Themabegroting Gemeente Heerenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen"

Transcriptie

1 Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011

2

3 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert Heerenveen werkt Heerenveen kiest voor leefbaarheid wijken en dorpen Heerenveen bevordert meedoen Heerenveen stimuleert duurzaamheid Heerenveen ontwikkelt 49 Deel 2 Paragrafen 0.1 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen 77 Deel 3 Financiële begroting 0.1 Totaaloverzicht themabegroting Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht van te verstrekken subsidies Berekening EMU-saldo Projecten grondbedrijf e.a Investeringsplan Grafiek totaal begroting Verklaring verschillen 2012 t.o.v

4 2

5 Deel 1 Themaplan 3

6 4

7 Inleiding 5

8 6

9 Algemeen Voor u ligt de themabegroting Met de zes thema s wordt invulling gegeven aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In het BBV is onder meer bepaald dat er twee bestuurlijke begrotingsdocumenten worden opgesteld: De themabegroting voor de raad die de kaderstellende en controlerende rol van de raad ondersteunt; De productenraming voor burgemeester en wethouders, waarmee aan de uitvoerende en beheersfunctie invulling wordt gegeven. Uitgangspunten Bij de uitwerking van de themabegroting 2012 zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: continuering van het bestaande beleid vanuit de begroting 2011; besluitvorming voortvloeiende uit de door de gemeenteraad op 7 juli 2011 vastgestelde Verantwoordings- en Perspectiefnota 2011; verwerking kapitaallasten voortvloeiende uit de geplande vervangingsinvesteringen en vrijval van kapitaallasten van aflopende investeringen; een verwachte loon- en prijsstijging van 1,5%; verhoging met het verwachte inflatiepercentage (1,5%) voor belastingen, leges en overige tarieven. de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de circulaire van 31 mei 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 2012 ten opzichte van 2011 In onderdeel 8 van de financiële begroting is (op hoofdlijnen) een specificatie opgenomen van de verschillen 2012 ten opzichte van Omdat met name de Bezuinigings- en Ciska voorstellen op meerdere thema s betrekking hebben, is het niet mogelijk om een splitsing per thema te verstrekken. De themabegroting De themabegroting van Heerenveen telt zes thema's: 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 02. Heerenveen werkt 03. Heerenveen kiest voor leefbaarheid wijken en dorpen 04. Heerenveen bevordert meedoen 05. Heerenveen stimuleert duurzaamheid 06. Heerenveen ontwikkelt Op de thema s is ter informatie ook een overzicht van de desbetreffende reserves en voorzieningen opgenomen. De geformuleerde ER-doelen zijn niet in alle gevallen meer actueel. Omdat de Verantwoordings- en Perspectiefnota met name het moment is om in dit onderdeel te muteren, zullen wij hieraan bij het samenstellen van genoemd document in 2012 aandacht schenken. Naast de thema's schrijft het BBV voor dat de begroting een aantal verplichte paragrafen moet bevatten. De paragrafen bevatten onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Nota grondbeleid en gebiedsontwikkeling In de vastgestelde Nota grondbeleid en gebiedsontwikkeling is afgesproken om jaarlijks bij de themabegroting een extra bijlage toe te voegen van alle lopende projecten in l het grondbedrijf. Met ingang van 2012 zijn ook de overige grote projecten hieraan toegevoegd. 7

10 8

11 Thema's 9

12 10

13 Thema 1: Heerenveen bestuurt en organiseert! 1.1 Beschrijving en hoofdstructuur Dit thema bevat naast inhoudelijke doelen ook organisatiedoelen. De inhoudelijke doelen zijn onder het subthema Heerenveen bestuurt samengebracht en de organisatiedoelen onder het subthema Heerenveen organiseert. Heerenveen organiseert omvat alle thema s van deze begroting, om de procesmatige en projectmatige ondersteuning van de organisatie als geheel in beeld te kunnen brengen. Heerenveen bestuurt en organiseert Heerenveen bestuurt inhoudelijke doelen Heerenveen organiseert procesmatige en ondersteunende doelen bestuurt en regelt heft faciliteert evenementen werkt samen bevordert veiligheid verleent diensten handhaaft koopt in verbetert beheert eigendommen en zaken schept organisatorische voorwaarden 11

14 1.2 Koers van Heerenveen Het Collegeprogramma geeft op hoofdlijnen de door het college gekozen koers aan. Bij Heerenveen bestuurt wordt in het Collegeprogramma de nadruk gelegd op de inzet van instrumenten om Heerenveen een krachtige gemeente te laten blijven, om burgerparticipatie en dienstverlening een impuls te geven en om in samenwerking met alle betrokken partijen veiligheid in de breedste zin te behouden en te doen toenemen. Bij Heerenveen organiseert zet het College in op een sluitende, solide begroting en een verantwoorde reservepositie. 1.3 Doelen, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten Heerenveen bestuurt en regelt ER-doelen 1. grotere betrokkenheid van burgers bij de politiek; 2. ruimere mogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente om deel te nemen aan de voorbereiding en uitvoering van beleid; 3. gezondere gemeentelijke financiën als basis voor het beleid met daarbij aandacht voor de lastendruk die rust op de burgers; 4. meer inzetten van (e)participatie; 5. herkenbaarder organisatie; 6. minder regelgeving. Resultaten begrotingsjaar Realisatie voorgenomen bezuinigingen. - Treasury - Algemene wet bestuursrecht en wet dwangsom (implementatie aanbevelingen evaluatie). - Implementatie gemeentebrede visie deregulering, zoals vastgesteld door de raad op 27 juni Beoogde maatschappelijke effecten - Adequate naleving wet- en regelgeving. - Verantwoorde financiele positie en daaraan verbonden schulden, kosten en risico s. - Vermindering van administratieve lastendruk voor de burgers en bedrijven. - Meer zelfredzaamheid van en invulling eigen verantwoordelijkheid door burgers en bedrijven Heerenveen heft ER-doelen 1. Transparant stelsel van lokale belastingen en heffingen, waarbij in principe de lokale heffingen kostendekkend zijn. 12

15 Resultaten begrotingsjaar Een gefaseerde verhoging (2012 en 2013) van de slagboomtarieven op de Milieustraat, in overleg met de andere 2 Diftar-gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf - Een verhoging van een onderdeel van de afvalstoffenheffing, dus een lastenverzwaring voor de burger. - Een gefaseerde verhoging verhoging van de Onroerende zaakbelasting met jaarlijks 2% tot en met Het verhogen van de Hondenbelasting met 38% als uitvloeisel van het profijtbeginsel. - Het verhogen van de Toeristenbelasting met 100% (verdubbeling), als uitvloeisel van het profijtbeginsel. - Het verhogen van de Bouwleges met gemiddeld 39%, als uitvloeisel van het profijtbeginsel. - Over de hele linie worden tarieven, naast beleidstechnische maatregelen, met het inflatiepercentage (1,5%) aangepast. Beoogde maatschappelijke effecten - Bewustwording de vervuiler betaalt Heerenveen faciliteert evenementen ER-doelen 1. Ambitie om op termijn samen met andere partners citymarketing- en promotie vorm te geven; 2. Belevingswaarde van het centrum vergroten; 3. Verbeteren uitstraling en authenticiteit van het centrum; 4. Meer afstemming zoeken; 5. Verduidelijken in rollen/verantwoordelijkheden ( wie organiseert ); 6. Beeldmerk ontwerpen om uiting te geven aan gezamenlijkheid evenementen en activiteiten. Beeldmerk moet bijdragen aan gewenst imago; 7. Heldere afspraken t.a.v. de communicatie-aanpak (de ontwikkeling en bewaking); 8. Initiatieven in buitengebied sterker koppelen aan toeristisch profiel Zuidoost Fryslân; 9. Meer bezoekers en bestedingen in het Centrum waardoor het voorzieningenaanbod kan worden behouden. Resultaten begrotingsjaar Evaluatie vastgesteld terrassenbeleid. - Opstarten procedure van een bestemmingsplanwijziging. - Onderzoek naar toestaan van serres en schermen in de wintertijd (horecapanden). - Aanpassing Vigerende BeeldKwaliteitsplan voor het Centrum. - Treffen van fysieke maatregelen (aankleding) voor verbeterde marketing in relatie tot promotie en aankleding van het centrum. Beoogde maatschappelijke effecten / deze zijn mede gerelateerd aan die van Een bruisend en gezellig Heerenveen waarin gastvrijheid, goodwill en waardering van initiatieven de sleutelbegrippen vormen. 13

16 1.3.4 Heerenveen werkt samen ER-doelen 1. Samenwerking bevorderen met partners, andere overheden en in het bijzonder met onze omliggende gemeenten. 2. Heldere afspraken over waarborging herkenbaarheid van afzender bij samenwerking. Resultaten begrotingsjaar Vervolg op Wet Arhi-procedure (Wet algemene regels herindeling) voor de herindeling van Boarnsterhim en nadere uitwerking van de organisatorische effecten. - Inzicht in de e(on)mogelijkheden tot shared advisory en/of shared service met andere gemeenten. - De samenwerking Werken in Friesland verder versterken en uitbouwen. - Beheersing of (bij voorkeur) verlaging van gemeentelijke kosten. - Voorbereiding van de grenscorrectie met de gemeente Skarsterlân. - Op basis van een nog op te stellen bedrijfsplan zal besluitvorming plaatsvinden op het gebied van handhaving/vergunningverlening. Beoogde maatschappelijke effecten - De schaalgrootte van Heerenveen staat in betere verhouding tot het voedingsgebied van voorzieningen in Heerenveen. - Beheersing of (bij voorkeur) verlaging van gemeentelijke kosten. - Financiële voordelen door schaalvergroting van gemeenten Heerenveen bevordert veiligheid ER-doelen 1. verdere professionalisering van de brandweerzorg ten bate van een adequate hulpverlening. 2. zowel bestuurlijk als operationeel optimaal voorbereid blijven op rampen en grootschalige incidenten. 3. betere inrichting en facilitering van de veiligheidsketen, zodat passend en op de juiste schaal wordt gereageerd op signalen van (dreigende) onveiligheid. Resultaten begrotingsjaar Het leveren van voldoende brandweerzorg. - Adequaat inspelen op de ontwikkelingen rond regionalisering. - Verbeteren kwaliteitsniveau brandweer (inclusief opkomsttijden). - Versterking van de gemeentelijke bevolkingszorg ten tijde van rampen en crises in lijn met de Wet Veiligheidsregio s. - Integraal Veiligheidsplan en uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Het geactualiseerde Integraal veiligheidsplan (actualisatie beleidsplan Op Schaal, nota integrale veiligheid, 2008) zal in het 4 e kwartaal 2011 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Vooruitlopend hierop zijn conform een door de raad in maart 2011 vastgestelde startnotitie mogelijke prioriteiten/beleidsversterkingen binnen het veiligheidsbeleid in juni 2011 besproken met de raad (commissie Algemene Zaken). Op grond van de gedachtenwisseling tijdens de raadscommissie kan geconcludeerd --worden dat de mogelijke beleidsversterkingen zouden moeten plaats vinden binnen de volgende 4 terreinen: a. Veilig wonen en leven in eigen buurt: b. Zorg voor jeugd en jongeren: 14

17 c. Veilig ondernemen en uitgaan: d. Borging fysieke veiligheid: - In het bedoelde Integrale veiligheidsplan zal ook aandacht besteed (blijven) worden aan alle andere thema s binnen Integrale Veiligheid. Het vast te stellen plan zal jaarlijks door het college worden uitgewerkt in een Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan voor 2012 is uiteraard nog niet vastgesteld. Naast de genoemde beleidsversterkingen, zullen -voortbordurend op het Uitvoeringsplan van 2011 en de V&P nota in 2012 in ieder geval de volgende resultaten behaald moeten worden: a. het aangesloten blijven op Burgernet; V&P nota 2011: structureel. b. de structurele inzet van Bemiddeling in de buurt: naast een bedrag van is in de V&P nota 2011 een bedrag van opgenomen voor de jaarschijven 2012 en 2013 ten behoeve van inzet coördinator 4 u/w en mediator 8 u/w, dan wel ten behoeve van (omzetting naar) Buurtbemiddeling (= door vrijwilligers). c. het instellen van een Integrale Wijkveiligheidsmonitor (V&P nota 2011, beleidsmatige ontwikkeling). d. het implementeren van de voetbalwet en voetbalverordening. Benodigd budget (formatie): eenmalig: e. Het intensiveren van de communicatie m.b.t. (de aanpak van) onveiligheid; naar verwachting binnen bestaande budgetten. Beoogde maatschappelijke effecten - Verhoging brandveiligheid in de gemeente Heerenveen. Integrale veiligheid (prioriteiten ) 1. Vermindering (woon)overlast 2. Verminderen huiselijk geweld 3. Vermindering woninginbraken 4. Versterken zelfredzaamheid 5. Voorkomen en terugdringen jeugdoverlast en crimineel gedrag jongeren 6. Verminderen multieproblematiek bij jongeren 7. Verantwoord middelengebruik 8. Vergroten betrokkenheid inwoners en ondernemers bij veiligheid en leefbaarheid 9. Voorkomen overlast/openbare ordeverstoringen bij evenementen (voetbal) 10. Vergroten veiligheid en leefbaarheid in kern/buurt/wijk 11. Verbeteren doorstroming evenementenverkeer en terugdringen parkeeroverlast 12. Borgen actualiteit en ontsluiting risicobronnen en kwestbare objecten Heerenveen verleent diensten ER-doelen 1. Meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven bij vergunningverlening; 2. Het aanvragen van diensten en producten toegankelijker maken door zowel in te zetten op de website als op de digitale balie. Resultaten begrotingsjaar Actualisering en deregulering kapvergunningenbeleid minder regels voor de burger, vereenvoudigde procedures en beleid, bescherming beschermwaardige houtopstanden; - Deregulering van de APV, de standplaatsenverordening, de ligplaatsenverordening, de uitvoering van de wet BIBOB; - Uitvoering pilot gedereguleerd welstandsbeleid, deregulering bestemmingsplannen; - Beleidsregels inzake Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. 15

18 - Vervanging van het Content Mangement System - De lancering van de nieuwe website met inbegrip van een verbeterd digital loket en aanbod digitale producten. - Een vernieuwd geautomatiseerd klantverwijssysteem met als onderdeel een ticketzuil. Beoogde maatschappelijke effecten - Een burger met eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn directe woonomgeving en behoud en bescherming van een herkenbare, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Behoud van de beeldkwaliteit en herkenbaarheid van woonomgeving en landschap met speciale aandacht voor monumentale waarden en de samenhang van monumentale houtopstanden en panden; - Verdere vergroting en borging van digitale dienstverlening - Bevorderen van de zelfredzame burger op zowel het fysieke als digitale kanaal Heerenveen handhaaft ER-doelen 1. Betere handhaving van wet- en regelgeving; 2. Verder aanpassen van onnodige en ondoorzichtige regelgeving binnen de juridische mogelijkheden van de gemeente Heerenveen. Resultaten begrotingsjaar Scherper en helderder prioriteitstelling voortvloeiend uit de evaluatie van het (nieuw vastgestelde) Handhavingsbeleid. - Uitwerking visie deregulering. Beoogde maatschappelijke effecten - Verbetering naleefgedrag. - Meer zelfredzaamheid van en invulling eigen verantwoordelijkheid door burgers en bedrijven Heerenveen koopt in ER-doelen 1. doelmatiger en rechtmatig inkopen; 2. maatschappelijk verantwoord inkopen/duurzaam inkopen. Resultaten begrotingsjaar Vanuit de jaarlijkse spendanalyse inkoopacties benoemen, die leiden tot de beoogde bezuiniging. - Waar mogelijk duurzaam inkopen. - Binnen de kaders van rechtmatigheid en financiën rekening houden met de plaatselijke markt. Beoogde maatschappelijke effecten - Het bij externe partijen verkrijgen van de gewenste kwaliteit tegen de beste prijs op het gebied van werken, leveringen en diensten. De gevolgen zijn direct en indirect merkbaar voor de ingezetenen van de gemeente. 16

19 - Het bieden van kansen aan lokale/regionale bedrijven waar dit binnen de kaders van functionaliteit, financiën en rechtmatigheid mogelijk is Heerenveen verbetert ER-doelen 1. beter zicht op de effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid; 2. verdere professionalisering van de dienstverlening; 3. verdere ontwikkeling naar een organisatie waar medewerkers eigen verantwoordelijkheid tonen en vrijheid hebben in de manier waarop zij hun vooraf afgesproken bijdrage aan de doelen van de organisatie leveren; 4. verdere verbetering van de P&C-instrumenten (programmabegroting, dienstplannen etc.) op basis van een themagerichte indeling en aansluiten bij de gemeentelijke huisstijl; 5. betere informatiehuishouding, door onder meer de verticale (per dienstonderdeel) te veranderen in een horizontale (organisatiebrede) informatievoorziening. Resultaten begrotingsjaar Doorontwikkeling en uitbreiding van basisregistraties, waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). - Systeem van functiewaarderen HR21 (geïmplementeerd); - HRM visie (werving en selectie, mobiliteit, functioneren, beoordelen en belonen, leiderschap, werkgeverschap, management- en bestuursinformatie). - Doorontwikkeling interne bedrijfsvoering. - Doorontwikkeling bedrijfsinformatiesystemen. Beoogde maatschappelijke effecten - Beheersing of (bij voorkeur) verlaging van gemeentelijke kosten. - Beheersing afhandeling(stermijnen). - Gemeente Heerenveen als aantrekkelijke werkgever. - Beheersing van gemeentelijke kosten. - Verdere vergroting en borging van digitaal werken en digitale informatievoorziening (intern en extern) Heerenveen beheert eigendommen en zaken ER-doelen 1. beter en gecentraliseerd inzicht in gemeentelijke (te beheren) zaken en eigendommen; 2. beter (vastgoed)beheer. Resultaten begrotingsjaar Vastgoedbeheer meer in eigen beheer opgepakt. - Marktconforme pachtprijzen. - Het beheer van de eigendommen wordt efficiënter, effectiever en beter gericht op actualiteiten en ontwikkelingen; - Invulling geven aan de oprichting stichting monumenten teneinde de onderhoudsgelden optimaler te benutten. 17

20 Beoogde maatschappelijke effecten - Meer rendement uit onroerend goed Heerenveen schept organisatorische randvoorwaarden ER-doelen 1. effectiever lerende ambtelijke organisatie; 2. blijvende aandacht voor de integriteit; 3. heldere kaders communicatiebeleid; 4. medewerkers breder inzetbaar; 5. sterke verbetering stabiliteit van de voorzieningen centraal en decentraal; 6. hogere snelheid in dataverkeer; 7. flexibeler en breder gebruik van ICT als informatiebron, zowel voor onze burgers als interne gebruikers; 8. beter ingericht naar ook toekomstige in- en externe ontwikkelingen in samenwerkingsvormen; 9. beter ingericht en toegerust op de steeds enorm toenemende vraag naar digitale informatie; 10. een beter op de individuele rol van de medewerkers ingerichte werkplek; 11. betere en efficiëntere voorziening voor koffie en catering; 12. efficiënter gebruik van de ruimte in onze gebouwen. Resultaten begrotingsjaar Levend houden van integriteit en transparantie over nevenfuncties en werkzaamheden. - Communicatiebeleid en kaders (waaronder huisstijl) en social media. - Vervanging van het Content Management System, de website, het intranet en het raadsinformatiesysteem (RIS). - IT visie met agenda en financiele planning. - Applicatie- en informatiearchitectuur. - Start met implementatie van zaakgericht werken (midoffice). - Delegatie en mandaat (geactualiseerd en digitaal onderhouden geïmplementeerd). Beoogde maatschappelijke effecten - Integere ambtenaren en bestuurders. - Zelfredzame burger. - Verdere vergroting en borging van digitaal werken en digitale informatievoorziening (intern en extern); - Verdere vergroting en borging van digitale dienstverlening; - Juiste en effectieve ontsluiting van gevraagde informatie vanuit de organisatie. 18

21 1.4 Wat gaat dat kosten (Bedragen x 1.000) Lasten Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting Bestuurszaken Veiligheidsbeleid Dierenopvang Privaatrechtelijke Zaken Beheer eigendommen Kermissen, markten, evenementen Belastingen Openbare orde en rampenbeheersing Vergunningverlening, verkeer Bouwvergunningen Overige vergunningen Verkiezingen Reisdocumenten Burgerlijke stand Brandweer Oud archief Algemene uitgaven en inkomsten Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Voormalig personeel Rechtsbescherming Communicatie Griffie Totaal Lasten (Bedragen x 1.000) Baten Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting Bestuurszaken Veiligheidsbeleid Dierenopvang Privaatrechtelijke Zaken Beheer eigendommen Kermissen, markten, evenementen Belastingen Openbare orde en rampenbeheersing Vergunningverlening, verkeer Bouwvergunningen Overige vergunningen Verkiezingen Reisdocumenten Burgerlijke stand Brandweer Oud archief Algemene uitgaven en inkomsten Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Onvoorziene uitgaven Saldo kostenplaatsen Voormalig personeel Rechtsbescherming Communicatie Griffie Totaal Baten Saldo Lasten / Baten

22 1.5 Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen thema 1: Heerenveen bestuurt en organiseert Reserve Omschrijving Stand Storting Onttrekking Stand Rente Algemene Reserve geblokkeerd Algemene reserve niet geblokkeerd Algemene bedrijfsreserve exploitatie gronden Dienstreserve Visie en Ontwikkeling Eigen risico tractie Leegstandsrisico Werk-State a/d Trambaan Dienstreserve Regie en Realisatie Dienstreserve Publiekszaken en Veiligheid Facilitaire diensten en middelen Digitaal Archiveren Informatie Communicatie Technologie Effecten invoering BTW-compensatiefinds Reserve kapitaallasten Frictiekosten concern Dienstreserve Organisatie en Ondersteuning Totaal reserves Voorziening Omschrijving Stand Storting Onttrekking Stand Rente Kostenverhaal herinrichting centrum Heerenveen Groot onderhoud gemeentehuis Accommodatiebeleidsplan Groot onderhoud MFA Us Kubus Groot onderhoud MFA De Barte De Knipe Gevolgen wet APPA WAO-fonds Inventaris gemeentehuis Afwikkeling projecten Faciliteiten Raad Millenniumactiviteiten 2008,2009 en Totaal voorzieningen Totaal middelen Heerenveen bestuurt en organiseert voorzieningen reserves Inkomsten exploitatie uitgaven exploitatie x

23 Thema 2: Heerenveen werkt! 2.1 Beschrijving en hoofdstructuur Onder het programma Heerenveen werkt vallen alle activiteiten die leiden tot economische participatie en tot een structurele en duurzame versterking van de economie van Heerenveen. Het achterliggende doel is om daarmee het gemiddeld besteedbaar inkomen te vergroten van de inwoners van Heerenveen en van hen die hier werken. Het versterken van de economie betekent, dat wij streven naar het vergroten van de werkgelegenheid en het verkleinen van de werkloosheid. Enerzijds is daarvoor een economisch beleid gericht op het faciliteren en stimuleren van ondernemers(schap) nodig, anderzijds een sterk sociaal beleid. Het arbeidsmarktbeleid is de verbindende schakel tussen het economisch en het sociaal beleid. Heerenveen werkt Versterken economie Versterken economische participatie van inwoners Kennisoverdracht, innovatie, ondernemerschap, samenwerking Toerisme, recreatie, plattelandsontwikkeling Profilering, positionering, acquisitie Onderwijs, Arbeidsmarkt Iedereen aan het werk ja nee Iedereen passend werk Iedereen maatschappelijk sociaal actief 21

24 2.2 Koers van Heerenveen Het thema 'Heerenveen werkt' heeft twee sporen. De hoofddoelstellingen voor de komende jaren zijn: 1. versterken van de economie in Heerenveen; 2. versterken van de economische participatie in Heerenveen. De eerste hoofddoelstelling zoals bedoeld in dit thema wordt middels de volgende speerpunten uitgewerkt: Heerenveen stimuleert kennisoverdacht, innovatie, ondernemerschap en samenwerking Toegang tot kennis en het toepassen daarvan is goed voor ondernemers. Inspelen op nieuwe markten, producten, processen verhoogt de economische vitaliteit van het ondernemen. Het MKB is een belangrijke motor voor werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven. We investeren daarom in een goede relatie met deze sector. Veel MKB bedrijven hebben te weinig tijd en aandacht voor kennisoverdracht, innovatie en samenwerking. Daarnaast is het nodig om de aansluiting van het bedrijfsleven met het onderwijs te verbeteren. Het stimuleren van netwerkvorming en concrete samenwerking is essentieel. Het optimaal gebruik maken van de bestaande relatienetwerken en de accountmanagers zijn van groot belang. Heerenveen wil samen met andere partijen de kansen die er zijn benutten door projecten op te pakken en te stimuleren. Heerenveen benut de kansen op het gebied van toerisme en recreatie en stimuleert plattelandsontwikkeling Het MKB zorgt voor bedrijvigheid in de dorpen en op het platteland en heeft daarnaast een functie voor de leefbaarheid. Deze bedrijven stellen we in de gelegenheid om door te groeien op de bestaande locatie voor zover dit past qua schaal, landschap en dergelijke. Toerisme is één van de groeisectoren in de economie. Heerenveen heeft een bescheiden positie in de toeristische markt, maar kan profiteren van de kansen die er liggen. Meer geld voor vrije tijd en de aanwezige kwaliteiten van het gebied bieden een goede uitgangspositie. Het stimuleren van samenwerking en promotie is een belangrijk aandachtspunt. Middels kleinschalige projecten kan veel worden bereikt. Als gevolg van de economisch crisis heeft het binnenlands toerisme goede vooruitzichten. Regionale samenwerking is nodig om de potenties te benutten. Heerenveen scherpt haar profilering, positionering en acquisitie aan Heerenveen heeft een goed imago, zowel als woongemeente als bij ondernemers. De naamsbekendheid van de voetbalclub en Thialf dragen daar aan bij. Vanuit economisch perspectief is het belangrijk het profiel van Heerenveen verder aan te scherpen en nog sterker in te zetten als marketinginstrument (breed). Met de tweede hoofddoelstelling beogen we dat: Iedereen aan het werk is Iedereen die kan werken willen wij een eerlijke kans geven. Iedereen die tot de Heerenveense beroepsbevolking hoort is economisch zelfstandig. Het gaat dus om betaald werk. Dit is een kwantitatieve opgave. Hiervoor is nodig dat er voldoende en gevarieerde werkgelegenheid in Heerenveen is. Ook is goede ondersteuning en onderwijs nodig voor diegenen die niet op eigen kracht werk kunnen vinden. Werk gaat boven uitkering. Dat betekent dat we ons blijvend actief inzetten op het helpen vinden van een baan voor mensen die werkloos zijn of dat dreigen te worden. Jongeren hebben onze speciale aandacht. De budgetten die we van het rijk ontvangen komen de aankomende jaren steeds meer onder druk. De samenwerking in het werkplein Heerenveen staat onder druk als gevolg van aangekondigde rijksbezuinigingen op het UWV. We zetten daarom sterk in op het beheersen van de kosten. Een van de middelen is het beperken van de instroom in de WWB. De gemeente neemt (als goed voorbeeld) mensen uit kwetsbare groepen in dienst of biedt hen gelegenheid om werkervaring op te doen. Dat laatste geldt ook voor stagiaires. 22

25 Voor de mensen die werken is het doel dat: Iedereen passend werk heeft Dit is werk dat past bij zijn/haar kwaliteiten en ambities en zorgt dat door (bij)scholing (een leven lang leren) iedereen inspeelt op ontwikkelingen in het vakgebied. Dit is een kwalitatieve opgave en vraagt om evenwicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en partijen die hier flexibel op inspelen. Hiervoor zijn nodig innovatieve ondernemers, vraaggerichte onderwijsinstellingen, flexibele werknemers en goede samenwerking. Gezien de financiële problemen bij Caparis en onze beperkte invloed hierop, heeft het beheersen van de kosten van de sociale werkvoorziening een hoge prioriteit in Als de eerste doelstelling tijdelijk of voor langere tijd voor iemand niet haalbaar is, is het afgeleide doel dat: Iedereen maatschappelijk of sociaal actief is Re-integratie op de arbeidsmarkt is een belangrijk doel, maar het is realiteit dat er ook mensen zijn die, ondanks allerlei inspanningen, niet in reguliere banen kunnen functioneren. Het is belangrijk dat deze mensen zoveel mogelijk maatschappelijk actief blijven. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligerswerk of nieuw te creeëren banen als toezichthouder of dorpswachter. Dit onderdeel is verder opgenomen onder het thema Heerenveen bevordert meedoen. Heerenveen stimuleert samenwerking tussen de ondernemers en onderwijs Het onderwijs-arbeidsmarktbeleid draagt bij aan beide hoofddoelstellingen. De gemeente Heerenveen is actief in netwerken om de samenwerking tussen partners op het gebied van onderwijs en ondernemers te verbeteren. 2.3 Doelen, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten Heerenveen stimuleert kennisoverdacht, innovatie, ondernemerschap en samenwerking ER-doelen 1. Meer werkgelegenheid in het algemeen en specifiek op de bedrijventerreinen, in de (zakelijke) dienstverlening, in de toeristische sector in de dorpen c.q. het landelijk gebied; 2. Meer innovatiepotentieel binnen het bedrijfsleven; 3. Meer startende ondernemers. Resultaten begrotingsjaar Verkenning (en uitwerking) van de mogelijkheden van healthy ageing gezond oud worden en blijven - voor Heerenveen en haar ondernemers; - Economische visie van F4 (vier grote economische kernen) in Friesland; - Een analyse van de kansen en mogelijkheden van de logistieke sector in Heerenveen en omgeving (kwaliteiten bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven, samenwerking, innovatie, arbeidsmarkt, overige verbindingen); - Een analyse van de kansen en mogelijkheden van de metaal sector in Heerenveen en omgeving (kwaliteiten bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven, samenwerking, innovatie, arbeidsmarkt, overige verbindingen); - 1 tot 2 themabijeenkomsten voor startende ondernemers en ZZP-ers. 23

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie