Inhoud. Voorwoord Ondernemingsraad Samenvatting van de jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Jaarverslag 2014

3 Inhoud Voorwoord in vogelvlucht Voorbereiding op de participatiewet De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat Lokale aanhechting Pilots met externe partijen 5 2. Personeel en trajectbeheer Algemeen Uitvoering Wsw Arbeidsontwikkeling SW Personeelsbeleid Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Productie en dienstverlening Algemeen Detacheringen Werken op Locatie Groen en Kwekerij Industriële afdelingen Facilitaire afdelingen Ondernemingsraad Samenvatting van de jaarrekening Bijlage 1 Opleidingen in Bijlage 2 Samenstelling bestuur en management 30 Bijlage 3 Organogram ultimo Bijlage 4 Lijst van gebruikte afkortingen 32 1

4 2

5 Voorwoord In dit jaarverslag kijken we terug op de resultaten van Avelingen Groep in het jaar Een succesvol jaar in meerdere opzichten. Succesvol, omdat we er opnieuw in zijn geslaagd om voor ongeveer 800 mensen passend werk te realiseren, de kerntaak van ons mooie werk-leerbedrijf. Dat werk, dat waar mogelijk lokaal wordt georganiseerd, leverde daarnaast nog eens een prachtig financieel resultaat op, dat boven de begroting uitkwam. Een prestatie van formaat! In het jaar 2014 zijn we ook bezig geweest met de toekomst. De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, als onderdeel van drie transities in het Sociaal Domein, vergde veel voorbereiding. Er werden extra inspanningen gevraagd, terwijl ook de reguliere dienstverlening doorging. Daarover leest u in dit jaarverslag. Medewerkers van Avelingen Groep hebben zich optimaal ingezet om deze mooie resultaten te behalen. En daar zijn we trots op! Bart Bruggeman Voorzitter 3

6 in vogelvlucht 1.1 Voorbereiding op de Participatiewet Het jaar 2014 stond voor een groot deel in het teken van de komst van de Participatiewet per 1 januari Voorbereidingen werden getroffen om zowel in de regio, als binnen de eigen organisatie klaar te zijn voor de veranderingen die deze wet meebracht. Binnen het sociaal domein werden in één keer drie transities ingevoerd. De regionale voorbereiding van de drie transities en de verbindingen daartussen vond plaats binnen de overlegstructuur Samenwerken in participatie. Daarin waren de gemeenten van de AV-regio, Avelingen Groep en de RSD vertegenwoordigd. Avelingen Groep leverde een actieve bijdrage aan de transities. Op het gebied van de Participatiewet was Avelingen Groep trekker voor de inrichting van het Regionaal Werkbedrijf, een platform waarin gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken zijn. Samen bekijken zij hoe de werkgeversdienstverlening zo goed mogelijk kan worden ingericht en ze spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. In dit kader past ook de verdere ontwikkeling van een gezamenlijke werkgeversdienstverlening van Avelingen Groep, RSD en UWV onder de naam Werkwaard. In de verbinding met de overige transities was Avelingen Groep vertegenwoordigd via de stuurgroep (bestuurlijk), de ambtelijke voorbereidingsgroep en projectteams. De beleidsuitgangspunten voor de uitvoering van de Participatiewet werden opgesteld in samenspraak met de deelnemende gemeenten en vastgesteld door de raden. Daarnaast werden in grote lijnen afspraken gemaakt over de inzet van reintegratie-instrumenten. Omdat veel informatie vanuit het Rijk pas laat beschikbaar kwam, lag het accent voor deze werkzaamheden met name aan het einde van het jaar. De kaders voor nieuw beschut, loonkostensubsidie en loonwaardemeting werden uitgewerkt. De komst van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de organisatie. Naar aanleiding van de Businesscase Participatiewet van Berenschot, gaven de besturen van Avelingen Groep en RSD opdracht om de toekomstige samenwerking tussen beide organisaties verder te onderzoeken. Samen bedienen Avelingen Groep en RSD de doelgroep van de Participatiewet. Daartoe werd een kwartiermaker aangesteld, die in samenwerking met medewerkers uit beide organisaties een bedrijfsplan opstelde, dat er naar toe werkt om per 1 januari 2016 te komen tot één organisatie. 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat Kerntaken Avelingen Groep Eind 2014 waren in totaal 610 mensen met een Wsw-indicatie bij Avelingen Groep of via Avelingen Groep elders in de regio aan het werk. Via de Wsw biedt Avelingen Groep hen passend werk. Avelingen Groep voert als werk-leerbedrijf ook re-integratietaken uit in het kader van de WWB. De in omvang grootste activiteit in dat kader is Work First, waarbij mensen die een uitkering aanvragen, aan de slag gaan bij Avelingen Groep met als doel om hun arbeidsvaardigheden in kaart te brengen. In 2014 zijn in dit kader ruim 140 mensen aan de slag gegaan Exploitatieresultaat Het resultaat over 2014 bedraagt positief. Dat is aanzienlijk beter dan het begrote resultaat van Over 2013 was sprake van een positief resultaat van (inclusief een incidentele bate van ). Het gunstiger resultaat dan begroot, is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Ondanks de nog steeds moeilijke economische situatie is de gerealiseerde toegevoegde waarde ruim hoger dan was begroot. Het subsidieresultaat (verschil tussen rijksbijdrage en loonkosten sw-mede- 4

7 werkers) was beter dan begroot. De overige bedrijfskosten (waaronder energieverbruik) waren lager; het resterende verschil betreft de overige exploitatieposten. 1.3 Lokale aanhechting Avelingen Groep zoekt in opdracht van gemeenten naar mogelijkheden om medewerkers lokaal aan het werk te helpen. Eerste uitgangspunt blijft passend werk, maar waar mogelijk wordt dit lokaal georganiseerd. In 2014 gebeurde dit op verschillende manieren. Soms in een projectmatige aanpak, soms ook structureel. In Leerdam leverde Avelingen Werkt! een bijdrage aan het project Mensen maken de Wijk, waarbij ook andere (maatschappelijke) organisaties nauw betrokken waren. Het thema Maatschappelijke Participatie binnen dit project richtte zich op mogelijkheden om inwoners van de wijk met een bijstandsuitkering te ondersteunen richting (vrijwilligers-) werk. Vanuit de gemeente Leerdam werd de wens uitgesproken om lokale werkgevers hierin te betrekken. De infrastructuur en het uitgebreide werkgeversnetwerk van Avelingen Groep werd ingezet om 20 door de RSD gescreende kandidaten uit Leerdam een traject naar werk te bieden. Ook in gemeente Lingewaal werden, in samenwerking met de RSD, extra activiteiten uitgevoerd gericht op de activering van inwoners die al langere tijd een beroep doen op een bijstandsuitkering. De schoonmaakwerkzaamheden van Avelingen Groep werden uitgebreid naar de gemeenten Gorinchem, Lingewaal en Molenwaard. In deze laatste gemeente werden daarnaast voorbereidingen getroffen om een gedeelte van het werkpakket van één van onze opdrachtgevers op een locatie in Molenwaard te gaan uitvoeren. 1.4 Pilots met externe partijen De in 2013 gestarte pilot met Syndion om de grenzen te onderzoeken tussen werk en dagbesteding werd in 2014 afgerond. Individueel werd bekeken of werk of dagbesteding het best passend was. De resultaten van de pilot werden op cliëntniveau goed zichtbaar. Omdat het om een beperkt aantal deelnemers ging, konden uit de resultaten geen conclusies worden getrokken. Wel werd duidelijk dat dagbesteding en werk twee gescheiden werelden zijn. Daarbij spelen niet alleen beperkingen een rol bij de bepaling wat het meest passend is. Ook andere factoren zijn van invloed. Besloten werd om naar aanleiding van de pilot in 2015 mogelijkheden voor verdere samenwerking te verkennen. In het verslagjaar werd ook de unieke beheerspilot bij de batterijopstelplaats aan de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen afgesloten. Avelingen Groep was één van de betrokkenen die in deze pilot werkte aan de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het vergroten van maatschappelijke 5

8 betrokkenheid. Door te onderzoeken hoe het beste gemaaid kan worden en met welke frequenties, werd goed in kaart gebracht hoe dit cultuurhistorisch object het meest tot zijn recht kon komen, rekening houdend met inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan de pilot waren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook mensen die in een uitkeringstraject zitten. Zij werden bij de uitvoering van het werk ondersteund met opleidingen. Avelingen Groep toonde met deze pilot tevens dat zij zowel kwalitatief als financieel een interessante partner voor aannemers is om mee samen te werken. 6

9 7

10 2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als werk-leerbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht diagnostiek en verschillende vormen van arbeidsonderzoek. Ook de begeleiding van de SW-medewerkers maakt deel uit van de medewerkers van de afdeling P&T. De begeleiding van deze doelgroep vraagt veel. Hulpvragen uit de privé-situatie van SWmedewerkers hebben hun weerslag op het werk. Vaak is sprake van een netwerk aan hulpverleningen en is veel overleg vereist. De tijd die in totaal wordt besteed aan begeleiding, overleg en coördinatie is specifiek voor het werk met deze doelgroep en niet afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Vrijwel alle medewerkers die nieuw instromen werken in deeltijd en er stromen nog maar weinig fulltimers in. Dit heeft niet alleen te maken met de arbeidshandicap die vastgesteld is, maar vaak ook met de eerder genoemde privé-omstandigheden. Verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, opleiding, contacten met het thuisfront en hulpverleners vragen bij iemand die in deeltijd werkt net zoveel tijd als bij een fulltimer. De kleinere dienstverbanden vragen relatief gezien dus meer tijd aan begeleiding. 2.2 Uitvoering Wsw Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SWbudget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2014, uitgedrukt in SE s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling). Avelingen Groep is op drie manieren bij de realisatie van het SW-budget van gemeenten betrokken: de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom realisatie binnen AG ), de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel). Omdat de taakstelling t.o.v met 25 FTE daalde en er dus minder budget was om mensen in te laten stromen, groeiden de wachtlijsten bij de meeste gemeenten. Wel werd optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitruil tussen gemeenten. Het besluit om uit te ruilen is een jaarlijks terugkomend bestuursbesluit en het verzoek om uitruil van taakstelling moet uiterlijk 1 september door gemeenten gezamenlijk aangevraagd zijn bij het Ministerie van SoZaWe. In verband met het stopzetten van nieuwe instroom in de Wsw na 31 december 2014 besloot het bestuur in oktober om nog zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden in te stromen. Hierbij werd niet alleen gekeken naar de gemiddelde bezetting over het hele jaar. Er is naar gestreefd dat bij alle deelnemende gemeenten de werkelijke bezetting op 31 december van het verslagjaar op het niveau van de taakstelling was. De Wsw-indicatie van degenen die per 31 december nog op de wachtlijst stonden, verviel door de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 van rechtswege. Zij zijn geïnformeerd over 8

11 Realisatie taakstelling door deelnemende gemeenten 2014 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijking t.o.v. (na uitruil) binnen AG Elders realisatie taakstelling Giessenlanden 25,81 25,58 0,75 26,33 0,52 Gorinchem 271,62 268,29 4,40 272,69 1,07 Hardinxveld-Giessendam 47,08 45,96 1,56 47,52 0,44 Leerdam 93,52 92,13 2,25 94,38 0,86 Lingewaal 19,64 20,87-20,87 1,23 Molenwaard 44,48 20,86 24,36 45,22 0,74 Zederik 30,54 28,83 2,21 31,04 0,50 Totaal deelnemende gemeenten 532,69 502,52 35,53 538,05 5,36 de consequenties. Binnen de zgn. baanafspraken die bedrijfsleven en overheid krijgen zij wel voorrang bij het vinden van garantiebanen. Van deze groep zullen 33 hierbij door het UWV worden begeleid, omdat zij een uitkering hebben van het UWV. Wachtlijst Wsw Aantal per Aantal per 31 dec dec Giessenlanden 4 5 Gorinchem 1 12 Hardinxveld-Giessendam 0 9 Leerdam 0 8 Lingewaal 1 3 Molenwaard 7 9 Zederik 8 1 Totaal In het verslagjaar stroomden 42 medewerkers in. Er stroomden 65 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen (tijdelijke) dienstbetrekking, verhuizing) Bezetting Wsw Het aantal personen in dienst is in het verslagjaar door een teruglopende taakstelling gedaald. In onderstaand bezettingsoverzicht is zichtbaar hoeveel SW-medewerkers van Avelingen Groep buiten de muren van het SW-bedrijf werkzaam is. Bezetting SW Avelingen Groep Personen FTE Industrieel of Intern werkzaam ,89 Kwekerij 48 36,25 Extern Werkzaam* ,74 Begeleid Werken 13 11,67 Overig (faciliair, staf) 25 20,26 Totaal ,81 * Voor de extern werkzame personen geldt dat een deel werkt op locatie bij werkgever met een leidinggevende van Avelingen Groep. 9

12 2.2.3 Indicaties en herindicaties Aanmeldingen voor een SW-indicatie werden, door de komst van de Participatiewet, tot 10 september 2014 in behandeling genomen. Daarna was het niet meer mogelijk om aan te melden. Na aanmelding werd door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand werd toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken, waarvoor binnen 26 weken geen zicht is op herstel met hervatting van arbeid, de zgn. ondergrens. In totaal werden in 2014 vijfenvijftig nieuwe indicaties afgegeven. De wachtlijsten zijn gestegen. Het aantal medewerkers met een handicapcode ernstig daalde licht in Medewerkers met een handicapcode ernstig tellen voor de subsidieverlening 1,25 keer mee. Bij een gelijkblijvende taakstelling zorgt dit er voor dat er minder SW-medewerkers werkzaam zijn. Per 1 januari 2015 is geen instroom in de Wsw meer mogelijk. De Wsw blijft alleen bestaan voor de mensen die nu al via de Wsw werken. Wel is er ook binnen de Participatiewet voor gemeenten een mogelijkheid om beschut Werken te realiseren. Het bestuur besloot in dat kader om voor het jaar 2015 zeven plaatsen Beschut Werk te realiseren. 2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. Ook in 2014 werden opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SWmedewerkers deel, maar ook deelnemers aan re-integratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. Opleiding en training is vooral gericht op basisvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. De cursus sociale vaardigheden behelst ook werknemersvaardigheden en maakt de medewerkers meer weerbaar voor die ze bij reguliere opdrachtgevers kunnen tegenkomen. Mede hierdoor komen meer mogelijkheden beschikbaar voor werkzaamheden dichter tegen de reguliere arbeidsmarkt. Ook de deelcertificaten op onder andere het gebied van veilig werken (VCA) en het bedienen van een heftruck of motorpallettruck, dragen hieraan bij. De georganiseerde SVS basisopleiding schoonmaak, werd door 24 personen gevolgd. Vanuit deze groep werd een aantal geplaatst in de facilitaire dienstverlening bij externe opdrachtgevers (zie ook 3.2). Trainingen kunnen op maat worden aangepast, Avelingen Groep beschikt over gecertificeerde eigen trainers. Waar nodig wordt extra begeleiding en/of oefentijd ingezet om mensen te begeleiden. In samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College worden in een aantal situaties ook BBL-trajecten intern verzorgd. 2.4 Personeelsbeleid Overig Personeel Binnen de gemeenschappelijke Regeling Avelingen hebben alle (niet SW-)medewerkers die na 2001 in dienst zijn getreden, in plaats van een ambtenaren-status, een dienstverband bij de Personeels-B.V. Deze Personeels-B.V. staat geheel ten dienst van de gemeenschappelijke regeling en volgt de CAR-UWO. Het opleidingsbeleid voor staf- en leidinggevend personeel is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2014 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers, maar ook in de begeleiding van andere doelgroepen. In 2014 werd voor staf- en leidinggevenden o.a. een intervisietraining gegeven over rolbewustzijn Verzuimbeleid Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers steeg in 2014 licht tot 11,7%. Het verzuim in de personeels-b.v. bleef nagenoeg gelijk. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de SW-medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt dit tot de uitspraak geen doelgroep, de zoge- 10

13 ,1 11 2,8 Ziekteverzuim Cumulatief SW Ziekteverzuim SW en BV/Amb 4,7 12,2 naamde ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over. De wetgever heeft deze mogelijkheid in de Wet sociale werkvoorziening mogelijk gemaakt, om nieuwe instroom in de Wsw te laten plaatsvinden en te voorkomen dat plaatsen bezet worden door langdurig zieken. In 2014 is in dertien gevallen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2014 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement Training (ART). Specifiek voor re-integratiecliënten werd binnen het bedrijf de in 2013 ontwikkelde opleiding arbeidsmarktvaardigheden opnieuw georganiseerd. De bedrijfsmaatschappelijk werker verzorgde ook deze training. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen. Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers, vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker tenslotte nog een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel. 3,7 10, ,6 11, Ziekteverzuim Cumulatief BV/Amb 4, Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnen gekomen; de interne vertrouwenspersoon werd vier keer benaderd. In overleg met de melders zijn deze zaken in de lijn opgepakt en afgehandeld. Evenals in 2013 verzorgden de interne vertrouwenspersoon samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker interactieve presentaties op alle afdelingen tijdens een werkoverleg. Het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag werd hiermee opnieuw onder de aandacht gebracht bij de medewerkers Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risico-inventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin maatregelen omtrent Veilig Werken zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In het verslagjaar zijn een aantal RI&E s geactualiseerd en Plannen van Aanpak bijgesteld. Daarnaast is een start gemaakt met de RI&E Machineveiligheid. Eind 2014 is de nieuwe deelcatalogus gevaarlijke stoffen ter beschikking gekomen. Dit is een van de catalogi die, als afspraak tussen sociale partners, voor de gehele sector beschikbaar zijn gekomen en binnen Avelingen Groep worden geïmplementeerd. Het aantal incidenten en arbeidsongevallen bleef in 2014 gelukkig beperkt. Het aantal gemelde ongevallen steeg weliswaar 11

14 ten opzichte van 2013, maar een mogelijke verklaring hiervoor is de invulinstructie over het aangepaste registratieformulier die begin 2014 werd gegeven aan leidinggevenden. Het formulier zorgt ervoor dat er meer inzicht wordt geboden in achterliggende oorzaken, zodat daar gepast actie op kan worden ondernomen en maakt dat meer gemeld wordt. De gevolgen waren in de meeste gevallen dusdanig, dat geen doktersbehandeling nodig was en ernstig letsel kwam gelukkig niet voor. Binnen het werkoverleg is veilig werken een steeds terugkerend thema. In 2014 is een presentatie over fysieke belasting gemaakt, die werkleiders zelf kunnen gebruiken in hun werkoverleg op de afdeling. 2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Ook andere doelgroepen dan SW-medewerkers maken al jaren gebruik van de infrastructuur van het werk-leerbedrijf Avelingen Groep. Cliënten worden begeleid om de weg (terug) naar de arbeidsmarkt te vinden. Zij doen hier werkervaring op, nemen deel aan een arbeidsonderzoek, worden bemiddeld naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet re-integratieaanbod en biedt de mogelijkheid om mensen in een werksituatie te beoordelen op hun arbeidsvaardigheden. De stap naar de arbeidsmarkt wordt kleiner gemaakt door waar nodig aanvullende training of opleiding te bieden. Avelingen Groep heeft als re-integratiebedrijf al ruime ervaring opgedaan waardoor zij, in nauwe samenwerking met de RSD, ook de beoogde, bredere, doelgroep van de Participatiewet prima kan bedienen. In het verslagjaar werd, in samenwerking met RSD en UWV, het project Jongeren gestart. Het is één van de projecten die voortvloeide uit een initiatief van de arbeidsmarktregio om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De doelgroep wordt gevormd door jongeren tot 27 jaar met een verminderde kans op de arbeidsmarkt. Avelingen Groep biedt de deelnemers van dit project een passend leer-werktraject van 6 maanden om arbeidsritme op te doen, eigen kwaliteiten te ontdekken en werkervaring op te doen. Na afloop van het traject wordt advies gegeven voor een passend vervolgtraject, zo mogelijk richting betaald werk. Opnieuw werden Workfirst trajecten geboden aan cliënten van de RSD. In 2014 startten ruim 140 personen met dit traject, dat minimaal 6 weken duurt. Test & Training voerde voor opdrachtgevers als UWV en werkgevers uit de reguliere markt opdrachten uit in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en 2e spoor trajecten. Het in 2013 gestarte traject Arbeidstoeleiding kreeg een vervolg in In het verslagjaar namen in totaal 64 personen deel aan het traject. Bijna de helft daarvan rondt het traject in 2015 af. Het traject is individueel maatwerk, duurt 6-9 maanden en arbeid wordt ingezet als middel. Twaalf personen stroomden vanuit dit traject uit naar reguliere werkgevers. Het informeren van het werkgeversnetwerk van Avelingen Groep over de mogelijkheden van deze doelgroep leverde vooral in de tweede helft van het verslag resultaat op. Hierdoor was een stijgende lijn in het aantal plaatsingen zichtbaar. De resultaten laten zien dat een klein deel van de instroom in het ATL-traject geschikt is voor doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ook in personen die in eerste instantie moeilijk plaatsbaar leken. De andere cliënten waren zover nog niet, maar maakten duidelijk een positieve ontwikkeling door. Het succes van duurzame inzetbaarheid wordt bepaald door de begeleiding op de werkplek en de (vaak langdurige) nazorg door een jobcoach. Loonkostensubsidies en prikkelpremies maken de drempel voor werkgevers lager. Avelingen Werkt! verzorgt de plaatsing van deze cliënten in arbeid (zie ook 3.2). 12

15

16 3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen Avelingen Groep heeft een goede en sterke reputatie als partner die meedenkt met de opdrachtgever en creatieve oplossingen in bedrijfsprocessen zoekt. De nauwe contacten in het grote werkgeversnetwerk van Avelingen Groep zorgen ervoor dat dit in stand wordt gehouden. Het werk dat opdrachtgevers uitbesteden wordt geschikt gemaakt voor de medewerkers van Avelingen Groep en kan ook op locatie bij de werkgever worden uitgevoerd, eventueel met begeleiding van Avelingen Groep. Van de flexibiliteit die Avelingen Groep bedrijven biedt voor het inhuren van personeel wordt veelvuldig en op verschillende manieren gebruik gemaakt. Er wordt gezocht naar een win-win situatie voor beide partijen. De samenwerking met opdrachtgevers in zowel het publieke als het private domein is dé basis om medewerkers en reintegratiecliënten te laten doorstromen naar arbeid die zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt ligt. Avelingen Groep biedt passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt! voor detachering en Begeleid Werken, Groen en Industrieel, inclusief werken op Locatie. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Reintegratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van Avelingen Groep. 3.2 Detacheringen Avelingen Werkt! verzorgt o.a. detacheringen bij derden en Begeleid Werken. Gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Naast de begeleiding van SW-medewerkers begeleidt Avelingen Werkt! reintegratiecliënten van externe opdrachtgevers naar en in arbeid. De begroting voor detachering werd nagenoeg behaald. Het aantal detacheringen en het aantal opdrachtgevers groeide, maar de marge liep iets terug. Evenals in 2013 betrof het met name detacheringen voor kortere perioden, overeenkomstig met de vraag uit de markt om flexibilisering van arbeid. Omdat de begeleiding aan het begin van een detachering meer en intensiever is, vragen deze kortere detacheringen relatief meer tijd in begeleiding, waardoor de toegevoegde waarde per uur lager uitvalt. Het aantal langdurige detacheringen bleef stabiel. Avelingen Werkt! is voor de plaatsing en begeleiding in arbeid betrokken bij re-integratie cliënten, die via Arbeidstoeleiding (ATL) in een traject worden begeleid in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Ook hierin werden succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Deze plaatsingen komen tot stand door mond-totmond reclame, maar ook koude acquisitie, mailings en het actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten. Voor meer informatie over dit traject zie Werken op Locatie Medewerkers die op Locatie werkzaamheden uitvoeren, doen dat onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen Groep. De begroting voor Werken op Locatie ging al uit van groei en de toegevoegde waarde kwam zelfs ruim boven de begroting uit en groeide met ruim 25% ten opzichte van Hieruit blijkt opnieuw dat het instrument Werken op Locatie voor de brede doelgroep van Avelingen Groep een krachtig instrument op weg naar zo regulier mogelijk werk is. De groei werd behaald door nieuwe opdrachtgevers in de facilitaire dienstverlening en uitbreiding van het werkpakket bij bestaande opdrachtgevers. De afdeling Post maakte dit jaar opnieuw lichte groei door en presteerde ruim boven begroting. Op deze afdeling werden opnieuw stages georganiseerd voor medewerkers van de afdeling Poedercoating. Door deze stages wordt de stap naar werken op locatie bij een opdrachtgever kleiner gemaakt. 14

17 3.4 Groen en kwekerij Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen: Aanleg & Onderhoud en Kwekerij De Landsinghof. De eerste verricht werk in het Openbaar Groen en voor opdrachtgevers op de reguliere markt. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. De omzet van de afdeling Aanleg en Onderhoud groeide in 2014 licht en kwam ruim 5% boven de begroting uit. De samenwerking met externe partners en gemeenten, die in eerdere jaren werd ingezet, bleek ook dit jaar succesvol. Deze integrale aanpak behelst dat medewerkers van Avelingen Groep de repeterende werkzaamheden als schoffelen, licht snoeiwerk en papier prikken verrichten bij gemeenten. De aannemers leveren het materieel en de vakexpertise die nodig is om de andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit werk, dat dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt aanligt, is ook uitermate geschikt voor re-integratiecliënten in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Vooral in de zomerperiode was veel aanbod van groenwerkzaamheden voor de doelgroep. In de winterperiode werden medewerkers van het Groen ook ingezet voor het verrichten van inpakwerkzaamheden. Deze rustigere periode werd ook gebruikt voor opleidingen op het gebied van veilig werken, werken met machines en Flora- en Faunabeheer. In het verslagjaar is op de kwekerij veel aandacht besteed aan het nog verder geschikt maken van het werk voor de brede doelgroep. Omdat bleek dat een gedeelte van het werk voor derden niet altijd passend is, zijn deze werkzaamheden gedeeltelijk afgebouwd. In de begroting was hiermee rekening gehouden. Omdat ook de markt van stek en plantmateriaal last had van lichte krimp, bleef de toegevoegde waarde van de kwekerij achter op de begroting. In het verslagjaar werden verdere voorbereidingen getroffen voor een renovatie van de panden op de kwekerij in Giessenburg die in 2015 op de planning staat. 3.5 Industriële afdelingen Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. De afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een werk-leer- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar ook Beschut Werk. Deze werkplekken zijn deels uiterst geschikt voor cliënten die een traject volgen richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. Het bedrijfsonderdeel maakte ten opzichte van 2013 lichte groei door. Hoewel in de begroting rekening werd gehouden met krimp, kon met name bij Verpakken en Lichte Montage een groei in toegevoegde waarde worden gerealiseerd. Dit was niet alleen te danken aan enkele incidentele opdrachten, maar ook aan structurele uitbreiding van de werkpakketten. De acquisitieinspanningen voor deze werksoorten leverden daarmee mooi resultaat voor deze werkzaamheden die uitermate geschikt zijn voor de doelgroep. Avelingen Groep is in 2014 gecertificeerd voor FSSC, waarmee verpakkingswerkzaamheden onder geconditioneerde omstandigheden ook voor andere opdrachtgevers kunnen worden uitgevoerd. Op de afdeling Metaal kwam het resultaat ruim 30% boven de begroting uit. De werkzaamheden aan ondergrondse containers leverden hieraan een belangrijke bijdrage. De toegevoegde waarde van de afdeling Hout bleef achter op de begroting. De afdeling Poedercoat behaalde nagenoeg de begroting. De ketenproductie en het complete pakket aan werkzaamheden dat Avelingen Groep te bieden heeft, is een sterk verkooppunt voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Daarnaast zorgt de diversiteit aan werkzaamheden ervoor dat re-integratiecliënten in hun traject naar werk gebruik kunnen maken van de infrastructuur van Avelingen Groep. 15

18 Leegkomende ruimten en afdelingen binnen de afdeling Industrieel konden voor korte of langere tijd worden verhuurd. 3.6 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. Logistiek verzorgde in het verslagjaar de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC s in werkprocessen en goederenstroom. De werkzaamheden van het magazijn omvatten ook dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC s. Ook opdrachtgevers zien steeds vaker de mogelijkheden van onze Technische Dienst voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen. De medewerkers van deze afdeling werden daarom ook voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij externe opdrachtgevers (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. De vraag in de markt naar gekwalificeerd personeel is groot en groeit nog steeds. De interne opleidingen, die ook beschikbaar zijn voor re-integratiecliënten en toewerken naar erkende diploma s, maken de schoonmaakwerkzaamheden aantrekkelijk, waardoor goed voldaan kan worden aan de vraag in de markt. Medewerkers die een opleiding volgen kunnen via stages bij deze afdeling het geleerde in de praktijk brengen. 16

19 17

20 4. Ondernemingsraad Werkend op weg naar de inclusieve arbeidsmarkt binnen de inclusieve samenleving. Het positieve resultaat van 2013 was bedrijfsmatig gezien een goede start van 2014 die een helder beeld verschaft richting gemeenten. Gemeenten die zich voorbereiden op de decentralisaties waarvan de Participatiewet er één is. De plaats van Avelingen Groep binnen de arbeidsmarktregio is sterk. De samenwerking met de RSD op het gebied van re-integratie was al een feit en het proces naar het verder samengaan van beide organisaties is in gang gezet. In het verlengde daarvan vonden de eerste verkenningen tussen de beide OR-en plaats. De medezeggenschap werd betrokken bij informatiebijeenkomsten met (nieuwe) raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraden vinden het ook belangrijk dat een goede infrastructuur in deze arbeidsmarktregio overeind blijft. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015, stromen geen mensen met een SW-indicatie meer in. In het overleg met de directie is ruim tijd besteed aan informatieuitwisseling en gedachtenvorming over de nieuwe instroom en de verschuiving naar andere doelgroepen. Hier wordt zichtbaar dat Avelingen Groep niet alleen de Wet sociale werkvoorziening uitvoert, maar ook werk-leerbedrijf is en passend werk biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Omdat Avelingen Groep het veranderingsproces jaren geleden al heeft ingezet, zijn de beschreven (maatschappelijke) bewegingen veelal op natuurlijke wijze verweven in de actuele bedrijfsprocessen. De ondernemingsraad is hierin steeds meegenomen en volgt de ontwikkelingen op de voet. de bestaande rechten. In het overleg met de Directie werd uitvoerig gesproken over mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, van jong tot ouder. Het uitgangspunt dat mensen zo snel als mogelijk via reguliere arbeid in hun bestaan kunnen voorzien, is helder. Echter, de medezeggenschap heeft hierbij als speerpunt dat er middelen beschikbaar blijven voor de benodigde begeleiding/coaching van mensen. De medezeggenschap ziet kansen in het veranderende maatschappelijke en politieke landschap, echter verbinding en maatwerk zijn centrale thema s in deze ontwikkelingen. Deze belangrijke aandachtspunten werden ook meegegeven aan de leden van het Dagelijks Bestuur van Avelingen Groep tijdens het jaarlijks bijzonder overleg. De medezeggenschap is betrokken bij de informatie- en werkbijeenkomsten ten behoeve van het opstellen van het bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een afvaardiging van de OR neemt deel aan deze bijeenkomsten. Deze handelwijze illustreert dat de medezeggenschap vroegtijdig wordt geïnformeerd en gekend in dit omvangrijke proces naar de nieuwe organisatie per 1 januari Medio 2014 werd de business case Participatiewet regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behandeld. In het kader van de Participatiewet verdwijnen schotten tussen budgetten voor bestaande regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen. De instroom in de Wsw stopt, het zittende bestand behoudt 18

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 20. 5. Samenvatting jaarrekening 22

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 20. 5. Samenvatting jaarrekening 22 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 1. 2013 in vogelvlucht 4 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.2 De resultaten van avelingen groep kort samengevat 4 1.3 Enkele specifieke

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Beleidsplan en begroting 2014

Beleidsplan en begroting 2014 Beleidsplan en begroting 2014 Inhoud VOORWOORD 3 1. AVELINGEN GROEP IN 2014 5 2. AVELINGEN GROEP ALS DIENSTVERLENER 9 3. AVELINGEN GROEP ALS WERKGEVER 13 4. VERKORTE BEGROTING 2014 17 Bijlage 1 ORGANOGRAM

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VOORWOORD... 3 IN VOGELVLUCHT...

VOORWOORD... 3 IN VOGELVLUCHT... JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD... 3 1. IN VOGELVLUCHT... 4 1.1 LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN... 4 1.2 DE RESULTATEN VAN AVELINGEN GROEP KORT SAMENGEVAT... 4 1.3 ENKELE SPECIFIEKE ACTIVITEITEN IN 2013...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP

JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 1 2015 in vogelvlucht 4 1.1 Uitvoering van de Participatiewet 4 1.2 Arbeidsmarktregio 4 1.3 Voorbereiding fusie 5 1.4 Financieel resultaat

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie