Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen"

Transcriptie

1 Jaarvrslag 2009 Zovl mnsn, zovl wnsn

2 Zovl mnsn, zovl wnsn Nrgns andrs blijk bovngnomd gzgd zo waar als in d zorg. En uiglzn hma dus voor ons jaarvrslag! En wi zou daar br invulling aan kunnn gvn dan onz cliënn, hun familildn n/of vrgnwoordigrs. Hun vrhaln schsn n bld van zorggrop Maas & Waal als n organisai in onwikkling. En organisai waar lang ni alls vlkkloos vrloop maar waar gkors word op kwalii, n waar d dialoog word aanggaan om d éch vraag van onz cliënn achrhaln n in vulln. W willn immrs kwalii bidn di ni alln door nquês n cijfrs word gromd, maar di cliënn daadwrklijk rvarn. D blving van cliënn vorm vns n logisch afsluiing van n driluik aan jaarvrslagn, waarin w ons srvn naar kwalii voor h volich hbbn gbrach. Allrrs blich door onz mdwrkrs (2007), vrvolgns door onz sakholdrs (2008) n nu als laas door onz cliënn. Suk voor suk bidn z zovl mr dan n ovrzich van wa w d afglopn jarn hbbn gdaan. Z scholn ons wijz lssn voor waarvan n lrnd organisai als d Zorggrop dankbaar gbruikmaak. Nrgns andrs blijk bovngnomd gzgd zo waar als in d zorg zmw in slling Naas huishoudlijk hulp in h kadr van d W maaschapplijk ondrsuning (Wmo), lvr zorggrop Maas & Waal ook zorg aan huis in h kadr van d AWBZ. Bid vormn van zognomd xramural zorg wordn aan mr dan 350 cliënn glvrd in d gmnn Ws Maas n Waal, Drun, Buningn n Wijchn. Banwoord di zorg ook aan d wnsn van di cliënn? Ik had ni vrwach da zorg aan huis zo god in zou gaan op mijn wnsn Mvrouw Srik-Gronn, Banburg: Ik had r ignlijk nooi m makn ghad, dus ik wis ni wa ik kon vrwachn. Maar ik vind d zorg god, ik hb gn klagn. Ik mos na mijn vrblijf in vrplghuis Walwick wl vn wachn op zorg. Maar da is logisch. Of ik wnsn hb waar ni aan kan wordn voldaan? N, ik bn blij m wa ik krijg. Ik word gholpn, da is och prachig? Bovndin hb ik ook nog n man n di kook. En zlf kan ik ook wl wa dingjs don. Af n o srijk ik. Da s ook nog god als hrapi. Mvrouw Lidmir, Horssn: Daar bn ik h hlmaal m ns. Ik krijg in uur pr wk huishoudlijk hulp, vrdld ovr n paar dagn in d wk. Als h slch m mij gaa, dan krijg ik idr dag hulp. Alijd van dzlfd prsoon, Ania. En daar bn ik hl blij m, wan zij w ho h wrk. Zij is n hl god, zlfsandig Br van Lingn, voorzir raad van bsuur n warm hulp. Ik krg in rs insani ook zorg via d AWBZ, maar da was idr kr n andr. Da is ni rg ik was übrhaup al blij da ik hulp krg maar h was wl n blasing. M Ania klik h god; zij kijk om zich hn, scha in wa nodig is n pak da op. Da is och fanasisch! Mvrouw Van d Brok-Tromp, Winssn: Da is wl zo, ja. H is: zg u maar wa u gdaan wil hbbn, n h word gdaan. Ik krijg huishoudlijk hulp n w kr pr dag zorg aan huis. Er zijn vrzorgndn bij di br haddn gkund, qua knnis. Glukkig bn ik nog god bij mijn posiivn, dus ik kan uilggn ho mijn buikwond gspold mo wordn of mijn bn vrzorgd. Maar r zijn r ook bij di wn prcis wa z mon don n da is wl prig. Ik hb maandn in h ziknhuis glgn n in h vrplghuis. H is fijn da ik nu wr in mijn ign huis kan wonn, md dankzij d hulp van d huiszorg van zorggrop Maas & Waal. En sm di gld Als j claim zorg n dinsn bidn di rch don aan d individul bhofn n omsandighdn van cliënn, dan mo j wn wlk bhofn di cliën hf. Ook als hij zich door huisvsings- of vrslavingsprobl maik ni dirc laa doorgrondn. Door m cliënn op n craiv manir in gsprk gaan n inspraak gvn in zakn als voding n inriching, voorzi vrplguni D Hulsn, ondrdl van zorggrop Maas & Waal, cliëngrich wrkn van n niuw inhoud. D cliën saa cnraal. H word in d zorg maar wa vaak gzgd, maar rvaar d cliën h ook als zodanig? Vol hij zich wrklijk ghoord? Gbur r wl is m zijn wnsn? Word hij gzin als mr dan n lichamlijk klach? En aan d andr kan: wn mdwrkrs wa r omgaa in cliënn? Wn zij waar cliënn glukkig van wordn, wa hn rgr, wlk hobby s zij vrogr haddn? Om d cliën br lrn knnn n wn ho hij zijn lvn wil lidn, zijn binnn D Hulsn divrs iniiaivn gsar. Zo sldn nkl mdwrkrs samn m cliënn n lvnskisj vol prsoonlijk hrinnringn samn. Andr mdwrkrs maakn samn m cliënn n collag waarin h zo huis moglijk -princip van D Hulsn is vrbld. Wr andr mdwrkrs gingn m cliënn in gsprk; ni n babblj ussn d bdrijvn door, maar ook d dip in. Daarnaas wrd h wlzijnsformulir ingvord. En vragnlijs di uinodig om d cliënwnsn zowl d zorginhoudlijk als d maaschapplijk vrknnn n vas lggn in h woonlfplan. Huiskamrprojc En di wnsn zijn r. Cola bij h onbij, n joinj of n birj in d middag, gholpn wordn bij vrog opsaan of juis uislapn op zondag Om gmo komn aan d wns voor n gzlligr huiskamr n inspraak in h n, wrd n huiskamrprojc opguigd n n kukncommissi gïnsallrd. Mvrouw Brummr, woonachig in D Hulsn, is bij bid brokkn. Ik bn d nig hir di zg wa z wl n ni god vind. Daarom hbbn z mij gvraagd. D onwrpkningn op afl lan zin wa d plannn zijn voor d huis- n kamr. Mrdr zijs, rusig klurn; da is wa h rs opval. Ik vind h r prachig uizin. Als h zo word, bn ik hlmaal vrdn. Vooral di zijs in d rooksrr vind ik hl mooi. Nu saa r één gro afl n liggn r sopgls op d grond. Da is zo ongzllig. Maar ja, in d huiskamr mag ni mr grook wordn, dus w mon hir wl naaro. Sinds da rookvrbod is h rouwns ni mr gzllig in d huiskamr; h is r doods. Ik hoop da di plan daar vrandring in brng. Als j is ni lkkr vind, vrl h m dan Kukncommissi Vrandring srf mvrouw Brummr ook na binnn d kukncommissi. Eén kr in d zs wkn kom dz commissi bijn om vrgadrn. Ik vrl daar wa wij wl n ni lusn. En voorbld? Wij krgn nooi karbonad. Da hf nauurlijk m financiën makn, maar wij vondn da wl jammr. Wan h is lkkr, zo n karbonaadj. Ik hb da in d commissi vrld n na ovrlg hf mn godgkurd da r karbonad op h mnu kom. Ook hbbn w kunnn rgln da h sausj ovr d blomkool vooraan apar word gdaan, n da d applmos word afgwissld m rabarbrmos. Op di momn pran w ovr h ijdsip waarop w n; sommig bwonrs n livr s avonds warm. Ik w ni of da r doorhn kom; w zijn nog in ondrhandling. Aanmodign Blangrijk is da cliënn mvrouw Brummr blijvn vrlln wa hun wnsn zijn. Ik modig d mnsn hir ook aan: als j is lkkr vind, of juis ni, vrl h m dan. Dan kan ik r is m. H n is ovrigns prima hir. Maar door d kukncommissi kunnn wij rchsrks aan d kok vrlln wa wij lkkr vindn n wa ni. Op di manir kun j hir dus ch j sm lan gldn. Mvrouw Brummr 2 3

3 En dilmma: vrijhid of valln? Bgin april wrd in d binnnuin van Lauwgaard 3 d laas Zwds band bgravn. H was d symbolisch afsluiing van h projc Vrijhid, d niuw maargl. Di projc simulrd h rugdringn van vrijhidsbprknd maargln opda cliënn mr vrijhid n dus mr kwalii van lvn zoudn rvarn. Familildn chr vrsdn n onam van valln. Mijn vadr is van voor d oorlog, vrl Frank Wakkr, jongs zoon van d hr Tonny Wakkr. Vrijhid is alijd onznd blangrijk voor hm gws. Zo n vijfnhalf jaar gldn wrd d hr Wakkr sr. opgnomn op d psychogriarisch afdling in S. Elisabh. En gslon afdling. Ik dnk da da voor hm d groos vrijhidsbprknd maargl is gws. H fi da j ni ui vrij wil van binnn naar buin kun lopn. Maar h kon ni mr. Hij was huis soms zo in d war da hij s nachs op sraa ging dwaln. Agrssif D opnam van d hr Wakkr sr. ging lrlijk ni zondr slag of soo. In rs insani was r gn plaas voor mijn vadr in S. Elisabh; daarom wrd hij opgnomn in n vrplghuis in Ammrzodn. Daar ging hij gzin zijn srk hang naar vrijhid nauurlijk ni m akkoord. Wij kondn hm chr rlaif rusig houdn door hm vrlln da hij naar Luwn zou gaan zodra daar plk voor hm was. Dri maandn lar was h zovr. Ton w chr na d vrhuizing naar Elisabh afschid van hm wildn nmn, wrd hij vrbaal n fysik agrssif. Hij bgrp ni waarom hij mos blijvn n wild m ons m. Hij dach: ik bn in Luwn n nu ga ik wr naar huis. Door d jarn ging d hr Wakkr zowl gslijk als lichamlijk achrui. Da nam ni wg da hij alijd d drang hf ghoudn om lopn, op pad gaan, n misschin ook wl wg gaan, rug naar huis. Md door zijn immobilii, brak hij bij n val zijn hup. Vanaf da momn hbbn z d bdhkkn omhoog gdaan n mijn vadr n Zwds band omgdaan. Wij sondn daar als famili posiif gnovr. Wij bsfn hl god da j ni van h prsonl kun vrwachn da z dag n nach achr j vadr aan lopn. H zou dus n kwsi van ijd zijn voor hij is andrs zou brkn. D hrn Wakkr jr. n Wakkr sr. Alrnaivn Ton d Zorggrop sar m h projc Vrijhid, d niuw maargl n afglid van d door d Inspci voor d Gzondhidszorg opgz aci voor h rugdringn van vrijhidsbprknd maargln bknd da voor d hr Wakkr bdhkkn naar bndn n gn Zwds band mr. Wij warn daar rlijk gzgd ni zo blij m. Di maargln gavn ons n sukj zkrhid. Maar h mos; h wrd van bovnaf opglgd. Alrnaivn voor vrijhidsbprknd maargln blijkn vrrassnd vaak in alldaags dingn schuiln: n praaj of n wandlingj makn, h opzn van n rusig muzikj in d huiskamr. Ook d klinschalig woonomgving draag bij aan d rus di zo blangrijk is voor dz cliënn. Bovndin word r gbruikgmaak van slimm chnologi, zoals domoica, n krijgn sommig clinn n laag bd. Mijn vadr hf zo n bd. Daar is ook nog n maras voor glgd. Moch hij dus ui zijn bd rolln opsaan kan hij ni mr dan rol hij op da maras. D Zwds band is m hulp van mijn vadr bgravn in n kisj in d uin. Nauurlijk vind ik h gwldig da di band raf is. Ovrdag za mijn vadr r vaak aan morrln. Tglijkrijd bsf ik m da mijn vadr nu mindr mobil is. Vijf jaar gldn was h n hl andr vrhaal gws. Ik vraag m daarom af of h haalbaar is all vrijhidsbprknd middln af schaffn. Ik vrs da z voor sommig mnsn alijd nodig zulln zijn. D hr Kuiprs n d hr Bkkrs Lkkr afln Ensijd, h is n momn waar cliënn naar uikijkn. Idr dag opniuw ook al krijg h n ni alijd d gwns waardring. D ovrgang van d oudbouw naar d niuwbouw van D Kaslhof dind daar vrandring in brngn. H rsauranconcp mos gasvrijr, sfrvollr én m n luisrnd oor voor d wns van d gas. Op uinodiging van d chf-kok schoof ksschrijvr Yv Polman aan bij d lunch om provn van di niuw gasronomi. Taflgnon d hrn Bkkrs n Kuijprs n mvrouw Fnn (afwzig op d foo) dldn ondr h gno van n glaasj hun rvaringn. En onvrwach gasvrij gvol da naar mr smaak Gzllig n hapj n. H is ni h rs waar j aan dnk als j gaa lunchn in n zorgcnrum. En och kan h, zo blijk ui d rs aanblik van h ijdlijk in h sourrain gvsigd rsauran van D Kaslhof. D circa drig afls, gdk m wi linnn n voorzin van blinknd glaswrk (war- én wijnglazn) n n brandnd kaarsj, zorgn voor n onvrwach gasvrij gvol. Da word nog ns vrsrk als h vn na waalf uur snl volloop m cliënn. Achr in h rsauran wachn mijn aflgnon voor dz lunch. Normaal gsprokn zi mnr Van dr Gin op di plk, maar hij is zik. Dus u mag daar wl zin, zg mvrouw Fnn rwijl w knnismakn. Kor nada ik mijn aanwzighid hb vrklaard, kom r imand van d bdining langs om ons h mnu van d dag vrlln. W kunnn kizn ui n asprgsop of n rundrbouillon gvolgd door n varknslapj m Chins kool, of macaroni m komkommrsalad. Als dssr is r cironvla of yoghur. Mijn aflgnon n ik kizn gvarird. Als d hr Bkkrs n glaasj wijn bsl, bslui ik hm daarin vrgzlln. Nooi klagn Vanaf onz afl hbbn w uizich op d opn kukn waar chf-kok Hssl van dn Hurk bzig is m d briding van d sop. Erdr vrld hij da dz niuw kukn hm in saa sl in conac m zijn gasn komn, n zo snl op wnsn in kunnn spln. N als h rondj langs d afls om horn of h n gsmaak hf: U wil uw sop mr gbondn, mvrouw? Ik zorg rvoor! U houd ni zo van dz bin, mnr? Morgn ga ik kijkn of ik andr kan krijgn. Da di ni bij idrn h gwns ffc sorr, blijk ui d raci van mvrouw Fnn. N, w klagn nooi. Da hf gn zin. Kokn zoals j huis do, kan nauurlijk nooi voor zo n gro grop. Bovndin hbbn z hir gn kukn mr waar ch gkook kan wordn, zoals in d oud Kaslhof. Z kunnn hir alln maar opwarmn. Dan word d sop gsrvrd. M d wnschap van mvrouw Fnn probr ik zo kriisch moglijk provn. Ik bn posiif n kijk vragnd naar mijn aflgnon. Mmm, lkkr warm, zg d hr Kuijprs. Ja, d sop is alijd god, w mvrouw Fnn. Gwoon lkkr All dri mijn aflgnon wonn in n zorgapparmn in D Kaslhof, waar z ook d moglijkhid hbbn om zlf kokn. Toch don z da ni of nauwlijks. Ik vind h vl gzlligr hir. Julli och ook?, vraag mvrouw Fnn rwijl z d hr Bkkrs aankijk. Hij knik insmmnd. Evn lar komn onz hoofdgrchn. Eignlijk had ik n bord m voorgvormd vakkn vrwach, maar onz varknslapjs m Chins kool n pur hbbn m zorg n plkj op n gwoon bord gkrgn. Als d macaroni m komkommrsalad di vrs n vrlidlijk oog van mvrouw Fnn is gsrvrd n w gproos hbbn op onz gzondhid, gaan w n. W zijn h snl ns: h n is gwoon lkkr vandaag. H fillapj is god op smaak, isjs droog misschin, maar lkkr. N als d gronn. D pur is wa vlak van smaak, maar god warm. Wisn z misschin da u zou komn?, grap d hr Bkkrs. Is di dan ni d sandaard, wil ik wn. Gisrn was h n ni lkkr, vrl d hr Kuijprs. H was ni warm. Maar msal n w hir prima. Trwijl d chf-kok zijn kukn uikom n m divrs cliënn n praaj aanknoop, sluin wij onz lunch af m cironvla n yoghur. Ik hb lkkr ggn, maar vooral gzllig gafld. En combinai di naar mr smaak! 4 5

4 Buraucrai: mag h n onsj mindr? in aa j S, Br van Lingn sy Hrknnn d dlnmrs aan h drigsprk h bld van d knllnd buraucrai in d zorg? Jazkr, anwoord Sjaak Kopprs, voorzir van d cnral cliënnraad, bslis. Binnn d cnral cliënnraad wordn wij bijvoorbld zo zachjsaan hlmaal gk van all kwaliissysmn. J kun r n zo vl vrzinnn als j wil, maar j mo r ook nog n link ussn wn lggn. Daarnaas consarn wij da w allmaal vrslijk ons bs don om di sukkn lzn maar da z nauwlijks nog lzn zijn. Da hf alls makn m buraucrai. W willn gnwoordig alls op papir zn n lan nul komma nul ruim voor nig craivii. Als j kijk naar d hovlhid insanis waarm j makn krijg als j wil bouwn in d gzondhidszorg, dan schrik j j barsn, vog Hans d Hoog, voorzir van d raad van ozich, daaraan o. Ik hb imand ooi ns horn zggn: Bouwn in d gzondhidszorg is in jaar lulln n w jaar snn sapln. Als j r m in jaar kom Buraucrai is gbasrd op gorganisrd wanrouwn. Idr manir van drgulring word omgvn door h wr mr slln van rgls om via d achrdur och vooral conrolrn n grip op d siuai houdn. s m plijk is voor cliënn n waar brokknn n gvol bij hbbn. H basisid van h zorgplan is namlijk god: kijkn wa r nodig is n daar afsprakn ovr makn, bijhoudn, n kijkn of j in ovrlg m d cliën kun surn wa r gbur. Er is chr n sysm bij gkomn da voorschrijf wa j mo don n waar j j aan mo houdn. Hans d Hoog: Daar gaa h nu juis om, om h sysm achr h zorgplan. En ho j d vraalslag maak van da soor sysmn. Daar probr ik vanui onz posii op hamrn. Kijk, op n bpaald lvl mo j in di sysmn, j kun ni andrs. Maar d kloof di r was ussn d mnsn di in sysmn dachn n d mnsn op d wrkvlor di bzig warn m d cliën, is r ni mr. D mdwrkrs aan h bd zijn namlijk dgnn di voor n groo gdl bzig zijn m h invulln van h zorgplan, wan andrs krijg j op j mir. D adminisrai mo kloppn, da is d groos vris! En zo word j in h sysm grokkn. n r g ls 6 n Ho gaa zorggrop Maas & Waal om m di niging o vrsrk conrol? Sjaak kopprs: D landlijk poliik is d nig di d buraucrai n hal kan oropn. Br van Lingn, voorzir van d raad van bsuur: Wij don als Zorggrop zlf ook h nodig om d buraucrai bprkn. Bijvoorbld door zorgplannn god op maa makn n lsbaar houdn. En plan da ni mr omva dan nodig is, da bgrij- rs p op kk n ic n h win lgdv ogor m nska oapr a nh oo g H sd Ho kom j ui di spagaa ussn opglgd rglgving n d wns voor mindr buraucrai? Br van Lingn: Wij don r als organisai moi voor onz mdwrkrs vrijhid gvn craif m d rgls om gaan. D niging bsaa om rgls volgn omda h d rgls zijn. Maar als j bijvoorbld kijk naar d Arbow n d rglgving op h gbid van vilighid, dan hbbn wij ons d vraag gsld: wa vindn wij blangrijk? Da is allrrs nauurlijk cliënnvilighid n mdwrkrsvilighid. En dus hbbn wij, als h gaa om vaccinai van mdwrkrs gn hpaiis B, gzgd da w da alln don op di plkkn waar n risico is. Daar krijg j al d nodig gndruk op. Nauurlijk houdn wij ons aan all richlijnn di zijn voorgschrvn, maar w zokn op bpaald punn wl d grns op. Sjaak Kopprs: Mnsn zin zo vasgbakkn in sysmn n rgls, rwijl z bs wa mr langs d padn zoudn mogn wandln. Kom ik wr rug op d kwaliissysmn. Daarvan zggn wij als cnral cliënnraad: ga nou ns m d mnsn om d afl. En dan hb ik h ni ovr d rondaflgsprkkn di wordn glid door h hoofd van dins, waarbij n cliën bang kan zijn om is vrkrds zggn omda di cliën in fi dgn mo boordln di,s s w u o un Kor voorda in h bsuurscnrum van zorggrop Maas & Waal n drigsprk plaasvond ovr buraucrai in d zorg, publicrd zorgvrzkraar Mnzis d rsulan van d naional nquê Wrkn in d Zorg. Van d ruim virduiznd ondrvraagdn ui ondr mr d oudrn- n d huiszorg, vind ruim d hlf (53 procn) da r winig ijd is om al h wrk don, zo blijk ui h ondrzok. Ngn van d in dlnmrs aan d nquê wrkn als uivornd in d zorg. Zij gavn aan maar lifs 40 procn van hun ijd aan adminisraiv akn bsdn orkviw n I z n omp W btpru aday ldn p n kk ba g M v as n s n z i n Kwaliisnquês, zorgzwaarpakkn n zorgplannn. H zijn nkl voorvloisls van landlijk rglgving binnn d zorgscor, m als dol d cliën van adqua zorg voorzin. D sysmn achr dz iniiaivn chr zorgn glijkrijd voor n groind sroom aan papirn. Buraucrai, h is gruwl nummr 1 in d gzondhidszorg. Cliënn dnkn ni in sysmn, cliënn dnkn in wnsn. voor hm zi. N, laa mnsn ui d cliënnraad nou ns m di cliënn naar bndn gaan, n kopj koffi drinkn n dizlfd vragn doornmn. Br van Lingn: Wa jij zg ovr di rondaflgsprkkn inrigr mij wl, Sjaak. Ik dnk da daar n rou in zi om ondkkn waar w van h pad af kunnn binnn onz vranwoordlijkhdn als profssionl zorgaanbidr nauurlijk. Hans d Hoog: Ik bn n warm voorsandr van mr ruim voor craivii. J din j mdwrkrs dan wl god ouillrn om oplossingn kunnn zokn. Do j da ni, dan vluchn z in buraucrai; wan dan bn j gdk. Ook mo j als organisai h gvn van mr vrijhid god afdkkn. Dus kom daarm in d raad van ozich n d cliënnraad, n vrl waarom j handlswijz vranwoord is n br voor d cliën, n wlk risico j daarm bwus nm. Als r dan hisa kom m bijvoorbld d Inspci, dan zi j in n posii waarin j kun zggn: W hbbn h uivorig bsprokn n w vindn h br voor d cliën. W zin hir namlijk ni voor d buraucrai, w zin hir voor d cliën. Br van Lingn: Ik dnk da w als Zorggrop nu zovr gkomn zijn da w punn gaan ondrknnn n bnomn waarop w in ovrlg m d cnral cliënnraad n d raad van ozich n andr n afwijknd kors willn varn. Door onz ign kwaliisonwikkling komn wij sds mr op vragn als: ho gaan wij di wnsn van d cliën nou daadwrklijk invulln n wa bkn da dan voor ho j m n zorgplan omgaa n m bpaald normn n rgls? Daar gaan w gzamnlijk ons plan op rkkn. Wa mij brf word d buraucrai binnn d Zorggrop op di manir idr jaar mindr. s i W? a d u zorggrop Maas & Waal samn m d gmn in d krn van Buningn wrk aan d ralisai van zorg- n vrplghuisapparmnn in n klinschalig opz? d vijf gbouwn di gbouwd zulln wordn idr n ign karakr krijgn? r in oaal 160 cliënn gaan wonn di gbruik gaan makn van rgulir dan wl vrplghuiszorg? r zognomd klinschalig woongropn (van maximaal zs cliënn) wordn gralisrd waar cliënn gzamnlijk ondr bgliding n ign huishoudn vorn, rwijl idr cliën ovr n ign zi-slaapkamr bschik?...r n zorghol kom waar cliënn voor n kordurnd vrblijf rch kunnn n bhov van rvalidai, diagnosik n obsrvai, of vakani- n logropvang? d planning nu uigaa van n bouwsar in h voorjaar van 2011, wa bkn da d rs cliënn hun inrk in hun apparmn in d krn van Buningn kunnn nmn in d hrfs van 2012? 7

5 Goi schik H afglopn jaar namn d cliënn van D Kaslhof hun inrk in h niuw woongbouw. Bijna d hlf van hn koos daarbij voor n rlaif niuw concp: klinschalig wonn. Ondr bgliding van n mdwrkr vormn zs cliënn samn n huishoudn waarbij d huissiuai zovl moglijk word bnadrd. Cliënn wordn gsimulrd om hlpn bij d daglijks dingn n zo lang moglijk d rgi ovr hun ign lvn vorn. Ho rvarn zij da? Ik hb zo n goi schik, ik ga hir nooi mr wg. Op h ind van d gang in woning 3 is d kamr van mvrouw Van Balvrn glgn. Bij h opngaan van d dur kom d gzllighid j gmo. Ik hb hlmaal mijn ign sfr kunnn bpaln, wan h zijn allmaal mijn ign mubln. Ik hb hir zo n goi schik, ik vol m zo huis! Aanvanklijk was h ni d bdoling da mvrouw Van Balvrn in n zognaamd gropswoning zou komn wonn. Bij h invnarisrn van haar woonwnsn, Zal ik idrn inschnkn? Da is luk voor d foo gaf zij aan in n zorgapparmn willn wonn. N als in d oud Kaslhof. Gaandwg wrd chr duidlijk da zij mr ondrsuning n bgliding nodig had n kwam h advis gropswoning op afl. Ik bn namlijk vrgachig, vrl mvrouw Van Balvrn. En ik word r hl nrvus van da ik ni w of ik is bn vrgn. Hir hbbn z daar bgrip voor. Bovndin word r gwrk m n klin am van vas mdwrkrs, vul haar schoondochr Anoin aan. Da is ovrzichlijk voor d cliënn. Én prig voor ons als familildn, wan idrn is dirc op d hoog van h wl n w van mijn schoonmodr. D huiskamr H is waalf uur n da bkn da r word glunch. Trwijl mvrouw Van Balvrn naar d huiskamr loop, vrl z: Vrogr a ik gwoon in mijn kamr. Maar nu ik hir woon, do ik da in d huiskamr, samn m d andr dams di hir wonn. Da is hl gmodlijk n gzllig, wan ik kn idrn. Voor d vrhuizing hb ik kunnn aangvn m wi ik wl n livr ni in n woning zou willn wonn. En daar hbbn z rkning m ghoudn. In d huiskamr wachn d huisgnon van mvrouw Van Balvrn n h dinsdond amlid al aan afl. Evn nada mvrouw Van Balvrn ook plaas hf gnomn, kom d sop op afl. Zal ik idrn inschnkn? Da is luk voor d foo! Mvrouw Van Balvrn lach n hf d groos lol, wa aansklijk wrk op d andr dams. In h bgin was h bs wl vn wnnn hoor, rlaivr Anoin van Balvrn. Mijn schoonmodr mis h kuknblok da z in haar zorgapparmn had. Z houd rg van kokn, maar in haar huidig kamr kon z ni ns n kopj koffi zn. Da hbbn w inmiddls opglos door n Snsoapparaa aan schaffn. Tglijkrijd krijg z nu wl d glgnhid om Mvrouw Van Balvrn hlpn bij h kokn, wan in idr woning word s avonds door d vrzorgnd m hulp van d bwoonsrs gkook. Msal hlp ik door piprs schilln, vrl mvrouw Van Balvrn. En dan kijk ik glijkrijd naar d v; ach, ik hb hir zo n goi schik! Kokn, boodschappn don, afwassn; h zijn klusjs di vl cliënn ui handn zijn gnomn. Binnn h klinschalig wonn makn z chr wr volop dl ui van h daglijks lvn. En da gf cliënn ni alln h gvol ro don, ook brng h lvn in d brouwrij. Er is alijd wl imand in d huiskamr aanwzig, lg mvrouw Van Balvrn ui. Da vind ik rg prig. H gf m ook n vilig gvol. Ik bn vrgachig n hir kan ik alijd op imand rugvalln. Wa haar schoondochr Anoin brf, zoudn r nog wl wa mr mdwrkrs mogn zijn: Eén mdwrkr op zs cliënn is bs druk. Mvrouw Van Balvrn: En och hb ik h gvol da z is mr ijd voor mij hbbn. N, ik hb goi schik hir. Schrijf da maar op! Mvrouw Van Haarn Wassn? Zondr war graag! Sinds mnsnhugnis gaa d lichamlijk vrzorging gpaard m war n zp. Voor cliënn in vrplghuizn is di ochndriul ni zldn n innsiv n blasnd sar van d dag. D pilo Vrzorgnd wassn, di binnn w locaiafdlingn van zorggrop Maas & Waal wrd gsar, mos daar vrandring in brngn. Waskommn n handdokn maakn plaas voor warm dokjs vrrijk m loion. Maar wassn zondr war, is da wl schoon? Ik kis voor d warm dokjs, di zijn zo fris Al drin jaar woon mvrouw Van Haarn op afdling 2 in vrplghuis Walwick van zorggrop Maas & Waal. Sinds zij groffn wrd door n hrsnbloding is d linkrkan van haar lichaam vrlamd. Thuis wonn ging ni mr, gzin d hulp di zij nodig hf bij ondr andr haar prsoonlijk vrzorging. Zoals bij nagnog all cliënn van afdling 2, di kampn m n fysik handicap, vind d prsoonlijk vrzorging plaas op of aan bd. Mvrouw Van Haarn: Ik bn gn moppraar, maar nauurlijk is h n gknoi m war. Vaak droog j na h wassn ni in één kr op, n dan mo j vn wachn oda j ch afgdroogd word. Zusrs wordn ussndoor nog wl ns wggropn of vrgn handdokn m nmn, n dan lig j daar. Da is ni fijn. Dsalnimin is h wassn in d ochnd voor mvrouw Van Haarn n momn om naar ui kijkn. Zkr on z di warm dokjs gingn gbruikn. Da is zo fris. Er zi is van oli in waardoor j huid hl zach aanvol. Bovndin hof j ni afgdroogd wordn. Als ik h zou mogn zggn, dan kis ik voor di dokjs! Vlor D warm dokjs, zoals cliënn z gmakshalv nomn, hn officil: h kan-nklar wassysm RadyBah. H zijn washandjs di rinignd n vochinbrngnd bsanddln bvan di zorgn voor n ph-nural riniging. Pr ach vrpak dinn z vóór gbruik wordn vrwarmd in n spciaal daaro gplaas magnron. Idr dokj is bsmd voor n apar dl van h lichaam. Naas h voordl van hygiën (zowl d cliën als d zorgvrlnr komn ni in conac m moglijk bsm war n/of n bsm waskom) n d vrmindring van kruisbsming, hf h vrzorgnd wassn nog n pluspun. D duur van d prsoonlijk vrzorging word vrkor, waardoor cliënn rdr aan hun dagprogramma kunnn bginnn. H wassn m di warm dokjs gaa vl vlor, w mvrouw Van Haarn. J bn namlijk in één kr klaar: schoon n droog. Mindr blasnd Da is ni alln prig voor cliënn als mvrouw Van Haarn, di in mindr of mrdr ma mobil zijn, maar juis ook voor cliënn di bdlgrig zijn of palliaiv zorg onvangn. Door h gbruik van d kan-n-klar washand, hovn cliënn mindr gdraaid wordn. Er word bij vrzorgnd wassn immrs slchs één handling vrrich in plaas van dri of zlfs vir (inzpn, afspoln, afdrogn n vnul loion aanbrngn). Daarnaas is d mhod ook mindr blasnd voor vrzorgndn. Zij hovn cliënn maar nmaal draain (om d achrkan van h lichaam wassn) waardoor zij h ovrgro dl van d wasbur in hun nj kunnn volbrngn. Wnnn Ondanks all voordln mos mnig mdwrkr, m nam in h bgin van d pilo, wl vn wnnn aan h gmak van vrzorgnd wassn ui gwoon wrdn nog hl wa waskommn gvuld m war... Ook cliënn zoudn moi hbbn m d ovrgang van radiionl naar vrzorgnd wassn, zo wrd alhans vrwach. Da vil ruz m. Af n o hoor ik wl ns van mdbwonrs da z gn dokjs willn. Omda z da gn wassn vindn. Ik vind da onzin. H vol juis hl rg schoon aan. Ik vraag dan ook rglmaig aan d vrzorgndn of z wr dokjs hbbn. Jammr gnog is da ni alijd h gval 8 9

6 H vrsrkknd blang van communicai n gri jk l a ob sz di ra a n ën cli d d c is ak pr h in v ulli ng o n a c m c H in 10 m Sylvia van d Bn Vrandringn Voor zorginsllingn als zorggrop Maas & Waal hf da nogal wa consqunis. Zo vrandr bijvoorbld d cliënnpopulai. Waar vrogr n cliën op grond van social problmaik als nzaamhid kon wordn opgnomn in n vrzorgingshuis, is da vandaag d dag gn indicai mr voor opnam. M andr woordn, cliënn in vrzorgingshuizn vragn om innsivr zorg. Ook bknn bovnsaand maargln da r ni langr één glijk arif word baald voor n cliën in n vrzorgingshuis. Voor cliënn m n lagr indicai kom r mindr gld in h laaj, n voor n cliën m n hogr indicai mr. Da hf in combinai m d afschaffing van h ondrschid van AWBZ-insllingn o gvolg da r ook nogal wa vrandr op h gbid van vrsrkkingn. En da is is waar nogal ns onvrd ovr onsaa, wn ook Sylvia van d Bn, managr Woonzorgzon bij zorggrop Maas & Waal, n Jacqus Prs, voorzir van d cliënnraad van zorgcnrum Ald Sg in Buningn. Als zorgorganisai bvindn w ons in n spanningsvld, zg Sylvia van d Bn. Enrzijds willn w di kwalii n srvic lvrn di gmokomn aan d wnsn van cliënn, aan d andr kan zijn w gbondn aan d financiring n d wlijk rglgving. Da is n spagaa, n glijkrijd ook n uidaging om samn m ondr andr d cliënnraad och oplossingn vindn. En hrknbaar voorbld van zo n spagaasiuai is d bwassing, ofwl h wassn van klding. Voorhn bhoord da o n dins di n inslling vrrich, nu sl M lkaar Al prand word duidlijk da d onvrd ni zldn ook samnhang m d ovrgangssiuai waarin Ald Sg zich bvind. Jacqus Prs: Ovr w à dri jaar is h huidig gbouw vrvangn door niuwbouw. Dan zi j in n hl andr siuai. H huidig gbouw is bijvoorbld ni brknd op rollaors n scoomobiln. Logisch, wan vrogr haddn misschin n of w mnsn n rollaor. Nu sruikl j r bijna ovr, n da lid o gvaarlijk siuais n rgrnis. Sraks in d niuwbouw is da n hl andr vrhaal. Sylvia van d Bn dl zijn visi: W mrkn ook da mnsn di niuw komn wonn in Ald Sg mindr moi hbbn m d rgls dan mnsn di al langr ijd hir wonn. Zij mon ch wnnn aan h niuw rgim. H conac m d cliënnraad is daarom z0 blangrijk. Zij gvn ons signaln van wa r lf ondr cliënn. Door m lkaar in gsprk gaan n idën ui wissln komn w o oplossingn. Ook d communicai pakkn w vrvolgns gzamnlijk aan. En da wrk. Craivii is n andr middl om wns n srvic m lkaar in vnwich brngn. J zal zakn andrs mon organisrn, mn Sylvia van d Bn. Als ik kijk naar vrplghuis Walwick, da ook makn hf m d bprkingn van n gdard gbouw, dan guig h huiskamrprojc van gro craivii om klinschalig wrkn in n grooschalig omgving inroducrn. Jacqus Prs zi n oplossing in d social cohsi van n grop: Cliënn kunnn wllich n brop don op lkaar. Zoals wij da in h daglijks lvn buin zorginsllingn ook don. Ook kunnn wij in Ald Sg n brop don op maar lifs zvnig vrijwilligrs. Misschin kunnn w hn sraks vragn om hlpn bij d bwassingn. Volgns Sylvia van d Bn is h zonnklaar da h ni mr van dz ijd is da n organisai alls alln do. Daarom sa ik ook opn voor n posiif-kriisch houding van d cliënnraad n mon w d lijnn kor houdn. Jacqus Prs: Da voln wij in d cliënnraad ook zo. Ik hb Sylvia s mobil nummr. Korr lijnn zijn r ni. zi Waar hf vadr of modr rch op als hij/ zij gaa vrhuizn naar n vrzorgingshuis? Vl mnsn wn ni br dan da m di sap all zorg ui handn word gnomn. Van h wonn o n m h wassn, van h kokn o n m d daglijks onspanning. Wan zo gaa h och al dcnnialang? D onmnd vrgrijzing n d als gvolg daarvan hogr kosn in d zorg, maar ook vrandrnd inzichn ovr h wlzijn n d paricipai van mnsn, hbbn d ovrhid bwogn n andr kors varn. H gvolg: srngr olaingsisn o d AWBZ, n d invoring van d zorgzwaarpakkn, d ZZP s. Ook is in h vrlngd daarvan bslon om h ondrschid ussn vrzorgingshuizn n AWBZ-insllingn (zoals vrplghuizn) glidlijk aan lan vrdwijnn, om zo hldrhid n ransparani bidn in d financiring van d inramural AWBZ. d rglgving da d cliën daar zlf vranwoordlijk voor is. Nauurlijk kunnn wij rvoor kizn om ondanks di rglgving d wassrij in bdrijf houdn. Maar j mo ni vrgn da d ZZP d financiël bandbrd is van waarui wij onz zorg n dinsvrlning gnwoordig lvrn. Da bkn op h pun van d bwassing hl concr: afschid nmn van d wassrij of mindr handn in d zorg. Jacqus Prs hf bgrip voor d afwging zoals d Zorggrop di gmaak hf. Daar schuil h problm ook ni in, mn hij. D gro moilijkhid zi m in d prakisch invulling van h blid n d communicai daaromrn. In h gval van d bwassing hb ik Sylvia n h hoofd van d afdling Faciliair bdrijf uignodigd om in d raad ui lggn wa r spld. Da hf in di gval glid o n inrim-rgling waar cliënn rg blij m zijn. Nu is h zaak om ons gzamnlijk, dus cliënnraad samn m d Zorggrop, buign ovr n prmann rgling. D moil i jkhi d D ijd da in h vrzorgingshuis alls voor n cliën wrd grgld, is vrwzn naar d gschidnisbokn. Ondr invlod van n vrsobrnd Algmn W Bijzondr Zikkosn (AWBZ) n vrandrnd inzichn, wordn bpaald dinsn n producn (d zognaamd vrsrkkingn ) van h bordj van d zorginslling ovrghvld naar d cliën. D communicai ovr d prak isch gvolgn daarvan is van ni ondrschan blang. Jacqus Prs 11

7 Tamldn m cliënn mvrouw Borgonj, d hr Van dn Huvl n mvrouw Librs n flxibl inz Mulidisciplinair inzbaar Samn srk voor h GvO Lopn op n band, opsaan n wr gaan zin, sappn zn langs n afl, ui n in bd komn H zijn nkl van d vl ofningn di cliënn van h GvO ondr bgliding van hun hrapu don. H GvO saa daarbij voor Gzondhidscnrum voor oudrn. En naam di wllich ni hlmaal d lading dk; h GvO is namlijk mr dan n cnrum. H is n mulidisciplinair n flxibl inzbaar am m knnis n xpris op h gbid van complx oudrdomszorg. In ofnzaln of huis Bsaand ui zvn fysio- n rgohrapun, n logopdis n n spcialis Oudrngnskund (voorhn vrplghuisars gnomd) onvang h GvO-am cliënn van buin in d ofnzaln van vrplghuis Walwick n S. Elisabh. Daarnaas bzok h am ook cliënn in zorgcnra n bhandl h zlfs mnsn aan huis. D cliënn op d foo komn priodik ofnn in d ofnzaal van vrplghuis Walwick. D hr Van dn Huvl rom daarbij h knnisnivau van d hrapun, rwijl mvrouw Borgonj (links op d foo) m nam d gmodlijkhid prijs di r in d ofnzaal hrs. Mvrouw Librs rvaar haar hrapi als zr innsif. Dsalnimin do z idr dag rouw haar ofningn, jaar in, jaar ui. En ik mrk nog idr dag da ik vooruiga. Korom, ni samn srk voor, maar samn srk door h GvO! Colofon Zorggrop Maas & Waal is n rgional zorgaanbidr in h Land van Maas n Waal. D Zorggrop wil kwalii ovogn aan h lvn van cliënn n hun naasn door n compl n samnhangnd pakk van dinsn bidn op h gbid van zorg, wonn n wlzijn, da rch do aan hun individul bhofn n omsandighdn. D Zorggrop do da vanui vijf zorgcnra n w vrplghuizn, n n vrplguni in Nijmgn. Voor mr informai: H jaarvrslag 2009 van zorggrop Maas & Waal is m vl plzir gmaak door: Tks & rdaci: Schrijfwar, Applrn Foografi: Sudio Braaf, Molnhok Vormgving: RON Graphic Powr, Hiloo Druk: Morgnsond, Dn Haag 12

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen Tips voor huisignarn m balingsproblmn ur h c o r b z In d u ips om vind balingsvnullmn prob n ls voorkomknun don u wa u och m als u r n krijg. mak Drig u als huisignaar in d financiël problmn komn, bijvoorbld

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken Vl vrandrprocssn in h hogr ondrwijs hbbn h karakr van plannd chang. Daarbij wordn dolsllingn gformulrd n planningn n ussnijds rsulan afgsprokn. Ui ondrzok blijk da n groo dl van d gpland vrandrrajcn winig

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld CollciKRANT juni/juli 2014 - ijsma livgworld Thuis j huis! Wonn, slapn n kukns D MOOIST WOONWINKL SAL! o 70% ko op s how ri ng room mo d ll n Rlaxfauuil Bs CHT LDR 2,5 + 2 zis bank Brandon Lvrbaar divrs

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE

CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE Naam bouwwrk: Adrs Bouwwrk: Gbruiksfunci(s): Aaragr: Bouwplannummr: Archic:: Projcnummr: Tkning- n bladnummr(s) / Daum: Inspur: Projcnummr: Rappornummr(s) /

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER VROONS-N-FO NUMMR 15 16 april 2015 -Kalndr -D Paasopbrngs -H dodhokprojc -Vrkrsxamn hori grop 7 -Vrjaardag juf Marjolin -Dmo harls -Koningsspln 2015 -Fs bij juf Wilma n juf Madlon -Aardrijkskund -Ambrasof

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff & MET NEFF KOKEN WELKOM Bij Nff houdn w van kokn n lkkr n. Di passi dln w graag m andr kooklifhbbrs. W zijn alijd op zok naar idën di h kokn lukr én gmakklijkr makn door middl van duurzam kukninbouwapparan

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

BRANDWEER. GEMEENTE BqVĩfcj 0 2 SEP 20: OVť j. afd. kopie : Brabant-Noord

BRANDWEER. GEMEENTE BqVĩfcj 0 2 SEP 20: OVť j. afd. kopie : Brabant-Noord GEMEENTE BqVĩfcj H Collg van B&W Gmn Boxl a.v. Dhr. B Mil afdling Ruimlijk nwikkling Posbus 2345 576 ZG Boxl 2 SEP 2: -. - - i Vť j afd. kopi : Posbus 28 52 AE s-hrognbosch Tlfoon 88-2828 info@brwbn.nl

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Boodschappen bezorgen

Boodschappen bezorgen SUPERMARKT Vrlzn prnnbkn Tijn in d winkl, By Sluyzr n Paulin Oud, uigvrij Kimi, ISBN 9789056476632. D winkl van Bj Big, Dick Bruna, uigvrij Mrcis Publishing BV, 1998, ISBN 9789056470920. Hpla naar d winkl,

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Een vertroebelde nazomer

Een vertroebelde nazomer Ui: D huisars GENEESKUNDE En vrrobld nazomr Zowl voor d vrslavingsgnskund als voor d gronopsychiari is alcoholmisbruik bij oudrn pas vrij rcnlijk n aandachspun gwordn, zg dokr An Hakns (hoofdgnshr Brodrs

Nadere informatie

Gewoon beginnen, al doende leren

Gewoon beginnen, al doende leren Gwoon bginnn, al dond lrn Wrkn aan vrstrking van ht cliëntnprspctif Inhoud Inliding 1 D omslag in visi op langdurig zorg 2 Ht procs van cultuurvrandring 6 D niuw rol voor uitvornd mdwrkrs 10 D vrandrnd

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

De Heeren van Huissen Loovelden - Huissen

De Heeren van Huissen Loovelden - Huissen D Hrn van Huissn Loovldn - Huissn 27 Hrnuizn Waar wonn lvn word Inoudsopgav 04 Loovldn, n niuw wijk in Huissn 06 H plzirig van Loovldn Hir woon j middn in Hollands landscap 08 Ovrzicaar Loovldn 10 Siuaiscs

Nadere informatie