Invoering passend onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering passend onderwijs"

Transcriptie

1 vakblad voor schoolleiders Invoering passend onderwijs Zijn wantrouwen en medezeggenschap het fundament? Decentraal georganiseerd overleg Leidinggeven aan onderzoekende scholen Het Finse geheim Samenwerken voor beter passend onderwijs 1 februari 2014, 8 e jaargang

2 08 inhoud rubrieken 04 Korte berichten 07 CNVStandpunt 13 Open Mind 14 Mijn school 16 Vraag & antwoord 21 Boek 27 Column Dirk van Boven 30 Column Chris Lindhout 31 Korte berichten Wantrouwen en medezeggenschap fundament voor passend onderwijs? Deze manier van beleid voeren kan verlammend werken. Brief aan de inspecteur Waken over de opbrengsten van de regio. Recensie: Leidinggeven aan onderzoekende scholen Opbrengstgericht maakt plaats voor onderzoeksgericht. Het Finse geheim Geef een kind de tijd om het onderwijs te laten bezinken. Invoering passend onderwijs Het ondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel. Pleidooi voor dialoog over verzuim en inzetbaarheid Verzuim maakt onderdeel uit van de organisatie. 2 februari 2014

3 colofon Direct is een uitgave van CNV Schoolleiders en is bestemd voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs. Hoofdredactie: Robert Pinter Redactie: Martin de Kock, Fokke Rosier, Chris Lindhout Eindredactie: Froukje Meerman Secretariaat: Sonia Piccirillo Bureau CNV Schoolleiders Postbus GM Utrecht Directieadvies leden CNV Schoolleiders: Ed Weevers (030) Advertenties: Recent BV (020) CNV Schoolleiders Ledenadministratie (030) Opmaak: FIZZ marketing & communicatie, Meppel Druk en afwerking: Ten Brink, Meppel (0522) Direct is het officiële orgaan van CNV Schoolleiders. Sinds november 2010 is er de mogelijkheid om een los abonnement te nemen op Direct. De kosten zijn 46,00 per jaar voor 8 nummers. Hiervoor is geen lidmaatschap van CNVS vereist. Bij een lidmaatschap van CNV Schoolleiders is toezending van het blad inbegrepen. Geachte collega, directief Voor u ligt het eerste nummer van Direct in het kalenderjaar In deze editie hebben wij ons best gedaan om een mengelmoes van achtergrondinformatie en actualiteit de revue te laten passeren. Natuurlijk is 2014 het jaar van de invoering van passend onderwijs. Dit thema zal dan ook als een rode draad door dit kalenderjaar blijven lopen. Wij hopen in dit kalenderjaar ook meer bijdragen te mogen ontvangen van collegaschoolleiders en over hun ervaringen in de scholen. Mocht u zich geroepen voelen om een bijdrage te leveren, dan zien wij deze graag tegemoet. U kunt uw ideeën mailen naar Rest mij nog een kleine opmerking: wij hopen dat u net zoveel plezier heeft bij het lezen van deze uitgave, als wij hebben gehad met het samenstellen van deze editie van Direct. Namens de redactie, Robert Pinter februari

4 korte berichten Toetsen bij kleuters Op 5 november 2013 heeft de Tweede Kamer besloten dat de inspectie niet langer een onafhankelijke toets voor taal en rekenen in de kleutergroepen via het toezichtkader mag eisen. Zowel in het toezichtkader Vooren Vroegschoolse Educatie als in het toezichtkader Primair Onderwijs wordt van scholen gevraagd dat zij de ontwikkeling van het jonge kind volgen. Allereerst gaat het erom dat leerkrachten vanaf het begin van de schoolperiode de brede ontwikkeling van jonge kinderen volgen door middel van gestructureerde observaties. Hiermee wordt bedoeld zowel de cognitieve, sociale, emotionele als motorische ontwikkeling. Er wordt niet voorgeschreven welke ze moeten hanteren. Wel moeten de observaties structureel (regelmatig bij alle kinderen) en gestandaardiseerd (alle kinderen met eenzelfde instrument) plaatsvinden. De afwezigheid van een instrument dat gericht is op de taal- en rekenontwikkeling van een kleuter leidt niet meer tot een onvoldoende oordeel op de indicator: De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Kijk voor meer informatie op Sectorplan Primair Onderwijs De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/ Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge leraren moet het primair onderwijs de komende jaren vijftienhonderd leraren behouden of aantrekken. De leerlingenkrimp heeft in drie jaar tijd de werkgelegenheid met 9,6 procent laten dalen, maar die groeit vanaf 2016 weer. Als SZW het sectorplan goedkeurt, gaan het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds dit de komende twee jaar tijd uitvoeren. Met medewerkers in 2012 is het primair onderwijs een grote werkgever in de publieke sector. Door de leerlingenkrimp is de werkloosheid op basisscholen, ook in het speciaal onderwijs, toegenomen en de werkgelegenheid gedaald. De afgelopen drie jaar van ruim naar fulltimebanen. Het aantal WW-uitkeringen is met bijna zestig procent gestegen naar uitkeringen in Pabo-afgestudeerden zijn vaker werkloos of hebben tijdelijke contracten. In 2012 is de gemiddelde leeftijd van leerkrachten 43,2 jaar, maar in 2020 kan het aantal zestigplussers op liggen. Door de vergrijzing en een dalend aantal pabo-studenten dreigt volgens de laatste arbeidsmarktgegevens in een aantal regio s vanaf 2016 een lerarentekort. U leest meer over het sectorplan primair onderwijs op www. arbeidsmarktplaformpo.nl. 4 februari 2014

5 Besluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd Pilots Lerarenregister De PO-Raad en de Onderwijscoöperatie onderzoeken in samenwerking met zes schoolbesturen hoe het lerarenregister een positieve rol kan spelen in het personeelsbeleid. Als er in het personeelsbeleid goede afspraken zijn over hoe leren en ontwikkelen in de school wordt vormgegeven, dan moet dit ertoe kunnen leiden dat het leren en ontwikkelen dat in de school plaatsvindt, ook een plek krijgt in het lerarenregister. In een aantal pilots probeert men al doende te leren hoe ze de inspanningen en opbrengsten van leren en ontwikkelen in de school meetbaar of in elk geval inzichtelijk kan maken. In plaats van dat leren iets is waar je in je eentje voor ploetert en wat je doet omdat het moet van het lerarenregister kan het, met goed personeelsbeleid, Wordt het onderwijs toegankelijker, als ouders het beter kunnen inpassen in hun werk- en privéomstandigheden? Sluit het onderwijs beter aan bij het niveau en de behoeften van kinderen als er andere schooltijden gehanteerd worden en/ of een deel van het onderwijs digitaal wordt aangeboden? Vijftien scholen kunnen meedoen aan een experiment met flexibele onderwijstijd en lessen via een elektronische informatiedrager. Scholen kunnen bij de minister een aanvraag doen om aan dit experiment mee te doen. Het experiment loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2017 en het doel is om erachter te komen of het zin heeft om af te wijken van de onderwijstijden, zoals die nu in de wet (WPO) zijn vastgelegd. Scholen die meedoen aan het experiment krijgen de ruimte om af te wijken van vastgestelde schooltijden en vakanties. Maatwerk per leerling is mogelijk. Ook van de vijfdaagse schoolweek kan worden afgeweken. Maximaal 10 procent van de tijd mag een elektronische informatiedrager het werk van de juf of meester helemaal overnemen. Minimaal 90 procent van de tijd moet een leerkracht onderwijs geven. Een aanvraag bij de minister moet in elk geval een projectplan bevatten. Daarin legt de school goed uit vanuit welke visie ze de lestijden aanpast en elektronische informatiedragers inzet. Het moet duidelijk zijn op hoe de school de lestijden per leerling vaststelt en hoe ze de lessen met behulp van de digitale middelen invult. De school maakt duidelijk welke ICT-scholing er voor leraren komt, hoe ze samenwerkt met andere partijen en hoe het financiële plaatje eruit ziet. De medezeggenschapsraad moet instemmen met het experiment en de ouders moeten toestemming geven voor de inzet van virtuele onderwijstijd. Na drie jaar wordt het experiment geëvalueerd en bekeken of er reden is om te komen tot een wetsvoorstel dat regelt dat de mogelijkheden die het experiment biedt voor alle scholen blijvend beschikbaar komen. iets zijn wat je samen met je team en ondersteund door de schoolleiding als vanzelfsprekend doet, waarbij registratie in het register slechts erkenning is van de inspanning die je gaandeweg levert. Belangrijk onderzoek dus, met als mogelijk resultaat een lerarenregister, waarbij je niet enkel goed voor de dag kunt komen met dure opleidingen, maar juist ook met de ervaring die je opdoet in de praktijk en de lessen die je daaruit haalt en waarbij de schoolleiding actief betrokken is als het gaat om het scheppen van gelegenheid voor leren en ontwikkelen. Tegelijkertijd mag dit natuurlijk niet ten koste gaan van budget voor hen die juist wel graag een opleiding buiten de school willen volgen. agenda Woensdag 12 maart Bijeenkomst toezichtkader Onderwijsinspectie Slechte ervaringen met hoge werkdruk! Kan de onderwijsinspectie iets voor u doen? uur CNV Onderwijs, Utrecht CNV Onderwijs nodigt schoolleiders uit voor een bijeenkomst met de Onderwijsinspectie om te praten over het toezichtkader Voortgezet Onderwijs. Vertegenwoordigers van de Onderwijsinspectie leggen het toezichtkader uit en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna gaan we in dialooggroepen uiteen om te praten over ervaringen met het toezichtkader en te kijken wat moet nu wel en wat moet nu niet. U kunt zich aanmelden via nl. De bijeenkomsten zijn gratis. Woensdag 16 april CNV Onderwijs netwerk invallers Midden uur CNV Onderwijs, Utrecht Werkt u als invaller in het onderwijs of probeert u als invaller werk te vinden? Dan zien we u graag tijdens onze netwerkbijeenkomst. We besteden onder meer aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen rondom ICT in de klas, wat passend onderwijs betekent voor invallers en het lerarenregister. Deze bijeenkomst is gratis voor leden en kost 5 euro voor niet-leden. Meld u aan door uw adresgegevens te mailen naar cnvo.nl. Aanmelden kan tot 6 april februari

6 Groningen NLP in het onderwijs (Marjan Ruiter) Niet de beperking centraal maar de ontwikkelbehoefte (Emiel van Doorn) Op 5 april 2014 organiseert CNV Onderwijs in alle 12 provincies een event, met elk een eigen programma, dat in het teken staat van talent in het onderwijs. Het event wordt door CNV Onderwijs gratis aangeboden aan iedereen die werkzaam is of was in het onderwijs. Friesland Het IPC of hoe chocolade ons onderwijs heeft veranderd (Reina van de Vliet) Ludieke sketch over actuele onderwijsonderwerpen Flevoland Autisme, hoogsensitief... of de rode draad van het onderwijs (Mieke Vijn en Ria ten Bookum) Wat heeft veel effect in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag van leerlingen? (Gerard Weide) Drenthe Knappe koppies in de kleuterklas (Baukje van Dijk) Gratis schoolfoto Overijssel 21th century skills (Marcel Derksen) De liedjeskoks (Eric van der Wal) Noord-Holland Basiscursus stemgebruik (Doesjka Nijdeken) Structureel pesten onmogelijk maken (Celine de Lange en Matheus Hoogakker) Zuid-Holland Mindmappen met imindmap (Robert Pastoor) Lichaamstaal is ook een taal (Bram Keizerwaard) Utrecht Professionalisering door registerleraar.nl (Daniel Koelink) Coöperatief leren (Berlinda Spier) Gelderland Bewust Bewegen in de Klas (Gerda Ferbeek) Drie denkdiagrammen om lesstof en gedrag te analyseren (Carina Vranken) Noord-Brabant Succes met ouders (Emilie Groot) LEGO Education build to express (Michel Cloosterman) Zeeland Coöperatief leren (Carola Riemers) Kinderen leren denken (Marjolein van der Klooster) Limburg MOOI duurzaamheid (Roland Willems) Eenvoudig kinderen leren denken, leren en beslissen via denk-diagrammen (Fiet Muris) Kijk voor het hele programma in jouw provincie op Schrijf je nog in januari in en krijg een mooi welkomstcadeau bij binnenkomst.

7 CNVStandpunt Professionele ruimte Robert Pinter, voorzitter CNV Schoolleiders De cao-onderhandelingen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn gaande en ik ben net als ieder nieuwsgierig naar de uitkomsten. Bij de cao-onderhandelingen heb ik het beeld van een aantal mensen die de intentie heeft om een trui te breien, maar met een broek tevoorschijn komt. Natuurlijk, in het polderlandschap worden nu eenmaal compromissen gesloten met alle gevolgen van dien. Het resultaat van onderhandelingen echter heeft in mijn tak van sport, het voortgezet onderwijs, onder het leidinggevende deel van de sector nogal eens geleid tot gefronste wenkbrauwen. Niet alleen leerkrachten, ook leidinggevenden in het onderwijs snakken naar professionele ruimte, zeker daar waar het personeelsbeleid aangaat. Zou het kunnen dat wij in het onderwijs doorgeslagen zijn? Zou het kunnen dat ons streven naar de bescherming van arbeidsvoorwaarden ons nu belemmert in de flexibiliteit van arbeid in het onderwijs? Overal om mij heen hoor ik dat de 21 ste eeuw om een flexibele houding vraagt, dat de veranderingen in de snelheid van kennis vergaren, bezitten en toepassen veel gaat vragen, zeker van de beheerders van die kennis: het onderwijs. Kunnen wij als onderwijs dat wel waarmaken als onze maatregelen en afspraken niet mee verhuizen naar de 21 ste eeuw? Laat ik het bovenstaande illustreren. Over een aantal jaren hebben wij waarschijnlijk een lerarentekort. In de oplossingensfeer komen dan twee zaken snel naar voren. Een daarvan is de opleidingen aantrekkelijker maken en de andere de jonge professionals zo snel mogelijk vaste contracten aanbieden. Los van het feit dat dit op zich goede oplossingen zijn, vind ik ze weinig creatief en op de langere termijn niet effectief. Als leidinggevenden en bestuurders in financiële nood en zorgen verkeren, willen zij niet al te hard bewegen naar vaste contracten, je weet immers niet wat de toekomst brengt. Daarnaast is het voor de onderwijsarbeidsmarkt niet goed dat de jonge professionals meteen in de vastigheid komen. Als er iets funest is voor een innovatieve sector, dan is het wel het gebrek aan mobiliteit. Vaste contracten in een krappe markt bevorderen beweging niet, waardoor mobiliteit stagneert. In moeilijke tijden van crisis, vergrijzing en bezuiniging hebben wij behoefte aan visie en leiderschap. Wij hebben behoefte om het Vaste contracten in een krappe markt bevorderen beweging niet tempo van de 21 ste eeuw te kunnen bijhouden, maar dat kan alleen als we blijven innoveren, ontwikkelen en tempo maken. Anders blijven de leerkrachten achter ten opzichte van de leerlingen en kunnen wij niet langer, maar korter werken tot aan ons pensioen, gewoonweg omdat de kloof tussen meester en leerling snel groter wordt. Kennis geeft macht, gebrek aan kennis onmacht! Ik wacht met spanning op de resultaten van de cao-onderhandelingen, waarbij ik hoop dat mijn professionele ruimte herkenbaar terugkomt. Ook hoop ik dat de regels en afspraken recht doen aan alle mensen die in het onderwijs werken. Maar nog meer hoop ik dat er ruimte komt voor flexibiliteit en innovatieve kracht en dat we tempo maken om onderwijsontwikkeling echt mogelijk te maken. Ik geloof dat het tijd wordt om afscheid te nemen van de 20 ste eeuw en te beginnen met de 21 ste eeuw. februari

8 Wantrouwen en medezeggenschap als fundament voor passend onderwijs? 8 februari 2014

9 Het is een operatie of beter gezegd een evolutie binnen zowel primair als voortgezet onderwijs: passend onderwijs. Via een moeizaam traject van wetgeving in het leven geroepen. In aanleg is passend onderwijs bedoeld als een (onderwijs)ontwikkeling, die gekoppeld werd aan het synchroon doorvoeren van fikse bezuinigingen. Elke leerling heeft als uitgangspunt binnen passend onderwijs recht op een passend onderwijsaanbod en een passende plaats in het reguliere onderwijs. Een ingrijpend plan. Voor de groeifase naar passend onderwijs was daarom veel tijd uitgetrokken. De kaders waren voor de politici uiteindelijk duidelijk genoeg om hun fiat eraan te geven. De verdere invulling van de kaders was allerminst duidelijk. Dat gold zeker voor de werkenden in het onderwijs, om van de ouders maar niet te spreken. Wel waren er veel speculaties over de nadere invulling. Ruim 300 miljoen wilde de overheid besparen, maar de regering en de volksvertegenwoordigers konden aan de uitvoerders van het beoogde beleid niet duidelijk maken hoe zij de aangekondigde bezuinigingen zichtbaar gemaakt zouden krijgen binnen de lumpsumvergoeding. Dat is een voorbeeld van hoe het niet zou moeten. Daarin zie je als betrokkenen binnen het onderwijsveld ook hoe de overheid blijft worstelen met een beleidslijn die deregulering en decentralisatie voorstaat. Aan de ene kant formuleren het kabinet en de Tweede Kamer voor het totale onderwijs kwaliteitsindicatoren, waarmee de kwaliteit van scholen gemeten en vergeleken kan worden. Dat is prima; wie betaalt, bepaalt. Maar tegelijkertijd schrijft de overheid ook voor hoe een schoolorganisatie die kwaliteit hoort te realiseren. Dat geeft daarmee een beeld te zien van loslaten en toch ook weer vasthouden. En als het niet goed gaat, wordt door dezelfde overheid, via de onderwijsinspectie, als eerste naar het onderwijs gewezen. Dat voelt niet goed. Geen vertrouwen Heel simpel gezegd lijkt het als volgt te zijn. Aan een kind wordt door zijn ouders een zak geld toevertrouwd. De ouder geeft aan het kind de opdracht met het geld over een periode van drie jaar een rendement van 5 procent te realiseren. Maar het kind mag er van de ouders geen aandelen van kopen of het geld anderzijds risicovol beleggen. Alleen obligaties die fido-proof zijn, mogen aangeschaft worden. Het kapitaal mag ook veilig op een spaarrekening weggezet worden. Als het kind het gevraagde rendement niet haalt, geven de ouders aan het kind het predicaat zwak Deze manier van beleid maken en uitvoeren kan verlammend werken Terug nu naar de realiteit van het passend onderwijs. Gelukkig voor de scholen en daarmee ook voor de leerlingen om wie het toch draait, is de rechtstreekse bezuiniging in het kader van de invoering van passend onderwijs niet doorgegaan. Maar de voorschriften en regels die aangeven hoe de scholen passend onderwijs moeten organiseren, roepen het gevoel op, lijken te bevestigen, dat de overheid de schoolbesturen niet vertrouwt. Want voor de inrichting van passend onderwijs bouwt de overheid naast het toezicht door de onderwijsinspectie nog twee nieuwe toezichthoudende lagen in. De gemeentelijke overheid en de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR als medezeggenschapsorgaan op het niveau van het samenwerkingsverband. Het bestuur van het SWV, meest bestaand uit bestuurders van de deelnemende scholen in het SWV, moet een ondersteuningsplan voor het totale SWV formuleren. Daar moet via het OOGO, het formele overleg met de samenwerkende gemeentes uit het gebied van het SWV, een akkoord op gegeven worden door de betreffende colleges van B&W. De OPR, bestaande uit vertegenwoordigers van medewerkers, ouders en leerlingen van de in het SWV participerende scholen, dient ook in te stemmen met het ondersteuningsplan. Verantwoordelijk De keuze van de overheid voor deze constructie van passend onderwijs is mogelijk naast een gebrek aan vertrouwen ook ingegeven door een ander cultuurverschijnsel. Er wordt meegegaan in de opvatting dat in ons land iedereen overal over moet kunnen meepraten én beslissen. Ook wanneer je niet gehinderd wordt door kennis van zaken. Het klinkt sympathiek om alle betrokkenen mee verantwoordelijk te maken voor hoe het beleid februari

10 uitgevoerd gaat worden, maar het heeft ook een keerzijde. Deze manier van beleid maken en uitvoeren kan verlammend werken. Zowel in de planfase, de voorbereiding op passend onderwijs als in de uitvoering van het beleid na 1 augustus Laten we er vanuit gaan dat gemeentebesturen en schoolbesturen goed kunnen en willen samenwerken, dan neemt dat niet weg dat deze beide bestuursorganen, los van elkaar, andere en tevens niet gemeenschappelijke doelen en verantwoordelijkheden hebben. Ze hebben wel allebei te maken met een afhankelijkheidspositie waar het, de aan verandering onderhevige, inkomsten vanuit de rijksoverheid betreft. Aangezien de overheidsmiddelen eerder schaarser dan ruimer zullen worden, Neemt de overheid het onderwijsveld wel serieus met de invoering van passend onderwijs? kunnen binnen het OOGO gemeenten en scholen via passend onderwijs tegenover elkaar komen te staan. Jeugdzorg en onderwijs kunnen op het eerste gezicht in elkaars verlengde lijken te liggen, maar de raakvlakken tussen beide entiteiten kunnen, vanwege de financiële aspecten, voor verdeeldheid en tegenstelling tussen gemeenten en scholen gaan zorgen. En wie wordt er op aangesproken als het straks niet loopt met passend onderwijs? De ondersteuningsplanraad die instemde met het door de bestuurders gemaakte ondersteuningsplan, de gemeentelijke overheid, het kabinet of de leden van de Tweede Kamer die de wetsvoorstellen geamendeerd en goedgekeurd hebben? Alleen de bestuurders die overal eindverantwoordelijk voor zijn? Of gewoon fijn en veilig; allemaal even verantwoordelijk? Wie het weet, mag het zeggen. Veel gevraagd Als burger van ons land heb je de overheid die boven je gesteld is te gehoorzamen. Daarom zal ook ik, als eindverantwoordelijke in het onderwijs, gehoor geven aan het uitvoeren van de opdrachten die ik van de overheid krijg. Ook het loyaal uitvoering geven aan passend onderwijs hoort daarbij. Alles in dienst stellen van het belang van de leerling. We hebben de opdracht daar met elkaar wat van te maken, zelfs meer dan wat. We hebben de opdracht, de taak, daarvan iets goeds te maken. Daarvoor wil ik me ook inzetten. Maar het ombouwen van een goed rijdende middenklasser voor regulier onderwijs naar een Formule 1- bolide voor passend onderwijs is wel veel gevraagd. Vooral erg veel, te veel gevraagd in de richting van docenten. Docenten die, ook al zijn ze nu al zeer didactisch en pedagogisch onderlegd en uitvoerend bekwaam, de veeleisende opdracht krijgen een klas met rond de 28 leerlingen, waarvan vijf leerlingen met leerachterstanden en vijf met een sociaal-emotionele hulpvraag of stoornis, te bedienen met een op de individuele leerling afgestemde, didactische en pedagogische aanpak. Ik vraag me daarom af of de overheid, die ons in de PISA ranking in de top vijf wil hebben, zichzelf en het onderwijsveld wel serieus neemt met de invoering van passend onderwijs, zoals deze nu bij wet geregeld is. Passend onderwijs zoals het per 1 augustus 2014 moet gaan werken. Fokke Rosier 10 februari 2014

11 Geachte meneer/mevrouw de inspecteur, Het is mij bekend dat u met grote passie waakt over de opbrengsten van het onderwijs in deze regio. Uw monitoring is ons bekend. In februari zal de Cito-eindtoets weer afgenomen worden en ondanks de bezwerende woorden van het toetsinstituut zelf weet ik dat u met argusogen uw beeldscherm zult bekijken. Omdat uw gemoedsrust mij veel waard is, schrijf ik u deze brief. In de groep 8 (35 leerlingen) van dit jaar is de samenstelling als volgt. We zijn in het gelukkige bezit van zes dyslectische leerlingen. Ze hebben allemaal hun diploma (vergeef me dit grapje), dus goedgekeurd door de zorgverzekering, maar zonder die goedkeuring wisten wij ook al dat hun lees- en taalvaardigheid behoorlijk beneden het gemiddelde niveau was. Twee leerlingen komen uit gebroken gezinnen. Nou gebroken, zeg maar aan flarden. In die koppies zitten wel andere zorgen, dan het meewerkend voorwerp en het percentage van een kortingsbon of andere levensbelangrijke zaken die Cito bij ze meet. Hun resultaten zullen ver onder het gemiddelde liggen, daar ze opvoedkundig, ondanks de hulp van onze kindercoaches, in puin liggen. Maar voor de gemiddelde score telt dit gegeven niet. Daarnaast, ja we treffen het dit jaar, zijn er drie leerlingen die we met moeite op het niveau van groep 6 hebben gekregen. Het basisniveau. Voor u is dat onvoldoende en hadden we beter ons best moeten doen, maar met een IQ van 78, 83 en 84 kun je niet veel verwachten. Ze zijn wel erg goed in creativiteit en tekenen, maar ja, dat telt niet voor u. Dan zijn er twee meisjes die met behulp van hulpmiddelen (ze heten niet voor niets zo) het niveau voor rekenen een beetje kunnen bijbenen. Met de rekenmachine erbij hebben ze het gevoel erbij te horen. Alleen bij de Cito-eindtoets mogen ze die niet gebruiken. Straks in het vmbo is het een van de eerste zaken die ze vanuit school aangereikt krijgen. Maar ja je kunt scholen niet vergelijken als je de test anders uitvoert, dus een keertje mogen ze laten zien wat ze allemaal niet kunnen. Ik sla die ene leerling die bij de psychiater loopt even over. Volgens uw normen is dat geen reden om lager te scoren. Ja, we hebben ook gewone leerlingen, maar wat er zo n twaalf jaren geleden in de lucht heeft gezeten weet ik niet, deze lichting is gewoon onder niveau. Het is net als wijn. Je hebt soms slechte jaren. Of denk u daar anders over? Om u dus geen slapeloze nachten te bezorgen, meld ik dit voor de toets is afgenomen. Wij hebben keihard gewerkt met de nieuwste methodieken waarmee we vorig jaar 337 haalden. Ik heb wel een klein vraagje. Hoe hoog denkt u dat de score zal zijn? Wij gaan uit van 332 gemiddeld. Als we dat halen, hebben we een wereldprestatie geleverd. Dan gaan de flessen open! En u kunt alleen een minnetje noteren. School is in gevaar, toch? Ik hoop dat u mij antwoorden zal. Namens de Sjaloomschool, directeur Bert Visscher. PS: De leerlingen die beslist onder de 517 vallen, doen bij ons wel mee. Dom hè. februari

12 Ethiopië Kom in actie voor Ethiopië Bereket s oma kon niet voorzien in het onderhoud voor haar kleinkind. Nu mag hij gratis naar school en krijgt hij zelfs een schoolmaaltijd. Bereket: Ik houd het meest van Engels en van voetballen en later wil ik dokter worden. In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, wonen arme mensen in sloppen wijken bij elkaar. Ze verdienen vaak niet genoeg om van te leven. Laat staan om schoolgeld te betalen voor hun kinderen. Daarom helpt Edukans een school in de sloppenwijk om arme kinderen gratis naar school te laten gaan. Helpt uw school mee om dit mogelijk te maken? Voer actie op uw school en bestel het gratis sportpakket of andere materialen. Kijk op scholenvoorscholen.edukans.nl/project-van-het-jaar. Scan de code om een indruk te krijgen van de school in de sloppenwijk.

13 Na lezing van het boek van Kent M. Keith over dienend leiderschap, kwam de vraag bij me op of dit te leren is. Is dienend leiderschap een natuurlijke aanleg die hooguit ontwikkeling behoeft of gaat het om een vaardigheid die leerbaar is? Bij Keith kwam ik daar niet goed uit, maar de Joodse filosoof Abraham Josua Heschel reikte me een plausibel antwoord aan. Een paar weken geleden kwam ik Servant Leadership. Een goede zaak (2008) van Keith tegen in de ramsj voor een paar euro. Keith is een echte adept van de founding father van dienend leiderschap, Robert K. Greenleaf die in 1970 zijn invloedrijke boek De dienaar als leider schreef. Kenmerkend voor de dienende leider is dat hij allereerst dienaar is; het leiderschap is een bewuste keuze daarna. Anders ligt dit bij degene die allereerst Open mind tussen het concept van dienend leiderschap van Greenleaf en de theorieën die we tegenkomen in het werk van managementgoeroes als Stephen Covey, Ken Blanchard en Peter Senge. Ik heb dit gecheckt bij Ben Tiggelaar in MBA in één dag. Tiggelaar bevestigt de relatie indirect door Greenleaf samen met enkele van de genoemde namen te bespreken in een apart hoofdstuk Andere inspirerende visies op leiderschap. Anderen dienen is betekenisverlenend, geeft zin aan het bestaan en is uitdrukking van intrinsieke motivatie. Je doet iets, niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Het is een visie op leiderschap die zeker inspireert, omdat hij haaks staat op wat in onze dagen vaak over leiderschap en management gevonden wordt, namelijk dat het persoonlijke en daardoor kortetermijnbelang centraal staat en/of dat het de ontwikkeling van professionaliteit op de werkvloer belemmert. Ik vond het wel opmerkelijk om, zoals Keith meerdere malen doet, het belang van dienend leiderschap nadrukkelijk te onderbouwen, omdat het zo effectief is. Ik vind effectiviteit een categorie die in dit verband wat misplaatst is. Niet dat ik iets tegen effectiviteit heb, maar effectiviteit heeft, net als efficiency, zijn begrenzing binnen tevoren bepaalde normatieve grenzen. En nu lijkt juist die normatieve context Is dienend leiderschap te leren? leider is en die op een bepaald moment kiest om de drang tot macht te verzachten. Vanuit dit schematische denken schetst Keith een continuüm met aan de ene kant de eerst-dienaar en aan de andere de eerst-leider. Macht is bij de eerst-leider bedoeld voor en gericht op vergroting van persoonlijke glorie, bij de eerst-dienaar gaat het om de glorie van anderen; macht als middel. Tussen eerst-dienaar en eerst-leider kom je mengvormen tegen. Om misverstaan te voorkomen: dienend leiderschap gaat niet over zelfverloochening of zelfopoffering, maar over zelfontplooiing, zelfverwerkelijking. De dienende leider is iemand die houdt van mensen en die het tot zijn missie maakt om anderen te helpen door hun behoeften te leren kennen en daarin te voorzien. Dienend leiderschap is op de ander gericht en Keith illustreert dat door gedragingen te noemen die je bij dienend leiders tegenkomt, zoals aandacht voor zelfkennis, beginnen met luisteren in plaats van te antwoorden op niet-gestelde vragen en de ontwikkeling van het vermogen om vooruit te zien, ontwikkelingen in te schatten om daarop te anticiperen. Keith geeft aan de hand van citaten aan dat er duidelijke verbindingen bestaan zelf als effectief te worden beschouwd. Terug naar mijn openingsvraag: is dienend leiderschap te leren? Keith draait daarom heen of negeert de vraag. Terwijl er toch een groot centrum is dat in het spoor van Greenleaf trainingen verzorgt. Het enige wat Keith doet, is het noemen van vier dingen om betekenis te vinden: van mensen houden, mensen helpen, ethisch leven en niet te zeer gehecht zijn aan materiële dingen. Tja. Het heeft vast met de voorkeur voor schematisch denken te maken, dat bewuste opzoeken van de polariteit tussen eerst-dienaar versus eerst-leider. Ja, er zijn mengvormen, maar zijn ook die mengvormen natuurlijke gesteldheden, zit je aangeboren op een bepaalde plek op het continuüm? Dit overdenkende gingen mijn gedachten uit naar een passage in het boek van Abraham Joshua Heschel, God zoekt de mens. Een filosofie van het jodendom. Ik kende diens Onzekerheid in Vrijheid van twintig jaar geleden, maar kwam onlangs door een lezing weer op zijn spoor. Heschel wijdt in God zoekt de mens een hoofdstuk aan de verlossende daad: de daad heeft ook los van achterliggende motieven, van beweegredenen die eraan voorafgaan, een eigen kracht die de geest zuivert. De daad is wijzer dan het hart. Een mooie gedachte. Zijn daden goed, omdat de intentie waaruit ze gedaan worden goed is? Of kan het andersom? Dingen doen tegen je geneigdheid in? Ja, en volgens Heschel werkt dat stalend. Zo kijken naar eigen gedrag betekent dat je niet opgesloten zit in je natuurlijke gesteldheid dan blijkt er wat te leren. Dienend leiderschap bijvoorbeeld. Gewoon door te doen. Dan geeft Keith wel een handig testje om te checken of je daad er een van dienend leiderschap was. Stel jezelf de vraag: groeien degenen die gediend worden als mensen? Harm Klifman U kunt reageren op deze column via harm. februari maand

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap vakblad voor schoolleiders Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap Hoog sensitieve kinderen Pedagogisch leiderschap als kwaliteit Invulling van deskundigheidsbevordering Social media in de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De school als onderneming

Kader Primair. thema _ De school als onderneming jaargang 16 _ nummer 3 _ november 2010 3 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ De school als onderneming Ondernemerschap en school kunnen niet zonder elkaar _ Een

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ Crisismanagement

Kader Primair. thema _ Crisismanagement jaargang 20 _ nummer 4 _ december 2014 4 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs thema _ Crisismanagement Een calamiteitenprocedure is nog geen uitgewerkt crisisplan _ Rechtdoen

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte oktober 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 05 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte 2 Onderwijspolitiek na Dijsselbloem

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie