Inhoudsopgave Aanbieding Financieel perspectief Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13"

Transcriptie

1 Kadernota

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Programma: 3. Verkeer en Vervoer Programma: 4. Economische ontwikkelingen Programma: 5. Educatie Programma: 6. Sport, Recreatie en Landschap Programma: 7. Maatschappelijke Ondersteuning Programma: 8. Inkomen en Werkgelegenheid Programma: 9. Milieu Programma: 10. Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving Programma: 11. Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Bijlagen... 41

3 2

4 3 Aanbieding Hierbij wordt de Kadernota aangeboden. De peildatum voor deze kadernota is 1 april De Kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. In principe wordt niet ingegaan op bestaande taken. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot de voorgenomen nieuwe uitgaven, waarop een toelichting wordt gegeven. In de Kadernota wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen en de activiteiten die voor het komende jaar worden voorzien. Hier wordt ook de relatie gelegd met het collegeprogramma. In de Kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma s genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd. Bij het bepalen van het verwacht financieel meerjarenperspectief is vertrokken met het laatst bekende perspectief, te weten het saldo inclusief bezuinigingen, die in de raadsvergadering van 10 november 2011 is vastgesteld. Vervolgens is uitermate kritisch gekeken naar de noodzaak van aangedragen wensen voor nieuw beleid. Deze kritische houding is een gebruikelijke, maar wordt nu extra versterkt door het economisch tij. Dit heeft geleid tot een Kadernota waarin alleen die uitgaven zijn opgenomen, die op dit moment onafwendbaar zijn. Het gaat dan met name om wettelijke verplichtingen en noodzakelijke vervangingen. Niet alleen het economisch tij noodzaakt tot voorzichtigheid. De val van het kabinet zorgt dat de onzekerheid rondom de gemeentefinanciën wordt versterkt. Het is namelijk onduidelijk welke zaken gedurende het demissionaire kabinet door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Dit betreft voor de gemeenten voornamelijk de grote decentralisaties, zoals AWBZ, Jeugdzorg en Wet werken naar vermogen. Met de invoering is reeds een aanvang gemaakt. Bij alle decentralisaties is sprake van zogenaamde open-einde regelingen, hetgeen voor de gemeente onzekerheden en risico s mee zal nemen. Aan de over te nemen werkzaamheden zijn veel kosten verbonden die door het rijk aan de gemeente worden overgedragen. Op dit moment zijn er op dit punt nog veel onduidelijkheden. De wetsvoorstellen moeten nog behandeld worden, waardoor uitkomsten onzeker zijn. Naar verwachting zullen in 2013 de eerste onderdelen van de decentralisaties worden geëffectueerd. Ondanks deze onduidelijkheid zullen voldoende middelen beschikbaar gesteld moeten worden om de uitvoerende taken te kunnen oppakken. Uitgangspunt daarbij is de uitkering van rijk voor de desbetreffende taken. Tot welke financiële effecten dit voor de gemeentebegroting leidt is een vraagteken en dit vraagteken zal nu niet zoals gewoonlijk worden beantwoord via de Meicirculaire (berekening algemene uitkering). Daar bovenop zijn de rijksbezuinigingen wel afgerond, maar welke financiële effecten deze bezuinigingen voor de gemeenten hebben is ook onduidelijk. Kortom: financiële voorzichtigheid is de basis voor deze Kadernota. Indeling De indeling van de Kadernota begint bij het Financieel perspectief In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten die zijn vastgelegd in de spelregels Kadernota Duidelijk moet zijn dat nog geen nauwkeurige ramingen zijn opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de Programmabegroting. Vervolgens komen de programma s aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de doelstellingen, de nieuw te ondernemen activiteiten, het collegeprogramma en tenslotte de financiële kaders geformuleerd. De doelstellingen zijn overgenomen uit de begroting 2012 zodat er een relatie gelegd kan worden tussen de nieuwe activiteiten en de doelstellingen uit de Programmabegroting. De nieuwe activiteiten beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Hier hoeven niet altijd financiële consequenties uit voort te vloeien. In deze Kadernota zijn de nieuwe activiteiten beperkt gebleven tot de wettelijke verplichtingen, de vervangingsinvesteringen en taken met betrekking tot bedrijfsvoering. Tenslotte worden bij de financiële kaders de posten genoemd die wel financiële gevolgen hebben. In bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze Kadernota. In bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van weergegeven die gebruikt wordt voor de be-

5 4 rekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges. In bijlage 3 staat een overzicht van de monitoring van Bunnik in Balans.

6 5 FINANCIEEL PERSPECTIEF

7 6

8 7 Financieel perspectief Uitgangspunten Bij de begroting zullen de volgende voorlopige uitgangspunten worden gehanteerd. Voorlopige uitgangspunten Woningprognose (1-1) Inwonerprognose (1-1) Prijsstijging 2,55% 0% 0% 0% Loonstijging (t.o.v. 2010) 1,0% 0% 0% 0% Rekenrente 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Belastingtarieven: OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden, graf- en begraafrechten Leges (excl. bouwleges) Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten 1 Rioolrecht 2 Zie prijsstijging idem idem idem idem 100% kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kosten- Dekking % kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kostendekking Totaaloverzicht Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren : 1 Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW 2 Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.

9 8 Ontwikkeling begrotingspositie Omschrijving Structurele effecten Bedragen x Structureel saldo volgens begroting ,9-813, , ,8- Nota van actualisatie ,5 542,0 496,0 496,0 Stelposten algemene uitkering/nieuwbouw -220,0-441,0-339,0-339,0 Begrotingstekort -665,4-712,0-858,8-858,8 Bunnik in Balans 668,2 776,9 947,3 947,3 Saldo inclusief bezuinigingen 2,8 64,9 88,5 88,5 Raming loonontwikkeling (raming ,0%) -59,9-59,9-59,9-59,9 Raming prijsontwikkeling (+ 2,55%) -337,1-337,1-337,1-337,1 Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutaties -394,2-332,1-308,5-308,5 Verhogingen belastingen en retributies met loon- en 191,0 191,0 191,0 191,0 prijsontwikkelingen Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling 200,0 200,0 200,0 200,0 Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutatie in inkomsten -3,2 58,9 82,5 82,5 Structurele effecten maatregelen volgens: 2e bestuursrapportage ,0-5,0-5,0-5,0 Mutaties / ,0 0,0 0,0 0,0 Herzien saldo na verwerking mutaties t/m februari ,2 53,9 77,5 77,5 Eliminatie lasten nieuw beleid uit begroting ,2 118,2 125,3 125,3 Herzien saldo exclusief nieuw beleid 34,0 172,1 202,8 202,8 Aangedragen nieuwe lasten kadernota: -125,2-225,9-223,0-212,1 - waarvan nieuwe activiteiten -183,2-283,9-281,0-270,1 - waarvan heroverweging bestaand beleid 58,0 58,0 58,0 58,0 Herzien saldo na honorering nieuwe lasten ,2-53,8-20,2-9,3 Waarvan eenmalige uitgaven 74,2 56,4 0,0 4,0 Saldo structurele lasten -17,0 2,7-20,2-5,3

10 9 Bestaand perspectief De basis voor deze Kadernota is het saldo van het jaar 2013 uit de begroting 2012 en het meerjarenperspectief , zoals die in de vergadering van 10 november 2011 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor het jaar 2013 wordt een nadelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van Saldo inclusief bezuinigingen Na de vaststelling van de begroting zijn de effecten van de nota van actualisatie verwerkt. Verder moet rekening gehouden worden met de stelposten voor de algemene uitkering en de nieuwbouw. Tot slot is de bezuinigingstaakstelling weergegeven waarna het saldo ontstaat inclusief de bezuinigingstaakstelling. Dit is het vertrekpunt van de kadernota. Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en structurele effecten bestuursrapportages en begrotingswijzigingen De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening gehouden met het structurele effect van de tweede Bestuursrapportage (2 e Berap) Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt bij de Kadernota. Voor de 2 e Berap 2011 was dat voor de jaren Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben. Beschikbare ruimte voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de begroting 2012 opgevoerde posten voor 2013 en volgende jaren eerst geëlimineerd. Financieel effect voorstellen Kadernota De totale structurele lasten van de voorstellen voor deze Kadernota (zie bijlage 1) bedragen voor 2013 in totaal per saldo (= / ). De extra structurele effecten voor de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn respectievelijk , en Het incidentele effect van de voorstellen voor 2013 t/m 2016 is in 2013, in 2014, 0 in 2015 en in Saldo kadernota Het totaaloverzicht laat een structureel tekort zien van in 2013 aflopend naar een tekort van circa vanaf 2016.

11 10

12 11 PROGRAMMA S

13 12

14 13 Programma: 1. Burger en Bestuur Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m Verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening 2. Bestuurskrachtige (lokale) overheid 3. Versterken van de gemeente 4. Door actief te communiceren met interne en externe doel- en publieksgroepen de beeld- en meningvorming over de gemeente Bunnik positief beïnvloeden Nieuwe activiteiten Omschrijving Vindt plaats in de jaren: Implementatie stelsel basisregistraties Samenwerking 2013 e.v. Implementatie stelsel van basisregistraties Alle informatie die bij elkaar hoort op één plaats verzamelen. Dat is in essentie wat onder een basisregistratie wordt verstaan. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat al deze afzonderlijke basisregistraties als één logisch, samenhangend geheel gaan samenwerken. En wel zo dat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar komen. Belangrijke redenen om de basisregistraties op te zetten zijn naast snelheid en efficiëntie, uiteraard klantgerichter werken en administratieve lastenverlichting. Alle overheidsorganisaties zijn namelijk wettelijk verplicht gebruik te gaan maken van deze basisregistraties en terug te melden als men gerede twijfel heeft over informatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de basisregistraties van personen, adressen, gebouwen en WOZ. Daarnaast dient er gebruik te worden gemaakt van basisregistraties waar andere overheidsinstanties voor verantwoordelijk zijn, zoals de basisregistraties Kadaster, Topografie en het Handelsregister (Bedrijven & Instellingen). Voor de invoering moeten onder meer de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: het binnen de gemeente verzamelen en stroomlijnen van gegevens, het aanschaffen van voor de registraties benodigde applicaties, het aansluiten op de landelijke voorzieningen, het inrichten van de werkprocessen en het opleiden en organisatorisch inbedden van het verantwoordelijke personeel. Alleen gefaseerde invoering van de stroomlijning van de interne gegevenshuishouding en koppeling met basisregistraties houdt de verplichte invoering beheersbaar. In de komende jaren is er budget noodzakelijk voor de aanschaf of aanpassing van informatiesystemen en begeleiding van de invoering van bestaande en nieuwe basisregistraties. Komende jaren zullen vooral in het teken staan van de invoering van de Basisregistratie

15 14 Activiteiten uit collegeprogramma Grootschalige Topografie (BGT), het Handelsregister (NHR) en de vernieuwing van de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Samenwerking Het kabinet heeft besloten tot afschaffing van de WGR+, welke de basis vormt voor de BRU. Dit besluit houdt in dat de zogenaamde Brede Doeluitkeringen (BDU) op het gebied van verkeer en vervoer, inclusief de daarbij behorende taken en bevoegdheden, worden overgeheveld naar de Provincie Utrecht. Er is een traject ingezet dat voorziet in de opheffing van BRU en het overhevelen van taken die zijn ondergebracht bij de BRU. Hier voert de BRU momenteel onderhandelingen over met de Provincie. Tegelijkertijd is vanuit het U10 verband een traject gestart dat zich oriënteert op de toekomstige samenwerking tussen de diverse Utrechtse gemeenten. Daarnaast nopen de decentralisaties die van rijkswege worden opgelegd ons ook tot een nadere oriëntatie op samenwerking in de regio. Beide ontwikkelingen kunnen vanaf 2013 gevolgen hebben voor de gemeente Bunnik. In dit stadium is het echter onmogelijk om een nauwkeurige inschatting te maken van de effecten daarvan. Invoering Papierloos werken Na succesvolle invoering van papierloos vergaderen bij andere gemeenten gaan we dit ook invoeren bij Bunnik. Papierloos vergaderen wordt mogelijk door het gebruik van ipads. Dit zijn tablet pc s van Apple om documenten te ontvangen, lezen, bewaren en daarin aantekeningen te maken. De invoering van 'papierloos vergaderen' voor gemeenteraad, college en management levert ook een besparing in kopieerkosten op. De maatregel is bovendien goed voor het milieu. Er wordt uitgegaan van 33 ipads 3 (a 545) voor de raadsleden (15), fractieondersteuning (3), griffie (3), college (3), management (6) en ambtelijke ondersteuning (1). De invoering papierloos werken is budgettair neutraal. ICT samenwerking/rid Utrecht Begin 2012 heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden over de oprichting van de Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht. Dit betreft de samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De RID wordt formeel opgericht per 1 juli 2012 en zal uiterlijk 1 januari 2015 klaar zijn met de inrichting van de organisatie en de techniek. Onder het beheer van de RID valt de zogeheten koude kant van het ICT-domein: de ICT-infrastructuur, de databases, de geautomatiseerde werkplekken en de kantoorautomatisering. Om RID tot stand te brengen zullen incidentele kosten moeten worden gemaakt (projectkosten, inhuur tijdelijk extra personeel, etc.). Daarvoor heeft de gemeenteraad de financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen de deelnemende organisaties structureel bij aan de jaarlijkse begroting van de RID. Klantcontactcentrum Het collegeprogramma beschrijft dat Bunnik bindend wil besturen door de klant centraal te stellen en vraaggericht te gaan werken. In het collegeprogramma wordt één van de middelen benoemd om dit te bereiken: het klantcontactcentrum (KCC). Hierbij is de centrale vraag: Hoe richt je het KCC in om zo optimaal mogelijk en op realistische wijze tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de

16 15 klant over de dienstverlening? Doelmatigheid in dienstverlening moet hierbij het uitgangspunt zijn. Deze centrale vraag vindt mede zijn oorsprong in de landelijk zichtbare ontwikkeling dat alle gemeentes in Nederland toewerken naar het realiseren van een KCC per uiterlijk Hierbij is het zo dat vanuit het rijk duidelijke richtlijnen worden gegeven voor de inrichting van een Klantcontactcentrum (KCC), maar dat iedere gemeente binnen de gestelde kaders wel vrij is zijn eigen invulling te geven aan de organisatie ervan. Het Bunnikse KCC is als project al opgenomen in het Realisatieplan elektronische dienstverlening (ebunnik) dat is voortgekomen uit het EGEM-i traject. Begin 2012 is de visie op dienstverlening door het college vastgesteld. Deze visie geeft een kader aan de dienstverleningsontwikkelingen (bijvoorbeeld ook de verschillende decentralisatiebewegingen, het zaaksysteem en de nieuwe website) die de gemeente de komende jaren te wachten staan. Met de ontwikkeling van een KCC wordt mede invulling gegeven aan deze visie. Gelet op de verwachte uitbreiding van de gemeentelijke dienstverleningsprocessen als gevolg van bijvoorbeeld de decentralisaties is er reden te meer om deze processen efficiënt in te richten en aan de voorkant te doen wat aan de voorkant kan (en er daarbij voor te zorgen dat in zo veel mogelijk gevallen de klant aan de voorkant in één keer zijn antwoord krijgt). Gezien de bezuinigingen en economische teruggang is er daarnaast een extra belang om processen efficiënt in te richten en capaciteit en competenties goed te benutten. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door het doorontwikkelen van het digitale dienstverleningskanaal in de komende jaren. Doelstelling hierbij is het verder digitaliseren/automatiseren van klantprocessen en het uitbreiden van de mogelijkheden voor klanten om steeds meer zelf zaken zelf af te handelen via internet. Dit wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door het creëren van een persoonlijke internetpagina (PIP) voor onze klanten; een beveiligde digitale omgeving (gekoppeld aan DigiD) waarbinnen ze transacties kunnen doen met de gemeente en bijvoorbeeld statusinformatie kunnen inzien over hun lopende aanvragen. Ook zal er geïnvesteerd worden in de online beschikbaarheid van antwoorden op allerhande vragen van onze klanten. Een en ander moet ertoe leiden dat klantvragen sneller beantwoord worden en aanvraagprocessen efficiënter worden, en dat meer klantcontacten via het relatief goedkopere digitale kanaal (in plaats van balie of telefoon) zullen verlopen. De KCC-ontwikkeling op zichzelf zal in structurele zin een budgetneutrale ontwikkeling zijn. Financiële kaders (x 1.000) Nieuwe Activiteiten Implementatie basisregistraties Investering Investering Investering Investering Onderhoudskosten implementatie basisregistraties lasten lasten Klantcontactcentrum lasten 44 41

17 16 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m Aandacht voor en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 2. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en crises Nieuwe activiteiten Omschrijving Vindt plaats in de jaren: Veiligheidshuis Drank- en Horecawet Brandweerkazernes Veiligheidshuis Iedere gemeente moet participeren in een veiligheidshuis. Het veiligheidhuis voert taken van en voor de gemeente uit, bijvoorbeeld de Wet tijdelijk huisverbod, de Leerplichtwet en afspraken uit het Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten Justitie. In het veiligheidshuis werken gemeenten, politie, OM en zorgpartners samen aan integrale, duurzame oplossingen voor complexe veiligheidsproblemen. De samenwerking richt zich op het slagvaardiger en professioneler maken van de geïntegreerde, dadergerichte aanpak van veelplegers, huiselijk geweldplegers, risicojongeren en exgedetineerden. De regie en de financiering van de veiligheidshuizen veranderd. Het veiligheidshuis wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is besloten de regie bij de gemeenten te leggen en de bijdrage te verlagen. Daarmee ontstaat een tekort op de begroting van het veiligheidshuis. In september 2012 wordt op regionaal niveau een besluit genomen over een rest bedrag dat voor rekening zal komen voor de deelnemende gemeenten. Op dat moment worden de financiële consequenties duidelijk. Overigens zullen deze naar verwachting zeer beperkt zijn. Drank- en Horecawet Al enkele jaren wordt landelijk gesproken om het toezicht op de Dranken Horecawet naar gemeenten over te hevelen. De besluitvorming hieromtrent is nagenoeg afgerond, zodat nu verwacht kan worden dat het in 2013 echt aan de gemeenten wordt overgedragen. Met de toezicht op de Drank- en Horecawet krijgt de gemeenten een extra hand-

18 17 havende taak toebedeeld. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is beleid toegesneden op onze gemeente, met daarin onderwerpen zoals drankmisbruik, drank en jongeren, paracommercie en sluitingstijden, van groot belang. Verder zullen gemeenteraden een verordening moeten vaststellen om de paracommerciële horecabedrijven te reguleren. De eenmalige kosten voor de implementatie zullen ongeveer bedragen. De kosten bestaan uit opleidings-, aanstellingscommunicatie- en beleidskosten. Voor de uitvoering van de wet is op basis van controles bij alle horeca en paracommerciële instellingen voorlopig 280 uur berekend. Met deze uren is in de huidige bezetting geen rekening gehouden. Dit betekent een extra structurele last van Brandweerkazernes In het kader van de regionalisering van de brandweer kunnen de brandweerkazernes worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het overdragen van de brandweerkazernes aan de VRU laat op zich wachten in verband met de te nemen bestuurlijke keuzes op het gebied van het repressiefdekkingsplan. Momenteel wordt binnen de VRU gesproken over het dekkingsplan. Naar verwachting zal in het najaar van 2012 definitieve besluitvorming hieromtrent afgerond zijn. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de twee kazernes in onze gemeente gehandhaafd zullen worden. Dit betekent dat de huidige kazernes moeten worden aangepast aan de arbo-eisen. Nadat de besluitvorming over het dekkingsplan is afgerond zal een plan van aanpak worden opgesteld om de kazernes aan te passen. Ten aanzien van de kazerne in Bunnik zal tevens worden bezien of de huidige locatie de meest wenselijke locatie is op langere termijn. Met het doortrekken van de Baan van Fectio en het ondertunnelen van het spoor ontstaat een snelle verbinding, waardoor een nieuwe locatie in deze omgeving gezocht wordt. Met de aanpassing van de kazerne in Werkhoven en het (eventueel) verplaatsen van de kazerne in Bunnik zijn grote investeringen gemoeid. Activiteiten uit collegeprogramma Voor programma 2 stonden in 2013 geen activiteiten in het collegeprogramma vermeld. Financiële kaders (x 1.000) Nieuwe Activiteiten Drank- en horecawet lasten Investering Brandweerkazerne ( ,-) in 2014 Investering Brandweerkazerne ( ,-) in 2015 lasten lasten 32 31

19 18 Programma: 3. Verkeer en Vervoer Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid en levensvatbaarheid van de gemeente 2. Een verkeerveilige en verkeersluwe gemeente Nieuwe activiteiten Omschrijving Mutaties als gevolg van discrepanties in de BOR (Beheer Openbare Ruimte) Vindt plaats in de jaren: 2013 en 2014 Activiteiten uit collegeprogramma Mutaties als gevolg van discrepanties in de openbare ruimte De invoering van de wettelijk verplichte Basisregistratie Topografie (BGT) vereist dat de grafische bestanden van de beheerpakketten voor de Openbare Ruimte (BOR) worden aangepast aan de voorschriften van die BGT. Het gaat hier om het in beeld brengen van de exacte ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen. Doordat deze grafische bestanden op dit moment niet actueel zijn, is hierdoor een eenmalige inhaalslag nodig om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. De kosten hiervan bedragen in en in Verkeersmaatregelen buitengebied Maatregelen doorgaand verkeer Eén van de uitgangspunten van het college is om het buitengebied verkeersluw te maken en te vrijwaren van doorgaand verkeer. Er is sprake van veel verkeer vanuit omringende plaatsen (Houten, Wijk bij duurstede) dat via onder andere de Achterdijk naar Uitrecht (Uithof) rijdt. Dat levert veel hinder en onveilige situaties op vooral voor de langzaam verkeersdeelnemers. Om de onveilige situaties aan te pakken zullen er maatregelen in het gebied moeten worden genomen. In het vooronderzoek naar de maatregelen zullen de bewoners van het gebied nadrukkelijk betrokken worden. Op dit moment zijn alle opties nog open, bijvoorbeeld het nemen van juridische maatregelen (verbodsbepalingen), al dan niet ondersteunt door fysieke maatregelen, tijdelijke of permanente afsluitingen. Voor het uitvoeren van maatregelen is reeds binnen de begroting een budget ter beschikking gesteld (voormalig Saltobudget). De financiële consequenties zijn uiteraard afhankelijk van de uiteindelijk te verkiezen maatregelen.

20 19 Verhogen verkeersveiligheid buitengebied Naast verkeersregulering is het ook van belang om de te hoge snelheden op de wegen in het buitengebied te reguleren. In het gebied is een 60 km zone ingesteld, maar zonder fysieke maatregelen. Er blijkt nog steeds dat er te hard gereden wordt. In 2013 zal, in samenspraak met de bewoners, bepaald worden welke fysieke snelheidsremmende maatregelen op welke plek kunnen worden. Binnen het voormalig Saltobudget zijn daarvoor middelen aanwezig. Nieuwe wegen en nieuwe verkeersmaatregelen In het collegeprogramma zijn veel activiteiten opgenomen die ook in 2013 hun vervolg zullen krijgen. Voor het Rijsbruggerwegtracé heeft de provincie een Inpassingsplan opgesteld. De beroepsprocedure zal in 2012 zijn vervolg krijgen. Tijdens deze procedure zal ook duidelijk worden wanneer de aanleg van deze weg feitelijk zal plaatsvinden. Een tweede project betreft de Oostelijke Ontsluiting van Houten. Dit project is begin 2012 gestart en wordt door de provincie getrokken. De gemeente is echter nauw betrokken omdat binnen dit project onder andere ook de omlegging van de N229 en het ruimtelijk aanvaardbaar maken van het bedrijventerrein A12 zijn opgenomen. Vanuit de gemeente wordt hierop ingespeeld met een eigen project Gebiedsgerichte aanpak omgeving N229 en oostelijke ontsluiting Houten. De uitkomsten van het onderzoek voor de oostelijke ontsluiting worden in de loop van 2013 bekend. Ten aanzien van de N229 is het streven er op gericht op zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen in de financiële haalbaarheid van de omlegging van de N229. Wanneer deze duidelijkheid er zal zijn kan nu nog niet worden aangegeven. Spoortunnels Bunnik Het project bestaat uit de aanleg van 2 tunnels, één tunnel voor gemotoriseerd verkeer in de te verlengen Baan van Fectio en één tunnel voor langzaam verkeer tussen de Groeneweg en de Runnenburg onder het station. In 2012 wordt het project technisch verder uitgewerkt. Inmiddels is gestart met de bestemmingsplanprocedure. In 2013 zal het bestemmingsplan worden afgerond en zal het werk worden aanbesteed. In 2014 zal dan met de uitvoering kunnen worden gestart. In nauwe samenwerking met Prorail zal het verdere verloop van het project ter hand worden genomen. Alle werken die direct en rechtstreeks het gevolg zijn van dit plan komen voor rekening van Prorail. Er zullen mogelijk aanvullende activiteiten en/of werkzaamheden plaats moeten vinden in de directe omgeving van het station of in het dorp die het gevolg zijn van het project, maar waarvan de kosten niet afgewenteld kunnen worden op Prorail. In de loop van het traject zal duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn en wanneer de maatregelen genomen moeten worden. Voor zover mogelijk en nuttig zal de uitvoering van deze werkzaamheden meegenomen worden bij de uitvoering van het project of direct daarop volgend. Met de kosten verbonden aan deze maatregelen is geen rekening gehouden in de begroting. Omdat de maatregelen nog niet bekend zijn kan ook nog geen raming van de kosten gemaakt worden.

21 20 Financiële kaders (x 1.000) Nieuwe Activiteiten Mutaties als gevolg van discrepanties in de BOR (Beheer Openbare Ruimte) lasten 15 4

22 21 Programma: 4. Economische ontwikkelingen Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m Creëren van een gunstig ondernemersklimaat en voldoende werkgelegenheid Nieuwe activiteiten Omschrijving Vindt plaats in de jaren: Activiteiten uit collegeprogramma Financiële kaders (x 1.000) Voor programma 4 zijn geen nieuwe activiteiten opgenomen. Herstructurering bedrijventerreinen In het Economisch Beleidsplan is eveneens opgenomen de herstructurering van de bedrijventerreinen. In het collegeprogramma is het opstellen van een plan van aanpak voor deze herstructureringsopgave opgenomen. De herstructurering heeft een directe relatie met het mogen ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein langs de A12. De provincie onderzoekt, door middel van een gebiedsgerichte aanpak, de ruimtelijke haalbaarheid. Dit in samenhang met meerdere in het gebied spelende ontwikkelingen, zoals de oostelijke ontsluiting van Houten en de omlegging van de N229. De gemeente is bij dit project nauw betrokken. Verwacht wordt dat er in 2013 duidelijkheid is over de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Er van uitgaande dat de ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden aangetoond, zal bij de eerstvolgende herijking van de provinciale structuurvisie een positieve bestemming gegeven kunnen worden aan het bedrijventerrein. In dat geval zal in 2013 een vervolg worden gegeven aan de planvorming en zal deze verder worden geconcretiseerd en geimplementeerd in beleidsdocumenten. De start van de aanleg van dit bedrijventerrein wordt dan ook niet voor 2015 verwacht. Nieuwe Activiteiten

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013 Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting 2014 - versie 12 november 2013 Nr. Partij Blz. Vraag Antwoord 26. HvLD66 19 c. Efficiency vervoersvoorzieningen Hoeveel is de totale bijdrage

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Verklarende woordenlijst en afkortingen Verklarende woordenlijst en afkortingen Algemene uitkering (gemeentefonds) Uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

B. Lijst van openstaande moties

B. Lijst van openstaande moties B. Lijst van openstaande moties Openstaande moties waarvan duidelijk is dat de termijn van afdoening langer dan 6 maanden betreft, zijn niet in deze lijst opgenomen. Die moties staan op de schaduwlijst

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

19 april Presentatie 1e Berap 2017

19 april Presentatie 1e Berap 2017 19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20099 Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Mevrouw A. van der Roest Onderwerp: Beleidsmatige heroverweging

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 5. Programma 2. Openbare orde en veiligheid 6. Programma 3. Verkeer en vervoer 7

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 5. Programma 2. Openbare orde en veiligheid 6. Programma 3. Verkeer en vervoer 7 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 5 Programma 2. Openbare orde en veiligheid 6 Programma 3. Verkeer en vervoer 7 Programma 6. Sport, Recreatie en landschap 8 Programma 7. Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie