Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4"

Transcriptie

1 3 Inhoudsopgave 3 Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio Drieluik OGGZ De Valleiregio Regionaal toelatingsprotocol woonschakel 4 38

2 4 Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg De Valleiregio Covenanttekst 30 mei 2007

3 5 Samenwerkende partijen: Diensten en voorzieningen - HGM - GGD Midden Nederland - Politie Gelderland Midden - Politie Utrecht - Openbaar Ministerie Utrecht - AMW: Opella (Maatschappelijke dienstverlening Ede), - CMD (Veenendaal), - HdS (Barneveld), - Vilente (Wageningen) - MD Veluwe Organisaties voor de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) - Centrum Maliebaan - IrisZorg - De Gelderse Roos - Symforagroep - Meerkanten - RIBW AVV - Kwintes Maatschappelijke Opvang - Leger des Heils - Johanniter Opvang - Hera Gemeenten - Ede - Veenendaal - Wageningen - Barneveld - Scherpenzeel - Renswoude - Rhenen Zorgkantoor - Menzis Wageningen - Agis Zorgkantoor Utrecht Woningcorporaties - de Woningstichting Wageningen - Veenendaalse Woningstichting, - SIB Woonservice, Veenendaal, - Woonstede, Ede, - Rhenense Woningstichting, - Idealis, Wageningen, - Woningstichting Barneveld, - Patrimonium woonstichting, Veenendaal Covenanttekst 30 mei 2007

4 6 Inleiding Vele instellingen, instanties en zeven gemeenten in de Valleiregio zijn betrokken bij de OGGZ. Zij ondertekenden in 2003 een convenant OGGZ De Valleiregio. Dit convenant had een looptijd van 3 jaar en is in het voorjaar 2006 verlengd tot 1 januari Gemeenschappelijk constateerden de ondertekenaars en partners van weleer dat het nodig is om in een nieuw convenant afspraken te actualiseren, zodat de in de afgelopen periode ontwikkelde werkwijze voortgang vindt en verbeterd kan worden. Om een integrale aanpak van de OGGZ-problematiek te bevorderen maakten de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen afspraken met de instellingen en instanties, hetzij op lokaal niveau, hetzij in regionaal verband. De overwegingen van deze gemeenten, instellingen en instanties (verder te noemen partijen) om afspraken te maken waren dat: het gewenst is dat kernpartijen in de OGGZ op lokaal/regionaal niveau in convenanten afspraken vastleggen over het maken en uitvoeren van OGGZ-beleid; pas van een adequaat vraaggestuurd aanbod van OGGZ-activiteiten sprake kan zijn wanneer op lokaal/regionaal niveau aan een aantal voorwaarden is voldaan in de vorm van een basisaanbod van OGGZ-activiteiten; de problematiek rondom OGGZ sterk per gemeente en regio kan verschillen en een aanpak daarom om maatwerk vraagt; betrokken partijen in de Valleiregio zich hebben uitgesproken om de OGGZ in deze regio gemeenschappelijk vorm te geven; instellingen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de onderdelen van dit OGGZaanbod en de gemeenten hierin een regisserende taak hebben de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regie op het realiseren van een samenhangend vraaggericht georganiseerd OGGZ-aanbod, zorg dragen voor goede coördinatie en toezien op de naleving van gemaakt afspraken. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bevorderen van de OGGZ een taak voor alle gemeenten. Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van OGGZ, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen én het tot stand brengen van Covenanttekst 30 mei 2007

5 7 afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Sociaal kwetsbaren moeten kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning om ernstige verwaarlozing en uithuisplaatsing te voorkomen (uitvalpreventie), op hulp en bijstand bij de verbetering van de woonsituatie en op ondersteuning bij allerlei andere leefgebieden (herstelinterventies). Toeleiding is één van de taakelementen binnen deze OGGZ (Vws brief van 27 juli 2006) en behelst: - signaleren; - opsporen; - contact leggen/houden; - toeleiden; - ongevraagde nazorg bieden om terugval te voorkomen. Voor de nieuwe convenantperiode zijn visie, doelstellingen en activiteiten vastgelegd in het Drieluik OGGZ De Valleiregio Dit document ligt ten grondslag aan de afspraken tussen partijen en beoogt verdere verbetering en efficiency van de OGGZ aanpak in de Valleiregio. Het Drieluik voorziet tevens in de opzet van een betere organisatie van de samenwerking, zodat een doeltreffende en doelmatige uitvoering gegeven kan worden aan de plannen. De organisatie nieuwe stijl maakt een onderscheid tussen de opdrachtgeversrol of randvoorwaardelijke rol én opdrachtnemersrol van diverse partijen. Daarmee is ook de uitvoering van de regie van de gemeenten in de OGGZ, zoals vastgelegd in de WMO in de organisatiestructuur duidelijk begrenst. De vaststelling van dit Drieluik Oggz opent de weg voor alle partners voor een verfijning van de ingeslagen koers in het komende jaar, aan de hand van de uitvoering van het voorgestelde Oggz activiteitenprogramma. Daarmee kan de vulling van een regionaal kompas, conform rijkswensen, concreet vorm krijgen. Overeenkomst: Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1: Doelstelling Partijen streven naar een optimale OGGZ in de Valleiregio op basis van een gezamenlijke visie, doelstellingen en een activiteitenplan. Deze zijn uitgewerkt in het Drieluik OGGZ De Valleiregio Het OGGZ-samenwerkingsverband stelt zich algemeen ten doel, het ontwikkelen van een integraal OGGZ-beleid voor de Valleiregio door het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Ze beogen een samenhangend OGGZ-pakket te Covenanttekst 30 mei 2007

6 8 realiseren dat omvat: het signaleren en bestrijden van risicofactoren, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, en de zorg voor een functionerend centraal punt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen. De specifieke doelstellingen staan beschreven in het Drieluik OGGZ De Valleiregio , hoofdstuk II: Doelstellingen. De realisatie van de doelen zal jaarlijks geschieden in activiteitenplannen (zie hoofdstuk III: Activiteiten). Het OGGZ-samenwerkingsverband hecht er aan om lokale initiatieven te versterken en indien nodig regionale activiteiten te ondernemen. Artikel 2: Doelgroep De doelgroep van de OGGZ bestaat uit sociaal kwetsbare mensen die kampen met meervoudige problemen, waaronder psychische en/of verslavingsproblemen, die onvoldoende zelfredzaam zijn en meestal niet duidelijk om hulp vragen. Het samenwerkingverband definieert de doelgroep, in de geest van de WMO, op basis van vijf kenmerken: 1. Aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen) of ernstige psychosociale problemen; 2. Tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; 3. Leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging etc.); 4. Gebrek aan mogelijkheden om de problemen zelf op te lossen; 5. Afwezigheid van een adequate hulpvraag Artikel 3: Organisatiestructuur: overleg, activiteiten en werkwijze. Om er zorg voor te dragen dat activiteiten op het terrein van de OGGZ goed op elkaar worden afgestemd (en goede aansluiting plaatsvindt op de vraag of vraagpatronen van te onderscheiden doelgroepen) nemen betrokken partijen deel aan, en leveren een bijdrage aan, een samenwerkingsverband. Tot dusver werden activiteiten vanuit de OGGZ-stuurgroep tot stand gebracht. De organisatie nieuwe stijl, beschreven en toegelicht in het Drieluik, voorziet in een agendacommissie (opdrachtgevers) en een coördinatiegroep (opdrachtnemers). De woningcorporaties maken deel uit van de agendacommissie, zij geven geen opdracht, maar zorgen voor belangrijke randvoorwaarden. De coördinatiegroep bestaat, in afwachting van een nog af te ronden discussie over haar samenstelling, vooralsnog uit vertegenwoordingen van de Covenanttekst 30 mei 2007

7 9 partners, op basis van benoemingen binnen eigen kring. Zij informeert over het uitgevoerde beleid en stelt op eigen verzoek of op aanvraag van meerdere instellingen bepaalde thema s aan de orde. In de werkwijze zullen agendacommissie en coördinatiegroep andere partijen, zoals cliëntenorganisaties, in hun beleid en plannen betrekken. Artikel 4: Werkgebied Dit convenant heeft betrekking op een werkgebied dat de volgenden gemeenten omvat: Renswoude, Rhenen, Veenendaal in de provincie Utrecht en Wageningen Barneveld, Ede en Scherpenzeel in de provincie Gelderland. Artikel 5: Evaluatie Het activiteitenplan is zodanig opgesteld dat sprake is van concrete, realistische, haalbare en meetbare doelen. Bij de toetsing wordt gelet op de mate van vraaggerichtheid (bijvoorbeeld via gebruikersraadpleging), doeltreffendheid (bijvoorbeeld middels zorgmonitor-uitkomsten en epidemiologische gegevens) en doelmatigheid (door afweging van baten en kosten). De wijze waarop de betrokken partijen invulling geven aan dit convenant wordt geëvalueerd. Over de frequentie en de evaluatiecriteria, alsmede de wijze waarop de evaluatie geschiedt, worden afspraken gemaakt in het activiteitenplan. Artikel 6: Middelen Over de financiering van de kosten die voortvloeien uit het gezamenlijk geformuleerde beleid en activiteitenplan maken partijen afspraken. Artikel 7: Wijziging convenant Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van één der partijen zouden moeten leiden tot herziening van dit convenant, wordt hierover overleg gevoerd. Wijzigingen van dit convenant of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door alle partijen zijn bekrachtigd. Artikel 8: Werkingsduur Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door partijen en eindigt op 31 december Partijen voeren tijdig voor het einde van de werkingsduur overleg over de vraag of en hoe voortzetting van dit convenant gewenst is. Covenanttekst 30 mei 2007

8 10 CONVENANT De woningcorporaties, de organisaties van de OGGZ, gemeenten en provincie, politie en zorgkantoren zetten zich gezamenlijk in voor een ketenaanpak van preventie, opvang en herstel, bestaande uit een voldoende aanbod van gedifferentieerde woonvormen, in combinatie met zorg en begeleiding om de mensen uit de doelgroep te huisvesten en te ondersteunen. Zij gaan daarvoor op de ingeslagen weg verder samenwerken en zullen werkwijzen ontwikkelen, waarbij op basis van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen gewaarborgd wordt dat de problemen op de daartoe geëigende plek worden gelegd. De organisaties streven daarbij naar ontschotting waar dat kan en naar goede toegankelijkheid van voorzieningen, aansluitend bij vragen en behoeften van cliënten. De inbreng van cliëntenorganisaties is belangrijk onder meer om knelpunten in de toegankelijkheid van voorzieningen op te sporen, stille problematiek te signaleren en samen te werken aan een adequate uitvoering van de WMO. Deze samenwerking komt niet vanzelf tot stand, het gaat hier om instituten en organisaties met hun eigen werkveld, besluitvormingsstructuur, financiering e.d. Om dit op elkaar af te stemmen is de uitdaging voor alle partijen. De complexiteit van de problematiek en de persoonlijke en maatschappelijke schade die hiervan het gevolg is, noodzaakt tot korte lijnen, snelle besluitvorming en wederzijds vertrouwen van alle betrokkenen. De ondertekenaars verplichten zich aan de doelstellingen en aan het tot stand brengen van een dergelijke samenwerking. Covenanttekst 30 mei 2007

9 11 Covenanttekst 30 mei 2007

10 12 Covenanttekst 30 mei 2007

11 13 Covenanttekst 30 mei 2007

12 14 Covenanttekst 30 mei 2007

13 15 Drieluik OGGZ 'De Valleiregio' I Visie II Doelstellingen III Activiteiten mei 2007 S.M. van de Lindt

14 16 Inhoud Inleiding 17 I Visie Visie OGGZ De Valleiregio Toelichting op de visie 18 II Doelstellingen Doelgroepen Wonen Dagbesteding Zorg Schuldhulpverlening Veiligheid Specifieke OGGZ-activiteiten Preventie Organisatie nieuwe stijl 26 III Activiteiten Bijlage 1: financieel overzicht OGGZ-middelen Bijlage 2: conceptmodel organisatiestructuur nieuwe stijl 33 Bijlage 3: toelichting organisatiestructuur nieuwe stijl 34 Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

15 17 Inleiding In 2007 sluit het OGGZ-samenwerkingsverband De Valleiregio een nieuw convenant af voor een periode van vier jaar: januari 2007 tot januari Dit Drieluik omvat visie, doelstellingen en activiteiten die leidend zijn voor de OGGZ-samenwerking. Het is opgesteld op basis van: de evaluatie van de OGGZ-samenwerking in afgelopen drie jaar 1, een inventarisatie van de OGGZ-activiteiten onder de gemeenten en instanties in september 2006, diverse gespreksrondes met OGGZ-partners, documenten over regionale en landelijke ontwikkelingen in de OGGZ, onder meer het Plan van aanpak G4: Stedelijk Kompas een werkconferentie op 22 januari 2007 waarin visie en doelstellingen op hoofdlijnen zijn vastgesteld door veldpartijen en gemeenten. In dit Drieluik is een activiteitenplan toegevoegd waarin elke doelstelling is uitgewerkt naar SMARTgeformuleerde activiteiten voor met een uitloop tot Gaandeweg zullen evaluaties uitwijzen in welke mate doelen behaald zijn. Op basis daarvan kan tegen het einde van het tweede convenantjaar bepaald worden welke kwantitatieve doelstellingen dan actueel en realistisch zijn. Met die kennis worden doelen en activiteiten voor aangevuld of opnieuw geformuleerd. De OGGZ-partners hebben de intentie uitgesproken om de financiële consequenties van de plannen inzichtelijk te maken. Het financiële overzicht ( bijlage 1) is gebaseerd op de financiële kaders anno De OGGZmiddelen voor de komende jaren zijn op dit moment nog niet duidelijk, omdat te veel factoren onbekend zijn. Aan veel activiteiten/plannen is nu nog geen begroting van kosten gehangen. Een reële inschatting van de kosten moet steeds per plan/activiteit gemaakt worden, binnen het (beperkte) budget dat nu beschikbaar is of in de komende jaren beschikbaar komt. Het OGGZ-samenwerkingsverband wil in april 2008 komen tot een regionaal kompas voor de Valleiregio; dit Drieluik is een belangrijke stap op weg hier naar toe. 1 Drie jaar OGGZ-samenwerking De Valleiregio een procesevaluatie, Trimbos instituut 2006 Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

16 18 I Visie 1. Visie OGGZ De Valleiregio Vier Gelderse en drie Utrechtse gemeenten hebben zich verbonden in het OGGZ-samenwerkingsverband 'De Valleiregio'. Het samenwerkingsverband wil in 2011 een dekkend pakket van zorg, diensten en voorzieningen gerealiseerd hebben voor sociaal kwetsbare mensen. In de Valleiregio moeten sociaal kwetsbaren kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning om ernstige verwaarlozing en uithuisplaatsing te voorkómen (uitvalpreventie), op hulp en bijstand bij de verbetering van de woonsituatie en op ondersteuning bij allerlei andere leefgebieden (herstelinterventies). Daartoe werken de OGGZ-partners aan de realisatie van hulp, diensten en voorzieningen die bijdragen aan preventie en herstel, stapsgewijs aan de hand van de OGGZ-ladder. In de komende convenantperiode zal elke gemeente inzichtelijk maken wat daarvoor nodig is op lokaal niveau, in aanvulling op de bestaande sociale infrastructuur en lokale opvang-mogelijkheden. De realisatie van een dekkend OGGZ-pakket vindt plaats door initiatieven van alle gemeenten, lokaal en dichtbij de mensen als het kan, regionaal indien dit gewenst is. Eén en ander zal worden vastgelegd in een regionaal kompas voor de Valleiregio, dat vervolgens door de gemeenten zal worden aangeboden aan het Rijk. 2. Toelichting op de visie Doelgroep OGGZ Bij de doelgroep van de OGGZ gaat het, kort gezegd, om sociaal kwetsbare mensen die kampen met meervoudige problemen, waaronder meestal psychische en/of verslavings-problemen, die onvoldoende zelfredzaam zijn en meestal niet duidelijk om hulp vragen. Het samenwerkingverband definieert de doelgroep, in de geest van de WMO, op basis van vijf kenmerken: 6. Aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen) of ernstige psychosociale problemen; 7. Tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; 8. Leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging etc.); 9. Gebrek aan mogelijkheden om de problemen zelf op te lossen; 10. Afwezigheid van een adequate hulpvraag Alle cliënten behorende tot de doelgroep worden aangemeld bij de Zorgmonitor. De definitie vormt het uitgangspunt, maar het is van belang om flexibel te zijn ten aanzien van mensen die balanceren op de grens van de definitie. OGGZ-ladder De Handreiking OGGZ in de WMO (J. Wolf, november 2006) biedt partners een raamwerk van samenhangende OGGZ-interventies voor risicogroepen en kwetsbare personen. Het gaat dan om taken zoals in de WMO omschreven: het signaleren en bestrijden van risicofactoren, zoals het herkennen en bereiken van kwetsbare groepen. En het gaat om het begeleiden van kwetsbare groepen/risicogroepen, zoals het functioneren als meldpunt, het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties. Het samenwerkingsverband De Valleiregio kiest jaarlijks één of meerdere speerpunten in het brede OGGZ-veld om in vier jaar een beter dekkend pakket aan zorg, diensten en voorzieningen te realiseren. Naast de OGGZ-ladder, zijn andere landelijke Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

17 19 visiedocumenten en ontwikkelingen richtinggevend voor de realisering van een verbeterd OGGZ-pakket in de Valleiregio 2. OGGZ-ladder Algemene bevolking preventie 0 opvang 4 vroeginterventie herstel Feitelijk daklozen Figuur 1: OGGZ ladder, bron: Handreiking OGGZ in de Wmo, J. Wolf, november 2006 Een beter dekkend OGGZ pakket Als uitgangspunten voor een verbeterd OGGZ-pakket hanteert het samenwerkings-verband de volgende uitgangspunten: 1. De bestaande regionale en lokale afspraken uit de afgelopen convenantperiode worden gecontinueerd voor wat betreft ketensamenwerking wonen, dagbesteding, schuldhulpverlening, zorg en voorwaarden/ondersteuning. 2. De komende jaren richt het OGGZ-samenwerkingsverband zich op de verdere ontwikkeling van de terreinen: dagbesteding, zorg, schuldhulpverlening, veiligheid, en preventie. Op deze terreinen beogen de partners een heldere regievoering op cliëntniveau. Er is een stevigere inzet nodig om een integrale aanpak van de basisbehoeften dagbesteding en werk te bereiken. Beter aanbod en minder versnippering van mogelijkheden voor dagbesteding en werk zijn daarin van belang. Tegelijkertijd moet, op korte termijn de samenhang in de zorg versterkt en verbeterd worden. 3. Op het terrein van wonen moet er meer accent komen op consolidatie (evaluatierapport drie jaar OGGZ samenwerking) en verbetering van reeds gemaakte afspraken, onder meer door de bekrachtiging van het convenant toelatingsprotocol over de toewijzing van woningen in schakel 4. Het is nodig om de afspraken over instroom- en uitstroom criteria voor de diverse woonschakels te concretiseren. De inhoud van dit verbeterde pakket van zorg, diensten en voorzieningen wordt in de beleidsdoelen voor de komende jaren hierna verder uitgewerkt (zie II Doelstellingen), onder meer met behulp van instrumenten van het Stedelijk Kompas. Stapsgewijs en samenhangend 2 Onder meer: het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang Rijk/G4, een stedelijk kompas voor de vier grote steden, visiedocument GGZ- Nederland De krachten gebundeld (2005). Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

18 20 Het samenwerkingsverband wil dat het OGGZ-pakket leidt tot de gewenste maatschappelijke resultaten. Daarvoor is het van belang dat de acties in goede onderlinge samenhang plaatsvinden. Dus verbetering van de zorgcoördinatie, de toename van mensen die zelfstandig wonen met ondersteuning, de verbetering van de schuldhulp of dagbesteding en werk zijn geen losse activiteiten, maar moeten elkaar versterken. Daarvoor is het nodig om te kunnen beschikken over goede volginformatie. Het verkrijgen van deze informatie is mede opgenomen als een urgent verbeterpunt. Het is van belang om te weten welk OGGZ activiteitenspoor (het meest) het gewenste of wellicht nadelige effect heeft. Omdat daarover op dit moment nog weinig bekend is wil het samenwerkingsverband de activiteiten de komende jaren stapsgewijs ontwikkelen volgens de plan-do-check-act methode. Door regelmatige evaluaties kunnen de doelstellingen eventueel bijgesteld worden. Daarom zijn de doelstellingen in deel II alleen concreet voor het komende paar jaar. De intentie is tegen het einde van het tweede convenantjaar te bepalen welke kwantitatieve doelstellingen dan actueel en realistisch zijn. Op basis van die kennis is bijstelling mogelijk en de formulering van doelen voor Financiën Vanwege de beperkte middelen voor de OGGZ en het belang van samenwerking om de gewenste doelstellingen te realiseren, hebben de samenwerkingspartners een aantal spelregels afgesproken: 1. Transparante informatie uit te wisselen over de beschikbare structurele en tijdelijke middelen en over de capaciteit van OGGZ-partners; 2. Realisme te betrachten ten aanzien van de beschikbare middelen; 3. In de pas te lopen met de gemeentelijke uitvoering van de Wmo, te leren werken in het tempo en volgens de stappen van ieders besluitvorming; 4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de OGGZ-uitgaven (ook in natura). Partijen in het OGGZ-samenwerkingsverband De Valleiregio Het OGGZ-samenwerkingsverband De Valleiregio omvat het gebied van de gemeenten: Ede, Scherpenzeel, Barneveld en Wageningen in Gelderland, Veenendaal, Rhenen en Renswoude in Utrecht. Aan de samenwerking nemen alle partijen deel die opgenomen zijn in het convenant OGGZ De Valleiregio. Organisatie van de samenwerking Het OGGZ-samenwerkingsverband kiest voor een organisatiestructuur nieuwe stijl, zodat een slagvaardige werkwijze hand in hand gaat met een breed draagvlak om de doelstellingen voor de komende convenantperiode te realiseren. De basis van de organisatiestructuur is een scheiding tussen de opdrachtgeversrol en opdrachtnemersrol van de OGGZ-partijen. Daarmee is ook de regierol van de gemeenten in de OGGZ, zoals vastgelegd in de WMO, in de organisatiestructuur duidelijk. Doelstelling De algemene doelstelling van het OGGZ-samenwerkingsverband is afgeleid van de WMO. Dat wil zeggen dat, partijen zich ten doel stellen het ontwikkelen van een integraal OGGZ-beleid voor de Valleiregio door het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Ze beogen een samenhangend OGGZ-pakket te realiseren dat omvat: het signaleren en bestrijden van risicofactoren, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, en de zorg voor een functionerend centraal punt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen. De inhoud van de specifieke doelstellingen staan geformuleerd in het algeheel OGGZ-meerjarenplan (zie II doelstellingen). De invulling daarvan zal jaarlijks in activiteitenplannen geschieden (zie III activiteiten). Tezamen moeten deze leiden tot het beoogde dekkende OGGZ-pakket. Het OGGZ-samenwerkingsverband hecht er aan om lokale initiatieven en plannen die bottom up uit het werkveld komen, te versterken. Lokaal-regionaal Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

19 21 Uitgangspunt is dat de OGGZ-taken in de eerste plaats, lokaal, per gemeente worden uitgewerkt, indien gewenst worden regionale afspraken gemaakt. Dit uitgangspunt is in de lijn van huidige afspraken. Deze worden dan ook gecontinueerd in de komende convenantperiode. In deze tweede convenantperiode zullen sturing, bewaking en initiatief vanuit de lokale posities meer op de voorgrond staan, in vergelijking met de beginfase van de vorige eerste convenantperiode. Dit heeft consequenties voor de onderlinge taaktoedeling, het voortgangsbeheer van de activiteitenplanning en houdt een accentverlegging in: een minder voortrekkende rol op voorspraak van de gemeente Ede en meer het trekken van actiepunten vanuit en op het lokale niveau. Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

20 22 II Doelstellingen In dit onderdeel zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren, maar ook de doelstellingen waar al projecten of activiteiten voor zijn gestart in het OGGZ-samenwerkingsverband. Meerdere doelstellingen zullen leiden tot modelprocedures, zoals voorgesteld in het Stedelijk Kompas. Gestreefd wordt naar een regionaal kompas in april Doelgroepen 1. Doel is een inzicht te hebben in de aard en omvang van de zorgbehoeften van de diverse OGGZdoelgroepen aan de hand van een indeling in cliëntprofielen. 2. Doel is duidelijkheid te verkrijgen over het onderscheid tussen de OGGZ-doelgroep ten opzichte van de reguliere cliënten van zorgaanbieders. Toelichting Bij doelstelling 1 gaat het om een praktische indeling, bij voorkeur op basis van de zorgmonitor. Deze onderscheidt vier profielen. Indien deze onvoldoende inzicht geven is indeling mogelijk op basis van een quickscan van de huidige OGGZ-doelgroep. De indeling dient ter ondersteuning van (keuzes in) het beleid van het samenwerkings-verband. Bij doelstelling 2 gaat het om een afbakening van de cliënten die tot de OGGZ behoren en de cliënten die tot de reguliere doelgroep van de maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk en verslavingszorg behoren op basis van te formuleren insluitingcriteria. De doelgroepdefinitie geeft het onderscheid onvoldoende aan. Het samenwerkingsverband beoogt beide doelstellingen in 2007 te realiseren. 4. Wonen 3. Doel is beschikbaarheid van woningen, woonschakel 1, 2 en 3 (volgens afspraak regionale aanpak) en beschikbaarheid van woningen voor woonschakels 4, 5 volgens afspraak van evenredige spreiding, onder verantwoordelijkheid van de regiogemeenten. 4. Doel is op korte termijn uitbreiding van plaatsen voor woonschakel 3 5. Doel is inzicht en verbeterde systematiek in de toelating naar woonschakel Doel is een transparante werkwijze te hebben en criteria voor in en uitstroom van en tussen de diverse woonschakels. 7. Doel is verbetering van de doorstroom naar de diverse woonschakels. 8. Doel is aantal benodigde bijzondere woonvormen te onderzoeken en realiseren (containerwoningen) Toelichting Doelstelling 3 refereert aan gemaakte afspraken tussen partners over de verantwoordelijkheden inzake de woonschakels 1 tot en met 5. Doelstelling 4 gaat over de reeds geplande woningen voor woonschakel 3, in Wageningen (28 eenheden) en Veenendaal (26 eenheden). De partners beogen in 2007 goedkeuring voor een locatie te verkrijgen. Daarnaast oriënteert men zich op 19 eenheden in de regio Ede. Doelstelling 5 wordt gerealiseerd met het toelatingsprotocol dat binnenkort ondertekend wordt door gemeenten, corporaties en zorginstanties. Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

21 23 Doelstelling 6 betreft een administratieve uitwerking van het protocol van het werkproces met criteria voor inen uitstroom van de diverse woonschakels. Tevens kan centraal beheer van een actuele wachtlijst van woningzoekenden voor woonschakel 4 bijdragen aan de transparantie. Doelstelling 7 betreft de wens om meer mensen te laten doorstromen naar de diverse woonschakels, maar vooral de wisselwerking tussen 2 en 3 en het aantal naar woonschakel 4 te vergroten. Doelstelling 8 betreft de suggestie om voor enkele specifieke situaties een vijftal onconventionele woonvormen ter beschikking te hebben in de regio, bijvoorbeeld containerwoningen. Toetsing is nodig is of het hier om incidenten gaat, dergelijke woningen voor hen de werkelijke oplossing zijn of dat voor de betrokken OGGZ cliënten alternatieven denkbaar zijn (bijv. door verbeterde ketensamenwerking en ondersteuningsafspraken om excuus woningen te vermijden). 5. Dagbesteding 9. Doel is de realisatie van ketensamenwerking tussen de instanties in de Valleiregio op het gebied van dagbesteding voor de OGGZ-doelgroep. 10. Doel is het dagbestedingsaanbod binnen de Valleiregio blijvend af te stemmen, wat betreft volume en variëteit, op de vigerende vraag naar dagbesteding van de OGGZ-cliënten Toelichting Doel 9 omvat het streven van de instanties om te komen tot een ketensamenwerking op het gebied van dagbesteding voor de OGGZ-doelgroep, zodat bereikt wordt dat cliënten optimaal voorzien kunnen worden van dagbesteding en daarbij geen belemmering vinden van de huidige organisatieschotten. Het doen van een goed dagbestedingaanbod beschouwen de instanties als evident om OGGZ-cliënten met behulp van dagbesteding sociaal en maatschappelijk te laten participeren. De ketensamenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke visie op dagbesteding en het dienstverleningsconcept. De realisatie van dit doel wordt inmiddels opgepakt via de eind 2006 gestarte pilot Dagbesteding OGGZ fase 2. Doel 10 is gericht op het realiseren van een dagbestedingaanbod binnen de Valleiregio die de huidige en toekomstige vraag naar dagbesteding door de OGGZ-doelgroep adequaat beantwoordt. De instanties hebben hierin een gezamenlijke verant-woordelijkheid. Door de ketensamenwerking hebben de instanties gezamenlijk zicht op de vraag en het aanbod en nemen zij voor de onderkende lacunes in het dagbestedingaanbod ook gezamenlijk de benodigde (beleids- en uitvoerings)acties om het aanbod op peil te hebben en te houden. 6. Zorg 11. Doel is m.b.v continuering van het Regionale Vangnetteam Valleiregio en de centrale meldfunctie verbeterde zorgcoördinatie te bewerkstelligen. 12. Doel is verbetering van de regievoering op cliëntniveau. 13. Doel is verbetering van de OGGZ-ketenzorg, vooral doorstroom en wachttijden van de zorgoverleggen/vangnetteam naar de reguliere zorg, en gelijktijdig de daaromheen individueel benodigde lokale (Wmo, Wwb, wonen) ondersteuningsarrangementen op lokaal niveau in te zetten (schuldhulp, wonen, inkomen, dagbesteding, werk). Toelichting Doelstelling 11 betreft de reeds bestaande afspraken over de RVV en de meldfunctie die beide onder operationele regie van de HGM plaatsvinden. Daarbij dient voor de komende jaren een actuele financiële regeling afgesproken worden met de centrumgemeenten en de participerende instellingen, die past binnen de Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie