Inhoud. Voorwoord Ondernemingsraad Samenvatting van de jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Jaarverslag 2014

3 Inhoud Voorwoord in vogelvlucht Voorbereiding op de participatiewet De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat Lokale aanhechting Pilots met externe partijen 5 2. Personeel en trajectbeheer Algemeen Uitvoering Wsw Arbeidsontwikkeling SW Personeelsbeleid Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Productie en dienstverlening Algemeen Detacheringen Werken op Locatie Groen en Kwekerij Industriële afdelingen Facilitaire afdelingen Ondernemingsraad Samenvatting van de jaarrekening Bijlage 1 Opleidingen in Bijlage 2 Samenstelling bestuur en management 30 Bijlage 3 Organogram ultimo Bijlage 4 Lijst van gebruikte afkortingen 32 1

4 2

5 Voorwoord In dit jaarverslag kijken we terug op de resultaten van Avelingen Groep in het jaar Een succesvol jaar in meerdere opzichten. Succesvol, omdat we er opnieuw in zijn geslaagd om voor ongeveer 800 mensen passend werk te realiseren, de kerntaak van ons mooie werk-leerbedrijf. Dat werk, dat waar mogelijk lokaal wordt georganiseerd, leverde daarnaast nog eens een prachtig financieel resultaat op, dat boven de begroting uitkwam. Een prestatie van formaat! In het jaar 2014 zijn we ook bezig geweest met de toekomst. De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, als onderdeel van drie transities in het Sociaal Domein, vergde veel voorbereiding. Er werden extra inspanningen gevraagd, terwijl ook de reguliere dienstverlening doorging. Daarover leest u in dit jaarverslag. Medewerkers van Avelingen Groep hebben zich optimaal ingezet om deze mooie resultaten te behalen. En daar zijn we trots op! Bart Bruggeman Voorzitter 3

6 in vogelvlucht 1.1 Voorbereiding op de Participatiewet Het jaar 2014 stond voor een groot deel in het teken van de komst van de Participatiewet per 1 januari Voorbereidingen werden getroffen om zowel in de regio, als binnen de eigen organisatie klaar te zijn voor de veranderingen die deze wet meebracht. Binnen het sociaal domein werden in één keer drie transities ingevoerd. De regionale voorbereiding van de drie transities en de verbindingen daartussen vond plaats binnen de overlegstructuur Samenwerken in participatie. Daarin waren de gemeenten van de AV-regio, Avelingen Groep en de RSD vertegenwoordigd. Avelingen Groep leverde een actieve bijdrage aan de transities. Op het gebied van de Participatiewet was Avelingen Groep trekker voor de inrichting van het Regionaal Werkbedrijf, een platform waarin gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken zijn. Samen bekijken zij hoe de werkgeversdienstverlening zo goed mogelijk kan worden ingericht en ze spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. In dit kader past ook de verdere ontwikkeling van een gezamenlijke werkgeversdienstverlening van Avelingen Groep, RSD en UWV onder de naam Werkwaard. In de verbinding met de overige transities was Avelingen Groep vertegenwoordigd via de stuurgroep (bestuurlijk), de ambtelijke voorbereidingsgroep en projectteams. De beleidsuitgangspunten voor de uitvoering van de Participatiewet werden opgesteld in samenspraak met de deelnemende gemeenten en vastgesteld door de raden. Daarnaast werden in grote lijnen afspraken gemaakt over de inzet van reintegratie-instrumenten. Omdat veel informatie vanuit het Rijk pas laat beschikbaar kwam, lag het accent voor deze werkzaamheden met name aan het einde van het jaar. De kaders voor nieuw beschut, loonkostensubsidie en loonwaardemeting werden uitgewerkt. De komst van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de organisatie. Naar aanleiding van de Businesscase Participatiewet van Berenschot, gaven de besturen van Avelingen Groep en RSD opdracht om de toekomstige samenwerking tussen beide organisaties verder te onderzoeken. Samen bedienen Avelingen Groep en RSD de doelgroep van de Participatiewet. Daartoe werd een kwartiermaker aangesteld, die in samenwerking met medewerkers uit beide organisaties een bedrijfsplan opstelde, dat er naar toe werkt om per 1 januari 2016 te komen tot één organisatie. 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat Kerntaken Avelingen Groep Eind 2014 waren in totaal 610 mensen met een Wsw-indicatie bij Avelingen Groep of via Avelingen Groep elders in de regio aan het werk. Via de Wsw biedt Avelingen Groep hen passend werk. Avelingen Groep voert als werk-leerbedrijf ook re-integratietaken uit in het kader van de WWB. De in omvang grootste activiteit in dat kader is Work First, waarbij mensen die een uitkering aanvragen, aan de slag gaan bij Avelingen Groep met als doel om hun arbeidsvaardigheden in kaart te brengen. In 2014 zijn in dit kader ruim 140 mensen aan de slag gegaan Exploitatieresultaat Het resultaat over 2014 bedraagt positief. Dat is aanzienlijk beter dan het begrote resultaat van Over 2013 was sprake van een positief resultaat van (inclusief een incidentele bate van ). Het gunstiger resultaat dan begroot, is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Ondanks de nog steeds moeilijke economische situatie is de gerealiseerde toegevoegde waarde ruim hoger dan was begroot. Het subsidieresultaat (verschil tussen rijksbijdrage en loonkosten sw-mede- 4

7 werkers) was beter dan begroot. De overige bedrijfskosten (waaronder energieverbruik) waren lager; het resterende verschil betreft de overige exploitatieposten. 1.3 Lokale aanhechting Avelingen Groep zoekt in opdracht van gemeenten naar mogelijkheden om medewerkers lokaal aan het werk te helpen. Eerste uitgangspunt blijft passend werk, maar waar mogelijk wordt dit lokaal georganiseerd. In 2014 gebeurde dit op verschillende manieren. Soms in een projectmatige aanpak, soms ook structureel. In Leerdam leverde Avelingen Werkt! een bijdrage aan het project Mensen maken de Wijk, waarbij ook andere (maatschappelijke) organisaties nauw betrokken waren. Het thema Maatschappelijke Participatie binnen dit project richtte zich op mogelijkheden om inwoners van de wijk met een bijstandsuitkering te ondersteunen richting (vrijwilligers-) werk. Vanuit de gemeente Leerdam werd de wens uitgesproken om lokale werkgevers hierin te betrekken. De infrastructuur en het uitgebreide werkgeversnetwerk van Avelingen Groep werd ingezet om 20 door de RSD gescreende kandidaten uit Leerdam een traject naar werk te bieden. Ook in gemeente Lingewaal werden, in samenwerking met de RSD, extra activiteiten uitgevoerd gericht op de activering van inwoners die al langere tijd een beroep doen op een bijstandsuitkering. De schoonmaakwerkzaamheden van Avelingen Groep werden uitgebreid naar de gemeenten Gorinchem, Lingewaal en Molenwaard. In deze laatste gemeente werden daarnaast voorbereidingen getroffen om een gedeelte van het werkpakket van één van onze opdrachtgevers op een locatie in Molenwaard te gaan uitvoeren. 1.4 Pilots met externe partijen De in 2013 gestarte pilot met Syndion om de grenzen te onderzoeken tussen werk en dagbesteding werd in 2014 afgerond. Individueel werd bekeken of werk of dagbesteding het best passend was. De resultaten van de pilot werden op cliëntniveau goed zichtbaar. Omdat het om een beperkt aantal deelnemers ging, konden uit de resultaten geen conclusies worden getrokken. Wel werd duidelijk dat dagbesteding en werk twee gescheiden werelden zijn. Daarbij spelen niet alleen beperkingen een rol bij de bepaling wat het meest passend is. Ook andere factoren zijn van invloed. Besloten werd om naar aanleiding van de pilot in 2015 mogelijkheden voor verdere samenwerking te verkennen. In het verslagjaar werd ook de unieke beheerspilot bij de batterijopstelplaats aan de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen afgesloten. Avelingen Groep was één van de betrokkenen die in deze pilot werkte aan de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het vergroten van maatschappelijke 5

8 betrokkenheid. Door te onderzoeken hoe het beste gemaaid kan worden en met welke frequenties, werd goed in kaart gebracht hoe dit cultuurhistorisch object het meest tot zijn recht kon komen, rekening houdend met inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan de pilot waren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook mensen die in een uitkeringstraject zitten. Zij werden bij de uitvoering van het werk ondersteund met opleidingen. Avelingen Groep toonde met deze pilot tevens dat zij zowel kwalitatief als financieel een interessante partner voor aannemers is om mee samen te werken. 6

9 7

10 2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als werk-leerbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht diagnostiek en verschillende vormen van arbeidsonderzoek. Ook de begeleiding van de SW-medewerkers maakt deel uit van de medewerkers van de afdeling P&T. De begeleiding van deze doelgroep vraagt veel. Hulpvragen uit de privé-situatie van SWmedewerkers hebben hun weerslag op het werk. Vaak is sprake van een netwerk aan hulpverleningen en is veel overleg vereist. De tijd die in totaal wordt besteed aan begeleiding, overleg en coördinatie is specifiek voor het werk met deze doelgroep en niet afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Vrijwel alle medewerkers die nieuw instromen werken in deeltijd en er stromen nog maar weinig fulltimers in. Dit heeft niet alleen te maken met de arbeidshandicap die vastgesteld is, maar vaak ook met de eerder genoemde privé-omstandigheden. Verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, opleiding, contacten met het thuisfront en hulpverleners vragen bij iemand die in deeltijd werkt net zoveel tijd als bij een fulltimer. De kleinere dienstverbanden vragen relatief gezien dus meer tijd aan begeleiding. 2.2 Uitvoering Wsw Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SWbudget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2014, uitgedrukt in SE s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling). Avelingen Groep is op drie manieren bij de realisatie van het SW-budget van gemeenten betrokken: de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom realisatie binnen AG ), de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel). Omdat de taakstelling t.o.v met 25 FTE daalde en er dus minder budget was om mensen in te laten stromen, groeiden de wachtlijsten bij de meeste gemeenten. Wel werd optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitruil tussen gemeenten. Het besluit om uit te ruilen is een jaarlijks terugkomend bestuursbesluit en het verzoek om uitruil van taakstelling moet uiterlijk 1 september door gemeenten gezamenlijk aangevraagd zijn bij het Ministerie van SoZaWe. In verband met het stopzetten van nieuwe instroom in de Wsw na 31 december 2014 besloot het bestuur in oktober om nog zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden in te stromen. Hierbij werd niet alleen gekeken naar de gemiddelde bezetting over het hele jaar. Er is naar gestreefd dat bij alle deelnemende gemeenten de werkelijke bezetting op 31 december van het verslagjaar op het niveau van de taakstelling was. De Wsw-indicatie van degenen die per 31 december nog op de wachtlijst stonden, verviel door de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 van rechtswege. Zij zijn geïnformeerd over 8

11 Realisatie taakstelling door deelnemende gemeenten 2014 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijking t.o.v. (na uitruil) binnen AG Elders realisatie taakstelling Giessenlanden 25,81 25,58 0,75 26,33 0,52 Gorinchem 271,62 268,29 4,40 272,69 1,07 Hardinxveld-Giessendam 47,08 45,96 1,56 47,52 0,44 Leerdam 93,52 92,13 2,25 94,38 0,86 Lingewaal 19,64 20,87-20,87 1,23 Molenwaard 44,48 20,86 24,36 45,22 0,74 Zederik 30,54 28,83 2,21 31,04 0,50 Totaal deelnemende gemeenten 532,69 502,52 35,53 538,05 5,36 de consequenties. Binnen de zgn. baanafspraken die bedrijfsleven en overheid krijgen zij wel voorrang bij het vinden van garantiebanen. Van deze groep zullen 33 hierbij door het UWV worden begeleid, omdat zij een uitkering hebben van het UWV. Wachtlijst Wsw Aantal per Aantal per 31 dec dec Giessenlanden 4 5 Gorinchem 1 12 Hardinxveld-Giessendam 0 9 Leerdam 0 8 Lingewaal 1 3 Molenwaard 7 9 Zederik 8 1 Totaal In het verslagjaar stroomden 42 medewerkers in. Er stroomden 65 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen (tijdelijke) dienstbetrekking, verhuizing) Bezetting Wsw Het aantal personen in dienst is in het verslagjaar door een teruglopende taakstelling gedaald. In onderstaand bezettingsoverzicht is zichtbaar hoeveel SW-medewerkers van Avelingen Groep buiten de muren van het SW-bedrijf werkzaam is. Bezetting SW Avelingen Groep Personen FTE Industrieel of Intern werkzaam ,89 Kwekerij 48 36,25 Extern Werkzaam* ,74 Begeleid Werken 13 11,67 Overig (faciliair, staf) 25 20,26 Totaal ,81 * Voor de extern werkzame personen geldt dat een deel werkt op locatie bij werkgever met een leidinggevende van Avelingen Groep. 9

12 2.2.3 Indicaties en herindicaties Aanmeldingen voor een SW-indicatie werden, door de komst van de Participatiewet, tot 10 september 2014 in behandeling genomen. Daarna was het niet meer mogelijk om aan te melden. Na aanmelding werd door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand werd toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken, waarvoor binnen 26 weken geen zicht is op herstel met hervatting van arbeid, de zgn. ondergrens. In totaal werden in 2014 vijfenvijftig nieuwe indicaties afgegeven. De wachtlijsten zijn gestegen. Het aantal medewerkers met een handicapcode ernstig daalde licht in Medewerkers met een handicapcode ernstig tellen voor de subsidieverlening 1,25 keer mee. Bij een gelijkblijvende taakstelling zorgt dit er voor dat er minder SW-medewerkers werkzaam zijn. Per 1 januari 2015 is geen instroom in de Wsw meer mogelijk. De Wsw blijft alleen bestaan voor de mensen die nu al via de Wsw werken. Wel is er ook binnen de Participatiewet voor gemeenten een mogelijkheid om beschut Werken te realiseren. Het bestuur besloot in dat kader om voor het jaar 2015 zeven plaatsen Beschut Werk te realiseren. 2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. Ook in 2014 werden opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SWmedewerkers deel, maar ook deelnemers aan re-integratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. Opleiding en training is vooral gericht op basisvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. De cursus sociale vaardigheden behelst ook werknemersvaardigheden en maakt de medewerkers meer weerbaar voor die ze bij reguliere opdrachtgevers kunnen tegenkomen. Mede hierdoor komen meer mogelijkheden beschikbaar voor werkzaamheden dichter tegen de reguliere arbeidsmarkt. Ook de deelcertificaten op onder andere het gebied van veilig werken (VCA) en het bedienen van een heftruck of motorpallettruck, dragen hieraan bij. De georganiseerde SVS basisopleiding schoonmaak, werd door 24 personen gevolgd. Vanuit deze groep werd een aantal geplaatst in de facilitaire dienstverlening bij externe opdrachtgevers (zie ook 3.2). Trainingen kunnen op maat worden aangepast, Avelingen Groep beschikt over gecertificeerde eigen trainers. Waar nodig wordt extra begeleiding en/of oefentijd ingezet om mensen te begeleiden. In samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College worden in een aantal situaties ook BBL-trajecten intern verzorgd. 2.4 Personeelsbeleid Overig Personeel Binnen de gemeenschappelijke Regeling Avelingen hebben alle (niet SW-)medewerkers die na 2001 in dienst zijn getreden, in plaats van een ambtenaren-status, een dienstverband bij de Personeels-B.V. Deze Personeels-B.V. staat geheel ten dienst van de gemeenschappelijke regeling en volgt de CAR-UWO. Het opleidingsbeleid voor staf- en leidinggevend personeel is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2014 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers, maar ook in de begeleiding van andere doelgroepen. In 2014 werd voor staf- en leidinggevenden o.a. een intervisietraining gegeven over rolbewustzijn Verzuimbeleid Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers steeg in 2014 licht tot 11,7%. Het verzuim in de personeels-b.v. bleef nagenoeg gelijk. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de SW-medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt dit tot de uitspraak geen doelgroep, de zoge- 10

13 ,1 11 2,8 Ziekteverzuim Cumulatief SW Ziekteverzuim SW en BV/Amb 4,7 12,2 naamde ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over. De wetgever heeft deze mogelijkheid in de Wet sociale werkvoorziening mogelijk gemaakt, om nieuwe instroom in de Wsw te laten plaatsvinden en te voorkomen dat plaatsen bezet worden door langdurig zieken. In 2014 is in dertien gevallen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2014 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement Training (ART). Specifiek voor re-integratiecliënten werd binnen het bedrijf de in 2013 ontwikkelde opleiding arbeidsmarktvaardigheden opnieuw georganiseerd. De bedrijfsmaatschappelijk werker verzorgde ook deze training. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen. Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers, vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker tenslotte nog een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel. 3,7 10, ,6 11, Ziekteverzuim Cumulatief BV/Amb 4, Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnen gekomen; de interne vertrouwenspersoon werd vier keer benaderd. In overleg met de melders zijn deze zaken in de lijn opgepakt en afgehandeld. Evenals in 2013 verzorgden de interne vertrouwenspersoon samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker interactieve presentaties op alle afdelingen tijdens een werkoverleg. Het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag werd hiermee opnieuw onder de aandacht gebracht bij de medewerkers Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risico-inventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin maatregelen omtrent Veilig Werken zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In het verslagjaar zijn een aantal RI&E s geactualiseerd en Plannen van Aanpak bijgesteld. Daarnaast is een start gemaakt met de RI&E Machineveiligheid. Eind 2014 is de nieuwe deelcatalogus gevaarlijke stoffen ter beschikking gekomen. Dit is een van de catalogi die, als afspraak tussen sociale partners, voor de gehele sector beschikbaar zijn gekomen en binnen Avelingen Groep worden geïmplementeerd. Het aantal incidenten en arbeidsongevallen bleef in 2014 gelukkig beperkt. Het aantal gemelde ongevallen steeg weliswaar 11

14 ten opzichte van 2013, maar een mogelijke verklaring hiervoor is de invulinstructie over het aangepaste registratieformulier die begin 2014 werd gegeven aan leidinggevenden. Het formulier zorgt ervoor dat er meer inzicht wordt geboden in achterliggende oorzaken, zodat daar gepast actie op kan worden ondernomen en maakt dat meer gemeld wordt. De gevolgen waren in de meeste gevallen dusdanig, dat geen doktersbehandeling nodig was en ernstig letsel kwam gelukkig niet voor. Binnen het werkoverleg is veilig werken een steeds terugkerend thema. In 2014 is een presentatie over fysieke belasting gemaakt, die werkleiders zelf kunnen gebruiken in hun werkoverleg op de afdeling. 2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Ook andere doelgroepen dan SW-medewerkers maken al jaren gebruik van de infrastructuur van het werk-leerbedrijf Avelingen Groep. Cliënten worden begeleid om de weg (terug) naar de arbeidsmarkt te vinden. Zij doen hier werkervaring op, nemen deel aan een arbeidsonderzoek, worden bemiddeld naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet re-integratieaanbod en biedt de mogelijkheid om mensen in een werksituatie te beoordelen op hun arbeidsvaardigheden. De stap naar de arbeidsmarkt wordt kleiner gemaakt door waar nodig aanvullende training of opleiding te bieden. Avelingen Groep heeft als re-integratiebedrijf al ruime ervaring opgedaan waardoor zij, in nauwe samenwerking met de RSD, ook de beoogde, bredere, doelgroep van de Participatiewet prima kan bedienen. In het verslagjaar werd, in samenwerking met RSD en UWV, het project Jongeren gestart. Het is één van de projecten die voortvloeide uit een initiatief van de arbeidsmarktregio om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De doelgroep wordt gevormd door jongeren tot 27 jaar met een verminderde kans op de arbeidsmarkt. Avelingen Groep biedt de deelnemers van dit project een passend leer-werktraject van 6 maanden om arbeidsritme op te doen, eigen kwaliteiten te ontdekken en werkervaring op te doen. Na afloop van het traject wordt advies gegeven voor een passend vervolgtraject, zo mogelijk richting betaald werk. Opnieuw werden Workfirst trajecten geboden aan cliënten van de RSD. In 2014 startten ruim 140 personen met dit traject, dat minimaal 6 weken duurt. Test & Training voerde voor opdrachtgevers als UWV en werkgevers uit de reguliere markt opdrachten uit in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en 2e spoor trajecten. Het in 2013 gestarte traject Arbeidstoeleiding kreeg een vervolg in In het verslagjaar namen in totaal 64 personen deel aan het traject. Bijna de helft daarvan rondt het traject in 2015 af. Het traject is individueel maatwerk, duurt 6-9 maanden en arbeid wordt ingezet als middel. Twaalf personen stroomden vanuit dit traject uit naar reguliere werkgevers. Het informeren van het werkgeversnetwerk van Avelingen Groep over de mogelijkheden van deze doelgroep leverde vooral in de tweede helft van het verslag resultaat op. Hierdoor was een stijgende lijn in het aantal plaatsingen zichtbaar. De resultaten laten zien dat een klein deel van de instroom in het ATL-traject geschikt is voor doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ook in personen die in eerste instantie moeilijk plaatsbaar leken. De andere cliënten waren zover nog niet, maar maakten duidelijk een positieve ontwikkeling door. Het succes van duurzame inzetbaarheid wordt bepaald door de begeleiding op de werkplek en de (vaak langdurige) nazorg door een jobcoach. Loonkostensubsidies en prikkelpremies maken de drempel voor werkgevers lager. Avelingen Werkt! verzorgt de plaatsing van deze cliënten in arbeid (zie ook 3.2). 12

15

16 3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen Avelingen Groep heeft een goede en sterke reputatie als partner die meedenkt met de opdrachtgever en creatieve oplossingen in bedrijfsprocessen zoekt. De nauwe contacten in het grote werkgeversnetwerk van Avelingen Groep zorgen ervoor dat dit in stand wordt gehouden. Het werk dat opdrachtgevers uitbesteden wordt geschikt gemaakt voor de medewerkers van Avelingen Groep en kan ook op locatie bij de werkgever worden uitgevoerd, eventueel met begeleiding van Avelingen Groep. Van de flexibiliteit die Avelingen Groep bedrijven biedt voor het inhuren van personeel wordt veelvuldig en op verschillende manieren gebruik gemaakt. Er wordt gezocht naar een win-win situatie voor beide partijen. De samenwerking met opdrachtgevers in zowel het publieke als het private domein is dé basis om medewerkers en reintegratiecliënten te laten doorstromen naar arbeid die zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt ligt. Avelingen Groep biedt passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt! voor detachering en Begeleid Werken, Groen en Industrieel, inclusief werken op Locatie. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Reintegratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van Avelingen Groep. 3.2 Detacheringen Avelingen Werkt! verzorgt o.a. detacheringen bij derden en Begeleid Werken. Gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Naast de begeleiding van SW-medewerkers begeleidt Avelingen Werkt! reintegratiecliënten van externe opdrachtgevers naar en in arbeid. De begroting voor detachering werd nagenoeg behaald. Het aantal detacheringen en het aantal opdrachtgevers groeide, maar de marge liep iets terug. Evenals in 2013 betrof het met name detacheringen voor kortere perioden, overeenkomstig met de vraag uit de markt om flexibilisering van arbeid. Omdat de begeleiding aan het begin van een detachering meer en intensiever is, vragen deze kortere detacheringen relatief meer tijd in begeleiding, waardoor de toegevoegde waarde per uur lager uitvalt. Het aantal langdurige detacheringen bleef stabiel. Avelingen Werkt! is voor de plaatsing en begeleiding in arbeid betrokken bij re-integratie cliënten, die via Arbeidstoeleiding (ATL) in een traject worden begeleid in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Ook hierin werden succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Deze plaatsingen komen tot stand door mond-totmond reclame, maar ook koude acquisitie, mailings en het actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten. Voor meer informatie over dit traject zie Werken op Locatie Medewerkers die op Locatie werkzaamheden uitvoeren, doen dat onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen Groep. De begroting voor Werken op Locatie ging al uit van groei en de toegevoegde waarde kwam zelfs ruim boven de begroting uit en groeide met ruim 25% ten opzichte van Hieruit blijkt opnieuw dat het instrument Werken op Locatie voor de brede doelgroep van Avelingen Groep een krachtig instrument op weg naar zo regulier mogelijk werk is. De groei werd behaald door nieuwe opdrachtgevers in de facilitaire dienstverlening en uitbreiding van het werkpakket bij bestaande opdrachtgevers. De afdeling Post maakte dit jaar opnieuw lichte groei door en presteerde ruim boven begroting. Op deze afdeling werden opnieuw stages georganiseerd voor medewerkers van de afdeling Poedercoating. Door deze stages wordt de stap naar werken op locatie bij een opdrachtgever kleiner gemaakt. 14

17 3.4 Groen en kwekerij Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen: Aanleg & Onderhoud en Kwekerij De Landsinghof. De eerste verricht werk in het Openbaar Groen en voor opdrachtgevers op de reguliere markt. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. De omzet van de afdeling Aanleg en Onderhoud groeide in 2014 licht en kwam ruim 5% boven de begroting uit. De samenwerking met externe partners en gemeenten, die in eerdere jaren werd ingezet, bleek ook dit jaar succesvol. Deze integrale aanpak behelst dat medewerkers van Avelingen Groep de repeterende werkzaamheden als schoffelen, licht snoeiwerk en papier prikken verrichten bij gemeenten. De aannemers leveren het materieel en de vakexpertise die nodig is om de andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit werk, dat dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt aanligt, is ook uitermate geschikt voor re-integratiecliënten in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Vooral in de zomerperiode was veel aanbod van groenwerkzaamheden voor de doelgroep. In de winterperiode werden medewerkers van het Groen ook ingezet voor het verrichten van inpakwerkzaamheden. Deze rustigere periode werd ook gebruikt voor opleidingen op het gebied van veilig werken, werken met machines en Flora- en Faunabeheer. In het verslagjaar is op de kwekerij veel aandacht besteed aan het nog verder geschikt maken van het werk voor de brede doelgroep. Omdat bleek dat een gedeelte van het werk voor derden niet altijd passend is, zijn deze werkzaamheden gedeeltelijk afgebouwd. In de begroting was hiermee rekening gehouden. Omdat ook de markt van stek en plantmateriaal last had van lichte krimp, bleef de toegevoegde waarde van de kwekerij achter op de begroting. In het verslagjaar werden verdere voorbereidingen getroffen voor een renovatie van de panden op de kwekerij in Giessenburg die in 2015 op de planning staat. 3.5 Industriële afdelingen Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. De afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een werk-leer- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar ook Beschut Werk. Deze werkplekken zijn deels uiterst geschikt voor cliënten die een traject volgen richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. Het bedrijfsonderdeel maakte ten opzichte van 2013 lichte groei door. Hoewel in de begroting rekening werd gehouden met krimp, kon met name bij Verpakken en Lichte Montage een groei in toegevoegde waarde worden gerealiseerd. Dit was niet alleen te danken aan enkele incidentele opdrachten, maar ook aan structurele uitbreiding van de werkpakketten. De acquisitieinspanningen voor deze werksoorten leverden daarmee mooi resultaat voor deze werkzaamheden die uitermate geschikt zijn voor de doelgroep. Avelingen Groep is in 2014 gecertificeerd voor FSSC, waarmee verpakkingswerkzaamheden onder geconditioneerde omstandigheden ook voor andere opdrachtgevers kunnen worden uitgevoerd. Op de afdeling Metaal kwam het resultaat ruim 30% boven de begroting uit. De werkzaamheden aan ondergrondse containers leverden hieraan een belangrijke bijdrage. De toegevoegde waarde van de afdeling Hout bleef achter op de begroting. De afdeling Poedercoat behaalde nagenoeg de begroting. De ketenproductie en het complete pakket aan werkzaamheden dat Avelingen Groep te bieden heeft, is een sterk verkooppunt voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Daarnaast zorgt de diversiteit aan werkzaamheden ervoor dat re-integratiecliënten in hun traject naar werk gebruik kunnen maken van de infrastructuur van Avelingen Groep. 15

18 Leegkomende ruimten en afdelingen binnen de afdeling Industrieel konden voor korte of langere tijd worden verhuurd. 3.6 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. Logistiek verzorgde in het verslagjaar de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC s in werkprocessen en goederenstroom. De werkzaamheden van het magazijn omvatten ook dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC s. Ook opdrachtgevers zien steeds vaker de mogelijkheden van onze Technische Dienst voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen. De medewerkers van deze afdeling werden daarom ook voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij externe opdrachtgevers (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. De vraag in de markt naar gekwalificeerd personeel is groot en groeit nog steeds. De interne opleidingen, die ook beschikbaar zijn voor re-integratiecliënten en toewerken naar erkende diploma s, maken de schoonmaakwerkzaamheden aantrekkelijk, waardoor goed voldaan kan worden aan de vraag in de markt. Medewerkers die een opleiding volgen kunnen via stages bij deze afdeling het geleerde in de praktijk brengen. 16

19 17

20 4. Ondernemingsraad Werkend op weg naar de inclusieve arbeidsmarkt binnen de inclusieve samenleving. Het positieve resultaat van 2013 was bedrijfsmatig gezien een goede start van 2014 die een helder beeld verschaft richting gemeenten. Gemeenten die zich voorbereiden op de decentralisaties waarvan de Participatiewet er één is. De plaats van Avelingen Groep binnen de arbeidsmarktregio is sterk. De samenwerking met de RSD op het gebied van re-integratie was al een feit en het proces naar het verder samengaan van beide organisaties is in gang gezet. In het verlengde daarvan vonden de eerste verkenningen tussen de beide OR-en plaats. De medezeggenschap werd betrokken bij informatiebijeenkomsten met (nieuwe) raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraden vinden het ook belangrijk dat een goede infrastructuur in deze arbeidsmarktregio overeind blijft. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015, stromen geen mensen met een SW-indicatie meer in. In het overleg met de directie is ruim tijd besteed aan informatieuitwisseling en gedachtenvorming over de nieuwe instroom en de verschuiving naar andere doelgroepen. Hier wordt zichtbaar dat Avelingen Groep niet alleen de Wet sociale werkvoorziening uitvoert, maar ook werk-leerbedrijf is en passend werk biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Omdat Avelingen Groep het veranderingsproces jaren geleden al heeft ingezet, zijn de beschreven (maatschappelijke) bewegingen veelal op natuurlijke wijze verweven in de actuele bedrijfsprocessen. De ondernemingsraad is hierin steeds meegenomen en volgt de ontwikkelingen op de voet. de bestaande rechten. In het overleg met de Directie werd uitvoerig gesproken over mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, van jong tot ouder. Het uitgangspunt dat mensen zo snel als mogelijk via reguliere arbeid in hun bestaan kunnen voorzien, is helder. Echter, de medezeggenschap heeft hierbij als speerpunt dat er middelen beschikbaar blijven voor de benodigde begeleiding/coaching van mensen. De medezeggenschap ziet kansen in het veranderende maatschappelijke en politieke landschap, echter verbinding en maatwerk zijn centrale thema s in deze ontwikkelingen. Deze belangrijke aandachtspunten werden ook meegegeven aan de leden van het Dagelijks Bestuur van Avelingen Groep tijdens het jaarlijks bijzonder overleg. De medezeggenschap is betrokken bij de informatie- en werkbijeenkomsten ten behoeve van het opstellen van het bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een afvaardiging van de OR neemt deel aan deze bijeenkomsten. Deze handelwijze illustreert dat de medezeggenschap vroegtijdig wordt geïnformeerd en gekend in dit omvangrijke proces naar de nieuwe organisatie per 1 januari Medio 2014 werd de business case Participatiewet regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behandeld. In het kader van de Participatiewet verdwijnen schotten tussen budgetten voor bestaande regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen. De instroom in de Wsw stopt, het zittende bestand behoudt 18

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief 2011

Aanbiedingsbrief 2011 Aanbiedingsbrief 2011 Werkbegroting 2011 WNK Bedrijven Re-integratie Detacheren Groen Post Document Services Schoonmaak Personenvervoer Montage&Verpakking Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Werkbegroting

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie