Themabegroting Gemeente Heerenveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen"

Transcriptie

1 Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011

2

3 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert Heerenveen werkt Heerenveen kiest voor leefbaarheid wijken en dorpen Heerenveen bevordert meedoen Heerenveen stimuleert duurzaamheid Heerenveen ontwikkelt 49 Deel 2 Paragrafen 0.1 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen 77 Deel 3 Financiële begroting 0.1 Totaaloverzicht themabegroting Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht van te verstrekken subsidies Berekening EMU-saldo Projecten grondbedrijf e.a Investeringsplan Grafiek totaal begroting Verklaring verschillen 2012 t.o.v

4 2

5 Deel 1 Themaplan 3

6 4

7 Inleiding 5

8 6

9 Algemeen Voor u ligt de themabegroting Met de zes thema s wordt invulling gegeven aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In het BBV is onder meer bepaald dat er twee bestuurlijke begrotingsdocumenten worden opgesteld: De themabegroting voor de raad die de kaderstellende en controlerende rol van de raad ondersteunt; De productenraming voor burgemeester en wethouders, waarmee aan de uitvoerende en beheersfunctie invulling wordt gegeven. Uitgangspunten Bij de uitwerking van de themabegroting 2012 zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: continuering van het bestaande beleid vanuit de begroting 2011; besluitvorming voortvloeiende uit de door de gemeenteraad op 7 juli 2011 vastgestelde Verantwoordings- en Perspectiefnota 2011; verwerking kapitaallasten voortvloeiende uit de geplande vervangingsinvesteringen en vrijval van kapitaallasten van aflopende investeringen; een verwachte loon- en prijsstijging van 1,5%; verhoging met het verwachte inflatiepercentage (1,5%) voor belastingen, leges en overige tarieven. de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de circulaire van 31 mei 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 2012 ten opzichte van 2011 In onderdeel 8 van de financiële begroting is (op hoofdlijnen) een specificatie opgenomen van de verschillen 2012 ten opzichte van Omdat met name de Bezuinigings- en Ciska voorstellen op meerdere thema s betrekking hebben, is het niet mogelijk om een splitsing per thema te verstrekken. De themabegroting De themabegroting van Heerenveen telt zes thema's: 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 02. Heerenveen werkt 03. Heerenveen kiest voor leefbaarheid wijken en dorpen 04. Heerenveen bevordert meedoen 05. Heerenveen stimuleert duurzaamheid 06. Heerenveen ontwikkelt Op de thema s is ter informatie ook een overzicht van de desbetreffende reserves en voorzieningen opgenomen. De geformuleerde ER-doelen zijn niet in alle gevallen meer actueel. Omdat de Verantwoordings- en Perspectiefnota met name het moment is om in dit onderdeel te muteren, zullen wij hieraan bij het samenstellen van genoemd document in 2012 aandacht schenken. Naast de thema's schrijft het BBV voor dat de begroting een aantal verplichte paragrafen moet bevatten. De paragrafen bevatten onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Nota grondbeleid en gebiedsontwikkeling In de vastgestelde Nota grondbeleid en gebiedsontwikkeling is afgesproken om jaarlijks bij de themabegroting een extra bijlage toe te voegen van alle lopende projecten in l het grondbedrijf. Met ingang van 2012 zijn ook de overige grote projecten hieraan toegevoegd. 7

10 8

11 Thema's 9

12 10

13 Thema 1: Heerenveen bestuurt en organiseert! 1.1 Beschrijving en hoofdstructuur Dit thema bevat naast inhoudelijke doelen ook organisatiedoelen. De inhoudelijke doelen zijn onder het subthema Heerenveen bestuurt samengebracht en de organisatiedoelen onder het subthema Heerenveen organiseert. Heerenveen organiseert omvat alle thema s van deze begroting, om de procesmatige en projectmatige ondersteuning van de organisatie als geheel in beeld te kunnen brengen. Heerenveen bestuurt en organiseert Heerenveen bestuurt inhoudelijke doelen Heerenveen organiseert procesmatige en ondersteunende doelen bestuurt en regelt heft faciliteert evenementen werkt samen bevordert veiligheid verleent diensten handhaaft koopt in verbetert beheert eigendommen en zaken schept organisatorische voorwaarden 11

14 1.2 Koers van Heerenveen Het Collegeprogramma geeft op hoofdlijnen de door het college gekozen koers aan. Bij Heerenveen bestuurt wordt in het Collegeprogramma de nadruk gelegd op de inzet van instrumenten om Heerenveen een krachtige gemeente te laten blijven, om burgerparticipatie en dienstverlening een impuls te geven en om in samenwerking met alle betrokken partijen veiligheid in de breedste zin te behouden en te doen toenemen. Bij Heerenveen organiseert zet het College in op een sluitende, solide begroting en een verantwoorde reservepositie. 1.3 Doelen, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten Heerenveen bestuurt en regelt ER-doelen 1. grotere betrokkenheid van burgers bij de politiek; 2. ruimere mogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente om deel te nemen aan de voorbereiding en uitvoering van beleid; 3. gezondere gemeentelijke financiën als basis voor het beleid met daarbij aandacht voor de lastendruk die rust op de burgers; 4. meer inzetten van (e)participatie; 5. herkenbaarder organisatie; 6. minder regelgeving. Resultaten begrotingsjaar Realisatie voorgenomen bezuinigingen. - Treasury - Algemene wet bestuursrecht en wet dwangsom (implementatie aanbevelingen evaluatie). - Implementatie gemeentebrede visie deregulering, zoals vastgesteld door de raad op 27 juni Beoogde maatschappelijke effecten - Adequate naleving wet- en regelgeving. - Verantwoorde financiele positie en daaraan verbonden schulden, kosten en risico s. - Vermindering van administratieve lastendruk voor de burgers en bedrijven. - Meer zelfredzaamheid van en invulling eigen verantwoordelijkheid door burgers en bedrijven Heerenveen heft ER-doelen 1. Transparant stelsel van lokale belastingen en heffingen, waarbij in principe de lokale heffingen kostendekkend zijn. 12

15 Resultaten begrotingsjaar Een gefaseerde verhoging (2012 en 2013) van de slagboomtarieven op de Milieustraat, in overleg met de andere 2 Diftar-gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf - Een verhoging van een onderdeel van de afvalstoffenheffing, dus een lastenverzwaring voor de burger. - Een gefaseerde verhoging verhoging van de Onroerende zaakbelasting met jaarlijks 2% tot en met Het verhogen van de Hondenbelasting met 38% als uitvloeisel van het profijtbeginsel. - Het verhogen van de Toeristenbelasting met 100% (verdubbeling), als uitvloeisel van het profijtbeginsel. - Het verhogen van de Bouwleges met gemiddeld 39%, als uitvloeisel van het profijtbeginsel. - Over de hele linie worden tarieven, naast beleidstechnische maatregelen, met het inflatiepercentage (1,5%) aangepast. Beoogde maatschappelijke effecten - Bewustwording de vervuiler betaalt Heerenveen faciliteert evenementen ER-doelen 1. Ambitie om op termijn samen met andere partners citymarketing- en promotie vorm te geven; 2. Belevingswaarde van het centrum vergroten; 3. Verbeteren uitstraling en authenticiteit van het centrum; 4. Meer afstemming zoeken; 5. Verduidelijken in rollen/verantwoordelijkheden ( wie organiseert ); 6. Beeldmerk ontwerpen om uiting te geven aan gezamenlijkheid evenementen en activiteiten. Beeldmerk moet bijdragen aan gewenst imago; 7. Heldere afspraken t.a.v. de communicatie-aanpak (de ontwikkeling en bewaking); 8. Initiatieven in buitengebied sterker koppelen aan toeristisch profiel Zuidoost Fryslân; 9. Meer bezoekers en bestedingen in het Centrum waardoor het voorzieningenaanbod kan worden behouden. Resultaten begrotingsjaar Evaluatie vastgesteld terrassenbeleid. - Opstarten procedure van een bestemmingsplanwijziging. - Onderzoek naar toestaan van serres en schermen in de wintertijd (horecapanden). - Aanpassing Vigerende BeeldKwaliteitsplan voor het Centrum. - Treffen van fysieke maatregelen (aankleding) voor verbeterde marketing in relatie tot promotie en aankleding van het centrum. Beoogde maatschappelijke effecten / deze zijn mede gerelateerd aan die van Een bruisend en gezellig Heerenveen waarin gastvrijheid, goodwill en waardering van initiatieven de sleutelbegrippen vormen. 13

16 1.3.4 Heerenveen werkt samen ER-doelen 1. Samenwerking bevorderen met partners, andere overheden en in het bijzonder met onze omliggende gemeenten. 2. Heldere afspraken over waarborging herkenbaarheid van afzender bij samenwerking. Resultaten begrotingsjaar Vervolg op Wet Arhi-procedure (Wet algemene regels herindeling) voor de herindeling van Boarnsterhim en nadere uitwerking van de organisatorische effecten. - Inzicht in de e(on)mogelijkheden tot shared advisory en/of shared service met andere gemeenten. - De samenwerking Werken in Friesland verder versterken en uitbouwen. - Beheersing of (bij voorkeur) verlaging van gemeentelijke kosten. - Voorbereiding van de grenscorrectie met de gemeente Skarsterlân. - Op basis van een nog op te stellen bedrijfsplan zal besluitvorming plaatsvinden op het gebied van handhaving/vergunningverlening. Beoogde maatschappelijke effecten - De schaalgrootte van Heerenveen staat in betere verhouding tot het voedingsgebied van voorzieningen in Heerenveen. - Beheersing of (bij voorkeur) verlaging van gemeentelijke kosten. - Financiële voordelen door schaalvergroting van gemeenten Heerenveen bevordert veiligheid ER-doelen 1. verdere professionalisering van de brandweerzorg ten bate van een adequate hulpverlening. 2. zowel bestuurlijk als operationeel optimaal voorbereid blijven op rampen en grootschalige incidenten. 3. betere inrichting en facilitering van de veiligheidsketen, zodat passend en op de juiste schaal wordt gereageerd op signalen van (dreigende) onveiligheid. Resultaten begrotingsjaar Het leveren van voldoende brandweerzorg. - Adequaat inspelen op de ontwikkelingen rond regionalisering. - Verbeteren kwaliteitsniveau brandweer (inclusief opkomsttijden). - Versterking van de gemeentelijke bevolkingszorg ten tijde van rampen en crises in lijn met de Wet Veiligheidsregio s. - Integraal Veiligheidsplan en uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Het geactualiseerde Integraal veiligheidsplan (actualisatie beleidsplan Op Schaal, nota integrale veiligheid, 2008) zal in het 4 e kwartaal 2011 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Vooruitlopend hierop zijn conform een door de raad in maart 2011 vastgestelde startnotitie mogelijke prioriteiten/beleidsversterkingen binnen het veiligheidsbeleid in juni 2011 besproken met de raad (commissie Algemene Zaken). Op grond van de gedachtenwisseling tijdens de raadscommissie kan geconcludeerd --worden dat de mogelijke beleidsversterkingen zouden moeten plaats vinden binnen de volgende 4 terreinen: a. Veilig wonen en leven in eigen buurt: b. Zorg voor jeugd en jongeren: 14

17 c. Veilig ondernemen en uitgaan: d. Borging fysieke veiligheid: - In het bedoelde Integrale veiligheidsplan zal ook aandacht besteed (blijven) worden aan alle andere thema s binnen Integrale Veiligheid. Het vast te stellen plan zal jaarlijks door het college worden uitgewerkt in een Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan voor 2012 is uiteraard nog niet vastgesteld. Naast de genoemde beleidsversterkingen, zullen -voortbordurend op het Uitvoeringsplan van 2011 en de V&P nota in 2012 in ieder geval de volgende resultaten behaald moeten worden: a. het aangesloten blijven op Burgernet; V&P nota 2011: structureel. b. de structurele inzet van Bemiddeling in de buurt: naast een bedrag van is in de V&P nota 2011 een bedrag van opgenomen voor de jaarschijven 2012 en 2013 ten behoeve van inzet coördinator 4 u/w en mediator 8 u/w, dan wel ten behoeve van (omzetting naar) Buurtbemiddeling (= door vrijwilligers). c. het instellen van een Integrale Wijkveiligheidsmonitor (V&P nota 2011, beleidsmatige ontwikkeling). d. het implementeren van de voetbalwet en voetbalverordening. Benodigd budget (formatie): eenmalig: e. Het intensiveren van de communicatie m.b.t. (de aanpak van) onveiligheid; naar verwachting binnen bestaande budgetten. Beoogde maatschappelijke effecten - Verhoging brandveiligheid in de gemeente Heerenveen. Integrale veiligheid (prioriteiten ) 1. Vermindering (woon)overlast 2. Verminderen huiselijk geweld 3. Vermindering woninginbraken 4. Versterken zelfredzaamheid 5. Voorkomen en terugdringen jeugdoverlast en crimineel gedrag jongeren 6. Verminderen multieproblematiek bij jongeren 7. Verantwoord middelengebruik 8. Vergroten betrokkenheid inwoners en ondernemers bij veiligheid en leefbaarheid 9. Voorkomen overlast/openbare ordeverstoringen bij evenementen (voetbal) 10. Vergroten veiligheid en leefbaarheid in kern/buurt/wijk 11. Verbeteren doorstroming evenementenverkeer en terugdringen parkeeroverlast 12. Borgen actualiteit en ontsluiting risicobronnen en kwestbare objecten Heerenveen verleent diensten ER-doelen 1. Meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven bij vergunningverlening; 2. Het aanvragen van diensten en producten toegankelijker maken door zowel in te zetten op de website als op de digitale balie. Resultaten begrotingsjaar Actualisering en deregulering kapvergunningenbeleid minder regels voor de burger, vereenvoudigde procedures en beleid, bescherming beschermwaardige houtopstanden; - Deregulering van de APV, de standplaatsenverordening, de ligplaatsenverordening, de uitvoering van de wet BIBOB; - Uitvoering pilot gedereguleerd welstandsbeleid, deregulering bestemmingsplannen; - Beleidsregels inzake Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. 15

18 - Vervanging van het Content Mangement System - De lancering van de nieuwe website met inbegrip van een verbeterd digital loket en aanbod digitale producten. - Een vernieuwd geautomatiseerd klantverwijssysteem met als onderdeel een ticketzuil. Beoogde maatschappelijke effecten - Een burger met eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn directe woonomgeving en behoud en bescherming van een herkenbare, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Behoud van de beeldkwaliteit en herkenbaarheid van woonomgeving en landschap met speciale aandacht voor monumentale waarden en de samenhang van monumentale houtopstanden en panden; - Verdere vergroting en borging van digitale dienstverlening - Bevorderen van de zelfredzame burger op zowel het fysieke als digitale kanaal Heerenveen handhaaft ER-doelen 1. Betere handhaving van wet- en regelgeving; 2. Verder aanpassen van onnodige en ondoorzichtige regelgeving binnen de juridische mogelijkheden van de gemeente Heerenveen. Resultaten begrotingsjaar Scherper en helderder prioriteitstelling voortvloeiend uit de evaluatie van het (nieuw vastgestelde) Handhavingsbeleid. - Uitwerking visie deregulering. Beoogde maatschappelijke effecten - Verbetering naleefgedrag. - Meer zelfredzaamheid van en invulling eigen verantwoordelijkheid door burgers en bedrijven Heerenveen koopt in ER-doelen 1. doelmatiger en rechtmatig inkopen; 2. maatschappelijk verantwoord inkopen/duurzaam inkopen. Resultaten begrotingsjaar Vanuit de jaarlijkse spendanalyse inkoopacties benoemen, die leiden tot de beoogde bezuiniging. - Waar mogelijk duurzaam inkopen. - Binnen de kaders van rechtmatigheid en financiën rekening houden met de plaatselijke markt. Beoogde maatschappelijke effecten - Het bij externe partijen verkrijgen van de gewenste kwaliteit tegen de beste prijs op het gebied van werken, leveringen en diensten. De gevolgen zijn direct en indirect merkbaar voor de ingezetenen van de gemeente. 16

19 - Het bieden van kansen aan lokale/regionale bedrijven waar dit binnen de kaders van functionaliteit, financiën en rechtmatigheid mogelijk is Heerenveen verbetert ER-doelen 1. beter zicht op de effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid; 2. verdere professionalisering van de dienstverlening; 3. verdere ontwikkeling naar een organisatie waar medewerkers eigen verantwoordelijkheid tonen en vrijheid hebben in de manier waarop zij hun vooraf afgesproken bijdrage aan de doelen van de organisatie leveren; 4. verdere verbetering van de P&C-instrumenten (programmabegroting, dienstplannen etc.) op basis van een themagerichte indeling en aansluiten bij de gemeentelijke huisstijl; 5. betere informatiehuishouding, door onder meer de verticale (per dienstonderdeel) te veranderen in een horizontale (organisatiebrede) informatievoorziening. Resultaten begrotingsjaar Doorontwikkeling en uitbreiding van basisregistraties, waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). - Systeem van functiewaarderen HR21 (geïmplementeerd); - HRM visie (werving en selectie, mobiliteit, functioneren, beoordelen en belonen, leiderschap, werkgeverschap, management- en bestuursinformatie). - Doorontwikkeling interne bedrijfsvoering. - Doorontwikkeling bedrijfsinformatiesystemen. Beoogde maatschappelijke effecten - Beheersing of (bij voorkeur) verlaging van gemeentelijke kosten. - Beheersing afhandeling(stermijnen). - Gemeente Heerenveen als aantrekkelijke werkgever. - Beheersing van gemeentelijke kosten. - Verdere vergroting en borging van digitaal werken en digitale informatievoorziening (intern en extern) Heerenveen beheert eigendommen en zaken ER-doelen 1. beter en gecentraliseerd inzicht in gemeentelijke (te beheren) zaken en eigendommen; 2. beter (vastgoed)beheer. Resultaten begrotingsjaar Vastgoedbeheer meer in eigen beheer opgepakt. - Marktconforme pachtprijzen. - Het beheer van de eigendommen wordt efficiënter, effectiever en beter gericht op actualiteiten en ontwikkelingen; - Invulling geven aan de oprichting stichting monumenten teneinde de onderhoudsgelden optimaler te benutten. 17

20 Beoogde maatschappelijke effecten - Meer rendement uit onroerend goed Heerenveen schept organisatorische randvoorwaarden ER-doelen 1. effectiever lerende ambtelijke organisatie; 2. blijvende aandacht voor de integriteit; 3. heldere kaders communicatiebeleid; 4. medewerkers breder inzetbaar; 5. sterke verbetering stabiliteit van de voorzieningen centraal en decentraal; 6. hogere snelheid in dataverkeer; 7. flexibeler en breder gebruik van ICT als informatiebron, zowel voor onze burgers als interne gebruikers; 8. beter ingericht naar ook toekomstige in- en externe ontwikkelingen in samenwerkingsvormen; 9. beter ingericht en toegerust op de steeds enorm toenemende vraag naar digitale informatie; 10. een beter op de individuele rol van de medewerkers ingerichte werkplek; 11. betere en efficiëntere voorziening voor koffie en catering; 12. efficiënter gebruik van de ruimte in onze gebouwen. Resultaten begrotingsjaar Levend houden van integriteit en transparantie over nevenfuncties en werkzaamheden. - Communicatiebeleid en kaders (waaronder huisstijl) en social media. - Vervanging van het Content Management System, de website, het intranet en het raadsinformatiesysteem (RIS). - IT visie met agenda en financiele planning. - Applicatie- en informatiearchitectuur. - Start met implementatie van zaakgericht werken (midoffice). - Delegatie en mandaat (geactualiseerd en digitaal onderhouden geïmplementeerd). Beoogde maatschappelijke effecten - Integere ambtenaren en bestuurders. - Zelfredzame burger. - Verdere vergroting en borging van digitaal werken en digitale informatievoorziening (intern en extern); - Verdere vergroting en borging van digitale dienstverlening; - Juiste en effectieve ontsluiting van gevraagde informatie vanuit de organisatie. 18

21 1.4 Wat gaat dat kosten (Bedragen x 1.000) Lasten Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting Bestuurszaken Veiligheidsbeleid Dierenopvang Privaatrechtelijke Zaken Beheer eigendommen Kermissen, markten, evenementen Belastingen Openbare orde en rampenbeheersing Vergunningverlening, verkeer Bouwvergunningen Overige vergunningen Verkiezingen Reisdocumenten Burgerlijke stand Brandweer Oud archief Algemene uitgaven en inkomsten Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Voormalig personeel Rechtsbescherming Communicatie Griffie Totaal Lasten (Bedragen x 1.000) Baten Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting Bestuurszaken Veiligheidsbeleid Dierenopvang Privaatrechtelijke Zaken Beheer eigendommen Kermissen, markten, evenementen Belastingen Openbare orde en rampenbeheersing Vergunningverlening, verkeer Bouwvergunningen Overige vergunningen Verkiezingen Reisdocumenten Burgerlijke stand Brandweer Oud archief Algemene uitgaven en inkomsten Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Voormalig personeel Rechtsbescherming Communicatie Griffie Totaal Baten Saldo Lasten / Baten

22 1.5 Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen thema 1: Heerenveen bestuurt en organiseert Reserve Omschrijving Stand Storting Onttrekking Stand Rente Algemene Reserve geblokkeerd Algemene reserve niet geblokkeerd Algemene bedrijfsreserve exploitatie gronden Dienstreserve Visie en Ontwikkeling Eigen risico tractie Leegstandsrisico Werk-State a/d Trambaan Dienstreserve Regie en Realisatie Dienstreserve Publiekszaken en Veiligheid Facilitaire diensten en middelen Digitaal Archiveren Informatie Communicatie Technologie Effecten invoering BTW-compensatiefinds Reserve kapitaallasten Frictiekosten concern Dienstreserve Organisatie en Ondersteuning Totaal reserves Voorziening Omschrijving Stand Storting Onttrekking Stand Rente Kostenverhaal herinrichting centrum Heerenveen Groot onderhoud gemeentehuis Accommodatiebeleidsplan Groot onderhoud MFA Us Kubus Groot onderhoud MFA De Barte De Knipe Gevolgen wet APPA WAO-fonds Inventaris gemeentehuis Afwikkeling projecten Faciliteiten Raad Millenniumactiviteiten 2008,2009 en Totaal voorzieningen Totaal middelen Heerenveen bestuurt en organiseert voorzieningen reserves Inkomsten exploitatie uitgaven exploitatie x

23 Thema 2: Heerenveen werkt! 2.1 Beschrijving en hoofdstructuur Onder het programma Heerenveen werkt vallen alle activiteiten die leiden tot economische participatie en tot een structurele en duurzame versterking van de economie van Heerenveen. Het achterliggende doel is om daarmee het gemiddeld besteedbaar inkomen te vergroten van de inwoners van Heerenveen en van hen die hier werken. Het versterken van de economie betekent, dat wij streven naar het vergroten van de werkgelegenheid en het verkleinen van de werkloosheid. Enerzijds is daarvoor een economisch beleid gericht op het faciliteren en stimuleren van ondernemers(schap) nodig, anderzijds een sterk sociaal beleid. Het arbeidsmarktbeleid is de verbindende schakel tussen het economisch en het sociaal beleid. Heerenveen werkt Versterken economie Versterken economische participatie van inwoners Kennisoverdracht, innovatie, ondernemerschap, samenwerking Toerisme, recreatie, plattelandsontwikkeling Profilering, positionering, acquisitie Onderwijs, Arbeidsmarkt Iedereen aan het werk ja nee Iedereen passend werk Iedereen maatschappelijk sociaal actief 21

24 2.2 Koers van Heerenveen Het thema 'Heerenveen werkt' heeft twee sporen. De hoofddoelstellingen voor de komende jaren zijn: 1. versterken van de economie in Heerenveen; 2. versterken van de economische participatie in Heerenveen. De eerste hoofddoelstelling zoals bedoeld in dit thema wordt middels de volgende speerpunten uitgewerkt: Heerenveen stimuleert kennisoverdacht, innovatie, ondernemerschap en samenwerking Toegang tot kennis en het toepassen daarvan is goed voor ondernemers. Inspelen op nieuwe markten, producten, processen verhoogt de economische vitaliteit van het ondernemen. Het MKB is een belangrijke motor voor werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven. We investeren daarom in een goede relatie met deze sector. Veel MKB bedrijven hebben te weinig tijd en aandacht voor kennisoverdracht, innovatie en samenwerking. Daarnaast is het nodig om de aansluiting van het bedrijfsleven met het onderwijs te verbeteren. Het stimuleren van netwerkvorming en concrete samenwerking is essentieel. Het optimaal gebruik maken van de bestaande relatienetwerken en de accountmanagers zijn van groot belang. Heerenveen wil samen met andere partijen de kansen die er zijn benutten door projecten op te pakken en te stimuleren. Heerenveen benut de kansen op het gebied van toerisme en recreatie en stimuleert plattelandsontwikkeling Het MKB zorgt voor bedrijvigheid in de dorpen en op het platteland en heeft daarnaast een functie voor de leefbaarheid. Deze bedrijven stellen we in de gelegenheid om door te groeien op de bestaande locatie voor zover dit past qua schaal, landschap en dergelijke. Toerisme is één van de groeisectoren in de economie. Heerenveen heeft een bescheiden positie in de toeristische markt, maar kan profiteren van de kansen die er liggen. Meer geld voor vrije tijd en de aanwezige kwaliteiten van het gebied bieden een goede uitgangspositie. Het stimuleren van samenwerking en promotie is een belangrijk aandachtspunt. Middels kleinschalige projecten kan veel worden bereikt. Als gevolg van de economisch crisis heeft het binnenlands toerisme goede vooruitzichten. Regionale samenwerking is nodig om de potenties te benutten. Heerenveen scherpt haar profilering, positionering en acquisitie aan Heerenveen heeft een goed imago, zowel als woongemeente als bij ondernemers. De naamsbekendheid van de voetbalclub en Thialf dragen daar aan bij. Vanuit economisch perspectief is het belangrijk het profiel van Heerenveen verder aan te scherpen en nog sterker in te zetten als marketinginstrument (breed). Met de tweede hoofddoelstelling beogen we dat: Iedereen aan het werk is Iedereen die kan werken willen wij een eerlijke kans geven. Iedereen die tot de Heerenveense beroepsbevolking hoort is economisch zelfstandig. Het gaat dus om betaald werk. Dit is een kwantitatieve opgave. Hiervoor is nodig dat er voldoende en gevarieerde werkgelegenheid in Heerenveen is. Ook is goede ondersteuning en onderwijs nodig voor diegenen die niet op eigen kracht werk kunnen vinden. Werk gaat boven uitkering. Dat betekent dat we ons blijvend actief inzetten op het helpen vinden van een baan voor mensen die werkloos zijn of dat dreigen te worden. Jongeren hebben onze speciale aandacht. De budgetten die we van het rijk ontvangen komen de aankomende jaren steeds meer onder druk. De samenwerking in het werkplein Heerenveen staat onder druk als gevolg van aangekondigde rijksbezuinigingen op het UWV. We zetten daarom sterk in op het beheersen van de kosten. Een van de middelen is het beperken van de instroom in de WWB. De gemeente neemt (als goed voorbeeld) mensen uit kwetsbare groepen in dienst of biedt hen gelegenheid om werkervaring op te doen. Dat laatste geldt ook voor stagiaires. 22

25 Voor de mensen die werken is het doel dat: Iedereen passend werk heeft Dit is werk dat past bij zijn/haar kwaliteiten en ambities en zorgt dat door (bij)scholing (een leven lang leren) iedereen inspeelt op ontwikkelingen in het vakgebied. Dit is een kwalitatieve opgave en vraagt om evenwicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en partijen die hier flexibel op inspelen. Hiervoor zijn nodig innovatieve ondernemers, vraaggerichte onderwijsinstellingen, flexibele werknemers en goede samenwerking. Gezien de financiële problemen bij Caparis en onze beperkte invloed hierop, heeft het beheersen van de kosten van de sociale werkvoorziening een hoge prioriteit in Als de eerste doelstelling tijdelijk of voor langere tijd voor iemand niet haalbaar is, is het afgeleide doel dat: Iedereen maatschappelijk of sociaal actief is Re-integratie op de arbeidsmarkt is een belangrijk doel, maar het is realiteit dat er ook mensen zijn die, ondanks allerlei inspanningen, niet in reguliere banen kunnen functioneren. Het is belangrijk dat deze mensen zoveel mogelijk maatschappelijk actief blijven. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligerswerk of nieuw te creeëren banen als toezichthouder of dorpswachter. Dit onderdeel is verder opgenomen onder het thema Heerenveen bevordert meedoen. Heerenveen stimuleert samenwerking tussen de ondernemers en onderwijs Het onderwijs-arbeidsmarktbeleid draagt bij aan beide hoofddoelstellingen. De gemeente Heerenveen is actief in netwerken om de samenwerking tussen partners op het gebied van onderwijs en ondernemers te verbeteren. 2.3 Doelen, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten Heerenveen stimuleert kennisoverdacht, innovatie, ondernemerschap en samenwerking ER-doelen 1. Meer werkgelegenheid in het algemeen en specifiek op de bedrijventerreinen, in de (zakelijke) dienstverlening, in de toeristische sector in de dorpen c.q. het landelijk gebied; 2. Meer innovatiepotentieel binnen het bedrijfsleven; 3. Meer startende ondernemers. Resultaten begrotingsjaar Verkenning (en uitwerking) van de mogelijkheden van healthy ageing gezond oud worden en blijven - voor Heerenveen en haar ondernemers; - Economische visie van F4 (vier grote economische kernen) in Friesland; - Een analyse van de kansen en mogelijkheden van de logistieke sector in Heerenveen en omgeving (kwaliteiten bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven, samenwerking, innovatie, arbeidsmarkt, overige verbindingen); - Een analyse van de kansen en mogelijkheden van de metaal sector in Heerenveen en omgeving (kwaliteiten bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven, samenwerking, innovatie, arbeidsmarkt, overige verbindingen); - 1 tot 2 themabijeenkomsten voor startende ondernemers en ZZP-ers. 23

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Themabegroting 2013. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2013. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2013 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 09 oktober 2012 Inhoudsopgave Themabegroting 2013 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Themabegroting 2015. 30 september 2014

Themabegroting 2015. 30 september 2014 Themabegroting 2015 30 september 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thema 1: Heerenveen bestuurt en organiseert! 1.1 Beschrijving en hoofdstructuur Dit thema bevat naast inhoudelijke doelen ook organisatiedoelen.

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie