1. Tijd versus kwaliteit 2. Tijd versus veiligheid 3. Taak a versus taak b Competentiematrix: Competenties Kerntaken kernopgaven kwaliteitsbewust werken X X X X X X 2. veiligheidsbewust werken X X X X X X 3. organiseren X X X X X X 4. planmatig werken X X X X X X 5. kostenbewust werken X X X X X X 6. instrueren X X X X X 7. leidinggeven X X X X 8. communiceren X X X X X X 9. samenwerken X X X X X X 10. klantgericht handelen X X X X X X 11. competenties ontwikkelen X X X X X X 12. professionele werkrelatie onderhouden X X X X X X RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 18 van 18

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie