de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?"

Transcriptie

1 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het raad heeft gevraagd om een grondige herziening van de meerjaren grondexploitatie en raadsprogramma. Inmiddels is dit vertaald in de reeds door de raad besproken Raam MPG. In dit de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Raam MPG is een scenario analyse gepresenteerd van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen. Het meest waarschijnlijke scenario is het midden scenario. Dit scenario is de basis voor de bij de MPG voorgestelde maatregelen. Door de scenario analsye twee jaarlijks te herhalen kan tijdig worden bijgesteld. 2 4 CDA Bussink, (Wim) Niet tot de gemeente behorende taken Kan het college een korte opsomming geven van de niet tot de gemeente behorende taken? Het woord sommige lijkt voor meerdere uitleggen vatbaar. De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Een aantal taken vloeien voort uit wet- en regelgeving van het rijk en/of de provincie. Over andere zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en duurzaamheid. Overigens geldt dit ook wanneer de gemeente besluit meer te doen dan het wettelijk minimum (zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of het beheer van de openbare ruimte). 3 4 PvL Bos, (Tjakko) Finetuning budgetten BBZ 4 8 IPL, Baaten, (Luc) Onkruidbestrijding Kunt u een toelichting geven op het begrip de autonome ontwikkelingen en aangeven wat deze exact inhouden? Dit betreft externe ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. In dit specifieke geval betreft het de neerwaartse bijstelling van de rijksvergoeding. In de media wordt vermeld, dat vanwege het aannemen van een burgerinitiatief mbt Op dit moment kan nog niet worden aangegeven waar dat ten koste van gaat in Eerst het op milieuvriendelijke wijze van onkruid bestrijden, dit de gemeenschap ruim worden in 2015 experimenten uitgevoerd en op grond daarvan volgt een nauwkeurige euro jaarlijks kost. Naar onze mening is deze conclusie te ruim opgevat. Op kostenraming. Op dat moment zal in beeld worden gebracht welke keuzes er zijn om de kosten te pagina 236 wordt aangegeven dat de dekking binnen de portefeuille gevonden is. Vraag: dekken binnen de bestaande budgetten en wat daarvan de gevolgen zijn voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. a. Kan het college aangeven waarvan deze milieuvriendelijke onkruidbestrijding dan ten koste gaat? 5 13 Duurzaamheid E. van Wageningen Welke stappen worden er ondernomen om de duurzaamheid van de gebouwen en het Lelystad doet mee in de pilot Zonnepanelen op gemeentedaken, waar in MRA verband een leefklimaat te verbeteren ten einde de energiekosten verder terug te dringen? Is aanbestedingsvorm wordt ontwikkeld die er toe leidt dat gemeenten zonder investering hiervoor een plan? zonnepanelen op de daken kunnen plaatsen. Daarnaast zal energiebesparing onderdeel uitmaken van het het uitvoeringsprogramma "Lelystad Energieneutraal in 2025", dat onderdeel uitmaakt van het integraal masterplan duurzaamheid. Afgesproken met de raad is dat bij groot onderhoud gekozen wordt voor duurzame oplossingen, mits deze terugverdiend kunnen worden binnen de afschrijvingstermijn van een extra investering. Dit gebeurt op grote schaal met de ombouw van armaturen en bij de keuze voor klimaatinstallaties CDA Bussink, (Wim) Vaststellen begroting Beslispunt 1: De raad stelt niet alleen de begroting, maar ook de meerjarenraming vast. De begroting 2015 Voorgesteld raadsbesluit punt 1:Hoe kun je een begroting bijstellen die formeel niet is bevat inderdaad bijstellingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde meerjarenraming vastgesteld? PvL Bos, (Tjakko) IHP E. Rentenaar Wat zijn de exploitatie-uitgaven voor 2015 als gevolg van de uitvoering van de wettelijke taak en welke besluiten liggen hieraan ten grondslag? De exploitatielasten betreffen hoofdzakelijk (huur)kosten van tijdelijke voorzieningen om te kunnen voorzien in de capaciteitsbehoefte van scholen (w.o. Warande, Zuiderzeewijk, Aurumcollege) en Mi-vergoedingen voor niet gemeentelijke gymzalen. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het IHP , zoals begin maart 2014 aan de raad is toegezonden PvL Bos, (Tjakko) Actualisatie schoonmaakgas- electrakosten vastgoed E. Rentenaar Is hier gedacht aan LED verlichting en het heronderhandelen van de bestaande utiliteitscontracten? Is er een benchmarkt uitgevoerd met andere gemeenten? Kunnen we eventueel gezamenlijk regionaal inkopen? Waar mogelijk wordt ledverlichting toegepast. In de eerste aanleg is dat een hogere investering, met een relatief lange terugverdientijd, omdat we verhoudingsgewijs een gunstig energieleveringscontract hebben afgesloten. Overigens wordt het voorstel voornamelijk veroorzaakt doordat er scheefgroei is ontstaan tussen de werkelijke kosten en de budgetten. Specifieke benchmark is niet uitgevoerd en waar mogelijk wordt altijd gekeken naar gezamenlijke inkoop. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 1 van 24

2 9 14 Wachtgelden SOL Beslispunt 3: In het verleden zijn de wachtgelden SOL gedekt uit het budget voor Voorschoolse en Wat is de reden dat dit besluit niet heeft geleid tot een correcte begrotingsbijstelling? vroegschoolse educatie. Dit budget biedt hiervoor echter geen ruimte; het gaat om geoormerkt E. van Wageningen geldt dat benut moet worden voor het wegwerken van taalachterstand bij peuters en kleuters van 4 tot 6 jaar en is dus niet bedoeld voor het uitbetalen van wachtgelden. Dit wordt nu hersteld Finetuning budgetten BBZ Beslispunt 4: Hiervoor is niet al eerder een voorstel behandeld door de raad. Heeft de raad hiervoor al een voorstel behandeld? Daar wordt niet naar verwezen in de Het saldo van het product Bbz is onderdeel van het totale begrotingsresultaat. De uitgaven (als tekst Daarnaast hoeft het wegvallen van een rijksvergoeding niet gevolg van uitvoering wettelijke regelgeving) van het product Bbz worden verantwoord aan het automatisch ministerie en op basis van deze opgave wordt door het ministerie de rijksvergoeding bepaald (obv gecompenseerd te worden. Wat is de reden dat dat hier wel gebeurt? afrekensystematiek). De uitkomst hiervan is het saldo van het product, dit is het gevolg van uitvoering van wettelijke regelgeving en niet beïnvloedbaar. Voor nadere uitleg zie ook antwoord bij vraag CU Slump, (Klaas) Wat betekenen de afkortingen BBZ en ZLF Voorstel 4: Bbz = Besluit bijstandverlening Zelfstandigen. ZLF= Zelfstandigen Loket Flevoland. Wat betekenen de afkortingen BBZ en ZLF? Deze staan niet de lijst op p Het gaat Het ZLF (=regionale uitvoering van de regeling Bbz waarvan de gemeente Lelystad hier om een bedrag van bijna 3 ton, maar het is onduidelijk waar dit voor is. Graag uitvoeringsgemeente is) maakt jaarlijks een bedrijfsplan met daarbij een begroting. De uitgaven in uiitleg. de begroting van het ZLF zijn gebaseerd op de kosten behorend bij de uitvoeringstaken van het ZLF, zoals formatie, inhuur (flex inzet), accountantskosten, doorbelasting vanuit CS (huisvesting, ICT ed). Op basis van deze kosten wordt een kostprijs berekend die de deelnemende gemeenten voor de dienstverlening van het ZLF moet betalen aan het ZLF. Ook Lelystad neemt producten af van het ZLF en betaalt hiervoor een bijdrage aan het ZLF. Deze bijdrage is geraamd in de begroting van de gemeente Lelystad. Tot voor kort was deze bijdrage correct vertaald in de begroting (dus begroting Lelystad is gelijk aan bijdrage geraamd in bedrijfsplan ZLF). Door de verwerking van bijv mutaties in de overhead (formatie en doorbelasting per fte) mist inmiddels de aansluiting tussen het bedrijfsplan en begroting (gevolg van technische aanpassingen). De begroting van de gemeente Lelystad moet weer in evenwicht gebracht worden met de werkelijke hoogte van de bijdrage aan het ZLF (=bedrijfsplan). Naast deze bijdrage staat in de begroting de uitgaven van de verstrekte uitkering van de regeling Bbz. De uitgaven van de verstrekte uitkeringen ihkv de regeling Bbz worden afgerekend met het ministerie, hiervoor wordt dus een rijksbijdrage ontvangen. Deze rijksbijdrage wordt via een afrekensystematiek berekend door het ministerie en in deze systematiek zijn wijzigingen doorgevoerd die een (negatief) effect hebben op de rijksbijdrage. De begroting moet hierop aangepast worden PvdA Soomers, (Henk) Zelfstandigenloket beslispunt 4: In hoeverre kan Lelystad invloed uitoefenen op de kostprijs van producten De kostprijs wordt vastgesteld obv de daadwerkelijk gemaakte kosten die nodig zijn voor de van het Zelfstandigenloket Flevoland? En hoe staan andere deelnemende gemeenten uitvoering van het ZLF, dus incl. vaste kosten van de overhead lelystad. Er is geen sprake van een tegenover de prijsverhoging? prijsverhoging, maar een actualisatie van de toerekening van de werkelijke kosten (zie verder ook de beantwoording van vraag 10 en 11) Uitkeringen Beslispunt 5: De aanpassingen in de begroting die hier voorgesteld worden zijn een vertaling van aangepaste De raad moet een aantal keren in deze begroting goedkeuring verlenen voor processen budgetten van het ministerie SZW (deze worden 3x per jaar aangepast) en daarbij behorende die onvoldoende zijn begroot wat is hiervan de oorzaak en waarom wordt de raad niet doorberekening van de gevolgen van gewijzigde regelgeving vanuit het ministerie. E.e.a is gewaarschuwd als deze kosten de begrotingsraming overstijgen? derhalve niet het gevolg van processen die onvoldoende zijn begroot, maar een doorwerking/doorvertaling op basis van beschikkingen/besluitvorming van het ministerie zodat de gemeentelijke begroting steeds zoveel als mogelijk aansluit bij de meest actuele situatie PvL Bos, (Tjakko) Aantal wethouders M. Horselenberg Het voorgaande college heeft een bezuinigingsvoorstel ingediend van 5 naar 4 wethouders. Ten tijde van het besluit waren IP, VVD en PVDA (de partijen van het huidige college) bij het besluit betrokken. Wij gaan er van uit dat ten tijde van het besluit de werkzaamheden de grondslag zijn geweest voor de vermindering van het aantal wethouders. Graag zien wij deze verandering nader toegelicht en eveneens vragen wij of er aan deeltijd is gedacht? In artikel 36 van de Gemeentewet zijn de kaders aangegeven betreffende het aantal wethouders, maximaal 20% van het aantal raadsleden en minimaal twee wethouders. Het aantal wethouders is de uitkomst van een politiek proces en niet van een analyse op de bedrijfsvoering. Met het vaststellen van het raadsprogramma heeft de raad het aantal van 5 wethouders bekrachtigd. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 2 van 24

3 15 15 PvL Bos, (Tjakko) Inhaalslag inspectie gasleidingen Waar wordt ,- aan besteed? Is dit bedrag louter bestemd voor de inspecties Middelen worden besteed aan inspectie en handhaving. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor en/of herstelwerkzaamheden? herstelwerkzaamheden. Het gaat om feitelijke capaciteitsinzet voor versneld uitvoeren van Krijgen ondernemingen uit Lelystad de voorkeur daar waar wordt gesteld dat de inspecties. Betrokken installateurs zijn vooral installateurs die in Lelystad actief zijn en kennis en samenwerking wordt gezocht met installateurs? ervaringen hebben met gasleidingen in de betrokken gebieden. Bewoners zijn vrij om hun eigen installateur te kiezen Onrealiseerbare taakstelling Beslispunt 8: Nee, juist om dit te voorkomen wordt nu een dekkingsvoorstel aan de raad voorgelegd. Betekent het nu dat door een onjuiste administratieve verwerking van dit nu ten koste gaat van toezicht in de openbare ruimte? CDA Bussink, (Wim) Bedrijven investeringszone Beslispunt 10: Nee, deze horen niet tot een gemeentelijke taak, maar is als gevolg van de problematiek rond de Is het beheer opslag etc van een kerstverlichting te rekenen tot een primaire telling draagvlakmeting BIZ stadshart op basis van een raadsuitspraak weer overgenomen door de gemeentelijke taak en zo ja, wat zijn daarvan de consequenties voor evt. claims vanuit gemeente. Deze situatie speelt niet in andere winkelcentra. De nieuwe ondernemersvereniging andere winkelcentra stadshart heeft de intentie om ook de kerstverlichting bij voldoende financiele draagkracht weer over te nemen PvL Bos, (Tjakko) Onrealiseerbare taakstelling Is de conclusie gerechtvaardigd dat het tekort op de parkeerexploitaties geen bedraagt maar met naar boven dient te worden bijgesteld tot De redenatie achter deze vraag is ten dele onjuist. In het verleden is een taakstelling opgelegd aan Perspectief. Deze is dus niet gerelateerd aan de huidige manier waarop het taakveld Parkeren is georganiseerd. Feitelijk kan daarmee worden geconstateerd dat het gaat om een niet realiseerbare taakstelling uit het verleden van Parkeren. De taakstelling maakt geen deel uit van de parkeerexploitatie, en dient dan ook niet te worden betrokken met het aldaar rustende tekort PvL Bos, (Tjakko) Bedrijven investeringszone Betaalt gemeente de kerstverlichting (à ,-) en is het bedrag van ,- dan volledig bestemd ter ondersteuning van activiteiten van BIZ? Nee, de gemeente betaalt de kerstverlichting a ,-. Gemeente verleent geen nieuwe financiële ondersteuning voor activiteiten van BIZ vanaf De subsidie die de nieuwe ondernemersvereniging stadshart heeft ontvangen ter hoogte van ,= wordt verdeeld over 2014 en PvdA Soomers, (Henk) Onrealiseerbare taakstelling / interpolisconcept, beslispunt 8: Waarom is dit bedrag niet verwerkt in de parkeerexploitatie? Beslispunt 8 heeft betrekking op de onrealiseerbare taakstelling, en niet op het voorstel interpolisconcept. Het bedrag van ,-- komt niet ten laste van de parkeerexploitatie, maar ten laste van de algemene dienst ( begrotingsproduct sociale veiligheid). Actief zijn in de lokale politiek is een lovenswaardige vorm van burgerschap. Echter, de a. In het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke bestuurders is opgenomen dat een afgelopen jaren is het beleid voor mensen die een beroep doen op een (extern) reintegratiebureau een plan opstelt. In dit plan wordt opgenomen op welke wijze de bijstandsuitkering steeds strenger en soberder geworden en de tendens is dat dit beleid gewezen politiek bestuurder wordt begeleid bij het verkrijgen van een passende functie. In dit in de toekomst nog stringenter zal worden toegepast. Beleid waarvan het college dan plan worden zonodig, afhankelijk van de behoefte en noodzaak opleidingen en cursussen vraagt of wij, als politieke partijen, dit beleid wel of niet willen steunen en uitdragen aan opgenomen. Het re-integratieplan voor de gewezen politiek bestuurder wordt door het college de bevolking. In dit verlengde de navolgende vragen: van de gemeente Lelystad vastgesteld IPL, Baaten, (Luc) Wachtgeld wethouders M. Horselenberg Veiligheidsregio M. Horselenberg a. Kent de gemeente Lelystad een actief scholingsbeleid die de kansen van wethouders b. De gemeente Lelystad biedt niet actief leer- werkplaatsen aan binnen de eigen organisatie. Dit die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidsmarkt, vergroten? Zo ja, is mede gelet op de integriteitscode politiek bestuuders niet wenselijk. Het re-integratiebureua waaruit bestaat deze. Zo nee, wat is hiervan de reden? dat de gewezen wethouder begeleidt maakt gebruik van zijn netwerk om de gewezen politiek bestuurder eventueel via een stage- plek de kansen op de arbeidsmakt te vergroten. b. Biedt de gemeente Lelystad leer- /werkplaatsen aan, of bemiddelt de gemeente in deze, die de kansen van wethouders, die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidsmarkt vergroten? Zo ja hoe gebeurt dit? Zo nee, wat is de reden dat dit niet gebeurt? Beslispunt 11: De totale toename betreft ca. 1,35% als gevolg van autonome loonontwikkeling en de Welk besluit ligt ten grondslag aan de verhoging van de kosten voor de veiligheidsregio? ontwikkeling van het inwoneraantal. In de gemeentelijke begroting was rekening gehouden met Wanneer is de raad geinformeerd over deze hogere kosten? Wat als de raad hiervoor ca. 0,75%. Het structurele bedrag van betreft het verschil van ca. 0,60% (van de bijdrage geen toestemming geeft? van ca. 4,5 miljoen). Als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling is men gehouden aan de Waar zijn deze kosten precies voor? Welke aannames en effecten bedoelt men, is dit geldende afspraken. Het is niet mogelijk eenzijdig daarvan af te wijken. De taakstellende een afrekening van bepaalde kosten? bezuiniging van 10% op de Veiligheidsregio wordt gerealiseerd, evenals de in de meerjarenraming opgenomen bezuiniging van met ingang van Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 3 van 24

4 23 17 Verkiezingen Beslispunt 12: In de huidige meerjarenraming werd er begroot op basis van gemiddelde historische kosten, Verkiezingen. Uit het voorstel blijkt dat de komende 4 jaar er een tekort zou zijn op wat zonder daarbij rekening te houden met reeds voorziene verkiezingen. In jaren waarin oorspronkelijk begroot zou zijn van totaal (per jaar gemiddeld dus ca. bijvoorbeeld twee verkiezingen plaatsvonden schoot het budget tekort enin jaren waarin er geen M. Horselenberg ). En dat is dan ook nog eens excl. de Tweede Kamerverkiezingen. Is het in het verkiezingen plaatsvonden werd het budget niet aangewend. Gezien het feit dat haast alle verleden dan niet structureel veel te laag begroot? Of, wat ook kan, worden er niet te verkiezingen vooraf bekend zijn (behoudens de verkiezingen voor de Tweede Kamer) wordt nu hoge bedragen voor de verkiezingen begroot (en ook uitgegeven)? voorgesteld om de begroting aan te passen om fluctuaties zoveel mogelijk te voorkomen Wachtgeld wethouders M. Horselenberg Beslispunt 13: De wachtgeldverplichtingen zijn geregeld in de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Wachtgeldverplichtingen. Dit zijn aanzienlijke bedragen. Kan dit nader worden Ambtsdragers). In deze wet is de hoogte en de uitkeringsduur geregeld. De hoogte bedraagt het toegelicht? eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering PvL Bos, (Tjakko) Wachtgeldverplichtingen M. Horselenberg Is deze actualisatie het gevolg van het feit dat het voorstel om te komen tot versobering van de huidige regeling (door de minister) van de baan is? Nee, dat is niet het gevolg van het niet doorgaan van de versobering voorgesteld door de minister. De actualisatie is het gevolg van het feit dat er vier wethouders afgetreden zijn en recht hebben op een wachtgelduitkering PvdA Soomers, (Henk) Verkiezingen M. Horselenberg, beslispunt 12: Het houden van verkiezingen is blijkbaar duurder geworden - over een periode van 4 jaar totaal 107k. Waar zitten die toegenomen kosten in? Zie het antwoord op vraag Bezwaarafhandeling M. Horselenberg Beslispunt 14: Hoe verhoudt dit zich met de ingeboekte Taakstelling bedrijfsvoering ad 455K Door het invullen van de taakstelling op de bedrijfsvoering kan hier niet worden voorzien in de opvang van deze stijgende workload. Omgekeerd zou ook kunnen worden gesteld dat het binnen de bedrijfsvoering opvangen van deze lasten zal leiden tot het niet kunnen realiseren van een evenredig deel van de taakstelling. Per saldo is het effect hetzelfde CDA Bussink, (Wim) Bezwaarafhandeling M. Horselenberg Beslispunt 14: Ja, er is sprake van formatie-uitbreiding. Binnen de beschikbare capaciteit is geen ruimte om deze Is per saldo toch sprake van formatie uitbreiding?en zo ja kan het college aangeven toename in werkzaamheden op te vangen. Met betrekking tot de invulling zal zoals gebruikelijk waarom deze benodigde formatie niet intern is in te vullen eerst bekeken worden of deze intern ingevuld kan worden, bijvoorbeeld door een herplaatsingskandidaat PvL Bos, (Tjakko) Bezwaarafhandeling M. Horselenberg Houdt deze uitbreiding ook rekening met de huidige transities en de taken die de gemeente extra krijgt toebedeeld? Ofwel is 1 fte dan wel voldoende? Nee, dit betreft de autonome ontwikkeling van het aantal bezwaarprocedures. De toename van het aantal bezwaarprocedures als gevolg van de decentralisaties moet opgevangen worden binnen de daarvoor geldende uitvoeringsbudgetten PvdA Soomers, (Henk) Bezwaarafhandeling M. Horselenberg beslispunt 14: Welk bedrag wordt jaarlijks (ongeveer) gekort op bijstand in verband met geconstateerde fraude? De afgelopen 12 maanden is ca aan fraudevordering opgeboekt. Afgelopen jaar is gekort op lopende bijstandsuitkeringen ivm fraude. Daarnaast zijn afgelopen 12 maanden 86 uitkeringen beëindigd ivm geconstateerde fraude PvdA Herberg, (Emiel) van der Bezwaarafhandeling M. Horselenberg beslispunt 14: Waarom is het hier nodig om formatie uit te breiden, terwijl dat bijvoorbeeld bij voorstel 83 niet het geval is De constatering dat er bij voorstel 83 geen sprake is van formatie-uitbreiding is onjuist. Door de handhavingstaak in eigen beheer te doen in plaats van uit te besteden wordt beoogd een aanzienlijke besparing te realiseren Legesinkomsten Beslispunt 15: Welke grote projecten verwacht het college? Neemt de raad hierover de besluiten? Het betreft hier de verdere ontwikkeling van de luchthaven, zoals het vestigen van bedrijven, het verlengen van de landingsbaan en de bouw van de terminal op de luchthaven. Ook worden bouwactiviteiten verwacht op Flevokust, over het binnendijkse gedeelte van Flevokust neemt de raad nog een besluit. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 4 van 24

5 33 19 (extra) Ondersteuning college Beslispunt 16: De 3 decentralisaties leggen een behoorlijk beslag op de communicatie-inzet. Deze inzet is ook U beschrijft dat de communicatieve ondersteuning van de organisatie heeft geleden vastgelegd in het door het college vastgestelde communicatieplan AWBZ/ WMO en Jeugdhulp. onder de extra ondersteuning aan het college. Kunt u toelichten wat er daardoor Voor deze activiteiten worden extra communicatie-budgetten vrijgemaakt uit de gelden, die achterwege is gebleven? Denkt u niet dat met de komst van de rijkstaken ook een geoormerkt zijn voor de "3D's". Daarnaast wordt door middel van herprioritering zo veel mogelijk M. Horselenberg vergroting van de vraag voorzien kan worden wat de inzet van communicatie betreft? vanuit de bestaande organisatie opgevangen. De basis van het communicatiebeleid ligt in de Hoe gaat u dit opvangen en staat daar voldoende budget tegenover? Is er vigerend door met instemming van de raad door het college vastgestelde nota "Communicatie in Lelystad Communicatiebeleid? NU". Opm: = 355 in plaats van de begrootte 350K. Klein verschil, maar toch. Het getalsmatige verschil wordt veroorzaakt door afronding. Het totaalbedrag van ,- is juist in plaats van 4 wethouders, incl. ondersteuning M. Horselenberg Beslispunt 16: De loonsom, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie bedraagt Wat zou de netto opbrengst zijn als de vijf wethouders 20% van hun salaris zouden ,- per jaar per wethouder. Indien vijf wethouders 20% inleveren levert dit derhalve inleveren? ,- op. Het aantal fte dat werkzaam is t.b.v. de ondersteuning van het college is als volgt Hoeveel fte s (uren) zijn er thans werkzaam ter ondersteuning van het college en hoe bestuurssecretariaat 4,2 fte. Burgemeester 1,0 fte en wethouders gemiddeld 0,66 fte. is de verdeling per collegelid (bestuurssecretariaat en ondersteuners)? Portefeuillecoordinatoren 0,5 fte per portefeuillehouder CDA Bussink, (Wim) 5 in plaats van 4 wethouders, incl. ondersteuning M. Horselenberg Beslispunt 16: Voor een concreet overzicht ondersteuningskosten van collegeleden zie antwoord vraag 34. Kan het college een concreet overzicht en onderbouwing verstrekken van de De extra "ruimte" voor communicatie staat in relatie met de wijziging van het aantal wethouders ondersteuningskosten van collegeleden; waarom wordt hierbij ook nog extra ruimte van 4 naar 5. De capaciteit voor de ondersteuning voor communicatie was gebaseerd op 4 gevraagd voor communicatie? wethouders Vaste doorbelastingen Beslispunt 18, 19, en 20: De centrale overhead wordt voor wat betreft de dekkingsbijdrage vanuit het grondbedrijf door Waarom zijn de vaste doorbelastingen en leverende afdelingen iets anders dan de middel van een vaste bijdrage berekend. Gezien de krimp van het grondbedrijf is een bedrijfsvoering kosten? neerwaartse bijstelling nodig. Welke bezuinigingen worden er op de afdeling grondbedrijf doorgevoerd ten aanzien Hoewel de "dienstverlening" van de centrale overhead niet 1:1 kan worden gekoppeld een de van het verkleinen van de kosten? Zo niet waarom niet? vergoeding, wordt voorgesteld de taakstelling op de bedrijfsvoering met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee is het voorstel budgettair neutraal voor de begroting, en voordelig voor de bedrijfsvoering van het grondbedrijf. De doorbelasting vanuit de diverse afdelingen naar het grondbedrijf betreft werkzaamheden die aanwijsbaar kunnen worden gekoppeld aan de financiële vergoeding, bijvoorbeeld het vervaardigen van kaartmateriaal of het verrichten van andere werkzaamheden. Ten dele zijn hier vaste, niet beïnvloedbare kosten aan verbonden. Het bijstellen van de doorbelastingen vanuit de afdelingen ten gevolge van de krimp van het grondbedrijf wordt daarom voor het variabele deel gekoppeld aan een taakstelling op de "leverende" afdelingen. Binnen het grondbedrijf wordt bezuinigd op de te maken kosten. De hier voorgesteldemutaties zijn daar een gevolg van: omdat het grondbedrijf deze zaken niet meer "afneemt" worden de kosten voor het grondbedrijf lager Frictie en hervormingsbudget Beslispunt 21: Voor de kaders rond het frictie- en hervormingsbudget verwijzen wij u naar de besluitvorming bij In de jaarrekening van vorig jaar is een deel van het uitblijven van deze kosten van de instelling van dit budget. eerder vertrekkend personeel toegevoegd aan deze budgetten.zonder dat daar Frictiekosten worden allereerst gedekt uit de lopende personeelsbudgetten. Dit doen wij ordentelijke besluitvorming over is geweest in de raad. Wanneer kan de raad voor dit organisatiebreed. Om voordelen bij afdeling X te kunnen aanwenden bij afdeling Y wordt het bedrag een exacter voorstel en specificatie tegemoet zien? Wat zijn de exacte kaders in frictiebudget aangewend. Dit is conform de afspraken: er is immers maar de helft van de deze? Hoe gaat u verantwoording afleggen over dit budget? gecalculeerde kosten voor frictie begroot, omdat de inschatting was dat met de uit hervormingen voortkomende baten een deel van de frictie kan worden opgevangen. Om deze werkwijze te kunnen realiseren is het nodig dat er ook middelen aan het budget worden toegevoegd. De verantwoording over de besteding vindt plaats in de jaarrekening. Omdat het hier gaat over budgetten en uitgaven die gekoppeld zijn aan individuele personele trajecten kan hierover niet openbaar aan de raad gespecificeerd worden gerapporteerd. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 5 van 24

6 38 20 CDA Bussink, (Wim) Grondbedrijf E. Rentenaar Wat zijn de voor- en nadelen van het opheffen van het Grondbedrijf als tak van dienst Binnen de huidige gemeentelijke organisatie bestaan geen zelfstandige dienstonderdelen. Het en om dit dan vervolgens verder te integreren in de gemeentelijke organisatie, zoals bijv Grondbedrijf maakt dan ook integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. Naar de in Woensdrecht en Alphen aan de Rijn is gebeurd? Heeft het college overwogen om het positionering van het Grondbedrijf wordt in het licht van het nu resterende takenpakket Grondbedrijf als tak van dienst op te heffen? Zo nee waarom niet? onderzoek gedaan. Vanwege de marktgevoeligheid van de activiteiten van het Grondbedrijf worden hiervoor afzonderlijke documenten opgesteld, echter de activiteiten komen ook integraal terug in de gemeentelijke begroting en jaarrekening Spelfout beslispunt 22: - (In het beslispunt staat een storende spelfout, nl. opbouwerk, dit moet zijn opbouwwerk) Verzelfstandiging Bataviahaven Beslispunt 28: De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt tot en met 31 december Uiterlijk in Wanneer loopt de huidige overeenkomst met de zelfstandige Stichting Bataviahaven de maand april 2015 wordt over de DVO opnieuw overlegd, tenzij partijen besluiten de af? samenwerking niet langer voort te zetten. Bij niet tijdige overeenstemming wordt de bestaande Waarom niet wachten met het verhogen van het budget tot het moment dat de raad overeenkomst met maximaal 1 kalenderjaar verlengd (art. 7.2 van de DVO). kan beslissen op een nieuw voorstel van het college omtrent verzelfstandiging De budgetten zijn in de begroting opgenomen omdat de ontwikkelingsvisie een goede Bataviahaven zodat op basis van de juiste argumenten de raad (budgetrecht) op basis onderbouwing geeft van het onontkoombare karakter van deze kosten. daarvan tot goede besluitvorming kan komen? De raad beslist alleen over de omvang van het budget, de besteding en dus het aangaan van de overeenkomst is een bevoegdheid van het college. De raad kan zich laten informeren aan de hand van dezelfde gegevens die het college ter beschikking staan, namelijk de hierboven genoemde ontwikkelingsvisie van de stichting Bataviahaven. Medio 2015 zal het college een voorstel aan de raad doen CDA Bussink, (Wim) Onkruidbestrijding Waarom zijn experimenten nodig voor alternatief beheer mbt onkruid? Er hebben in den lande de afgelopen jaren legio experimenten plaatsgevonden voor alternatieve vormen van onkruidbestrijding (zie bijv CROW). Het resultaat is dat deze duurder zijn en minder goed werken. Waarom is extra geld nodig? Betekent de keuze voor niet chemische onkruidbestrijding niet dat je een hogere onkruiddruk accepteert? Maw alleen de bestaande budgetten daarvoor inzetten? Wat gaat er mis als we onkruidbestrijding blijven doen met de bestaande middelen? Geen enkel experiment heeft geleid tot de ultieme oplossing. In 2015 wordt nagegaan of methodes in combinatie met andere beheersmaatregelen zoals vegen effectief zijn in de Lelystadse situatie. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wat er mis gaat als de onkruidbestrijding wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget. Als dit leidt tot een te hoge onkruiddruk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de verharding en de beeldkwaliteit als gevolg van bijv. een verhoogde kans op vervuiling. Op grond van de experimenten wordt nauwkeuriger in beeld gebracht wat minimaal noodzakelijk is aan onkruidbestrijding en wat de kosten daarvan zijn PvL Bos, (Tjakko) Onkruidbestrijding Is er initiatief genomen de expertise met betrekking tot dit thema elders op te halen? In oktober 2013 heeft "Plant research International Wageningen" voor Lelystad de notitie "kosten en milieueffecten onkruidbeheer Lelystad" opgesteld. Daarnaast zijn er met een aantal gemeenten ervaringen uitgewisseld. Hieruit is gebleken dat situaties nogal kunnen verschillen omdat de uitvoering per gemeente vaak anders is PvL Bos, (Tjakko) Parkeren E. Rentenaar PvL Bos, (Tjakko) Verzelfstandiging Bataviahaven PvdA Soomers, (Henk) Onkruidbestrijding Graag zien wij een toelichting op de inkomsten. De huidige prognoses zijn gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. Het prognosticeren voor Uit het verleden is gebleken dat de ramingen voor parkeeropbrengsten te optimistisch de toekomst is voor parkeren niet eenvoudig omdat het van veel aspecten afhangt. Het voorstel zijn berekend qua bezettingsgraad. Graag ontvangen wij een toelichting op de in de begroting is gebaseerd op het eerder aan u voorgelegde besluit met betrekking tot de berekeningen en de onderliggende uitgangspunten vergeleken met de uitkomsten van parkeerexploitatie. de afgelopen 3 jaar. Waarop zijn deze bedragen gebaseerd en zijn deze ter inzage te verkrijgen in bijvoorbeeld financiële verslaglegging? Beslispunt 25-26: Kan bij de in 2015 uit te voeren experimenten ook gekeken worden naar mogelijke bezuinigingen, bijvoorbeeld met meer inzet vanuit het werkbedrijf? De bedragen zijn gebaseerd op de opgaven van de stichting in hun 'ontwikkelingsvisie Bataviahaven ' die aan college is aangeboden. Medio 2015 zal het college een voorstel aan de raad doen (zie ook de beantwoording van vraag 40). De alternatieve methoden voor onkruidbestrijding op verharding worden uitgevoerd met geavanceerde technieken. Het werkbedrijf beschikt niet over deze expertise en apparatuur (zie ook de beantwoording van vraag 41). Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 6 van 24

7 Markten Markten beslispunt 29: De toename van de exploitatiekosten is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan de gestegen Wat is de oorzaak van de toename van de exploitatiekosten? Waar blijft de euro energiekosten, alsmede aan de kosten voor onderhoud aan marktkasten. die nu niet hier, maar wel elders moet worden doorberekend? Is er met de De verhoging van de markttarieven is in de marktadviescommissie besproken. De verhoging marktkoopmannen en vrouwen gesproken over deze verhoging en wat was de uitkomst wordt reëel geacht en stuit niet op onoverkomelijke bezwaren. De Lelystadse tarieven zijn ook na van dat gesprek? Is de verhoging van de kosten geen aanleiding voor meer kramen te verhoging vergelijkbaar met die in omliggende en vergelijkbare gemeenten. stoppen? Hoe verhouden de kosten van de markt in Lelystad zich tot andere steden van vergelijkbare omvang? CDA Bussink, (Wim) Markten PvL Bos, (Tjakko) Markten Beslispunt 29: Het aantal kooplieden is in de afgelopen decennia afgenomen, terwijl het aantal meters per Het college concludeert dat de bezetting op de markt geleidelijk terugloopt. Op basis koopman is gestegen. Er is ook regelmatig overgestapt van kramen naar verkoopwagens, mede in van welke harde informatie verwacht het college geen verdere terugloop door deze verband met toegenomen eisen aan hygiëne en koeling. ondernemers bij een verhoging met 5% van standplaatstarieven, huur gemeentegrond, De laatste tijd is een voorzichtige kentering waarneembaar. Er is belangstelling van kleinere legeskosten e.d. kooplieden om op de markt te komen met bijzondere producten. De hoogte van het tarief is minder een struikelblok dan de economische vooruitzichten. Met de herinrichting van de markten wordt er naar gestreefd de markt als geheel aantrekkelijker te maken en de loop van het publiek te verbeteren. De ervaringen met de dinsdagmarkt zijn positief evenals de eerste ervaringen met de gewijzigde zaterdagmarkt. Wat is de afgelopen jaren de ontwikkeling geweest van het aantal standhouders op de Het aantal standplaatshouders is licht afgenomen. De totale inkomsten uit de ambulante handel markt en wat hebben deze standhouders cumulatief jaarlijks betaald? Kan dit in een is de laatste vier jaren gedaald: ; ; ; tabel worden weergeven? Op pagina 147 lezen we dat de marktgelden in K moeten opbrengen, het geen een stijging van 30 betekent op basis van pagina 24. Dan is Op begrotingsbasis waren de baten ca te hoog geraamd doordat de lagere inzet van de stijging toch 30/130 bijna 23%? Hoe kan een verschil van 25 K ontstaan? Wordt de personeel per 2012 wel heeft geleid tot een lagere doorbelasting van overheadkosten, maar is doorbelasting niet jaarlijks geactualiseerd? deze niet vertaald door een aframing aan de batenkant. Om de realisatie van de inkomsten in lijn te brengen met de begroting zal met name het doorberekenen van de volledige stroomkosten tot een aanzienlijke toename van de inkomsten leiden (ongeveer ). Deze liepen achter bij de landelijke ontwikkelingen. In combinatie met de verhoging van het marktgeld en de huur openbare grond zal dit een extra opbrengst opleveren van Is hier rekening gehouden met tarieven in qua grote gelijksoortige steden? Heeft een De tarieven lopen in de pas met die in andere gemeenten. Er wordt geen teruggang verwacht risicoanalyse plaatsgevonden waarbij is gekeken of dit invloed heeft op een verdere door de verhoging van de tarieven. daling van de bezetting op de markten verder terugloopt? PvL Bos, (Tjakko) Agora theater Is er rekening gehouden met een toekomstig scenario waarbij deze aanpassingen De stichting Agora komt met een nieuw bedrijfsplan op grond waarvan de extra bijdrage voor niet tot het gewenste resultaat zullen leiden? Wat zijn de huidige bezoekersaantallen en komende jaren voldoende is. In 2013 waren er in totaal bezoekers, waarvan bijna naar welke hoogte moet dit groeien om een sluitende begroting te kunnen voor podiumkunsten, en voor film en bij verhuringen. Het probeem van de presenteren? exploitatie zit niet zozeer in het aantal bezoekers, maar in de aanvullende inkomsten via zaalverhuur en horeca voor congressen e.d. Inkomsten via extra theaterbezoekers heeft maar een beperkt positief effect omdat het grootse deel van de opbrengst van de kaartverkoop naar de theaterproducenten gaat Agora theater Beslispunt 30: De stichting Agora komt met een nieuw bedrijfsplan op grond waarvan de extra bijdrage voor In deze tijden een structurele bijstelling van euro per jaar is eigenlijk niet komende jaren voldoende is. De bijdrage is structureel tot moment dat verhuurinkomsten e.d. haalbaar. Hoewel wij cultuur als belangrijke waarde erkennen en we zien dat het nodig hoger worden. Er zijn reeds stimuleringsimpulsen aan de stichting verleend die maar voor een is voor de Agora haar basis op orde te krijgen willen we wel voorstellen deze subsidie paar jaar gelden. Die lopen ook af. Een nieuwe tijdelijke maatregel zou dan ook weer maar een slechts voor de komende twee jaar toe te kennen en dan opnieuw te bezien of de tijdelijke oplossing bieden, terwijl het tekort op de exploitatie voorlopig een structureel karakter subsidie nog noodzakelijk is. Is er een reden dat dit niet zo zou kunnen? heeft (zie ook de beantwoording van vraag 50) Skaeve Huse Beslispunt 31: Skaeve Huse waren ook de afgelopen begrotingen actueel, alleen waren er nog geen geschikte Skaeve Huse Waarom worden deze kosten niet uit het budget voor de transitie wmo locaties gevonden. Er zijn nu twee potentieel geschikte locaties voorhanden. Het gaat hier om gedekt? Bij vorige begrotingen waren de Skaeve huse niet meer actueel, wat is er een nieuwe voorziening waaraan extra kosten zijn verbonden. Hiervoor is binnen de WMO, waar veranderd? al veel moet worden bezuindigd, geen ruimte. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 7 van 24

8 53 25 CDA Bussink, (Wim) Metropoolregio Amsterdam Wat heeft participatie in de Metropoolregio tot dusver opgeleverd? Wat zijn de kosten Op 21 oktober jl. heeft er een zgn MRA-tafel Flevoland plaatsgevonden, speciaal voor geweest en wat zijn de baten geweest? Wat zijn volgens het college de effecten voor de gemeenteraadsleden (gemeente Almere en gemeente Lelystad) en statenleden (provincie E. Rentenaar gemeente indien de raad zou besluiten uit te treden uit de gemeenschappelijke regio Flevoland), waarin uitputtend is ingegaan op de toegevoegde waarde van de MRAsamenwerking. Desgewenst zullen wij u de presentaties doen toekomen. De laatste jaren heeft MRA? de gemeente bijgedragen aan de MRA CU Slump, (Klaas) Skaeve Huse PvdA Soomers, (Henk) Basis op orde Agora Voorstel 31 Zie de beantwoording van vraag 52. Het onderwerp Skaeve Huse speelt al enkele jaren. Is er nu zicht op daadwerkelijke realisering van dit project? Over hoeveel wooneenheden hebben we het hier? beslispunt 30: Wij verzoeken u ons een bezoekersoverzicht te sturen over de jaarlijkse In 2011 waren er bezoekers aan podiumkunsten en andere culturele activiteiten. In 2012 bezoekersaantallen aan de agora gedurende de laatste drie jaar en over de relevante waren er bezoekers voor de podiumkunsten en andere culturele activiteiten. Filmbezoek periode uitgesplitst naar theater-en bioscoopbezoekers. was omdat de filmvertoningen pas in december 2012 zijn begonnen. In 2013 waren er in totaal bezoekers, waarvan bijna voor podiumkunsten en andere culturele activiteiten, en voor film en bij verhuringen (zie ook de beantwoording van vraag 50) PvdA Soomers, (Henk) Skaeve Huse beslispunt 31: Skaeve huse wordt vanaf 2015 al begroot, is dit dan al gerealiseerd? De verwachting is dat deze voorziening in de loop van 2015 gerealiseerd kan worden Ontwikkelcapaciteit Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam Beslispunt 34 Voorstel kosten ontwikkelcapaciteit: Kaders en criteria voor het beoordelen projecten / activiteiten zijn geformuleerd aan de hand van Moet de raad niet eerst heldere criteria vaststellen welke projecten wel of welke niet structuurvisie, bestemmingsplannnen, masterplannen per gebied en ander sectoraal beleid. onderzocht worden op haalbaarheid? Of overheidsinterventie noodzakelijk dan wel kan Indien passend binnen de kaders kan medewerking verleend worden aan het initiatief. Voor door de markt gedragen worden? Welke taakstelling wordt hierbij opgelegd voor initiatieven die in afwijking van de kaders wel kansrijk, levensvatbaar en/ of toegevoegde waarde verdere bezuinigingen? voor de stad kunnen zijn, kan het college besluiten met initiatiefnemers in gesprek te gaan om deze alsnog pasend te maken binnen de kaders dan wel hiervoor de kaders zo nodig via een raadsbesluit aan te laten passen. Bij deze ontwikkelcapaciteit is op voorhand geen sprake van een taakstelling voor verdere bezuinigingen maar betreft nu een absoluut minimum om de vraag uit de markt te kunnen opvangen waarbij de meest efficiënte werkwijze om te komen tot resultaat voorop staat (in bijlage 8 van de programmabegroting is een overzicht van deze activiteiten opgenomen). Beslispunt 32: Wie nemen er nu deel aan de rekenkamer Metropoolregio? De vraag heeft geen betrekking op beslispunt 32 (Metropoolregio) maar op beslispunt 90 (Rekenkamer Metropool Amsterdam). De gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben een Nemen daar ook raadsleden aan deel, en zo ja van welke politieke partijen, of bestaat gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen met de naam Rekenkamer Metropool die mogelijkheid daartoe? Welke zeggenschap zou de gemeenteraad hierover hebben? Amsterdam (RMA). Als Lelystad hieraan wil deelnemen betekent dat concreet toetreden tot deze Welke mogelijkheid is er voor deelname van de huidige rekenkamerleden van Lelystad? GR, met alle bijbehorende rechten en plichten.de RMA bestaat uit een directeur, 15 Wat zou deelname concreet voor de Lelystadse gemeenteraad (ook agenda technisch) onderzoekers en 2 ondersteuners. De RMA werkt op dezelfde wijze als onze huidige Rekenkamer, betekenen? omdat dezelfde wettelijke context voor de rekenkamerfunctie van toepassing is. Dit betekent dat de rekenkamer onafhankelijk is in het vaststellen van haar onderzoeksagenda, maar de raad wel een verzoek kan neerleggen. Feitelijk verandert er voor de raad qua proces en sturing op het rekenkamerwerk weinig. Of de huidige bezetting van de Lelystadse Rekenkamer in dienst kan treden van de RMA na toetreding van Lelystad, is een vraag die mede afhankelijk van het ontstaan van vacatureruimte bij de RMA moet worden uitgezocht. Aangezien de huidige Rekenkamer van Lelystad bestaat uit leden die deze functie niet als full-time (hoofd)betrekking uitoefenen, en de onderzoekers van de RMA een normaal dienstverband hebben, lijkt een overgang niet voor de hand te liggen. Het benodigde budget is ingeschat naar rato van de bijdrage die Zaanstad op dit moment betaalt aan de GR, met enige ruimte. Deze komt overeen met de in meer gemeenten gebruikelijke budgettering op 1,- per inwoner. Lelystad heeft op dit moment een budget van ca. 2,50 per inwoner. In de hier voorgestelde mutatie wordt een ruimte van ca. 1,35 beschikbaar gehouden Partnerbijdrage platform 31 en contributie G32 Beslispunt 33: Uit welke budgetten werden deze kosten voorheen gefinancierd? Het werd ten onrechte betaald uit het onderzoeksbudget van de afdeling beleid (het resterende budget biedt hiervoor geen ruimte). Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 8 van 24

9 60 26 CU Slump, (Klaas) Partnerbijdrage platform 31 en contributie G32 Voorstel 33 Platform 31 Wat wordt er concreet met dit geld gedaan? deze uitgaven is nogal vaag. Leergroep herprogrammering woningbouw Lelystad neemt deel aan de leergroep herprogrammering en is gastheer van één van de bijeenkomsten geweest.. Hierin werkten twintig steden aan aanpakken voor overprogrammering van woningbouw en het bieden van nieuwe perspectieven voor de stad. Bestuurlijk platform duurzaamheid Lelystad neemt deel aan het bestuurlijk platform duurzaamheid. Een netwerk dat duurzaamheid agendeert via een actieagenda: een inhoudelijke agenda die gericht is op actuele vragen waarmee gezocht wordt naar discipline-overschrijdende oplossingen. Platform31 coördineert dit platform. Community of Practice (CoP) 40+ wijken Lelystad neemt deel aan de CoP 40+ wijken; kennisuitwisseling tussen professionals uit de 40+ wijken op diverse thema s als overlast en verloedering, participatie in de wijk en werk & inkomen. G32 Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 36 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Het belangrijkste doel van het G32-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals devng, de G4, het IPO en Platform Parkeren E. Rentenaar Beslispunt 27: Voor het antwoord wordt verwezen naar het voorstel 'Parkeren', zoals dat onlangs aan de raad is Betekent dit voorstel, met het verlengen van de afschrijvingstermijn naar 50 jaar, dat aangeboden. Het voorstel in de programmabegroting is in lijn met dit voorstel. het beheer tot einde afschrijvingstermijn jaarlijks 333,000 extra uit de algemene middelen kan gaan kosten? Bestuurlijke boetes Beslispunt 35: Hoeveel boetes zijn er uitgereikt in 2013 in de openbare ruimte exclusief parkeren? In 2013 zijn er 2044 boetes uitgeschreven inzake parkeerfeiten (Wet Mulder), 83 boetes inzake overlast (APV feiten) en 99 boetes op grond van de Afvalstoffenverordening. Er zijn nauwelijks Hoeveel boetes zijn er uitgereikt in 2013/2014 omtrent fiets- parkeren/plaatsen en boetes uitgeschreven in verband met rijden in voetgangersgebied Stadshart. Dit komt als gevolg rijden in het voetgangersgebied en daarbuiten in het Stadshart? van de prioritering voor repressieve handhaving en omdat slechts voor een klein deel van het Hoeveel boetes zijn er uitgereikt in het kader van de hondenbelasting? Stadshart een fietsverbod geldt. Er zijn in 2013 drie boetes uitgereikt in verband met hondenoverlast PvL Bos, (Tjakko) Multiproblematiek Roma achtergrond M. Horselenberg Aan welke problematiek wordt nu exact ,- per jaar besteed? Wat als de aanvraag Rijkssubsidie niet wordt gehonoreerd? Wordt dit geld dan ingezet voor andere problematiek en zo ja welke? De ,-- betreft inzet van een lokale projectleider in het kader van het landelijk programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en de uitvoerend projectleider. Het betreft aanpak van alle voorkomende problematiek, met een duidelijke focus op verbetering van de positie van de kinderen. Items zijn betere deelname aan onderwijs, begeleiding op maat, bevordering deelname aan arbeidsproces, tegengaan gedwongen uithuwelijkingen, vermindering van criminaliteit, verbetering van integratie en participatie van Roma. De rijkssubsidie wordt aangevraagd voor aanvullende activiteiten op het terrein van onderwijs en arbeidstoeleiding. Indien de aanvraag tot Rijkssubsidie wordt afgewezen zal de uitvoering van deze activiteit heroverwogen moeten worden CU Slump, (Klaas) Multiproblematiek Roma achtergrond M. Horselenberg Voorstel 36. Hoeveel Roma gezinnen wonen er in Lelystad? Naar schatting wonen er 250 tot 300 Roma in Lelystad ( circa 70 à 80 gezinnen). Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 9 van 24

10 65 27 PvdA Soomers, (Henk) Bestuurlijke Boetes beslispunt 35: Als boetes niet uitgeschreven worden omdat de voorkeur wordt gegeven De aanname dat een preventieve insteek moet leiden tot een verminderde inzet van capaciteit is aan "preventie", dan moet zich dat op enig moment terugvertalen in verbeterd gedrag onjuist. Een concrete voorspelling over de ontwikkeling is daarom niet mogelijk. en verminderde noodzaak tot handhaving. Wanneer kunnen we die ontwikkeling (en de bijbehorende besparing) tegemoet zien? Prijscompensatie gesubsidieerde instellingen Beslispunt 39: Deze indexatie is berekend op basis van een grootboekrekening (Bijdr gezinnen/inst Prijscompensatie gesubsidieerde instellingen. U stelt voor een indexatie van 0,75% wat (vakb/verenigingen)) binnen de administratie. Binnen deze grootboekrekening worden naast de dan volgens u resulteert in een structurele jaarlijkse verhoging van Op basis begrote subsidies ook nog een aantal verstrekkingen aan derden verantwoord (op basis van het van deze getallen komen we dan uit voor 2015 e.v. voor dat de indexatie wordt BBV), vandaar de verschillen. In de uitwerking zal de ,- evenredig verdeeld worden over toegepast op een bedrag van ca. 21,33 mln. aan begrote subsidies. Uit het jaar-verslag de gesubsidieerde instellingen blijkt uit de specificatie van de subsidies (p. 93 t/m 96) dat er voor totaal 14,24 mln. verleend is. Dus wordt er (los van de voor ons nog onbekende cijfers over 2014) vanaf ,09 mln. t.o.v meer verstrekt aan subsidies. Klopt dit wel? En zo ja, waar zit hem dan dit zeer grote verschil in? CU Slump, (Klaas) Prijscompensatie gesubsidieerde instellingen Voorstel 39. Ook gesubsidieerde instellingen hebben te maken met een stijgend prijspeil. Meerdere jaren niet Wat is de argumentatie om in tegenstelling tot voorgaande jaren nu wel de inflatie te indexeren voor inflatie betekent feitelijk een 'impliciete' bezuiniging volgens de compenseren? kaasschaafmethode, die steeds verder oploopt (cumulatie) Rioolheffing Beslispunt 40,41,42: In theorie zou inderdaad het bedrag aan kwijtscheldingen percentueel mee moeten groeien met Rioolheffing. Zie ook pagina 150. De rioolheffing stijgt voor de eenpersoonshuishoudens de hoogte van het tarief. Immers, niet de hoogte van de aanslag maar de inkomenssituatie met 56% en voor de twee- en meerpersoonshuishoudens met 79%. Ondanks het feit dat bepaalt de kwijtschelding. In de praktijk is deze relatie minder "hard" dan kan worden deze nieuwe tarieven in de pas lopen met omliggende gemeenten in Flevoland zijn dit verondersteld. In de praktijk vindt analyse van de kwijtschelding en kwijting plaats bij de enorme percentages. Houdt de gemeente er in deze begroting al rekening mee dat door jaarrekening en wordt vervolgens meegenomen in de eerst volgende begroting. Op deze wijze deze verhoging een substantieel (?)deel van de totale vordering oninbaar zal zijn en worden ook de gevolgen van de economische ontwikkelingen meegenomen. derhalve kwijtgescholden zal moeten worden? Oftewel: zit dit al verwerkt in de opgevoerde op pagina 151 voor kwijtschelding rioolheffing? PvL Bos, (Tjakko) Rioolheffing Vanwaar de geoormerkte verhoging van de OZB eigenaren niet-woningen? Dit betreft een 'geoormerkte' verhoging, omdat moet kunnen worden onderbouwd dat dit deel van de OZB betrokken moet worden bij het vaststellen of de dekkingsgraad van de 'rioolheffing' voldoende is CU Slump, (Klaas) Afkortingen Wat betekenen de aanduidingen IU en DU in tabellen 3 en 5 voorstellen 45 en 50 t/m 56? IU=Integratieuitkering & DU=decentralisatieuitkering. Deze uitkeringen maken onderdeel uit van de totale uitkering van het Gemeentefonds (zie ook bijlage 5 van de programmabegroting) Kunst en cultuur / sociaal cultureel kinderwerk Beslispunt 57 en 59: Het klopt inderdaad dat hierdoor minder preventie mogelijk is. Dit wordt deels opgevangen door D66 heeft eerder vragen gesteld over dit snijvlak, destijds is door het college niet erkend het ondersteunen van particuliere initiatieven wat mogelijk is door de uitbreiding van het dat er sprake was van een snijvlak, op basis waarvan komt het college nu tot een ander opbouwwerk en door het slim samenvoegen van activiteiten die door de verschillende inzicht? U bezuinigt nu op beide doelen. Valt daarmee niet een groot preventief veld organisaties worden angeboden. De beleidsdoelstellingen blijven van kracht, een en ander wordt weg? Hoe gaat u deze taken opvangen? Blijft het geld voor kinderen geoormerkt binnen het opbouwwerk en vrijwilligerswerk? anders georganiseerd en meer in samenhang afgestemd. Inzicht in de subsidiestromen is te verkrijgen via de gemeentewebsite waar het subsidieregister 2013 een totaal overzicht biedt van D66 wil meer inzicht in de grote pot die opbouwwerk, vrijwilligerswerk, alle in dat jaar verleende subsidies. Het college streeft naar het beperken van beleidsontwikkeling activiteitensubsidies e.d. de afgelopen jaren is geworden. Kan het college een voor ieder apart beleidsterrein en daar waar mogelijk aan te sluiten bij de drie transities in het doorlichting van Welzijn als geheel maken? Blz 41 beslispunt 79 en 80 Er wordt sociale domein. bezuinigd op diverse activiteiten in de wijken, brede school, sportwijkwerk, combinatiefunctionarissen, cultureel kinderwerk..de raad heeft hiervoor beleid vastgesteld wat gebeurt er met de beleidsdoelstellingen die daarvoor zijn vastgesteld? Wanneer kan de raad nieuw beleid tegemoet zien? Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 10 van 24

11 GOL, Agenda 22 GOL, Agenda 22 Beslispunt 58: Toegevoegd zijn alle activiteiten van zelforgansiaties welke voorheen onder het integratiebudget Kan het college aangeven welke activiteiten en doelen de afgelopen jaren aan het vielen is het eerste jaar dat het budget volledig wordt uitgeput. Voor de komende jaren activiteiten budget zijn toegevoegd? Gaat dit budget helemaal op? Graag een overzicht wordt gekeken naar een aanscherping van de subsidievoorwaarden. Het betreft hier subsidies van de inzet van dit budget en de afgelopen jaren toegevoegde doelgroepen en hun van maximaal ,- per organisatie.voor een overzicht verwijzen we u naar het activiteiten die hieruit gefinancierd moeten worden. subsidieregister. De werkzaamheden van het GOL dragen bij aan de bewustwording van de Hoe verhouden de werkzaamheden van de GOL zich tot de ontwikkelingen binnen de situatie van mensen met een beperking. Ook zijn zij actief in het informeren en voorlichten van wmo? Wat ziet het college als zijn rol bij het organiseren van het vrijwilligersveld dat de bewoners op het gebied van de drie transities. het wegvallen van de subsidie en daarvoor over nodig is voor signalering en preventie? En zou deze rol vanuit dat oogpunt niet juist te gaan tot het eventueel verstrekken van een activiteitensubsidie hoeft niet te leiden tot het moeten blijven bestaan? Wat is het risico op het wegvallen en afbrokkelen van het stoppen van het werk van de vrijwilligers. vrijwilligerskapitaal dat hier is opgebouwd? Beslispunt 58: Het GOL kan net als andere vrijwilligersorganisaties een subsidie voor activiteiten en huisvesting Op basis waarvan baseert het college zich dat het aannemelijk is dat de vrijwilligers hun aanvragen waarmee ze hun activiteiten op vrijwillige basis kunnen voortzetten. werkzaamheden voortzetten zonder huisvesting en coördinatie/personeel? Sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk Beslispunt 59 en 60: Nee, het betreft een stuctuele extra subsidie van en per jaar (zie voor het integrale Wordt de subsidie voor het opbouwwerk en vrijwilligerswerk ter compensatie van de overzicht bijlage 1). bezuinigingen op het sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk voor beide (dus tweemaal) met een bedrag van respectievelijk ,= en verhoogd? (totaal respectievelijk en ) PvL Bos, (Tjakko) Combinatiefuncties Kunt u aangeven tot welke praktische gevolgen de beperking van het aantal Dit betekent dat het aantal combinatiefunctionarissen zal verminderen. Onvermijdelijk zal dit combinatiefunctionarissen leidt? En leidt dit tot het wegvallen van activiteiten? Zo ja, is gevolgen hebben voor de activiteiten, in combinatie met de vermindering met 40% van het bekend welke dit zijn? activiteitenbudget. Bij wijze van vangnet blijven de activiteiten voor VVE scholen beschikbaar, voor het overige is het aan de schoolbesturen om binnen hun eigen budgetten ruimte vrij te maken. Hoe de om- en afbouw ingevuld zal worden, wordt met de scholen overlegd PvL Bos, (Tjakko) Sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk Welke activiteiten komen met dit voorstel te vervallen? Kunt u aangeven welke alternatieven er voorhanden zijn? Activiteiten die wegvallen zijn huiskamerprojecten, kinderkookcafé's en vakantieprogramma's voor basisschoolleerlingen. De jongerencoaches 12+ houden zich bezig met ondersteuning en facilitering van allerlei activiteiten, die door jongeren van 12 tot 18 jaar worden uitgevoerd. Als gevolg van de bezuiniging zal het aantal activiteiten ( b.v. vakantie-activiteiten en activiteiten in de jongerenlokalen) verminderen (zie ook bijlage 1) CU Slump, (Klaas) GOL, Agenda 22 Voorstel 58. De betaalde part timers werken ondersteunend aan het bestuur. Deze taken kunnen ook met Kunnen de vrijwilligers van het GOL hun werk nog wel op hetzelfde kwalitatieve niveau extra inzet van vrijwilligers worden uitgevoerd. Het Gol kan de participatie van mensen met een voortzetten als de ondersteuning door de 2 betaalde parttimers wegvalt? Dit is van beperking stimuleren. Daarnaast signaleren zij op gebied van toegankelijkheid. De activiteiten in belang bij de transitie naar een nieuwe WMO. het kader van Agenda 22 zijn deels ingebed in regulier beleid en hoeft hierdoor minder intensief te worden doorgezet CU Slump, (Klaas) Sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk voorstel 59. Het budget voor sociaal cultureel kinderwerk is ,-. Van dit budget blijft niks over, er Hoe groot was het budget voor sociaal cultureel kinderwerk? Wat blijft er over? Wat vindt dus geen uitvoering meer plaats door kinderwerkers. Door ophoging van het kan er nog gedaan worden en wat niet meer? opbouwwerkbudget wordt extra ingezet op stimuleren van particuliere initiatieven (zie ook bijlage 1) PvdA Soomers, (Henk) PvdA Soomers, (Henk) Brede School Kunst en Cultuur Sociaal Cultureel kinderwerk beslispunt 57: Is dit onderdeel van terugbrengen van de bekostiging met 40% van de brede school? beslispunt 59: Wat was het doel van sociaal kinderwerk en welke opbrengsten zijn hiermee tot nu toe gerealiseerd? Nee, het wegvallen van budget voor de combinatiefunctionaris cultuur staat los van de bezuiniging op het activiteitenbudget voor de brede scholen. Het doel van sociaal cultureel kinderwerk is het bieden van buitenschoolse activiteiten aan kinderen (12-). Het gaat om activiteiten die bijdragen aan talentontwikkeling van kinderen die zelf niet/weinig deelnemen aan (betaalde) activiteiten zoals sportclubs of muzieklessen. De activiteiten worden goed bezocht. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 11 van 24

12 81 36 Jongerenwerk Beslispunt 60: De bezuiniging op de vrijetijdscoaches heeft tot gevolg dat de signaleringsfunctie buiten school De transities hebben in zich dat er een transformatie moet plaatsvinden. Juist in het van jongeren van 12 tot 24 jaar verminderd wordt. jongerenwerk is een belangrijke signaleringsfunctie geborgd en ondervangen die juist voor de kinderen die hiermee te maken hebben van groot belang is. Hoe gaat het college de signaleringsfunctie juist buiten school borgen? CU Slump, (Klaas) Sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk PvdA Soomers, (Henk) Jongeren werk voorstel 60. Het budget voor vrijetijdscoaches was ,--. Hiervan blijft ,-- over. Dit is circa 0,6 Hoe groot was het budget voor jongerenwerk? Wat blijft er over? Wat kan er nog formatieplaats. Over de invulling hiervan moet nog overleg plaatsvinden. gedaan worden en wat niet meer? Beslispunt 60: Wat zijn de consequenties van deze bezuiniging tav zorg en veiligheid? Heeft dit gevolgen voor het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten De bezuiniging op vrijetijdscoaches kan tot gevolg hebben dat jongeren elkaar meer op straat ontmoeten. Signaleren van jongeren met problemen op het gebied van zorg en voortijdig schoolverlaten vanuit het vrijetijdsdomein zal verminder echter vanuit de samenwerking van het preventiewerk, onderwijs, leerplicht en politie blijft er zicht op risicojongeren. Zie ook bijlage CJG Beslispunt 64: Het budget voor de coördinatie blijft behouden, de activiteiten zelf worden De activiteiten van het CJG bevinden zich met name in het veld waar de preventie plaats ondergebracht/belegd bij het sociaal wijkteam/cjg basis. Hiermee wordt geborgd dat het vindt als het gaat om jeugdzorg. Kunt u garanderen dat de laagdrempeligheid en de totaalpakket in stand blijft. De bezuiniging wordt gerealiseerd door het niet langer inzetten van de toegankelijkheid van informatie die helpt bij opvoedondersteuning in het totaalpakket participatie coaches in het Kanspunt. Deze inzet was mogelijk door extra inhuur van formatie voor geborgd blijft? Waar worden deze activiteiten belegd? het werk van deze participatie coaches. Deze inhuur wordt gestopt Cultuurscout Beslispunt 65: Uit de publicatie Kracht van Cultuur 2011 van het Nicis Instituut blijkt dat de inspanningen van Is er een evaluatie beschikbaar van het werk van de cultuurschout? Is het mogelijk dat een cultuurscouts relatief onzichtbaar en dienstbaar zijn, maar gewaardeerd worden door kunstenaars uit de wijken of vrijwilligers voor culturele activiteiten rondom dezelfde deelnemers. De activiteiten varieren per jaar. In 2013 zijn theateractiviteiten voor wijkbewoners, sociale vraagstukken gebruik maken van het budget voor activiteiten, opbouwwerk of voor werklozen, allochtone vrouwen, voor bewoners van de Hanzeborg georganiseerd, tevens vrijwilligerswerk? een straatmuziekfestival, een talentenavond voor mensen met een beperking, 3d painting in de buurt en project met Natuurkunstpark en clienten van Triade Wijkraden Wanneer is met alle bestaande wijkraden dit voorstel besproken? Wat was de mening van alle wijkvoorzitters? Kan de gemeenteraad een afschrift van de verslaglegging hierover ontvangen? Op heeft het vorige college haar standpunt inzake wijkraden overgebracht aan de wijkraadvoorzitters. Van dit overleg is een verslag gemaakt. De wijkraadvoorzitters waren/zijn het hier niet mee eens en stonden/staan op het standpunt dat zij een specifieke functie in de wijk vervullen die vraagt om een stel specifieke afspraken met de gemeente CDA Bussink, (Wim) Wijkraden CDA Bussink, (Wim) Armoedebeleid CDA Bussink, (Wim) Cultuurscout Kunnen de wijkraden vanaf 2015 dus aanspraak maken op 14 K uit het participatiebudget? Armoedebeleid. Dit is dus een zuiver technische correctie? Er wordt hiermee niet bespaard op activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep? De wijkraden kunnen op basis van een plan en bijbehorende begroting een beroep doen op het participatiebudget. Die aanvragen worden, net als andere aanvragen, beoordeeld aan de hand van de voorwaarden en criteria die gelden voor het participatiebudget. Het werk wordt binnen de sociale wijkteams gebracht, waarbij onze reguliere taken geparticipeerd gaan worden. De coördinerende taak blijft gehandhaafd. De bezuiniging wordt gerealiseerd door het niet langer inzetten van de participatie coaches vanuit het Kanspunt. Deze inzet was mogelijk door extra inhuur van formatie voor het werk van deze participatie coaches. Deze inhuur wordt gestopt. Het is in die zin een technische correctie omdat de uitvoeringskosten niet meer toegerekend worden aan de eigen organisatie. Er vindt dus geen besparing plaats op de activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep. Wat zijn de consequenties van de bezuinigingsvoorstellen voor de Kubus voor de De wachtgeldverplichtingen zijn voor de instellingen. Maar gezien de verantwoordelijkheid die de overhead van die instelling en voor zover daarbij wachtgeldverplichtingen ontstaan voor gemeente draagt op grond van de Wet Algemene Bestuursrecht zal in overleg met de instellingen wiens rekening komen die? naar een oplossing worden gezocht. Het college heeft zo vroeg als mogelijk de boodschap aan de betreffende instellingen overgebracht om zo frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen PvL Bos, (Tjakko) Wijkraden Hoeveel wijkraden betreft dit nu? Wordt onder actieve bewonersgroepen/ -organisaties mede begrepen het project buurtvaders en Mamyo? Er zijn op dit moment zes wijkraden actief, een zevende (Havendiep) is in oprichting. Alleen in Atol en Zuiderzeewijk zijn op dit moment geen wijkraden. Alle bewoners(groepen) kunnen in principe een beroep doen op het participatiebudget. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de geldende voorwaarden en criteria. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 12 van 24

13 91 37 CU Slump, (Klaas) Armoedebeleid voorstel 64. De intentie is om de conferentie minder frequent te laten plaatsvinden. Wordt de armoedeconferentie afgeschaft of alleen maar versoberd? PvdA Soomers, (Henk) Wijkraden Beslispunt 63: Wijkraden kunnen ook aanvragen doen vanuit het participatiebudget. We De begrippen participatiebudget en buurtbudget dekken dezelfde lading. Naar buiten toe geven nemen aan dat hier het buurtbudget wordt bedoeld. Wat is de totale hoogte van het we de voorkeur aan buurtbudget, omdat dat beter begrepen wordt en beter aangeeft waar het jaarlijks beschikbare buurtbudget? En wie beslist over de verdeling accent moet liggen. De hoogte van het budget bedraagt jaarlijks zo'n ,-. De begeleiding (toekenning/afwijzing) van dat budget? bij en administratieve afhandeling van aanvragen gebeurt door St. Welzijn. De beoordeling vindt plaats in goed overleg tussen Welzijn, bewonersvertegenwoordiging (nu: wijkraden) en gemeente PvdA Soomers, (Henk) Armoedebeleid Beslispunt 64:Hoe is te zien en/of geborgd dat verworven resultaten in de nieuwe aanpak verder werken? Juist voor het borgen van de verworven resultaten wordt voorgesteld om de coördinatiekosten te behouden waardoor de huidige kennis en expertise aanwezig blijft en wordt ingezet bij de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze binnen het sociaal wijkteam/cjg basis. (zie ook antwoord op vraag 84) PvdA Soomers, (Henk) Cultuurscout Community Art beslispunt 65: Wat was de opbrengst van de cultuurscout/makelaar? Welke activiteiten zullen door deze bezuiniging geen doorgang vinden? Uit de publicatie Kracht van Cultuur 2011 van het Nicis Instituut blijkt dat de inspanningen van een cultuurscouts relatief onzichtbaar en dienstbaar zijn, maar gewaardeerd worden door deelnemers. De activiteiten varieren per jaar. In 2013 zijn theateractiviteiten voor wijkbewoners, voor werklozen, allochtone vrouwen, voor bewoners van de Hanzeborg georganiseerd, tevens een straatmuziekfestival, een talentenavond voor mensen met een beperking, 3d painting in de buurt en project met Natuurkunstpark en clienten van Triade Bibliotheek Beslispunt 66: De korting op de subsidie voor de bibliotheek heeft effect op de gehele exploitatie, niet op Welke activiteiten van de bibliotheek vervallen? Is het denkbaar dat deze activiteiten specifieke activiteiten. met vrijwilligers worden gedaan, is daar dan een activiteiten budget voor? CDA Bussink, (Wim) Sport Sport. Op welke onderdelen is er overlap met vrijetijdsactiviteiten in de wijk? We zien dat door verschillende, door de gemeente gesubsidieerde uitvoerende organisaties (Sportbedrijf/ St. Welzijn), (soms gelijktijdig) dezelfde (sport)vrijetijdsactiviteiten worden uitgevoerd (zie ook bijlage 1) PvL Bos, (Tjakko) Cultuursubsidies projecten en bieb Welke culturele projecten worden hierdoor geraakt? De korting op cultuursubsidies wordt verdeeld over verschillende budgetten, behalve die voor amateurkunst. De korting zal de mogelijkheid om culturele festivals en evenementen te subsidieren beperken. Het is nu niet aan te geven welke projecten direct geraakt worden, dit is elk jaar afhankelijk van de aanvragen die worden ingediend. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. Uitgast, Sunsations, Dance Tour, Artifest en Lelystart PvL Bos, (Tjakko) Sportwijkwerk Er is sprake van vermeende overlap. Waar bestaat deze overlap uit? Welk budget blijft voor de betrokken instellingen nog over om activiteiten te organiseren in de wijken? We zien dat door verschillende, door de gemeente gesubsidieerde uitvoerende organisaties (Sportbedrijf en Stichting Welzijn (soms gelijktijdig) dezelfde (sport)activiteiten worden uitgevoerd (zie ook bijlage 1) CU Slump, (Klaas) Cultuursubsidies projecten en bieb voorstel 66. De korting op cultuursubsidies wordt verdeeld over verschillende budgetten, behalve die voor Wat wordt er precies verstaan onder de zinsnede bestaande cultuursubsidies en bieb? amateurkunst. De korting zal de mogelijkheid om festivals en evenementen te subsidieren Wat wordt er wegbezuinigd en wat blijft? beperken. Het is nu niet aan te geven welke projecten direct geraakt worden, dit isafhankelijk van de ingediende aanvragen. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. Uitgast, Sunsations, Dance Tour, Artifest en Lelystart. De korting op de subsidie voor de bibliotheek heeft effect op de gehele exploitatie, niet op een specifieke activiteit PvdA Soomers, (Henk) Bezuinigingen op bestaande Cultuursubsidieprojecten en Bieb Beslispunt: 66: Welke projecten worden hiermee beëindigd? De korting op cultuursubsidies wordt verdeeld over verschillende budgetten, behalve die voor amateurkunst. De korting zal de mogelijkheid om festivals en evenementen te subsidieren beperken. Het is nu niet aan te geven welke projecten direct geraakt worden, dit isafhankelijk van de ingediende aanvragen. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. Uitgast, Sunsations, Dance Tour, Artifest en Lelystart. De korting op de subsidie voor de bibliotheek heeft effect op de gehele exploitatie PvdA Soomers, (Henk) SportWijkwerk beslispunt 67:Waarmee is er precies overlap? Wat zijn de gerealiseerde opbrengsten tot nu toe van het sportwijkwerk? We zien dat door verschillende, door de gemeente gesubsidieerde uitvoerende organisaties (Sportbedrijf en Stichting Welzijn (soms gelijktijdig) dezelfde (sport)vrijetijdsactiviteiten worden uitgevoerd (zie ook bijlage 1). Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 13 van 24

14 Recreatieve schelpenpaden Beslispunt 74: Het areaal aan schelpenpaden bedraagd momenteel ca m2. Inschatting is dat daarvan Om hoeveel schelpenpaden gaat het en welke daarvan worden het minst gebruikt? ca. 40 % kan vervallen. Op basis van een inventarisatie wordt het aanbrengen van schelpen op de Levert dat gevaar voor gebruikers op? minst intensief gebruikte paden gestaakt. Deze paden zullen binnen geleidelijk vergrassen en als gazon meegemaaid worden. De mate van stevigheid en daarmee veiligheid blijft echter beter dan het omliggende gras door de "fundering" van schelpen PvL Bos, (Tjakko) Bestrijden ziektes en plagen Er wordt bespaard op bestrijden ziekten en plagen. Is er rekening gehouden Er is geen rekening gehouden met de bestrijding van de genoemde plagen omdat bestrijding met de huidige risico s en ontwikkelingen van infectieziekten zoals Ebola, vogelgriep en daarvan niet regulier voorkomt. Indien de gemeente op dat vlak maatregelen zou moeten treffen een oprukkende Aziatische mug. worden deze als onvoorziene kosten opgevoerd en incidenteel gedekt PvL Bos, (Tjakko) Recreatieve schelpenpaden Dit besluit leidt onherroepelijk tot een mate van verwaarlozing van wandelroutes. Is er Op basis van een inventarisatie wordt het aanbrengen van schelpen op de minst intensief in dit opzicht voldoende rekening gehouden met onveilige situaties en de mogelijkheid gebruikte paden gestaakt. Deze paden vervallen en zullen geleidelijk vergrassen en meegemaaid dat mensen komen te vallen en zich daarbij verwonden? worden binnen de huidige zomeronderhoudsbestekken. De mate van stevigheid en daarmee veiligheid blijft echter beter dan het omliggende gras door de "fundering" van schelpen PvdA Soomers, (Henk) PvdA Soomers, (Henk) Schoolzwemmen Brede school (schoolzwemmen) Combinatie functionarissen Brede school E. van Wageningen Beslispunt 77: Voor hoeveel kinderen is vanaf 2012 gebruik gemaakt van de vangnetregeling? E. van Wageningen Beslispunt77: Hoeveel gebruik werd er gemaakt van het vangnet? E. van Wageningen In totaal hebben 53 kinderen gebruik gemaakt van het vangnet, waarvan 34 kinderen een diploma hebben gehaald en 16 voldoende zwemvaardig zijn geworden. Zie antwoord op vraag 105. Beslispunt 79: Het concept verandert niet. Het is wel onvermijdelijk dat er minder activiteiten door De combinatiefunctionarissen worden met 50% teruggebracht, wat is het gevolg van combinatiefunctionarissen zullen worden gedaan. De focus hierbij komt te liggen op VVE scholen. hiervan op het concept brede school? De precieze consequenties zijn nog onderwerp van bespreking met de scholen die het aangaat (zie ook de beantwoording van vraag 75) PvdA Soomers, (Henk) Brede school ( activ. alleen op VVE scholen) E. van Wageningen Beslispunt 80: Betekent dit dat het streven om van elke Lelystadse basisschool een Nee, dit uitgangspunt wordt niet verlaten. Het is echter aan het onderwijs om brede school brede buurtschool te maken wordt losgelaten? Wat is hiervan het gevolg, met name activiteiten aan te bieden. De activiteitensubsidie vanuit de gemeente blijft alleen behouden voor voor de leerlingen die tot de doelgroep van vve behoren en niet op een daartoe de VVE scholen. Doelgroepkinderen die niet op een dergelijke VVE school zitten, kunnen dan niet aangewezen vve school zitten? meer aan gesubsidieerde brede schoolactiviteiten meedoen. Het is aan het onderwijs welk aanbod zijn voor de kinderen organiseren. Voor ouders van doelgroepkinderen kan dit een overweging zijn bij de schoolkeuze voor hun kind. Zie ook de beantwoording van vraag 75 en Handhaving bijstandsfraude Beslispunt 83: Het in eigen beheer uitvoeren van de thans uitbestede werkzaamheden kan tegen lagere kosten. Herziening handhaving bijstandsfraude. Bedoeling van het college is deze taak in eigen De besparing wordt geraamd op 50% van de huidige kosten derhalve 50% van = beheer te nemen. Op zich een goed streven. Maar is er wel voldoende kennis en ruimte euro op jaarbasis, miv De inzet van een externe partij op dit vraagstuk had deels te maken binnen de organisatie om dit uit te voeren zonder extra uitvoeringskosten te maken? Zo met capaciteitsproblemen en deels met deskundigheid. Het in eigen beheer uitvoeren van deze ja, waarom dan niet hier al eerder toe overgegaan? Deze laatste vraag geldt ook werkzaamheden betekent wel dat hiervoor formatie moet worden aangetrokken, bij voorkeur wanneer wel extra mankracht nodig is en daar al voor de kosten bij de worden hier herplaatsingskandidaten voor ingezet. herzieningsbegroting rekening mee is gehouden. Handhaving en fraude preventie behoren tot de reguliere taken van de gemeente. De deskundigheid is in huis. De nieuwe medewerkers moeten natuurlijk wel worden geworven en opgeleid. Daarom bedraagt de besparing in 2015 de helft van het bedrag. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot deze heroverweging Accountmanagement Accountmanagement Beslispunt 85: Waarom kan er al niet (een gedeelte) in 2015 gerealiseerd worden? Het integreren van het accountmanagement in het ondernemersplein betreft een ingroeimodel. Het is niet realistisch dat dit in 2015 al wordt gerealiseerd. Beslispunt 85: Het ondernemersloket wordt uitgebreid met de expertise van accountmanagement. De reeds Blijft de expertise (personeel) van het ondernemersloket aanwezig binnen de aanwezige expertise binnen het ondernemersloket blijft gehandhaafd. baliefunctie? PvL Bos, (Tjakko) Tegenprestatie naar vermogen Graag een toelichting op de besteding van Waar worden deze gelden nu daadwerkelijk voor ingezet? De gelden worden ingezet voor een aantal pilots ihkv Tegenpresatie Naar Vermogen (o.a. Kluswinkel, Tuintjesonderhoud in de Zuiderzee wijk, Ondersteuning Rode Kruis, Belronde ouderen ivm ondersteuning en project Toezicht fietsenstalling). Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 14 van 24

15 Taaksteling Bedrijfsvoering Beslispunt 88: Nee, dat is - ook bij benadering - niet aan te geven, aangezien het de bedrijfsvoering van de Taakstelling bedrijfsvoering. Kunt u bij benadering aangeven om hoeveel fte s gehele organisatie betreft en die zowel uit materiële als personele budgetten bestaat. Ten vermindering het hier gaat? En zit in de door het Rijk aan de Gemeenten af te storten aanzien van de decentralisatiebudgetten: in de begroting is rekening gehouden met de bedragen m.b.t. de komende decentralisaties al een bedrag opgesloten om mensen uitvoeringskosten. binnen de gemeente aan te trekken om de regiefunctie uit te kunnen oefenen, of dient de gemeente deze functie te vervullen met het reeds aanwezige potentieel? CU Slump, (Klaas) Woonacquisitie bij citymarketing voorstel 86. De woonaquisitie wordt meegenomen in reguliere activiteiten van de eigen bezetting. Hiermee Betekent dit dat gemeenteambtenaren deze belangrijke taak erbij moeten doen? En zal de intensiteit van deze taak uiteraard wel terug worden gebracht, maar sluit wel aan bij de hoe verhoudt zich dit voorstel met voorstel 102 (p. 50, vlottrekken stagnerende huidige marktontwikkelingen. De incidentele activiteiten rond het vlottrekken van de woningmarkt)? stagnerende woningmarkt gaan verder dan alleen aquisitie, maar betreffen ook het optimaliseren van het aanbod en het stroomlijnen van de dienstverlening aan potentiele kopers Rekenkamer Vrijdagsluiting stadhuis Beslispunt 90: Dit betreft een voorstel waarover de raad later gaat beslissen? Omdat de nadere uitwerking van een herziening van de rekenkamerfunctie tijd vraagt voor overleg en uiteraard besluitvorming in de raad, wordt hier voorgesteld pas vanaf 2016 het budget bij te stellen. Indien de raad deze ontwikkelingsrichting steunt, zal in samenwerking met de griffie een procesvoorstel aan u worden voorgelegd. Beslispunt 89: Deze en andere vragen maken onderdeel uit van het aangekondigde onderzoek, waarvan het Wat is het standpunt van de ondernemingsraad hierin? college de resultaten afzonderlijk aan de raad voor zal leggen. Is dit advies- of instemmingsplichtig (obv de WOR)? Wat betekent dit voor aanpassing van de werktijden van medewerkers, er rekening mee houdend dat medewerkers niet verplicht kunnen worden tot thuiswerken. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan burgers op vrijdag? Welk verschil zou dit geven t.o.v. sluiting op maandag? Welke gevolgen heeft een wekelijkse vrijdagsluiting van het stadhuis op het aantal winkelende bezoekers aan het Stadshart? CDA Bussink, (Wim) Openingstijden stadhuis Is de gemeente volledig vrij in de openingstijden van het stadhuis? Ja, de gemeente is hier vrij in PvL Bos, (Tjakko) Vrijdagsluiting stadhuis Zijn alle medewerkers op het stadhuis vrijdag vrij? Werken zij thuis? Deze en andere vragen maken onderdeel uit van het aangekondigde onderzoek, waarvan het Worden er geen huwelijken meer voltrokken op vrijdag? college de resultaten afzonderlijk aan de raad voor zal leggen. Waarop is de termijn gebaseerd om dit een jaar lang nader te onderzoeken en is er rekening gehouden met de optie dat dit onderzoek wellicht veel eerder is afgerond? PvL Bos, (Tjakko) CDA Bussink, (Wim) Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam Onderszoeksopdracht gemeentelijk vastgoed E. Rentenaar PvL Bos, (Tjakko) Verzekeringen PvdA Soomers, (Henk) Beleidsarmer werken Algemene reserve e.d. Wat maakt het noodzakelijk dat het onderzoek om toe te treden een volledig jaar duurt? Waarom is het niet mogelijk dit met ingang van 2015 te realiseren?. Onderzoeksopdracht vastgoed; welke kosten worden daarvoor begroot en hoe is in de dekking voorzien? Zie de beantwoording van vraag 58. De werkzaamheden worden door eigen personeel (Gebouwenbeheer en Beleid) uitgevoerd zodat geen extra kosten worden voorzien. Welke verzekeringsproducten betreft het? Het pakket is niet versoberd, dat de aanbesteding lager is uitgevallen komt doordat de markt De aanbesteding valt lager uit. Is dit het gevolg van een versobering van het lager heeft ingeschreven. Het betreft de aanbesteding van de brandverzekering. verzekeringspakket of is dit het gevolg van onderhandelingen? Beslispunt 93:Wij verzoeken u om een formatieoverzicht waaruit de personele Informatie overzichten van de gehele organisatie is desgevraagd beschikbaar, maar geeft geen ontwikkeling van de afgelopen twee jaar zichtbaar is en de prognose op basis van dit ontwikkelingen weer. De gemeentesecretaris is desgevraagd graag bereid uw raad hier nader overzicht voor de komende jaren. Daarbij verkrijgen wij graag inzicht over aantallen over te informeren. beleidsambtenaren op de afdeling beleid en binnen de overige afdelen en organisatieonderdelen. Zie voor de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden bijlage X. Deze vragen zijn in verband met de omvang niet in dit schema opgenomen. Zie bijlage 2 voor beantwoording. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 15 van 24

16 CDA Bussink, (Wim) Precariobelasting Spoort het verhogen van de precariorechten met 10% met de uitgangspunten van het De tarieven voor het transport van energie worden door de Autoriteit Consument en Markt raadsprogramma - geen lastenverhoging voor de burgers - ervan uitgaande dat vastgesteld. De heffing van precario heeft dus bij leidingen voor energie dus geen effect voor de bedrijven waaronder de nutsbedrijven deze tarieven doorberekenen aan hun afnemers, lasten van de burgers. Wel kan bij de levering van water een effect voor de eindgebruiker zijnde o.a. de inwoners van Lelystad? optreden. Ten opzichte van de gehele precario is dit een beperkt aandeel IPL, Baaten, (Luc) Luchthaven PvL Bos, (Tjakko) Luchthaven Recent konden wij kennis nemen van het besluit dat het luchthavenbesluit met 5 maanden wordt uitgesteld richting medio 2015 omdat een beslissing voor 1 november a.s. niet haalbaar is. Dit omdat Staatssecretaris Mansveld meer tijd nodig heeft om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de uitbreiding van de luchthaven. Er lopen namelijk nog extra onderzoeken naar de milieueffecten en verder moet ook de Raad van State adviseren over de plannen. Vragen: a. Verwacht u dat uitstel van het besluit negatieve gevolgen heeft of kan hebben op de luchthavenplannen? Zo nee, waarom niet? b. Wat zijn de werkgelegenheidseffecten die uitstel met zich meebrengt? c. Betekent dit uitstel dat alle luchthaven gerelateerde voorstellen in de programmabegroting komen te vervallen danwel worden opgeschort? d. In relatie tot voorgaande vraagstellingen. Wat als ook de datum 1 april 2015 niet haalbaar blijkt te zijn? De Schipholdirectie gaat uit van het opengaan van de eerste fase Lelystad Airport in Prijsvechters richten zich echter steeds meer op Schiphol. Zo openen bepaalde prijsvechters het volgend jaar een eigen thuisbases op Schiphol omdat zij zich steeds meer op zakenreizigers gaan richten. Andere prijsvechters weigeren zelfs naar Lelystad te gaan. Vraag: a. Hoe denkt het college met deze tegenstrijdigheid van opvattingen om te gaan? Onlangs is bekend geworden dat vanwege uitbreiding van het onderzoek in het kader Zie de beantwoording van vraag 125. van de MER het definitieve besluit met een half jaar uit te stellen. Heeft dit gevolgen voor deze ondersteuningskosten en welke consequenties heeft dit wellicht op punten elders in de programmabegroting? De staatssecretaris heeft besloten om m.b.t. de ontwikkeling van de luchthaven aanvullend advies te vragen aan de Commissie MER. Dit advies wordt eind november verwacht. Na het Algemeen Overleg over luchthaven Lelystad (vermoedelijk op 26 november) zal het ontwerp Luchthavenbesluit voor advisering worden aangeboden aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State wordt omstreeks 1 maart 2015 verwacht. Het is niet de verwachting dat dit uitstel zal leiden tot afstel. a. het college onderschrijft de zorgvuldigheid waarvoor de Staatssecretaris heeft gekozen en houdt tevens vast aan de datum van 1 april 2018 voor de opening van de luchthaven. Dit geldt voor alle partijen aan de Alderstafel Lelystad. b. het beleid richt zich momenteel op het behoud van de bestaande werkgelegenheid, de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het gebied van MRO en het opstarten van opleidingsfaciliteiten in relatie met de luchthavenontwikkeling. Belangstellenden voor bedrijfsvestiging rond de luchthaven geven aan te wachten met het nemen van beslissingen totdat het luchthavenbesluit daadwerkelijk is genomen. c. Nadat het Luchthavenbesluit is genomen onstaat er wel een nieuwe fase in de ontwikkeling van de luchthaven. Om met de geplande datum van 1 april voor de opening van de luchthaven te halen, de gebiedsontwikkeling nader vorm te geven en toe te zien op de nakoming van de gemaakte afspraken is voorgesteld om extra capaciteit beschikbaar te stellen. Dit vernadert niet. d. gebaseerd op de gesprekken die wij samen met de provincie voeren met ministerie en Schiphol Group en aan de Alderstafel Lelystad gaan wij er op dit moment gaan vanuit dat de data van 1 april 2015 voor het nemen van het luchthavenbesuit en 1 april 2018 voor de opening van de luchthaven zullen worden gehaald. e. het college kan niet treden in de gesprekken die momenteel plaatsvinden met luchtvaartmaatschappijen. Gebaseerd op besluiten die over de luchtvaart in Nederland zijn genomen, het politiek complexe afsprakenkader voor Schiphol, de snelle groei van Schiphol en Eindhoven en de brede steun voor de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad hebben wij vertrouwen in de ontwikkeling van de luchthaven PvL Bos, (Tjakko) Vlottrekken woningmarkt Vlottrekken van de stagnerende woningmarkt alsmede het inrichten van een acquisitiefonds wordt separaat georganiseerd? Waarom is voor deze werkwijze gekozen en niet gekozen om dit aan City Marketing over te laten. Het vlottrekken van de woningmarkt betreft meer dan alleen acquisitie: het gaat ook over het optimaliseren van het aanbod, het daadwerkelijk verkopen van kavels en het intrgeaal meenemen van de woonaquisitie in de overige werkzaamheden van de organisatie CDA Bussink, (Wim) Inrichting acquisitiefonds IPL, Baaten, (Luc) Citypas. wat zijn de concrete taakstellingen van het in te stellen acquisitiefonds en op welke manier zijn die voor de raad te controleren? Er is een strategisch acquisitieplan opgesteld dat als kader wordt gehanteerd voor de activiteiten. Dit plan is reeds ter informatie aan de raad verzonden. Het college wil voorstellen om in te zetten voor een citypas (in combinatie Het beheer en onderhoud en dus de organisatie is in handen City Marketing Lelystad, maar de met de extra bijdrage ondernemers ). kosten hiervan zijn niet opgenomen in het werkplan van CML. Het college ziet deze actie als een Vraag: Kan het college aangeven waarom deze activiteit door het college en niet door impuls voor de plaatselijke detailhandel. City Marketing wordt opgepakt? Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 16 van 24

17 Duurzaamheid Beslispunt 106: Voor 2015 is begroot (zijnde 2 FTE euro geld voor het vast te stellen In de toelichting staat dat er reeds 75K begroot is voor 2015., is de bijstelling 160K i.pv. uitvoeringsprogramma. Omdat in de loop van 2015 duidelijk wordt hoe het 253? En klopt de financiering uit de ROS of is dit de nuon reserve? uitvoeringsprogramma voor eruit komt te zien zal een separaat voorstel volgen voor E. van Wageningen de uitvoeringsjaren In het beslispunt is abusievelijk de ROS als dekkingsbron voorgesteld, dit moet zijn: Reserve Nuon (vrij besteedsbaar).. Kunnen de kosten voor 2 fte niet gefinancierd worden uit boventallig eventueel na omscholing? 1) Nee, boventalligheid is nooit een dekkingsbron; het inzetten van boventallige medewerkers op nieuwe activiteiten leidt dus tot een verlichting op druk van het frictiebudget CDA Bussink, (Wim) Duurzaamheid E. van Wageningen Waarom worden hier al kosten geraamd voor de uitvoering van een integraalplan, dat er nog niet is en dus ook niet inhoudelijk door de raad is besproken? 2) Voor 2015 worden middelen geraamd om een Masterplan duurzaamheid op te stellen. Na vaststelling door de raad kunnen middelen voor uitvoering worden vrijgegeven Bewonersinitiatieven Wanneer kan de raad gericht beleid inzake ondersteuning bewonersinitiatieven Het college heeft een brief aan de raad gezonden waarin is aangegeven hoe met tegemoet zien? Op welke kaders gaat de raad controleren? bewonersinitiatieven wordt omgaan. Er is voor gekozen om niet vooraf alles voor iedere situatie vast te leggen; uit de praktijk in het land blijkt dat het werken volgens een blauwdruk niet werkt. Bij raadsbesluiten waar burgerparticipatie aan de orde is, zullen wij per besluit aangeven hoe en in welke mate burgers betrokken zijn/worden. Aan de raad zal halfjaarlijks een evaluatie van een aantal initiatieven worden voorgelegd Ondersteuning thuis Een hoofdaannemer: hoe is de keuze vrijheid voor clienten geborgd? Een hoofdaannemer moet een divers aanbod bieden. Dit kan bijvoorbeeld door zelf een divers aanbod te organiseren maar ook door afspraken te maken met onderaannemers. De klant kan daarmee kiezen uit een divers aanbod. Mocht een klant, ondanks dit, toch een andere keuze willen maken, dan kan hij/zij daarvoor gebruik maken van een Pgb Zorg en welzijn Wanneer kan de raad een plan tegemoet zien voor de onder Zorg en Welzijn beschreven activiteiten? Een groot deel van deze activiteiten is verder uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Wmo Op onderdelen zal een verdere uitwerking in 2015 plaatsvinden. Bij de reguliere P&C cyclus zal hierover worden gerapporteerd. Verder zal er ook voor 2016 een Uitvoeringsplan Wmo worden opgesteld. Daarin zullen ook de beschreven activiteiten weer een plaats krijgen Jongerenwerk De jongerencoaches en het jongerenwerk worden wegbezuinigd en hier genoemd? Hoe past dat bij elkaar? In bijlage 1 wordt toegelicht hoe de activiteiten en taken binnen het totale werkveld verschoven/ opgevangen worden Welzijnswerk voor jongeren M.b.t. beslispunt 60: Door de bezuiniging op vrijetijdscoaches is er minder capaciteit voor samenwerking in het Betekent het nu dat er minder capaciteit en middelen zijn voor een integrale welzijnswerk. De bezuiniging op vrijetijdscoaches kan tot gevolg hebben dat jongeren elkaar meer samenwerking voor welzijnswerk omdat meerjarenraming wordt bijgesteld ? op straat ontmoeten. Signaleren van jongeren met problemen op het gebied van zorg en Welke maatregelen worden er genomen als blijkt dat de problemen onder kwetsbare voortijdig schoolverlaten vanuit het vrijetijdsdomein zal verminder echter vanuit de jongeren door bezuinigingsmaatregelen toeneemt? samenwerking van het preventiewerk, onderwijs, leerplicht en politie blijft er zicht op Is er nagedacht over de combinatiefunctie van sportwijkwerkers/vrijetijdscoach om risicojongeren. Een betere afstemming van activiteiten van sportwijkwerkers en resterende ondersteuning van vrijetijdsbesteding onder jongeren te blijven stimuleren? (Verwijzing vrijetijdscoach wordt onderzocht. Zelforganisaties kunnen, nog meer dan nu het geval is, ingezet naar besluitpunt 67). worden voor taken in het vrijetijdsdomein van jongeren. Er blijft circa 0,6 formatieplaats Is er nagedacht over het inzetten van zelforganisaties als ondersteuning aan vrijetijdscoach over. Over invulling van deze formatie wordt nog gesproken. welzijnswerk, dat als tegen presentatie voor de verkregen jaarlijkse subsidie? Hoeveel fte's Vrijetijdscoaches blijft er over? Hoe gaan deze herverdeeld worden ten opzichte van de wijken? Vroege interventie Jeugd en Gezin Welk budget wordt er gereserveerd voor het aanbod bij (v)echtscheidingen? Is het aanbod vóór 1 januari bekend? Hiervoor is geen budget gereserveerd. Deze vorm van ondersteuning past binnen het reguliere aanbod als schoolmaatschappelijk werk, gezinscoaching, e.d PvL Bos, (Tjakko) Preventieve voorzieningen voor problemen met opgroeien en problemen met opvoeden E. van Wageningen Dit staat haaks ofwel is volstrekt in tegenstelling tot de voorstellen die worden gedaan Hoe een en ander uitpakt is nu nog niet aan te geven. Er is met de raad afgesproken dat er in in 59 en 60. Kunt u al doorberekenen welke gevolgen deze bijstellingen hebben in 2015 een nota versterken van de basis zal worden opgesteld (zie ook bijlage 1). relatie tot het streven om de basisvoorzieningen te versterken om zo de gang naar dure jeugdzorg te willen beperken. En is een raming gemaakt welke negatieve financiële gevolgen dit ongetwijfeld zal opleveren? Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 17 van 24

18 Dagbesteding, ontwikkeling en reintegratie Hoe gaat de gemeente om met voorzieningen die heel goed werk doen en opereren op De raad heeft eerder de kaders voor de decentralisties vastsgeteld. Als activiteiten vallen binnen het snijvlak van dagbesteding, ontwikkeling en reintegratie? de inhoudelijke en financiele ze kaders, dan zullen deze in principe doorgaan Sportparticipatie Hier staat bij sportparticipatie leren topsportmentaliteit niet verder toegelicht. Wat wordt hier bedoeld? Dit is een onderwijsprogramma in het MBO, waar leerlingen in samenwerking een bijvak topsportmentaliteit 'college for leadership' kunnen volgen Dutch Match cup Het ziet er naar uit dat de Match Racing niet het benodigde publiek heeft bereikt Van Op dit ogenblik is de evaluatie van het evenement in volle gang. Verwacht wordt dat de uitkomst het evenement vonden we het jammer dat het niet bijvoorbeeld was uitgebreid met de van de evaluatie in de tweede helft november aan de raad ter beschikking wordt gesteld. Voor de verenigingenmarkt om er meer coulour locale aan mee te geven. Over de hele wereld verantwoording van de keuzes van het college omtrent de input van de inwoners wordt verwezen kijken zo n 1000 mensen naar de filmpjes van dit evenement op you tube. Het naar bijlage 3 van de programmabegroting. verwachte grote wereldpubliek blijft dus uit. Is het daarmee bij deze bezuinigingen verantwoord dit door te zetten? En waar het voor veel activiteiten in de stad zo is dat er niet of nauwelijks geld naar toe gaat bv oldtimerdag waarom wel naar deze slecht bezochte evenementen? Is het niet slimmer publiekstrekkers uit te bouwen en gebruik te maken van de stroom bezoekers aan Bataviastad en de oldtimerdag? Bird fair? Daarnaast heeft de lelystadse bevolking aangegeven dat er bezuinigd kan worden op citymarketing, hoe gaat het college om met dit signaal? slimme dwarsverbanden stimuleren en sportaccommodaties aantrekkelijk te houden M.b.t. beslispunt 67: * Het sociaal wijkteam heeft geen uitvoerende taak, maar verwijst alleen door. Waarom wordt er niet voor gekozen om sportwijkwerkers en * Een van de overwegingen van de besparing is een betere wederzijdse afstemming van de verenigingsondersteuners op te nemen in het sociaal wijkteam? activiteiten door de uitvoerende organisaties, maar wel vanuit eigen specifieke expertise. Waarom wordt er niet voor gekozen om op uitvoeringsniveau de regie en * Omdat dit ook consequenties heeft voor snellere slijtage en aanvullend onderhoud, wordt verantwoordelijkheid bij een stakeholders te waarborgen? momenteel door o.a. het Sportbedrijf gekeken hoe sportvelden en sportacommodaties ook op Behoort het tot de opties dat toekomstige sportaccommodaties zo te renoveren of te andere momenten (overdag) voor andere gebruikers en functies kunnen worden gebruikt. verbouwen dat ze multifunctioneel kunnen worden gebruikt door gemeente en externe * Er wordt in Lelystad door een zeer breed sport- en bewegingsaanbod gefaciliteerd dat wordt partijen om kostenbesparing te stimuleren? Welk sportaanbod wordt er stadsbreed in stand gehouden met deze maatregel? aangeboden door verenigingen commerciele partijen en informele verbanden o.a.: zwemmen; tennissen; squashen; klimmen; American Football; atletiek; autosport; badminton; base- en softbal; basketbal; biljarten; bowling; bridgen; dammen; darts; duiksport; duivensport; futsal; fitness, G-sport; golf; gymnastiek; handbal; handboogschieten; hengelsport; hockey; hondensport; jeu de boules judo; kanoën; krachtsport; korfbal; modelluchtvaart; motorsport; paardensport; pilates; roeien; schaatsen; schaken; schietsport; snooker; synchroonzwemmen; tafeltennis; tennis; triathlon; voetbal; volleybal; waterpolo; zeilsporten; wedstrijdzwemmen; wielersporten; zelfverdedigingssport Armoedebeleid CU Slump, (Klaas) Evaluatie spoor 1 Armoedebeleid: Is de opmerking Is dit nog zo zijn deze bezuinigingen per abuis blijven staan? Wanneer kan de raad de evaluatie resultaten van Spoor 1 verwachten? Blz 81 is idd tekst wat is blijven staan (vanuit de programmabegroting ) Evaluatie ligt voor in het college van 28 oktober, vervolgens zal de evaluatie doorgeleid worden naar de gemeenteraad Reintegratie exgedetineerden Heeft Lelystad gebruik gemaakt van de extra subsidiemogelijkheden die bij het rijk aangevraagd konden worden voor 1 oktober inzake reintegratie van ex-gedetineerden? Ja. Regionaal is deze extra subsidie aangevraagd en toegekend Wijkbus E. Rentenaar Hoeveel reizigers hebben er per maand gebruik gemaakt van de wijkbus in het laatste kwartaal 2013 en het eerste kwartaal 2014? Beide lijnen gezamenlijk vervoerden per week in het 4e kwartaal van 2013 ongeveer 320 reizigers en in het eerste kwartaal van 2014 ongeveer 380 reizigers. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2013, toen de wijkbus nog niet door de Kempenaar reed is er daarmee sprake van bijna een verdubbeling Gratis reizen 65+ E. Rentenaar Hoeveel reizigers hebben er in 2013 gebruik gemaakt van deze regeling? In 2013 zijn er ongeveer instappers per maand, die gebruik gemaakt hebben van de gratis OV voor 65+ regeling. Dit zijn geen unieke gebruikers. Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 18 van 24

19 CU Slump, (Klaas) Uitvoering openbaar vervoer Uitvoering Openbaar vervoer. Kunt u aangeven hoe groot het budget voor openbaar Het OV-budget heeft drie problemen: a. de provinciale bijdrage daalt, b. de reserve BDU is vervoer was is hoeveel eraf gaat? Op de nieuwssite van de gemeente staat dat er sprake uitgeput en c. de kosten van het OV stijgen door de jaarlijkse indexaties (o.a. personeelslasten en is van een forse korting. Zijn er alternatieven voor het verleggen van de buslijn ut de brandstofstijgingen). Het budget voor OV uit de BDU was in Het budget voor Atolwijk? OV uit de BDU was in ,-. Dit is een daling ten opzichte van 2013 met E. Rentenaar oftewel -5%. Voor 2015 ligt het budget op Dit is een daling ten opzichte van 2014 met oftewel -3,5%. In de uitwerking is ambtelijk samen met Arriva gekeken naar alternatieven voor de Atolwijk en geconstateerd is dat er vervoerkundig geen alternatieven meer zijn. Overigens maakt dit geen onderdeel uit van de begrotingsbehandeling, maar de raad is hierover geïnformeerd in de brief van 21 oktober jl PvdA Soomers, (Henk) Openbaar vervoer E. Rentenaar In 2012 is op voorstel van het college een complete buslijn verdwenen uit het Buslijn 4 is opgeheven. Met de vrijgekomen uren is een uitbreiding van lijn 2 gerealiseerd en ook stadslijnennet van Arriva. Het college meldde daarbij als argument dat hierdoor binnen lijn 1 naar Lelycenter is uitgebreid. Er is in die zin destijds geïnvesteerd is kansrijke relaties binnen de BDU budget werd vrijgemaakt voor andere OV verbeteringen. Een duidelijk overzicht het stadsnet waardoor de kwaliteit van het netwerk is verbeterd omdat er meer bussen zijn gaan van hoeveel budget vrijviel en waar dat voor herbestemd werd, hebben we niet kunnen rijden waar de reiziger dat wenste en is geschrapt waar dat vervoerkundig verantwoord bleek. De achterhalen. Het verbaast ons daarom dat nu wordt gemeld dat binnen de BDU geen uitbreiding op lijn 1 en 2 heeft ertoe geleid dat het vervoer in dit gedeelte van Lelystad enigszins budget meer resteert. Blijkbaar hebben we de "winst" van het schrappen van een hele op peil is gehouden nadat lijn 345 is gewijzigd en lijn 143 is vervallen (beide streeklijnen). De buslijn inmiddels weer opgemaakt. Wij verkrijgen graag inzicht in (1) de besparing die wijziging in de streeklijnen werd overigens veroorzaakt door de opening van de Hanzelijn. binnen het BDU budget is bereikt door het samenvoegen van buslijnen 3 en 4, en (2) aan Overigens maakt dit geen onderdeel uit van de begrotingsbehandeling, maar de raad is hierover welke verbeteringen in het openbaar stadsvervoer die besparing de afgelopen 2 jaar geïnformeerd in de brief van 21 oktober jl. weer is gespendeerd CU Slump, (Klaas) Structuurvisie regioplan windenergie E. van Wageningen Heeft de opstelling van de boeren in de gemeente Dronten nog gevolgen voor de structuurvisie Regioplan Windenergie voor wat betreft het Lelystadse aandeel daarin? De ontwikkelingen in Dronten hebben onze nadrukkelijke aandacht maar wij zien voorlopig nog geen gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden op Lelystads grondgebied CU Slump, (Klaas) MRO-bedrijven Wat zijn MRO-bedrijven? Amsterdam-Lelystad Airport is steeds meer in trek bij bedrijven in de luchtvaartsector die zich bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, de zogenoemde maintenance, repair and overhaul (MRO)-bedrijven CU Slump, (Klaas) Wat betekenen de afkortingen LAG en Pmjp? Wat betekenen de afkortingen LAG en Pmjp? LAG = Lokale Actie Groep en Pmjp = Provinciaal Meerjarenprogramma Participatienota M. Horselenberg is de participatienota uit 2001 formeel ingetrokken? U rept op blz 142 over het De participatienota 2001 is formeel nooit ingetrokken. Op pagina 142 wordt de richting vormgeven van meer gelijkwaardig en faciliterend partnerschap. Wordt dit vastgelegd in aangegeven waarin wij "Meer gelijkwaardig en faciliterende partnerschap-samen in beleid en welke kaders gaat u de raad hiervoor vast laten leggen? Lelystad"gestalte willen geven. Zie ook de beantwoording van vraag PvL Bos, (Tjakko) Paragraaf OZB schema beschikbare weerstandscapaciteit In het overzicht Beschikbare weerstand capaciteit staat reserve Nuon vrij besteedbaar en reserve Nuon nog niet vrij besteedbaar. Waarom is de een wel en de ander niet vrij besteedbaar? Zijn deze reserves inzetbaar voor afboekingen van onrendabele investeringen? De raad heeft in oktober 2013 besloten een deel van de NUON reserve als niet vrij besteedbaar te bestempelen zodat dit deel van de NUON reserve in stand blijft als buffer (bufferfunctie van het eigenvermogen) (voorstel A van de commisie van de rekening). Het vrij besteedbare deel daar heeft de raad deels al een bestemming aan gegeven of zal daar in de toekomst bestemming aan geven. Omdat deze reserve voorals nog niet ten volle is beklemd door raadsbesluiten heeft ook deze reserve een bufferfunctie en wordt daarom ook meegenomen in het bepalen van het weerstandsvermogen. Nb: de raad kan ter allertijde besluiten ook het niet vrij besteedbare deel te bestemmen. In principe zijn deze reserves niet bedoeld als afboeking van onrendabele investeringen, tenzij daartoe (in de toekomst) specifiek wordt besloten door de raad, Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 19 van 24

20 VVD Marseille, (Evert) Risico inventarisatie Het bepalen van de omvang van de risico's is een inschatting die slechts een indicatie De hoogte van de algemene reserve is in dit voorstel gerelateerd aan de geinventariseerde en geeft van mogelijke waarderingsverliezen.de totale omvang van de risico's is ongeveer acute risico's. Natuurlijk zijn er zoals u aangeeft ook nog andere vrij besteedbare reserves bepaald op plus voor het grondbedrijf. Voor het bepalen van de (bufferfunctie). Deze worden wel degelijk meegenomen in de berekening van de omvang van de algemene reserve wordt daarvan een deel ( 4.8 mlj.) als noodzakelijke weerstandscapaciteit (blz 163 en tabel blz 154). Wij nemen uw aanbeveling ter harte en zullen dat omvang van de alg. reserve aangemerkt.wordt daarmee niet tweemaal het feitelijke in de komende P&C producten nog scherper formuleren. risico verminderd? Echter de algemene reserve blijft een vrij besteedbaar bedrag, die wel samen met andere - strikt genomen vrij besteedbare reserves - kan worden beoordeeld. Zou niet nadrukkelijker tot uitdrukking moeten worden gebracht dat de algemene reserve samen met andere reserveringen ( hoe ongewenst ook ) de buffer vormen voor het opvangen van te veel onheil in één keer? IPL, Baaten, (Luc) Risico's CDA Bussink, (Wim) Borgstellingen CDA Bussink, (Wim) Risico's Op pag 159 staat in het schema van de risico's een bedrag van De bijbehorende tekst geeft aan 9.8 milj. Vraag: Moet het bedrag in het schema ook 9.8 milj zijn (9800)? Aan welke organisaties is een borgstelling verstrekt en welk bedrag? Er is voor 9,8 mln. euro aan leningen verstrekt. Echter, voor een bedrag van 1,4 mln. staat hier een voorziening tegenover (zie blz. 52 en 55 van de jaarrekening). Het bedrag waarover wij nu dus risico lopen is 9,8 mln. minus 1,4 mln. is 8,4 mln. Zie bijlage 3 voor het overzicht borgstellingen. Kunt u de 22 miljoen incidentele risico s toelichten? Waaruit bestaan die? De 22 miljoen euro incidentele risico's zijn terug te vinden in de de risicoinventarisatie in Wanneer is voor het laatst een 213a onderzoek (de doelmatigheid en doeltreffendheid paragraaf van blz. 175 t/m 160. Dit overzicht bevat zowel de incidentele als de structurele van het door het college gevoerde bestuur, met het oog om hiervan te leren en risico's. Alle daar gemelde incidentele risico's plus de risico's van het grondbedrijf komen samen verbeteringen toe te passen) uitgevoerd? Is zo n onderzoek voorzien in 2015? Zo niet in uit op 22 miljoen euro. welk jaar dan wel? Enige jaren geleden is het budget voor het uitvoeren van volledige 213a-onderzoeken afgeraamd. Het betreft hier met name de kosten van het (statistisch) onderzoek en opstellen van rapportages en besluitvorming. De motivatie hiervoor is dat de bedoeling van het artikel uit de gemeentewet (stimulering zelf-evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid door het college) in deze tijden van permanente bezuinigingen en hervormingen ruimschoots binnen de reguliere werkzaamheden wordt ingevuld. Het uitvoeren van expliciete 213a-onderzoeken, met de daaraan verbonden meerkosten, biedt inhoudelijk geen tot weinig meerwaarde voor de optimalisatie van onze beleidsvorming en uitvoering. Met andere, eenvoudiger woorden: we doen niet anders, maar niet in de formele vorm die 213a voorschrijft. Enkele jaren geleden heeft de gemeente het Erfgoedcentrum een renteloze lening a. Er is reeds ,75 afgelost. Jaarlijks wordt er ,25 afgelost. verstrekt van ,- euro. Aangezien we nu op de 'kleintjes' moeten letten en het b. Zie VB B , de rentederving komt t.l.v. het treasuryresultaat. geld voor diverse zaken kunnen gebruiken en nodig hebben, de navolgende vragen: c. Er zijn geen overige renteloze leningen verstrekt IPL, Baaten, (Luc) Renteloze lening VVD Marseille, (Evert) Paragraaf Bedrijfsvoering a. Hoeveel werd er reeds afgelost en wat is het aflossingsschema in deze? b. Hoe en waar wordt de rentederving van 3%-4% per jaar van dit bedrag elders afgeschreven/opgevangen? c. Zijn er soortgelijke situaties? Zo ja, welke? Bij ja, ook de vraagstelling svp zoals onder a. en b. te beantwoorden voor deze situaties. Bij verdere afslanking en digitale dienstverlening zal de ruimte behoefte verder Naast het onderzoek 'vermindering openstellen stadhuis' wordt continu gekeken naar de afnemen. mogelijkheden om de bezettingsgraad van het stadhuis te verhogen. Indien hiervoor a. Welke mogelijkheid is er om met name subsidie gerelateerde instellingen in het investeringen benodigd zijn zullen we die betrekken bij het reeds aangekondigde onderzoek, stadhuis te huisvesten. waarbij we ook de partiële toegankelijkheid meenemen. b. Hoeveel levert verdere vermindering van het aantal openingsuren van het publieksgedeelte van het stadhuis per dagdeel op? c. Hoeveel zou moeten worden geïnvesteerd om bij partitieel gebruik van het stadhuis met name voor vergaderingen tot reductie van energie en bewakingskosten te komen? d. Is technisch mogelijk de huiskamer van de raad zodanig toegankelijk te maken dat deze zonder verder gebruik van het stadhuis en daarmee inzet van bewking etc, door raadsleden kan worden gebruikt voor overleg en ontmoeting met derden? Beantwoording technische vragen programmabegroting Pagina 20 van 24

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-237491 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: L.V. Carli Afdeling: RDB Geo-informatie en Belastingen Telefoon: 0320-278358 E-mail: lv.carli@lelystad.nl

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 mei 2015 Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-158 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen bij een aantal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk,

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel Raadsvoorstel Nr. 2012-019 Houten, 20 maart 2012 Onderwerp: Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel 2012-2014. Beslispunten: In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Raadsvoorstel *Z01C3C9D81F* Aan de raad Documentnummer : INT-15-18695 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Inleiding In het door het college

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug 1 2 Algemene uitkering Kunnen we een historisch overzicht krijgen van de bruto uitkering van de algemene uitkering conform bijgevoegde tabel (Blad 2) 2 2 WOZ irt OZB tarief Uit de mei circulaire 2016 (blz.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie