Bestuursrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2010-1"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage -1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Programmaverantwoording Stand van zaken begrotingstoezeggingen Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur... 9 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economische zaken Programma 5 Onderwijs Programma 6 Kunst en cultuur Programma 7 Sport en recreatie Programma 8 Zorg en welzijn Programma 9 Werk en inkomen Programma 10 Natuur en milieu Programma 11 Ruimtelijke inrichting Programma 12 Volkshuisvesting Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Totaaloverzicht en resultaat Interim Managementletter, Verslag van bevindingen en 213a

4 4

5 Voorwoord Deze eerste bestuursrapportage heeft betrekking op de periode tot 1 april. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgesteld bij de Programmabegroting. Op verzoek van de gemeenteraad is in deze bestuursrapportage ook aangegeven wat de stand van zaken is van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a). Hiermee wordt de voortgang van de actiepunten uit deze onderzoeken meer zichtbaar geborgd in de planning- en controlcyclus. Leeswijzer Deze bestuursrapportage bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 1 vindt u een overzicht van de stand van zaken van de begrotingstoezeggingen en de programma s. De realisatie van de toezeggingen en de programma s verloopt voor het grootste deel conform planning. In hoofdstuk 2 treft u de stand van zaken van de aanbevelingen van de accountant en de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid (213a-onderzoeken). 5

6 6

7 1. Programmaverantwoording Hoofdstuk 1 Programmaverantwoording bevat de stand van zaken van begrotingstoezeggingen (zie paragraaf 1.1) en de afwijkingen op de programma s (zie paragraaf 1.2). Ook treft u een overzicht van de algemene uitgaven en dekkingsmiddelen (1.3) en een financieel totaaloverzicht en resultaat (1.4). 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2009 en de Programmabegroting zijn verschillende moties en amendementen ingediend door u, de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze moties, amendementen en andere vragen van u, zijn toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders gedaan. In onderstaande tabel vindt u de stand van zaken per 1 april. * Gereed = motie of amendement is uitgevoerd. Op schema = motie of amendement wordt volgens planning/toezegging uitgevoerd. Datum toeze gging Onderwerp Gereed? Wanneer? Afwijkingen en/of nieuwe ontwikkelingen 16 nov Toezegging e. Het amendement 'Binnenklimaat Huisvesting Primair Onderwijs' wordt door het college van burgemeester en wethouders overgenomen. Wethouder Schoon zegt toe dat de tekst van de gedrukte versie van de begroting (blz 43, 47) hieraan zal worden aangepast. Gereed De subsidie op grond van de regeling verbetering Binnenklimaat primair onderwijs is aangevraagd en grotendeels toegekend. Naar aanleiding van rapporten is met de scholen besproken welke maatregelen de gemeente Bussum gaat treffen bekostigd door deze subsidie. Een subsidievoorwaarde is de eigen bijdrage van de gemeente. In de raad van april is het benodigde aanvullende krediet hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. 16 nov Toezegging c. Wethouder Boekhoff herhaalt de toezegging om de Ceintuurbaan qua planning tussen de Oostereng en Westereng in integraal aan te pakken. Op schema Dit wordt meegenomen in het onderzoek naar de herinrichting van de Ceintuurbaan, en het opstellen van de uitgangspunten hiervoor. 7

8 1.2 Stand van zaken programma s Bij elke rapportage wordt u geïnformeerd over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen in de programma s (bestuurlijke actiepunten en financieel). Het rapporteren op afwijkingen maakt de bestuursrapportage bij uitstek een sturingsinstrument. Het is onvermijdelijk dat gedurende het begrotingsjaar afwijkingen optreden ten opzichte van de ramingen van inkomsten en uitgaven in de begroting. Per programma worden door middel van de onderstaande voorbeeldtabel de ontwikkelingen weergegeven ten opzichte van de Programmabegroting. (Bedragen x 1.000) Saldo programma L B A B incl. wijzigingen t/m maart C incl. Bestrap -1 D Verschil Met deze tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de lasten en baten per programma. U ziet de wijzigingen die met deze bestuursrapportage worden voorgesteld (C - B = D). De oorzaken van dit verschil worden ook toegelicht. Daarnaast ziet u het verloop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (A) en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (B). In kolom C vindt u de stand inclusief de wijzigingen die in deze bestuursrapportage worden voorgesteld. De bedragen zijn afgerond op Bij enkele programma s is er hierdoor sprake van afrondingsverschillen. In de begrotingswijziging zijn de onafgeronde bedragen verwerkt. 8

9 Programma 1 Algemeen bestuur De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Ruchtbaarheid geven aan mogelijkheid komen op afspraak en digitaal loket: Komen op afspraak wordt via diverse media gecommuniceerd. In het eerste kwartaal van zijn er al 291 afspraken gemaakt. Met deze service wordt tegemoet gekomen aan de behoefte die burgers hebben geuit bij klanttevredenheidsonderzoeken. Vooralsnog betekent het dat er tijdens de reguliere openingstijden dezelfde bezetting nodig is. Gemeenteraadsverkiezingen houden: De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de GV4-gemeenten uitgesteld naar 24 november. Deelname aan bestuurlijke overleggen en besluitvorming over aanpak regionale bestuurlijke samenwerking en/of gemeentelijke herindeling: Aan bestaande vormen van intergemeentelijk overleg wordt actief deelgenomen. De ontwikkelingen aangaande het wetsvoorstel herindeling Bussum, Naarden, Muiden en Weesp worden gemonitord. Zo nodig wordt actie ondernomen om het Bussumse standpunt (andermaal) over het voetlicht te brengen. Daarbij wordt het belang van intergemeentelijke samenwerking benadrukt. Aanschrijven inwoners m.b.t. verlopen parkeervergunningen: Het was de planning om begin te starten met het aanschrijven van inwoners en bedrijven waarvan de parkeervergunning verlopen is. Vanwege onderbezetting bij het CIP (Centraal Informatiepunt) en de afdeling Burgerzaken is dit uitgesteld naar de zomervakantie. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 1 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Algemeen bestuur L B Saldo programma N 158 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Aanvulling budget in verband met fusieactiviteiten Het in januari door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor Activiteiten ter ondersteuning van het standpunt zoals verwoord in de motie Oproep aan Tweede Kamer niet in te stemmen met het voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp is geheel voor dat doel gebruikt (overschrijding met slechts 300). Door een toename van extra advieskosten als gevolg van de presentatie van het herindelingsvoorstel, is op de post fusiekosten (kosten onderzoek c.a.) echter wel een tekort ontstaan van in totaal Voorgesteld wordt deze post extra bij te ramen tot , waardoor per saldo N

10 Hypotheken ambtenaren Extra kosten verkiezingen dit jaar nog resteert ten behoeve van inhuur derden. Dit budget is in overeenstemming gebracht met de werkelijke baten en lasten uit Hiermee is dit onderdeel van onze begroting per saldo weer budgettair neutraal. De kostenoverzichten van 2006, 2007 en 2009 hebben uitgewezen dat per verkiezing ruim wordt uitgegeven. De begrote per verkiezing is dus niet juist geraamd. In is in de begroting rekening gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen; hiervoor zal een bedrag van bij geraamd moeten worden. Daarnaast vinden er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen plaats, waarvoor extra geraamd zal moeten worden. De in 2011 geplande Tweede Kamerverkiezingen vervallen. Wel zullen er in 2011 Provinciale Statenverkiezingen gehouden worden; ook hier zal dus moeten worden bijgeraamd. N N N Totaal N

11 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit programma worden in de uitvoering van prestaties en bestuurlijke actiepunten geen afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 2 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Openbare orde en L veiligheid B Saldo programma V 35 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Extra regionale kosten van de gemeentelijke kolom (rampenbestrijding) Rijksvergoeding op basis van regeling handhavingsen overlastfeiten De hogere kosten worden veroorzaakt door een andere kostenverdeling tussen de gemeenten en het wegvallen van een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De hogere kosten zijn voorlopig incidenteel in afwachting van een nader onderzoek naar de kosten. Gelet op Rijksvergoeding 2009 wordt voorlopig uitgegaan van een overeenkomstige vergoeding in en volgende jaren. Hier staat overigens een vermindering van ontvangsten wegens naheffingsaanslagen tegenover (zie ook programma 3). Per saldo is deze post daarmee budgettair neutraal. N V Totaal V

12 Programma 3 Verkeer en vervoer De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Afronden Wegbeheeronderhoudsplan -2014: Het opstellen van het Wegbeheeronderhoudsplan is vertraagd door herschikking van een aantal prioriteiten. Voor deze herprioritering is gekozen vanwege de civiele vacatures bij de afdeling Wijkbeheer. Het plan wordt in de tweede helft van geactualiseerd. Evalueren onkruidbestrijding op verharding: Ten behoeve van de keuze van onkruidbestrijding op de verharding (borstelen, stomen of branden) wordt intern extra onderzoek gepleegd. Voortzetten lobby Spoorse doorsnijding: Het haalbaarheidsonderzoek is positief ontvangen bij de pers en de betrokkenen. Op aanraden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is nader onderzoek verricht naar de (on-)mogelijkheden van ondertunneling. Daarnaast is een werkconferentie georganiseerd om aansluiting te zoeken bij de landelijke projecten Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL), Almere Gooi Utrecht (AGU) en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De communicatie- en lobby is intensief ingezet. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 3 (Bedragen x 1.000) incl. wijziginge n t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Verkeer en vervoer L B Saldo programma N 97 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Gladheidbestrijding Naheffingsaanslagen Door de strenge winter zijn de kosten voor gladheidbestrijding hoger dan begroot. Het is de verwachting dat door de BOA-controleurs meer in te zetten op handhavings- en overlastfeiten (zie programma 2) en minder op straatparkeren de opbrengst van de naheffingsaanslagen lager zal zijn in. Deze verlaging wordt gecompenseerd door een rijksbijdrage zoals in de toelichting bij programma 2 is opgenomen. Per saldo is deze post daarmee budgettair neutraal. N N Inrichting openbare ruimte Het project brede school wordt administratief afgerond en daarmee wordt bij deze bestuursrapportage ook de inrichting van de openbare ruimte afgewikkeld. Tegenover de afwikkeling van deze lasten ( ), staat de bijdrage uit de reserve Brede school. Per saldo is dit budgettair neutraal. Totaal N

13 Programma 4 Economische zaken De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Oprichten ondernemersloket: Op dit moment onderzoekt de gemeente samen met een onderzoeksbureau de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers in het kader van de vergunningverlening. Uitvoeren activiteiten Bussum Promotie: De Stichting Bussum Promotie is opgericht. De evenementenkalender en de website zijn in ontwikkeling. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 4 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Economische zaken L B Saldo programma N 2 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Bijdrage honkbalinterland HCAW Vanuit citymarkering is er een bijdrage geleverd aan de honkbalinterland HCAW. Deze lasten worden gedekt vanuit het Jaarplan Welzijn (zie ook programma 8). Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. N Totaal N

14 Programma 5 Onderwijs De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Nieuwbouw Vrije School Michael annex bso: De bouw is gestart en is naar verwachting maart 2011 gereed. Dit is iets later dan gepland door de lange vorstperiode. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 5 (Bedragen x 1.000) incl. wijziginge n t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Onderwijs L B Saldo programma V 50 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Leerlingenvervoer Julianaschool Brede School De kosten voor leerlingenvervoer zijn lager dan in de begroting is opgenomen. Met de kosten voor de huur van de noodlokalen voor de Julianaschool is ten onrechte geen rekening gehouden. Het project Brede School is afgerond. De afhandeling hiervan gebeurt budgettair neutraal en heeft geen effect op het saldo. Het saldo ad voordelig wordt gestort in de Reserve kapitaallasten onderwijs. V N Totaal V

15 Programma 6 Kunst en cultuur De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Verbetering bescherming cultuurhistorische waarden en opname hiervan in bestemmingsplannen: In de Erfgoedverordening die de Monumenten- verordening 1994 vervangt, is de definitie gemeentelijk monument uitgebreid waardoor via het bestemmingsplan ook kenmerkende bouwwerken, waardevolle groenelementen en cultuurhistorische elementen beschermd kunnen worden. Uitvoeren van beleidsnota cultuurhistorie Bussum: De beleidsnota wordt herzien en wordt indien noodzakelijk na de zomer aan de raad voorgelegd voor vaststelling. De aanbevelingen uit de huidige beleidsnota zijn voor het grootste deel overgenomen. Aanpassing monumentenverordening 1994: De Erfgoedverordening zal, als deze in juni is vastgesteld door de gemeenteraad, van kracht zijn vanaf ingangsdatum WABO Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 6 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Kunst en cultuur L B Saldo programma N 28 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Bibliotheekwerk De begrote kosten voor het Bibliotheekwerk zijn structureel verhoogd (conform uw raadsbesluit van 18 maart ). N Totaal N

16 Programma 7 Sport en recreatie De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Uitvoering geven aan de herinrichtingsplannen op Sportpark Zuid: Het plan is in ontwikkeling met het doel om nog in de eerste helft van ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onderzoeken van mogelijkheden tot intensiever gebruik van de sportvelden op het terrein van Allen Weerbaar: In overleg met Allen Weerbaar wordt Sportservice Noord Holland gevraagd een advies uit te brengen. Aanleg van een kunstgraswedstrijdveld en een kunstgrastrainingsveld indien SDO een verzoek heeft ingediend: Het plan is in ontwikkeling met het doel om nog in de eerste helft van ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en veilige speelplaatsen afgestemd op de diverse doelgroepen en zoveel mogelijk in samenwerking met buurtbewoners: Uitbreiding aantal speelvoorzieningen, w.o. herinrichting Heidezicht, Landstraat Noord en Voormeulenweg: Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2009 een besluit genomen over de procedure Heidezicht. Na vaststelling van het wijzigingsplan door de Provincie Noord-Holland kunnen de benodigde vergunningen worden verleend. De voortgang van het project is echter afhankelijk van de ingediende bezwaren van omwonenden. Het plan voor de aanleg van een nieuwe speelplaats aan de Landstraat Noord is in overleg met de bewoners gereed en wordt uitgevoerd zodra alle bouwwerkzaamheden klaar zijn. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 7 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Sport en recreatie L B Saldo programma N 45 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Breedtesport Het budget Breedtesport is ten onrechte opgenomen in de post onvoorzien van het Jaarplan Welzijn. Het geld wordt overgeheveld naar de post Breedtesport. Hier staat een verlaging van de post onvoorzien in het Jaarplan Welzijn tegenover (zie ook programma 8). Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. N Totaal N

17 Programma 8 Zorg en welzijn Binnen dit programma worden in de uitvoering van prestaties en bestuurlijke actiepunten geen afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 8 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Zorg en welzijn L B Saldo programma V 96 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Indicering Breedtesport GGD GGD RGSHG Bijdrage honkbalinterland HCAW De verwachting is dat meer indicaties in het kader van de WMO in eigen beheer gaan plaatsvinden. Het budget Breedtesport is ten onrechte opgenomen in de post onvoorzien van het Jaarplan Welzijn. Het geld wordt overgeheveld naar de post Breedtesport, zoals al is opgenomen onder de toelichting van programma 7. Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. De gemeentelijke raming moet worden aangepast aan de begroting van de GGD (inclusief de begrotingwijziging GGD december 2009). In de begroting van de GGD is een bedrag op genomen voor de Regionale Ambulance Voorziening. Deze is echter afgeschaft en dit levert een voordeel op van In worden geen uitgaven meer gedaan in het kader van de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten (RGSHG), omdat de leningen zijn afgekocht. Vanuit het jaarplan welzijn worden de kosten voor de honkbalinterland HCAW gedekt (zie ook programma 4). V V N V V V

18 Peuterspeelzaalwerk Met ingang van 1 augustus treedt de wet OKE N (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit Educatie) in werking. Hieruit vloeien onder meer voort verplichte maatregelen in het kader van de harmonisering van het peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzalen in Bussum moeten gaan voldoen aan onder andere de volgende eisen: a. leidster kindratio 1 op 8. b. minimaal één gediplomeerde leidster op de groep. c. Jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en hygiëne. Voor de uitvoering in zijn extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (zie onderdeel 2.3 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen). Hiermee is het per saldo budgettair neutraal. De gevolgen en mogelijkheden van de wet zijn uitgewerkt in de Perspectiefnota. Totaal V

19 Programma 9 Werk en inkomen De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Uitvoering ketenjaarplan Werkplein Gooi Noord: De samenwerkende partners (gemeenten en UWV) bespreken het ketenjaarplan Werkplein Gooi Noord /2011 voor de zomer, waarna bestuurlijke behandeling volgt. Uitvoeren Wet Inburgering: Er zijn 99 inwoners geplaatst op een inburgeringstraject. Hiermee loopt Bussum voor op schema. Uitvoeren taakstelling huisvesting vergunninghouders: In het eerste halfjaar van moeten vijf vergunningshouders worden gehuisvest. De stand staat op het moment van dit schrijven op twee (begin juni ). Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 9 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Werk en inkomen L B Saldo programma V 79 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dit bestaat uit: Tomin Wwb ROC Wwb Reintegratie Inburgering Met ingang van 2009 wordt de rijksvergoeding voor de uitvoering van de WSW doorbetaald aan de Tomin. De verwachting was dat hiermee de gemeentelijke bijdrage zou vervallen. Dit is niet het geval (zie ook Programmaverslag 2009), waardoor er sprake is van een structureel nadeel van voor de eigen bijdrage van de gemeente aan het werkvoorzieningschap Tomin. Een aanpassing van de budgetten in het kader een toename van de uitgaven voor de Wwb < 65. In verband met een bezuiniging door het Rijk van is de bijdrage aan het ROC verlaagd. Dit is budgettair neutraal verwerkt. Het inkomstendeel Wwb is bij ministerieel besluit in positieve zin herzien. De rijksbijdrage in het kader van reïntegratie is in negatieve zin herzien. De rijksbijdrage in het kader van inburgering is in negatieve zin herzien. N N V N N

20 BBZ-uitkering Fonds Werk en Inkomen Gemeente Naarden De BBZ-uitkering Fonds Werk en Inkomen van het Rijk is in positieve zin herzien. Het contract met de gemeente Naarden met betrekking tot de werkzaamheden uitgevoerd op de afdeling Sociale Zaken is in de begroting geïndexeerd, wat niet had mogen plaatsvinden. V N Totaal V

21 Programma 10 Natuur en milieu De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Biomassa duurzaam aanbesteden en verwerken: In 2009 is een bestek voor duurzaam verwerken van biomassa gemaakt en op de markt gezet. Vanwege een bezwaarprocedure zal het bestek (in aangepaste vorm) in opnieuw op de markt komen. Uitvoering geven aan Landschapsvisies, aanleg wandelvoorziening: Er is uitstel gekregen van de Provincie Noord-Holland voor de besteding van de subsidie. Dit houdt verband met het project Heidezicht waarvoor ook uitstel is verleend. Tevens is toestemming ontvangen om het gebruik van de subsidie te verruimen voor de aanleg van een wandelpad en het realiseren van een wandelroute. De planning voor de aan de aanleg van de wandelvoorziening Bussumse Zuidrand/De Groene Long is in de 2 e helft van. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 10 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Natuur en milieu L B Saldo programma N 10 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Wet Flora & Fauna Milieuzorg In verband met de Wet Flora & Fauna is gestart met een soorteninventarisatie. De onvoorziene kosten hiervan bedragen De budgettair neutrale mutatie van betreft Provinciale subsidie voor Duurzame Energie (baten) en de bijbehorende lasten. N Totaal N

22 Programma 11 Ruimtelijke inrichting De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Uitvoeren renovatie aula begraafplaats: Vanwege een herschikking in prioriteiten heeft de voorbereiding voor de renovatie van de aula op de begraafplaats vertraging opgelopen. Voor de zomer van wordt een nota van uitgangspunten voor de renovatie aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden. Naar aanleiding van klachten over de inrichting van de aula worden enkele snelle maatregelen genomen om een gepaste uitstraling te creëren. Voorlopig ontwerp Herontwikkeling Nieuwe Brink - Scapino (1e fase): Het advies van de raadscommissie Ruimte van 8 maart ten aanzien van de te slopen panden leidt tot heroverweging van de plannen en vertraging van de uitvoering. Voorlopig ontwerp Kolonel Palmterrein: Dit is in afwachting van de tweede fase van de Europese aanbesteding door de provincie Noord-Holland. Definitief ontwerp BK-terrein Slochterenlaan (oostzijde): Dit is in afwachting van de initiatieven van de ontwikkelaar met betrekking tot de omvang van het bouwplan. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 11 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Ruimtelijke inrichting L B Saldo programma De Bestuursrapportage -1 is ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen per saldo ongewijzigd. De mutatie betreft: Accommodaties In het kader van het vastgestelde accommodatiebeleid dienen gemeentelijke eigendommen periodiek te worden getaxeerd. De kosten hiervoor bedragen Dit wordt onttrokken aan de Reserve Exploitatie gebouwen en is daarmee budgettair neutraal. 22

23 Programma 12 Volkshuisvesting De volgende afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd: Invoeren Wabo: De implementatie van de Wabo kost meer capaciteit dan voorzien. Het uitstellen van de wetsinvoering en wijzigingen leiden tot meer tijdelijke werkzaamheden. De nieuwe backoffice applicatie heeft bij de implementatie veel vertraging opgelopen als gevolg van het uitstel en technische en inrichtingsproblemen. Dit vraagt om veel meer inzet van de medewerkers op het gebied van de inrichting van de processen en testen van de applicatie. Om omissies in de database te voorkomen, wordt er tijdelijk met twee applicaties gewerkt, ook dit vraagt extra capaciteit. Tevens zal er door de wijzigingen aan alle medewerkers extra training gegeven worden. De reguliere bedrijfsvoering staat hierdoor erg onder druk. Er ontstaan achterstanden vooral bij de Frontoffice waar de baliewerkzaamheden en de vergunningverlening plaatsvindt. In deze periode moet ook met de nieuwe BAG applicatie gewerkt gaan worden waardoor in de procedure extra handelingen moeten worden verricht. Uitvoeren pilot Wonen boven Winkels : Deze pilot is vertraagd door complexiteit van de vele eigenaren en ontwikkelingen in de markt. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 12 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Volkshuisvesting L B Saldo programma N 30 De Bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen nadeliger uit. Dit bestaat uit: Wabo Dit extra budget wordt ingezet om de druk op de Front N Office te verlichten in verband met het implementeren van de Wabo, dubbel administreren en procesbeschrijvingen, scholing en inzet medewerkers voor Squit XO. TOTAAL N

24 1.3 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Deze financiële paragraaf vormt tezamen met de programma s 1 tot en met 12 het totale budgettaire resultaat van deze rapportage. Deze paragraaf bestaat uit een aantal producten, waarvan de Beleggingen, de algemene uitgaven, de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van de lokale heffingen de belangrijkste zijn. De volgende ontwikkelingen worden gesignaleerd: Reserve EDV: De reserve EDV (programma dienstverlening) wordt tot een bedrag van , benut voor de nodig geachte dekking van incidentele kosten van dienstverlening in. Deze reserve is in voorgaande jaren gevormd door (nog) niet gebruikte middelen in verband met nog niet afgeronde werkzaamheden in het kader van de dienstverlening. Algemene uitkering: De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt per saldo met verhoogd op grond van de taakmutaties als vermeld in de septembercirculaire. Tegenover deze bate wordt eveneens een corresponderende (totaal)last van geraamd. Op basis van nadere besluitvorming kunnen deze budgetten zo nodig worden benut voor omschreven activiteiten. Toelichting voorgestelde financiële wijzigingen programma 13 (Bedragen x 1.000) incl. wijzigingen t/m mrt incl. Bestrap -1 Verschil Algemene uitgaven L en belastingen B Saldo programma V 174 De bestuursrapportage -1 valt ten opzichte van de Programmabegroting inclusief wijzigingen voordeliger uit. Dividend BNG Algemene uitkering Mutatie reserves Er is sprake van een dividend van , hetgeen een incidentele budgettaire meevaller betekent van in. De verhoging van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire wordt veroorzaakt door een verhoging van het accres voor en door taakmutaties. Het betreft de volgende taakmutaties: * Aanvullende bijstand > 64 jaar /- * Gastouderopvang * WMO * Peuterspeelzaalwerk OKE Per saldo is er sprake van een voordeel van De structurele doorwerking van het accres wordt betrokken bij de opstelling van de perspectiefnota. * Voor de incidentele lasten in ter uitvoering van het programma dienstverlening wordt onttrokken aan de reserve EDV. Zowel deze lasten als de baten (onttrekking aan de reserve) maken onderdeel uit van dit programma. Per saldo is dit budgettair neutraal V V

25 * Voor de dekking van de opleidingskosten wordt onttrokken aan de reserve Meerjaren opleiden. Zowel deze lasten als de baten (onttrekking aan de reserve) maken onderdeel uit van dit programma. Per saldo is dit budgettair neutraal. Overige verschillen Betreft enkele kleine (technische) mutaties. N Totaal V

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie