Werkblad beschrijving interventie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkblad beschrijving interventie"

Transcriptie

1 Werkblad beschrijving interventie Wijzer met Welder (WmW) Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM-CGL Gert van den Berg Trudy Dunnink Projectgroep Erkenningen De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke en onafhankelijke commissie die de kwaliteit en effectiviteit van interventies beoordeelt voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, ontwikkelingsstimulering, gezondheidsbevordering en preventie. De commissie is ingesteld en wordt secretarieel ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en RIVM Centrum Gezond Leven.

2 Achtergrondgegevens Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam (Post)adres Postcode Plaats Telefoon Fax Website (van de interventie) Stichting Welder Omval HR Amsterdam l (of Welder algemeen: ) - Contactpersoon Vul hier de contactpersoon voor de interventie in, wanneer deze afwijkt van de ontwikkelaar of licentiehouder Naam (Post)adres Postcode Plaats Telefoon Fax Catrien Funke Postbus GT Utrecht Onderstaande in te vullen door Nederlands Jeugdinstituut /RIVM Documentatie voor de erkenningscommissie De volgende documentatie wordt in viervoud toegestuurd aan de erkenningscommissie: Aangekruiste documenten worden na de beoordeling geretourneerd. Deelcommissie Aankruisen welke deelcommissie de interventie zou moeten beoordelen. Documentnummer 1. Interventiebeschrijving Deelcommissie I. jeugdzorg, psychosociale en pedagogische preventie Deelcommissie II. jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering Deelcommissie III. ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerde hulpverlening en jeugdwelzijn Deelcommissie IV preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen 2

3 Voor u begint Check met behulp van onderstaande lijst of u alle vereiste informatie op het werkblad kunt invullen. Als u één of meer vragen met nee moet beantwoorden, maakt uw interventie geen kans op erkenning door de erkenningscommissie. Uw interventie moet eerst verder ontwikkeld worden. Neem bij twijfel contact op met het Nederlands Jeugdinstituut of RIVM (zie voorblad). De vraagnummers in de checklist corresponderen met de onderdelen van de beschrijving op dit werkblad en met de erkenningscriteria. Op de websites van het Nederlands Jeugdinstituut en van RIVM vindt u een meer uitgebreide lijst van de criteria voor erkenning en een toelichting daarop. Criteria voor erkenning op Niveau I: theoretisch goed onderbouwd Vraag 1 Is de aard, ernst, omvang of spreiding van het probleem of risico waar de interventie zich op richt duidelijk omschreven? Ja Nee Vraag 2 Zijn er concrete doelen, zo nodig onderscheiden in einddoelen en voorwaardelijke doelen? Ja Nee Vraag 3.1 Bevat de documentatie een definitie van de doelgroep met relevante kenmerken? Ja Nee Vraag 4.1 Bevat de methodiek een handleiding of protocol waarin de benodigde handelingen, de volgorde ervan, de duur van de interventie, de frequentie en intensiteit van de contacten en materialen zijn vastgelegd? Ja Nee Vraag 4.2 Zijn de verschillende onderdelen van de interventie beschreven op het niveau van concrete activiteiten? Ja Nee Vraag 5 Is duidelijk wat de benodigde materialen, waaronder een Nederlandstalige handleiding of protocol, zijn en waar deze materialen verkrijgbaar zijn? Ja Nee Vraag 6 Is een analyse gemaakt van met het probleem samenhangende factoren (oorzaken, directe en indirecte risico- en beschermingsfactoren)? Ja Nee Is er een theoretische onderbouwing gegeven waarin de doelgroep, de doelen en de methodiek (de werkzame factoren) verantwoord worden op basis van de probleemanalyse? Ja Nee Is duidelijk hoe de doelgroep, doelen en methodiek onderling op elkaar aansluiten? Ja Nee Vraag 8 Is de interventie overdraagbaar, bijvoorbeeld door een systeem van trainingen, begeleiding, registratie, licenties, een overdrachtsprotocol, website, helpdesk of eerdere ervaringen? Ja Nee Overige Is bekend wie de ontwikkelaar, licentiehouder is en wie de uitvoerende en of ondersteunende organisaties zijn? Ja Nee 3

4 Samenvatting Het is handig de samenvatting als laatste in te vullen. Gebruik voor de samenvatting als geheel maximaal 600 woorden. Beschrijf hoofddoel(en) of meest karakteristieke (sub)doelen van de interventie. Doel Hoofddoel is het vergroten van kennis en inzicht van individuele werkenden in de eigen situatie ten aanzien van gezondheid, ziekte en werk. De interventie beoogt hiermee een hogere mate van ervaren empowerment en zelfregie van werkenden op het gebied van gezondheid, ziekte en werk. De interventie is gericht op het vergroten van kennis en inzicht om de eigen situatie te analyseren en mogelijke acties of oplossingen te bedenken. Kennis en inzicht zijn voorwaarden voor meer zelfregie. Zelfregie is belangrijk voor duurzame inzetbaarheid van zieke werkenden. Het resultaat dat de interventie beoogt, is een werkende die een meer actieve rol vervult bij het omgaan met gezondheidsproblemen in relatie tot arbeidsparticipatie. Kennis en inzicht vormen een belangrijke voorwaarde om zelf een actieve rol te vervullen bij het organiseren van de combinatie participatie én omgaan met gezondheidsproblemen. Noem de doelgroep waarop de interventie direct gericht is. Doelgroep Werkenden die zelf inschatten dat zij risico lopen om door hun chronische gezondheidsklachten hun werk niet meer te kunnen doen en werkenden die zich al ziek gemeld hebben. Beschrijf de structuur en de inhoud van de interventie. Aanpak De interventie biedt een veilige, onafhankelijke en grotendeels online kennis- en vertrouwensbron voor vragen over werk(behoud) in relatie tot gezondheid. De interventie richt zich op kennis en inzicht van werkenden over hun eigen werksituatie, de sociaal-juridische context, hun werkvermogen en hun mogelijkheden. De interventie is gericht op zelf doen en jezelf helpen (informatie zoeken, antwoorden vinden en aan de slag). Mensen moeten na gebruik van de Wijzer zelf verder kunnen. De Wijzer stimuleert hen op een positieve manier tot het denken in mogelijkheden en tot ei- 4

5 gen initiatief. Bijvoorbeeld het op eigen initiatief aangaan van een goede dialoog met werkgever en professionals. De vier kernelementen van de interventie zijn: 1. Persoonlijke, vertrouwelijke, onafhankelijke en inhoudelijk deskundige advisering via telefoon en . In dit consult wijst de vertrouwenspersoon ook op de 3 andere elementen van de interventie. 2. Kennissite (www.wijzermetwelder.nl) met actuele informatie en kennis over werk(behoud) in relatie tot gezondheid. 3. Online interactief forum voor Gezondheid, Ziekte & Werk voor het delen van ervaringen, vragen en antwoorden met ervaringsdeskundigen en anderen. 4. Werkvermogen zelftest (WAI) met telefonisch feedbackgesprek. Gebruik van de interventie gebeurt anoniem en op vrijwillige basis. Geef aan of er een handleiding en ander materiaal is. Materiaal De interventiewebsite Gebruikersnaam: Wachtwoord: srl1ve Beschrijf concluderend de resultaten van Nederlands effectonderzoek, buitenlands effectonderzoek en procesevaluaties van de interventie in maximaal 200 woorden. Meld als er geen onderzoek is: Er zijn geen studies voorhanden. Onderzoek Welder (en haar voorloper) heeft bijna 25 jaar praktijkervaring met het informeren en adviseren van burgers op het terrein van werk(behoud), uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid. Welder heeft kennis ontwikkeld over de werking van deze dienstverlening in diverse projecten (Suylekom et.al., 2010a, 2010b) en eigen gebruikersonderzoeken. Deze kennis lag aan de basis van de doorontwikkeling van de dienstverlening tot de huidige vier elementen van de Wijzer. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de uitvoering van Wijzer met Welder in zijn huidige vorm (gereed sinds najaar 2011). Er zal in een effectiviteit- en procesonderzoek worden uitgevoerd als onderdeel uit van het door ZonMw-gefinancierde project Zelfregie in zorg en zekerheid. In de eerste fase van dit project staat de validering en betrouwbaarheid van de interventie op de agenda. Hieronder valt ook voorliggende interventiebeschrijving t.b.v. het erkenningstraject. De resultaten uit dit onderzoek kunnen handvatten bieden om het systeem van arbeid en gezondheidszorg te verbeteren en de ziekteverzuimkosten in de toekomst beter te beheersen. 5

6 6

7 Beschrijving voor erkenning op niveau I: theoretisch goed onderbouwd A. Interventiebeschrijving: probleem, doelgroep, doel, aanpak, materialen en uitvoering 1. Risico- of probleemomschrijving Geef aan wat het probleem of het risico is waarop de interventie zich richt. Beschrijf de aard, ernst, omvang en spreiding van het probleem, en de gevolgen bij niet ingrijpen. Als deze informatie er niet is, geef dat dan ook aan. Maximaal 400 woorden. Er is in Nederland sprake van gezondheidsgerelateerde non-participatie. De netto arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen (alle mensen die een belemmering ervaren met het verkrijgen of uitvoeren van betaald werk) loopt achter; deze is slechts 39%, tegen 67% van mensen met een betaalde baan van 12 uur per week of meer (SCP, 2012). Ongeveer de helft van de werknemers met een chronische aandoening (49%) geeft aan door de aandoening beperkt te worden bij het uitvoeren van het werk (Koppes et al., 2012). De verwachting is dat dit percentage zal toenemen door de vergrijzing, aangezien ouderen vaker chronische aandoeningen hebben en langer door zullen werken (Steenbeek et al., 2010). De maatschappelijke schade van gezondheidsgerelateerde non-participatie is groot. Werknemers met een chronische aandoening verzuimen aanzienlijk meer dan werknemers zonder aandoening, (Koppes et al., 2009;). Dit levert schade op voor de werkende zelf (gezondheid gaat sneller achteruit zolang je niet werkt: zie Schuring et al., 2010, 2007, 2011; Bartley et al., 2004; Karlson et al., 2010) en de werkgever (verlies aan productiviteit) en de verzekeraars (zowel inkomens- als zorgverzekeraars omdat een groter beroep op zorg en polis wordt gedaan). De totale kosten in Nederland van verzuim, uitstroom uit arbeid naar de WIA en de kosten van gezondheidszorg worden geschat op ruim 26 miljard euro (Koppes et al., 2012, Steenbeek et al., 2010). Er wordt in Nederland dan ook breed ingezet op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van werkenden worden daarbij als cruciaal gezien. De eigen verantwoordelijkheid is vastgelegd in wettelijke regelingen (SUWI, WVP, WIA) en vormt de basis van het model voor een activerende verzorgingsstaat (Veen, 2011). Onderzoek wijst evenwel een neveneffect van de wetgeving uit: belangen van de verschillende partijen (werkenden zelf en leidinggevenden, personeelsmanagers, bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten, therapeuten, collega s, arbeidsdeskundigen, casemanagers) zijn vaak divergent, het ontbreekt partijen aan kennis over de regierol, er bestaat spanning in de interactie tussen werkende en werkgever en er is gebrek aan 7

8 communicatie tussen partijen (Anema et al., 2002; Beamont, 2003; Buijs et al., 2009; RVZ 2012). Bevordering van zelfregie vergt een nieuwe houding van werkenden, werkgevers en zorgprofessionals (Hoefsmit et al., 2012; Boer, 2010). Ook dient de ondersteuning zich niet alleen te richten op hulp maar ook op preventie en herstel van autonomie van de individuele burger (Veen, 2011). Deze omslag is niet gemakkelijk. Daarbij is een belangrijk probleem de ongelijkwaardige relatie tussen de werkende en genoemde partijen. Deze ongelijkwaardigheid komt deels door de aard van de relatie (werkgever - werknemer; arts - patiënt) en deels doordat werkenden in zijn algemeenheid onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om als gelijkwaardige partij in het ziekteproces te acteren (Kemper et al., 2010). Professionals hebben in de regel immers meer kennis en vaardigheden ten aanzien van het vaststellen en verhelpen van problemen dan cliënten (Tonkens, 2006). In een dergelijke context, waarin de werkenden al uit balans is vanwege gezondheidsbeperkingen en zich minder handelingsvaardig voelt, is het lastig om zelf de regie te pakken en zelf te bepalen wat hij/zij nodig heeft voor zijn/haar duurzame inzetbaarheid (Steenbeek, 2006; praktijkervaring Welder; Welder/BPV&W rapportages; Bosselaar 2011a, 2011b, 2011c). Zeker als de werkende van mening verschilt met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of als professionele hulpverleners, zoals de huisarts en de bedrijfsarts, tegengestelde adviezen verstrekken (Hoefsmit et al., 2012). Door de veelheid aan rollen, het verschil in belangen en het verschil in kennisniveau, loopt een zieke werkende al snel het risico het lijdend voorwerp in de gesprekken met werkgever, bedrijfsarts en andere actoren te worden (Steenbeek et al. 2006; Hoefsmit et al. 2012). Werkenden weten niet goed hoe zij de juiste werk- en gezondheidsgerelateerde vragen en eigen oplossingen kunnen inbrengen tijdens diverse contacten met genoemde actoren om hun werksituatie te verbeteren (praktijkervaring Welder; Welder/BPV&W rapportages; Bosselaar 2011a, 2011b, 2011c). Het gevolg is dat werkenden in de praktijk een nog onvoldoende actieve rol hebben bij het omgaan met hun gezondheidsproblemen in relatie tot hun (arbeids)participatie. Als de empowerment en zelfregie van zieke werkenden niet worden verhoogd, zullen werkenden hun eigen verantwoordelijkheid onvoldoende kunnen invullen en lijdend voorwerp blijven met betrekking tot hun duurzame inzetbaarheid (Varekamp et al., 2011, Hal et al., 2011). 2. Doel van de interventie Wat is het doel van de interventie? Beschrijf de einddoelen en eventuele sub- of voorwaardelijke Insteek en hoofddoel van de interventie Hoofddoel van de interventie is: 8

9 doelen zo concreet mogelijk en bij voorkeur SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Hoofddoel is het vergroten van kennis en inzicht van individuele werkenden in de eigen situatie ten aanzien van gezondheid, ziekte en werk. De interventie beoogt hiermee een hogere mate van ervaren empowerment en zelfregie van werkenden op het gebied van gezondheid, ziekte en werk. De interventie is gericht op het vergroten van kennis en inzicht om de eigen situatie te analyseren en mogelijke acties of oplossingen te bedenken. Kennis en inzicht zijn voorwaarden voor meer zelfregie. Zelfregie is belangrijk voor duurzame inzetbaarheid van zieke werkenden. Het resultaat dat de interventie beoogt, is een werkende die een meer actieve rol vervult bij het omgaan met gezondheidsproblemen in relatie tot arbeidsparticipatie. Kennis en inzicht vormen een belangrijke voorwaarde om zelf een actieve rol te vervullen bij het organiseren van de combinatie participatie én omgaan met gezondheidsproblemen. De werkende heeft een open en gemotiveerde houding naar de werkgever en zorgprofessionals. De werkende bepaalt met hen de richting en uitkomst van gesprekken, zodat een voor hem/haar optimale werkcontext ontstaat. De werkende maakt optimaal gebruik van de reguliere, curatieve en arbocuratieve dienstverlening. Beoogde doelen in relatie tot de begrippen zelfregie en empowerment De interventie is gericht op het versterken van de zelfregie en de empowerment van werkenden met gezondheidsklachten, zodat zij behouden blijven voor het arbeidsproces. Zelfregie en empowerment zijn begrippen die dicht tegen elkaar aan liggen. Onder zelfregie verstaan we dat iemand zelf de verantwoordelijkheid neemt en krijgt over de inrichting van zijn eigen leven (Brink, 2009). Het empowerment principe betreft meer de attitude en mogelijkheden van werkenden om zelf doelen te definiëren, oplossingen te bespreken en te realiseren. Empowerment gaat uit van het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van eigen waarden en behoeften (Varekamp, 2010). Subdoelen van de interventie De interventie heeft de volgende subdoelen of effecten (in lijn met de vragenlijst van Samoocha, 2011): a) Werkende heeft meer kennis over zijn/haar werksituatie in relatie tot zijn/haar fysieke of psychische problemen, inclusief de sociaaljuridische context van zijn / haar situatie. b) Werkende heeft inzicht in de verschillende rollen van betrokken gespreksactoren en de perspectieven van waaruit deze het gesprek met hem of haar voeren. c) Werkende heeft inzicht in het eigen werkvermogen en mogelijke oplossingen voor zijn/haar vragen en problemen. d) Werkende kan de verkregen kennis en inzichten vertalen in handelen: zetten van een aantal eenvoudige stappen die zijn/haar werksituatie verbeteren. e) Werkende komt beter voorbereid (bijvoorbeeld met een eigen voorstel) bij het goede gesprek met werkgever en zorgprofessional. Hierdoor wordt de verbinding met deze actoren makkelijker te 9

10 maken. f) Werkende ervaart zelf meer grip op zijn/haar werksituatie. Beoogde effecten van empowerment en zelfregie De interventie Wijzer met Welder richt zich op meer kennis en inzicht m.b.t. de eigen situatie op het terrein van werk en gezondheid. Meer kennis en inzicht draagt bij aan meer zelfregie van werkenden. De veronderstelling is dat meer zelfregie uiteindelijk bijdraagt aan de achterliggende grote doelen : - positievere gezondheidsbeleving - verhoging van werkvermogen - betere kwaliteit van leven - minder productiviteitsverlies - minder ziekteverzuim - minder zorgconsumptie 3. Doelgroep van de interventie 3.1 Voor wie is de interventie bedoeld? Wat is de einddoelgroep van de hier beschreven interventie? Noem ook een eventuele intermediaire doelgroep. Geef een zo precies mogelijke beschrijving van relevante kenmerken van de doelgroep waarop de interventie zich direct richt. De doelgroep bestaat uit werkenden die zelf inschatten dat zij risico lopen om door hun chronische gezondheidsklachten hun werk in de nabije toekomst niet meer te kunnen doen en werkenden die zich al ziek gemeld hebben. De doelgroep bestaat dus zowel uit mensen die vanwege chronische gezondheidsklachten tegen een eventuele ziektemelding aan zitten, als om mensen die al langere tijd wegens ziekte uit het arbeidsproces zijn gevallen. Dat is een diverse groep. In onze overtuiging draagt onze interventie bij aan de zelfregie van deze brede groep. Wij sluiten daarom de mensen die al langer ziekgemeld zijn niet uit. Echter, aangezien de relatie met de werkgever cruciaal is (SCP, 2012) en onze interventie zich mede richt op goede gesprekken met de werkgever, bestaat de doelgroep van de interventie met name uit mensen die zich rond de ziektemelding bevinden of nog vroeg in het ziekteproces zitten. Zij zitten immers nog dicht op een werkgever waarmee zij kunnen overleggen. We verwachten dat de interventie bij deze groep het meeste effect o.g.v. zelfregie sorteert. Onder werkenden verstaan we iedereen die werkt, ongeacht de arbeidsrechtelijke verhouding (dienstverband voor (on)bepaalde tijd, flexwerkers, free-lancers en ZZP-ers). Profiel van gebruikers Het gaat voor een deel dus om zelfselectie. Door meer dan 20 jaar ervaring weet Welder (en haar voorloper BPV&W) welke mensen dit zijn en met welk type vragen zij komen. Het zijn mensen die meer zelfregie wil- 10

11 len en op die manier kunnen worden behouden voor het arbeidsproces. Meer specifiek is onze ervaring dat het gaat om de volgende mensen: - diverse aandoeningen maar meestal geconfronteerd met een chronische beperking en co-morbiditeit; - matige psychische klachten, overspanning; - veelal middelbaar of hoger opgeleid; - vaker vrouw dan man (60% 40%), tussen 30 en 50 jaar oud; - wil graag zelf invloed uitoefenen op hun werksituatie en weet niet hoe dat gedaan te krijgen; - belt vaak vlak voor of vlak na de constatering dat hij/zij langdurig zou kunnen uitvallen, in de meeste gevallen is dit rond de ziektemelding; - heeft al naar informatie gezocht maar begrijpt de betekenis voor de persoonlijke werksituatie nog niet goed of wil dit toetsen; - heeft voor zichzelf al een redelijk goed overzicht over wat hij/hij wil maar mist het sociaal-juridisch overzicht; - is op zoek naar verschillende manieren of invalshoeken om probleem te benaderen of op te lossen; - psychische klachten en rouwverwerking zijn vaak onderdeel van de totale beleving van een aandoening (omgang met verlies van werk, tegenwerking van/op het werk). Thema s die leven Werkenden met chronische gezondheidsklachten benaderen Welder met uiteenlopende vragen. Op basis van de vragen van werkenden uit de praktijk van de vroegere helpdesk en later advieslijn van Welder blijken de volgende thema s voor werkenden van belang: (Tijdelijke) aanpassing eigen werkplek, taken, begeleiding en/of werktijden (spoor 1): Passend werk bij andere werkgever (spoor 2); Rechten en plichten (sociale zekerheid); Communicatie met leidinggevenden en zorgprofessionals (o.a. divergente perspectieven bedrijfsarts en curatieve sector, eigen inbreng, weerstand werkgever); Financiële en sociaal-maatschappelijke gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid; Privacy gezondheid en werk, wat wel en niet vertellen tijdens sollicitaties. Daarbij gaat het telkens om de behoefte van hulpvragers om vraagstukken te concretiseren en te specificeren naar de gevolgen voor de persoonlijke werksituatie. Werving De doelgroep krijgt toegang tot de Wijzer via licenties. De werving van de doelgroep geschiedt enkel nog via zakelijke afnemers van licenties. Deze wervingsstrategie is nog in ontwikkeling. We richten ons in de werving evenwel niet (meer) rechtstreeks op individuele burgers. Zie ook paragraaf

12 Beschrijf indicatie- en contra-indicatiecriteria indien van toepassing (indien van toepassing kunnen deze criteria vereist zijn voor erkenning; zie handleiding). Meld ook hoe de doelgroep wordt geselecteerd. Noem eventueel gebruikte selectie-instrumenten en vereiste scores. 3.2 Indicatie- en contra-indicatiecriteria Indicatie: mensen schatten zelf in dat er een probleem ontstaat met het behoud van werk en/of ziekteverzuim. Als de adviseur van Welder aan de telefoon merkt dat hij/zij een klant niet kan bedienen, verwijzen we naar andere hulpbronnen. Dat is bijvoorbeeld het geval als: - er sprake is van psychiatrische problematiek - iemand directe juridische actie wil/moet ondernemen - procedures m.b.t. rechtsgang moeten worden gevolgd - er geen relevante vraag bestaat binnen de reikwijdte van Welder (we doen bijvoorbeeld niets met alimentatie en schulphulpverlening) Geef aan of de interventie uitsluitend, mede of niet bedoeld is voor (specifieke) migrantengroepen en voor welke. Geef ook aan of er speciale aanpassingen of voorzieningen voor deze groepen zijn. 3.3 Toepassing bij migranten Niet specifiek ontwikkeld voor migranten. Meld indien niet bekend of niet van toepassing: De interventie is niet speciaal ontwikkeld voor migrantengroepen. Meld indien niet bekend of niet van toepassing: Het programma heeft geen speciale faciliteiten (zoals vertaalde schriftelijke instructies of tolken) om migrantengroepen in het bijzonder te kunnen bedienen. 4. Aanpak van de interventie Beschrijf de structuur en de opbouw van de interventie. Denk aan de gebruikelijke duur, indien van toepassing de frequentie en intensiteit van de contacten, de volgorde van de onderdelen, handelingen of stappen, en de setting waarin de interventie wordt uitgevoerd. 4.1 Opzet van de interventie De interventie biedt een veilige, onafhankelijke en grotendeels online kennis- en vertrouwensbron voor vragen over werk(behoud) in relatie tot gezondheid. De vier kernelemementen van Wijzer met Welder: 1. Persoonlijke, vertrouwelijke, onafhankelijke en inhoudelijk deskundige advisering door een Welder adviseur. Dit is feitelijk een eenmalig, telefonisch consult. Consult wordt gegeven via: 12

13 - Advieslijn: gebruikers bellen met vragen of zorgen naar de advieslijn. In een maximaal 20 minuten durend gesprek, waarbij het uitgangspunt is dat dit een eenmalig contact betreft. - Mail: gebruikers mailen vragen of zorgen naar de mailaccount van de Wijzer. Ook hier is het uitgangspunt dat er sprake is van een eenmalig contact. Door het medium echter is niet uitgesloten dat er nog 1 á 2 mails over en weer gaan. Dit kan dan gaan om vervolg- of verdiepingsvragen. De methodiek blijft echter hetzelfde. 2. Kennissite (www.wijzermetwelder.nl) met actuele informatie en kennis over werk(behoud) in relatie tot gezondheid. Beschreven in gewone taal vanuit perspectief van werkenden en alle mogelijke situaties tijdens het ziekte- en re-integratieproces. Deze inhoudelijke content staat onder de tab Informatie. Naast de actuele informatie vinden lezers hier een overzicht van alle actoren (Wie doet wat) en vele hulpjes ( steuntjes in de rug ) onder het kopje Zelf doen. De hulpjes zijn veelal korte checklijstjes met tips, uitleg en eigen invulmogelijkheden waarmee mensen aan de slag kunnen. Ze helpen bij het ordenen van gedachten, ideeën en wensen. Voorbeelden zijn: hoe je een logboek bijhoudt, hoe je een (lastig) gesprek voorbereidt, wat je kunt doen als je het oneens bent met je werkgever of bedrijfsarts, korte reflectie op je eigen aanpak van problemen, hoe je concrete (re-integratie)doelen formuleert, overwegingen om wel/niet te vertellen over gezondheidsbeperkingen tijdens sollicitaties, tips voor ziekmelding bij de werkgever, voorbereiding van het eerste gesprek met de bedrijfsarts, tips voor de voorbereiding en het uitvoeren van het plan van aanpak dat werkgever en werknemer samen moeten maken, tips en handreikingen bij arbeidsconflict, tips om ervoor te zorgen dat casemanagement daadwerkelijk helpt bij het oplossen van problemen, overwegingen om wel/geen second opinion bij UWV te vragen, tips om terugval te voorkomen etc. 3. Online interactief forum voor Gezondheid, Ziekte & Werk voor het delen van ervaringen, vragen en antwoorden met ervaringsdeskundigen en anderen. Het grootste deel van de bezoekers (2012: gemiddeld 6000 per maand) bekijkt deze topics of onderwerpen. Een kleiner deel registreert zich als lid (1927 leden, stand 3 oktober 2012) en een nog kleiner deel plaatst berichten (aantal berichten: 6053, stand 3 oktober 2012) waarin zij vragen stellen. Zij krijgen antwoord van een Welder adviseur die het forum modereert als ook van andere (soms professionele maar veelal nietprofessionele) leden. Alle antwoorden en reacties worden gemodereerd op onder andere juistheid van antwoorden en (correct) gedrag volgens de geldende regels op het forum. De meerwaarde van het forum zit in het delen van vragen, antwoorden en ervaringen. Een deel van de werkzaamheden is er op gericht dat mensen blijven terugkeren om deze ervaringen te blijven delen en vooral door op elkaar te reageren. 4. Werkvermogen zelftest met vertrouwelijk feedbackgesprek. Het gaat om de Work Ability Index (WAI). De WAI is een wereldwijd gevalideerde online vragenlijst die via Blik Op Werk in Nederland wordt uitgezet. 13

14 Individuen brengen hiermee zelf hun werkvermogen in kaart. Zij krijgen vervolgens in een feedbackgesprek met een Welder coach handvatten om de uitkomsten bespreekbaar te maken met leidinggevende. Hierbij is het eigen initiatief leidend, en niet dat van een werkgever. Samenhang tussen de vier elementen Van de beschreven vier kernelementen staat persoonlijke advisering door een Welder adviseur (nr. 1) voorop. De Welder adviseur fungeert als vertrouwenspersoon en verwijst in het consult gericht naar de overige elementen (website, forum, WAI-test). In de praktijk merkt Welder dat gebruikers vaak een telefonisch consult vragen, waarna zij enkele overige elementen van de Wijzer (2 t/m 4) raadplegen. Deze volgorde komt veel voor, maar is in de aanpak niet noodzakelijk. Sommige gebruikers zoeken juist eerst informatie op de kennissite en lezen verhalen op het forum, voordat zij met de vertrouwenspersoon contact hebben. Het is aan de werkende zelf om te bepalen via welk element en in welke volgorde hij/zij informatie en advies wil vergaren. Gebruik op vrijwillige basis en anoniem De doelgroep gebruikt de onderdelen van Wijzer met Welder op vrijwillige basis. De vrijwilligheid is een belangrijk element van de werkzaamheid van de tool. Er is geen partij rond de (zieke) werkende die de interventie verplicht, druk uitoefent om de Wijzer te raadplegen of gebruikers daarop kan controleren. Welder staat los van andere partijen en heeft dan ook nooit gegevensuitwisseling met enige partij. Mensen kunnen anoniem bij de Welder terecht. Beperkte nazorg De bedoeling is dat mensen na gebruik van Wijzer met Welder zelf verder kunnen. Welder biedt geen vervolgtraject of follow up. Mensen kunnen er wel altijd zelf voor kiezen om nogmaals contact op te nemen voor een vervolggesprek. Mix van communicatiekanalen De Wijzer met Welder wordt geboden via een mix van online test, forum, en telefoon. De interventie is daarmee te kwalificeren als e-health instrument. E-health instrumenten nemen een grote vlucht en zijn onderhand een bewezen interventiemethodiek (Vonk Noordergraaf et al., 2012; Smeets, 2012; Sorbi & Riper, 2009). Welder voegt evenwel aan de online elementen het telefonisch contact toe. Het is namelijk onze langdurige ervaring (> 20 jaar) dat de laagdrempeligheid van de telefoon nog steeds meerwaarde heeft voor een groot deel van de burgers. Wat gebeurt er concreet bij de uitvoering? Beschrijf hoe de onderdelen van de interventie worden ingevuld of uitgevoerd, zo nodig met enkele typerende voorbeelden. 4.2 Inhoud van de interventie De interventie stimuleert werkenden om zelf een actieve rol te spelen in het verkrijgen en behouden van werkmogelijkheden. De interventie richt zich op kennis en inzicht van werkenden over hun eigen werksituatie, de sociaal-juridische context, hun werkvermogen en hun mogelijkheden. Algemene uitgangspunten in de uitvoering zijn: 14

15 - De interventie is gericht op zelf doen en jezelf helpen (informatie zoeken, antwoorden vinden en aan de slag). Mensen moeten na gebruik van de Wijzer zelf verder kunnen. - Handvatten gericht op zelfregie worden geboden op intrapersoonlijk vlak (praat over je grenzen stellen met je partner), op werkgebied (ga na wat je werkvermogen is, wat je zelf kunt doen om passend werk te krijgen, aan welke voorwaarden moet dat voldoen, of denk na over alternatieven om te kunnen blijven werken), en ten slotte ook op persoonlijk vlak (leer verlies van gezondheid te accepteren). - Welder biedt mensen warme aandacht en stimuleert hen op een positieve manier tot het denken in mogelijkheden en tot eigen initiatief. Bijvoorbeeld het op eigen initiatief aangaan van een goede dialoog met werkgever en professionals. - Mensen krijgen door de interventie soms bevestigd wat zij al weten. Zij hebben soms net even nodig dat een ander dat voor hen bevestigt. - Overall: eenvoudige taal, korte zinnen. Vermijden van wet- en regelteksten. Bij jargon: korte uitleg. Aanpak van de Wijzer als geheel is combinatie van: Oplossingsgericht coachen (P. Szabo & Insoo Kim Berg, 2013; Maarten Kouwenhoven, 2007; Ian Stewart & Vann Joines, 1996). Explorerende vragen stellen door middel van de luisteren, samenvatten en doorvragen. Concrete, inhoudelijk-deskundige informatieverschaffing. Aansluiten bij sterke punten en nagaan hoe je die kunt gebruiken bij je hulpvraag Taakgericht werken (nagaan wat sterke punten zijn, bijhouden hoe je je voelt, nagaan wat je wel en niet kunt) Aanpak telefonisch adviesgesprek Concrete stappen in een telefonisch adviesgesprek van maximaal 20 minuten zijn: 1. Verkenning hulpvraag / probleem (wat speelt er, wat is er al gebeurd, wat gaat er nog gebeuren) 2. Probleemdefinitie, vaststellen specifieke hulpvraag (wat is volgens klant probleem, klant formuleert zelf) 3. Analyse van het probleem (wat gebeurt er precies, wat zijn wensen en (on-)mogelijke oplossingen, wat moet er gebeuren om het probleem aan te pakken) 4. Oplossingen en alternatieven op een rij zetten. Inclusief sociaaljuridische context bepalen, nagaan wat mogelijk en wenselijk is. Doorlopen van mogelijke consequenties van keuze. 5. Nagaan welke keuze voor de hand ligt en welke stappen in welke volgorde gezet kunnen worden. 6. Verwijzen naar hulpbronnen en ondersteuners (websites, brochures, professionals, organisaties) om zelf actief te worden/te blijven, voor het ontwikkelen van sollicitatie- of gespreksvaardigheden, etc 7. Korte evaluatie: kunt u er verder mee? 15

16 Vervolgens is het aan het individu zelf om de verkregen kennis over de eigen werksituatie om te zetten in daadwerkelijke stappen. Bij de andere elementen van de Wijzer (mail, forum, WAI + feedbackgesprek) is de aanpak als volgt. Aanpak van advisering via Mail en Forum (kent een gelijke aanpak als adviesgesprek) Samenvatten probleem met sociaal juridische context Benoemen van specifieke vraag en waar nodig afbakening van de vraag (Vaak zeggen we dat we er van uitgaan dat `dit het specifieke probleem is en dat we alleen daar antwoord op geven.) Benoemen van mogelijkheden en alternatieven Bij mogelijke doorverwijzingen: directe (hyper)links Indien nodig: taakgerichte opdrachten benoemen (wat kunt u zelf doen? Wat heeft u ervoor nodig, wie kan u helpen etc.) Korte evaluatie: kunt u er verder mee? Specifiek bij Forum: vanwege de grotere interactiviteit roept Welder andere werkenden op om te reageren op de vraag. Ook vraagt Welder altijd of de vragensteller nog willen laten weten hoe het verder ging. Workabilitytest (WAI) en aanpak feedbackgesprek Individuen gaan met de WAI-test (naar werkvermogen) en het feedbackgesprek na hoe ze in staat zijn lichamelijk en geestelijk hun (huidige) werk te kunnen doen. De WAI-test is een screeningsinstrument. Het geeft een inschatting van het lichamelijk en geestelijk werkvermogen zoals deze persoon dit zelf beleeft: nu en in de toekomst. De test wordt gemeten met een score. De score wordt besproken in een telefonisch feedbackgesprek van maximaal 30 minuten. Het feedbackgesprek is een eenmalig telefoongesprek. Ondervonden vragen of problemen rond het werkvermogen en opvallende zaken worden besproken aan de hand van de score. Het gesprek heeft een coachend karakter: enerzijds verdiepend onderzoek op de huidige situatie van de klant, anderzijds wordt gesproken over de strategie voor aanpak van deze situatie. Het feedbackgesprek stimuleert dat de klant zelf een aantal mogelijke acties benoemt om verder te komen. Werkproces rond WAI-test en feedbackgesprek Voorafgaand aan het feedbackgesprek doet de Welder coach het volgende: uitnodiging regelen voor test via mail telefonisch afspraak maken voor feedbackgesprek indien gewenst, korte toelichting van wat Welder biedt en wat de test inhoudt na invullen van de test door cliënt neemt Welder coach de score door, noteert opvallende zaken, stelt vooraf vragen op Zie werkprocesschema in bijlage 1. WAI als startpunt van feedbackgesprek Startpunt van het telefonische feedbackgesprek is de ingevulde Work Ability Index (WAI). De uitslag geeft naast feitelijke informatie óók de me- 16

17 ning van de klant over het eigen werkvermogen. Het geheel geeft een indruk van de uitgangssituatie van de klant op dat moment. Een aantal variabelen (of specifieke combinaties van variabelen) in de individuele WAI-score geeft de coach een eerste idee over de wijze waarop het beste contact kan worden gemaakt. Soms lijkt een score primair te vragen om een feedbackgesprek gericht op individueel welzijn, communicatie en activering. Andere klanten - dit zijn voornamelijk klanten met een hogere WAI-score - vragen vaker om een taakgericht feedbackgesprek. Dan ligt de focus sterker op inzicht bieden door voorlichting, verstrekken van feitelijke en praktische informatie en het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Voor meer achtergrondinformatie over de WAI verwijzen we naar Hoofdlijn van aanpak feedbackgesprekken Telefonische feedbackgesprekken worden ingezet om de autonomie van de klant te vergroten bij het vinden of hervatten van werk. Of bij het vinden van de balans tussen werk-privé. Onderwerp van gesprek zijn: eigen motivatie en mogelijkheden rond werk, gezondheid, herstel en ontwikkeling. Uitgangspunten voor het gesprek zijn: 1. Mensen zijn OK 2. Iedereen kan zelf nadenken 3. Mensen bepalen zelf hun eigen toekomst door te (her) besluiten De telefonische feedbackgesprekken vinden hun basis in de methodiek van Oplossingsgericht Coachen (Szabo & Berg, 2013). Bij oplossingsgericht coachen tijdens de feedbackgesprekken wordt wel over problemen gesproken maar wordt niet gezocht naar probleemoorzaken. De coach stelt geen diagnose maar helpt klanten - via vragen - hun gewenste situatie helder te krijgen. Op deze wijze beweegt de klant van praten over het ervaren probleem naar het formuleren en concreet maken van oplossingsrichtingen. Door vervolgens te zoeken naar wat in het verleden al heeft gewerkt, doen klanten concrete ideeën op om stappen vooruit te zetten. De coach helpt de klant bij het verwerven of vergroten van autonomie. De klant wordt geactiveerd tot het zelf oplossen van problemen met gebruikmaking van alle mogelijkheden die een mens als volwassene tot zijn beschikking heeft (Stewart & Joines, 1996). De coach ondersteunt bij de probleemanalyse en stimuleert de klant bij het bedenken van mogelijke oplossingen. De coach activeert de klant tot het maken van keuzes en het benoemen van concrete, doelgerichte acties. Aanpak van feedbackgesprekken in de praktijk Ter structurering van de gesprekken maken de coaches gebruik van onderstaand coachingsmatrix (Kouwenhoven, 2007). Dit is een praktisch hulpmiddel voor oplossingsgerichte gespreksvoering. Tijdens het gesprek nemen we de klant stap voor stap mee van de probleemruimte naar de oplossingsruimte. Hieronder staan de chronologische stappen tijdens het gesprek. 17

18 Leidraad voor gespreksvoering feedback gesprekken De klantdoelgroep van Welder kent een brede variatie. Klantsituaties en vragen kunnen concreet, praktisch en inhoudelijk zijn maar ook gedesorienteerd, hulpeloos en gelaten. Dit vraagt van de coach een flexibele coachingstijl passend bij de specifieke klantvraag. Vanuit deze achtergrond werken de coaches met een richtinggevende maar niet-gestandaardiseerde gespreksleidraad met voorbeeldvragen. Deze gespreksleidraad is gebaseerd op de methodiek van het oplossingsgericht coachen. De coachingsmatrix is uitgewerkt in de gespreksleidraad (zie gespreksleidraad in de bijlage 2). 5. Materialen en links Welke materialen zijn er en waar zijn deze verkrijgbaar? Noem ten minste de Nederlandse handleiding. Noem ook eventuele links naar relevante websites, rapporten of andere relevante bestanden. Vermeld eventueel ook of er aparte materialen zijn voor migranten en zo ja welke. 1. (de interventie website) Om een goed beeld te krijgen van de interventie bieden we de erkenningscommisie een inlog waarmee zij de website kan bekijken. Gebruikersnaam: Wachtwoord: srl1ve We adviseren om het wachtwoord de kopiëren en te plakken in het wachtwoordveld op In uitgelogde modus zijn ook de startpagina s te bekijken van de Wijzer in de diverse lopende projecten: (corporate website van eigenaar van de interven- 18

19 tie) 3. Privacyreglement 4. Klachtreglement 5. Welder/BPV&W rapportages. Sinds 2007 worden geen signaleringsrapportages meer gemaakt omdat de financiering ervan vanuit SZW en VWS is gestopt. De inhoudelijke bevindingen zijn evenwel nog steeds aan de orde als het gaat om ziekte en werk. 19

20 B. Onderbouwing van de interventie 6. Verantwoording: doelgroep, doelen en aanpak Geef aan hoe probleemanalyse, doel, doelgroep en methodiek op elkaar aansluiten. In uw betoog moet antwoord gegeven zijn op de volgende vragen (zie ook de handleiding bij dit werkblad): Probleemanalyse Wat zijn de factoren (determinanten) die het probleem beïnvloeden? Onderbouw dit met theorieën en/of onderzoeksliteratuur, een redenering (ratio) of een visie. Als u hiervoor gebruik maakt van een algemene theorie over gedragsverandering, maak dan aannemelijk dat deze van toepassing is op het probleem. Geef aan hoe deze factoren met elkaar samenhangen. Noem oorzakelijke, risico-, instandhoudende, verzachtende en /of beschermende factoren. Beïnvloedbare factoren Welke factoren zijn beïnvloedbaar? Laat dit alles zien met theorie/ studies of voorbeelden. Op welke veranderbare factoren richt de interventie zich? Verbinding probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak Kan het doel met de gekozen aanpak worden bereikt? Maak dit aannemelijk aan de hand van studies en /of ervaringen. Laat zien dat de doelgroep aansluit bij de probleemanalyse. Werkzame factoren /mechanismen Wat zijn de werkzame factoren /mechanismen? Welke elementen mogen bij aanpassing van de interventie niet ontbreken? Verantwoording Voor de verantwoording kan gebruik worden gemaakt van Nederlands en /of internationaal onderzoek naar de theorie achter de interventie, naar onderdelen van de interventie 1. Probleemanalyse Zoals onderbouwd in de probleembeschrijving, kunnen werkenden kunnen nog onvoldoende zelf de regie voeren over hun werksituatie. Werkenden hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun werksituatie. Het hebben van eigen verantwoordelijkheid wil echter nog niet zeggen dat mensen weten hoe zij die verantwoordelijkheid kunnen invullen. Om de eigen verantwoordelijkheid en zelfregie bij ziekte te kunnen invullen, is het van belang dat de werkende kennis en inzicht heeft over de eigen aandoening en mogelijke beperking, het eigen werkvermogen, de gevolgen en de wettelijke regelingen en voorzieningen. Deze kennis is voor de werkende van groot belang om gelijkwaardiger het gesprek aan te gaan met de diverse partijen om hem heen (Bosselaar, 2011b, Kemper et al., 2010). Voor effectieve reintegratie is het ook voor de professional van belang om interventies af te stemmen op de zelfkennis en het zelfbeeld van arbeidsongeschikten (Hal et al., 2009). Kennis en inzicht zijn evenwel niet gemakkelijk te vergaren. Onderzoek wijst uit dat er onvoldoende informatie vindbaar is vanuit het perspectief van werkenden met gezondheidsproblemen. Ook wanneer werkenden hun best doen bij het zoeken naar informatie kunnen zij in veel gevallen geen goed antwoord vinden. Werkgevers en overheid schieten vaak tekort in hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het aanbieden van goede informatie en adviezen over veilig en gezond werken (Rhebergen, 2012). Ook vinden werkenden onvoldoende informatie op maat. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen de behoefte hebben om de kennis die zij over hun eigen situatie via professionals en op internet vergaard hebben op een onafhankelijke plek persoonlijk te kunnen toetsen (Fermin, 2010; praktijkervaring Welder). Er is veel informatie, maar wat is betrouwbaar en wat is waar? En wie snapt jouw persoonlijke belang en kan daarnaast ook het hele krachtenveld overzien waarin alle belangen spelen. Dit maakt het lastig voor werkenden om hun situatie goed te begrijpen en te (leren) denken in oplossingen en mogelijkheden. Zodra werkenden gezondheidsproblemen krijgen die effect hebben op het werk, verandert hun werkvermogen en ook de manier waarop zij daarmee kunnen omgaan. Werkenden missen kennis om te kunnen praten over het eigen werkvermogen en zicht op de mogelijkheden om 20

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Organisatie Contactpersoon Adres Postcode Plaats E-mail

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

Werk als medicijn. Monique Klompé

Werk als medicijn. Monique Klompé Werk als medicijn Monique Klompé Waarom werk als medicijn? Tegen verzuim Tegen arbeidsongeschiktheid Voor duurzame inzetbaarheid Werk maakt gelukkig Werk is voorwaarde voor gezondheid en geen risicofactor

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Wat werkt voor de oudere werknemers?

Wat werkt voor de oudere werknemers? Wat werkt voor de oudere werknemers? Hoe houdenwe mensenlangergezondaanhet werk Drs Wendy Koolhaas Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting

Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting Samenwerking, durft u het aan? Noks Nauta en Joost van der Gulden Wanneer je een wat serieuzer gezondheidsprobleem hebt, krijg je al vlug met verschillende

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Depressie

Online Psychologische Hulp Depressie Online Psychologische Hulp Depressie 2 Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Depressie van. Je krijgt uitleg over wat een depressie is en hoe jou kan helpen

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Participatieve werkaanpassing bij stressgerelateerde klachten

Participatieve werkaanpassing bij stressgerelateerde klachten Participatieve werkaanpassing bij stressgerelateerde klachten NVAB Kring Den Haag/Leiden 11 maart 2008 Sandra van Oostrom EMGO-instituut VU Medisch Centrum 1 Achtergrond Protocol Participatieve Werkaanpassing

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Elementen voor een toekomstgericht stelsel van arbeidsgerelateerde zorg

Elementen voor een toekomstgericht stelsel van arbeidsgerelateerde zorg Commissie Arbeidsomstandigheden ARBO/1028 3 januari 2014 Elementen voor een toekomstgericht stelsel van arbeidsgerelateerde zorg 1. Inleiding In vervolg op de commissievergadering van 14 november is in

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid De onzichtbare medewerker Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim Agenda Inzicht krijgen in ziekteverzuim Soorten ziekteverzuim Cijfergegevens Verzuimbeleid Preventieve aanpak (macro) Verzuimbeleid (micro)

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

op zoek naar good practices

op zoek naar good practices Werken met psychische klachten op zoek naar good practices Presentatie Congres Mensenwerk 9 februari 2015 Philip de Jong en Femke Reijenga Agenda 1. Het onderzoek 2. De bevindingen 3. De betekenis 4. Discussie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Vormingsaanbod Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

Vormingsaanbod Psychiatrisch Expertiseteam (PET) Vormingsaanbod Psychiatrisch Expertiseteam (PET) Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de eerste lijn tijdens hun werk te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen.

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts

Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts Ik ben ziek, maar kan ik werken? David Bruinvels Klinisch arbeidsgeneeskundige LOOV bijeenkomst Utrecht, 4 juni 2013 Patiëntperspectief Patiënten

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Families First Deelcommissie: 1 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 11 april 2014 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie De commissie

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

ik wil een stap vooruit

ik wil een stap vooruit ik wil een stap vooruit wie we zijn > Elestia biedt hoogwaardige coaching & counselingdiensten aan Movir-verzekerden en hun inwonende gezinsleden. > Elestia is een samenwerkingsverband tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten Toon Vreeland bedrijfsarts Arboned Roelof Heida Stafarts Kwaliteit Arboned Programma Definitie arbeidsconflict Incidentie Conflictaanpak volgens STECR Knelpunten

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid in het nieuws Duurzame inzetbaarheid in het nieuws

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Taallijn Deelcommissie: 3 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 8 oktober 2015 / 2 juni 2016 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Nadere informatie

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen Kanker, werk en re-integratie wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen 1 boodschap om mee te geven HEB HET OVER WERK! Met je leidinggevende, collega s maar ook met je arts, specialist, verpleegkundige

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015 Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Werkblad, versie mei 2015 Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende kennisinstituten: Colofon Ontwikkelaar

Nadere informatie