Lesrooster van de opleiding Tafeltennistrainer-A te Heino (onder voorbehoud) AFDELING OOST Cursusdag: Datum: Tijd: organiseert in HEINO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lesrooster van de opleiding Tafeltennistrainer-A te Heino (onder voorbehoud) AFDELING OOST Cursusdag: Datum: Tijd: organiseert in HEINO"

Transcriptie

1 Lesrooster van de opleiding Tafeltennistrainer-A te Heino (onder voorbehoud) AFDELING OOST Cursusdag: Datum: Tijd: Zondag 6 november uur uur Zondag 20 november uur uur Zaterdag 26 november uur uur Zondag 4 december uur uur Zaterdag 10 december uur uur Zaterdag 17 december uur uur Zondag 18 december uur uur Zondag 8 januari uur uur Zaterdag 14 januari uur uur Zondag 15 januari uur uur Zondag 29 januari uur uur Zondag 5 februari uur uur Zondag 19 februari uur uur Zondag 5 maart uur uur Theorie-examen Nog nader te bepalen Stagelopen Nog nader te bepalen Praktijkexamen Nog nader te bepalen Praktijkexamen Nog nader te bepalen organiseert in HEINO de opleiding tot TAFELTENNISTRAINER-A Start: zondag 6 november 2005

2 Hoe kunt u zich aanmelden? U wordt deelnemer van deze opleiding door het bijgaande aanmeldingsformulier toe te zenden aan de cursusleidster. Voor het voldoen van het cursusgeld kunt u gebruik maken van twee betalingsmogelijkheden, te weten: 1. u maakt gelijktijdig met uw aanmelding het gehele cursusgeld á 295,00 over; 2. u betaalt in 2 termijnen. De eerste termijn á 150,00 betaalt u gelijktijdig met uw aanmelding en vóór 1 november 2005 betaalt u het resterende bedrag á 145,00. U dient het cursusgeld over te maken op rekeningnr , t.n.v. de penningmeester van de NTTB, afdeling Oost, te Swifterbant, o.v.v. "Opleiding TTA te Heino". Waar kunt u meerdere inlichtingen verkrijgen? U kunt telefonisch of schriftelijk inlichtingen verkrijgen bij de cursusleidster: Mevrouw Marleen van Ulsen Eierweg 7-a 8026 PV ZWOLLE Tel: Commissie Kadervorming Type en drukwerk, Bondsbureau NTTB

3 Wanneer ontvangt u een diploma? Indien u 80% van de cursustijd aanwezig bent geweest en wanneer u de toetsen en het praktijkexamen tijdens de cursus met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt u een diploma. Wat zijn de kosten? De kosten voor de opleiding bedragen 295,00. Dit is inclusief de basiscursusmaterialen, die bestaan uit zeven readers en het boek tafeltennis leerplan (basispakket). Daarnaast dient de cursist zelf zorg te dragen voor aanvullende materialen (pluspakket), te weten: reglementenklapper ( 22,50), jaarplan met bijbehorende videoband 6 tot 9-jarigen ( 17,00), Hoi, kennismaking voor de jeugd van 9 tot 12 jaar ( 13,50), informatiepakket Superstar ( 13,50) en toernooien-toer ( 13,50). De materialen uit het pluspakket kunnen besteld worden bij de afdeling breedtesport van de Nederlandse Tafeltennisbond. Tijdens de opleiding worden zowel de materialen uit het basispakket als de materialen uit het pluspakket behandeld, dus de materialen uit het pluspakket zijn zeker noodzakelijk. Wanneer wordt de opleiding gehouden? Bij een voldoende aantal deelnemers vangt de opleiding aan op zondag 6 november 2005, van uur tot uur. Waar wordt de opleiding gehouden? De opleiding wordt gehouden bij TTV Heino, Stationsweg 8-b, 8141 SC HEINO, tel Wanneer moet u zich hebben aangemeld? Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 25 oktober Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt sluit de inschrijving. Wie zijn uw docenten? De docenten die de cursus samen met u tot een goed einde hopen te brengen zijn: Koos Kuiper, William de Bruijn, Bart Dekker en Erik Lenselink. Wie is de cursusleidster? Mevrouw Marleen van Ulsen, Eierweg 7-a, 8026 PV ZWOLLE (tel ). Waarom een cursus Tafeltennistrainer-A? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst worden nagegaan wat het antwoord is op de vraag "waar en met wie werkt een trainer-a". Daarnaast is het van belang te weten wat de (algemene) doelstellingen van de NTTB en de bij haar aangesloten verenigingen zijn. Werkveld Het werkveld van een trainer-a is hoofdzakelijk de vereniging. Hij of zij zal daar voornamelijk te maken krijgen met wedstrijdspelers die verschillen in leeftijd, speelniveau, talent en bijvoorbeeld ambities. De trainer-a leert zowel senioren als jeugdigen de basisvaardigheden van het tafeltennisspel aan. Hij/zij geeft leiding aan spelers die enigszins gevorderd zijn (2e klasse senioren/landelijke C-klasse jeugd). Contacten Naast de trainingen zijn er contacten met bestuursleden, andere kaderleden, collega-trainers, jeugdleiders en bijvoorbeeld ouders van jeugdleden. Dit betekent dat het werkveld van de trainer-a zich niet alleen beperkt tot het leiden van trainingen. Hij/zij is enerzijds een vraagbaak omtrent allerlei grote en kleine zaken en anderzijds is hij/ zij initiatiefnemer inzake het technisch verenigingsbeleid. Adviezen verstrekken en initiatieven nemen kunnen zowel voor het functioneren van de vereniging als voor de werkomstandigheden van de trainer van belang zijn. Een betere omschrijving voor een trainer-a is dan ook: "verenigingstrainer". Doelstelling NTTB De doelstelling van de NTTB en de bij haar aangesloten verenigingen kan in zijn algemeenheid omschreven worden als: zoveel mogelijk mensen op een plezierige, stimulerende en deskundige wijze met tafeltennis bezig laten zijn. Het bovenstaande houdt in dat de begeleiding van de spelers bij het beoefenen van de tafeltennissport op een zodanige wijze moet geschieden dat het tafeltennissen voldoet aan de verlangens van de spelers en dat daardoor het spelen/trainen als plezierig en nuttig wordt ervaren. Meerzijdige sportbeoefening De trainer-a dient zich dan ook te richten op een meerzijdige benadering van de sportbeoefening, waarbij naast aandacht voor techniek,

4 ook aandacht is voor persoonlijke ontplooiing en sociale contacten. De trainer-a is door zijn/haar houding en gedrag een bindende factor voor het onderhouden van contacten met andere kaderleden. Om initiatieven te kunnen en durven nemen heeft de trainer-a kennis van zaken, maar vooral een goede leidinggevende bekwaamheid, nodig. Wat is de inhoud van de cursus? Gezien het gestelde in het voorgaande wekt het geen verbazing dat het leiding geven in deze cursus centraal staat. Om op een adequate wijze leiding te kunnen geven dient een trainer deskundig te zijn op zijn/haar vakgebied. Deze deskundigheid kan samengevat worden in een viertal bekwaamheden. De meest centrale en belangrijkste is: Leidinggevende bekwaamheid De leidinggevende bekwaamheid is bepalend voor de kwaliteit van de trainer. Om deze bekwaamheid in de praktijk tot zijn recht te doen komen wordt tijdens de cursus aandacht geschonken aan een aantal taken en handelingen die een trainer moet kunnen verrichten. 1. De eerste taak die van belang is, is die van instructeur. Dit houdt onder andere in dat de trainer technische aanwijzingen geeft, tactische analyses maakt of een bepaalde slag voordoet. 2. De tweede taak is die van begeleider. De trainer geeft leiding tijdens trainingen en wedstrijden. Hij/zij gaat om met bestuurders, ouders of bijvoorbeeld de jeugdtrainer. Hiervoor worden een aantal relationele vaardigheden geleerd om tot een adequate begeleiding te komen. 3. De derde taak is die van ontwikkelaar. De taak richt zich op de creatieve zijde van het trainingsvak. De trainer moet immers in staat zijn nieuwe oefenstof te ontwikkelen, inzicht te hebben in het ontstaan en de functies van regels, maar ook het ontplooien van ideeën t.a.v. beleidsmatige aspecten. Hij/zij moet nieuwe inzichten/ideeën kunnen bedenken en toepassen. 4. De vierde taak is die van structureerder. Als structureerder maakt de trainer een planning op korte en lange termijn; schrijft en hanteert hierin een logische opbouw van de verschillende trainingsonderdelen. Hij/zij moet in staat zijn om de tot zijn dienst staande middelen zodanig te ordenen dat de spelers op zo'n efficiënt mogelijke wijze trainen. De volgende drie bekwaamheden ondersteunen de leidinggevende bekwaamheid: Tafeltennis-sporttheoretische bekwaamheid Het leiding geven mag niet voor de vuist weg gebeuren. De trainer moet een theoretische bagage bezitten om goed leiding te kunnen geven. Tijdens de cursus wordt bij de theorie van de tafeltennissport stilgestaan. Aandacht wordt besteed aan: * de organisatie van de tafeltennissport; * de theorie van de tafeltennistechniek; * de grondbeginselen van de trainingsleer; * de theorie van het leiding geven. Sportpraktische bekwaamheid Bij het leiding geven moet de trainer zich kunnen verplaatsen in het doen en laten van de spelers en ander kader. Hij/zij moet zich in de "sporthuid" van de ander kunnen plaatsen. Tijdens de cursus en stage worden ervaringen, die reeds door deelnemers en docenten zijn opgedaan, uitgewisseld. Op deze wijze worden ervaringen, die betrekking hebben op de tafeltennissportpraktijk, verzameld. Beleidsmatige bekwaamheid De trainer dient kennis te hebben van en in staat te zijn invloed uit te oefenen op de randvoorwaarden van zijn/haar eigen werk. Zijn/haar beleid is erop gericht spelers optimaal te laten trainen/spelen. Er moet kennis voorhanden zijn t.a.v. de structuur van de NTTB en de vereniging, de verschijningsvormen van de sportbeoefening en bijvoorbeeld de plaats van de trainer in de vereniging. Wie kan aan de opleiding deelnemen? Alle leden van de NTTB die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en een aantoonbare ervaring hebben met tafeltennis. Wat is de cursusomvang? De opleiding omvat 75 uur. Naast deze 75 lesuren vindt er een stage plaats van minimaal 10 trainingen. Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat er thuis opdrachten verwerkt moeten worden en studie moet worden verricht.

5 AANMELDINGSFORMULIER OPLEIDING TAFELTENNISTRAINER-A Vóór 25 oktober 2005 inzenden aan de cursusleidster: Mevrouw Marleen van Ulsen, Eierweg 7-a, 8026 PV ZWOLLE, Tel: Naam: Voorna(a)m(en): man/vrouw * Adres: Postcode: Telefoonnummer: Geboortedatum: Afdeling: Spelend in klasse/divisie * : Woonplaats: adres: Geboorteplaats: Bondsnummer: Lid van vereniging: Ondergetekende geeft zich op als cursist(e) voor de opleiding Tafeltennistrainer-A die op 6 november 2005 in Heino van start zal gaan. Ondergetekende zal kiezen voor de volgende betalingsmogelijkheid: (uw keuze aankruisen s.v.p.) Het cursusgeld á 295,00 zal door mij in één keer worden voldaan gelijktijdig met mijn aanmelding. Ik zal dit bedrag overmaken op rekeningnummer t.n.v. de penningmeester van de NTTB, afdeling Oost te Swifterbant o.v.v. "Opleiding TTA te Heino". Het cursusgeld zal door mij in twee termijnen op bovengenoemd rekeningnummer worden voldaan. De eerste termijn á 150,00 zal gelijktijdig met mijn aanmelding worden voldaan. Vóór 1 november 2005 zal ik het resterende bedrag á 145,00 overmaken. Datum: Handtekening: NB: AANMELDING VERPLICHT TOT BETALING EN GESCHIED OP PERSOONLIJKE TITEL Inschrijving ontvangen: Volgnummer: Cursusgeld ontvangen: 1 e aanbetaling ontvangen: 2 e aanbetaling ontvangen: AANMELDINGSFORMULIER OPLEIDING TAFELTENNISTRAINER-A Vóór 25 oktober 2005 inzenden aan de cursusleidster: Mevrouw Marleen van Ulsen, Eierweg 7-a, 8026 PV ZWOLLE, Tel: Naam: Voorna(a)m(en): man/vrouw * Adres: Postcode: Telefoonnummer: Geboortedatum: Afdeling: Spelend in klasse/divisie * : Woonplaats: adres: Geboorteplaats: Bondsnummer: Lid van vereniging: Ondergetekende geeft zich op als cursist(e) voor de opleiding Tafeltennistrainer-A die op 6 november 2005 in Heino van start zal gaan. Ondergetekende zal kiezen voor de volgende betalingsmogelijkheid: (uw keuze aankruisen s.v.p.) Het cursusgeld á 295,00 zal door mij in één keer worden voldaan gelijktijdig met mijn aanmelding. Ik zal dit bedrag overmaken op rekeningnummer t.n.v. de penningmeester van de NTTB, afdeling Oost te Swifterbant o.v.v. "Opleiding TTA te Heino". Het cursusgeld zal door mij in twee termijnen op bovengenoemd rekeningnummer worden voldaan. De eerste termijn á 150,00 zal gelijktijdig met mijn aanmelding worden voldaan. Vóór 1 november 2005 zal ik het resterende bedrag á 145,00 overmaken. Datum: Handtekening: NB: AANMELDING VERPLICHT TOT BETALING EN GESCHIED OP PERSOONLIJKE TITEL Inschrijving ontvangen: Volgnummer: Cursusgeld ontvangen: 1 e aanbetaling ontvangen: 2 e aanbetaling ontvangen:

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur Binnenhuisarchitectuur Gedegen, inspirerend en veelzijdig Een plezier en een verrijking voor uzelf! Direct aan de slag met een landelijk erkend vakdiploma (EHCB) Nieuw bij IPD: binnenhuisarchitectuur Bent

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding Fitnesstrainer-A versie 1.1 Module 4: Training geven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Les en leiding geven 1.1 Inleiding............................................................. 3 1.2 Lesdoelstellingen....................................................

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ Intensieve opleiding WOZ-Taxateur WOZ WOZ-Taxateur Een opleiding bij IPD volgen heeft veel voordelen:het IPD: 1. leidt op voor beroepen waar veel vraag naar is 2. maakt een snelle afronding van uw cursus

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie