INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN"

Transcriptie

1 INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 1 van 18

2 INHOUDSOPGAVE 1 BCP ALGEMENE INFORMATIE 3 2 BEROEPSBESCHRIJVING Beroepscontext/werkzaamheden Rol en Verantwoordelijkheden Complexiteit Typerende beroepshouding Trends en innovaties Achtergrond en Loopbaan 6 3 KERNTAKEN EN -OPGAVEN 7 4 BEROEPSCOMPETENTIES Kwaliteitsbewust werken Veiligheidsbewust werken Planmatig werken Organiseren Kostenbewust werken Klantgericht handelen Instrueren Leidinggeven Communiceren Samenwerken Competenties ontwikkelen Professionele werkrelatie onderhouden 17 BIJLAGE 1 COMPETENTIEMATRIX 18 RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 2 van 18

3 1 BCP ALGEMENE INFORMATIE BCP Algemene informatie Datum Februari 2005 Versie 1 Onder regie van Ontwikkeld door Brondocumentatie Fundeon Arbeid Opleidingen Consult BV Gespreksverslagen van interviews met beroepsbeoefenaren en hun leidinggevende; profiel machinist hijskranen; Cursusbeschrijving, eindtermen en toetstermendocument voor de cursus Uitvoerder hijswerken. Legitimering Mogelijke functiebenamingen Uitvoerder hijswerken RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 3 van 18

4 2 BEROEPSBESCHRIJVING 2.1 BEROEPSCONTEXT/WERKZAAMHEDEN De uitvoerder hijswerken 1 is werkzaam in zowel kleine als grote kraan(verhuur)- en transportbedrijven. De bedrijven hebben als voornaamste activiteit transport, waaronder het (verticaal) transporteren van een grote diversiteit aan hijslasten (bijvoorbeeld windmolens, masten, wanden, complete gebouwen, reactoren, koeltorens). De bedrijven voeren hijswerken uit in verschillende marktsegmenten zoals de bouw, de industrie en de scheepsbouw. De uitvoerder werkt op zowel kleine als grote en/of (technisch of organisatorisch) complexe hijswerken. Kenmerkend voor de functie van uitvoerder is dat hij bij de uitvoering van deze werken spin in het web is. Hij heeft in het werk te maken met opdrachtgevers, personeel van het eigen bedrijf (bijv. machinisten, monteurs), onderaannemers (bijv. chauffeurs, rollers, landmeetploegen), leveranciers, externe instanties (bijv. gemeente, politie), diverse disciplines (bijv. constructeurs) en afdelingen binnen de eigen organisatie. Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn: hijswerk opnemen; hijswerk voorbereiden; projectleiding verzorgen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van hijswerken, de aansturing van medewerkers en eventuele onderaannemers en een werkuitvoering volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Hij vervult een aansturende en coördinerende rol en fungeert als visitekaartje van het bedrijf. In die zin is hij (mede) verantwoordelijk voor het imago van het bedrijf. Bij grote hijswerken werkt de uitvoerder vaak samen met een projectleider, die in dat geval veelal een deel van de werkvoorbereiding en de werkopname voor zijn rekening neemt. Met name de grotere bedrijven werken zowel nationaal als internationaal, waardoor de uitvoerder ook op hijswerken in het buitenland kan worden ingezet. 1 Daar waar uitvoerder staat, wordt uitvoerder hijswerken bedoeld. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 4 van 18

5 2.2 ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN De uitvoerder voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Hij is verantwoordelijk voor de werkuitvoering en de resultaten van de medewerkers die hij aanstuurt en draagt er zorg voor dat het werk wordt uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Op grotere projecten werkt hij vaak samen met een projectleider. De uitvoerder is dan verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de aansturing van personeel (zowel van het eigen bedrijf als van de opdrachtgever), onderaannemers en andere disciplines. Bij kleine projecten coördineert de uitvoerder het project vaak geheel zelfstandig (van werkopname tot werkvoorbereiding tot aansturing). De uitvoerder hijswerken legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van zijn direct leidinggevende, bijvoorbeeld het hoofd uitvoerder of de projectleider. 2.3 COMPLEXITEIT De uitvoerder verricht zowel standaard, routinematige werkzaamheden als complexere taken. De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de volgende factoren: De uitvoerder is spin in het web. Aangezien de uitvoerder het aanspreekpunt is voor diverse betrokkenen, moet hij problemen van verschillende aard op kunnen lossen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de aansturing van verschillende disciplines. Hiervoor is het belangrijk dat hij niet alleen inzicht heeft in hijswerk, maar ook in andere disciplines (bijvoorbeeld vijzelen, rollen, constructiewerk etc.). De uitvoerder moet zowel een technisch vakman zijn en tegelijkertijd communicatief sterk en commercieel zijn. Bij het voorbereiden van het hijswerk en het (speciaal) transport wordt van de uitvoerder verwacht dat hij vergunningen en wegafzettingen regelt. In iedere (deel)gemeente gelden andere regels en procedures, en zijn er verschillende aanspreekpunten. De uitvoerder moet hierin snel de juiste weg weten te vinden. De uitvoerder werkt vaak onder (grote) tijdsdruk. Hierdoor moeten de verschillende werkzaamheden uitermate goed op elkaar worden afgestemd. Bij de werkopname en het opstellen van het hijsplan moet de uitvoerder met een grote diversiteit aan factoren rekening houden. Daarnaast moet hij kostenbewust zijn en er rekening mee houden dat hij zoveel mogelijk uit het materieel haalt, dit vergt creativiteit en inventiviteit. Als de uitvoerder zijn werk niet goed uitvoert, kunnen er (ernstige) ongelukken plaatsvinden en kan er onnodige schade aan materieel en omgeving worden toegebracht. Ook kunnen er gevolgen zijn voor de planning van het project, met alle (financiële) gevolgen van dien. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 5 van 18

6 2.4 TYPERENDE BEROEPSHOUDING Voor een optimale taakuitoefening is het van belang dat de uitvoerder een professionele beroepshouding heeft waarbij de volgende houdingsaspecten en persoonskenmerken: vaktechnische kennis en inzicht; kwaliteitsbewust; veiligheidsbewust; oplossingsgericht; besluitvaardig; stressbestendig; sociaal/communicatief; klantgericht; inventief; zelfstandig; flexibel. 2.5 TRENDS EN INNOVATIES Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen. Hierdoor wordt communicatie richting de opdrachtgever, bijvoorbeeld over de keuze voor een bepaalde werkwijze, belangrijker. Hiermee samenhangend is er vanuit opdrachtgevers ook steeds meer vraag naar uitgewerkte hijsplannen. In verband met kostenbeheersing en een toenemende concurrentie in de markt moet er steeds meer uit het materieel worden gehaald (bijv. waar het makkelijker zou zijn om 2 kranen in te zetten, uit kostenoogpunt 1 kraan inzetten), waardoor het werk complexer wordt. Er zijn meer en strengere regels met betrekking tot veiligheid, arbo en milieu en er wordt scherper toezicht gehouden op het naleven van deze regels, met name in de industrie. Door een toenemende automatisering wordt er steeds meer gebruik gemaakt van computersystemen. Zo worden hijsplannen steeds vaker met behulp van Autocad uitgewerkt. Bedrijven worden meer allround en bieden naast verticaal transport ook diensten als interne verhuizingen en wegtransport aan. Door de internationalisering van de markt en de Europese eenwording wordt een goede beheersing van met name de Engelse taal voor de uitvoerder hijswerken belangrijker. De uitvoerder voert het werk in zowel binnen- als buitenland uit en heeft in zijn werk in toenemende mate te maken met anderstalige opdrachtgevers en onderaannemers. 2.6 ACHTERGROND EN LOOPBAAN De uitvoerder kan doorgroeien naar de functie van werkvoorbereider, hoofd uitvoerder of projectleider. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 6 van 18

7 3 KERNTAKEN EN -OPGAVEN 1. Neemt het hijswerk op Proces De werkzaamheden zijn opgenomen, de kraanopstelling en de benodigde inzet van materieel, materiaal en personeel is bepaald. Er zijn duidelijke afspraken met de opdrachtgever gemaakt en de gegevens zijn verwerkt tot een duidelijk hijsplan en een concurrerende offerte. De uitvoerder neemt hijswerken op locatie op. Hij interpreteert de (potentiële) opdracht op de juiste wijze, bestudeert tekeningen van de hijslast en de locatie en vraagt bij onduidelijkheden aanvullende informatie. Hij inventariseert de specificaties en eventuele bijzonderheden (bijv. gewicht en afmetingen van de hijslast, kenmerken van het terrein en de omgeving), meet het werk op en verkent transportroutes. Hij bepaalt de kraanopstelling en de benodigde inzet van materieel, materiaal en personeel en berekent aan de hand van hijstabellen de kraancapaciteit. Hij verwerkt de werkopname tot een overzichtelijke schets en geeft de informatie door aan bijv. de projectleider of engineer, die de gegevens verwerkt tot een hijsplan, of stelt zelf een hijsplan op. In het laatste geval vermeldt hij in het hijsplan duidelijk informatie m.b.t. de kraanopstelling, hijslast, transportroute etc. Hij berekent en vermeldt indien nodig de stempeldruk. Hij maakt een taak-risico-analyse en geeft daarin aan welke maatregelen worden getroffen om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Indien nodig verwerkt hij de gegevens met behulp van Autocad. Indien de uitvoerder ook de offerte maakt, berekent hij nauwkeurig de benodigde manuren, het materieel en materiaal, transportkosten etc. en verwerkt hij de gegevens in een kostendekkende (en winstgevende) offerte. Hij stelt een voor de klant overzichtelijke, beknopte offerte op en vermeldt in de offerte duidelijk de afspraken die met de klant gemaakt zijn en de maatregelen die worden getroffen om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Hij hanteert bij het opstellen van de offerte de binnen het bedrijf geldende standaarden, vermeldt de algemene voorwaarden en wijst de klant op mogelijkheden voor verzekering van de hijslast. Bij twijfel of bijzonderheden overlegt de uitvoerder hijswerken met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning) en de opdrachtgever. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 7 van 18

8 Hulpmiddelen Opgaven en daaruit voortvloeiende keuzes en dilemma s Bij de werkopname en het opstellen van het hijsplan moet de uitvoerder met een grote diversiteit aan factoren rekening houden. Hij moet kostenbewust zijn en er rekening mee houden dat hij zoveel mogelijk uit het materieel haalt, dit vergt ruimtelijk inzicht en inventiviteit. Hij moet kennis hebben van een veelheid aan materieel, materialen, technieken en disciplines en de juiste meet- en rekentechnieken gebruiken. Hij moet kunnen omgaan met verschillende typen klanten, vertrouwen uitstralen en klanten aan zich kunnen binden. Wanneer hij het werk niet goed opneemt, kan dat nadelige (financiële) gevolgen hebben voor het bedrijf en voor het imago van het bedrijf. opdracht; tekeningen; meet- en tekengereedschap, bijv. rolmaat, papier etc.; rekengereedschap, bijv. rekenmachine, hijstabellen; pc en relevante software (bijv. Autocad, calculatieprogramma); communicatiemiddelen (telefoon, Internet). 1. tijd versus kwaliteit 2. tijd versus veiligheid 3. taak a versus taak b 4. afwegen: is het werk wel/niet uitvoerbaar 2. Bereidt het hijswerk voor Proces De werkzaamheden en het project zijn voorbereid en kunnen volgens planning veilig en goed worden uitgevoerd. De uitvoerder hijswerken bereidt het hijswerk voor. Hij regelt de benodigde vergunningen, wegafzettingen etc. Hij maakt, aan de hand van de opdracht, een uitgewerkte planning en stemt deze af, zowel intern (personeel, afdeling planning) als extern (onderaannemers, opdrachtgever). Indien nodig huurt de uitvoerder hijswerken onderaannemers in, met hen maakt hij duidelijke afspraken. De uitvoerder hijswerken beoordeelt of de uitgangssituatie conform het hijsplan is en of het werk nog veilig en goed kan worden uitgevoerd of dat aanpassingen vereist zijn. In dat geval bedenkt hij alternatieve uitvoeringsmethoden en treft hij de juiste voorzieningen. Hij ontwerpt indien nodig speciaal hijsgereedschap, maakt hiervoor een overzichtelijke schets, instrueert de constructeur m.b.t. het te maken speciaal equipment en controleert of het ontwerp voldoet aan de eisen. Hij regelt dat het benodigde materieel, materiaal en gereedschap tijdig op de juiste locatie aanwezig is. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 8 van 18

9 Bij twijfel of bijzonderheden overlegt de uitvoerder hijswerken met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning). De uitvoerder overlegt regelmatig met de opdrachtgever en spreekt eventuele bijzonderheden door. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. Hulpmiddelen Opgaven en daaruit voortvloeiende keuzes en dilemma s Bij het voorbereiden van het hijswerk en het (speciaal) transport wordt van de uitvoerder verwacht dat hij vergunningen en wegafzettingen regelt. In iedere (deel)gemeente gelden andere regels en procedures, en zijn er verschillende aanspreekpunten. De uitvoerder moet hierin snel de juiste weg weten te vinden. Tijdens de werkvoorbereiding kan blijken dat de uitgangssituatie niet conform het hijsplan is. Hij moet vakkundig op onverwachte situaties kunnen inspelen en de juiste oplossingen voorstellen. Als de uitvoerder het werk niet goed voorbereid, kunnen er (ernstige) ongelukken plaatsvinden en kan er onnodige schade aan materieel en omgeving worden toegebracht. Ook kan de planning in gevaar komen. opdracht/hijsplan; tekeningen; meet- en tekengereedschap, bijv. rolmaat, papier etc.; rekengereedschap, bijv. rekenmachine, hijstabellen; communicatiemiddelen (telefoon, Internet). 1. tijd versus kwaliteit 2. tijd versus veiligheid 3. taak a versus taak b 4. afwegen: wel/geen onderaannemers inschakelen 5. werk uitvoeren of alternatieve oplossingen zoeken 3. Verzorgt de projectleiding Proces Er wordt veilig, efficiënt en volgens opdracht gewerkt. De kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden wordt bewaakt. De uitvoerder bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt eigen personeel en medewerkers van de opdrachtgever en onderaannemers aan. Aan de hand van de opdracht maakt hij een werkverdeling. Hij geeft duidelijke kaders en instructies over de uit te voeren werkzaamheden, organiseert toolboxmeetings en ziet er op toe dat er volgens bedrijfsinstructies, kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving wordt gewerkt. De uitvoerder neemt maatregelen om het werk volgens opdracht/hijsplan, binnen de gestelde tijd en binnen budget te kunnen uitvoeren. Bij ziekte en uitval van personeel regelt hij vervanging. Bij onverwachte situaties zoekt hij naar RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 9 van 18

10 Hulpmiddelen Opgaven en daaruit voortvloeiende keuzes en dilemma s alternatieve oplossingen. Eventueel meerwerk signaleert hij tijdig. Tijdens de werkuitvoering fungeert de uitvoerder als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, personeel en andere disciplines. Hij beantwoordt vragen, handelt klachten af en neemt deel aan (bouw)vergaderingen. Bij twijfel of bijzonderheden overlegt de uitvoerder hijswerken met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning). De uitvoerder overlegt regelmatig met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. Hij controleert facturen van onderaannemers en leveranciers op juistheid en onderneemt bij afwijkingen gepaste actie. Hij verstrekt relevante informatie over medewerkers aan degene die verantwoordelijk is voor beoordelings- en functioneringsgesprekken. Op grotere projecten werkt de uitvoerder vaak samen met een projectleider. Hij is dan verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de aansturing van personeel (zowel van het eigen bedrijf als van de opdrachtgever) en onderaannemers. Bij kleine projecten coördineert de uitvoerder het project vaak geheel zelfstandig. De uitvoerder moet om kunnen gaan met mensen van verschillend niveau, achtergrond en karakter. Dit vereist sociaal-communicatieve vaardigheden. Hij moet medewerkers vanuit diverse disciplines (bijv. chauffeurs, rollers, landmeetploegen) goed kunnen instrueren m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. Hiervoor is het belangrijk dat hij inzicht heeft in verschillende vakgebieden. Van de uitvoerder wordt verwacht dat hij alert is en direct optreedt bij (dreigende) probleemsituaties. Hij moet goed kunnen inschatten of het werk nog goed en veilig kan worden uitgevoerd en hij moet flexibel op onverwachte situaties kunnen inspelen. Hij moet daarbij daadkrachtig optreden, zelfvertrouwen uitstralen en zijn keuzes met vakinhoudelijke argumenten kunnen onderbouwen. Het werk moet vaak onder (grote) tijdsdruk uitgevoerd worden. opdracht/hijsplan; planning; communicatiemiddelen (telefoon, Internet); tekeningen; meet- en tekengereedschap, bijv. rolmaat, papier etc.; rekengereedschap, bijv. rekenmachine, hijstabellen. 1. tijd versus kwaliteit 2. tijd versus veiligheid 3. taak a versus taak b 4. werk uitvoeren of alternatieve oplossingen zoeken 5. ingrijpen of niet ingrijpen RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 10 van 18

11 4 BEROEPSCOMPETENTIES De tabel in bijlage 1 laat zien hoe de competenties zijn gekoppeld aan de kerntaken en opgaven van de uitvoerder hijswerken. Het betreft de volgende competenties: 1. kwaliteitsbewust werken; 2. veiligheidsbewust werken; 3. organiseren; 4. planmatig werken; 5. kostenbewust werken; 6. instrueren; 7. leidinggeven; 8. communiceren; 9. samenwerken; 10. klantgericht handelen; 11. competenties ontwikkelen; 12. professionele werkrelatie onderhouden. 4.1 KWALITEITSBEWUST WERKEN Kwaliteitsbewust werken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken. stelt zich kritisch op ten aanzien van het eigen werk en het werk van anderen controleert of er volgens bedrijfsinstructies, kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving wordt gewerkt en doet dit ook zelf corrigeert medewerkers indien het werk niet volgens de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd toont inzicht en inventiviteit, bedenkt oplossingen voor niet standaard problemen, ontwerpt speciaal equipment verricht bij afwijkingen t.a.v. het hijsplan zorgvuldig de juiste berekeningen, schat op de juiste wijze in of het werk nog goed en veilig kan worden uitgevoerd of dat aanpassingen vereist zijn ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen controleert geleverd materiaal en materieel op kwaliteit, aantal en neemt bij afwijkingen direct contact op met de afdeling inkoop of de leverancier registreert nauwkeurig projectgegevens, houdt de projectmap op orde en compleet RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 11 van 18

12 overlegt bij twijfel of bijzonderheden met de verantwoordelijke (bijv. leidinggevende, afdeling planning) en de opdrachtgever De projecten worden uitgevoerd volgens opdracht, kwaliteitseisen en de wensen van de opdrachtgever. 4.2 VEILIGHEIDSBEWUST WERKEN Veiligheidsbewust werken De uitvoerder is in staat om op adequate wijze zorg en verantwoording te dragen voor een werkuitvoering volgens arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden en optimaal verlopen. maakt bij de opname van het werk een inschatting van eventuele uitvoeringsrisico s voert op locatie werkplekinspecties uit, signaleert onveilige situaties en treft de nodige voorzieningen ziet er op toe dat er met veilig materieel en materiaal gewerkt kan worden, let bijv. op tijdig onderhoud en keuringen van kranen stelt zich verantwoordelijk op, controleert of de werkzaamheden op de juiste wijze, volgens bedrijfsinstructies en veiligheidseisen worden uitgevoerd spreekt medewerkers aan op onveilig gedrag en past ook zelf veilige werkmethoden toe durft het werk stil te leggen bij onveilige situaties Er wordt volgens de geldende voorschriften op het gebied van arbo, milieu en veiligheid gewerkt. Ongelukken, schade en gezondheidsrisico s worden voorkomen. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 12 van 18

13 4.3 PLANMATIG WERKEN Planmatig werken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze het hijswerk zodanig te organiseren dat het werk efficiënt en volgens planning kan worden uitgevoerd. maakt een goede werkverdeling, plant de werkzaamheden op efficiënte wijze in speelt vakkundig in op onverwachte situaties, neemt bijv. maatregelen om het werk binnen de planning te kunnen uitvoeren, regelt bijv. extra rijplaten of personeel past indien nodig de planning aan, stelt de juiste prioriteiten toont stressbestendigheid, behoudt ook het overzicht in hectische situaties Het werk kan efficiënt, volgens planning worden uitgevoerd. 4.4 ORGANISEREN Organiseren De uitvoerder is in staat om op adequate wijze zorg te dragen voor een goede werkvoorbereiding en het hijswerk zodanig te organiseren dat het volgens opdracht en planning kan worden uitgevoerd. interpreteert de opdracht op de juiste wijze, stelt zich op de hoogte van de gemaakte afspraken, specifieke eisen en bedrijfsinstructies van de opdrachtgever verkent mogelijke transportroutes over weg en water en kiest de meest logische en praktische route denkt vooruit, bepaalt of en welke voorzieningen er getroffen moeten worden (bijv. noodbruggen, rijplaten etc.) en maakt hierover duidelijke afspraken met de opdrachtgever (wie regelt wat) koopt of huurt tijdig het benodigde materieel, materialen en gereedschappen legt de juiste contacten bij instanties zoals gemeente, politie, gvb, stelt zich op de hoogte van de geldende regels en procedures toont organisatorisch vermogen, regelt tijdig vergunningen, wegafzettingen en transportbegeleiding zoekt betrouwbare leveranciers, zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van levertijd De juiste voorbereidingen zijn getroffen. Het werk kan goed, efficiënt, veilig en volgens planning worden uitgevoerd. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 13 van 18

14 4.5 KOSTENBEWUST WERKEN Kostenbewust werken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze kostenbewust te werken. offreert reëel en scherp, toont inzicht in kostprijsberekeningen en hanteert de juiste winstmarges toont commercieel inzicht, houdt bij de aanpak van het hijswerk rekening met een zo efficiënt mogelijke inzet van materieel en personeel zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en kwaliteit controleert regelmatig of het project nog binnen budget kan worden uitgevoerd en onderneemt bij overschrijding gepaste actie ziet toe op een zuinig en efficiënt gebruik van materiaal en materieel noteert zorgvuldig afspraken, bestellingen, uren, meerwerk etc., controleert facturen van onderaannemers en leveranciers op juistheid en onderneemt bij afwijkingen gepaste actie Offertes zijn kostendekkend en winstgevend, hijswerken worden binnen budget uitgevoerd, de juiste winstmarges worden gehanteerd. 4.6 KLANTGERICHT HANDELEN Klantgericht handelen De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze bij te dragen aan een positief imago van het bedrijf door op een klantvriendelijke wijze om te gaan met opdrachtgevers. zorgt dat hij (telefonisch) bereikbaar is stelt zich representatief en klantvriendelijk op, toont correcte omgangsvormen luistert goed, staat opdrachtgevers correct te woord en komt afspraken na geeft een duidelijk advies, in begrijpbare taal licht op verzoek van de klant de offerte toe, gaat na of de offerte duidelijk is gaat na of het hijswerk naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd gaat serieus in op klachten van de klant, neemt in overeenstemming met de bedrijfsrichtlijnen de daarbij passende maatregelen Het contact met de opdrachtgever verloopt voorspoedig, klachten worden correct afgehandeld. De opdrachtgever is tevreden. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 14 van 18

15 4.7 INSTRUEREN Instrueren De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze de diverse betrokkenen te instrueren. geeft duidelijke opdrachten en kaders voorziet medewerkers (machinisten, monteurs, riggers, etc.) van de juiste informatie, geeft duidelijk aan wat er van hen verwacht wordt geeft gericht aanwijzingen aan de constructeur m.b.t. het te maken speciale equipment communiceert in heldere en correcte taal, zodanig dat de instructies duidelijk zijn voor de diverse betrokkenen stemt de wijze van instrueren af op de persoon die hij voor zich heeft, controleert of instructies zijn begrepen, vraagt zonodig door Instructies zijn helder. De betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht. 4.8 LEIDINGGEVEN Leidinggeven De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze leiding te geven aan medewerkers, onderaannemers en personeel van de opdrachtgever, zodat de werkzaamheden volgens planning en kwaliteitseisen worden uitgevoerd. stuurt medewerkers op effectieve wijze aan, maakt duidelijk wat er van hen verwacht wordt motiveert en stimuleert de medewerkers tot optimale prestaties, toont waardering voor (individuele) kwaliteiten spreekt medewerkers direct aan op hun functioneren ziet er op toe dat de verschillende disciplines goed samenwerken toont overtuigingskracht en zelfverzekerdheid, geeft duidelijk de eigen grenzen aan, neemt de juiste beslissingen en beargumenteert ze bewaakt de goede sfeer, signaleert problemen in de groep en onderneemt direct actie brengt vakkennis over en fungeert als vraagbaak De werkzaamheden verlopen optimaal volgens geldende richtlijnen, werkinstructies en kwaliteitseisen. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 15 van 18

16 4.9 COMMUNICEREN Communiceren De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze met alle betrokkenen in het werkproces te communiceren. fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, personeel en andere disciplines gaat op gepaste wijze om met verschillende typen mensen in verschillende functies en situaties past taalgebruik aan aan de gesprekspartner, vermijdt vaktaal bij leken geeft deskundige uitleg en advies aan de opdrachtgever, presenteert het hijsplan op overtuigende wijze onderbouwt keuzes en beslissingen met vakinhoudelijke argumenten straalt zelfvertrouwen uit in de onderhandeling met instanties maakt duidelijke afspraken met de diverse betrokkenen vraagt bij onduidelijkheden aanvullende informatie, vraagt goed door luistert goed en beantwoordt vragen geduldig beheerst de Nederlandse taal beheerst de Engelse en / of Duitse taal Er wordt op de heldere wijze gecommuniceerd; de betrokkenen zijn goed geïnformeerd. Afspraken zijn helder SAMENWERKEN Samenwerken De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze met collega s, leidinggevende(n) en andere disciplines samen te werken, de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan een positieve arbeidssfeer. overlegt met collega s en andere disciplines over de aanpak en afstemming van de werkzaamheden draagt bij aan een goede werksfeer, vervult een voorbeeldfunctie en toont interesse in het werk van anderen stelt zich collegiaal op, helpt een ander wanneer dit nodig is levert een constructieve bijdrage aan (bouw)vergaderingen levert op positieve wijze kritiek en staat zelf open voor kritiek Er wordt prettig en efficiënt samengewerkt. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 16 van 18

17 4.11 COMPETENTIES ONTWIKKELEN Competenties ontwikkelen De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze zijn beroepscompetenties te blijven ontwikkelen om gedurende de loopbaan goed te blijven functioneren in zijn beroep. evalueert, zelfstandig en in overleg met de leidinggevende, het beroepsmatig handelen bepaalt, zelfstandig en in overleg met de leidinggevende, welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen en welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen toont bereidheid om bijscholing, opleidingen en cursussen te volgen toont betrokkenheid bij en interesse voor het vakgebied, leest regelmatig vakliteratuur en volgt de ontwikkelingen Constante ontwikkeling en toepassing van de eigen beroepscompetenties PROFESSIONELE WERKRELATIE ONDERHOUDEN Professionele werkrelatie onderhouden De uitvoerder hijswerken is in staat om op adequate wijze een professionele werkrelatie met de organisatie te onderhouden om de organisatie optimaal te laten functioneren. kent zijn plek en die van anderen in de hiërarchie van het bedrijf en het arbeidsproces volgt instructies van de leidinggevende op, vraagt aanvullende informatie bij onduidelijkheden stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en de medewerkers brengt verbetervoorstellen in en draagt kennis en ervaring over neemt actief deel aan bijvoorbeeld (informeel) werkoverleg en (informele) functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken met betrekking tot de eigen functie toont inzet en motivatie bij het uitvoeren van zijn werk Het functioneren van de organisatie wordt bevorderd. RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 17 van 18

18 BIJLAGE 1 COMPETENTIEMATRIX Kerntaken 1. Hijswerk opnemen 2. Hijswerk voorbereiden 3. Projectleiding verzorgen Kernopgaven 1. Tijd versus kwaliteit 2. Tijd versus veiligheid 3. Taak a versus taak b Competentiematrix: Competenties Kerntaken kernopgaven kwaliteitsbewust werken X X X X X X 2. veiligheidsbewust werken X X X X X X 3. organiseren X X X X X X 4. planmatig werken X X X X X X 5. kostenbewust werken X X X X X X 6. instrueren X X X X X 7. leidinggeven X X X X 8. communiceren X X X X X X 9. samenwerken X X X X X X 10. klantgericht handelen X X X X X X 11. competenties ontwikkelen X X X X X X 12. professionele werkrelatie onderhouden X X X X X X RAO BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Pagina 18 van 18

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-7-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 20 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL werkvoorbereider / calculator 1

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepstypering Ondernemer klussenbedrijf 1. Datum: september 2005 versie 1. Onder regie van KBB:

Beroepstypering Ondernemer klussenbedrijf 1. Datum: september 2005 versie 1. Onder regie van KBB: Beroepstypering Ondernemer klussenbedrijf 1 Onder regie van KBB: Ontwikkeld door: Brondocumenten: Legitimatie BCP door: -op format vereisten -op de inhoud Mogelijke functiebenamingen Beroepsbeschrijving

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Week van het zwemonderwijs

Week van het zwemonderwijs Week van het zwemonderwijs Workshop 1 Beroepsopleiding: wat leren ze er nog? Arnhem, Burgers Zoo 26 april 2010 Han Swaans HET BEROEPSONDERWIJS IN NEDERLAND: EEN DOORZICHTIG DOOLHOF HET BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

3. Beroepscompetenties / EVC

3. Beroepscompetenties / EVC 3. Beroepscompetenties / EVC In 2002/2003 hebben Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) en Bouwradius, met gebruikmaking van Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie, een onderzoekstraject afgerond m.b.t. de

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie Basis Uitvoeren metingen Rapporteren resultaten Wet- en regelgeving Ondersteunen zorgsystemen AVO Profiel Milieu-onderzoeker 4 Uitvoeren aanvullend onderzoek Milieu-inspecteur

Nadere informatie

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2 Beroepsprofiel opperman bestratingen niveau 2 In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001)

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001) Beroepstypering Leidinggevend monteur installatietechniek Algemene informatie datum: 14-01-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider steenachtige

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027 Keuzedeel mbo Duurzaam stukadoren gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0027 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: de paritaire commissie Onderhoud, Schilderen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever Werkproces 1.1: Wensen en eisen van de opdrachtgever inventariseren De calculator/onderhoudsspecialist inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider natuursteen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Deelnemer naam geboortedatum te: opleiding Eamenlocatie naam bedrijf/locatie adres postcode + plaats code 681-2 Eamenstandaard naam Organiseren van teelt en bedrijf 1.1 Stelt teeltplan

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Werkproces 1.1: Treedt op als centraal aanspreekpunt De ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Hij inventariseert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar ontwerper elektrotechniek heeft een diversiteit

Nadere informatie

Op format vereisten: d.d Op inhoud: d.d

Op format vereisten: d.d Op inhoud: d.d Beroepstypering Servicemedewerker gebouwen 1 Onder regie van KBB: Ontwikkeld door: Brondocumenten: Legitimatie BCP door: -op format vereisten -op de inhoud Mogelijke functiebenamingen Beroepsbeschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie