Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4"

Transcriptie

1 3 Inhoudsopgave 3 Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio Drieluik OGGZ De Valleiregio Regionaal toelatingsprotocol woonschakel 4 38

2 4 Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg De Valleiregio Covenanttekst 30 mei 2007

3 5 Samenwerkende partijen: Diensten en voorzieningen - HGM - GGD Midden Nederland - Politie Gelderland Midden - Politie Utrecht - Openbaar Ministerie Utrecht - AMW: Opella (Maatschappelijke dienstverlening Ede), - CMD (Veenendaal), - HdS (Barneveld), - Vilente (Wageningen) - MD Veluwe Organisaties voor de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) - Centrum Maliebaan - IrisZorg - De Gelderse Roos - Symforagroep - Meerkanten - RIBW AVV - Kwintes Maatschappelijke Opvang - Leger des Heils - Johanniter Opvang - Hera Gemeenten - Ede - Veenendaal - Wageningen - Barneveld - Scherpenzeel - Renswoude - Rhenen Zorgkantoor - Menzis Wageningen - Agis Zorgkantoor Utrecht Woningcorporaties - de Woningstichting Wageningen - Veenendaalse Woningstichting, - SIB Woonservice, Veenendaal, - Woonstede, Ede, - Rhenense Woningstichting, - Idealis, Wageningen, - Woningstichting Barneveld, - Patrimonium woonstichting, Veenendaal Covenanttekst 30 mei 2007

4 6 Inleiding Vele instellingen, instanties en zeven gemeenten in de Valleiregio zijn betrokken bij de OGGZ. Zij ondertekenden in 2003 een convenant OGGZ De Valleiregio. Dit convenant had een looptijd van 3 jaar en is in het voorjaar 2006 verlengd tot 1 januari Gemeenschappelijk constateerden de ondertekenaars en partners van weleer dat het nodig is om in een nieuw convenant afspraken te actualiseren, zodat de in de afgelopen periode ontwikkelde werkwijze voortgang vindt en verbeterd kan worden. Om een integrale aanpak van de OGGZ-problematiek te bevorderen maakten de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen afspraken met de instellingen en instanties, hetzij op lokaal niveau, hetzij in regionaal verband. De overwegingen van deze gemeenten, instellingen en instanties (verder te noemen partijen) om afspraken te maken waren dat: het gewenst is dat kernpartijen in de OGGZ op lokaal/regionaal niveau in convenanten afspraken vastleggen over het maken en uitvoeren van OGGZ-beleid; pas van een adequaat vraaggestuurd aanbod van OGGZ-activiteiten sprake kan zijn wanneer op lokaal/regionaal niveau aan een aantal voorwaarden is voldaan in de vorm van een basisaanbod van OGGZ-activiteiten; de problematiek rondom OGGZ sterk per gemeente en regio kan verschillen en een aanpak daarom om maatwerk vraagt; betrokken partijen in de Valleiregio zich hebben uitgesproken om de OGGZ in deze regio gemeenschappelijk vorm te geven; instellingen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de onderdelen van dit OGGZaanbod en de gemeenten hierin een regisserende taak hebben de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regie op het realiseren van een samenhangend vraaggericht georganiseerd OGGZ-aanbod, zorg dragen voor goede coördinatie en toezien op de naleving van gemaakt afspraken. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bevorderen van de OGGZ een taak voor alle gemeenten. Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van OGGZ, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen én het tot stand brengen van Covenanttekst 30 mei 2007

5 7 afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Sociaal kwetsbaren moeten kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning om ernstige verwaarlozing en uithuisplaatsing te voorkomen (uitvalpreventie), op hulp en bijstand bij de verbetering van de woonsituatie en op ondersteuning bij allerlei andere leefgebieden (herstelinterventies). Toeleiding is één van de taakelementen binnen deze OGGZ (Vws brief van 27 juli 2006) en behelst: - signaleren; - opsporen; - contact leggen/houden; - toeleiden; - ongevraagde nazorg bieden om terugval te voorkomen. Voor de nieuwe convenantperiode zijn visie, doelstellingen en activiteiten vastgelegd in het Drieluik OGGZ De Valleiregio Dit document ligt ten grondslag aan de afspraken tussen partijen en beoogt verdere verbetering en efficiency van de OGGZ aanpak in de Valleiregio. Het Drieluik voorziet tevens in de opzet van een betere organisatie van de samenwerking, zodat een doeltreffende en doelmatige uitvoering gegeven kan worden aan de plannen. De organisatie nieuwe stijl maakt een onderscheid tussen de opdrachtgeversrol of randvoorwaardelijke rol én opdrachtnemersrol van diverse partijen. Daarmee is ook de uitvoering van de regie van de gemeenten in de OGGZ, zoals vastgelegd in de WMO in de organisatiestructuur duidelijk begrenst. De vaststelling van dit Drieluik Oggz opent de weg voor alle partners voor een verfijning van de ingeslagen koers in het komende jaar, aan de hand van de uitvoering van het voorgestelde Oggz activiteitenprogramma. Daarmee kan de vulling van een regionaal kompas, conform rijkswensen, concreet vorm krijgen. Overeenkomst: Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1: Doelstelling Partijen streven naar een optimale OGGZ in de Valleiregio op basis van een gezamenlijke visie, doelstellingen en een activiteitenplan. Deze zijn uitgewerkt in het Drieluik OGGZ De Valleiregio Het OGGZ-samenwerkingsverband stelt zich algemeen ten doel, het ontwikkelen van een integraal OGGZ-beleid voor de Valleiregio door het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Ze beogen een samenhangend OGGZ-pakket te Covenanttekst 30 mei 2007

6 8 realiseren dat omvat: het signaleren en bestrijden van risicofactoren, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, en de zorg voor een functionerend centraal punt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen. De specifieke doelstellingen staan beschreven in het Drieluik OGGZ De Valleiregio , hoofdstuk II: Doelstellingen. De realisatie van de doelen zal jaarlijks geschieden in activiteitenplannen (zie hoofdstuk III: Activiteiten). Het OGGZ-samenwerkingsverband hecht er aan om lokale initiatieven te versterken en indien nodig regionale activiteiten te ondernemen. Artikel 2: Doelgroep De doelgroep van de OGGZ bestaat uit sociaal kwetsbare mensen die kampen met meervoudige problemen, waaronder psychische en/of verslavingsproblemen, die onvoldoende zelfredzaam zijn en meestal niet duidelijk om hulp vragen. Het samenwerkingverband definieert de doelgroep, in de geest van de WMO, op basis van vijf kenmerken: 1. Aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen) of ernstige psychosociale problemen; 2. Tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; 3. Leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging etc.); 4. Gebrek aan mogelijkheden om de problemen zelf op te lossen; 5. Afwezigheid van een adequate hulpvraag Artikel 3: Organisatiestructuur: overleg, activiteiten en werkwijze. Om er zorg voor te dragen dat activiteiten op het terrein van de OGGZ goed op elkaar worden afgestemd (en goede aansluiting plaatsvindt op de vraag of vraagpatronen van te onderscheiden doelgroepen) nemen betrokken partijen deel aan, en leveren een bijdrage aan, een samenwerkingsverband. Tot dusver werden activiteiten vanuit de OGGZ-stuurgroep tot stand gebracht. De organisatie nieuwe stijl, beschreven en toegelicht in het Drieluik, voorziet in een agendacommissie (opdrachtgevers) en een coördinatiegroep (opdrachtnemers). De woningcorporaties maken deel uit van de agendacommissie, zij geven geen opdracht, maar zorgen voor belangrijke randvoorwaarden. De coördinatiegroep bestaat, in afwachting van een nog af te ronden discussie over haar samenstelling, vooralsnog uit vertegenwoordingen van de Covenanttekst 30 mei 2007

7 9 partners, op basis van benoemingen binnen eigen kring. Zij informeert over het uitgevoerde beleid en stelt op eigen verzoek of op aanvraag van meerdere instellingen bepaalde thema s aan de orde. In de werkwijze zullen agendacommissie en coördinatiegroep andere partijen, zoals cliëntenorganisaties, in hun beleid en plannen betrekken. Artikel 4: Werkgebied Dit convenant heeft betrekking op een werkgebied dat de volgenden gemeenten omvat: Renswoude, Rhenen, Veenendaal in de provincie Utrecht en Wageningen Barneveld, Ede en Scherpenzeel in de provincie Gelderland. Artikel 5: Evaluatie Het activiteitenplan is zodanig opgesteld dat sprake is van concrete, realistische, haalbare en meetbare doelen. Bij de toetsing wordt gelet op de mate van vraaggerichtheid (bijvoorbeeld via gebruikersraadpleging), doeltreffendheid (bijvoorbeeld middels zorgmonitor-uitkomsten en epidemiologische gegevens) en doelmatigheid (door afweging van baten en kosten). De wijze waarop de betrokken partijen invulling geven aan dit convenant wordt geëvalueerd. Over de frequentie en de evaluatiecriteria, alsmede de wijze waarop de evaluatie geschiedt, worden afspraken gemaakt in het activiteitenplan. Artikel 6: Middelen Over de financiering van de kosten die voortvloeien uit het gezamenlijk geformuleerde beleid en activiteitenplan maken partijen afspraken. Artikel 7: Wijziging convenant Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van één der partijen zouden moeten leiden tot herziening van dit convenant, wordt hierover overleg gevoerd. Wijzigingen van dit convenant of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door alle partijen zijn bekrachtigd. Artikel 8: Werkingsduur Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door partijen en eindigt op 31 december Partijen voeren tijdig voor het einde van de werkingsduur overleg over de vraag of en hoe voortzetting van dit convenant gewenst is. Covenanttekst 30 mei 2007

8 10 CONVENANT De woningcorporaties, de organisaties van de OGGZ, gemeenten en provincie, politie en zorgkantoren zetten zich gezamenlijk in voor een ketenaanpak van preventie, opvang en herstel, bestaande uit een voldoende aanbod van gedifferentieerde woonvormen, in combinatie met zorg en begeleiding om de mensen uit de doelgroep te huisvesten en te ondersteunen. Zij gaan daarvoor op de ingeslagen weg verder samenwerken en zullen werkwijzen ontwikkelen, waarbij op basis van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen gewaarborgd wordt dat de problemen op de daartoe geëigende plek worden gelegd. De organisaties streven daarbij naar ontschotting waar dat kan en naar goede toegankelijkheid van voorzieningen, aansluitend bij vragen en behoeften van cliënten. De inbreng van cliëntenorganisaties is belangrijk onder meer om knelpunten in de toegankelijkheid van voorzieningen op te sporen, stille problematiek te signaleren en samen te werken aan een adequate uitvoering van de WMO. Deze samenwerking komt niet vanzelf tot stand, het gaat hier om instituten en organisaties met hun eigen werkveld, besluitvormingsstructuur, financiering e.d. Om dit op elkaar af te stemmen is de uitdaging voor alle partijen. De complexiteit van de problematiek en de persoonlijke en maatschappelijke schade die hiervan het gevolg is, noodzaakt tot korte lijnen, snelle besluitvorming en wederzijds vertrouwen van alle betrokkenen. De ondertekenaars verplichten zich aan de doelstellingen en aan het tot stand brengen van een dergelijke samenwerking. Covenanttekst 30 mei 2007

9 11 Covenanttekst 30 mei 2007

10 12 Covenanttekst 30 mei 2007

11 13 Covenanttekst 30 mei 2007

12 14 Covenanttekst 30 mei 2007

13 15 Drieluik OGGZ 'De Valleiregio' I Visie II Doelstellingen III Activiteiten mei 2007 S.M. van de Lindt

14 16 Inhoud Inleiding 17 I Visie Visie OGGZ De Valleiregio Toelichting op de visie 18 II Doelstellingen Doelgroepen Wonen Dagbesteding Zorg Schuldhulpverlening Veiligheid Specifieke OGGZ-activiteiten Preventie Organisatie nieuwe stijl 26 III Activiteiten Bijlage 1: financieel overzicht OGGZ-middelen Bijlage 2: conceptmodel organisatiestructuur nieuwe stijl 33 Bijlage 3: toelichting organisatiestructuur nieuwe stijl 34 Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

15 17 Inleiding In 2007 sluit het OGGZ-samenwerkingsverband De Valleiregio een nieuw convenant af voor een periode van vier jaar: januari 2007 tot januari Dit Drieluik omvat visie, doelstellingen en activiteiten die leidend zijn voor de OGGZ-samenwerking. Het is opgesteld op basis van: de evaluatie van de OGGZ-samenwerking in afgelopen drie jaar 1, een inventarisatie van de OGGZ-activiteiten onder de gemeenten en instanties in september 2006, diverse gespreksrondes met OGGZ-partners, documenten over regionale en landelijke ontwikkelingen in de OGGZ, onder meer het Plan van aanpak G4: Stedelijk Kompas een werkconferentie op 22 januari 2007 waarin visie en doelstellingen op hoofdlijnen zijn vastgesteld door veldpartijen en gemeenten. In dit Drieluik is een activiteitenplan toegevoegd waarin elke doelstelling is uitgewerkt naar SMARTgeformuleerde activiteiten voor met een uitloop tot Gaandeweg zullen evaluaties uitwijzen in welke mate doelen behaald zijn. Op basis daarvan kan tegen het einde van het tweede convenantjaar bepaald worden welke kwantitatieve doelstellingen dan actueel en realistisch zijn. Met die kennis worden doelen en activiteiten voor aangevuld of opnieuw geformuleerd. De OGGZ-partners hebben de intentie uitgesproken om de financiële consequenties van de plannen inzichtelijk te maken. Het financiële overzicht ( bijlage 1) is gebaseerd op de financiële kaders anno De OGGZmiddelen voor de komende jaren zijn op dit moment nog niet duidelijk, omdat te veel factoren onbekend zijn. Aan veel activiteiten/plannen is nu nog geen begroting van kosten gehangen. Een reële inschatting van de kosten moet steeds per plan/activiteit gemaakt worden, binnen het (beperkte) budget dat nu beschikbaar is of in de komende jaren beschikbaar komt. Het OGGZ-samenwerkingsverband wil in april 2008 komen tot een regionaal kompas voor de Valleiregio; dit Drieluik is een belangrijke stap op weg hier naar toe. 1 Drie jaar OGGZ-samenwerking De Valleiregio een procesevaluatie, Trimbos instituut 2006 Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

16 18 I Visie 1. Visie OGGZ De Valleiregio Vier Gelderse en drie Utrechtse gemeenten hebben zich verbonden in het OGGZ-samenwerkingsverband 'De Valleiregio'. Het samenwerkingsverband wil in 2011 een dekkend pakket van zorg, diensten en voorzieningen gerealiseerd hebben voor sociaal kwetsbare mensen. In de Valleiregio moeten sociaal kwetsbaren kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning om ernstige verwaarlozing en uithuisplaatsing te voorkómen (uitvalpreventie), op hulp en bijstand bij de verbetering van de woonsituatie en op ondersteuning bij allerlei andere leefgebieden (herstelinterventies). Daartoe werken de OGGZ-partners aan de realisatie van hulp, diensten en voorzieningen die bijdragen aan preventie en herstel, stapsgewijs aan de hand van de OGGZ-ladder. In de komende convenantperiode zal elke gemeente inzichtelijk maken wat daarvoor nodig is op lokaal niveau, in aanvulling op de bestaande sociale infrastructuur en lokale opvang-mogelijkheden. De realisatie van een dekkend OGGZ-pakket vindt plaats door initiatieven van alle gemeenten, lokaal en dichtbij de mensen als het kan, regionaal indien dit gewenst is. Eén en ander zal worden vastgelegd in een regionaal kompas voor de Valleiregio, dat vervolgens door de gemeenten zal worden aangeboden aan het Rijk. 2. Toelichting op de visie Doelgroep OGGZ Bij de doelgroep van de OGGZ gaat het, kort gezegd, om sociaal kwetsbare mensen die kampen met meervoudige problemen, waaronder meestal psychische en/of verslavings-problemen, die onvoldoende zelfredzaam zijn en meestal niet duidelijk om hulp vragen. Het samenwerkingverband definieert de doelgroep, in de geest van de WMO, op basis van vijf kenmerken: 6. Aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen) of ernstige psychosociale problemen; 7. Tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; 8. Leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging etc.); 9. Gebrek aan mogelijkheden om de problemen zelf op te lossen; 10. Afwezigheid van een adequate hulpvraag Alle cliënten behorende tot de doelgroep worden aangemeld bij de Zorgmonitor. De definitie vormt het uitgangspunt, maar het is van belang om flexibel te zijn ten aanzien van mensen die balanceren op de grens van de definitie. OGGZ-ladder De Handreiking OGGZ in de WMO (J. Wolf, november 2006) biedt partners een raamwerk van samenhangende OGGZ-interventies voor risicogroepen en kwetsbare personen. Het gaat dan om taken zoals in de WMO omschreven: het signaleren en bestrijden van risicofactoren, zoals het herkennen en bereiken van kwetsbare groepen. En het gaat om het begeleiden van kwetsbare groepen/risicogroepen, zoals het functioneren als meldpunt, het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties. Het samenwerkingsverband De Valleiregio kiest jaarlijks één of meerdere speerpunten in het brede OGGZ-veld om in vier jaar een beter dekkend pakket aan zorg, diensten en voorzieningen te realiseren. Naast de OGGZ-ladder, zijn andere landelijke Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

17 19 visiedocumenten en ontwikkelingen richtinggevend voor de realisering van een verbeterd OGGZ-pakket in de Valleiregio 2. OGGZ-ladder Algemene bevolking preventie 0 opvang 4 vroeginterventie herstel Feitelijk daklozen Figuur 1: OGGZ ladder, bron: Handreiking OGGZ in de Wmo, J. Wolf, november 2006 Een beter dekkend OGGZ pakket Als uitgangspunten voor een verbeterd OGGZ-pakket hanteert het samenwerkings-verband de volgende uitgangspunten: 1. De bestaande regionale en lokale afspraken uit de afgelopen convenantperiode worden gecontinueerd voor wat betreft ketensamenwerking wonen, dagbesteding, schuldhulpverlening, zorg en voorwaarden/ondersteuning. 2. De komende jaren richt het OGGZ-samenwerkingsverband zich op de verdere ontwikkeling van de terreinen: dagbesteding, zorg, schuldhulpverlening, veiligheid, en preventie. Op deze terreinen beogen de partners een heldere regievoering op cliëntniveau. Er is een stevigere inzet nodig om een integrale aanpak van de basisbehoeften dagbesteding en werk te bereiken. Beter aanbod en minder versnippering van mogelijkheden voor dagbesteding en werk zijn daarin van belang. Tegelijkertijd moet, op korte termijn de samenhang in de zorg versterkt en verbeterd worden. 3. Op het terrein van wonen moet er meer accent komen op consolidatie (evaluatierapport drie jaar OGGZ samenwerking) en verbetering van reeds gemaakte afspraken, onder meer door de bekrachtiging van het convenant toelatingsprotocol over de toewijzing van woningen in schakel 4. Het is nodig om de afspraken over instroom- en uitstroom criteria voor de diverse woonschakels te concretiseren. De inhoud van dit verbeterde pakket van zorg, diensten en voorzieningen wordt in de beleidsdoelen voor de komende jaren hierna verder uitgewerkt (zie II Doelstellingen), onder meer met behulp van instrumenten van het Stedelijk Kompas. Stapsgewijs en samenhangend 2 Onder meer: het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang Rijk/G4, een stedelijk kompas voor de vier grote steden, visiedocument GGZ- Nederland De krachten gebundeld (2005). Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

18 20 Het samenwerkingsverband wil dat het OGGZ-pakket leidt tot de gewenste maatschappelijke resultaten. Daarvoor is het van belang dat de acties in goede onderlinge samenhang plaatsvinden. Dus verbetering van de zorgcoördinatie, de toename van mensen die zelfstandig wonen met ondersteuning, de verbetering van de schuldhulp of dagbesteding en werk zijn geen losse activiteiten, maar moeten elkaar versterken. Daarvoor is het nodig om te kunnen beschikken over goede volginformatie. Het verkrijgen van deze informatie is mede opgenomen als een urgent verbeterpunt. Het is van belang om te weten welk OGGZ activiteitenspoor (het meest) het gewenste of wellicht nadelige effect heeft. Omdat daarover op dit moment nog weinig bekend is wil het samenwerkingsverband de activiteiten de komende jaren stapsgewijs ontwikkelen volgens de plan-do-check-act methode. Door regelmatige evaluaties kunnen de doelstellingen eventueel bijgesteld worden. Daarom zijn de doelstellingen in deel II alleen concreet voor het komende paar jaar. De intentie is tegen het einde van het tweede convenantjaar te bepalen welke kwantitatieve doelstellingen dan actueel en realistisch zijn. Op basis van die kennis is bijstelling mogelijk en de formulering van doelen voor Financiën Vanwege de beperkte middelen voor de OGGZ en het belang van samenwerking om de gewenste doelstellingen te realiseren, hebben de samenwerkingspartners een aantal spelregels afgesproken: 1. Transparante informatie uit te wisselen over de beschikbare structurele en tijdelijke middelen en over de capaciteit van OGGZ-partners; 2. Realisme te betrachten ten aanzien van de beschikbare middelen; 3. In de pas te lopen met de gemeentelijke uitvoering van de Wmo, te leren werken in het tempo en volgens de stappen van ieders besluitvorming; 4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de OGGZ-uitgaven (ook in natura). Partijen in het OGGZ-samenwerkingsverband De Valleiregio Het OGGZ-samenwerkingsverband De Valleiregio omvat het gebied van de gemeenten: Ede, Scherpenzeel, Barneveld en Wageningen in Gelderland, Veenendaal, Rhenen en Renswoude in Utrecht. Aan de samenwerking nemen alle partijen deel die opgenomen zijn in het convenant OGGZ De Valleiregio. Organisatie van de samenwerking Het OGGZ-samenwerkingsverband kiest voor een organisatiestructuur nieuwe stijl, zodat een slagvaardige werkwijze hand in hand gaat met een breed draagvlak om de doelstellingen voor de komende convenantperiode te realiseren. De basis van de organisatiestructuur is een scheiding tussen de opdrachtgeversrol en opdrachtnemersrol van de OGGZ-partijen. Daarmee is ook de regierol van de gemeenten in de OGGZ, zoals vastgelegd in de WMO, in de organisatiestructuur duidelijk. Doelstelling De algemene doelstelling van het OGGZ-samenwerkingsverband is afgeleid van de WMO. Dat wil zeggen dat, partijen zich ten doel stellen het ontwikkelen van een integraal OGGZ-beleid voor de Valleiregio door het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Ze beogen een samenhangend OGGZ-pakket te realiseren dat omvat: het signaleren en bestrijden van risicofactoren, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, en de zorg voor een functionerend centraal punt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen. De inhoud van de specifieke doelstellingen staan geformuleerd in het algeheel OGGZ-meerjarenplan (zie II doelstellingen). De invulling daarvan zal jaarlijks in activiteitenplannen geschieden (zie III activiteiten). Tezamen moeten deze leiden tot het beoogde dekkende OGGZ-pakket. Het OGGZ-samenwerkingsverband hecht er aan om lokale initiatieven en plannen die bottom up uit het werkveld komen, te versterken. Lokaal-regionaal Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

19 21 Uitgangspunt is dat de OGGZ-taken in de eerste plaats, lokaal, per gemeente worden uitgewerkt, indien gewenst worden regionale afspraken gemaakt. Dit uitgangspunt is in de lijn van huidige afspraken. Deze worden dan ook gecontinueerd in de komende convenantperiode. In deze tweede convenantperiode zullen sturing, bewaking en initiatief vanuit de lokale posities meer op de voorgrond staan, in vergelijking met de beginfase van de vorige eerste convenantperiode. Dit heeft consequenties voor de onderlinge taaktoedeling, het voortgangsbeheer van de activiteitenplanning en houdt een accentverlegging in: een minder voortrekkende rol op voorspraak van de gemeente Ede en meer het trekken van actiepunten vanuit en op het lokale niveau. Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

20 22 II Doelstellingen In dit onderdeel zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren, maar ook de doelstellingen waar al projecten of activiteiten voor zijn gestart in het OGGZ-samenwerkingsverband. Meerdere doelstellingen zullen leiden tot modelprocedures, zoals voorgesteld in het Stedelijk Kompas. Gestreefd wordt naar een regionaal kompas in april Doelgroepen 1. Doel is een inzicht te hebben in de aard en omvang van de zorgbehoeften van de diverse OGGZdoelgroepen aan de hand van een indeling in cliëntprofielen. 2. Doel is duidelijkheid te verkrijgen over het onderscheid tussen de OGGZ-doelgroep ten opzichte van de reguliere cliënten van zorgaanbieders. Toelichting Bij doelstelling 1 gaat het om een praktische indeling, bij voorkeur op basis van de zorgmonitor. Deze onderscheidt vier profielen. Indien deze onvoldoende inzicht geven is indeling mogelijk op basis van een quickscan van de huidige OGGZ-doelgroep. De indeling dient ter ondersteuning van (keuzes in) het beleid van het samenwerkings-verband. Bij doelstelling 2 gaat het om een afbakening van de cliënten die tot de OGGZ behoren en de cliënten die tot de reguliere doelgroep van de maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk en verslavingszorg behoren op basis van te formuleren insluitingcriteria. De doelgroepdefinitie geeft het onderscheid onvoldoende aan. Het samenwerkingsverband beoogt beide doelstellingen in 2007 te realiseren. 4. Wonen 3. Doel is beschikbaarheid van woningen, woonschakel 1, 2 en 3 (volgens afspraak regionale aanpak) en beschikbaarheid van woningen voor woonschakels 4, 5 volgens afspraak van evenredige spreiding, onder verantwoordelijkheid van de regiogemeenten. 4. Doel is op korte termijn uitbreiding van plaatsen voor woonschakel 3 5. Doel is inzicht en verbeterde systematiek in de toelating naar woonschakel Doel is een transparante werkwijze te hebben en criteria voor in en uitstroom van en tussen de diverse woonschakels. 7. Doel is verbetering van de doorstroom naar de diverse woonschakels. 8. Doel is aantal benodigde bijzondere woonvormen te onderzoeken en realiseren (containerwoningen) Toelichting Doelstelling 3 refereert aan gemaakte afspraken tussen partners over de verantwoordelijkheden inzake de woonschakels 1 tot en met 5. Doelstelling 4 gaat over de reeds geplande woningen voor woonschakel 3, in Wageningen (28 eenheden) en Veenendaal (26 eenheden). De partners beogen in 2007 goedkeuring voor een locatie te verkrijgen. Daarnaast oriënteert men zich op 19 eenheden in de regio Ede. Doelstelling 5 wordt gerealiseerd met het toelatingsprotocol dat binnenkort ondertekend wordt door gemeenten, corporaties en zorginstanties. Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

21 23 Doelstelling 6 betreft een administratieve uitwerking van het protocol van het werkproces met criteria voor inen uitstroom van de diverse woonschakels. Tevens kan centraal beheer van een actuele wachtlijst van woningzoekenden voor woonschakel 4 bijdragen aan de transparantie. Doelstelling 7 betreft de wens om meer mensen te laten doorstromen naar de diverse woonschakels, maar vooral de wisselwerking tussen 2 en 3 en het aantal naar woonschakel 4 te vergroten. Doelstelling 8 betreft de suggestie om voor enkele specifieke situaties een vijftal onconventionele woonvormen ter beschikking te hebben in de regio, bijvoorbeeld containerwoningen. Toetsing is nodig is of het hier om incidenten gaat, dergelijke woningen voor hen de werkelijke oplossing zijn of dat voor de betrokken OGGZ cliënten alternatieven denkbaar zijn (bijv. door verbeterde ketensamenwerking en ondersteuningsafspraken om excuus woningen te vermijden). 5. Dagbesteding 9. Doel is de realisatie van ketensamenwerking tussen de instanties in de Valleiregio op het gebied van dagbesteding voor de OGGZ-doelgroep. 10. Doel is het dagbestedingsaanbod binnen de Valleiregio blijvend af te stemmen, wat betreft volume en variëteit, op de vigerende vraag naar dagbesteding van de OGGZ-cliënten Toelichting Doel 9 omvat het streven van de instanties om te komen tot een ketensamenwerking op het gebied van dagbesteding voor de OGGZ-doelgroep, zodat bereikt wordt dat cliënten optimaal voorzien kunnen worden van dagbesteding en daarbij geen belemmering vinden van de huidige organisatieschotten. Het doen van een goed dagbestedingaanbod beschouwen de instanties als evident om OGGZ-cliënten met behulp van dagbesteding sociaal en maatschappelijk te laten participeren. De ketensamenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke visie op dagbesteding en het dienstverleningsconcept. De realisatie van dit doel wordt inmiddels opgepakt via de eind 2006 gestarte pilot Dagbesteding OGGZ fase 2. Doel 10 is gericht op het realiseren van een dagbestedingaanbod binnen de Valleiregio die de huidige en toekomstige vraag naar dagbesteding door de OGGZ-doelgroep adequaat beantwoordt. De instanties hebben hierin een gezamenlijke verant-woordelijkheid. Door de ketensamenwerking hebben de instanties gezamenlijk zicht op de vraag en het aanbod en nemen zij voor de onderkende lacunes in het dagbestedingaanbod ook gezamenlijk de benodigde (beleids- en uitvoerings)acties om het aanbod op peil te hebben en te houden. 6. Zorg 11. Doel is m.b.v continuering van het Regionale Vangnetteam Valleiregio en de centrale meldfunctie verbeterde zorgcoördinatie te bewerkstelligen. 12. Doel is verbetering van de regievoering op cliëntniveau. 13. Doel is verbetering van de OGGZ-ketenzorg, vooral doorstroom en wachttijden van de zorgoverleggen/vangnetteam naar de reguliere zorg, en gelijktijdig de daaromheen individueel benodigde lokale (Wmo, Wwb, wonen) ondersteuningsarrangementen op lokaal niveau in te zetten (schuldhulp, wonen, inkomen, dagbesteding, werk). Toelichting Doelstelling 11 betreft de reeds bestaande afspraken over de RVV en de meldfunctie die beide onder operationele regie van de HGM plaatsvinden. Daarbij dient voor de komende jaren een actuele financiële regeling afgesproken worden met de centrumgemeenten en de participerende instellingen, die past binnen de Drieluik OGGZ De Valleiregio mei 2007

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Dialoog, co creatie en coalitievorming

Dialoog, co creatie en coalitievorming Dialoog, co creatie en coalitievorming Van het faciliteren van netwerken naar het regisseren van een integrale benadering en werkwijze. rik.gerritsen@vggm.nl egbert.van.der.meer@bmc.nl Workshop 6 Kaders

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

De woonladder in de subregio Bommelerwaard. Samenwerkingsovereenkomst. De Woonladder. %go: regio rivierenland

De woonladder in de subregio Bommelerwaard. Samenwerkingsovereenkomst. De Woonladder. %go: regio rivierenland De woonladder in de subregio Bommelerwaard Samenwerkingsovereenkomst. i 1 De Woonladder / %go: regio rivierenland Ondertekenaars : Gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Woonlinie, De Kernen, Woningstichting

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Visie OGGz Zuidwest Drenthe

Visie OGGz Zuidwest Drenthe Visie OGGz Zuidwest Drenthe I. Doelgroep De landelijk en wettelijk gehanteerde term OGGz betekent Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is gericht op mensen met meervoudige complexe problematiek

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage (versie 10 februari 2012) Vragen en antwoorden voorgelegd aan VWS, inclusief reactie VWS 1. Eigen bijdrage tweedelijns

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: begeleiding voor mensen met psychosociale Problematiek in Zoetermeer Zoetermeer, 19 mei 2011 Geacht

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar Raadsvoorstel Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Programma : Met elkaar voor elkaar Voorstel De Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Samen Sterk! vaststellen. Voorstel in het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie Welkom Marion Suijker, voorzitter Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Regionale (O)GGZ werkconferentie Doel conferentie Programma Start ontwikkelen visie OGGZ en collectieve preventie GGZ Input leveren

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 iţemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk en wethouder Koster Portefeuille(s) : Wonen en

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie