ì W S3 en IT) C ü QJ 11 in i n i ii11 CD CD ra CD CD c 31 CD CD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ì W S3 en IT) C ü QJ 11 in i n i ii11 CD CD ra CD CD c 31 CD CD"

Transcriptie

1 J ì W r OE op he ř 1 11 in i n i ii CD r, T î CD CJ CD c 31 Cũ CD CD CD CD ra CD CD CD ra S3 en CD CD IT) C ü QJ CD V

2 Jtet bouwen van- ce», nieuw we/utve* VOORWOORD Verbinden is een sterk werkwoord: de verleden tijd en het voltooid deelwoord wijken af van de regelmaat. En afwijking, dat is precies waar het nieuwe Werkbedrijf voor staat. Het nieuwe Werkbedrijf wordt echt anders, wijkt af van de werkwijze van de huidige afdelingen Werk van de gemeenten. Door haar externe oriëntatie, bedrijfsdienstverlening en kandidaatsbenadering en nieuwe bedrijfscultuur. Door hoe het nieuwe bedrijf mensen verbindt aan bedrijven. In de chemie staat verbinden voor "samen overgaan in een nieuwe stof". Een verbinding is een stof die bestaat uit twee of meer elementen, in een vaste verhouding weergegeven met een formule. Het nieuwe Werkbedrijf is G9B1. Negen gemeenten en Breed zijn de elementen, het nieuwe Werkbedrijf is de chemische verbinding. In deze nota wordt beschreven wat het bestaansrecht is van het nieuwe Werkbedrijf. Wat houdt de chemische verbinding bij elkaar? Wat gaat het nieuwe Werkbedrijf doen en welke stappen moeten nog worden gezet? Uiteindelijk blijft de verbinding alleen bij elkaar als er voor iedereen voordelen aan verbonden zijn; als het nieuwe Werkbedrijf robuust is en toegevoegde waarde levert voor kandidaten en bedrijven. Als het Werkbedrijf kandidaten en bedrijven aan elkaar verbindt. Op 1 januari 2015 moet het nieuwe Werkbedrijf in bedrijf zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren. Sommige onderdelen van de huidige sociale diensten en Breed gaan naar het nieuwe Werkbedrijf, andere blijven achter. Per 1 januari 20U komt de organisatorische verantwoordelijkheid hiervoor te liggen bij een kwartiermaker, die dit proces zorgvuldig inricht. Want dat nieuwe Werkbedrijf is ook echt iets nieuws en lijkt niet op een sociale dienst. De blik is naar buiten gericht en het werk gebeurt niet van achter een bureau of loket. Bij dit bedrijf werken netwerkers, die mensen en bedrijven direct met elkaar in contact brengen. Vanaf het moment dat de kwartiermaker aan de slag gaat. is de regio ruim twee jaar bezig met het bouwen van het nieuwe Werkbedrijf. Niet omdat de rijksoverheid de spelregels steeds verandert, maar omdat de ontwikkelingen binnen het domein Werk te belangrijk zijn om onbesproken te laten. Bovendien doen veel partijen mee aan deze klus: bedrijven, klanten, AWBZ-instellingen. gemeenteraden, medezeggenschapsorganen. UWV, onderwijsinstellingen en Breed. Zij hebben mede het fundament gelegd en spelen ook weer een rol bij de verdere realisatie van het Werkbedrijf. terke werkwoorden

3 INHOUD pag 2 Voorwoord pag 3 Inhoudsopgave pag U Het nieuwe regionale Werkbedrijf in 10 punten pag 5 Het proces tot op heden pag 6 Waar de regio staat - T pag 9 Hoofdstuk 1 pag 11 Hoofdstuk 2 pag 14 pag 20 Hoofdstuk 4 pag 22 Hoofdstuk 5 pag 25 Hoofdstuk 6 pag 28 Missie, visie en kernwaarden Bedrijfsdienstverlening Kandidaatsbenadering Verbindingsfunctie Dienstverlening Secundaire processen I pag 36 Hoofdstuk 8 - Uitgangspunten pag 38 Hoofdstuk 9 - Van tien naar één pag Uk Hoofdstuk 10 - Transitiekosten en risico's DEEL 3 Aansturing van het Werkbedrijf pag 48 Hoofdstuk 11 - De eerste module van de MGR DEEL U Het vervolgproces pag 51 Hoofdstuk 12 - Vervolg sterke werkwoorden pagina 3

4 Jcůedtÿļ ui io fuutieti De regio Sterke werkwoorden bouwt één nieuw regionaal Werkbedrijf, met als kerntaak arbeidsbemiddeling. Dit nieuwe Werkbedrijf levert dienstverlening aan bedrijven, benadert kandidaten en brengt verbindingen tot stand door deze kandidaten direct in contact te brengen met bedrijven. 1. BEDRIJVEN ONTZORGEN Bedrijven zijn "de klant" van het nieuwe Werkbedrijf. Bedrijven creëren de werkgelegenheid i0í die nodig is om kandidaten aan het werk te helpen. Het nieuwe Werkbedrijf gaat ervoor zorgen dat bedrijven ontzorgd worden. Door de verschillende instrumentele benaderingen van gemeenten en Breed te harmoniseren, echt contact te hebben (één aanspreekpunt), risico's weg te nemen, goed te adviseren en bedrijven rechtstreeks in contact te brengen met kandidaten. In hoofdstuk 2 wordt de impuls in de nieuwe bedrijfsdienstverlening beschreven. Deze impuls is hard nodig om de groeiende ^ O B 8 İ i 1 groep werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te geven op werk. De arbeidsmarkt is veranderd en de diversiteit aan regelgeving is te groot. 2. KANDIDATEN MENSGERICHT BENADEREN Niet iedereen is in staat om zelfstandig werk te vinden. Sommige mensen hebben "net dat Hei nieuwe regionale Wei kbedriįl In lū punien pagina ĥ

5 laatste zetje" nodig, anderen moeten intensief ü. EEN ROBUUSTE ORGANISATIE toekomst niet zelf uitvoeren. In 2014 wordt 9. BASISPAKKET EN MAATWERK begeleid worden. Het nieuwe Werkbedrijf doet Bovenbeschreven veranderingen kunnen al bepaald in overleg met Breed en de huidige Het Werkbedrijf is de eerste module van de dit en gaat daarbij altijd uit van wat kandidaten leen plaatsvinden als de gemeenten in de regio AWBZ partijen welke partijen deze taken in modulaire gemeenschappelijke regeling wél kunnen en van direct contact tussen be Sterke werkwoorden echt samenwerken. Als de toekomst organiseren. Deze partijen zullen (MGR). Iedere gemeente sluit afzonderlijk drijf en kandidaat. Dit contact wordt tot stand de regio bereid is een uniform instrumenta nauw samenwerken met het nieuwe Werkbe een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af. gebracht door de vakmensen die werken bij rium te ontwikkelen om bedrijven te ontzorgen drijf. Om mensen die deze vormen van onder In deze DVO worden afspraken gemaakt over het nieuwe Werkbedrijf. die weten wanneer ze en kandidaten te helpen. steuning nodig hebben goed te kunnen helpen het basispakket en het maatwerkpakket. On welke instrumenten uit de regionale gereed en om bedrijven maar één keer te benaderen. der het basispakket valt het bedrijf an sich, schapskist moeten inzetten. Daarbij werkt het Samenwerking heeft ook nog andere voorde de gemeenschappelijke prioriteiten. Ook voor nieuwe Werkbedrijf mensgericht. len: "één instrumentarium ontwikkelen kost deze onderwerpen worden onderlinge afspra minder energie dan negen instrumentaria ont 7. HET REGIONAAL JONGERENLOKET ken gemaakt, bijvoorbeeld over de lokale toe In hoofdstuk 3 wordt de kandidaatsbenadering wikkelen." Daarnaast is het nieuwe Werkbedrijf INTEGREERT IN HET NIEUWE gankelijkheid van het Werkbedrijf. Door maat nader beschreven, in hoofdstuk ĥ de verbin robuust. Robuust genoeg om flexibel in te spe WERKBEDRIJF werkafspraken te maken, kan een individuele dingsfunctie. len op ontwikkelingen en innovaties. Robuust Op dit moment is er een regionaal jongeren gemeente zelf lokale kleur geven aan de uit genoeg om garant te staan voor een stabiele loket, waarin Nijmegen als centrumgemeente voering van het Werkbedrijf. bijvoorbeeld door 3. INNOVATIE EN bedrijfsvoering. dienstverlening levert. Het jongerenloket wordt een onderdeel van het nieuwe Werkbedrijf. het Werkbedrijf meer aandacht te laten geven aan een specifieke groep kandidaten. CULTUURVERANDERING De nieuwe Participatiewet voegt een aantal be 5. DE INTEGRATIE VAN BREED staande wetten (onder andere de WSW. WWB en Wajong) samen en het is aan de regio om een aan bedrijven en kandidaten logische gereedschapskist met instrumenten aan te bieden. Dit is een complexe ontwikkelopgave die vraagt om een deskundige blik en integrale invalshoek. En om de bereidheid te innoveren. Daarnaast wordt ook opnieuw vormgegeven aan wat verstaan moet worden onder vakman Het nieuwe Werkbedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf en heeft geen productiefunctie. Deze koers komt overeen met de koers die op dit moment gevaren wordt binnen Breed, en waarin de regio fors geïnvesteerd heeft. Deze investering moet renderen en delen van Breed zullen ook geï ntegreerd worden in het nieuwe Werkbedrijf. Onder regie van het bestuur van Breed vindt het opstellen van een scenario voor deze integratie plaats. 8. MINDER GELD Het ambitieniveau dat de regio met het nieuwe Werkbedrijf heeft, is hoog. Tegelijkertijd krimpt het participatiebudget (zie paragraaf 7.2). wordt het voor gemeenten steeds moeilijker om extra te investeren in re integratie (op dit moment regionaal nog ongeveer C 5,6 miljoen, zie hoofdstuk 10) en zit de economische situatie niet mee. Toch ontslaat dit de regiogemeenten niet van de verplichting de nieuwe Participatie 10. JA ZEGGEN TEGEN DIT BESLUIT? Instemmen met dit Werkbedrijfsplan. betekent dat er vanaf 1 januari 2014 concreet gewerkt gaat worden aan de bouw van het nieuwe Werkbedrijf. Dat betekent niet dat het Werkbedrijf er meteen is: een kwartiermaker gaat alle concrete stappen die gezet moeten worden daadwerketijk zetten. Zodat er een nieuw bedrijf ontstaat, dat in 2015 operationeel is. schap. De cultuur van het nieuwe Werkbedrijf wet zo adequaat mogelijk uit te voeren en een is flexibel en gericht op direct contact. Het werk vindt vooral plaats buiten de muren van 6. DE POSITIONERING VAN DE moderne, efficiënte organisatie te bouwen die bedrijven ontzorgt en kandidaten verder helpt. overheidsgebouwen. ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING EN HET BESCHUTTE WERK Het nieuwe Werkbedrijf voert de regie over het nieuwe beschutte werk en de arbeidsmatige dagbesteding, maar zal deze taken in de Hel nieuwe regionale Werkbedrijl in 10 punlen pagina 5

6 Met fvtoce* tat oft heden, Waar de regio staat 0.1 INTENTIEOVEREENKOMST EN SAMEN STERKER Eind 2011 hebben de gemeenten in de regio Sterke werkwoorden' de intentie uitgesproken om regionale samenwerking op domein Werk te onderzoeken. De intentieovereenkomst bevatte een achttal uitgangspunten, waaronder het borgen van de continuï teit van de dienstverlening, het ontwikkelen van een voor bedrijven en kandidaten herkenbaar dienstverleningsconcept en het verhogen van de effectiviteit. De komst van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en de verlaging van de budgetten waren aanleiding om na te denken over samenwerking. De WWNV kondigde de samenvoeging van de wet- en regelgeving aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan. Tegelijkertijd werd duidelijk dat gemeenten ook andere taken op het sociaal domein overgeheveld zouden krijgen. Na de val van het kabinet Rutte I. werd de WWNV medio 2012 controversieel verklaard. verleden Regionale Samenwerking O O O O 9? O OP O ŕ Regievoering Regionalisering toekomst Participatiewet O 9 O h 0 O O O Afdelingen Werk Redesign Werk, Regionaal Traject Kwartiermaker BREED O Reorganisatieproces Integratie BREED AWBZ/ Jeugdzorg O O Implementatie Kracht door Verbinding Samenhang Transities orgen samenhang sociaal domein (vervolg) Afkortingen ' P-wet : Participatiewet 'NWNW : Niet gelijk, wel gelijkwaardig ã niet gelijk, wel geleidelijk "Koepel Ï Een koepel voor regionale zuilen het proces tol op heden pagina 6

7 Toen het nieuwe kabinet aantrad, werd de Participatiewet geïntroduceerd. Ook de Participatiewet is een samenvoeging van de wetgeving aan de onderkant van de arbeidsmarkt (WWB. WSW en Wajong). Naast de wetswijziging zijn er ook andere redenen voor de gemeenten in de regio om meer toenadering tot elkaar te zoeken. Werkgevers vragen om betere facilitering en ontzorging bij het aannemen van werkzoekenden met minder arbeidsvermogen. Daarnaast liggen er kansen voor integrale sturing op het sociaal domein. In februari 2013 is deze ambitie nader geconcretiseerd in het regionale werkdocument 'Samen Sterker'. In dat werkdocument spreken de colleges in de regio het voornemen uit om één regionaal Werkbedrijf te bouwen. Met het nieuwe Werkbedrijf heeft de regio nieuwe ambities: betere bedrijfsdienstverlening (samenwerking, facilitering en transparantie), een meer integrale en mensgerichte kandidaatsbenadering en meer verbinding met het accent op wat mensen wél kunnen. Tevens vermindert de samenwerking in één regionaal Werkbedrijf de organisatorische kwetsbaarheid van gemeenten. Dit werkboek is een nadere concretisering van genoemde ambities. Naast de inhoudelijke argumentatie om meer samen te doen in de regio, stuurt de Rijksoverheid al een aantal jaren aan op meer regionale * Nu nog negen gemeenten: Beuningen, Druten. Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen. Ubbergen en Wijchen. Straks - na de herindeling van de MUG-gemeenten - nog zeven gemeenten. samenwerking. Niet alleen via de Wet SUWI, maar ook via het ministerie van Binnenlandse Zaken, recent nog in de decentralisatiebrief van begin Het ministerie heeft een coordinerende rol en moet zorg dragen voor een integrale implementatie van de transities. Gemeenten ontvingen in februari een decentralisatiebrief, waarin criteria werden gesteld voor samenwerking, met congruentie en integraliteit als belargrijkste punten. 8 I Een andere lijn in het rijksbeleid, is dat werkgevers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Het rijk heeft met werkgevers in het Sociaal Akkoord afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dat maakt het Werkbedrijf een belangrijke partner voor bedrijven in onze regio. Zij zullen in de toekomst meer in de rol kruipen van opdrachtgever van het Werkbedrijf en zijn dus primair onze klant. 0.2 PARTICIPATIEWET EN SOCIAAL AKKOORD Het wetsvoorstel Participatiewet (voorheen WWNV] is nog niet openbaar. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het vierde kwartaal van 2013 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De verwachte invoeringsdatum is 1 januari De geschiedenis van het wetsvoorstel is dynamisch: Na de eerste aanpassing - na de controversieelverklaring van de WWNV en het coalitieakkoord van kabinet Rutte II - werd in april 2013 een Sociaal Akkoord afgesloten tussen het rijk en de sociale partners. De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel Participatiewet ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, zijn: - de invoering van het instrument loonkostensubsidie [in plaats van loondispensatie, zoals beschreven in de WWNV); - de invoering van het instrument beschut werken en het beëindigen van de instroom in de WSW per 1 januari 2015; - de overdracht van Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeenten.

8 0.3 POSITIONERING WERKBEDRIJF Het nieuwe Werkbedrijf wordt verantwoordelijk voor de regie over de hele participatieketen en heeft drie functies: Bedrijfsdienstverlening (hoofdstuk 2) Kandidaatsbenadering (hoofdstuk 31 Verbinden (hoofdstuk ĥ) De regie voeren over de participatieketen (van arbeidsmatige dagbesteding tot werken in regulier verband) is nadrukkelijk iets anders dan het ook zelf uitvoeren van de activiteiten in die participatieketen. Het Werkbedrijf maakt afspraken met AWBZ partijen, UWV. onderwijsinstellingen, regiogemeenten en andere partijen, over wie wat doet. en kan daar zelf verschillende rollen in vervullen: bijvoorbeeld die van inkoper, coördinator of uitvoerder. Het Werkbedrijf sluit allianties met partijen in de regio, stelt samenwerking centraal en is zelf uitvoerder van de drie hierboven genoemde functies. SW bedrijf Breed heeft de ambitie om haar organisatie optimaal te integreren in de arbeidsmarkt: er moet werk op de arbeidsmarkt gezocht worden bij de medewerker in plaats van andersom, het liefst buiten de muren van Breed en indien nodig met begeleiding. Detachering is hierbij een belangrijk instrument. Breed verbetert haar marktbenadering en gaat op zoek naar werkgevers die groepen SW medewerkers werk bieden. Interne leerwerkbedrijven hebben geen toekomst. Vanwege de negatieve financiële resultaten, maar zeker ook vanwege de overtuiging dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk moeten werken. Het nieuwe Werkbedrijf en Breed hebben vergelijkbare kernfuncties, namelijk arbeidsbemiddeling. Er zijn ook verschillen. Zo bedient het Werkbedrijf de gehele onderkant van de arbeidsmarkt. Met een belangrijk deel van de groep mensen die op het Werkbedrijf afkomt, namelijk mensen met een arbeidsbeperking (voorheen Wsw en Wajong). hebben de gemeenten nog geen ervaring. Breed heeft dit wel. Het Werkbedrijf maakt gebruik van de expertise die Breed heeft. Harmonisatie van diensten, methoden en instrumenten is het uitgangspunt. Het Werkbedrijf neemt zoveel mogetijk de plaatsingssystematiek, marktbenadering en detacheringsfaciliteit van Breed over. Zelf krijgt het Werkbedrijf geen productiefunctie. De regio hoeft voor verschillende onderdelen het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er is immers al veel geï nvesteerd in de transitie van Breed en het rendement daarvan wordt optimaal gebruikt. Dit betekent ook dat Breed ten opzichte van de gemeentelijke afdelingen Werk een status aparte heeft in het traject van integratie. Het proces borgt de realisatie van de ambities die (de regio met) Breed heeft. 0.5 TRANSFORMATIE EN AANSTURING Om tot een ondernemend en extern georiënteerd Werkbedrijf te komen, moet een complexe transformatie plaatsvinden waarbij negen afdelingen Werk en Breed zijn betrokken. Dit proces wordt in deel 2 beschreven. In het verleden is uitgesproken dat in onze regio geen lappendeken van samenwerkingsverbanden mag ontstaan. In de regio wordt een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) opgericht waar het nieuwe Werkbedrijf de eerste module (afdeling) van is. In dit document wordt uitsluitend stilgestaan bij hoe de Module Werkbedrijf in de toekomst aangestuurd wordt binnen de MGR (deel 3). Een toelichting op de (aansturing van de) MGR is niet opgenomen in dit document, maar wordt separaat aangeboden. 0.6 LEESWIJZER Deel 1 beschrijft het nieuwe Werkbedrijf. van missie tot meerjarenbegroting. Deel 2 beschrijft de transformatie naar één 0.4 DE KOERS VAN BREED nieuw Werkbedrijf. De positie van ons SW bedrijf Breed verdient in dit plan specifieke aandacht. In 2012 is uitgesproken dat Breed een arbeidsbemiddelingsbedrijf moet worden. Een arbeidsbemidde! Deel 3 beschrijft de aansturing van het nieuwe Werkbedrijf, de eerste module binnen de MGR. Deel ĥ beschrijft de vervolgstappen. lingsbedrijf is beter in staat om mensen buiten de muren van het SW bedrijf aan het werk te krijgen dan een SW bedrijf dat gericht is op productie. Om de koerswijziging te realiseren is een transitieproces gestart. Dit transitieproces is nog niet afgerond. het proces lol op heden pagina 8

9 missie, visie en keânwíuvtdm 1.1 ONTWIKKELINGEN Het nieuwe Werkbedrijf opereert in een zeer dynamische omgeving. De economie, de arbeidsmarkt, opleidingen en maatschappelijke uitdagingen veranderen. Dit betekent dat het Werkbedrijf flexibel moet kunnen inspelen op veranderingen. Het nieuwe Werkbedrijf moet een open organisatie zijn met oog voor de buitenwereld: het moet op zoek naar partnerships, vernieuwende interventies plegen en innovaties opzoeken. zijn. Het Werkbedrijf is in dit opzicht een partner van bedrijven. Iedereen in de samenleving doet mee en de overheid bemoeit zich niet met problemen die mensen zelf - of in hun netwerk - kunnen oplossen. Dit heeft ook conseguenties voor de werkwijze van het Werkbedrijf. Als maatwerk noodzakelijk is, levert het nieuwe Werkbedrijf maatwerk. Maar als het Werkbedrijf op afstand kan blijven, doet ze dit ook. Het Werkbedrijf anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Dus wordt er steeds meer gekeken naar wat mensen wél kunnen. Dit doet het Werkbedrijf op een arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt. Uit analyses van SER en CPB blijkt dat steeds minder mensen een vast contract krijgen en dat het aantal zelfstandigen stijgt. Het Werkbedrijf moet meedenken met tijdelijke oplossingen voor mensen en met mensen die als zelfstandige aan de slag kunnen. Deeltijdwerk, tijdelijke contractering en werk tegen een gereduceerd tarief tellen mee in de nieuwe werkwijze. De laatste ontwikkeling die voor de bouw van een Werkbedrijf relevant is. is digitalisering. Mensen hebben internet en verwachten goede digitale dienstverlening. Het Werkbedrijf geeft prioriteit aan digitalisering, voor kandidaat- en bedrijfscontacten en voor interne processen. Werkgevers worden sterker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om personeel in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Werkbedrijf ondersteunt bedrijven door te bekijken welke oplossingen en mogelijkheden er Ikunnen) het nieuwe werkbedrijf - hooldstuk 1 missie, visie en kernwaarden ^ ^ ^ ^ pagina 9

10 1.2 MISSIE EN KERNWAARDEN: WERK IS DE UITKOMST! Het Werkbedrijf is er voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden of behouden van zijn: een kandidaat moet hulp nodig hebben, maar doet zo veel mogelijk zelf. De interventies en hun doel zijn transparant en ze leiden niet tot verdringing. De prijs van interventies moet Het Werkbedrijf verbindt bedrijven die arbeid nodig hebben aan kandidaten die deze arbeid kunnen leveren. Voor die verbinding is geen blauwdruk beschikbaar, arbeidsbemiddeling is dat ze een stap maken naar werk. voor bedrijven omdat ze hun bedrijf versterken en voor de gemeente omdat de maatschappelijke kostenbatenanalyse positief uitvalt. werk. Het Werkbedrijf noemt hen "kandidaten". Die hulp kan ook betekenen dat het zowel voor het Werkbedrijf. de werkgever als de kandidaat redelijk zijn. maatwerk. De professionals moeten actief op zoek gaan naar een match tussen een bedrijf Bij het Werkbedrijf werken medewerkers die willen weten wat het effect van hun handelen Werkbedrijf iemand ondersteunt bij de eerste en kandidaat. En die match ligt niet altijd voor is en die altijd streven naar een maximalisatie stappen. Het bedrijf verbindt kandidaten aan De verbinding die het Werkbedrijf legt en de de hand. omdat het gaat om kandidaten die van dit effect. Het Werkbedrijf kent de bedrijven bedrijven door middel van interventies. Dat kan oplossing die het bedrijf met een klant of kan hulp nodig hebben bij het vinden van werk. Van en kent haar kandidaten. Dit betekent dat het zijn door kwaliteiten bij mensen te onderken didaat bedenkt, kan creatief len dus maatwerk) de professionals wordt verwacht dat ze altijd Werkbedrijf continu werkt aan vakmanschap nen en zichtbaar te maken of te ontwikkelen en zijn en komt niet rechtstreeks uit een "produc- op zoek zijn naar deze verbindingen en (verras en dat medewerkers altijd bereid zijn kritisch te door de juiste begeleiding te bieden. De interventie moet eerlijk, passend en proportioneel tenboek". In dit opzicht probeert het Werkbedrijf positief te verrassen. sende) oplossingen bedenken. De match moet voor iedereen goed zijn. Voor kandidaten om- reflecteren op hun handelen, "evidence based" te werken en te innoveren. Ï doding sfu,,.# aatsben^. A. 4 4 O i ' i ' i ' hel nieuwe werkbedrijf - hooldstuk I - missie, visie en kernwaarden

11 Oedufåsdienótoeilenittÿ PROFILEREN ADVISEREN (JP ACQUIREREN (V) SAMENWERKEN [ WERKWOORDEN: PROFILEREN, ADVISEREN, ACQUIREREN EN SAMENWERKEN Het Werkbedrijf werkt samen met bedrijven door: - echt contact te hebben, met één aanspreekpunt met kennis van de branche en het bedrijf daarbinnen; - een goede detacheringsfaciliteit te bieden (het werkgeverschap te dragen); - kandidaten en bedrijven goed te begeleiden en direct met elkaar in contact te brengen; - risico's weg te nemen; - goed te adviseren. Deze maatregelen om bedrijven te ontzorgen worden nader uitgewerkt in paragraaf 2.2. Het Werkbedrijf is dé partner in de regio voor bedrijven die zoeken naar arbeidscapaciteit voor een passende prijs die maatschappelijk verantwoord is. Samen met werkgevers creëert het Werkbedrijf mogelijkheden om mensen naar betaald werk te laten groeien. Het nieuwe Werkbedrijf stelt de mogelijkheden die de ondernemer zelf ziet centraal en trekt samen met hem of haar op. Van begin tot eind is dit een publiekprivate co-creatie waarin partijen samenwerken aan een effectieve relatie met elkaar en met kandidaten. Het Werkbedrijf vervult een unieke sleutelrol binnen een dynamische arbeidsmarkt en groeit uit tot een toonaangevende organisatie in de dienstverle- ning naar bedrijven. Dit gebeurt door middel van retatiemanagement, informatievoorziening, matching van vraag en aanbod, initiatieven voor profilering, projecten ter bevordering van werkgelegenheid en advisering over HRMvraagstukken. Bedrijven zijn de klanten' van het Werkbedrijf. Zonder medewerking van een werkgever, plaatst het Werkbedrijf geen mensen. Het woord "werkgeversbenadering" in 'Samen Sterker' is in het werkboek vervangen door "bedrijfsdienstverlening". De term werkgeversbenadering impliceert dat het bedrijf zich sec met een organisatie bezighoudt, omdat dit een werkgever is. Deze benadering is te smal; het Werkbedrijf doet meer dan acguireren. Vandaar dat we kiezen voor de term bedrijfsdienstverlening^ In het traject naar dit werkboek is gesproken met een groot aantal bedrijven. Ook zijn naar aanleiding van het Sociaal Akkoord VNO-NCW en FNV als sociale partners betrokken. Beide 1 Een klant is een afnemer van goederen of diensten. Waarvan het Werkbedrijf behoeften bepaalt en waarmee het Werkbedrijf probeert deals te maken 1 Onder bedrijven vallen ook met-commerciële organisaties zoals overheden, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. het nieuwe werkbedrijf - hooldsluk 2 - bedrijfsdienstverlening pagina 11

12 ľ7iīfj"iĩlīxìfj organisaties hebben aangegeven achter de regionale samenwerking in het Sterke werkwoorden te staan en hebben tevens gewezen op de urgentie van samenwerking. Voor het vervullen van de afspraken die de sociale partners met het kabinet in het Sociaal Akkoord hebben gemaakt, is het Werkbedrijf een belangrijke schakel. VNO NCW verwacht in de toekomst een slagvaardige partner te hebben in een nieuwe regionaal Werkbedrijf om gesprekken mee aan te gaan in het kader van het quotum dat overeengekomen is in het Sociaal Akkoord. Daarnaast hecht zij veel waarde aan onze ambitie te komen tot harmonisatie van het instrumentarium. 2.1 HUIDIGE SITUATIE Er is een inventarisatie gemaakt van de werkgeversbenaderingen van gemeenten. Op dit moment heeft elke gemeente een eigen werkgeversbenadering. Sommige werkgevers krijgen bezoek van meerdere gemeenten. UWV en Breed. Werknemers krijgen een veelvoud aan arrangementen aangeboden. De ene gemeente sluit samenwerkingsovereenkomsten af met werkgevers, de andere heeft een scharnierfunctie met als doel mogelijkheden bij werkgevers te vinden en daar kandidaten aan te koppelen. Weer een andere gemeente zet sterk in op social return of het netwerk van de gemeente. Niet zelden vertolken collegeleden hier een rol in, omdat zij vaak een sterk ontwikkeld netwerk hebben. Bij de huidige werkgeversbenaderingen zijn diverse mensen binnen de gemeentelijke organisaties betrokken. Ook het UWV is een bestaande partner bij het benaderen van werkgevers. Een goede dienstverlening aan bedrijven is cruciaal voor het welslagen van de opgaven waarvoor gemeenten gesteld worden, zo staat beschreven in een handreiking van Divosa, UWV en VNG en in diverse arbeidsmarktanalyses. Bedrijven willen één loket dat hen adequaat ondersteunt en ontzorgt. bij personeelsbehoeften en thema's die nu en in de toekomst mers en beroepsvaardigheden op. Ook worden op een werkplek vaak de talenten, motivatie en de belemmeringen van kandidaten ontdekt. Zo kunnen kandidaten die een periode werkloos zijn geweest het gat op hun CV vullen. Het benaderen van bedrijven, door het Werkbedrijf. UWV en andere instellingen, gebeurt met één gezicht. Deelnemende partijen in deze alliantie zijn op de hoogte van eikaars kennis en kunde en zetten deze in. Zij stemmen tevens af wie verantwoordelijk is voor het benaderen van welke bedrijven. Dit kan uiteenlopen van een individuele medewerker of een directielid tot (een aantal) collegeleden. i spelen op de arbeidsmarkt. Uit vele onderzoeken blijkt dat zij onder andere behoefte hebben aan: Įtoekomstigl gekwalificeerd personeel, snelle en adequate matching of vacaturevervulling en ondersteuning en ontzorging bij de invulling van sociaal werkgeverschap. Het Werkbedrijf waakt voor misbruik en verdringing en zorgt ervoor dat tijdelijk onbetaald werk of werk met financiële ondersteuning voor de werkgever niet langer duurt dan nodig. Werkgevers die niet bereid zijn hier in redelijkheid aan mee te werken, worden niet bediend. ļ E 2.2 ADVISEREN, ACQUIREREN, SAMENWERKEN EN PROFILEREN Werk vind je alleen bij bedrijven. Dit geldt na Bedrijfsdienstverlening is tweerichtingsverkeer. Het Werkbedrijf gaat voor partnerschap: een sterke relatie met bedrijven en korte lijnen. tuurlijk voor bedrijven met een vacature, maar bedrijven hebben veel meer te bieden. Het Het uitgangspunt dat de werkvloer (in veel ge Werkbedrijf benadert hen met oprechte inte vallen) het beste re integratie instrument is. resse in hun bedrijf, verkent gezamenlijke mo heeft ook implicaties voor de kandidaatsbena gelijkheden en komt zo niet alleen bestaande dering. Dit wordt beschreven in het volgende 9M vacatures op het spoor, maar ook eventuele andere mogelijkheden voor Ibetaald) werk. De werkvloer bij bedrijven ziet het Werkbedrijf hoofdstuk. Het nieuwe Werkbedrijf is deskundig, bijvoorbeeld op het gebied van P&O. arbeidswetge als het belangrijkste re integratie instrument. ving, functiegebouwen en differentiatie en so Op de werkvloer doen kandidaten werkne cial return. Het Werkbedrijf is een organisatie hel nieuwe werkbedrijf - hoofdstuk 2 bedrijfsdienstverlening pagina 12

13 H 11 die n a m e n s de r e g i o g e m e e n t e n t a k e n u i t v o e r t. n a m e l i j k d e s k u n d i g h e i d en e r v a r i n g h i e r m e e. o m dit in g e z a m e n l i j k h e i d m e t de a f d e l i n g e n r e - i n t e g r a t i e g e s p r e k. Het W e r k b e d r i j f gaat zelf H e t is e e n s p e l e r in het veld m e t veel k e n n i s Met b e h u l p van deze a n a l y s e s o n t s t a a t inzicht E c o n o m i s c h e Z a k e n van g e m e e n t e n b e s p r e e k - op zoek n a a r n i e u w e l o c a t i e s. B i j v o o r b e e l d in en e x p e r t i s e van de g e m e e n t e n. Het W e r k b e - in het d i f f e r e n t i ë r e n in f u n c t i e s en h e t h e r i n - b a a r te m a k e n m e t de b e d r i j v e n in de regio en het c e n t r u m van d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n of d r i j f h e e f t k o r t e l i j n e n m e t b e d r i j v e n en d e e l n e - d e l e n van w e r k p r o c e s s e n en w e r k p l e k k e n. Op e e n f a c i l i t e r e n d e rol te s p e l e n bij het v e r s t e r - bij b e d r i j v e n op b e d r i j v e n t e r r e i n e n. Zodat een m e n d e g e m e e n t e n en s c h a k e l t s n e l en s o e p e l. deze m a n i e r w o r d e n w e r k p a k k e t t e n g e d e s t i l - k e n v a n het a r b e i d s m a r k t b e l e i d ; dit in n a u w e g r o o t d e e l v a n de r e - i n t e g r a t i e a c t i v i t e i t e n ook B e d r i j v e n e r v a r e n m e e r w a a r d e "zonder g e d o e " l e e r d voor k w e t s b a r e m e n s e n (jobcarving). s a m e n s p r a a k m e t het o n d e r w i j s v e l d. p l a a t s v i n d t (na)bij b e d r i j v e n e n e r een en w o r d e n o n t z o r g d. natuurlijke samenwerkingsrelatie meer ontstaat Het W e r k b e d r i j f a c q u i r e e r t ook v o o r de p a r t i j e n U i t g a n g s p u n t is dat de b e d r i j f s d i e n s t v e r l e n i n g t u s s e n het p e r s o n e e l van het W e r k b e d r i j f w a a r m e e zij a l l i a n t i e a f s p r a k e n m a a k t, bijvoor- het v e r s c h i l m a a k t. Ook het h u i d i g e k a b i n e t is bedrijven. k e n o v e r (zoals een b e d r i j v e n l o k e t of a c c o u n t - b e e l d v o o r i n s t e l l i n g e n die [ o n d e r regie van het v o o r n e m e n s a f s p r a k e n te m a k e n m e t b e d r i j - m a n a g e m e n t E c o n o m i s c h e Zaken) m a a r s t e m t Werkbedrijf) v e n. In de k a m e r b r i e f van 11 a p r i l 2013 over m a x i m a a l af. Z o w e l in het g r i j z e g e b i e d t u s s e n o r g a n i s e r e n, m a a r ook v o o r o n d e r w i j s i n s t e l l i n - het S o c i a a l A k k o o r d s t a a t dat w e r k g e v e r s zich 2.3 het i n f o r m e l e c o n t a c t m e t e e n b e d r i j f a l s op g e n die voor h u n s c h o l i e r e n en s t u d e n t e n s t a - vanaf 2026 g a r a n t s t e l l e n v o o r een c u m u l a t i e f Het leveren van d i e n s t v e r l e n i n g aan b e d r i j v e n afdeling g e p l e k k e n en B B L / B O L - p l e k k e n nodig h e b b e n. a a n t a l van extra b a n e n v o o r m e n s e n is m e n s e n w e r k. Het n i e u w e W e r k b e d r i j f inves- van de g e m e e n t e in a c t i e m o e t k o m e n. D a a r - A l l i a n t i e p a r t n e r s hoeven o v e r i g e n s niet p e r d e - m e t een b e p e r k i n g. Dit zou v o o r onze regio t e e r t in k e n n i s en d e s k u n d i g p e r s o n e e l o m h i e r Het W e r k b e d r i j f n e e m t g e e n g e m e e n t e l i j k e t a - het m o m e n t w a a r o p een s p e c i f i e k e de a r b e i d s m a t i g e dagbesteding INSTRUMENTARIUM i n v u l l i n g aan te g e v e n. D a a r n a a s t w o r d t gei'n- bij v e r s t e r k e n de a f d e l i n g e n E c o n o m i e en het finitie ( s e m i - ) p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n te zijn. Het e e n extra b a n e n a a n b o d van W e r k b e d r i j f e l k a a r. Individuele b e s t u u r d e r s of W e r k b e d r i j f w e r k t ook s a m e n m e t u i t z e n d b u - v o o r m e n s e n m e t een a r b e i d s b e p e r k i n g ambtenaren reaus. regio o n t v a n g t o n g e v e e r 2 Zo van het l a n d e l i j k e k i n g m e t het UWV [van a r b e i d s m a r k t a n a l y s e s b u d g e t ). In het b e g r o t i n g s a k k o o r d v a n o k t o b e r tot b e d r i j f s b e z o e k e n ) en s l i m m e a l l i a n t i e s m e t g e l m a t i g goede r e l a t i e s m e t b e d r i j v e n en niet De v e r a n d e r i n g e n op de a r b e i d s m a r k t, z o w e l 2013 zijn a f s p r a k e n over v e r s n e l l i n g v a n dit b e d r i j f s l e v e n en o n d e r w i j s. z e l d e n w i l een b e d r i j f z a k e n d o e n m e t l o k a l e qua a a n b o d o p g e n o m e n. Het W e r k b e d r i j f gaat d u s k a n d i d a t e n en l o k a l e b e s t u u r d e r s. Het W e r k - h e b b e n g e v o l g e n v o o r het a r b e i d s m a r k t b e l e i d. actief in g e s p r e k m e t b e d r i j v e n en m o e t w e t e n In het bedrijf heeft h i e r oog v o o r e n w e n d t deze l o k a l e Gemeenten worden door dalende budgetten welke kandidaten wanneer bemiddeld kunnen is het van g r o o t b e l a n g o m de regie te blijven kracht o p t i m a a l aan. en geconfronteerd w o r d e n. B e d r i j v e n w o r d e n v e r l e i d o m te d o e n v o e r e n over het i n s t r u m e n t a r i u m v o o r de o n - k e u z e s. Het is a a n s o c i a a l w e r k g e v e r s c h a p, w a a r b i j het W e r k - d e r k a n t v a n de a r b e i d s m a r k t. Het W e r k b e d r i j f b e d r i j f een f a c i l i t e r e n d e r o l s p e e l t. v o e r t de regie o v e r de a r b e i d s m a t i g e d a g b e - (bijvoorbeeld medewerkers van oplopende (de 0 de a f d e l i n g e n E c o n o m i s c h e Zaken) h e b b e n r e wetgeving betekenen en als sociaal-maatschappelijk werkloosheid m e t b e l a n g r i j k e en m o e i l i j k e Het W e r k b e d r i j f v e r v u l t ook een s t e r k e a d v i - b e l a n g r i j k o m s a m e n m e t het b e d r i j f s l e v e n na s e r e n d e r o l. o v e r b i j v o o r b e e l d s o c i a l r e t u r n en te d e n k e n over het p r o f i e l v a n de regio en h o e m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e m e n. Dit g e m e e n t e n dit, s a m e n m e t b e d r i j v e n, k u n n e n Eén v a n de m a n i e r e n o m de g e b e u r t in s a m e n w e r k i n g m e t UWV. die nu a l v e r s t e r k e n. Het W e r k b e d r i j f heeft de i n t e n t i e v e r l e n i n g e e n i m p u l s te g e v e n, is het v e s t e e r d in pr en c o m m u n i c a t i e, kader van de samenwer- bedrijfsdienstverlening s t e d i n g, v o r m e n van b e s c h u t w e r k e n en (leer) bedrijfsdienstintro- a a n v u l l e n d e d i e n s t e n biedt z o a l s a r b e i d s k u n - d u c e r e n van een b e d r i j f s p o o r t. dig a d v i e s, advies over van het W e r k b e d r i j f g a a n - in overleg - Medewerkers w e r k p l e k k e n (centrale inkoop, decentrale uitv o e r i n g ). Het is van g r o o t b e l a n g d a t e r g e e n n i e u w e f r a g m e n t a t i e en n i e u w e v o r m e n van re- c o n c u r r e n t i e t u s s e n r e g e l i n g e n en i n s t e l l i n g e n k e l i n g e n in de s e c t o r / r e g i o en a r b e i d s j u r i d i s c h i n t e g r a t i e g e s p r e k k e n v o e r e n bij b e d r i j v e n. Dit o n t s t a a t. B e s t a a n d e r e g e l i n g e n en m e t n a m e advies nieuwe v e r g r o o t en v e r b e t e r t het c o n t a c t t u s s e n het de i n s t r u m e n t e n v o o r b e d r i j v e n m o e t e n g e h a r - tak van s p o r t - w a a r het W e r k b e d r i j f zich m e t W e r k b e d r i j f, de w e r k g e v e r s en de k a n d i d a t e n. m o n i s e e r d w o r d e n b i n n e n de hele p a r t i c i p a t i e - UWV op toe zal l e g g e n - is het m a k e n van be- Zo w o r d t de t o e g a n g tot w e r k a n d e r s. In het k e t e n. Zo k a n een t r a n s p a r a n t e b e d r i j f s d i e n s t - d r i j f s a n a l y s e s. I n s c h a k e l i n g van het S W - b e d r i j f v e r l e d e n w e r d e n k a n d i d a t e n bij de i n d i v i d u e e l v e r l e n i n g g e b o d e n w o r d e n. Dit is in lijn m e t de B r e e d bij deze t a a k is van b e l a n g : B r e e d heeft d e e l n e m e n d e g e m e e n t e u i t g e n o d i g d voor een a m b i t i e van het n i e u w e W e r k b e d r i j f. in arbeidsmarktontwik- personeelskwesties. Een het nieuwe werkbedrijf hoofdsluk 2 - bedrijlsdienstverlening pagina 13

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie