Bestuursrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2010-1"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage -1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Programmaverantwoording Stand van zaken begrotingstoezeggingen Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur... 9 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economische zaken Programma 5 Onderwijs Programma 6 Kunst en cultuur Programma 7 Sport en recreatie Programma 8 Zorg en welzijn Programma 9 Werk en inkomen Programma 10 Natuur en milieu Programma 11 Ruimtelijke inrichting Programma 12 Volkshuisvesting Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Totaaloverzicht en resultaat Interim Managementletter, Verslag van bevindingen en 213a

4 4

5 Voorwoord Deze eerste bestuursrapportage heeft betrekking op de periode tot 1 april. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgesteld bij de Programmabegroting. Op verzoek van de gemeenteraad is in deze bestuursrapportage ook aangegeven wat de stand van zaken is van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a). Hiermee wordt de voortgang van de actiepunten uit deze onderzoeken meer zichtbaar geborgd in de planning- en controlcyclus. Leeswijzer Deze bestuursrapportage bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 1 vindt u een overzicht van de stand van zaken van de begrotingstoezeggingen en de programma s. De realisatie van de toezeggingen en de programma s verloopt voor het grootste deel conform planning. In hoofdstuk 2 treft u de stand van zaken van de aanbevelingen van de accountant en de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid (213a-onderzoeken). 5

6 6

7 1. Programmaverantwoording Hoofdstuk 1 Programmaverantwoording bevat de stand van zaken van begrotingstoezeggingen (zie paragraaf 1.1) en de afwijkingen op de programma s (zie paragraaf 1.2). Ook treft u een overzicht van de algemene uitgaven en dekkingsmiddelen (1.3) en een financieel totaaloverzicht en resultaat (1.4). 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2009 en de Programmabegroting zijn verschillende moties en amendementen ingediend door u, de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze moties, amendementen en andere vragen van u, zijn toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders gedaan. In onderstaande tabel vindt u de stand van zaken per 1 april. * Gereed = motie of amendement is uitgevoerd. Op schema = motie of amendement wordt volgens planning/toezegging uitgevoerd. Datum toeze gging Onderwerp Gereed? Wanneer? Afwijkingen en/of nieuwe ontwikkelingen 16 nov Toezegging e. Het amendement 'Binnenklimaat Huisvesting Primair Onderwijs' wordt door het college van burgemeester en wethouders overgenomen. Wethouder Schoon zegt toe dat de tekst van de gedrukte versie van de begroting (blz 43, 47) hieraan zal worden aangepast. Gereed De subsidie op grond van de regeling verbetering Binnenklimaat primair onderwijs is aangevraagd en grotendeels toegekend. Naar aanleiding van rapporten is met de scholen besproken welke maatregelen de gemeente Bussum gaat treffen bekostigd door deze subsidie. Een subsidievoorwaarde is de eigen bijdrage van de gemeente. In de raad van april is het benodigde aanvullende krediet hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. 16 nov Toezegging c. Wethouder Boekhoff herhaalt de toezegging om de Ceintuurbaan qua planning tussen de Oostereng en Westereng in integraal aan te pakken. Op schema Dit wordt meegenomen in het onderzoek naar de herinrichting van de Ceintuurbaan, en het opstellen van de uitgangspunten hiervoor. 7

8 1.2 Stand van zaken programma s Bij elke rapportage wordt u geïnformeerd over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen in de programma s (bestuurlijke actiepunten en financieel). Het rapporteren op afwijkingen maakt de bestuursrapportage bij uitstek een sturingsinstrument. Het is onvermijdelijk dat gedurende het begrotingsjaar afwijkingen optreden ten opzichte van de ramingen van inkomsten en uitgaven in de begroting. Per programma worden door middel van de onderstaande voorbeeldtabel de ontwikkelingen weergegeven ten opzichte van de Programmabegroting. (Bedragen x 1.000) Saldo programma L B A B incl. wijzigingen t/m maart C incl. Bestrap -1 D Verschil Met deze tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de lasten en baten per programma. U ziet de wijzigingen die met deze bestuursrapportage worden voorgesteld (C - B = D). De oorzaken van dit verschil worden ook toegelicht. Daarnaast ziet u het verloop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (A) en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (B). In kolom C vindt u de stand inclusief de wijzigingen die in deze bestuursrapportage worden voorgesteld. De bedragen zijn afgerond op Bij enkele programma s is er hierdoor sprake van afrondingsverschillen. In de begrotingswijziging zijn de onafgeronde bedragen verwerkt. 8

9 Programma 1 Algemeen bestuur De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Ruchtbaarheid geven aan mogelijkheid komen op afspraak en digitaal loket: Komen op afspraak wordt via diverse media gecommuniceerd. In het eerste kwartaal van zijn er al 291 afspraken gemaakt. Met deze service wordt tegemoet gekomen aan de behoefte die burgers hebben geuit bij klanttevredenheidsonderzoeken. Vooralsnog betekent het dat er tijdens de reguliere openingstijden dezelfde bezetting nodig is. Gemeenteraadsverkiezingen houden: De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de GV4-gemeenten uitgesteld naar 24 november. Deelname aan bestuurlijke overleggen en besluitvorming over aanpak regionale bestuurlijke samenwerking en/of gemeentelijke herindeling: Aan bestaande vormen van intergemeentelijk overleg wordt actief deelgenomen. De ontwikkelingen aangaande het wetsvoorstel herindeling Bussum, Naarden, Muiden en Weesp worden gemonitord. Zo nodig wordt actie ondernomen om het Bussumse standpunt (andermaal) over het voetlicht te brengen. Daarbij wordt het belang van intergemeentelijke samenwerking benadrukt. Aanschrijven inwoners m.b.t. verlopen parkeervergunningen: Het was de planning om begin te starten met het aanschrijven van inwoners en bedrijven waarvan de parkeervergunning verlopen is. Vanwege onderbezetting bij het CIP (Centraal Informatiepunt) en de afdeling Burgerzaken is dit uitgesteld naar de zomervakantie. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 1 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Algemeen bestuur L B Saldo programma N 158 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Aanvulling budget in verband met fusieactiviteiten Het in januari door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor Activiteiten ter ondersteuning van het standpunt zoals verwoord in de motie Oproep aan Tweede Kamer niet in te stemmen met het voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp is geheel voor dat doel gebruikt (overschrijding met slechts 300). Door een toename van extra advieskosten als gevolg van de presentatie van het herindelingsvoorstel, is op de post fusiekosten (kosten onderzoek c.a.) echter wel een tekort ontstaan van in totaal Voorgesteld wordt deze post extra bij te ramen tot , waardoor per saldo N

10 Hypotheken ambtenaren Extra kosten verkiezingen dit jaar nog resteert ten behoeve van inhuur derden. Dit budget is in overeenstemming gebracht met de werkelijke baten en lasten uit Hiermee is dit onderdeel van onze begroting per saldo weer budgettair neutraal. De kostenoverzichten van 2006, 2007 en 2009 hebben uitgewezen dat per verkiezing ruim wordt uitgegeven. De begrote per verkiezing is dus niet juist geraamd. In is in de begroting rekening gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen; hiervoor zal een bedrag van bij geraamd moeten worden. Daarnaast vinden er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen plaats, waarvoor extra geraamd zal moeten worden. De in 2011 geplande Tweede Kamerverkiezingen vervallen. Wel zullen er in 2011 Provinciale Statenverkiezingen gehouden worden; ook hier zal dus moeten worden bijgeraamd. N N N Totaal N

11 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit programma worden in de uitvoering van prestaties en bestuurlijke actiepunten geen afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 2 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Openbare orde en L veiligheid B Saldo programma V 35 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Extra regionale kosten van de gemeentelijke kolom (rampenbestrijding) Rijksvergoeding op basis van regeling handhavingsen overlastfeiten De hogere kosten worden veroorzaakt door een andere kostenverdeling tussen de gemeenten en het wegvallen van een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De hogere kosten zijn voorlopig incidenteel in afwachting van een nader onderzoek naar de kosten. Gelet op Rijksvergoeding 2009 wordt voorlopig uitgegaan van een overeenkomstige vergoeding in en volgende jaren. Hier staat overigens een vermindering van ontvangsten wegens naheffingsaanslagen tegenover (zie ook programma 3). Per saldo is deze post daarmee budgettair neutraal. N V Totaal V

12 Programma 3 Verkeer en vervoer De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Afronden Wegbeheeronderhoudsplan -2014: Het opstellen van het Wegbeheeronderhoudsplan is vertraagd door herschikking van een aantal prioriteiten. Voor deze herprioritering is gekozen vanwege de civiele vacatures bij de afdeling Wijkbeheer. Het plan wordt in de tweede helft van geactualiseerd. Evalueren onkruidbestrijding op verharding: Ten behoeve van de keuze van onkruidbestrijding op de verharding (borstelen, stomen of branden) wordt intern extra onderzoek gepleegd. Voortzetten lobby Spoorse doorsnijding: Het haalbaarheidsonderzoek is positief ontvangen bij de pers en de betrokkenen. Op aanraden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is nader onderzoek verricht naar de (on-)mogelijkheden van ondertunneling. Daarnaast is een werkconferentie georganiseerd om aansluiting te zoeken bij de landelijke projecten Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL), Almere Gooi Utrecht (AGU) en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De communicatie- en lobby is intensief ingezet. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 3 (Bedragen x 1.000) incl. wijziginge n t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Verkeer en vervoer L B Saldo programma N 97 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Gladheidbestrijding Naheffingsaanslagen Door de strenge winter zijn de kosten voor gladheidbestrijding hoger dan begroot. Het is de verwachting dat door de BOA-controleurs meer in te zetten op handhavings- en overlastfeiten (zie programma 2) en minder op straatparkeren de opbrengst van de naheffingsaanslagen lager zal zijn in. Deze verlaging wordt gecompenseerd door een rijksbijdrage zoals in de toelichting bij programma 2 is opgenomen. Per saldo is deze post daarmee budgettair neutraal. N N Inrichting openbare ruimte Het project brede school wordt administratief afgerond en daarmee wordt bij deze bestuursrapportage ook de inrichting van de openbare ruimte afgewikkeld. Tegenover de afwikkeling van deze lasten ( ), staat de bijdrage uit de reserve Brede school. Per saldo is dit budgettair neutraal. Totaal N

13 Programma 4 Economische zaken De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Oprichten ondernemersloket: Op dit moment onderzoekt de gemeente samen met een onderzoeksbureau de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers in het kader van de vergunningverlening. Uitvoeren activiteiten Bussum Promotie: De Stichting Bussum Promotie is opgericht. De evenementenkalender en de website zijn in ontwikkeling. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 4 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Economische zaken L B Saldo programma N 2 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Bijdrage honkbalinterland HCAW Vanuit citymarkering is er een bijdrage geleverd aan de honkbalinterland HCAW. Deze lasten worden gedekt vanuit het Jaarplan Welzijn (zie ook programma 8). Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. N Totaal N

14 Programma 5 Onderwijs De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Nieuwbouw Vrije School Michael annex bso: De bouw is gestart en is naar verwachting maart 2011 gereed. Dit is iets later dan gepland door de lange vorstperiode. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 5 (Bedragen x 1.000) incl. wijziginge n t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Onderwijs L B Saldo programma V 50 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Leerlingenvervoer Julianaschool Brede School De kosten voor leerlingenvervoer zijn lager dan in de begroting is opgenomen. Met de kosten voor de huur van de noodlokalen voor de Julianaschool is ten onrechte geen rekening gehouden. Het project Brede School is afgerond. De afhandeling hiervan gebeurt budgettair neutraal en heeft geen effect op het saldo. Het saldo ad voordelig wordt gestort in de Reserve kapitaallasten onderwijs. V N Totaal V

15 Programma 6 Kunst en cultuur De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Verbetering bescherming cultuurhistorische waarden en opname hiervan in bestemmingsplannen: In de Erfgoedverordening die de Monumenten- verordening 1994 vervangt, is de definitie gemeentelijk monument uitgebreid waardoor via het bestemmingsplan ook kenmerkende bouwwerken, waardevolle groenelementen en cultuurhistorische elementen beschermd kunnen worden. Uitvoeren van beleidsnota cultuurhistorie Bussum: De beleidsnota wordt herzien en wordt indien noodzakelijk na de zomer aan de raad voorgelegd voor vaststelling. De aanbevelingen uit de huidige beleidsnota zijn voor het grootste deel overgenomen. Aanpassing monumentenverordening 1994: De Erfgoedverordening zal, als deze in juni is vastgesteld door de gemeenteraad, van kracht zijn vanaf ingangsdatum WABO Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 6 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Kunst en cultuur L B Saldo programma N 28 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Bibliotheekwerk De begrote kosten voor het Bibliotheekwerk zijn structureel verhoogd (conform uw raadsbesluit van 18 maart ). N Totaal N

16 Programma 7 Sport en recreatie De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Uitvoering geven aan de herinrichtingsplannen op Sportpark Zuid: Het plan is in ontwikkeling met het doel om nog in de eerste helft van ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onderzoeken van mogelijkheden tot intensiever gebruik van de sportvelden op het terrein van Allen Weerbaar: In overleg met Allen Weerbaar wordt Sportservice Noord Holland gevraagd een advies uit te brengen. Aanleg van een kunstgraswedstrijdveld en een kunstgrastrainingsveld indien SDO een verzoek heeft ingediend: Het plan is in ontwikkeling met het doel om nog in de eerste helft van ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en veilige speelplaatsen afgestemd op de diverse doelgroepen en zoveel mogelijk in samenwerking met buurtbewoners: Uitbreiding aantal speelvoorzieningen, w.o. herinrichting Heidezicht, Landstraat Noord en Voormeulenweg: Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2009 een besluit genomen over de procedure Heidezicht. Na vaststelling van het wijzigingsplan door de Provincie Noord-Holland kunnen de benodigde vergunningen worden verleend. De voortgang van het project is echter afhankelijk van de ingediende bezwaren van omwonenden. Het plan voor de aanleg van een nieuwe speelplaats aan de Landstraat Noord is in overleg met de bewoners gereed en wordt uitgevoerd zodra alle bouwwerkzaamheden klaar zijn. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 7 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Sport en recreatie L B Saldo programma N 45 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Breedtesport Het budget Breedtesport is ten onrechte opgenomen in de post onvoorzien van het Jaarplan Welzijn. Het geld wordt overgeheveld naar de post Breedtesport. Hier staat een verlaging van de post onvoorzien in het Jaarplan Welzijn tegenover (zie ook programma 8). Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. N Totaal N

17 Programma 8 Zorg en welzijn Binnen dit programma worden in de uitvoering van prestaties en bestuurlijke actiepunten geen afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 8 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Zorg en welzijn L B Saldo programma V 96 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Indicering Breedtesport GGD GGD RGSHG Bijdrage honkbalinterland HCAW De verwachting is dat meer indicaties in het kader van de WMO in eigen beheer gaan plaatsvinden. Het budget Breedtesport is ten onrechte opgenomen in de post onvoorzien van het Jaarplan Welzijn. Het geld wordt overgeheveld naar de post Breedtesport, zoals al is opgenomen onder de toelichting van programma 7. Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. De gemeentelijke raming moet worden aangepast aan de begroting van de GGD (inclusief de begrotingwijziging GGD december 2009). In de begroting van de GGD is een bedrag op genomen voor de Regionale Ambulance Voorziening. Deze is echter afgeschaft en dit levert een voordeel op van In worden geen uitgaven meer gedaan in het kader van de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten (RGSHG), omdat de leningen zijn afgekocht. Vanuit het jaarplan welzijn worden de kosten voor de honkbalinterland HCAW gedekt (zie ook programma 4). V V N V V V

18 Peuterspeelzaalwerk Met ingang van 1 augustus treedt de wet OKE N (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit Educatie) in werking. Hieruit vloeien onder meer voort verplichte maatregelen in het kader van de harmonisering van het peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzalen in Bussum moeten gaan voldoen aan onder andere de volgende eisen: a. leidster kindratio 1 op 8. b. minimaal één gediplomeerde leidster op de groep. c. Jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en hygiëne. Voor de uitvoering in zijn extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (zie onderdeel 2.3 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen). Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. De gevolgen en mogelijkheden van de wet zijn uitgewerkt in de Perspectiefnota. Totaal V

19 Programma 9 Werk en inkomen De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Uitvoering ketenjaarplan Werkplein Gooi Noord: De samenwerkende partners (gemeenten en UWV) bespreken het ketenjaarplan Werkplein Gooi Noord /2011 voor de zomer, waarna bestuurlijke behandeling volgt. Uitvoeren Wet Inburgering: Er zijn 99 inwoners geplaatst op een inburgeringstraject. Hiermee loopt Bussum voor op schema. Uitvoeren taakstelling huisvesting vergunninghouders: In het eerste halfjaar van moeten vijf vergunningshouders worden gehuisvest. De stand staat op het moment van dit schrijven op twee (begin juni ). Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 9 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Werk en inkomen L B Saldo programma V 79 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Tomin Wwb ROC Wwb Reintegratie Inburgering Met ingang van 2009 wordt de rijksvergoeding voor de uitvoering van de WSW doorbetaald aan de Tomin. De verwachting was dat hiermee de gemeentelijke bijdrage zou vervallen. Dit is niet het geval (zie ook Programmaverslag 2009), waardoor er sprake is van een structureel nadeel van voor de eigen bijdrage van de gemeente aan het werkvoorzieningschap Tomin. Een aanpassing van de budgetten in het kader een toename van de uitgaven voor de Wwb < 65. In verband met een bezuiniging door het Rijk van is de bijdrage aan het ROC verlaagd. Dit is budgettair neutraal verwerkt. Het inkomstendeel Wwb is bij ministerieel besluit in positieve zin herzien. De rijksbijdrage in het kader van reïntegratie is in negatieve zin herzien. De rijksbijdrage in het kader van inburgering is in negatieve zin herzien. N N V N N

20 BBZ-uitkering Fonds Werk en Inkomen Gemeente Naarden De BBZ-uitkering Fonds Werk en Inkomen van het Rijk is in positieve zin herzien. Het contract met de gemeente Naarden met betrekking tot de werkzaamheden uitgevoerd op de afdeling Sociale Zaken is in de begroting geïndexeerd, wat niet had mogen plaatsvinden. V N Totaal V

21 Programma 10 Natuur en milieu De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Biomassa duurzaam aanbesteden en verwerken: In 2009 is een bestek voor duurzaam verwerken van biomassa gemaakt en op de markt gezet. Vanwege een bezwaarprocedure zal het bestek (in aangepaste vorm) in opnieuw op de markt komen. Uitvoering geven aan Landschapsvisies, aanleg wandelvoorziening: Er is uitstel gekregen van de Provincie Noord-Holland voor de besteding van de subsidie. Dit houdt verband met het project Heidezicht waarvoor ook uitstel is verleend. Tevens is toestemming ontvangen om het gebruik van de subsidie te verruimen voor de aanleg van een wandelpad en het realiseren van een wandelroute. De planning voor de aan de aanleg van de wandelvoorziening Bussumse Zuidrand/De Groene Long is in de 2 e helft van. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 10 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Natuur en milieu L B Saldo programma N 10 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Wet Flora & Fauna Milieuzorg In verband met de Wet Flora & Fauna is gestart met een soorteninventarisatie. De onvoorziene kosten hiervan bedragen De budgettair neutrale mutatie van betreft Provinciale subsidie voor Duurzame Energie (baten) en de bijbehorende lasten. N Totaal N

22 Programma 11 Ruimtelijke inrichting De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Uitvoeren renovatie aula begraafplaats: Vanwege een herschikking in prioriteiten heeft de voorbereiding voor de renovatie van de aula op de begraafplaats vertraging opgelopen. Voor de zomer van wordt een nota van uitgangspunten voor de renovatie aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden. Naar aanleiding van klachten over de inrichting van de aula worden enkele snelle maatregelen genomen om een gepaste uitstraling te creëren. Voorlopig ontwerp Herontwikkeling Nieuwe Brink - Scapino (1e fase): Het advies van de raadscommissie Ruimte van 8 maart ten aanzien van de te slopen panden leidt tot heroverweging van de plannen en vertraging van de uitvoering. Voorlopig ontwerp Kolonel Palmterrein: Dit is in afwachting van de tweede fase van de Europese aanbesteding door de provincie Noord-Holland. Definitief ontwerp BK-terrein Slochterenlaan (oostzijde): Dit is in afwachting van de initiatieven van de ontwikkelaar met betrekking tot de omvang van het bouwplan. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 11 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Ruimtelijke inrichting L B Saldo programma De Bestuursrapportage -1 is ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen per saldo ongewijzigd. De mutatie betreft: Accommodaties In het kader van het vastgestelde accommodatiebeleid dienen gemeentelijke eigendommen periodiek te worden getaxeerd. De kosten hiervoor bedragen Dit wordt onttrokken aan de Reserve Exploitatie gebouwen en is daarmee budgettair neutraal. 22

23 Programma 12 Volkshuisvesting De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Invoeren Wabo: De implementatie van de Wabo kost meer capaciteit dan voorzien. Het uitstellen van de wetsinvoering en wijzigingen leiden tot meer tijdelijke werkzaamheden. De nieuwe backoffice applicatie heeft bij de implementatie veel vertraging opgelopen als gevolg van het uitstel en technische en inrichtingsproblemen. Dit vraagt om veel meer inzet van de medewerkers op het gebied van de inrichting van de processen en testen van de applicatie. Om omissies in de database te voorkomen, wordt er tijdelijk met twee applicaties gewerkt, ook dit vraagt extra capaciteit. Tevens zal er door de wijzigingen aan alle medewerkers extra training gegeven worden. De reguliere bedrijfsvoering staat hierdoor erg onder druk. Er ontstaan achterstanden vooral bij de Frontoffice waar de baliewerkzaamheden en de vergunningverlening plaatsvindt. In deze periode moet ook met de nieuwe BAG applicatie gewerkt gaan worden waardoor in de procedure extra handelingen moeten worden verricht. Uitvoeren pilot Wonen boven Winkels : Deze pilot is vertraagd door complexiteit van de vele eigenaren en ontwikkelingen in de markt. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 12 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Volkshuisvesting L B Saldo programma N 30 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Wabo Dit extra budget wordt ingezet om de druk op de Front N Office te verlichten in verband met het implementeren van de Wabo, dubbel administreren en procesbeschrijvingen, scholing en inzet medewerkers voor Squit XO. TOTAAL N

24 1.3 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Deze financiële paragraaf vormt tezamen met de programma s 1 tot en met 12 het totale budgettaire resultaat van deze rapportage. Deze paragraaf bestaat uit een aantal producten, waarvan de Beleggingen, de algemene uitgaven, de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van de lokale heffingen de belangrijkste zijn. De volgende ontwikkelingen worden gesignaleerd: Reserve EDV: De reserve EDV (programma dienstverlening) wordt tot een bedrag van , benut voor de nodig geachte dekking van incidentele kosten van dienstverlening in. Deze reserve is in voorgaande jaren gevormd door (nog) niet gebruikte middelen in verband met nog niet afgeronde werkzaamheden in het kader van de dienstverlening. Algemene uitkering: De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt per saldo met verhoogd op grond van de taakmutaties als vermeld in de septembercirculaire. Tegenover deze bate wordt eveneens een corresponderende (totaal)last van geraamd. Op basis van nadere besluitvorming kunnen deze budgetten zo nodig worden benut voor omschreven activiteiten. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 13 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Algemene uitgaven L en belastingen B Saldo programma V 174 De bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dividend BNG Algemene uitkering Mutatie reserves Er is sprake van een dividend van , hetgeen een incidentele budgettaire meevaller betekent van in. De verhoging van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire wordt veroorzaakt door een verhoging van het accres voor en door taakmutaties. Het betreft de volgende taakmutaties: * Aanvullende bijstand > 64 jaar /- * Gastouderopvang * WMO * Peuterspeelzaalwerk OKE Per saldo is er sprake van een voordeel van De structurele doorwerking van het accres wordt betrokken bij de opstelling van de perspectiefnota. * Voor de incidentele lasten in ter uitvoering van het programma dienstverlening wordt onttrokken aan de reserve EDV. Zowel deze lasten als de baten (onttrekking aan de reserve) maken onderdeel uit van dit programma. Per saldo is dit budgettair neutraal V V

25 * Voor de dekking van de opleidingskosten wordt onttrokken aan de reserve Meerjaren opleiden. Zowel deze lasten als de baten (onttrekking aan de reserve) maken onderdeel uit van dit programma. Per saldo is dit budgettair neutraal. Overige verschillen Betreft enkele kleine (technische) mutaties. N Totaal V

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015-1

Bestuursrapportage 2015-1 Bestuursrapportage 2015-1 Bestuursrapportage 2015-1 3 4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 7 2 Programmaverantwoording 9 2.1 Stand van zaken programma s 9 2.2 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen 26 2.3 Totaaloverzicht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Leeswijzer maandrapportage

Leeswijzer maandrapportage Leeswijzer maandrapportage In de maandrapportage wordt op maandbasis gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële mutaties ten opzichte van de programmabegroting. De maandrapportage is namens het college

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie