Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau"

Transcriptie

1 Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

2 Aan deze rapportage werkten mee: Mw. drs. N.Y. Kuiper Dhr. ir. J.C. van de Blankevoort R04/07, maart 2004 ISSN ISBN Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

3 Voorwoord Gemeenten hebben bij de implementatie van het werken met fraudesignalen van het Inlichtingenbureau de nodige problemen ondervonden. Die problemen waren deels het gevolg van de tijdelijk onbetrouwbare werking van de samenloopapplicatie. Dit is het automatiseringshulpmiddel waarmee het Inlichtingenbureau het gegevensverkeer tussen gemeenten en ondermeer het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen vormgeeft. De Inspectie Werk en Inkomen heeft daarover in 2002 het rapport Het functioneren van de samenloopapplicatie en de vervolgrapportage Betrouwbaarheid samenloopapplicatie uitgebracht. Dít rapport belicht de problemen aan de gemeentelijke kant Het rapport gaat verder in op de inpassing van de nieuwe manier van werken in de gemeentelijke organisatie en op de overgang van signalen van de belastingdienst, waarmee gemeenten in het verleden witte fraude opspoorden, naar signalen van het Inlichtingenbureau. Ook de mogelijkheden voor verbetering van de IB-signalen die gemeenten zien, krijgen aandacht in dit rapport. Het rapport Dienstverlening door het Inlichtingenbureau dat de inspectie tegelijkertijd uitbrengt, gaat in op hoe het Inlichtingenbureau met dergelijke wensen omgaat. Mr. L.H.J. Kokhuis Inspecteur-generaal 3 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

4 4 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

5 Inhoud Samenvatting 7 1 Inleiding Het Inlichtingenbureau Aanleiding Doelstelling Wet- en regelgeving Onderzoeksmethode 10 2 Gemeenten en de komst van het IB-systeem Invoeringsfase IB-systeem Inrichting van het proces 15 3 Omvang, verwerking en gevolgen van de eerste downloads Omvang Verwerkingstijd Gevolgen 21 4 Overgang van belastingsignalen naar IB-signalen 23 5 Ervaringen en verwachtingen van gemeenten Opvattingen en wensen ten aanzien van de kwaliteit van de signalen Gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en uitvoering 26 6 Conclusies Antwoorden op de hoofdvragen Risico s 30 7 Reactie van VNG, IB en UWV 33 Lijst van afkortingen 34 Bijlage 1: Reactie Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 16 april Bijlage 2: Reactie Inlichtingenbureau van 14 april 39 Bijlage 3: Reactie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen van 20 april Publicaties van de Inspectie Werk en Inkomen 45 5 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

6 6 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

7 Samenvatting Inleiding Gemeenten maken al vele jaren gebruik van de samenloopsignalen van de Belastingdienst om samenloop van inkomsten naast de bijstandsuitkering op het spoor te komen. Vanaf 1 januari 2002 is de periodieke gegevensuitwisseling met de Belastingdienst opgegaan in de bredere dienstverlening van de Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB). De gegevensuitwisseling met het IB verliep in 2002 nog niet bepaald vlekkeloos. In maart 2003 zijn uiteindelijk alle gemeenten aangesloten bij het IB. Een gemeente stuurt gegevens uit haar bijstandsbestand op aan het IB, waar ze worden vergeleken met gegevens van andere instanties, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als er over een bepaalde periode samenloop wordt geconstateerd (bijvoorbeeld uitkering en inkomen uit arbeid in één maand), meldt het IB dit als 'samenloopsignaal' aan de gemeente. De gemeente moet zelf onderzoeken of er sprake is van misbruik. Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de manier waarop gemeenten het IB-systeem hebben geïmplementeerd en hoe zij bij het opsporen van witte fraude gebruik maken van de samenloopsignalen die ze via het IB verkrijgen. Gemeenten dienen de overgang van belastingsignalen naar IB-signalen zodanig te regelen, dat er geen periode ontstaat waarin ze geen van beide signalen onderzoeken. Het onderzoek moest inzicht verschaffen in de wijze waarop gemeenten de overgang van belastingsignalen naar IBsignalen hebben geregeld. Tot slot had het onderzoek tot doel een indruk te verkrijgen in hoeverre volgens de gemeenten de beoogde effecten van de gegevensuitwisseling met het IB, gericht op het verbeteren van de uitvoering, worden gerealiseerd. De gegevens zijn verzameld in september 2003 bij een steekproef van tachtig gemeenten. De bevindingen zijn representatief voor alle Nederlandse gemeenten. Hoe is het IB-systeem geïmplementeerd door de gemeenten? De invoering van het IB-systeem heeft bij gemeenten niet tot grote organisatorische veranderingen geleid. Gemeenten zien de IB-signalen vooral als opvolger van de belastingsignalen. In de implementatieperiode kregen gemeenten te maken met een cumulatie van signalen. Bovenop eventueel aanwezige werkvoorraden aan belastingsignalen uit oude jaren kwamen signalen van het IB over het historische bestand (over de periode vóór aansluiting bij het IB) en in eerste instantie aanzienlijke aantallen actuele signalen (de grote bulk ) over het huidige bestand. Hoewel deze cumulatie was te voorzien, hebben veel gemeenten de in te zetten capaciteit voor het verwerken van al deze signalen onderschat of waren gewoonweg niet in staat genoeg mensen daarvoor in te zetten. De problemen die bij gemeenten optraden tijdens de implementatie hadden dan ook vooral te maken met het tekort aan capaciteit, en daarnaast met techniek en automatisering. De implementatieproblemen waren in september 2003 zeker nog niet overal overwonnen. Hoe is de overgang van belastingsignalen naar IB-signalen geregeld? De overgang van belastingsignalen naar IB-signalen is in geen enkele gemeente zo gepland dat complete belastingjaren tussen wal en schip raken. Integendeel. Nogal wat gemeenten willen voor het eerste belastingjaar waarover zij van het IB signalen krijgen een dubbele controle toepassen en daar IB- en belastingsignalen voor gebruiken. De meeste gemeenten zijn nog niet zo ver dat te zeggen is hoe dat in de praktijk zal lopen. In ieder geval passen gemeenten nu al, vooral bij het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde uitkeringen, drempels toe om de werklast te beperken. Deze worden zeker ook bij het afhandelen van oude belastingjaren toegepast. Hoe zit het met het gebruik van IB-signalen bij het opsporen van witte fraude? Gemeenten gebruiken de IB-signalen wel, maar de effecten daarvan voor de opsporing zijn (nog) niet goed te onderscheiden van de oude situatie. Dit komt doordat de eerste downloads nog niet verwerkt zijn. De verwerking van deze eerste grote bulk aan IB-signalen duurt langer naarmate de gemeente groter is. Andere factoren die een vertragende invloed op de verwerking hebben, en die deels samenhangen met de gemeentegrootte, zijn, naast de al genoemde automatiserings- en capaciteitsproblemen, een vroege aansluiting op het IB en een onverwacht 7 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

8 hoog aantal signalen. Zolang de grote bulk nog niet is verwerkt, heeft de werkvoorraad aan IB-signalen, net als de belastingsignalen, grotendeels nog betrekking op langer lopende fraude en op een verder verleden. Daardoor zijn op termijn te verwachten voordelen, zoals een lager gemiddeld fraudebedrag per geval, nog niet aan misbruikcijfers af te lezen. Als ook nog grote werkvoorraden over oude belastingjaren aanwezig zijn, duurt het nog langer voor de eindsituatie in zicht komt waarin een gemeente alleen nog met actuele gevallen van kortdurende witte fraude te maken heeft. Die situatie is nu pas bij eenderde van de gemeenten, vooral kleine, binnen bereik. Wat zijn de ervaringen tot nu toe van gemeenten met de IB-signalen? De meeste gemeenten zijn van mening dat de kwaliteit van de door het IB geleverde signalen conform de wettelijke afspraken is. Wel is er nog regelmatig sprake van het voorkomen van bekende signalen (bijvoorbeeld al eerder gemelde signalen na verandering van adres of aanduiding van de werkgever) en van onvolledige gegevens (vooral ontbreken van inkomensgegevens) in signalen. Naast door gemeenten noodzakelijk geachte verbetering van vooral de signalen uit de UWV-bron bestaat er behoefte aan uitbreiding van het aantal aangesloten bronnen. Het blijkt nog wat te vroeg te zijn voor gemeenten om op grote schaal de gunstige effecten van het IB-systeem met betrekking tot aantallen en bedragen op fraudegebied waar te nemen. Wel is het zo dat gemeenten die dit nog niet hebben ervaren de positieve effecten wel verwachten. De invoering van het IB-systeem heeft (nog) niet op grote schaal geleid tot een andere werkwijze met betrekking tot verificatie en controle. Risico's Het onderzoek was beschrijvend van aard en diende inzicht te verschaffen in een aantal ontwikkelingen rond de invoering van het IB-systeem. De inspectie spreekt in dit rapport dan ook geen oordeel uit over de gemeentelijke uitvoering dienaangaande. Wel voorziet zij een aantal risico's rond de afhandeling van de oude belastingsignalen en van de nieuwe IB-signalen. De nieuwe Wet werk en bijstand geeft gemeentebesturen de ruimte om baten tegen uitvoeringskosten af te wegen. Het is aan colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden om verantwoorde afwegingen te maken. In dit verband wil de inspectie beklemtonen dat een sluitende lik-op-stuk-benadering, ook van witte fraude van kleine omvang, preventieve effecten heeft die tot de baten gerekend moeten worden. Daarnaast vraagt het wegwerken van signalen uit het verleden om een zorgvuldige afweging, om te voorkomen dat witte fraude achteraf lonend blijkt te zijn geweest. 8 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

9 1 Inleiding 1.1 Het Inlichtingenbureau De Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB) verzorgt het gegevensverkeer van de gemeentelijke sociale diensten met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Informatie Beheer Groep (IBG) en de Belastingdienst (BD) in het kader van de bestrijding van witte fraude. De gang van zaken is dat gemeenten hun uitkeringsbestand aan het IB aanleveren (uploaden). Het IB vergelijkt vervolgens de cliëntgegevens (sofi-nummers) van de sociale diensten met gegevens van de andere instanties. Daarbij kan over een bepaalde periode samenloop van inkomsten worden geconstateerd (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en inkomen uit arbeid in één maand). Na een beperkte periode kunnen de gemeenten samenloopsignalen met betrekking tot hun uitkeringsbestand weer downloaden. De gemeente moet vervolgens zelf onderzoeken of er sprake is van misbruik. Om samenloop van inkomsten naast de bijstandsuitkering op het spoor te komen, maken gemeenten al vele jaren gebruik van signalen van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2002 is de periodieke gegevensuitwisseling met de Belastingdienst opgegaan in de bredere dienstverlening van het IB. Na een overgangsperiode vervangen de IB-signalen dus het werken met de belastingsignalen. De nieuwe systematiek heeft duidelijke voordelen. Gemeenten ontvingen in de oude situatie ongeveer een jaar na afloop van een belastingjaar van de BD van alle cliënten in één keer tegelijk alle belastingsignalen. IB-signalen daarentegen komen frequent binnen (doorgaans maandelijks), in kleinere hoeveelheden (die beter te verwerken zijn) en uit meer bronnen dan alleen de Belastingdienst. Verder hebben ze betrekking op de periode kort daarvoor. Hierdoor is snellere opsporing van fraude mogelijk en daardoor lopen de bedragen van fraude, terugvordering en boete niet zo hoog op. Van de snellere opsporing kan ook een preventieve werking uitgaan. Het IB kan gemeenten ook signalen verstrekken over de periode vóór hun aansluiting, als gemeenten hun bestanden uit die tijd aan het IB verstrekken. Zo kunnen gemeenten ook belastingjaren uit het verleden in plaats van met belastingsignalen aan de hand van IB-signalen controleren. Verder biedt het IB de mogelijkheid aan gemeenten om op elk gewenst moment gegevens over cliënten te raadplegen, de zogenaamde Inkijkfunctie. 1.2 Aanleiding 1 Bron: IB Monitoring juni tot en met augustus 2003 (23 september 2003). Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) tot 1 januari 2004 en van de Wet werk en bijstand (WWB) vanaf die datum. In dit kader geven zij invulling aan handhavingsbeleid en fraudebestrijding. Van het IB als knooppunt voor gegevensuitwisseling wordt, zoals hierboven is uiteengezet, veel verwacht. Het IB moet sociale diensten in staat stellen tot een efficiëntere en effectievere manier van rechtmatigheidcontrole te komen. Van midden tot eind 2002 zijn er problemen geweest bij het IB met de stabiliteit en de uitrol van de samenloopapplicatie, het automatiseringshulpmiddel dat voor de gegevensuitwisseling in gebruik is. De gemeenten die in deze periode een aansluiting hadden of kregen, hebben daarmee te maken gehad. In maart 2003 zijn de laatste gemeenten aangesloten op het IB. Uit gegevens van het IB zelf blijkt dat in de periode juni tot en met augustus 2003 ruim vierhonderd gemeenten samen ruim negentig procent van de beschikbare samenloopgegevens hebben opgehaald (gedownload) bij het IB. Circa tachtig kleinere gemeenten namen toen (nog) helemaal niet deel aan de gegevensuitwisseling met het IB. 1 Dat alle gemeenten, eventueel in samenwerking met andere gemeenten, een technische aansluiting hebben op het IB en dat een groot deel daarvan gegevens ophaalt, zegt nog niets over het gebruik van de signalen. Om door middel van bestandsvergelijking fraude op te sporen, dienen de gemeenten de samenloopsignalen die ze via het IB ontvangen ook daadwerkelijk te gebruiken bij de controle op de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking. 9 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

10 Bovendien dienen gemeenten de overgang van belastingsignalen naar IB-signalen zodanig te regelen, dat er geen periode ontstaat waarin ze geen van beide signalen onderzoeken. Vooral grote gemeenten hadden nogal eens achterstanden bij de verwerking van belastingsignalen. Die werkvoorraad neemt in eerste instantie toe, omdat het IB veel sneller dan de belastingdienst signalen over oude belastingjaren levert. Het belang van en de complicaties bij de overgang op IB-signalen waren voor de Inspectie aanleiding tot dit onderzoek. Het onderzoek, dat beschrijvend van aard is, is uitgevoerd op een moment dat alle gemeenten een half jaar aangesloten waren en zo in de gelegenheid zijn geweest ervaring op te doen met de afhandeling van IB-signalen. 1.3 Doelstelling Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de manier waarop gemeenten het IBsysteem hebben geïmplementeerd en hoe zij de overgang van belastingsignalen naar IB-signalen hebben geregeld. Voorts dient het onderzoek informatie te verschaffen over de mate waarin en de wijze waarop gemeenten bij het opsporen van witte fraude gebruik maken van de samenloopsignalen die ze via het IB verkrijgen. Het onderzoek heeft tevens tot doel een indruk te verkrijgen in hoeverre volgens de gemeenten de beoogde effecten van de gegevensuitwisseling met het IB, gericht op het verbeteren van de uitvoering, worden gerealiseerd. 1.4 Wet- en regelgeving Gemeenten zijn op basis van de Wet Structuur uitvoering werk en inkomen (artikel 64, eerste lid, Wet SUWI) en de Algemene bijstandswet (artikel 122, Abw) verplicht om in bepaalde gevallen van de diensten van het Inlichtingenbureau gebruik te maken. In het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (BIG) wordt in artikel 3 bepaald in welke gevallen dit moet gebeuren. De Inspectie Werk en Inkomen houdt, namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, toezicht op het gebruik van het IB door gemeenten. Per 1 januari 2004 is de Abw vervangen door de WWB. Hierin is in artikel 64 geregeld dat de gegevensuitwisseling tussen het college van burgemeester en wethouders en UWV, IBG en BD door tussenkomst van het Inlichtingenbureau dient plaats te vinden. 1.5 Onderzoeksmethode 2 Er is een statistische correctie toegepast om de ondervertegenwoordiging van vooral kleine gemeenten in de steekproef te compenseren. Steekproef Dit onderzoek geeft een beeld van de landelijke uitwerking van het gebruik van de IB-signalen in het kader van de witte-fraudebestrijding. Om er voor te zorgen dat uit elke gemeentegrootteklasse voldoende gemeenten in de steekproef zitten, is gekozen voor een naar gemeentegrootteklasse gestratificeerde steekproef. Om te waarborgen dat er voldoende (middel)grote gemeenten in de steekproef vertegenwoordigd zijn om aparte uitspraken over deze gemeenten te kunnen doen, zijn zij in de steekproef oververtegenwoordigd. De implicaties van de situatie bij grote gemeenten zijn immers belangrijker, omdat er meer cliënten mee te maken hebben en omdat de situatie grotere impact heeft op landelijke trends zoals die in persoonsstatistieken zichtbaar worden. Gemeenten met meer dan inwoners (middelgroot en groot) vormen slechts twaalf procent van alle gemeenten in Nederland, maar hierin bevinden zich wel bijna driekwart van alle bijstandsgerechtigden. De in dit rapport gepresenteerde resultaten die betrekking hebben op alle gemeenten zijn gewogen, dat wil zeggen dat er is gecorrigeerd voor de ongelijke verdeling van de gemeentegrootteklassen in de steekproef. 2 De omvang van de steekproef is, mede uit praktische overwegingen, bepaald op tachtig gemeenten. In dit rapport zijn de veertig gemeenten tot inwoners veelal samengenomen (kleine gemeenten). Gebruik van een steekproef brengt met zich mee dat uitkomsten minder 10 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

11 nauwkeurig zijn dan bij ondervraging van alle gemeenten. In dit rapport genoemde percentages hebben een marge van ongeveer tien procent: als een percentage van veertig procent wordt genoemd, is praktisch uitgesloten dat het werkelijke percentage in Nederland kleiner is dan dertig of groter dan vijftig. Gemeentegrootte Aantal in Nederland* Aantal in steekproef Tot inwoners** tot inwoners tot inwoners Meer dan inwoners Totaal * stand 1 januari 2003 ** een gemeente is niet in de analyses betrokken. Hier was geen enkele informatie beschikbaar omdat alles met betrekking tot IB-signalen via een grotere gemeente loopt. Dataverzameling De gegevens zijn in september 2003 verzameld met behulp van een vragenlijst. De gemeenten vulden eerst zelf de lijst in. Vervolgens zijn de resultaten met de gemeenten doorgesproken en, waar mogelijk, geverifieerd aan de hand van brondocumenten. Leeswijzer Hoofdstuk twee beschrijft hoe gemeenten zich hebben voorbereid op de komst van het IB-systeem en hoe zij hun proces met het oog op de verwerking van de IB-signalen hebben ingericht. De omvang, verwerking en gevolgen van de eerste downloads komt in hoofdstuk drie aan bod. Hoofdstuk vier behandelt de overgang van belastingsignalen naar IB-signalen. Hoofdstuk vijf ten slotte beschrijft de ervaringen van de gemeenten met het IB-systeem tot dusver en hun verwachtingen voor de toekomst. Op grond van de bevindingen uit de hoofdstukken twee tot en met vijf volgen in hoofdstuk zes conclusies over het gebruik van IB-signalen door gemeenten. 11 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

12 12 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

13 2 Gemeenten en de komst van het IBsysteem Dit hoofdstuk beschrijft hoe de gemeenten zich hebben voorbereid op de komst van het IBsysteem en hoe zij hun proces met oog op de verwerking van de IB-signalen hebben ingericht. 2.1 Invoeringsfase IB-systeem 3 De eerste pilot vond plaats bij vijf gemeenten, in de periode eind 1997 tot juli Direct hierna startte de tweede, uitgebreidere pilot, bij zestien gemeenten (inclusief de eerste vijf) en die duurde tot de zomer van De regelgeving rond het IB is op 1 januari 2002 in werking getreden. Het systeem is voor die datum al getest door een groep pilot-gemeenten. 3 Gemeenten kregen een subsidie van de rijksoverheid als zij - al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten - een door het IB goedgekeurde technische aansluiting hadden gerealiseerd én als zij een plan hadden voor de overschakeling van controle met belastingsignalen naar controle met IB-signalen. Het IB bood gemeenten rond de introductie van het IB-systeem diverse vormen van ondersteuning, zoals handleidingen en cursussen aan. Vanaf januari 2002 werden de eerste gemeenten aangesloten op de samenloopapplicatie van het IB, maar het systeem bleek nog niet stabiel te zijn: gemeenten kregen te veel of te weinig signalen terug, er zaten soms fouten in en regelmatig lag het systeem helemaal plat. Van juli tot oktober 2002 is de aansluiting van nieuwe gemeenten stopgezet en werkte het IB aan verbetering van het systeem. De 77 gemeenten die toen al werkten met het systeem, waaronder veel grote gemeenten, kregen - naast hun slechte ervaringen met het IB in de eerste helft van het jaar na de herstart - in oktober ook nog eens te maken met een nieuwe eerste bulk aan signalen. Resultaten De kleine gemeenten uit het onderzoek zijn op één na allemaal pas bij het IB aangesloten in oktober 2002 of later, toen het IB-systeem opnieuw werd gestart. Ongeveer de helft van de middelgrote en grote gemeenten zijn in de pilotfase of in de instabiele fase (eerste helft 2002) al aangesloten. Datum aansluiting Aantal kleine Aantal middel- Aantal grote Totaal onderzochte gemeenten gemeenten grote gemeente gemeenten 4 Voor een van deze gemeenten geldt dat ze in praktijk pas in 2003 met de verwerking van de eerste download is begonnen; daarom is in sommige analyses sprake van negen pilotgemeenten in plaats van tien. Vóór 2002 (pilot) Eerste helft Tweede helft Totaal Alle onderzochte gemeenten zijn (direct of indirect) aangesloten bij het IB. Tachtig procent heeft zelf een aansluiting op het IB-systeem, alleen voor eigen gebruik. Een aansluiting tevens ten behoeve van andere gemeente(n) komt bij tien procent van de gemeenten voor, naar verhouding het meest bij grote gemeenten. Eveneens tien procent van de gemeenten, alle met minder dan inwoners, heeft geen eigen aansluiting op het IB. Het up- en downloaden van hun gegevens verloopt via een andere gemeente. Vaak hebben zij dan ook (delen van) het afhandelingproces aan een gemeente met een aansluiting uitbesteed. Bijna alle gemeenten hebben een plan van aanpak op schrift gesteld voor de invoering van het IB-systeem in de gemeentelijke organisatie. Bij driekwart van de kleine en middelgrote gemeenten beperkte dit plan zich tot datgene wat als voorwaarde gold voor het verkrijgen van subsidie voor de aansluiting op het IB-systeem. Bij grote gemeenten kwam het veel vaker voor (zeventig procent) dat het plan een ruimere strekking had. Op een enkele na hebben de gemeenten bij het opstellen van het plan van aanpak allemaal de handleiding van het IB gebruikt. 13 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

14 5 De snelheid van de implementatie is vooral afgeleid uit de tijd die de gemeente nodig heeft gehad om de eerste download te verwerken. Hoofdstuk drie gaat daar verder op in. Elementen als de inrichting van het werkproces, opleidingen en autorisaties worden steeds door ongeveer 65 procent van de gemeenten beknopt beschreven in het plan, door dertig procent uitgebreid en door vijf procent is er in het geheel niet. Uitgebreide aandacht voor een element komt vooral bij middelgrote en grote gemeenten voor. Uitzondering hierop is het element informatie aan de cliënten; kleine en middelgrote gemeenten hebben hier vaker uitgebreid aandacht aan besteed in hun plannen dan grote gemeenten. In gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners is de implementatie sneller verlopen, als hun plannen uitgebreider waren. 5 Bij andere gemeenten is die samenhang afwezig. De aanpassing van de uitvoering van het handhavingsbeleid in ruimere zin ontbreekt in veertig procent van de gemeentelijke plannen (in grote gemeenten in dertig procent). Als dit wel ter sprake komt, is dat globaal. Gevolgen voor de opzet van de verificatie van cliëntgegevens, zoals het gebruik van inkomstenbriefjes, komt nergens aan de orde. Tien procent van de gemeenten, ongeacht grootteklasse, heeft geen aandacht besteed aan privacy en beveiliging. Een vijfde van de grote gemeenten heeft in het plan geen aandacht besteed aan de overgang van belastingnaar IB-signalen. Ruim zeventig procent van de onderzochte gemeenten heeft beknopte dan wel uitgebreide instructies voor de medewerkers op schrift gesteld voor het werken met de IB-signalen. Hoe groter de gemeente, hoe vaker het voorkomt dat er uitgebreide instructies zijn. In gemeenten met meer dan vijftigduizend inwoners komt het amper voor dat instructies geheel ontbreken. Voor de snelheid waarmee de implementatie is verlopen maakt een en ander geen verschil. Een eventuele opschoning van het bestand zou onderdeel van de voorbereiding op de komst van het IB-systeem kunnen zijn. De meerderheid van de gemeenten meldt dat er bij de eerste upload van de IB-signalen sprake was van een redelijk tot helemaal geschoond bestand. Bij een klein deel van de middelgrote en grote gemeenten was het bestand op dat moment behoorlijk vervuild. Het IB heeft diverse vormen van ondersteuning aangeboden in de invoeringsfase. Gemeenten maakten het meest gebruik van ondersteuning bij het opleiden van gebruikers en beheerders (zeventig procent), en in iets mindere mate van bijeenkomsten met andere gemeenten, begeleiding van de sociale dienst en overige ondersteuning. Hoe groter de gemeente, hoe vaker er gebruik is gemaakt van de ondersteuning door het IB. De grote gemeenten melden, op één na, dat er specifieke implementatieproblemen zijn opgetreden. Zeventig procent van de middelgrote en 'slechts' een kwart van de kleine gemeenten hebben met implementatieproblemen te kampen gehad. Het verschil komt door de schaal op zichzelf, maar ook doordat juist grote gemeenten relatief vroeg aangesloten waren. De pilot-gemeenten hebben vrijwel allemaal problemen zien optreden, en de gemeenten die tot medio 2002 zijn aangesloten voor driekwart. Bij later aangesloten gemeenten gaat het om iets minder dan de helft. De instabiliteit van het IB-systeem zelf in 2002 heeft gemeenten veel overlast bezorgd in de vorm van vertraging, dubbele signalen, herhaaldelijk onnodig grote aantallen signalen, enzovoort. De aansluiting bij het IB werd ook in veel gevallen uitgesteld. Daarnaast deden zich veel problemen voor van technische aard die te maken hadden met aansluiting op de eigen software. Verandering van softwarepakket gaf vaak problemen. Ook bijzondere situaties op gemeentelijk vlak hadden hun weerslag op de implementatie, zoals een herindeling, een verbetertraject, of vervuilde bestanden. Een kwart van de gemeenten vindt het nog te vroeg om te beoordelen of er nu sprake is van een stabiele en beheersbare situatie met betrekking tot het gebruik van het IB. Dit zijn vrijwel alleen gemeenten met meer dan inwoners die na medio 2002 zijn aangesloten. Ruim een derde van de gemeenten vindt de situatie ten tijde van dit onderzoek stabiel en beheersbaar. Een iets kleiner deel vindt de situatie nog niet helemaal stabiel, en minder dan tien procent vindt de situatie nog helemaal niet stabiel. Zo n oordeel blijkt niet afhankelijk te zijn van de gemeentegrootte of de datum van aansluiting. Wel is het positiever, als de implementatie sneller is verlopen, als zich geen capaciteitsproblemen hebben voorgedaan en als gemeenten het belastingjaar 2002 al hebben afgewerkt. 14 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

15 2.2 Inrichting van het proces De reguliere gegevensuitwisseling met het IB bestaat eruit dat gemeenten met een bepaalde frequentie (een deel van) hun uitkeringsbestand aan het IB aanleveren (uploaden) en dat zij binnen een bepaalde periode de samenloopsignalen met betrekking tot dat bestand terug ontvangen en kunnen downloaden. De verwerking van de signalen door de gemeente kan in de volgende stappen worden verdeeld: 1. De voorselectie of het verifiëren van de IB-signalen: vaststellen of er sprake is van een signaal dat nader onderzocht dient te worden of niet; 2. Het nader of administratief onderzoek: het vergelijken van de IB-signalen met de informatie uit de eigen systemen en het eventueel opvragen van informatie bij de cliënt of bij derden; 3. De afhandeling van mogelijke fraudegevallen of treffers: het berekenen van het teveel uitgekeerde bedrag, het verrekenen of terugvorderen, het eventueel opleggen van boeten en maatregelen. In deze paragraaf wordt beschreven hoe gemeenten hun proces met betrekking tot de verwerking van IB-signalen hebben ingericht. Wie doet wat? De voorselectie van signalen zien de meeste gemeenten niet als een afzonderlijke stap in het proces. Het selecteren én het natrekken van de IB-signalen wordt in veertig procent van de gemeenten gedaan door medewerkers die tot dusver de belastingsignalen uitzochten. Kleine en middelgrote gemeenten zetten hiervoor ook nogal eens de medewerkers in die inkomstenopgaven van cliënten verwerken. Een deel van de grote gemeenten heeft aparte, tijdelijke medewerkers aangetrokken. Dit laatste is vooral het geval, als er in de periode van aansluiting bij het IB aanzienlijke achterstanden waren bij het verwerken van belastingsignalen. Het administratieve onderzoek is zeker in de kleine gemeenten grotendeels handwerk, het naslaan van dossiers. In middelgrote gemeenten is het proces van vergelijking met al bekende gegevens vaker gedeeltelijk geautomatiseerd, en in één op de drie grote gemeenten is dit een volledig geautomatiseerd proces. Pas bij het afhandelen van treffers komt het veel voor dat andere medewerkers worden ingezet dan degenen die de eerdere stappen hebben afgehandeld. Dat is in dertig procent van de grote en zestig procent van de middelgrote en kleine gemeenten het geval. Overdracht aan andere medewerkers blijkt vooral plaats te vinden, als het onderzoek door anderen is gedaan dan door degenen die tot dusver belastingsignalen verwerken. Toepassing van een drempel Drie van de onderzochte gemeenten zeggen een drempelbedrag te hanteren bij de beslissing of zij aan de cliënt of de werkgever inkomensinformatie zullen opvragen. Signalen waarbij het om niet meer dan vijftig euro aan inkomsten gaat, trekken zij niet verder na. Veel meer gemeenten passen een drempel toe om te bepalen of zij tot terugvordering of verrekening van het teveel aan ontvangen uitkering over zullen gaan. De orde van grootte van het drempelbedrag is vijftig tot honderd euro. Het gaat om eenderde van het totale aantal gemeenten, ongeacht gemeentegrootte. Soms maken ze in deze beslisregels onderscheid tussen cliënten en ex-cliënten. Het drempelbedrag geldt dan vaak alleen voor ex-cliënten, omdat de incassokosten dan hoger zijn. Het aantal gemeenten dat een drempelbedrag hanteert bij beslissingen om te onderzoeken of een boete of maatregel wegens het verzwijgen van inkomsten op zijn plaats is, is weer kleiner. Het gaat dan om één op de vijf gemeenten, vrijwel uitsluitend middelgrote en kleine. Dit zijn op één na alle gemeenten die ook bij het verrekenen en terugvorderen van ten onrechte ontvangen uitkeringen een drempel hanteren. De individuele situatie (dat wil vaak zeggen: de ernst van het feit en de verwijtbaarheid, maar ook de vindbaarheid van een cliënt) speelt in beslisregels om al dan niet tot een boeteonderzoek over te gaan vaker een rol dan bij beslissingen om informatie op te vragen of terug te vorderen. Ook drie gemeenten die voor het terugvorderen een drempel toepassen, hebben in hun beslisregels voor het besluiten tot boeten of maatregelen deze individuele omstandigheden verwerkt. Eén gemeente meldt dat zij geen boete- en maatregelenonderzoek start als verrekening binnen een bepaalde termijn mogelijk is. Het onderscheid tussen verzwegen inkomstengegevens en gegevens die een cliënt pas naderhand van een werkgever heeft gekregen, is dan zo moeilijk te maken dat de gemeente boeteonderzoek niet zinvol vindt. 15 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

Monitor van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik door gemeenten 2001. Facetten van handhaving van de Algemene bijstandswet

Monitor van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik door gemeenten 2001. Facetten van handhaving van de Algemene bijstandswet Facetten van handhaving van de Algemene bijstandswet Monitor van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik door gemeenten 2001 Inspectie Werk en Inkomen Facetten van handhaving van de Algemene bijstandswet

Nadere informatie

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Citeertitel

Nadere informatie

vast te stellen: de Verordening handhaving Wet werk en bijstand. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

vast te stellen: de Verordening handhaving Wet werk en bijstand. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De raad van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het kader van

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE; Gemeente Grave DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE; Overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 15 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 8b, van de Participatiewet

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB en WIJ Afdeling Werk, Inkomen en Zorg September 2009 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Een signaal voor gemeenten. Onderzoek naar de bestrijding van witte fraude in de bijstand met behulp van belastingsignalen

Een signaal voor gemeenten. Onderzoek naar de bestrijding van witte fraude in de bijstand met behulp van belastingsignalen Een signaal voor gemeenten Onderzoek naar de bestrijding van witte fraude in de bijstand met behulp van belastingsignalen Inspectie Werk en Inkomen Een signaal voor gemeenten Aan deze rapportage werkten

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB Afdeling Sociale Zaken November 2006 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst Toelichting op gegevens van de Belastingdienst (Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Verzekeringsbank) Welke gegevens, voor welke taak? Medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) en de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de bepalingen van de algemene wet

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

*Z037FAFAFFE* Handhavingsverordening sociale regelingen Goeree-Overflakkee 2015

*Z037FAFAFFE* Handhavingsverordening sociale regelingen Goeree-Overflakkee 2015 *Z037FAFAFFE* Registratienummer: Z -14-27454 / 29627 Handhavingsverordening sociale regelingen Goeree-Overflakkee 2015 De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT gelet op de artikelen 7 en 8 en 10, tweede lid, van de

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gelet op de Wet werk en bijstand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet werk en bijstand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Nummer: Onderwerp: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de Wet werk en bijstand,

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk.

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Inleiding. Medewerkers van gemeentelijke sociale diensten kunnen vanaf april 2012 via Suwinet-Inkijk gegevens van de Belastingdienst

Nadere informatie

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, l i,i l, l i

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB

Handhavingsverordening WWB Handhavingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van..., Gehoord de Raadscommissie Samenleving

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend VRAGENLIJST KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1 PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar 1.2 Bent U O alltaand O alltaande ouder O gehuwd / samenwonend 1.3 Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18

Nadere informatie

Gemeenteraad 29 mei 2012 Gemeenteblad

Gemeenteraad 29 mei 2012 Gemeenteblad Jaar: 2012 Nummer: 39 Besluit: Gemeenteraad 29 mei 2012 Gemeenteblad 6 E WIJZIGING MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE HELMOND De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Visie op Hoogwaardig Handhaven

Visie op Hoogwaardig Handhaven Visie op Hoogwaardig Handhaven Fraudepreventie en repressie in balans Missie: Zakelijk, duidelijk en streng, om sociaal te kunnen zijn en blijven Gemeente Overbetuwe mei 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2010, gemeente Drimmelen (na vaststelling van de Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen) De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K Datum Verseon Leesmap ^^flteekberich^t RIS griffieoverle Steller 2014/ Prullenbak Archief Beraad&advies Ontmoeting&D Raad Agendacie Presidium Termijnagenda bekomen stuit^ /OHdUn v. col'. Ministerie van

Nadere informatie

Registratienr.: 1804/620 Handhavingverordening WWB, IOAW/Z 2012

Registratienr.: 1804/620 Handhavingverordening WWB, IOAW/Z 2012 Registratienr.: 1804/620 Handhavingverordening WWB, IOAW/Z 2012 Handhaving verordening Gemeente Culemborg ex artikel 18 WWB en artikel 35 IOAW/Z Handhavingverordening Wet werk en bijstand (WWB), Inkomensvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB

Handhavingsverordening WWB Handhavingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004, nr 2004-10-12;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: 216/6 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2009; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

: 23 augustus 2011 : 5 september 2011. : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 23 augustus 2011 : 5 september 2011. : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 23 augustus 2011 : 5 september 2011 Documentnr. Zaaknummer : 598 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 365 Besluit van 10 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van koopkrachttegemoetkomingen aan lage inkomens

Nadere informatie

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid f i 1 «~. i i 1 i - ~«--««- - M»,i L \ i er s ;:*i- L; rr ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid I B, = P+ Snn< ll. i "*'^ vr j ~ «~--«~ ~»Ã~~,,,, >-.«~._. M > Retouradres Postbus 90801

Nadere informatie

Raadsvoorstel Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weststellingwerf 2015.

Raadsvoorstel Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weststellingwerf 2015. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt Registratienummer 2014-000985/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel nee ja, Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 536 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude Initiatiefvoorstel Strengere aanpak bijstandsfraude Gemeenteraadsfractie Rotterdam Maarten van de Donk 29 oktober 2013 Inleiding Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

N LZwi3a^ Pumc/èn&ti, Ct^Q^rVvj

N LZwi3a^ Pumc/èn&ti, Ct^Q^rVvj Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag S^)t\Gc(^(P&i f' De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier ' (adresgegevens)! B&w 2 4DEC.

Nadere informatie

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet 23 oktober 2008 RA0830570 Samenvatting In de maanden mei - augustus 2008 ontvangt de ombudsman

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 323 1 juli 2016 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ

VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

De Nationale ombudsman formuleerde de te onderzoeken gedraging als volgt:

De Nationale ombudsman formuleerde de te onderzoeken gedraging als volgt: Rapport 2 h2>klacht Dit rapport is het resultaat van een onderzoek uit eigen beweging op grond van artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht. Het onderzoek werd ingesteld op 20 september 2007 op basis

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6334 Inboeknummer 15BST00606 Beslisdatum B&W 26 mei 2015 Dossiernummer 15.22.103(2.2.1) Raadsvragen van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.4.1.32 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0807-778 Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking bronnen

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Grave;

De Raad van de gemeente Grave; De Raad van de gemeente Grave; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011, en gelet op de artikelen 8a van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid, sub c van de Wet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/F&W/04/9756

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/F&W/04/9756 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen kwijtschelding gemeentelijke belastingen uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde.

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Participatiewet, artikel 35 van de

Nadere informatie

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Rapport Kopje onder Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het UWV en de

Nadere informatie

Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland

Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland CVDR Officiële uitgave van WerkSaam Westfriesland. Nr. CVDR409475_2 9 mei 2017 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding In dit heronderzoeksplan is vastgelegd hoe

Nadere informatie

enprestatie Inventarisatie Verordeningen Inventarisatie ventarisatie Verordeningen tegenprestatie Inventarisatie Verordeningen

enprestatie Inventarisatie Verordeningen Inventarisatie ventarisatie Verordeningen tegenprestatie Inventarisatie Verordeningen ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ

Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ HANDHAVINGSVERORDENING WWB officiële titel Citeertitel Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ wettelijke grondslag Artikel 8a Wet Werk

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii ii mi mi BM1300497 Raadsvergadering 25 april 2013 Agendanummer Onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND EN WET INVESTEREN IN JONGEREN DE WOLDEN 2010

HANDHAVINGSVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND EN WET INVESTEREN IN JONGEREN DE WOLDEN 2010 Nr. XI / 7C HANDHAVINGSVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND EN WET INVESTEREN IN JONGEREN DE WOLDEN 2010 De raad van de gemeente De Wolden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2010;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2013; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2013; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdelen b en h, en artikel 18 eerste, tweede en derde lid van

Nadere informatie

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college,

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333 40 33 www.rijksoverheid.nl Contact Betreft MAU 2013-2015 Geacht college,

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Onderwerp: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 NR. 19b De Raad van de gemeente Overbetuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Overbetuwe d.d. 31 augustus 2004

Nadere informatie

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015.

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015. VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015. Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Assen Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet gemeente Midden- Delfland 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet gemeente Midden- Delfland 2015 Registratienummer : 2015-00722 / 15Z.000072 Onderwerp : conceptverordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet

Nadere informatie

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens?

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens? Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer :

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer : Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Verordeningen Fraudewet (WWB/IOAW/IOAZ en bestuurlijke boete bij recidive)

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 10 : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 10 : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 10 Status : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : Houkje Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans E-mail : ckoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 december 2012 Agendanr. 16. Beslispunt De "Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013" vaststellen.

Raadsvergadering : 17 december 2012 Agendanr. 16. Beslispunt De Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013 vaststellen. Raadsvergadering : 17 december 2012 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6930 Onderwerp : Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 30 november 2012 Beslispunt De "Verordening Verrekening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom;

Pagina 1 van 5. Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom; Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom; gelet op: - artikel 8a van de Wet werk en bijstand; - artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte - werkloze

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2008, voorstelnummer 180;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2008, voorstelnummer 180; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR57328_2 1 juni 2016 Maatregelenverordening Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder a. belanghebbende: degene die een rechtstreeks

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1066159 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive De raad van de gemeente [naam gemeente]; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum], nr. ; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie