Inhoudsopgave Aanbieding Financieel perspectief Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13"

Transcriptie

1 Kadernota

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Programma: 3. Verkeer en Vervoer Programma: 4. Economische ontwikkelingen Programma: 5. Educatie Programma: 6. Sport, Recreatie en Landschap Programma: 7. Maatschappelijke Ondersteuning Programma: 8. Inkomen en Werkgelegenheid Programma: 9. Milieu Programma: 10. Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving Programma: 11. Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Bijlagen... 41

3 2

4 3 Aanbieding Hierbij wordt de Kadernota aangeboden. De peildatum voor deze kadernota is 1 april De Kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. In principe wordt niet ingegaan op bestaande taken. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot de voorgenomen nieuwe uitgaven, waarop een toelichting wordt gegeven. In de Kadernota wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen en de activiteiten die voor het komende jaar worden voorzien. Hier wordt ook de relatie gelegd met het collegeprogramma. In de Kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma s genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd. Bij het bepalen van het verwacht financieel meerjarenperspectief is vertrokken met het laatst bekende perspectief, te weten het saldo inclusief bezuinigingen, die in de raadsvergadering van 10 november 2011 is vastgesteld. Vervolgens is uitermate kritisch gekeken naar de noodzaak van aangedragen wensen voor nieuw beleid. Deze kritische houding is een gebruikelijke, maar wordt nu extra versterkt door het economisch tij. Dit heeft geleid tot een Kadernota waarin alleen die uitgaven zijn opgenomen, die op dit moment onafwendbaar zijn. Het gaat dan met name om wettelijke verplichtingen en noodzakelijke vervangingen. Niet alleen het economisch tij noodzaakt tot voorzichtigheid. De val van het kabinet zorgt dat de onzekerheid rondom de gemeentefinanciën wordt versterkt. Het is namelijk onduidelijk welke zaken gedurende het demissionaire kabinet door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Dit betreft voor de gemeenten voornamelijk de grote decentralisaties, zoals AWBZ, Jeugdzorg en Wet werken naar vermogen. Met de invoering is reeds een aanvang gemaakt. Bij alle decentralisaties is sprake van zogenaamde open-einde regelingen, hetgeen voor de gemeente onzekerheden en risico s mee zal nemen. Aan de over te nemen werkzaamheden zijn veel kosten verbonden die door het rijk aan de gemeente worden overgedragen. Op dit moment zijn er op dit punt nog veel onduidelijkheden. De wetsvoorstellen moeten nog behandeld worden, waardoor uitkomsten onzeker zijn. Naar verwachting zullen in 2013 de eerste onderdelen van de decentralisaties worden geëffectueerd. Ondanks deze onduidelijkheid zullen voldoende middelen beschikbaar gesteld moeten worden om de uitvoerende taken te kunnen oppakken. Uitgangspunt daarbij is de uitkering van rijk voor de desbetreffende taken. Tot welke financiële effecten dit voor de gemeentebegroting leidt is een vraagteken en dit vraagteken zal nu niet zoals gewoonlijk worden beantwoord via de Meicirculaire (berekening algemene uitkering). Daar bovenop zijn de rijksbezuinigingen wel afgerond, maar welke financiële effecten deze bezuinigingen voor de gemeenten hebben is ook onduidelijk. Kortom: financiële voorzichtigheid is de basis voor deze Kadernota. Indeling De indeling van de Kadernota begint bij het Financieel perspectief In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten die zijn vastgelegd in de spelregels Kadernota Duidelijk moet zijn dat nog geen nauwkeurige ramingen zijn opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de Programmabegroting. Vervolgens komen de programma s aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de doelstellingen, de nieuw te ondernemen activiteiten, het collegeprogramma en tenslotte de financiële kaders geformuleerd. De doelstellingen zijn overgenomen uit de begroting 2012 zodat er een relatie gelegd kan worden tussen de nieuwe activiteiten en de doelstellingen uit de Programmabegroting. De nieuwe activiteiten beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Hier hoeven niet altijd financiële consequenties uit voort te vloeien. In deze Kadernota zijn de nieuwe activiteiten beperkt gebleven tot de wettelijke verplichtingen, de vervangingsinvesteringen en taken met betrekking tot bedrijfsvoering. Tenslotte worden bij de financiële kaders de posten genoemd die wel financiële gevolgen hebben. In bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze Kadernota. In bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van weergegeven die gebruikt wordt voor de be-

5 4 rekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges. In bijlage 3 staat een overzicht van de monitoring van Bunnik in Balans.

6 5 FINANCIEEL PERSPECTIEF

7 6

8 7 Financieel perspectief Uitgangspunten Bij de begroting zullen de volgende voorlopige uitgangspunten worden gehanteerd. Voorlopige uitgangspunten Woningprognose (1-1) Inwonerprognose (1-1) Prijsstijging 2,55% 0% 0% 0% Loonstijging (t.o.v. 2010) 1,0% 0% 0% 0% Rekenrente 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Belastingtarieven: OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden, graf- en begraafrechten Leges (excl. bouwleges) Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten 1 Rioolrecht 2 Zie prijsstijging idem idem idem idem 100% kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kosten- Dekking % kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kostendekking Totaaloverzicht Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren : 1 Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW 2 Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.

9 8 Ontwikkeling begrotingspositie Omschrijving Structurele effecten Bedragen x Structureel saldo volgens begroting ,9-813, , ,8- Nota van actualisatie ,5 542,0 496,0 496,0 Stelposten algemene uitkering/nieuwbouw -220,0-441,0-339,0-339,0 Begrotingstekort -665,4-712,0-858,8-858,8 Bunnik in Balans 668,2 776,9 947,3 947,3 Saldo inclusief bezuinigingen 2,8 64,9 88,5 88,5 Raming loonontwikkeling (raming ,0%) -59,9-59,9-59,9-59,9 Raming prijsontwikkeling (+ 2,55%) -337,1-337,1-337,1-337,1 Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutaties -394,2-332,1-308,5-308,5 Verhogingen belastingen en retributies met loon- en 191,0 191,0 191,0 191,0 prijsontwikkelingen Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling 200,0 200,0 200,0 200,0 Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutatie in inkomsten -3,2 58,9 82,5 82,5 Structurele effecten maatregelen volgens: 2e bestuursrapportage ,0-5,0-5,0-5,0 Mutaties / ,0 0,0 0,0 0,0 Herzien saldo na verwerking mutaties t/m februari ,2 53,9 77,5 77,5 Eliminatie lasten nieuw beleid uit begroting ,2 118,2 125,3 125,3 Herzien saldo exclusief nieuw beleid 34,0 172,1 202,8 202,8 Aangedragen nieuwe lasten kadernota: -125,2-225,9-223,0-212,1 - waarvan nieuwe activiteiten -183,2-283,9-281,0-270,1 - waarvan heroverweging bestaand beleid 58,0 58,0 58,0 58,0 Herzien saldo na honorering nieuwe lasten ,2-53,8-20,2-9,3 Waarvan eenmalige uitgaven 74,2 56,4 0,0 4,0 Saldo structurele lasten -17,0 2,7-20,2-5,3

10 9 Bestaand perspectief De basis voor deze Kadernota is het saldo van het jaar 2013 uit de begroting 2012 en het meerjarenperspectief , zoals die in de vergadering van 10 november 2011 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor het jaar 2013 wordt een nadelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van Saldo inclusief bezuinigingen Na de vaststelling van de begroting zijn de effecten van de nota van actualisatie verwerkt. Verder moet rekening gehouden worden met de stelposten voor de algemene uitkering en de nieuwbouw. Tot slot is de bezuinigingstaakstelling weergegeven waarna het saldo ontstaat inclusief de bezuinigingstaakstelling. Dit is het vertrekpunt van de kadernota. Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en structurele effecten bestuursrapportages en begrotingswijzigingen De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening gehouden met het structurele effect van de tweede Bestuursrapportage (2 e Berap) Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt bij de Kadernota. Voor de 2 e Berap 2011 was dat voor de jaren Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben. Beschikbare ruimte voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de begroting 2012 opgevoerde posten voor 2013 en volgende jaren eerst geëlimineerd. Financieel effect voorstellen Kadernota De totale structurele lasten van de voorstellen voor deze Kadernota (zie bijlage 1) bedragen voor 2013 in totaal per saldo (= / ). De extra structurele effecten voor de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn respectievelijk , en Het incidentele effect van de voorstellen voor 2013 t/m 2016 is in 2013, in 2014, 0 in 2015 en in Saldo kadernota Het totaaloverzicht laat een structureel tekort zien van in 2013 aflopend naar een tekort van circa vanaf 2016.

11 10

12 11 PROGRAMMA S

13 12

14 13 Programma: 1. Burger en Bestuur Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m Verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening 2. Bestuurskrachtige (lokale) overheid 3. Versterken van de gemeente 4. Door actief te communiceren met interne en externe doel- en publieksgroepen de beeld- en meningvorming over de gemeente Bunnik positief beïnvloeden Nieuwe activiteiten Omschrijving Vindt plaats in de jaren: Implementatie stelsel basisregistraties Samenwerking 2013 e.v. Implementatie stelsel van basisregistraties Alle informatie die bij elkaar hoort op één plaats verzamelen. Dat is in essentie wat onder een basisregistratie wordt verstaan. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat al deze afzonderlijke basisregistraties als één logisch, samenhangend geheel gaan samenwerken. En wel zo dat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar komen. Belangrijke redenen om de basisregistraties op te zetten zijn naast snelheid en efficiëntie, uiteraard klantgerichter werken en administratieve lastenverlichting. Alle overheidsorganisaties zijn namelijk wettelijk verplicht gebruik te gaan maken van deze basisregistraties en terug te melden als men gerede twijfel heeft over informatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de basisregistraties van personen, adressen, gebouwen en WOZ. Daarnaast dient er gebruik te worden gemaakt van basisregistraties waar andere overheidsinstanties voor verantwoordelijk zijn, zoals de basisregistraties Kadaster, Topografie en het Handelsregister (Bedrijven & Instellingen). Voor de invoering moeten onder meer de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: het binnen de gemeente verzamelen en stroomlijnen van gegevens, het aanschaffen van voor de registraties benodigde applicaties, het aansluiten op de landelijke voorzieningen, het inrichten van de werkprocessen en het opleiden en organisatorisch inbedden van het verantwoordelijke personeel. Alleen gefaseerde invoering van de stroomlijning van de interne gegevenshuishouding en koppeling met basisregistraties houdt de verplichte invoering beheersbaar. In de komende jaren is er budget noodzakelijk voor de aanschaf of aanpassing van informatiesystemen en begeleiding van de invoering van bestaande en nieuwe basisregistraties. Komende jaren zullen vooral in het teken staan van de invoering van de Basisregistratie

15 14 Activiteiten uit collegeprogramma Grootschalige Topografie (BGT), het Handelsregister (NHR) en de vernieuwing van de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Samenwerking Het kabinet heeft besloten tot afschaffing van de WGR+, welke de basis vormt voor de BRU. Dit besluit houdt in dat de zogenaamde Brede Doeluitkeringen (BDU) op het gebied van verkeer en vervoer, inclusief de daarbij behorende taken en bevoegdheden, worden overgeheveld naar de Provincie Utrecht. Er is een traject ingezet dat voorziet in de opheffing van BRU en het overhevelen van taken die zijn ondergebracht bij de BRU. Hier voert de BRU momenteel onderhandelingen over met de Provincie. Tegelijkertijd is vanuit het U10 verband een traject gestart dat zich oriënteert op de toekomstige samenwerking tussen de diverse Utrechtse gemeenten. Daarnaast nopen de decentralisaties die van rijkswege worden opgelegd ons ook tot een nadere oriëntatie op samenwerking in de regio. Beide ontwikkelingen kunnen vanaf 2013 gevolgen hebben voor de gemeente Bunnik. In dit stadium is het echter onmogelijk om een nauwkeurige inschatting te maken van de effecten daarvan. Invoering Papierloos werken Na succesvolle invoering van papierloos vergaderen bij andere gemeenten gaan we dit ook invoeren bij Bunnik. Papierloos vergaderen wordt mogelijk door het gebruik van ipads. Dit zijn tablet pc s van Apple om documenten te ontvangen, lezen, bewaren en daarin aantekeningen te maken. De invoering van 'papierloos vergaderen' voor gemeenteraad, college en management levert ook een besparing in kopieerkosten op. De maatregel is bovendien goed voor het milieu. Er wordt uitgegaan van 33 ipads 3 (a 545) voor de raadsleden (15), fractieondersteuning (3), griffie (3), college (3), management (6) en ambtelijke ondersteuning (1). De invoering papierloos werken is budgettair neutraal. ICT samenwerking/rid Utrecht Begin 2012 heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden over de oprichting van de Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht. Dit betreft de samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De RID wordt formeel opgericht per 1 juli 2012 en zal uiterlijk 1 januari 2015 klaar zijn met de inrichting van de organisatie en de techniek. Onder het beheer van de RID valt de zogeheten koude kant van het ICT-domein: de ICT-infrastructuur, de databases, de geautomatiseerde werkplekken en de kantoorautomatisering. Om RID tot stand te brengen zullen incidentele kosten moeten worden gemaakt (projectkosten, inhuur tijdelijk extra personeel, etc.). Daarvoor heeft de gemeenteraad de financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen de deelnemende organisaties structureel bij aan de jaarlijkse begroting van de RID. Klantcontactcentrum Het collegeprogramma beschrijft dat Bunnik bindend wil besturen door de klant centraal te stellen en vraaggericht te gaan werken. In het collegeprogramma wordt één van de middelen benoemd om dit te bereiken: het klantcontactcentrum (KCC). Hierbij is de centrale vraag: Hoe richt je het KCC in om zo optimaal mogelijk en op realistische wijze tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de

16 15 klant over de dienstverlening? Doelmatigheid in dienstverlening moet hierbij het uitgangspunt zijn. Deze centrale vraag vindt mede zijn oorsprong in de landelijk zichtbare ontwikkeling dat alle gemeentes in Nederland toewerken naar het realiseren van een KCC per uiterlijk Hierbij is het zo dat vanuit het rijk duidelijke richtlijnen worden gegeven voor de inrichting van een Klantcontactcentrum (KCC), maar dat iedere gemeente binnen de gestelde kaders wel vrij is zijn eigen invulling te geven aan de organisatie ervan. Het Bunnikse KCC is als project al opgenomen in het Realisatieplan elektronische dienstverlening (ebunnik) dat is voortgekomen uit het EGEM-i traject. Begin 2012 is de visie op dienstverlening door het college vastgesteld. Deze visie geeft een kader aan de dienstverleningsontwikkelingen (bijvoorbeeld ook de verschillende decentralisatiebewegingen, het zaaksysteem en de nieuwe website) die de gemeente de komende jaren te wachten staan. Met de ontwikkeling van een KCC wordt mede invulling gegeven aan deze visie. Gelet op de verwachte uitbreiding van de gemeentelijke dienstverleningsprocessen als gevolg van bijvoorbeeld de decentralisaties is er reden te meer om deze processen efficiënt in te richten en aan de voorkant te doen wat aan de voorkant kan (en er daarbij voor te zorgen dat in zo veel mogelijk gevallen de klant aan de voorkant in één keer zijn antwoord krijgt). Gezien de bezuinigingen en economische teruggang is er daarnaast een extra belang om processen efficiënt in te richten en capaciteit en competenties goed te benutten. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door het doorontwikkelen van het digitale dienstverleningskanaal in de komende jaren. Doelstelling hierbij is het verder digitaliseren/automatiseren van klantprocessen en het uitbreiden van de mogelijkheden voor klanten om steeds meer zelf zaken zelf af te handelen via internet. Dit wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door het creëren van een persoonlijke internetpagina (PIP) voor onze klanten; een beveiligde digitale omgeving (gekoppeld aan DigiD) waarbinnen ze transacties kunnen doen met de gemeente en bijvoorbeeld statusinformatie kunnen inzien over hun lopende aanvragen. Ook zal er geïnvesteerd worden in de online beschikbaarheid van antwoorden op allerhande vragen van onze klanten. Een en ander moet ertoe leiden dat klantvragen sneller beantwoord worden en aanvraagprocessen efficiënter worden, en dat meer klantcontacten via het relatief goedkopere digitale kanaal (in plaats van balie of telefoon) zullen verlopen. De KCC-ontwikkeling op zichzelf zal in structurele zin een budgetneutrale ontwikkeling zijn. Financiële kaders (x 1.000) Nieuwe Activiteiten Implementatie basisregistraties Investering Investering Investering Investering Onderhoudskosten implementatie basisregistraties lasten lasten Klantcontactcentrum lasten 44 41

17 16 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m Aandacht voor en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 2. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en crises Nieuwe activiteiten Omschrijving Vindt plaats in de jaren: Veiligheidshuis Drank- en Horecawet Brandweerkazernes Veiligheidshuis Iedere gemeente moet participeren in een veiligheidshuis. Het veiligheidhuis voert taken van en voor de gemeente uit, bijvoorbeeld de Wet tijdelijk huisverbod, de Leerplichtwet en afspraken uit het Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten Justitie. In het veiligheidshuis werken gemeenten, politie, OM en zorgpartners samen aan integrale, duurzame oplossingen voor complexe veiligheidsproblemen. De samenwerking richt zich op het slagvaardiger en professioneler maken van de geïntegreerde, dadergerichte aanpak van veelplegers, huiselijk geweldplegers, risicojongeren en exgedetineerden. De regie en de financiering van de veiligheidshuizen veranderd. Het veiligheidshuis wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is besloten de regie bij de gemeenten te leggen en de bijdrage te verlagen. Daarmee ontstaat een tekort op de begroting van het veiligheidshuis. In september 2012 wordt op regionaal niveau een besluit genomen over een rest bedrag dat voor rekening zal komen voor de deelnemende gemeenten. Op dat moment worden de financiële consequenties duidelijk. Overigens zullen deze naar verwachting zeer beperkt zijn. Drank- en Horecawet Al enkele jaren wordt landelijk gesproken om het toezicht op de Dranken Horecawet naar gemeenten over te hevelen. De besluitvorming hieromtrent is nagenoeg afgerond, zodat nu verwacht kan worden dat het in 2013 echt aan de gemeenten wordt overgedragen. Met de toezicht op de Drank- en Horecawet krijgt de gemeenten een extra hand-

18 17 havende taak toebedeeld. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is beleid toegesneden op onze gemeente, met daarin onderwerpen zoals drankmisbruik, drank en jongeren, paracommercie en sluitingstijden, van groot belang. Verder zullen gemeenteraden een verordening moeten vaststellen om de paracommerciële horecabedrijven te reguleren. De eenmalige kosten voor de implementatie zullen ongeveer bedragen. De kosten bestaan uit opleidings-, aanstellingscommunicatie- en beleidskosten. Voor de uitvoering van de wet is op basis van controles bij alle horeca en paracommerciële instellingen voorlopig 280 uur berekend. Met deze uren is in de huidige bezetting geen rekening gehouden. Dit betekent een extra structurele last van Brandweerkazernes In het kader van de regionalisering van de brandweer kunnen de brandweerkazernes worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het overdragen van de brandweerkazernes aan de VRU laat op zich wachten in verband met de te nemen bestuurlijke keuzes op het gebied van het repressiefdekkingsplan. Momenteel wordt binnen de VRU gesproken over het dekkingsplan. Naar verwachting zal in het najaar van 2012 definitieve besluitvorming hieromtrent afgerond zijn. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de twee kazernes in onze gemeente gehandhaafd zullen worden. Dit betekent dat de huidige kazernes moeten worden aangepast aan de arbo-eisen. Nadat de besluitvorming over het dekkingsplan is afgerond zal een plan van aanpak worden opgesteld om de kazernes aan te passen. Ten aanzien van de kazerne in Bunnik zal tevens worden bezien of de huidige locatie de meest wenselijke locatie is op langere termijn. Met het doortrekken van de Baan van Fectio en het ondertunnelen van het spoor ontstaat een snelle verbinding, waardoor een nieuwe locatie in deze omgeving gezocht wordt. Met de aanpassing van de kazerne in Werkhoven en het (eventueel) verplaatsen van de kazerne in Bunnik zijn grote investeringen gemoeid. Activiteiten uit collegeprogramma Voor programma 2 stonden in 2013 geen activiteiten in het collegeprogramma vermeld. Financiële kaders (x 1.000) Nieuwe Activiteiten Drank- en horecawet lasten Investering Brandweerkazerne ( ,-) in 2014 Investering Brandweerkazerne ( ,-) in 2015 lasten lasten 32 31

19 18 Programma: 3. Verkeer en Vervoer Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid en levensvatbaarheid van de gemeente 2. Een verkeerveilige en verkeersluwe gemeente Nieuwe activiteiten Omschrijving Mutaties als gevolg van discrepanties in de BOR (Beheer Openbare Ruimte) Vindt plaats in de jaren: 2013 en 2014 Activiteiten uit collegeprogramma Mutaties als gevolg van discrepanties in de openbare ruimte De invoering van de wettelijk verplichte Basisregistratie Topografie (BGT) vereist dat de grafische bestanden van de beheerpakketten voor de Openbare Ruimte (BOR) worden aangepast aan de voorschriften van die BGT. Het gaat hier om het in beeld brengen van de exacte ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen. Doordat deze grafische bestanden op dit moment niet actueel zijn, is hierdoor een eenmalige inhaalslag nodig om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. De kosten hiervan bedragen in en in Verkeersmaatregelen buitengebied Maatregelen doorgaand verkeer Eén van de uitgangspunten van het college is om het buitengebied verkeersluw te maken en te vrijwaren van doorgaand verkeer. Er is sprake van veel verkeer vanuit omringende plaatsen (Houten, Wijk bij duurstede) dat via onder andere de Achterdijk naar Uitrecht (Uithof) rijdt. Dat levert veel hinder en onveilige situaties op vooral voor de langzaam verkeersdeelnemers. Om de onveilige situaties aan te pakken zullen er maatregelen in het gebied moeten worden genomen. In het vooronderzoek naar de maatregelen zullen de bewoners van het gebied nadrukkelijk betrokken worden. Op dit moment zijn alle opties nog open, bijvoorbeeld het nemen van juridische maatregelen (verbodsbepalingen), al dan niet ondersteunt door fysieke maatregelen, tijdelijke of permanente afsluitingen. Voor het uitvoeren van maatregelen is reeds binnen de begroting een budget ter beschikking gesteld (voormalig Saltobudget). De financiële consequenties zijn uiteraard afhankelijk van de uiteindelijk te verkiezen maatregelen.

20 19 Verhogen verkeersveiligheid buitengebied Naast verkeersregulering is het ook van belang om de te hoge snelheden op de wegen in het buitengebied te reguleren. In het gebied is een 60 km zone ingesteld, maar zonder fysieke maatregelen. Er blijkt nog steeds dat er te hard gereden wordt. In 2013 zal, in samenspraak met de bewoners, bepaald worden welke fysieke snelheidsremmende maatregelen op welke plek kunnen worden. Binnen het voormalig Saltobudget zijn daarvoor middelen aanwezig. Nieuwe wegen en nieuwe verkeersmaatregelen In het collegeprogramma zijn veel activiteiten opgenomen die ook in 2013 hun vervolg zullen krijgen. Voor het Rijsbruggerwegtracé heeft de provincie een Inpassingsplan opgesteld. De beroepsprocedure zal in 2012 zijn vervolg krijgen. Tijdens deze procedure zal ook duidelijk worden wanneer de aanleg van deze weg feitelijk zal plaatsvinden. Een tweede project betreft de Oostelijke Ontsluiting van Houten. Dit project is begin 2012 gestart en wordt door de provincie getrokken. De gemeente is echter nauw betrokken omdat binnen dit project onder andere ook de omlegging van de N229 en het ruimtelijk aanvaardbaar maken van het bedrijventerrein A12 zijn opgenomen. Vanuit de gemeente wordt hierop ingespeeld met een eigen project Gebiedsgerichte aanpak omgeving N229 en oostelijke ontsluiting Houten. De uitkomsten van het onderzoek voor de oostelijke ontsluiting worden in de loop van 2013 bekend. Ten aanzien van de N229 is het streven er op gericht op zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen in de financiële haalbaarheid van de omlegging van de N229. Wanneer deze duidelijkheid er zal zijn kan nu nog niet worden aangegeven. Spoortunnels Bunnik Het project bestaat uit de aanleg van 2 tunnels, één tunnel voor gemotoriseerd verkeer in de te verlengen Baan van Fectio en één tunnel voor langzaam verkeer tussen de Groeneweg en de Runnenburg onder het station. In 2012 wordt het project technisch verder uitgewerkt. Inmiddels is gestart met de bestemmingsplanprocedure. In 2013 zal het bestemmingsplan worden afgerond en zal het werk worden aanbesteed. In 2014 zal dan met de uitvoering kunnen worden gestart. In nauwe samenwerking met Prorail zal het verdere verloop van het project ter hand worden genomen. Alle werken die direct en rechtstreeks het gevolg zijn van dit plan komen voor rekening van Prorail. Er zullen mogelijk aanvullende activiteiten en/of werkzaamheden plaats moeten vinden in de directe omgeving van het station of in het dorp die het gevolg zijn van het project, maar waarvan de kosten niet afgewenteld kunnen worden op Prorail. In de loop van het traject zal duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn en wanneer de maatregelen genomen moeten worden. Voor zover mogelijk en nuttig zal de uitvoering van deze werkzaamheden meegenomen worden bij de uitvoering van het project of direct daarop volgend. Met de kosten verbonden aan deze maatregelen is geen rekening gehouden in de begroting. Omdat de maatregelen nog niet bekend zijn kan ook nog geen raming van de kosten gemaakt worden.

21 20 Financiële kaders (x 1.000) Nieuwe Activiteiten Mutaties als gevolg van discrepanties in de BOR (Beheer Openbare Ruimte) lasten 15 4

22 21 Programma: 4. Economische ontwikkelingen Doelstellingen Algemene doelstellingen 2013 t/m Creëren van een gunstig ondernemersklimaat en voldoende werkgelegenheid Nieuwe activiteiten Omschrijving Vindt plaats in de jaren: Activiteiten uit collegeprogramma Financiële kaders (x 1.000) Voor programma 4 zijn geen nieuwe activiteiten opgenomen. Herstructurering bedrijventerreinen In het Economisch Beleidsplan is eveneens opgenomen de herstructurering van de bedrijventerreinen. In het collegeprogramma is het opstellen van een plan van aanpak voor deze herstructureringsopgave opgenomen. De herstructurering heeft een directe relatie met het mogen ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein langs de A12. De provincie onderzoekt, door middel van een gebiedsgerichte aanpak, de ruimtelijke haalbaarheid. Dit in samenhang met meerdere in het gebied spelende ontwikkelingen, zoals de oostelijke ontsluiting van Houten en de omlegging van de N229. De gemeente is bij dit project nauw betrokken. Verwacht wordt dat er in 2013 duidelijkheid is over de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Er van uitgaande dat de ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden aangetoond, zal bij de eerstvolgende herijking van de provinciale structuurvisie een positieve bestemming gegeven kunnen worden aan het bedrijventerrein. In dat geval zal in 2013 een vervolg worden gegeven aan de planvorming en zal deze verder worden geconcretiseerd en geimplementeerd in beleidsdocumenten. De start van de aanleg van dit bedrijventerrein wordt dan ook niet voor 2015 verwacht. Nieuwe Activiteiten

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie