de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?"

Transcriptie

1 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het raad heeft gevraagd om een grondige herziening van de meerjaren grondexploitatie en raadsprogramma. Inmiddels is dit vertaald in de reeds door de raad besproken Raam MPG. In dit de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Raam MPG is een scenario analyse gepresenteerd van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen. Het meest waarschijnlijke scenario is het midden scenario. Dit scenario is de basis voor de bij de MPG voorgestelde maatregelen. Door de scenario analsye twee jaarlijks te herhalen kan tijdig worden bijgesteld. 2 4 CDA Bussink, (Wim) Niet tot de gemeente behorende taken Kan het college een korte opsomming geven van de niet tot de gemeente behorende taken? Het woord sommige lijkt voor meerdere uitleggen vatbaar. De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Een aantal taken vloeien voort uit wet- en regelgeving van het rijk en/of de provincie. Over andere zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en duurzaamheid. Overigens geldt dit ook wanneer de gemeente besluit meer te doen dan het wettelijk minimum (zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of het beheer van de openbare ruimte). 3 4 PvL Bos, (Tjakko) Finetuning budgetten BBZ 4 8 IPL, Baaten, (Luc) Onkruidbestrijding Kunt u een toelichting geven op het begrip de autonome ontwikkelingen en aangeven wat deze exact inhouden? Dit betreft externe ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. In dit specifieke geval betreft het de neerwaartse bijstelling van de rijksvergoeding. In de media wordt vermeld, dat vanwege het aannemen van een burgerinitiatief mbt Op dit moment kan nog niet worden aangegeven waar dat ten koste van gaat in Eerst het op milieuvriendelijke wijze van onkruid bestrijden, dit de gemeenschap ruim worden in 2015 experimenten uitgevoerd en op grond daarvan volgt een nauwkeurige euro jaarlijks kost. Naar onze mening is deze conclusie te ruim opgevat. Op kostenraming. Op dat moment zal in beeld worden gebracht welke keuzes er zijn om de kosten te pagina 236 wordt aangegeven dat de dekking binnen de portefeuille gevonden is. Vraag: dekken binnen de bestaande budgetten en wat daarvan de gevolgen zijn voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. a. Kan het college aangeven waarvan deze milieuvriendelijke onkruidbestrijding dan ten koste gaat? 5 13 Duurzaamheid E. van Wageningen Welke stappen worden er ondernomen om de duurzaamheid van de gebouwen en het Lelystad doet mee in de pilot Zonnepanelen op gemeentedaken, waar in MRA verband een leefklimaat te verbeteren ten einde de energiekosten verder terug te dringen? Is aanbestedingsvorm wordt ontwikkeld die er toe leidt dat gemeenten zonder investering hiervoor een plan? zonnepanelen op de daken kunnen plaatsen. Daarnaast zal energiebesparing onderdeel uitmaken van het het uitvoeringsprogramma "Lelystad Energieneutraal in 2025", dat onderdeel uitmaakt van het integraal masterplan duurzaamheid. Afgesproken met de raad is dat bij groot onderhoud gekozen wordt voor duurzame oplossingen, mits deze terugverdiend kunnen worden binnen de afschrijvingstermijn van een extra investering. Dit gebeurt op grote schaal met de ombouw van armaturen en bij de keuze voor klimaatinstallaties CDA Bussink, (Wim) Vaststellen begroting Beslispunt 1: De raad stelt niet alleen de begroting, maar ook de meerjarenraming vast. De begroting 2015 Voorgesteld raadsbesluit punt 1:Hoe kun je een begroting bijstellen die formeel niet is bevat inderdaad bijstellingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde meerjarenraming vastgesteld? PvL Bos, (Tjakko) IHP E. Rentenaar Wat zijn de exploitatie-uitgaven voor 2015 als gevolg van de uitvoering van de wettelijke taak en welke besluiten liggen hieraan ten grondslag? De exploitatielasten betreffen hoofdzakelijk (huur)kosten van tijdelijke voorzieningen om te kunnen voorzien in de capaciteitsbehoefte van scholen (w.o. Warande, Zuiderzeewijk, Aurumcollege) en Mi-vergoedingen voor niet gemeentelijke gymzalen. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het IHP , zoals begin maart 2014 aan de raad is toegezonden PvL Bos, (Tjakko) Actualisatie schoonmaakgas- electrakosten vastgoed E. Rentenaar Is hier gedacht aan LED verlichting en het heronderhandelen van de bestaande utiliteitscontracten? Is er een benchmarkt uitgevoerd met andere gemeenten? Kunnen we eventueel gezamenlijk regionaal inkopen? Waar mogelijk wordt ledverlichting toegepast. In de eerste aanleg is dat een hogere investering, met een relatief lange terugverdientijd, omdat we verhoudingsgewijs een gunstig energieleveringscontract hebben afgesloten. Overigens wordt het voorstel voornamelijk veroorzaakt doordat er scheefgroei is ontstaan tussen de werkelijke kosten en de budgetten. Specifieke benchmark is niet uitgevoerd en waar mogelijk wordt altijd gekeken naar gezamenlijke inkoop. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 1 van 24

2 9 14 Wachtgelden SOL Beslispunt 3: In het verleden zijn de wachtgelden SOL gedekt uit het budget voor Voorschoolse en Wat is de reden dat dit besluit niet heeft geleid tot een correcte begrotingsbijstelling? vroegschoolse educatie. Dit budget biedt hiervoor echter geen ruimte; het gaat om geoormerkt E. van Wageningen geldt dat benut moet worden voor het wegwerken van taalachterstand bij peuters en kleuters van 4 tot 6 jaar en is dus niet bedoeld voor het uitbetalen van wachtgelden. Dit wordt nu hersteld Finetuning budgetten BBZ Beslispunt 4: Hiervoor is niet al eerder een voorstel behandeld door de raad. Heeft de raad hiervoor al een voorstel behandeld? Daar wordt niet naar verwezen in de Het saldo van het product Bbz is onderdeel van het totale begrotingsresultaat. De uitgaven (als tekst Daarnaast hoeft het wegvallen van een rijksvergoeding niet gevolg van uitvoering wettelijke regelgeving) van het product Bbz worden verantwoord aan het automatisch ministerie en op basis van deze opgave wordt door het ministerie de rijksvergoeding bepaald (obv gecompenseerd te worden. Wat is de reden dat dat hier wel gebeurt? afrekensystematiek). De uitkomst hiervan is het saldo van het product, dit is het gevolg van uitvoering van wettelijke regelgeving en niet beïnvloedbaar. Voor nadere uitleg zie ook antwoord bij vraag CU Slump, (Klaas) Wat betekenen de afkortingen BBZ en ZLF Voorstel 4: Bbz = Besluit bijstandverlening Zelfstandigen. ZLF= Zelfstandigen Loket Flevoland. Wat betekenen de afkortingen BBZ en ZLF? Deze staan niet de lijst op p Het gaat Het ZLF (=regionale uitvoering van de regeling Bbz waarvan de gemeente Lelystad hier om een bedrag van bijna 3 ton, maar het is onduidelijk waar dit voor is. Graag uitvoeringsgemeente is) maakt jaarlijks een bedrijfsplan met daarbij een begroting. De uitgaven in uiitleg. de begroting van het ZLF zijn gebaseerd op de kosten behorend bij de uitvoeringstaken van het ZLF, zoals formatie, inhuur (flex inzet), accountantskosten, doorbelasting vanuit CS (huisvesting, ICT ed). Op basis van deze kosten wordt een kostprijs berekend die de deelnemende gemeenten voor de dienstverlening van het ZLF moet betalen aan het ZLF. Ook Lelystad neemt producten af van het ZLF en betaalt hiervoor een bijdrage aan het ZLF. Deze bijdrage is geraamd in de begroting van de gemeente Lelystad. Tot voor kort was deze bijdrage correct vertaald in de begroting (dus begroting Lelystad is gelijk aan bijdrage geraamd in bedrijfsplan ZLF). Door de verwerking van bijv mutaties in de overhead (formatie en doorbelasting per fte) mist inmiddels de aansluiting tussen het bedrijfsplan en begroting (gevolg van technische aanpassingen). De begroting van de gemeente Lelystad moet weer in evenwicht gebracht worden met de werkelijke hoogte van de bijdrage aan het ZLF (=bedrijfsplan). Naast deze bijdrage staat in de begroting de uitgaven van de verstrekte uitkering van de regeling Bbz. De uitgaven van de verstrekte uitkeringen ihkv de regeling Bbz worden afgerekend met het ministerie, hiervoor wordt dus een rijksbijdrage ontvangen. Deze rijksbijdrage wordt via een afrekensystematiek berekend door het ministerie en in deze systematiek zijn wijzigingen doorgevoerd die een (negatief) effect hebben op de rijksbijdrage. De begroting moet hierop aangepast worden PvdA Soomers, (Henk) Zelfstandigenloket beslispunt 4: In hoeverre kan Lelystad invloed uitoefenen op de kostprijs van producten De kostprijs wordt vastgesteld obv de daadwerkelijk gemaakte kosten die nodig zijn voor de van het Zelfstandigenloket Flevoland? En hoe staan andere deelnemende gemeenten uitvoering van het ZLF, dus incl. vaste kosten van de overhead lelystad. Er is geen sprake van een tegenover de prijsverhoging? prijsverhoging, maar een actualisatie van de toerekening van de werkelijke kosten (zie verder ook de beantwoording van vraag 10 en 11) Uitkeringen Beslispunt 5: De aanpassingen in de begroting die hier voorgesteld worden zijn een vertaling van aangepaste De raad moet een aantal keren in deze begroting goedkeuring verlenen voor processen budgetten van het ministerie SZW (deze worden 3x per jaar aangepast) en daarbij behorende die onvoldoende zijn begroot wat is hiervan de oorzaak en waarom wordt de raad niet doorberekening van de gevolgen van gewijzigde regelgeving vanuit het ministerie. E.e.a is gewaarschuwd als deze kosten de begrotingsraming overstijgen? derhalve niet het gevolg van processen die onvoldoende zijn begroot, maar een doorwerking/doorvertaling op basis van beschikkingen/besluitvorming van het ministerie zodat de gemeentelijke begroting steeds zoveel als mogelijk aansluit bij de meest actuele situatie PvL Bos, (Tjakko) Aantal wethouders M. Horselenberg Het voorgaande college heeft een bezuinigingsvoorstel ingediend van 5 naar 4 wethouders. Ten tijde van het besluit waren IP, VVD en PVDA (de partijen van het huidige college) bij het besluit betrokken. Wij gaan er van uit dat ten tijde van het besluit de werkzaamheden de grondslag zijn geweest voor de vermindering van het aantal wethouders. Graag zien wij deze verandering nader toegelicht en eveneens vragen wij of er aan deeltijd is gedacht? In artikel 36 van de Gemeentewet zijn de kaders aangegeven betreffende het aantal wethouders, maximaal 20% van het aantal raadsleden en minimaal twee wethouders. Het aantal wethouders is de uitkomst van een politiek proces en niet van een analyse op de bedrijfsvoering. Met het vaststellen van het raadsprogramma heeft de raad het aantal van 5 wethouders bekrachtigd. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 2 van 24

3 15 15 PvL Bos, (Tjakko) Inhaalslag inspectie gasleidingen Waar wordt ,- aan besteed? Is dit bedrag louter bestemd voor de inspecties Middelen worden besteed aan inspectie en handhaving. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor en/of herstelwerkzaamheden? herstelwerkzaamheden. Het gaat om feitelijke capaciteitsinzet voor versneld uitvoeren van Krijgen ondernemingen uit Lelystad de voorkeur daar waar wordt gesteld dat de inspecties. Betrokken installateurs zijn vooral installateurs die in Lelystad actief zijn en kennis en samenwerking wordt gezocht met installateurs? ervaringen hebben met gasleidingen in de betrokken gebieden. Bewoners zijn vrij om hun eigen installateur te kiezen Onrealiseerbare taakstelling Beslispunt 8: Nee, juist om dit te voorkomen wordt nu een dekkingsvoorstel aan de raad voorgelegd. Betekent het nu dat door een onjuiste administratieve verwerking van dit nu ten koste gaat van toezicht in de openbare ruimte? CDA Bussink, (Wim) Bedrijven investeringszone Beslispunt 10: Nee, deze horen niet tot een gemeentelijke taak, maar is als gevolg van de problematiek rond de Is het beheer opslag etc van een kerstverlichting te rekenen tot een primaire telling draagvlakmeting BIZ stadshart op basis van een raadsuitspraak weer overgenomen door de gemeentelijke taak en zo ja, wat zijn daarvan de consequenties voor evt. claims vanuit gemeente. Deze situatie speelt niet in andere winkelcentra. De nieuwe ondernemersvereniging andere winkelcentra stadshart heeft de intentie om ook de kerstverlichting bij voldoende financiele draagkracht weer over te nemen PvL Bos, (Tjakko) Onrealiseerbare taakstelling Is de conclusie gerechtvaardigd dat het tekort op de parkeerexploitaties geen bedraagt maar met naar boven dient te worden bijgesteld tot De redenatie achter deze vraag is ten dele onjuist. In het verleden is een taakstelling opgelegd aan Perspectief. Deze is dus niet gerelateerd aan de huidige manier waarop het taakveld Parkeren is georganiseerd. Feitelijk kan daarmee worden geconstateerd dat het gaat om een niet realiseerbare taakstelling uit het verleden van Parkeren. De taakstelling maakt geen deel uit van de parkeerexploitatie, en dient dan ook niet te worden betrokken met het aldaar rustende tekort PvL Bos, (Tjakko) Bedrijven investeringszone Betaalt gemeente de kerstverlichting (à ,-) en is het bedrag van ,- dan volledig bestemd ter ondersteuning van activiteiten van BIZ? Nee, de gemeente betaalt de kerstverlichting a ,-. Gemeente verleent geen nieuwe financiële ondersteuning voor activiteiten van BIZ vanaf De subsidie die de nieuwe ondernemersvereniging stadshart heeft ontvangen ter hoogte van ,= wordt verdeeld over 2014 en PvdA Soomers, (Henk) Onrealiseerbare taakstelling / interpolisconcept, beslispunt 8: Waarom is dit bedrag niet verwerkt in de parkeerexploitatie? Beslispunt 8 heeft betrekking op de onrealiseerbare taakstelling, en niet op het voorstel interpolisconcept. Het bedrag van ,-- komt niet ten laste van de parkeerexploitatie, maar ten laste van de algemene dienst ( begrotingsproduct sociale veiligheid). Actief zijn in de lokale politiek is een lovenswaardige vorm van burgerschap. Echter, de a. In het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke bestuurders is opgenomen dat een afgelopen jaren is het beleid voor mensen die een beroep doen op een (extern) reintegratiebureau een plan opstelt. In dit plan wordt opgenomen op welke wijze de bijstandsuitkering steeds strenger en soberder geworden en de tendens is dat dit beleid gewezen politiek bestuurder wordt begeleid bij het verkrijgen van een passende functie. In dit in de toekomst nog stringenter zal worden toegepast. Beleid waarvan het college dan plan worden zonodig, afhankelijk van de behoefte en noodzaak opleidingen en cursussen vraagt of wij, als politieke partijen, dit beleid wel of niet willen steunen en uitdragen aan opgenomen. Het re-integratieplan voor de gewezen politiek bestuurder wordt door het college de bevolking. In dit verlengde de navolgende vragen: van de gemeente Lelystad vastgesteld IPL, Baaten, (Luc) Wachtgeld wethouders M. Horselenberg Veiligheidsregio M. Horselenberg a. Kent de gemeente Lelystad een actief scholingsbeleid die de kansen van wethouders b. De gemeente Lelystad biedt niet actief leer- werkplaatsen aan binnen de eigen organisatie. Dit die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidsmarkt, vergroten? Zo ja, is mede gelet op de integriteitscode politiek bestuuders niet wenselijk. Het re-integratiebureua waaruit bestaat deze. Zo nee, wat is hiervan de reden? dat de gewezen wethouder begeleidt maakt gebruik van zijn netwerk om de gewezen politiek bestuurder eventueel via een stage- plek de kansen op de arbeidsmakt te vergroten. b. Biedt de gemeente Lelystad leer- /werkplaatsen aan, of bemiddelt de gemeente in deze, die de kansen van wethouders, die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidsmarkt vergroten? Zo ja hoe gebeurt dit? Zo nee, wat is de reden dat dit niet gebeurt? Beslispunt 11: De totale toename betreft ca. 1,35% als gevolg van autonome loonontwikkeling en de Welk besluit ligt ten grondslag aan de verhoging van de kosten voor de veiligheidsregio? ontwikkeling van het inwoneraantal. In de gemeentelijke begroting was rekening gehouden met Wanneer is de raad geinformeerd over deze hogere kosten? Wat als de raad hiervoor ca. 0,75%. Het structurele bedrag van betreft het verschil van ca. 0,60% (van de bijdrage geen toestemming geeft? van ca. 4,5 miljoen). Als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling is men gehouden aan de Waar zijn deze kosten precies voor? Welke aannames en effecten bedoelt men, is dit geldende afspraken. Het is niet mogelijk eenzijdig daarvan af te wijken. De taakstellende een afrekening van bepaalde kosten? bezuiniging van 10% op de Veiligheidsregio wordt gerealiseerd, evenals de in de meerjarenraming opgenomen bezuiniging van met ingang van Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 3 van 24

4 23 17 Verkiezingen Beslispunt 12: In de huidige meerjarenraming werd er begroot op basis van gemiddelde historische kosten, Verkiezingen. Uit het voorstel blijkt dat de komende 4 jaar er een tekort zou zijn op wat zonder daarbij rekening te houden met reeds voorziene verkiezingen. In jaren waarin oorspronkelijk begroot zou zijn van totaal (per jaar gemiddeld dus ca. bijvoorbeeld twee verkiezingen plaatsvonden schoot het budget tekort enin jaren waarin er geen M. Horselenberg ). En dat is dan ook nog eens excl. de Tweede Kamerverkiezingen. Is het in het verkiezingen plaatsvonden werd het budget niet aangewend. Gezien het feit dat haast alle verleden dan niet structureel veel te laag begroot? Of, wat ook kan, worden er niet te verkiezingen vooraf bekend zijn (behoudens de verkiezingen voor de Tweede Kamer) wordt nu hoge bedragen voor de verkiezingen begroot (en ook uitgegeven)? voorgesteld om de begroting aan te passen om fluctuaties zoveel mogelijk te voorkomen Wachtgeld wethouders M. Horselenberg Beslispunt 13: De wachtgeldverplichtingen zijn geregeld in de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Wachtgeldverplichtingen. Dit zijn aanzienlijke bedragen. Kan dit nader worden Ambtsdragers). In deze wet is de hoogte en de uitkeringsduur geregeld. De hoogte bedraagt het toegelicht? eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering PvL Bos, (Tjakko) Wachtgeldverplichtingen M. Horselenberg Is deze actualisatie het gevolg van het feit dat het voorstel om te komen tot versobering van de huidige regeling (door de minister) van de baan is? Nee, dat is niet het gevolg van het niet doorgaan van de versobering voorgesteld door de minister. De actualisatie is het gevolg van het feit dat er vier wethouders afgetreden zijn en recht hebben op een wachtgelduitkering PvdA Soomers, (Henk) Verkiezingen M. Horselenberg, beslispunt 12: Het houden van verkiezingen is blijkbaar duurder geworden - over een periode van 4 jaar totaal 107k. Waar zitten die toegenomen kosten in? Zie het antwoord op vraag Bezwaarafhandeling M. Horselenberg Beslispunt 14: Hoe verhoudt dit zich met de ingeboekte Taakstelling bedrijfsvoering ad 455K Door het invullen van de taakstelling op de bedrijfsvoering kan hier niet worden voorzien in de opvang van deze stijgende workload. Omgekeerd zou ook kunnen worden gesteld dat het binnen de bedrijfsvoering opvangen van deze lasten zal leiden tot het niet kunnen realiseren van een evenredig deel van de taakstelling. Per saldo is het effect hetzelfde CDA Bussink, (Wim) Bezwaarafhandeling M. Horselenberg Beslispunt 14: Ja, er is sprake van formatie-uitbreiding. Binnen de beschikbare capaciteit is geen ruimte om deze Is per saldo toch sprake van formatie uitbreiding?en zo ja kan het college aangeven toename in werkzaamheden op te vangen. Met betrekking tot de invulling zal zoals gebruikelijk waarom deze benodigde formatie niet intern is in te vullen eerst bekeken worden of deze intern ingevuld kan worden, bijvoorbeeld door een herplaatsingskandidaat PvL Bos, (Tjakko) Bezwaarafhandeling M. Horselenberg Houdt deze uitbreiding ook rekening met de huidige transities en de taken die de gemeente extra krijgt toebedeeld? Ofwel is 1 fte dan wel voldoende? Nee, dit betreft de autonome ontwikkeling van het aantal bezwaarprocedures. De toename van het aantal bezwaarprocedures als gevolg van de decentralisaties moet opgevangen worden binnen de daarvoor geldende uitvoeringsbudgetten PvdA Soomers, (Henk) Bezwaarafhandeling M. Horselenberg beslispunt 14: Welk bedrag wordt jaarlijks (ongeveer) gekort op bijstand in verband met geconstateerde fraude? De afgelopen 12 maanden is ca aan fraudevordering opgeboekt. Afgelopen jaar is gekort op lopende bijstandsuitkeringen ivm fraude. Daarnaast zijn afgelopen 12 maanden 86 uitkeringen beëindigd ivm geconstateerde fraude PvdA Herberg, (Emiel) van der Bezwaarafhandeling M. Horselenberg beslispunt 14: Waarom is het hier nodig om formatie uit te breiden, terwijl dat bijvoorbeeld bij voorstel 83 niet het geval is De constatering dat er bij voorstel 83 geen sprake is van formatie-uitbreiding is onjuist. Door de handhavingstaak in eigen beheer te doen in plaats van uit te besteden wordt beoogd een aanzienlijke besparing te realiseren Legesinkomsten Beslispunt 15: Welke grote projecten verwacht het college? Neemt de raad hierover de besluiten? Het betreft hier de verdere ontwikkeling van de luchthaven, zoals het vestigen van bedrijven, het verlengen van de landingsbaan en de bouw van de terminal op de luchthaven. Ook worden bouwactiviteiten verwacht op Flevokust, over het binnendijkse gedeelte van Flevokust neemt de raad nog een besluit. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 4 van 24

5 33 19 (extra) Ondersteuning college Beslispunt 16: De 3 decentralisaties leggen een behoorlijk beslag op de communicatie-inzet. Deze inzet is ook U beschrijft dat de communicatieve ondersteuning van de organisatie heeft geleden vastgelegd in het door het college vastgestelde communicatieplan AWBZ/ WMO en Jeugdhulp. onder de extra ondersteuning aan het college. Kunt u toelichten wat er daardoor Voor deze activiteiten worden extra communicatie-budgetten vrijgemaakt uit de gelden, die achterwege is gebleven? Denkt u niet dat met de komst van de rijkstaken ook een geoormerkt zijn voor de "3D's". Daarnaast wordt door middel van herprioritering zo veel mogelijk M. Horselenberg vergroting van de vraag voorzien kan worden wat de inzet van communicatie betreft? vanuit de bestaande organisatie opgevangen. De basis van het communicatiebeleid ligt in de Hoe gaat u dit opvangen en staat daar voldoende budget tegenover? Is er vigerend door met instemming van de raad door het college vastgestelde nota "Communicatie in Lelystad Communicatiebeleid? NU". Opm: = 355 in plaats van de begrootte 350K. Klein verschil, maar toch. Het getalsmatige verschil wordt veroorzaakt door afronding. Het totaalbedrag van ,- is juist in plaats van 4 wethouders, incl. ondersteuning M. Horselenberg Beslispunt 16: De loonsom, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie bedraagt Wat zou de netto opbrengst zijn als de vijf wethouders 20% van hun salaris zouden ,- per jaar per wethouder. Indien vijf wethouders 20% inleveren levert dit derhalve inleveren? ,- op. Het aantal fte dat werkzaam is t.b.v. de ondersteuning van het college is als volgt Hoeveel fte s (uren) zijn er thans werkzaam ter ondersteuning van het college en hoe bestuurssecretariaat 4,2 fte. Burgemeester 1,0 fte en wethouders gemiddeld 0,66 fte. is de verdeling per collegelid (bestuurssecretariaat en ondersteuners)? Portefeuillecoordinatoren 0,5 fte per portefeuillehouder CDA Bussink, (Wim) 5 in plaats van 4 wethouders, incl. ondersteuning M. Horselenberg Beslispunt 16: Voor een concreet overzicht ondersteuningskosten van collegeleden zie antwoord vraag 34. Kan het college een concreet overzicht en onderbouwing verstrekken van de De extra "ruimte" voor communicatie staat in relatie met de wijziging van het aantal wethouders ondersteuningskosten van collegeleden; waarom wordt hierbij ook nog extra ruimte van 4 naar 5. De capaciteit voor de ondersteuning voor communicatie was gebaseerd op 4 gevraagd voor communicatie? wethouders Vaste doorbelastingen Beslispunt 18, 19, en 20: De centrale overhead wordt voor wat betreft de dekkingsbijdrage vanuit het grondbedrijf door Waarom zijn de vaste doorbelastingen en leverende afdelingen iets anders dan de middel van een vaste bijdrage berekend. Gezien de krimp van het grondbedrijf is een bedrijfsvoering kosten? neerwaartse bijstelling nodig. Welke bezuinigingen worden er op de afdeling grondbedrijf doorgevoerd ten aanzien Hoewel de "dienstverlening" van de centrale overhead niet 1:1 kan worden gekoppeld een de van het verkleinen van de kosten? Zo niet waarom niet? vergoeding, wordt voorgesteld de taakstelling op de bedrijfsvoering met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee is het voorstel budgettair neutraal voor de begroting, en voordelig voor de bedrijfsvoering van het grondbedrijf. De doorbelasting vanuit de diverse afdelingen naar het grondbedrijf betreft werkzaamheden die aanwijsbaar kunnen worden gekoppeld aan de financiële vergoeding, bijvoorbeeld het vervaardigen van kaartmateriaal of het verrichten van andere werkzaamheden. Ten dele zijn hier vaste, niet beïnvloedbare kosten aan verbonden. Het bijstellen van de doorbelastingen vanuit de afdelingen ten gevolge van de krimp van het grondbedrijf wordt daarom voor het variabele deel gekoppeld aan een taakstelling op de "leverende" afdelingen. Binnen het grondbedrijf wordt bezuinigd op de te maken kosten. De hier voorgesteldemutaties zijn daar een gevolg van: omdat het grondbedrijf deze zaken niet meer "afneemt" worden de kosten voor het grondbedrijf lager Frictie en hervormingsbudget Beslispunt 21: Voor de kaders rond het frictie- en hervormingsbudget verwijzen wij u naar de besluitvorming bij In de jaarrekening van vorig jaar is een deel van het uitblijven van deze kosten van de instelling van dit budget. eerder vertrekkend personeel toegevoegd aan deze budgetten.zonder dat daar Frictiekosten worden allereerst gedekt uit de lopende personeelsbudgetten. Dit doen wij ordentelijke besluitvorming over is geweest in de raad. Wanneer kan de raad voor dit organisatiebreed. Om voordelen bij afdeling X te kunnen aanwenden bij afdeling Y wordt het bedrag een exacter voorstel en specificatie tegemoet zien? Wat zijn de exacte kaders in frictiebudget aangewend. Dit is conform de afspraken: er is immers maar de helft van de deze? Hoe gaat u verantwoording afleggen over dit budget? gecalculeerde kosten voor frictie begroot, omdat de inschatting was dat met de uit hervormingen voortkomende baten een deel van de frictie kan worden opgevangen. Om deze werkwijze te kunnen realiseren is het nodig dat er ook middelen aan het budget worden toegevoegd. De verantwoording over de besteding vindt plaats in de jaarrekening. Omdat het hier gaat over budgetten en uitgaven die gekoppeld zijn aan individuele personele trajecten kan hierover niet openbaar aan de raad gespecificeerd worden gerapporteerd. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 5 van 24

6 38 20 CDA Bussink, (Wim) Grondbedrijf E. Rentenaar Wat zijn de voor- en nadelen van het opheffen van het Grondbedrijf als tak van dienst Binnen de huidige gemeentelijke organisatie bestaan geen zelfstandige dienstonderdelen. Het en om dit dan vervolgens verder te integreren in de gemeentelijke organisatie, zoals bijv Grondbedrijf maakt dan ook integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. Naar de in Woensdrecht en Alphen aan de Rijn is gebeurd? Heeft het college overwogen om het positionering van het Grondbedrijf wordt in het licht van het nu resterende takenpakket Grondbedrijf als tak van dienst op te heffen? Zo nee waarom niet? onderzoek gedaan. Vanwege de marktgevoeligheid van de activiteiten van het Grondbedrijf worden hiervoor afzonderlijke documenten opgesteld, echter de activiteiten komen ook integraal terug in de gemeentelijke begroting en jaarrekening Spelfout beslispunt 22: - (In het beslispunt staat een storende spelfout, nl. opbouwerk, dit moet zijn opbouwwerk) Verzelfstandiging Bataviahaven Beslispunt 28: De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt tot en met 31 december Uiterlijk in Wanneer loopt de huidige overeenkomst met de zelfstandige Stichting Bataviahaven de maand april 2015 wordt over de DVO opnieuw overlegd, tenzij partijen besluiten de af? samenwerking niet langer voort te zetten. Bij niet tijdige overeenstemming wordt de bestaande Waarom niet wachten met het verhogen van het budget tot het moment dat de raad overeenkomst met maximaal 1 kalenderjaar verlengd (art. 7.2 van de DVO). kan beslissen op een nieuw voorstel van het college omtrent verzelfstandiging De budgetten zijn in de begroting opgenomen omdat de ontwikkelingsvisie een goede Bataviahaven zodat op basis van de juiste argumenten de raad (budgetrecht) op basis onderbouwing geeft van het onontkoombare karakter van deze kosten. daarvan tot goede besluitvorming kan komen? De raad beslist alleen over de omvang van het budget, de besteding en dus het aangaan van de overeenkomst is een bevoegdheid van het college. De raad kan zich laten informeren aan de hand van dezelfde gegevens die het college ter beschikking staan, namelijk de hierboven genoemde ontwikkelingsvisie van de stichting Bataviahaven. Medio 2015 zal het college een voorstel aan de raad doen CDA Bussink, (Wim) Onkruidbestrijding Waarom zijn experimenten nodig voor alternatief beheer mbt onkruid? Er hebben in den lande de afgelopen jaren legio experimenten plaatsgevonden voor alternatieve vormen van onkruidbestrijding (zie bijv CROW). Het resultaat is dat deze duurder zijn en minder goed werken. Waarom is extra geld nodig? Betekent de keuze voor niet chemische onkruidbestrijding niet dat je een hogere onkruiddruk accepteert? Maw alleen de bestaande budgetten daarvoor inzetten? Wat gaat er mis als we onkruidbestrijding blijven doen met de bestaande middelen? Geen enkel experiment heeft geleid tot de ultieme oplossing. In 2015 wordt nagegaan of methodes in combinatie met andere beheersmaatregelen zoals vegen effectief zijn in de Lelystadse situatie. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wat er mis gaat als de onkruidbestrijding wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget. Als dit leidt tot een te hoge onkruiddruk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de verharding en de beeldkwaliteit als gevolg van bijv. een verhoogde kans op vervuiling. Op grond van de experimenten wordt nauwkeuriger in beeld gebracht wat minimaal noodzakelijk is aan onkruidbestrijding en wat de kosten daarvan zijn PvL Bos, (Tjakko) Onkruidbestrijding Is er initiatief genomen de expertise met betrekking tot dit thema elders op te halen? In oktober 2013 heeft "Plant research International Wageningen" voor Lelystad de notitie "kosten en milieueffecten onkruidbeheer Lelystad" opgesteld. Daarnaast zijn er met een aantal gemeenten ervaringen uitgewisseld. Hieruit is gebleken dat situaties nogal kunnen verschillen omdat de uitvoering per gemeente vaak anders is PvL Bos, (Tjakko) Parkeren E. Rentenaar PvL Bos, (Tjakko) Verzelfstandiging Bataviahaven PvdA Soomers, (Henk) Onkruidbestrijding Graag zien wij een toelichting op de inkomsten. De huidige prognoses zijn gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. Het prognosticeren voor Uit het verleden is gebleken dat de ramingen voor parkeeropbrengsten te optimistisch de toekomst is voor parkeren niet eenvoudig omdat het van veel aspecten afhangt. Het voorstel zijn berekend qua bezettingsgraad. Graag ontvangen wij een toelichting op de in de begroting is gebaseerd op het eerder aan u voorgelegde besluit met betrekking tot de berekeningen en de onderliggende uitgangspunten vergeleken met de uitkomsten van parkeerexploitatie. de afgelopen 3 jaar. Waarop zijn deze bedragen gebaseerd en zijn deze ter inzage te verkrijgen in bijvoorbeeld financiële verslaglegging? Beslispunt 25-26: Kan bij de in 2015 uit te voeren experimenten ook gekeken worden naar mogelijke bezuinigingen, bijvoorbeeld met meer inzet vanuit het werkbedrijf? De bedragen zijn gebaseerd op de opgaven van de stichting in hun 'ontwikkelingsvisie Bataviahaven ' die aan college is aangeboden. Medio 2015 zal het college een voorstel aan de raad doen (zie ook de beantwoording van vraag 40). De alternatieve methoden voor onkruidbestrijding op verharding worden uitgevoerd met geavanceerde technieken. Het werkbedrijf beschikt niet over deze expertise en apparatuur (zie ook de beantwoording van vraag 41). Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 6 van 24

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-13378 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: D. Steert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie