Haalbaarheid Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheid Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Definitief"

Transcriptie

1 Haalbaarheid Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Definitief December 2011 Rapport R

2 Documenttitel Haalbaarheid Virtual Pipeline Soort document Rapport Status Definitief Datum December 2011 Projectnaam Exploitatie CBG Projectnummer 0025 Auteur(s) Piet Bus (TSE), Maxim Kamst (CleanMiles) Opdrachtgever Flexigas Referentie R

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 SITUATIESCHETS 2 3 UITGANGSPUNTEN MODEL Modules die gebruikt worden voor transport Uitgangspunten transport van CBG 4 4 RESULTATEN CASE BUSSEN OP CBG Case busbedrijf of CBG Gevoeligheid Gevoeligheid aantal bussen Gevoeligheid afstand bron - afnemer Gevoeligheid laad - lostijd 8 5 RESULTATEN CASE PERSONENAUTO S Case personenauto s of CBG Gevoeligheid Gevoeligheid aantal personenauto s Gevoeligheid afstand bron - afnemer Gevoeligheid laad - lostijd 12 6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Case busbedrijf Case personenauto s 14 Blz. Bijlage 1 Kosten hardware/installatiekosten en onderhoud Haalbaarheid Virtual Pipeline - i - R

4 1 INLEIDING De hoofdactiviteit van het werkpakket transport van biogas via de Virtual Pipeline als onderdeel van Thema C binnen het Flexigas project, is het onderzoek naar het gebruik van, en de demonstratie van de Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas binnen de agrarische sector. Voor het transport van biogas wordt in het algemeen gebruik gemaakt van het aardgasnetwerk. Een andere mogelijkheid is biogas te transporteren in de vorm van Compressed BioGas (CBG) via de Virtual Pipeline. Het gas wordt onder een druk van 250 bar opgeslagen in modules en vervolgens getransporteerd met bijvoorbeeld vrachtwagens naar de eindverbruikers. Eindverbruikers kunnen zijn: - Transportbedrijven die het wagenpark op (bio)gas laten rijden - Busbedrijven die de bussen op (bio)gas laten rijden - Warmtekrachtinstallaties - De modules kunnen gebruikt worden als een (bio)gasbuffer met als doel de piekvraag naar aardgas op te vangen Het doel van dit werkpakket is onderzoek doen naar de haalbaarheid van de inzet van een Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas geproduceerd door de agrarische sector. Uiteindelijk zal een vermarktbaar concept gerealiseerd en uitgetest worden in een pilot. Deze deelrapportage richt zich op het transport van CBG van de producenten van biogas tot aan de eindgebruiker. Er worden twee soorten eindgebruikers onderscheiden (twee verschillende cases). 1. Een busbedrijf 2. Een tankstation voor personenauto s waar CBG kan worden getankt In deze deelrapportage wordt met betrekking tot de twee cases het volgende behandeld: 1. Kostenstructuur transport van CBG door middel van vrachtwagens (virtual pipeline) 2. Projectie kostenstructuur transport op verschillende verbruikers van CBG waaronder busbedrijven en gewone tankstations waar personenauto s CBG kunnen tanken 3. Gevoeligheidsanalyse variabelen die een belangrijke rol spelen bij de kostprijs per kg vervoerd CBG 4. Conclusie en aanbevelingen De twee cases vertegenwoordigen een situatie waarin CBG haalbaar wordt geacht. De cases geven inzicht in de kosten van een overstap naar CBG. vervolgens zal de gevoeligheid mbt het aantal bussen, de afstand tot het tankstation zal in kaart worden gebracht. Hierbij kan dan ook voor verschillende situaties, waaronder voor de situatie in Ameland, inzichtelijk worden gemaakt of de case haalbaar is. Zoals gezegd is dit rapport een deelrapportage en zal aan het eind van het project onderdeel uitmaken van de eindrapportage. De bevindingen zullen in de business case gebruikt worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

5 2 SITUATIESCHETS Dit rapport zal zich richten op de distributie van CBG, het lichtblauw gekleurde vlak. Er wordt uitgegaan van de situatie dat er voldoende biogasproducenten zijn om de eindgebruikers van biogas te voorzien. Figuur 2-1 Proces productie en distributie CBG Biogas productie Agrarische sector Gasbehandeling Compressor Opslag CBG (250 bar) Distributie Biogas Deelrapport 1 (R ) Eindgebruiker Deelrapport 3 (R Levering biogas aan eindgebruikers Deelrapport 2 (R ) In de onderstaande figuur wordt het blauwe vlak zoals weergegeven in figuur 2.1 meer in detail weergegeven. Figuur 2-2 Logistieke keten LEVERING Locatie Ameland DISTRIBUTIE 2) Overladen CBG op trucks GEBRUIK Eindgebruiker Bussen, auto s of particulieren 3) Transport van CBG over de weg 4) Afleveren bij eindgebruiker Haalbaarheid Virtual Pipeline R

6 3 UITGANGSPUNTEN MODEL 3.1 Modules die gebruikt worden voor transport Voor het transport van biogas wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde MAT modules van Galileo (zie figuur 3.1). Figuur 3-1 MAT modules van Galileo die gebruikt worden voor transport op vrachtwagens De specificaties van de modules zijn weergegeven in de onderstaande tabel: Tabel 3-1 Specificaties MAT modules van Galileo Inhoud 1500 Nm3 (*) bij 250 bar Restgas in module 10% Systeem om te laden en te lossen Aanwezig waarbij geen kraan nodig is Gemiddelde laad en los tijd Ca 0,5 uur Aantal modules die getransporteerd kunnen 3 MAT modules (**) worden (*) Volgens de specificatiebladen bedraagt de inhoud 1275 Nm3 bij 250 bar (5100 WL). Bij navraag bij de leverancier bleek dit niet correct te zijn maar is de inhoud 1500 Nm3 bij 250 bar. (**) In Argentinië kunnen trekkers met 4 modules uitgerust zijn. In Nederland is dit niet realistisch. Een voorbeeld van een transport is weergegeven in de onderstaande figuur. In Nederland is ervan uitgegaan dat er maximaal drie modules per vrachtwagen getransporteerd kunnen worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

7 Figuur 3-2 Voorbeeld transport MAT modules 3.2 Uitgangspunten transport van CBG Om inzicht te krijgen in de kosten met betrekking tot transport van de modules zijn verschillende offertes aangevraagd bij transporteurs van brandstof. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze uitgangspunten. Tabel 3-2 Uitgangspunten kosten met betrekking tot transport van de MAT modules op basis van offertes Prijs chauffeur 45 /uur KM prijs 0,38 /km Gemiddelde snelheid truck 57 km/u Laadtijd 0,5 uur Lostijd 0,5 uur Maandtoeslag trailer (*) (*) Dit is de maandtoeslag voor de trailer die de transporteur moet aanschaffen (exclusief de modules) Er wordt uitgegaan dat een truck twee transporten op een dag kan ondernemen. Indien er meer dan twee transporten nodig zijn betekent dit meer vrachtwagens die ingezet moeten worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

8 4 RESULTATEN CASE BUSSEN OP CBG In dit hoofdstuk zal met behulp van het opgebouwde model de case doorgerekend worden waarbij de virtual pipeline zal worden ingezet ten behoeve van het voorzien van bussen van CBG. Vervolgens zal van enkele belangrijke variabelen de gevoeligheid in kaart worden gebracht. Deze case zal ingaan op een situatie waar meerdere bussen gebruik zullen maken van biogas. De gevoeligheid mbt het aantal bussen, de afstand tot het tankstation zal in hoofdstuk 4.2 behandeld worden. 4.1 Case busbedrijf of CBG Uitgangspunten Voor de berekening van deze case worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Voor een realistische situatie zal worden uitgegaan van één tankpunt op één locatie - Deze locatie heeft de beschikking over 80 streekbussen die op CBG rijden - De afstand tussen bron en de afnemer bedraagt 60 km - Verder gelden de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3 - De bussen rijden kilometer per jaar en het verbruik is 53,8 kg CBG/100 km (HICAL) 1-1 truck kan maximaal twee ritten op een dag doen (dus twee keer afleveren). Dit betekent dus dat indien er meer dan 2 ritten op een dag nodig zijn, er meer vrachtwagens nodig zijn. - De calorische waarde van het aardgas op deze locatie is 35,2 MJ/Nm3. Dit in tegenstelling tot de onderwaarde van standaard Nederlands aardgas van 31,65 MJ/Nm3. - Het aardgas bevat 84.5% CH4 - Het laden en lossen van de MAT modules nemen ieder een half uur in beslag. Resultaat Het resultaat van de berekening is weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 4-1 Modelresultaat transportkentallen mbt case bussen op CBG Verbruik CBG door de bussen 8254 kg/dag kg/jaar Hoeveelheid CBG per transport 4500 NM3 bij 250 bar (3 modules x 1500) Hoeveelheid kg per transport 3374 kg (*) Aantal transporten 2,45 per dag, 893 per jaar Aantal trucks die ingezet worden 2 stuks (**) Aantal ritkilometers per jaar kilometer Aantal keer laden en lossen keer (***) Tijdsduur rit uur/jaar (*) Rekening houdend met 10% restgas in module en de dichtheid aardgas = 0,833 kg/nm3 (**) Als uitgangspunt is gesteld dat bij meer dan 2 transporten per dag er meerdere trucks worden ingezet. Dit heeft enkel effect op de maandtoeslag van de trailer. (***) Hierbij wordt uitgegaan dat er per transport twee keer geladen en gelost moet worden (bij vertrek en bij aflevering) 1 REF "Erdgasbusse im OePNV sind wirtschaftlich!" Haalbaarheid Virtual Pipeline R

9 Uitgaande van de uitkomsten zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3.2 kunnen de volgende kosten toegewezen worden aan het transport van CBG. Tabel 4-2 Modelresultaat kosten mbt case bussen op CBG Kosten laden en lossen /jaar Kosten trekker + chauffeur /jaar Toeslag trailer(s) /jaar (*) Totale kosten /jaar Kilometer kostprijs 2,31 /km Vervoerskosten per kg CBG 0,082 /kg CBG 4.2 Gevoeligheid In het model zijn er een aantal variabelen die een sterk effect hebben op de gevoeligheid van de vervoerskosten per kg CBG en de kilometer kostprijs. De volgende variabelen zijn in dit kader nader onderzocht: - Aantal bussen - Afstand bron afnemer - Laad en lostijd Gevoeligheid aantal bussen Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer het aantal bussen varieert. Figuur 4-1 Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op aantal bussen 4,00 Case Streekbussen op CBG, gevoelgheidsanalyse aantal bussen Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) Kilometrage bus: km/jaar 0,180 kilometerkostprijs (euro/km) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,150 0,120 0,090 0,060 0,030 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 3,49 2,70 2,44 2,31 2,23 2,18 2,31 2,23 2,23 2,19 2,17 2,17 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,124 0,096 0,087 0,082 0,079 0,078 0,082 0,079 0,079 0,078 0,077 0,077 Aantal streekbussen - Haalbaarheid Virtual Pipeline R

10 Conclusie De conclusie die hieruit getrokken kan worden is als volgt. Voor een acceptabele kostprijs per kg CBG is het een voorwaarde dat er voldoende afname is. Zoals blijkt uit Figuur 4-1 neemt de gevoeligheid in de kostprijs pas bij meer dan 30 bussen af. Dit betekent dat voor een goede business case er minimaal 30 bussen in deze situatie (zoals omschreven in de uitgangspunten in hst 4.1) gebruik zouden moeten maken van CBG. Bij 100 bussen of meer heeft het aantal bussen geen effect meer op de kostprijs voor transport van CBG. De reden voor de knik in de grafiek bij 80 bussen is het omslagpunt van 1 truck benodigd voor transport naar twee trucks benodigd voor transport. De extra kosten voor de toeslag van de extra trailer drukken dan op de kostprijs voor het transport van CBG Gevoeligheid afstand bron - afnemer Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de afstand tussen de bron en de afnemer gevarieerd wordt. Figuur 4-2 Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op afstand bron - afnemer Case Streekbussen op CBG, gevoelgheidsanalyse afstand bron/afnemer Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Aantal streekbussen: 80 Kilometrage bus: km/jaar 9,00 0,20 kilometerkostprijs (euro/km) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 8,02 4,60 3,45 2,88 2,54 2,31 2,03 1,85 1,51 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10 0,11 0,18 Afstand bron-afnemer (km), enkele reis - Conclusie Zoals te zien is in de bovenstaand figuur is de gevoeligheid op de kostprijs voor CBG transport voor de afstand tussen de bron en de afnemer groot. De afstand bron afnemer dient dus zo veel mogelijk geminimaliseerd te worden. Zoals te zien is in Figuur 4-2 neemt de kostprijs per kilometer transport wel sterk toe bij een korte afstand van de bron naar de afnemer, maar de kostprijs per kg vervoerd CBG neemt sterk af. Het verband tussen de kostprijs en de afstand is vrijwel lineair. Dit betekent dus dat er geen optimum in afstand is waarop de business case gedimensioneerd zou kunnen worden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

11 4.2.3 Gevoeligheid laad - lostijd Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de laad- en lostijd van de MAT modules gevarieerd wordt. De transporteurs hebben aangegeven dat dit een belangrijke variabele is in de berekening van de kostprijs en dat er flink in de kosten gereduceerd kan worden als de laad- en lostijd geminimaliseerd kan worden. Figuur 4-3 en lostijd Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op een variërende laad- kilometerkostprijs (euro/km) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Case Streekbussen op CBG, gevoelgheidsanalyse laad-lostijd Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) Aantal streekbussen: 80 Kilometrage bus: km/jaar 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,00 0,5 1 1,5 2 Kilometerkostprijs (euro/km) 2,31 3,06 3,81 4,56 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,08 0,11 0,14 0,16 laad/lostijd (uur) 0,00 Conclusie Zoals te zien is in is de gevoeligheid van de laad- en lostijd van de MAT modules zijn deze van grote invloed op de kostprijs voor het transport van CBG. Door de leverancier wordt opgegeven dat een laad- en lostijd van 4 modules op een truck (in Nederland zijn dit er 3) maximaal een half uur bedraagt. Bij ervaren chauffeurs kan de laad- en lostijd duidelijk afnemen. Het is dus belangrijk de laad- en lostijd sterk in de gaten te houden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

12 5 RESULTATEN CASE PERSONENAUTO S In dit hoofdstuk zal met behulp van het opgebouwde model de case doorgerekend worden waarbij de virtual pipeline zal worden ingezet ten behoeve van het voorzien van personenauto s van CBG. Allereerst zal een realistische case behandeld worden naar aanleiding van het aantal voertuigen en tankinhoud. Vervolgens zal van enkele belangrijke variabelen de gevoeligheid in kaart worden gebracht. 5.1 Case personenauto s of CBG Uitgangspunten Voor de berekening van deze case worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Voor de personenauto die komen tanken gelden de volgende uitgangspunten: o 20% van de voertuigen rijdt op alternatieve brandstof o 50% daarvan rijdt op CBG o Een CBG tank in een personenauto kan 20 kg CBG opslaan - Een tankstation kan niet meer dan 400 personenauto s bedienen. Dit komt dus overeen met 40 CBG auto s. In deze case wordt uitgegaan van 800 auto s (=80 CBG auto s) die komen tanken. Dit betekent dat er twee tankstations bediend zullen worden. - De afstand tussen bron en de afnemers bedraagt 60 km - Verder gelden de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3-1 truck kan maximaal twee ritten op een dag doen (dus twee keer afleveren). Dit betekent dus dat indien er meer dan 2 ritten op een dag nodig zijn, er meer vrachtwagens nodig zijn. - De calorische waarde van het aardgas op deze locatie is 35,2 MJ/Nm3. Dit in tegenstelling tot de onderwaarde van standaard Nederlands aardgas van 31,65 MJ/Nm3. - Het aardgas bevat 84.5% CH4. - Het laden en lossen van de MAT modules nemen ieder een half uur in beslag. Resultaat Het resultaat van de berekening is weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 5-1 Modelresultaat transportkentallen mbt case personenauto s op CBG Verbruik CBG door de personenauto s 1600 kg/dag kg/jaar Hoeveelheid CBG per transport 4500 NM3 bij 250 bar (3 modules x 1500) Hoeveelheid kg per transport 3374 kg (*) Aantal transporten 0,47 per dag, 173 per jaar Aantal trucks die ingezet worden 1 stuks (**) Aantal ritkilometers per jaar kilometer Aantal keer laden en lossen 346 keer (***) Tijdsduur rit 364 uur/jaar (*) Rekening houdend met 10% restgas in module en de dichtheid aardgas = 0,833 kg/nm3 (**) Als uitgangspunt is gesteld dat bij meer dan 2 transporten per dag er meerdere trucks worden ingezet. Dit heeft enkel effect op de maandtoeslag van de trailer. (***) Hierbij wordt uitgegaan dat er per transport twee keer geladen en gelost moet worden (bij vertrek en bij aflevering) Haalbaarheid Virtual Pipeline R

13 Uitgaande van de uitkomsten zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3.2 kunnen de volgende kosten toegewezen worden aan het transport van CBG Tabel 5-2 Modelresultaat kosten mbt case personenauto s op CBG Kosten laden en lossen /jaar Kosten trekker + chauffeur /jaar Toeslag trailer(s) /jaar (*) Totale kosten transport CBG /jaar Kilometer kostprijs 2,93 /km Vervoerskosten per kg CBG 0,10 /kg CBG 5.2 Gevoeligheid In het model zijn er een aantal variabelen die een sterk effect hebben op de gevoeligheid van de vervoerskosten per kg CBG en de kilometer kostprijs. De volgende variabelen zijn in dit kader nader onderzocht: - Aantal personenauto s op CBG - Afstand bron afnemer - Laad en lostijd Gevoeligheid aantal personenauto s Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer het aantal personenauto s varieert. Figuur 5-1 personenauto s Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op aantal Case Personenauto's op CBG, gevoeligheid totaal aantal CBG voertuigen Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) 20 kg CNG per tank 12,00 0,30 kilometerkostprijs (euro/km) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 10,01 5,96 4,62 3,94 3,54 3,27 2,93 2,73 2,32 2,32 2,16 2,19 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,36 0,21 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 Aantal CNG voertuigen - Haalbaarheid Virtual Pipeline R

14 Conclusie Voor een acceptabele kostprijs per kg CBG is het een voorwaarde dat er voldoende afname is. Een acceptabele kostprijs per kg vervoert CBG begint bij de inzet van 80 CBG personenauto s (= 800 auto s in totaal) of meer (zie Figuur 5-1). Er is uitgegaan van een maximale bediening van 400 voertuigen (= 40 CBG voertuigen) per tankstation. Dit zou betekenen dat de kostprijs acceptabel wordt voor 2 CBG tankstations of meer. De reden voor de knik in de grafiek bij 200 CBG personenauto s is het omslagpunt van 1 truck benodigd voor transport van CBG naar twee trucks benodigd voor transport (in het kader van de virtual pipeline). De extra kosten voor de toeslag van de extra trailer drukken dan op de kostprijs voor het transport van CBG Gevoeligheid afstand bron - afnemer Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de afstand tussen de bron en de afnemer gevarieerd wordt. De uitgangspunten zijn: - Een laad/lostijd van een half uur auto s die komen tanken waarvan 20% op alternatieve brandstof rijdt en 50% op CBG. Dit betekent 80 CBG voertuigen. - Er kan 20 kg CBG getankt worden. Figuur 5-2 Gevoeligheidsanalyse case streekbussen, afhankelijkheid kostprijzen op afstand bron - afnemer 14,00 Case Personenauto's op CBG, gevoeligheid afstand transport CBG Laadtijd: 0,5 uur; lostijd: 0,5 uur Aantal CNG auto's: 80 totaal 20 kg CNG per tank 0,25 kilometerkostprijs (euro/km) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,20 0,15 0,10 0,05 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0, Kilometerkostprijs (euro/km) 11,74 6,45 4,69 3,81 3,28 2,93 2,49 2,23 1,70 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13 0,20 Afstand bron-afnemer (km), enkele reis - Haalbaarheid Virtual Pipeline R

15 Conclusie Zoals te zien is in de bovenstaand figuur is de gevoeligheid op de kostprijs voor CBG transport voor de afstand tussen de bron en de afnemer groot. De afstand bron afnemer dient dus zo veel mogelijk geminimaliseerd te worden. Zoals te zien is in Figuur 5-2 neemt de kostprijs per kilometer transport wel sterk toe bij een korte afstand van de bron naar de afnemer, maar de kostprijs per kg vervoert CBG neemt sterk af. Het verband tussen de kostprijs en de afstand is vrijwel lineair. Uitgaande van een acceptabele kostprijs 2 per vervoerde kg CBG zal de afstand tussen bron en afnemer niet meer moeten bedragen dan 60 kilometer bij de genoemde uitgangspunten Gevoeligheid laad - lostijd Onderstaande figuur geeft de gevoeligheid op de kostprijzen wanneer de laad- en lostijd van de MAT modules gevarieerd wordt. De transporteurs hebben aangegeven dat dit een belangrijke variabele is in de berekening van de kostprijs en dat er flink in de kosten gereduceerd kan worden als de laad- en lostijd geminimaliseerd kan worden. De uitgangspunten zijn: auto s die komen tanken waarvan 20% op alternatieve brandstof rijdt en 50% op CBG. Dit betekent 80 CBG voertuigen. - Er kan 20 kg CBG getankt worden. - Afstand bron-afnemer is 60 kilometer (enkele reis) Figuur 5-3 laad- en lostijd Gevoeligheidsanalyse case personenauto s, afhankelijkheid kostprijzen op een variërende 6,00 Case Personenauto's op CBG, gevoeligheid laad/lostijd Afstand bron-afnemer: 60 km (enkele reis) Aantal CNG auto's: 80 totaal 20 kg CNG per tank 0,30 kilometerkostprijs (euro/km) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 vervoerskosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,00 0,25 0,5 1 2 Kilometerkostprijs (euro/km) 2,56 2,93 3,68 5,18 Vervoerkosten per kg CBG (euro/kg CBG) 0,09 0,10 0,13 0,18 laad/lostijd (uur) 0,00 2 Vooralsnog ligt deze bij de 0,10 per kg CBG of lager, maar zal definitief bepaald worden bij het definitieve winst en verlies overzicht. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

16 Conclusie Zoals te zien is in Figuur 5-3 is de gevoeligheid van de laad- en lostijd van de MAT modules van grote invloed op de kostprijs voor het transport van CBG. Door de leverancier wordt opgegeven dat een laad- en lostijd van 4 modules op een truck (in Nederland zijn dit er 3) maximaal een half uur bedraagt. Bij ervaren chauffeurs kan de laad- en lostijd duidelijk afnemen. Het is dus belangrijk de laad- en lostijd sterk in de gaten te houden. Naarmate de laad/lostijd langer wordt dan een half uur, wordt de gevoeligheid voor de kostprijs ook sterker. Naarmate de laad- en lostijd korter wordt dan een half uur neemt de kostprijs voor transport relatief minder af maar het levert wel een duidelijke besparing op. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

17 6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 6.1 Case busbedrijf Kostprijs per kg getransporteerd CBG In deze situatie waarbij een virtual pipeline gebruikt wordt voor de levering van CBG aan een busbedrijf dient naar aanleiding van de gevoeligheidsanalyse vooral gelet te worden op de laad- en lostijd van de modules en de afstand van de bron tot aan de afnemer. Het aantal bussen is minder kritisch boven het reële aantal van ca. 30 bussen. Minder dan 30 bussen zorgt voor een sterk stijgende kostprijs voor het transport van CBG. Als uitgangspunt voor een gezonde businesscase met betrekking tot het leveren van CBG aan een busbedrijf via de virtual pipeline wordt het volgende aanbevolen. - Aantal bussen met CBG minimaal 30 (uitgaande van een jaarlijks kilometrage van kilometer per bus) - Laad en lostijd minimaliseren tot een half uur of minder - De afstand bron afnemer minimaliseren waarbij de voorkeur uitgaat naar een afstand van 60 km of minder (enkele reis). 6.2 Case personenauto s Kostprijs per kg getransporteerd CBG In de situatie waarbij een virtual pipeline gebruikt wordt voor de levering van CBG aan personenauto s dient net zoals in de case van het busbedrijf gelet te worden op de laad- en lostijd van de modules en de afstand van de bron tot aan de afnemer. De gevoeligheid op de kostprijs per kg getransporteerd CBG is minder kritisch wanneer het aantal CBG personenauto s boven de 80 komt. Dit betekent 800 voertuigen dus twee tankstations uitgaande van de veronderstelling dat 20% van de voertuigen op alternatieve brandstof rijdt en 50% daarvan op CBG. Als uitgangspunt voor een gezonde businesscase met betrekking tot het leveren van CBG aan tanksstations voor personenauto s via de virtual pipeline wordt het volgende aanbevolen. - Aantal Aantal CBG personenauto s minimaal 80 (uitgaande van een gemiddelde tankinhoud voor CBG van 20 kg) - Laad en lostijd minimaliseren tot een half uur of minder - De afstand bron afnemer minimaliseren waarbij de voorkeur uitgaat naar een afstand van 60 km of minder (enkele reis). Haalbaarheid Virtual Pipeline R

18 Bijlage I. Kosten hardware/installatiekosten en onderhoud Haalbaarheid Virtual Pipeline R

19 HARDWARE VIRTUAL PIPELINE Scenario m³/dag Type Quantity Unit cost Total Compressor systeem Microbox Compressor systeem Microbox Laadplatform PA-C Laad machine MST MAT modules MAT Los platform PA-D Booster en cascade systeem NX BB met communicatie management unit type GDMB-01 voor CNG station Dispensers EMB-30-1-D Aanbevolen reserve onderdelen, set Dochter Station Aanleg bestrating eenmalig Aanleg eiland incl betonafwerking eenmalig plaatsen rampalen 650 eenmalig Voeding voor dispenser, terminal en datakabel eenmalig plaatsen van de Microbox eenmalig Aanbrengen betongoot met roosters van Microbox naar het eiland eenmalig Aanbrengen RVS hogedrukleiding incl. voorbereiding 2e dispenser eenmalig Onvoorzien eenmalig Aanleg gasleiding eenmalig Aanleg E-voeding eenmalig Onderhoud Bij start-up Bij start-up 40 uur controle door monteur eenmalig Security start-up parts eenmalig Jaarlijks onderhoud Jaarlijks onderhoud jaarlijks Onderdelen jaarlijkse kosten jaarlijks Overige 500 jaarlijks Overige kosten 24 uurs service desk jaarlijks verzekering jaarlijks betalingsverkeer jaarlijks Onvoorzien Totaal (*) Indien er meer dan 2 transporten per truck nodig zijn voor het vervoer van CBG dienen er meer vrachtwagens ingezet te worden. Dit betekent dat er 12 MAT modules nodig zijn in plaats van 6. Hiermee is in het exploitatiemodel rekening gehouden. Haalbaarheid Virtual Pipeline R

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Business case voor het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel

Business case voor het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel Business case voor het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel WARMTETRANSPORT MET LATHERM CONTAINERS Joost Ottenheim (3517667) en Lotte Bruens (3344347) Begeleider van VIC: Rik Verheijen Begeleiders van

Nadere informatie

Schetsontwerp OLS-DSM

Schetsontwerp OLS-DSM vorig menu Schetsontwerp OLS-DSM Onderzoek naar ondergronds transport en andere transportconcepten bij DSM ten behoeve van het project "modal shift DSM". Centrum Transport Technologie, Delft/Rotterdam,

Nadere informatie

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden College Onderwerp: V200900614 Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Collegevoorstel Inleiding: De raad heeft in het actieplan Luchtkwaliteit, vastgesteld op 6 november 2007, het belang

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers Rapport jaarkilometrage oldtimers Het rapport is opgesteld door: W. Posthumus Meyjes, Secretaris FEHAC H. Boons, Secretariaat FEHAC R.M. Henneveld, Global Automotive Consultancy Versie 3 / 26-3-2013 Introductie

Nadere informatie

Sporen naar Eindhoven

Sporen naar Eindhoven Sporen naar Eindhoven Verkennend onderzoek naar verbetering van de internationale openbaar vervoerverbindingen met Eindhoven Rapport uitgebracht aan de gemeente Eindhoven Delft, juni 2004 Kees van Goeverden

Nadere informatie

Safety Culture. Analyse van de kosten en baten. Eindrapport

Safety Culture. Analyse van de kosten en baten. Eindrapport Safety Culture Analyse van de kosten en baten Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Goederenvervoer Directie Transportveiligheid ECORYS Transport TNO Arbeid

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto s

Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto s In samenwerking met het Ministerie van VROM en CROW Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto s In samenwerking met het Ministerie van VROM en CROW Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering

Nadere informatie

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Mogelijkheden voor een duurzaam en energie-efficiënt bedrijventerrein op Haarbrug-Zuid door samenwerking op energiegebied en andere milieuterreinen

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

-HAGUE-CONSULTING-GROUP

-HAGUE-CONSULTING-GROUP MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP bepaling consumentenuitgaven

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haven Amsterdam 05 mei 2008 Definitief Eindrapport 9T2079.A0

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON

AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON OKTOBER 1990 ECN-C--90-045 AARDGAS EN ELEKTRICITEIT BIJ HET GEMEENTELIJK VOERTUIGPARK VAN AMSTERDAM G.F. BAKEMA O. VAN HILTEN A.D. KANT P. KROON Het onderzoek is uitgevoerd door het esc in het kader van

Nadere informatie

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 TNO-rapport TNO 2015 R10802 Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie