Eben-Haezerschool. Borgingsdocument. Zo gaan wij om met huiswerk! De studenten zijn stil de laatste tijd. Zij zullen toch niet studeren, zeker?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eben-Haezerschool. Borgingsdocument. Zo gaan wij om met huiswerk! De studenten zijn stil de laatste tijd. Zij zullen toch niet studeren, zeker?"

Transcriptie

1 Eben-Haezerschool Zo gaan wij om met huiswerk! Borgingsdocument De studenten zijn stil de laatste tijd. Zij zullen toch niet studeren, zeker? 1

2 Inleiding In de bovenbouw moeten de leerlingen geleidelijk wennen aan het idee dat ze nu en in het voortgezet onderwijs (VO) voortdurend met huiswerk zullen worden geconfronteerd. Het doel van huiswerk is dan ook: - Naast de aangeboden en verwerkte, reguliere leerstof op school ook thuis kennis op doen en ervoor zorgen dat wat op school aangeboden wordt door het leren beter opgeslagen wordt. - Het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen - Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het maken en/of leren van een taak (eigenaarschap) - Het leren hanteren van de agenda vanaf groep 5 en aan de hand daarvan ook te leren plannen en structureren (overzicht) Wat verstaan wij onder huiswerk? Onder huiswerk verstaan wij werk dat vanuit de school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt. Daaronder vallen ook zoek- en maakopdrachten die verband houden met de leerstof en verdiepingsopdrachten voor kinderen die dat moeten kunnen 2

3 Onze visie op huiswerk Wij vinden huiswerk zinvol, omdat wij denken daar het volgende mee te kunnen bereiken: 1. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen werk en het zelf structureren en plannen wanneer het gemaakt/geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn, het biedt zeker kansen om de zelfstandigheid te vergroten. 2. Huiswerk maken betekent uitbreiding van leertijd, waardoor leerprestaties verbeterd kunnen worden. Door naast de leertijd op school ook thuis nog bezig te zijn met het inoefenen of herhalen van bepaalde leerstof, kan het leerresultaat positief beïnvloed worden. Ook zit er nogal wat verschil in de tijd die kinderen nodig hebben om zaken als het leren van de tafels of het beheersen en/of begrijpen van aardrijkskunde- en geschiedenislesstof. Kinderen die daarvoor wat meer tijd nodig hebben kunnen dit compenseren door er thuis wat langer aan te werken. 3. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier van werken in het voortgezet onderwijs. 4. Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk wat thuis gemaakt wordt, kunnen ouders beter zicht hebben op wat er op school gebeurt. Ouders kunnen ingeschakeld worden bij het maken van het huiswerk, zodat ouders beter geïnformeerd zijn over het onderwijs aan hun kinderen. 5. Extra hulp aan leerlingen die leerproblemen ondervinden. Soms wordt huiswerk meegegeven aan kinderen die problemen ondervinden in het onderwijs. Huiswerk zien we dan als een extra steuntje om die problemen het hoofd te bieden. Met deze vorm van huiswerk gaan we wel voorzichtig om, want juist de kinderen waar het hier om gaat, worden onder schooltijd ook al flink belast. In goed overleg met de ouders bekijken we in zo'n geval wat wel en wat niet kan. Algemene praktische uitwerking: 1. In de groepen 3 t/m 8 wordt van de leerlingen verwacht dat ze thuis hun Psalm of Heidelbergse Catechismus leren. 2. Vanaf groep 5 kan dit aangevuld worden met een overhoring over Bijbelse Namen en Feiten. Daarnaast hebben ze een keer in de twee weken een andere overhoring van geschiedenis of aardrijkskunde. 3. Vanaf groep 6 worden wordt huiswerk meegegeven voor de zaakvakken: aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Ook voor Engels krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Ook moet er een spreekbeurt en/of boekbespreking worden gehouden. 4. In de groepen 6 t/m 8 wordt er aandacht geschonken aan het leren maken van werkstukken. Jaarlijks worden er in groep 6 één, in groep 7 twee en in groep 8 drie werkstukken gemaakt. Dit wordt voor een deel in de klas begeleid, maar het meeste zal als huiswerk worden opgegeven. 5. Op basis van toets uitslagen en eigen bevindingen kan er door de leerkracht in overleg met de ouders worden gedifferentieerd in het huiswerk. 3

4 6. Minimaal een week van te voren wordt het reguliere huiswerk aan de leerlingen kenbaar gemaakt. 7. Er wordt in één week niet meer dan 2 toetsen voor de zaakvakken gepland. Individuele praktische uitwerking: 1. Een leerling die een individueel handelingsplan heeft (hiervan zijn ouders altijd op de hoogte) kan in overleg met de ouders ook huiswerk meekrijgen op het gebied van: rekenen, spelling en lezen. 2. Een leerling die het werk op school niet afkrijgt, kan dit werk mee naar huis krijgen, met dien verstande dat het de volgende dag weer ingeleverd moet worden. 3. Het geheel van de opdrachten (algemeen en individueel) moet wel hanteerbaar blijven voor de leerling 4

5 Het huiswerk Op onze school wordt vanaf groep 4 tot en met groep 8 huiswerk gegeven. De mate waarin en de inhoud van het werk zijn uiteraard verschillend per groep, daar komen we verder in dit document nog op terug. In groep 1 en 2 en 3 is nog geen sprake van huiswerk, alhoewel het meebrengen van bepaalde materialen van thuis als voorloper op huiswerk gezien kan worden. Kinderen dragen dan immers ook verantwoordelijkheid om (op een bepaalde dag) iets van thuis mee naar school te nemen. Voor de verdere praktische uitwerking en inhoud van het huiswerk verwijzen we u naar de Klassenkrant en/of de leerkracht van de betreffende klas. Schoolagenda Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen in groep 5 t/m 8 een schoolagenda om het huiswerk in te noteren. De kinderen moeten de agenda iedere dag bij zich hebben. De leerkracht kan controleren of het huiswerk correct is opgeschreven. Hoewel voor niet alle scholen VO een agenda heel belangrijk is (omdat het huiswerk via internet te raadplegen is, vinden wij het toch belangrijk : - Omdat er VO-scholen zijn waar onze leerlingen heengaan die het huiswerk niet via internet publiceren - dat leerlingen leren het huiswerk te noteren voor de dag waarop het af moet zijn.. - dat de leerlingen duidelijk schrijven en nooit in hun agenda gemaakte werk doorstrepen of weglakken. (Dat maakt het voor de leerlingen onmogelijk om nog even terug te kijken of ze alles hebben gedaan.) - dat de leerlingen leren hun werk te spreiden over een aantal verschillende momenten. Een goede planning zorgt ervoor dat er voldoende wordt herhaald en dat het werk gelijkmatig over de verschillende dagen wordt verdeeld. - dat leerlingen leren het huiswerk (enigszins in code) op één regel op te schrijven, omdat anders met één vak een hele dag al vol kan staan. We leren afkortingen te gebruiken zoals: lr. mk. best. oef. inv. herh. enz. - dat leerlingen niet eerder (op vrijdag bijv.) naar huis gaan voordat het huiswerk volledig is opgeschreven. Veel leerlingen proberen, als ze haast hebben, het werk te onthouden, op hun hand of op een los papiertje te schrijven en dat raakt allemaal zoek. In de agenda van de leerling staat genoteerd wat hij gisteren niet gedaan heeft... 5

6 Opbouw van het huiswerk: Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Psalm x x x x Heidelbergse x x Catechismus Bloon x x x x x Namen en F. x x x x Geschiedenis x x x x Topografie x x x x Aardrijkskunde x x x x Natuuronderwijs x x x Engels x x x x Werkstukken x x x Werkw.spelling x studievaardigheden x Spreekbeurt x x x Boekbespreking x x Huiswerk in groep 3 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) Het huiswerk in groep 4 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) Het huiswerk in groep 5 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) - wekelijks leren van vragen en antwoorden van Bijbelse Namen en Feiten - Eens in de twee weken geschiedenis of aardrijkskunde of engels leerwerk Het huiswerk in groep 6 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) - wekelijks leren van een les vragen en antwoorden van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van een hoofdstuk natuuronderwijs/geschiedenis en aardrijkskunde - bestuderen van de topografie van Nederland - bestuderen van Engelse woordjes, zinnen en grammatica - maken van een werkstuk - maken en houden van een spreekbeurt Het huiswerk in groep 7 - wekelijks leren van een (gedeelte van een) vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (deze wordt ook iedere dag op school klassikaal opgezegd) - wekelijks maken en leren van een les van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van een hoofdstuk natuuronderwijs/geschiedenis en aardrijkskunde bestuderen van de topografie van Europa - bestuderen van Engelse woordjes, zinnen en grammatica - maken van een werkstuk - maken en houden van een spreekbeurt Het huiswerk in groep 8 - wekelijks leren van een (gedeelte van een) vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (deze wordt ook iedere dag op school klassikaal opgezegd) - wekelijks maken en leren van een les van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van een hoofdstuk natuuronderwijs/geschiedenis en aardrijkskunde - bestuderen van de topografie van landen en werelddelen buiten Europa 6

7 - bestuderen van Engelse woordjes, zinnen en grammatica - Wekelijks werkwoordspelling oefenen mbv RAAK - maken van twee werkstukken - maken en houden van een spreekbeurt - maken en houden van een boekbespreking 7

8 Hoe moet het huiswerk aangepakt worden? Regelmaat en structuur Het is van essentieel belang voor kinderen dat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Wij vinden het daarom belangrijk dat de kinderen van elk vak wekelijks voor een bepaalde dag huiswerk hebben. Voor bepaalde vakken* is het afhankelijk van het lesrooster voor welke dag(en) in de week het huiswerk van een bepaald vak wordt opgegeven. Dit kan helaas niet voor alle klassen gelijk zijn, maar in een schooljaar is het voor een bepaalde klas wel iedere week voor het grootste deel hetzelfde. Op maandag wordt er in principe alléén psalm, catechismus opgegeven. Psalm In de groepen 3 t/m 6 wordt er op maandag een Psalm aangeboden die de daaropvolgende maandag wordt overhoord. Deze Psalm wordt dagelijks in de klas gezongen. Thuis kan de Psalm met het gezin worden gezongen en kunt u op deze manier peilen of uw kind de Psalm al goed uit het hoofd kent. Tip: zing samen met begeleiding van een instrument of Heidelbergse Catechismus In de groepen 7 en 8 wordt er op maandag een vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus aangeboden. Deze vraag met het antwoord wordt dagelijks klassikaal opgezegd ter ondersteuning bij het leren. U kunt met uw kind de vraag en het antwoord bespreken en het naar de betekenis vragen, zodat u kunt peilen of het begrijpt wat het moet leren. Uw kind moet de vraag met het antwoord uit het hoofd kunnen opzeggen. Wanneer daar van af geweken wordt, is dat met de ouders besproken. Bijbelse Namen & Feiten Naast de vertellingen uit de Bijbel die meerdere keren per week in de klas worden gehouden, vinden wij het belangrijk dat leerlingen Bijbelkennis verwerven. Iedere week moet daarom een les met vragen en antwoorden over de Bijbelse geschiedenis en daarnaast een Bijbeltekst uit het hoofd worden geleerd. Het leren hiervan moet niet op het laatste moment gebeuren, maar verdeeld worden over de week. Iedere dag moet een gedeelte worden geleerd (en herhaald) zodat aan het einde van de week alles wordt beheerst (uit het hoofd!). Met het vertelrooster wordt geen rekening gehouden met de lessen van Namen & Feiten, hoewel overeenkomst met wat er in de klas verteld wordt niet is uitgesloten. In groep 5 en 6 wordt van iedere les onderdeel A en D getoetst. In groep 7 en 8 wordt van iedere les onderdeel A, B en D getoetst en moet van een nieuwe les onderdeel A worden gemaakt. Zaakvakken Het leren van de zaakvakken vraagt meestal iets meer van de kinderen. Dit wordt rustig opgebouwd wat betreft de leerstof. In de planning van de leerkrachten zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om één zaakvak per week te toetsen op een vast moment in het rooster. Bijvoorbeeld op dinsdag of donderdag, maar dit is een keuze van de betreffende leerkracht(en). Topografie Ook het leren van de topografie ( topo ) blijkt voor kinderen nog wel eens een bron van verwarring. Probleem is dan vaak dat zij de plaatsen op nummer en letter leren. (1 = Friesland, 2 = Drachten, a = Waddenzee, enz.) Op de toets zijn deze cijfers en letters echter verwisseld! Het gaat namelijk niet om de kennis van nummers, maar om de kennis van de ligging van plaatsen, wateren, e.d. Vandaar dat de leerkracht naast een ingevuld topografieblad óók een leeg blad meegeeft zodat er zonder nummers en letters kan worden geoefend en overhoord. 8

9 Mondelinge Taalvaardigheid Het is belangrijk dat leerlingen leren om een presentatie te houden voor een publiek. Het gaat vooral om de vaardigheid om zoveel mogelijk uit het hoofd, op ontspannen wijze de klas gedurende een kwartier iets te vertellen over een onderwerp dat hen boeit. Ze mogen hierbij als ondersteuning gebruik maken van Powerpoint, korte filmpjes (deze moeten eerst door leerkracht gekeurd zijn)etc. - Spreekbeurt Vanaf groep 6 moet iedere leerling thuis een spreekbeurt maken en in de klas houden. In groep 6 legt de leerkracht in enkele lesjes uit wat de bedoeling is, welke onderwerpen geschikt zijn en hoe dit aangepakt moet worden. De leerlingen kiezen een onderwerp dat past bij hun niveau en niet al een keer in de klas behandeld is. - Boekbespreking In groep 7 en 8 moet iedere leerling ook een boekbespreking maken en houden. Werkstukken Aan de hand van een werkstukwijzer wordt er aandacht geschonken aan het leren maken van werkstukken aan de hand van een onderwerp uit de methodes voor de zaakvakken. Aan de werkstukken kan deels onder schooltijd worden gewerkt, maar het meeste moet thuis worden gedaan. Differentiatie in huiswerk In groep 7 en 8 kunnen de kinderen huiswerkvermeerdering krijgen. In het geval dat leerlingen naar de Havo of zeker naar het VWO worden doorverwezen is het wenselijk dat zij wennen aan het meer hebben van huiswerk. Dit kan gaan om uitbreiding van de leerstof, of om extra activiteiten. Kinderen die moeite hebben met leren en het doen van hun huiswerk kan daarentegen huiswerkvermindering gegeven worden. Dit zal beter aansluiten op het vervolgonderwijs dat zij na de basisschool zullen volgen. Het verminderen of vermeerderen van het huiswerk wordt u door de leerkracht van op de hoogte gesteld. 9

10 Hulp en tips bij het huiswerk Hulp geven bij huiswerk Het is voor ouders vaak moeilijk te bepalen in hoeverre ze hun kind moeten helpen bij het maken van huiswerk. Wij gaan ervan uit dat het huiswerk in principe een zaak is van het kind. De leerlingen moeten zoveel mogelijk hun problemen met huiswerk zelf oplossen, ze dragen zelf de verantwoordelijkheid. Als kinderen om hulp vragen, mag die natuurlijk best gegeven worden, maar het is belangrijk dat ouders zich daarbij zó opstellen, dat ze niet de verantwoordelijkheid van het kind afnemen. Het huiswerk structureren en verdelen in een schema, leerwerk overhoren, de belangrijkste punten uit de leerstof samen op een rijtje zetten, iets nakijken, etc. zijn zaken die prima zijn. Het kind helpen het zelf te kunnen doen is een goed uitgangspunt bij het geven van ondersteuning bij het huiswerk. Iets anders ligt het bij werk dat meegegeven wordt aan kinderen die problemen ondervinden met de leerstof en daarom extra werk voor thuis meekrijgen. In deze gevallen worden de ouders door de school duidelijk geïnformeerd over hun taak hierin. Manieren om beter uit je hoofd te leren 1. Het is belangrijk niet lang, maar vaak te leren. 2. Lees wat je uit je hoofd moet leren heel precies. Herhaal het daarna zonder te kijken. Controleer onmiddellijk of je het goed hebt. 3. Als je veel moet leren, bouw je het op: je begint een klein gedeelte van de tekst goed te leren, daarna ga je verder met het volgende stuk en je herhaalt het eerste stuk tekst. Dit doe je net zolang tot je alles geleerd hebt. Manieren om je kennis te controleren 1. Bedenk wat je precies uit je hoofd wilt of moet leren, wat je moet begrijpen maar niet letterlijk hoeft te onthouden, wat je moet weten maar in je eigen woorden kunt weergeven, wat je alleen maar hoeft te herkennen als correct, wat je niet hoeft te kennen omdat je het zelf kunt bedenken. Het is heel belangrijk om goede beslissingen te nemen en een poging te doen in te schatten wat de docent op dit punt denkt. 2. Controleer of je hebt begrepen wat je moet begrijpen. Een goede manier is jezelf overhoren. Leg jezelf stapsgewijs en hardop uit wat je moet begrijpen. Controleer wat je net van jezelf gehoord hebt. Is het juist en volledig? Herhaal dat zolang tot je het goed en vlot kunt uitleggen. Het is ook een goede methode je te laten overhoren door iemand anders. 3. Controleer of je uit het hoofd kent wat je letterlijk of in eigen woorden moet kennen. Een goede manier is jezelf te overhoren. Ga na of je de woorden die je moet kennen ook weet op te zeggen. 4. Overhoor jezelf of een ander streng. Je moet het beter kennen dan nodig is. Dat is noodzakelijk omdat je in de eerste uren na het leren snel vergeet. Wanneer je dit niet doet, blijkt later misschien dat je het minder goed kent dan je dacht. Vooral als je zenuwachtig bent of tussendoor andere dingen hebt geleerd moet je het 'kunnen dromen' om een redelijke prestatie te kunnen leveren. Jezelf tussendoor overhoren helpt heel goed. Je 'herleert' het even. Maar overhoor je niet meer vlak voor de toets. De kans is groot dat je dan veel vergeet. Manieren om je planning te verbeteren 1. Als je moet leren is dat meestal niet leuk. Verzin geen smoezen en stel niet uit, maar maak een plan en ga aan de slag. Dat plan is nodig om je jezelf aan het werk te zetten en te houden tot je met je werk klaar bent. 2. Maak een werkplan zoals een lesrooster, het liefst voor een hele week. Begin steeds op ongeveer dezelfde tijd. 3. Leg je spullen op tijd klaar. Neem tussendoor even een pauze. Spreek met jezelf af op tijd te beginnen. Start met iets gemakkelijks, iets wat het minst onprettig is. Zorg 10

11 voor afwisselend werk. Controleer af en toe wat je eerder hebt gemaakt of geleerd. Denk er aan: niet lang leren, wel vaak. 4. Vul het schema voor elke dag in. Maak drie kolommen. Eén kolom voor de vakken en pauzes, één voor de tijden die je per vak wilt besteden en een kolom voor de tijden die je echt nodig had voor de vakken. Noteer wanneer je begint en wanneer je stopt met een vak. 5. Houd je aan de planning. Laat je niet afleiden. Als je planning niet klopte, moet het de volgende keer beter. Tenslotte Zorg dat je je spullen bij de hand hebt. 2. Als het kan, kies je een ruimte waar je rustig kunt werken. Zorg dat je er zo min mogelijk wordt gestoord. De inrichting is bij voorkeur sober met weinig afleidende zaken: goed licht, een tafel en een stoel. 3. Zorg voor een actieve houding: rechtop. Ga niet in een leunstoel hangen of op bed liggen. Sommige kinderen kunnen niet goed stil zitten. Lopen tijdens het leren is dan een uitkomst. 4. Concentratie tijdens leren en studeren is belangrijk. Er zijn vele mogelijkheden tot afleiding: computer, muziek, mobiele telefoon, plaatjes e.d. Tijdens het uit het hoofd leren is iedere afleiding ernstig: doe dus geen computer of muziek aan en leg je mobiele telefoon weg of zet deze uit. 11

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6

Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6 Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6 Inhoud Inhoud 1 1. Waarom geven wij huiswerk? 2 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten? 3 4. Wat verwacht de

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven.

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven. Huiswerkbeleid Vooraf In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis: huiswerk. Onder huiswerk verstaan we leer- en/of maakwerk dat door de leerkracht meegegeven wordt

Nadere informatie

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt. Huiswerk is geen

Nadere informatie

Beleidsplan Huiswerk

Beleidsplan Huiswerk Beleidsplan Huiswerk Opgesteld: januari 2015 Bijstellen: jaarlijks in maart Beleidsplan Huiswerk Middels dit beleidsplan Huiswerk willen wij u duidelijk maken hoe wij als school omgaan met huiswerk, wat

Nadere informatie

P.C.B.S. De Driemaster

P.C.B.S. De Driemaster P.C.B.S. De Driemaster Postbus 11 3150 AA Hoek van Holland tel.: 0174 383834 E-mail: directie@dedriemaster.nl Huiswerkprotocol PCBS De Driemaster Definitie: Huiswerk is werk dat in opdracht van school

Nadere informatie

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Leerteam Ouders en School. Huiswerkbeleid op obs De Eendragt. Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek

Leerteam Ouders en School. Huiswerkbeleid op obs De Eendragt. Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek Leerteam Ouders en School Huiswerkbeleid op obs De Eendragt Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek Concept versie 29-4-2015 Inhoud 1. Waarom geven wij huiswerk?

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Christelijke Basisschool De Bron Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Huiswerkprotocol Visie op huiswerk Niet alle scholen geven huiswerk. Toch zijn er veel scholen, waaronder

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. St. Jan Baptist

Huiswerkprotocol. St. Jan Baptist Huiswerkprotocol St. Jan Baptist Inhoud 1. Wat is huiswerk? blz.3 2. Huiswerk op de St. Jan Baptist blz. 3 3. Afspraken met betrekking tot het huiswerk blz. 4 4. Afspraken met betrekking tot het plannen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 R.K. Basisschool De Vlinder RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Huiswerkregels Sint Martinusschool

Huiswerkregels Sint Martinusschool Huiswerkregels Sint Martinusschool Wat is het doel van huiswerk? a) Huiswerk is in de eerste plaats een belangrijk middel om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. b) Een ander belangrijk doel

Nadere informatie

Klassenkrant groep 5/6 2015/2016

Klassenkrant groep 5/6 2015/2016 Klassenkrant groep 5/6 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 3 3. De groep... 3 3.Bijbelse geschiedenis... 3 3a. Pedagogisch klimaat... 4 3b. Rekenen... 5 3c. Taal/spelling... 5 3d.

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is SAMEN SCHOOL MAKEN Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is het uitvoeren van opdrachten buiten klasverband. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. Basisschool Tarcisius Heerlen

Huiswerkprotocol. Basisschool Tarcisius Heerlen Huiswerkprotocol Basisschool Tarcisius Heerlen Huiswerkprotocol Basisschool Tarcisius Heerlen Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk te geven. Door middel van huiswerk zien de ouders van onze school

Nadere informatie

HUISWERK IN VBSH. Huiswerk in VBSH 1

HUISWERK IN VBSH. Huiswerk in VBSH 1 HUISWERK IN VBSH Huiswerk in VBSH 1 INHOUD KIJK WAT IK AL KAN! blz. 3 WAT IS HUISWERK? blz. 3 WAAROM KRIJG IK HUISWERK? blz. 4 WE MAKEN AFSPRAKEN blz. 5 WE DOEN HET SAMEN blz. 7 Huiswerk in VBSH 2 HUISWERK

Nadere informatie

Huiswerkbeleidsplan. 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan

Huiswerkbeleidsplan. 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan Huiswerkbeleidsplan 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan 1. Visie 2. Doelstellingen 3. Wat verwachten we van de ouders? 4. Wat verwachten we niet van de ouders? 5. Wat doen we als een huiswerk niet gemaakt

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL

HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL Het huiswerkprotocol van de Jan van Schengenschool Onder HUISwerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis Opdrachten die door de leerlingen uit alle groepen thuis

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart.

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. Huiswerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het leren leren van kinderen. Huiswerk ligt dus in het

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

PROTOCOL: huiswerk. C.B.S. de Höve. Onder huiswerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis;

PROTOCOL: huiswerk. C.B.S. de Höve. Onder huiswerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis; Onder huiswerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis; PROTOCOL: huiswerk Opdrachten die door de leerlingen uit alle groepen thuis uitgevoerd worden, omdat het op school niet kan. We denken dan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. Fusieschool de Plenkert/St. Joseph. bs St. Joseph

Huiswerkprotocol. Fusieschool de Plenkert/St. Joseph. bs St. Joseph Huiswerkprotocol Fusieschool de Plenkert/St. Joseph bs St. Joseph Huiswerkprotocol bs de Plenkert/St. Joseph Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk te geven in de groepen 4 tot en met 8. Door middel

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

Huiswerk heeft verschillende redenen, doelstellingen binnen onze school:

Huiswerk heeft verschillende redenen, doelstellingen binnen onze school: Protocol Huiswerk OBS De Schakels 2014-2015 Binnen onze school kan huiswerk bestaan uit: leerwerk schriftelijk werk opdrachten zoals: zoek op of neem mee bereid je werkstuk/presentatie/boekbespreking/powerpoint

Nadere informatie

HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL

HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL Het huiswerkprotocol van de Jan van Schengenschool Onder HUISwerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis Opdrachten die door de leerlingen uit alle groepen thuis

Nadere informatie

HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING

HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING In het schooljaar2013-2014 staat onder andere een beleidsplan over huiswerk centraal. Met dit nieuwe beleidsplan krijgen de leerkrachten een afgewogen werkinstrument ter beschikking.

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: 1. DICTEE 2. TAFELS 3. VRAGEN EN OPDRACHTEN 4. STUKKEN TEKST (bijv. hoofdstuk

Nadere informatie

Leren (kan je ) leren!

Leren (kan je ) leren! Leren (kan je ) leren! Leertips op maat van de middenschool Beste leerlingen en ouders, Het begrip leren leren klinkt jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren. We hopen dat er in de basisschool al

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. Basisschool Sint Antonius

Huiswerkprotocol. Basisschool Sint Antonius Huiswerkprotocol Basisschool Sint Antonius Huiswerkprotocol Basisschool Sint Antonius Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk te geven in de groepen 4 tot en met 8. Door middel van huiswerk zien de

Nadere informatie

OBS Nicolaas Beets. Huiswerkbeleid

OBS Nicolaas Beets. Huiswerkbeleid OBS Nicolaas Beets Huiswerkbeleid Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 3 2. Doel van huiswerk Pag. 4 3. Huiswerkoverzicht per groep Pag. 5 4. Samenwerking met ouders Pag. 10 5. Tips voor het stimuleren

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2012/2013. In de nieuwsbrieven van dit jaar wil ik u op de hoogte houden van allerlei zaken in groep

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Docentenhandleiding Basisagenda '17-'18

Docentenhandleiding Basisagenda '17-'18 Docentenhandleiding Basisagenda '17-'18 Een (digitale) agenda is voor de meeste volwassenen onmisbaar, maar voor kinderen is het gebruik ervan niet vanzelfsprekend. Zij moeten leren een agenda in te vullen

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Klassenkrant groep 7/8 2015/2016

Klassenkrant groep 7/8 2015/2016 Klassenkrant groep 7/8 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 3 3. De groep... 3 3a. Pedagogisch klimaat... 3 3b. Rekenen... 3 3c. Taal/spelling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen?

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen? Huistakenbeleid Waarom huistaken zinvol zijn! Oefenen en afwerken Door huistaken te geven willen wij ervoor zorgen dat leerstof verder kan ingeoefend en geautomatiseerd worden. Vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Checklist examenvoorbereiding en planning

Checklist examenvoorbereiding en planning Checklist examenvoorbereiding en planning Examens!? We willen je helpen om vlot door je examens te raken. We hopen dat deze controlelijst je kan helpen. Dit document is een werkinstrument en mag je bijhouden.

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Huiswerkbeleid de Boomgaard

Huiswerkbeleid de Boomgaard Huiswerkbeleid de Boomgaard Visie Huiswerk is een brug tussen school en thuis: huiswerk betrekt ouders bij het schoolgebeuren. Het is een manier om interesse te tonen in het schoolleven van de kinderen.

Nadere informatie

1 Wat is het probleem? 3.1 Kies ik de goede manier van leren? Hoofdstukken

1 Wat is het probleem? 3.1 Kies ik de goede manier van leren? Hoofdstukken 1 Dyslexie de baas! Hoofdstukken Schema Studieproblemen oplossen 1 Wat is het probleem? 2 Wil ik er wat aan veranderen? 3 Heeft mijn studieprobleem te maken met: leren? (ga door naar 3.1) het niet goed

Nadere informatie

Basisagenda DOCENTENHANDLEIDING

Basisagenda DOCENTENHANDLEIDING 16 Basisagenda 17 DOCENTENHANDLEIDING Docentenhandleiding Basisagenda '16-'17 Een (digitale) agenda is voor de meeste volwassenen onmisbaar, maar voor kinderen is het gebruik ervan niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Taken en lessen bij de duizendpoten

Taken en lessen bij de duizendpoten 1 Taken en lessen bij de duizendpoten 2 Tips Hou een papierklem bij aan de rand van dit boekje. Het kan je telkens helpen om in een stappenplan te tonen waar je bent gebleven. Hou dit boekje bij in je

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Wat is belangrijk? ik kan me niet concentreren. ik heb geen zin. ik ben de helft weer vergeten. ik snap er niets van

Wat is belangrijk? ik kan me niet concentreren. ik heb geen zin. ik ben de helft weer vergeten. ik snap er niets van ik kan me niet concentreren ik heb geen zin ik ben de helft weer vergeten ik snap er niets van Maar al te vaak hoor je dergelijke verzuchtingen van mensen die boven hun studieboeken gebogen zitten. Al

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Studievaardigheden van A tot Z

Studievaardigheden van A tot Z Geschreven door Patricia Hendrikx Studievaardigheden van A tot Z Actief leren Actief leren is het tegenovergestelde van passief leren. Bij actief leren doe je meer dan alleen de leerstof doorlezen. Je

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

LEREN LEREN. tweede graad

LEREN LEREN. tweede graad LEREN LEREN tweede graad Noteer op een blad, wat je reeds allemaal (aan)leerde in je jonge leven. Noteer (met groen) zoveel mogelijk factoren die dat leren beïnvloedden. Om iets te leren: 1. heb je een

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Versie: november 2013

Huiswerkbeleid Versie: november 2013 Huiswerkbeleid Versie: november 2013 1 Inhoud 1. Wat is huiswerk?... 3 2. Doelstellingen huiswerk... 3 3. Doorlopende leerlijn... 3 4. Rol leerkracht... 6 5. Rol ouder... 7 6. Rol kind/leerling... 7 2

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Bijlage 6 uit het schoolreglement

Bijlage 6 uit het schoolreglement Bijlage 6 uit het schoolreglement Visietekst huistaken Sint-Paulus, De Deynestraat / Rerum Novarumplein Gent Inleiding Met een visietekst willen we de fundamentele ideeën formuleren van het huistakenbeleid

Nadere informatie

Informatie over groep 6 Schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 6 Schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 6 Schooljaar 2015-2016 Beste ouders, Uw kind zit dit jaar in groep 6. Veel zaken lijken erg op wat in groep 5 plaats vond. Graag vermeld ik hieronder wat dit jaar in groep 6 zoal

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K

Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Dyslexie Leerlingen die een dyslexie verklaring hebben

Nadere informatie

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Informatie avond groep 7 Uw adresgegevens kloppen die? Welke vakken zijn er in groep 7?

Nadere informatie

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO?

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Checklist Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Voorbereiding op onderwijs VO Huiswerk in groep 8 Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren. Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt moet

Nadere informatie

Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen. Hoe leer je Pools? E-book

Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen. Hoe leer je Pools? E-book Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen Hoe leer je Pools? E-book 1 Voordat je met een cursus Pools begint, ontwikkel je eigen methode om Pools te leren. Wat is jouw doel? Op welke wijze wil

Nadere informatie

Draaiboek Toetsweek VMBO Maastricht Onderbouw 2017

Draaiboek Toetsweek VMBO Maastricht Onderbouw 2017 Draaiboek Toetsweek VMBO Maastricht Onderbouw 2017 Toets-vrije week Vanaf woensdag 21 juni is het toets-vrije week. Tijdens deze week mogen geen toetsen of overhoringen meer worden gegeven! Uitzonderingen

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie