Analyseformulier Meerjarige Aanvullende Uitkering MAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyseformulier Meerjarige Aanvullende Uitkering MAU 2014-2016"

Transcriptie

1 Analyseformulier Meerjarige Aanvullende Uitkering MAU Gemeente Heerenveen Bezoekadres: Correspondentieadres: (0513) Crackstraat 2 Postbus ES Heerenveen 8440 GA Heerenveen

2 Inhoudsopgave Inleiding gemeente Heerenveen 3 Hoofdstuk 1 Analyse oorzaken tekort Tekortbepaling voorwaarden MAU Analyse oorzaken meerjarig tekort Tekortkomingen in het verdeelmodel Conclusie: 18 verdeelstoornissen 41 Hoofdstuk 2 Analyse van het gevoerde beleid Inleiding Instroom- en uitstroombeleid Instroombeperking Inkomenswaarborg Uitstroombevordering en inzet re-integratiemiddelen Handhavings- en sanctiebeleid Handhaving Afstemmingsbeleid Ontheffingenbeleid Terugvordering, verhaal en inkomensverrekening Sturing op resultaat Sturingsfilosofie Overlegvormen 68 Hoofdstuk 3 Verwacht tekort Visie collegeprogramma Prognose tekort

3 Inleiding gemeente Heerenveen De nieuwe gemeente Heerenveen bestaat naast de plaats Heerenveen uit 20 dorpen en heeft bijna inwoners. Onze gemeente ligt in de provincie Fryslan. Bereikbaarheid over de weg als met het openbaar vervoer, een goed aanbod van winkels, scholen en voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en mogelijkheden voor cultuur en recreatie zijn voor veel mensen belangrijke aspecten bij het kiezen van een woonplaats. Heerenveen biedt dit allemaal en is daarom een aantrekkelijke woongemeente. De hoofdplaats Heerenveen, de dorpen en het buitengebied bieden een ruime keuze aan woonmogelijkheden. Van sociale huur tot ruime kavels in de vrije sector, van landelijk wonen in het buitengebied tot een penthouse in het centrum. Heerenveen is een aantrekkelijke combinatie van stedelijke voorzieningen en landelijke rust. Hoe heeft de ligging bijgedragen aan de groei? Heeren van t Veen In 1551 ondertekenden de heeren Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts de oprichtingsakte van de Schoterlandse Veencompagnie, de op één na oudste Naamloze Vennootschap van Nederland. De oprichtingsakte van de oudste Nederlandse hoogveenkolonie is in feite de geboorteakte van Heerenveen. Voor het vervoer van de afgegraven turf lieten de heeren van 't veen de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Heerensloot graven. Het vaarwater werd gekruist door de verbinding Zwolle - Leeuwarden. De combinatie van kruising van wegen en waterwegen en de voortvarendheid waarmee de heeren van het veen activiteiten ontwikkelden, liggen ten grondslag aan het ontstaan van Heerenveen. Door de handel in het bruine goud vormde Heerenveen zich als een centrum van de winning, handel en vervoer van turf naar de steden in het Westen

4 Vestiging en handel rondom Heerenveen De kanalen liggen ten grondslag aan de lange lijnen structuur van Heerenveen. Deze werd na de aanleg van de spoorlijn verder versterkt. De lijnenstructuur is eeuwenlang het uitgangspunt geweest voor onze uitbreidingplannen. Heerenveen ontwikkelde zich door de strategische ligging en de ondernemingsgeest namelijk als een centrum voor wonen en werken. Er ontstond een concentratie van middenstand en handel, hetgeen voor woningzoekenden en ondernemers weer aanleiding was tot vestiging in nabije omgeving. In de negentiende eeuw groeide de nederzetting op het kruispunt van wegen en waterwegen uit tot een plaats met veel patriciërs, deftige burgers en middenstand oftewel het Friese Haagje. De nederzetting groeide uit tot een bloeiend handelscentrum met een belangrijke regionale en provinciale functie Een belangrijke rol hierin was ook weggelegd voor herberg het Posthuis: de halte voor de postkoets en wisselplaats voor paarden. Inmiddels is het monumentale pand als smûkste theater van Fryslân al weer decennialang een belangrijk centrum van cultuur. De hobbelige zandweg van toen is gaandeweg uitgegroeid tot de huidige A32, samen met de A7 een belangrijke toegangspoort van Fryslân. Met de Friese Meren aan de westkant en de vaarweg naar het Noord-Overijsselse watergebied is Heerenveen ook recreatief een strategisch middelpunt. De strategische ligging maar nog veel meer de mix van handelsgeest, dynamiek en durf die de drie voorname heren in de zestiende eeuw tentoonspreidden, lopen sindsdien als een rode draad door Heerenveen. Thialf, Sportstad, het eerste bedrijvenverzamelgebouw, geavanceerde bedrijventerreinen, kantorenboulevards en de met prijzen gehonoreerde woonwijk Skoatterwâld zijn het beeldbepalende bewijs van de laatste jaren. Ook het cultureel erfgoed Oranjewoud met het prestigieuze Museum Belvédère voor moderne kunst sluit daar naadloos op aan. En last but not least is er het sportieve imago van Heerenveen. Zo zijn wij aangewezen als Centrum voor Topsport en is er Thialf, Sportstad en het Abe Lenstra Stadion als (inter)nationale eyecatchers voor de hele provincie. Heerenveen als Stad van Sport omvat echter veel meer dan schaatsen, voetbal en turnen. De combinatie van topsport en breedtesport en daaraan verwante activiteiten zorgen voor nieuwe Friese impulsen op het gebied van gezondheid, onderwijs, economie, recreatie en toerisme. De historie in kort bestek : ontstaan, de vervening met turfwinning en (handels)groei : afname vervening en turfhandel, opkomst van de landbouw : versterking streekfunctie en opkomst industrialisatie door aanleg spoorlijn en tramlijnen. Handel groeide en bloeide : ontwikkeling nieuwe uitbreidingen, aanleg eerste industrieterrein, aanleg rijkswegen en verkeersplein : dynamische ontwikkeling Heerenveen: hoofdwegenstructuur, woonwijken en bedrijventerreinen

5 Gemeente Heerenveen: Dynamisch, Ondernemend en Sportief Wij hebben door onze ambities, goede bereikbaarheid en ligging sinds jaar en dag een bijzondere regiofunctie. Er zijn immers weinig gemeenten die in een hoofdplaats van onze omvang (zo n inwoners) twee NShaltes hebben, een Betaald Voetbal Organisatie als SC Heerenveen, de Epke Zonderland turnhal, de schaatstempel Thialf, het regionale ziekenhuis de Tjongerschans en het Posthuis Theater hebben

6 Aanleiding Mau-aanvraag Tot en met 2010 hebben wij ons altijd kunnen redden met de inkomsten en uitgaven van de bijstanduitkeringen. De gemeente Heerenveen heeft echter de afgelopen drie jaar te maken gehad met een tekort op de bijstandsuitgaven. In 2011 en 2012 is een IAU aangevraagd. Ook in 2013 hebben we een tekort maar deze is niet IAU-waardig (9% tekort). Daarom doen wij dit jaar een MAU aanvraag In deze aanvraag willen we aantonen dat het voorziene tekort van de nieuwe gemeente Heerenveen het gevolg is van onvolkomenheden in het verdeelmodel. We dragen verschillende objectieve kenmerken aan die van invloed zijn op de hoogte van onze bijstandsuitgaven maar die niet of onvoldoende in het huidige verdeelmodel zijn opgenomen. Bij de MAU staat centraal dat compensatie wordt verleend voor meerjarige tekorten op het WWB-budget die verband houden met een niet optimaal werkend objectief verdeelmodel, de zogeheten verdeelstoornis. In dit licht heeft het college van de nieuwe gemeente Heerenveen besloten een MAU-verzoek in te dienen. Onze gemeente heeft in de referteperiode ( ) te maken gehad met tekorten en verwacht ook voor de komende drie jaren een tekort. Het gaat er hierbij om dat wij: * risico s van tekorten tijdig hebben gesignaleerd; * gekeken hebben naar de oorzaken van deze tekorten * maatregelen hebben genomen om de tekorten terug te dringen: * deze maatregelen zijn ingebed in de planning- en controlecyclus; * dat er sprake is van beleidsevaluaties; * en dat tijdig is bijgestuurd. Dit analyseformulier is analoog aan het beschikbaar gestelde MAU-model opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt een analyse gegeven van de mogelijke oorzaken van het tekort. Deze oorzaken vormen het vertrekpunt voor de verdere analyses. Met deze analyse maken wij naar onze mening aannemelijk waarom het meerjarig tekort op de uitkering als bedoeld in artikel 69 WWB geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een verdeelstoornis. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt nader ingaan op het beleid en de uitvoering. Wij hebben de analyses zoveel mogelijk kwantitatief en kwalitatief onderbouwd. Vergelijkend cijfermateriaal is gebaseerd op beschikbare data uit landelijke, regionale en plaatselijke databronnen. Waar mogelijk zijn de meest recente gegevens gebruikt

7 Hoofdstuk 1: Analyse oorzaken tekort Tekortbepaling eerste drie voorwaarden MAU De onderstaande tabel is afkomstig uit de door het ministerie beschikbaar gestelde MAU-tool. Het laat zien dat de gemeente voldoet aan de eerste drie voorwaarden die zijn gesteld om in aanmerking te komen voor de MAU, te weten: - het budget is in met toepassing van het objectief verdeelmodel tot stand gekomen; - het tekort bedroeg in 2011 ten minste 6,7% van het toegekende budget en in 2012 en 2013 ten minste 2,5% van het toegekende budget; - aan de gemeente is nog geen MAU toegekend ; Overzicht (deels) met het objectief verdeelmodel gebudgetteerd? ja ja ja toegekend budget saldo bestedingen en baten financieel resultaat in euro's financieel resultaat in % van het budget -15,9% -12,6% -11,0% Drempel -6,7% -2,5% -2,5% 2. tekort boven de gestelde drempel? ja ja ja 3. Niet reeds MAU-uitkering toegekend nee over of ? De voorwaarden houden verder in dat het tekort ook in de komende drie jaar boven de 2,5% uitkomt en dat het ontstane tekort op het budget voor tenminste 5% door verdeelstoornissen wordt verklaard. Begin februari 2014 heeft de toetsingscommissie de benodigde rekentool hiervoor beschikbaar gesteld (zie bijlage). Wanneer deze rekentool voor onze gemeente wordt ingevuld blijkt dat de theoretisch maximale verdeelstoornis uitkomt op 10%. De gemeente voldoet daarmee aan alle voorwaarden en dient hierbij dus een volledige MAU-aanvraag in

8 Het is goed om hierbij op te merken dat op grond van artikel 10d van het Besluit WWB 2007 bij de budgetten en bestedingen ook voor de refertejaren rekening gehouden moet worden met de gegevens van de gemeenten die vanaf 2014 bij de betreffende gemeente zijn gekomen. Artikel 10d. Aanpassing berekeningen meerjarige aanvullende uitkering Bij een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie als bedoeld in de Wet algemene regels herindeling worden de gegevens waarmee de berekeningen op grond van de artikelen 10a, eerste lid, onderdeel c, en 10c, worden uitgevoerd, vastgesteld op basis van een redelijke schatting van de toestand van die gegevens zoals die zou zijn geweest als de wijziging op de datum waarop die gegevens betrekking hebben reeds was ingegaan. Volgens de gegevens van het ministerie SZW bestaat Heerenveen in 2014 uit: Heerenveen (geheel), voormalig gemeente Boarnsterhim (voor 29%) en Skarsterlân (voor 1,7%; dit betreft een grenscorrectie). De budgetten (terug te vinden in de budgetbeschikkingen van de verschillende gemeenten) en bestedingen en baten (terug te vinden in de SiSa-bijlage bij de jaarverantwoording van de betreffende gemeenten) zijn volgens onze gegevens als volgt: Toegekend budget Heerenveen Boarnsterhim Skarsterlân Saldo bestedingen en baten* Heerenveen *** Boarnsterhim *** Skarsterlân *** Toegekend budget Heerenveen (situatie 2014)** Saldo bestedingen en baten* Heerenveen (situatie 2014)** nnb*** * Dit zijn de bestedingen en baten op titel van artikel 69 van de WWB (ofwel de gebundelde uitkering): WWB, IOAW, IOAZ, kosten levensonderhoud beginnende zelfstandigen (onderdeel van Bbz 2004) en voor 2011 de WWIK en de WIJ. ** Dit is berekend als 100% van het budget voor Heerenveen plus 29% van het budget voor Boarnsterhim plus 1,7% van het budget voor Skarsterlân. Voor het saldo van bestedingen en baten geldt hetzelfde. *** Bij het invullen is uit gegaan van de bestedingen en baten van Heerenveen, 29% van de bestedingen en baten van Boarnsterhim en 1,7% van de bestedingen en baten van Skarsterlân

9 Het niet voor de herindeling gecorrigeerde tekort van de gemeente Heerenveen was in het jaar ,3% van het toegekende budget. In 2012 daalt het tekort naar -10,7%. In 2013 is het niet gecorrigeerde tekort 9%. Over de periode bedroeg het gemiddelde tekort - 11,7%. Financieel niet gecorrigeerd resultaat tov het landelijk resultaat Bedragen x 1 miljoen Toegekend budget: 10,4 12,5 14,9 Saldo van bestedingen en baten: 12,0 13,8 16,2 Financieel resultaat in euro's: -1,5-1,3-1,3 Financieel resultaat in % van het budget -15,3-10,7-9 Landelijk resultaat in % van het macrobudget -16,8%* *Financieel resultaat ivm bestuurakkoord is -10,5%. 1.2 Analyse oorzaken meerjarig tekort referteperiode De gemeente is vanaf 2011 in de situatie terecht gekomen waarin het bijstandsbudget niet toereikend is om de uitkeringen te betalen. Inkomsten en uitgaven sluiten dan niet langer op elkaar aan. De oorzaak van het tekort is naar onze mening gelegen in een aantal factoren op het gebied van: - Arbeidsmarkt - Demografie - Fysieke en sociale leefomgeving - Gezondheid - Economie en Onderwijs De uitzonderlijke arbeidsmarktsituatie in onze regio is bij de IAU 2011 en 2012 onderkend op basis van de criteria die de toetsingscommissie daarvoor hanteerde. Deze tonen aan dat het tekort op de uitkeringsverstrekking veroorzaakt wordt door de sterk verslechterde arbeidsmarktsituatie in Heerenveen. In dit hoofdstuk gaan we dit verder uitwerken alsmede de verdeelstoornissen op de andere gebieden

10 Instroom bijstand Heerenveen 43 % 57 % 58 % 48 % Nederland 42 % 46 % 40 % 36 % Uitputting budget bijstand Heerenveen 98 % 101 % 118 % 113 % Nederland 107 % 113 % 121 % 103 % Bron: kernkaart SZW Vanaf eind 2008 stijgen de aantallen in Friesland en Heerenveen harder dan landelijk. Zoals gezegd zijn wij er als gemeente tot 2011 in geslaagd om - ondanks de effecten van de crisis en de afspraken uit het bestuursakkoord - uit te komen met het budget. Terwijl veel andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio reeds in 2010 met grote tekorten werden geconfronteerd en dat jaar al een beroep hebben moeten doen op de incidenteel aanvullende uitkering. Eind 2013 had onze gemeente mensen in de Wwb. Vanaf 2010 is het aantal mensen met een bijstandsuitkering gestegen met 44%. Deze toename is sterker dan landelijk waar in dezelfde periode een stijging van 27% zichtbaar was. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral zichtbaar in de groep van personen met een uitkering onder de 55 jaar

11 aantal Verder is het opvallend dat het aandeel echtparen in een uitkeringssituatie sinds 2012 sterk toeneemt WWB kalenderjaar instroom uitstroom uitkeringsgerechtigd De werkgelegenheid in de gemeente Heerenveen is in de periode 2008 tot en met 2010 met ruim 12 procent gegroeid. Er is ook in de referteperiode veel geïnvesteerd in het creëren van werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het bevorderen van uitstroom. Hiermee hebben wij een verdere groei van de werkgelegenheid gefaciliteerd maar dit leidde om redenen die in de volgende paragraaf worden uitgelegd niet direct tot de verwachte duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden. De crisis duurt voort in deze periode en de bedoelde overbrugging naar duurzame banen blijft uit. Sterker nog, de crisis diept zich merkbaar uit tot een recessie en is er in onze regio een sterke terugloop van het aantal beschikbare vacatures (voor met name de laagopgeleiden) op de arbeidsmarkt te zien. In het noorden zijn de effecten sowieso aanzienlijk groter dan landelijk. Momenteel neemt de verkoop van grond aan bedrijven toe en zal op korte termijn wederom sprake zijn van een groeiende werkgelegenheid. 1 Er is in de referte periode ook weinig financiële ruimte om te investeren in reintegratie omdat de ID-banen en Wiw-banen in verhouding zwaar drukken op het budget. Eind 2012 is door onze raad besloten maatregelen tot afbouw te nemen. In de periode sturen we hierdoor sterk op versnelde leegloop Kosten ID/Wiw Met de forse korting op het P-budget 2012 is er vanaf 2011 ook maar beperkt gebruikt gemaakt van verloonde werkplekken. Ook al zit naar onze mening de poort goed dicht blijft het bestand groeien. 1 zie artikel Kijken wat er wel is in Elsevier van 1 februari

12 In onderstaande tabel staat het verloop van het participatiebudget en uitgaven voor de gemeente Heerenveen weergegeven. Participatiebudget Budgetten Baten- niet RIJK Meegenomen vorig jaar Bestedingen Besteding % budget 121,2% 89,1% 108,3% 105,68% Saldo Saldo t.o.v. budget 6% 18% 26% 25% Het effect van de zogenaamde ex-ante beperking is bekeken om iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van verdeelstoornissen. Indien het gemeentelijk budget namelijk wordt aangepast door ex-ante inperking kan dit een indicatie zijn van stoornissen in het objectieve verdeelmodel. Bedragen ex-ante inperking Rijksbijdrage voor ex-ante inperking Rijksbijdrage na ex-ante inperking Ex-ante inperking Ex-ante inperking, in percentage 1,3% 4,1% 0,8% Met name in het jaar 2012 is er een groot verschil ten opzichte van de andere jaren te constateren en sluit de voorspellende waarde van het verdeelmodel minder aan op de feitelijke situatie. In de volgende paragraaf gaan we hier uitgebreid op in

13 1.3. Tekortkomingen verdeelmodel (de verdeelstoornissen) De gemeente Heerenveen had in de jaren 2011 tot en met 2013 een tekort op het budget en verwacht dit in de komende drie jaar ook. Waarom geeft het objectieve verdeelmodel voor Heerenveen geen goede prognose van de bijstandskosten? In deze paragraaf gaan wij in op de specifieke factoren die invloed hebben op de bijstandsuitgaven in onze gemeente. 1. Hoger % MBO- scholieren geeft verdringing op de arbeidsmarkt Heerenveen vervult een regiofunctie voor MBO-scholieren. Daarnaast wordt er PRO, VSO en Vakcollege Onderwijs aangeboden. Door de vele middelbare scholieren is er sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Dit komt niet tot uiting in het verdeelmodel. In Heerenveen volgt 3,87% van de bevolking middelbaar beroepsonderwijs. Dit is hoger dan in het COROPgebied (3,75%) en het landelijke aandeel (3,12%). Door de aanwezigheid van veel middelbare scholieren treedt verdringing op de arbeidmarkt op. Omdat er in onze gemeente daarnaast ook scholieren uit andere omliggende gemeente zoals gemeente Skarsterlan en Weststellingwerf komen is dit percentage verdringing in de praktijk nog hoger. Statline geeft namelijk alleen de woongemeente aan

14 2. Meer demografische druk De demografische druk is hoger dan het landelijke %. De demografische druk is de som van de 'groene druk ' en de 'grijze druk'. Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar en het aantal personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van jaar. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van jaar. Een hogere gemiddelde leeftijd leidt tot meer bijstandsuitgaven. Een oudere potentiële beroepsbevolking geeft meer kans op bijstandsuitgaven. Dit laatste is in onze gemeente niet meer dan gemiddeld het geval. De hogere grijze druk echter wel. Dit levert in het licht van het langer doorwerken ook verdringing op onze arbeidsmarkt op. Uit CBS-onderzoek is gebleken dat het aantal werkende 65-plussers de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld is. Momenteel werken er landelijk net zoveel 65- plusser als mensen in de sociale werkvoorziening. Tussen de werkende 65 plussers zitten veel zelfstandigen. Ook deze hebben wij in verhouding meer (zie arbeidsmarktinfrastructuur). Gezien het feit dat doorwerkende 65 plussers met name parttime banen hebben/nemen geeft dit verdringing op de arbeidsmarkt. Het verdeelmodel houdt hier geen rekening en zou dit in ogen wel moeten doen

15 Leeftijd groene/grijze druk Regio's Nederland Friesland Zuidoost- Friesland Heerenveen < 5 jaar % 5,4 5,3 5,2 5,1 5 tot 10 jaar % 5,7 5,9 5,8 5,7 10 tot 15 jaar % 6,1 6,4 6,6 6,3 15 tot 20 jaar % 5,9 6,1 6,1 5,9 20 tot 25 jaar % 6,3 5, tot 45 jaar % 25,8 23,9 23,4 24,3 45 tot 65 jaar % 28 28,2 28, tot 80 jaar % 12,6 13,9 14,3 14,2 > 80 jaar % 4,2 4,5 4,9 5,5 Groene druk % 38,4 41,2 41,5 40,2 Grijze druk % 28 31,8 33,7 34,5 Bron: januari 2012 CBS Statline

16 3. Het hogere % doorval WW naar de WWB In de bepaling van het macrobudget wordt via de rekenregel die het CPB hanteert bij het bepalen van het verwachte beroep op de bijstand uitgegaan van een vast percentage WW- ontvangers dat doorstroomt naar de Wwb. Uit cijfers die het UWV hierover landelijk verzamelt, blijkt dat de doorval in sommige regio s groter is dan elders. Heerenveen maakt in economisch opzicht onderdeel deel uit van de regio Noord Nederland. In een landelijke publicatie over doorstroom van WW naar de bijstand wordt deze afwijkende situatie voor de regionale arbeidsmarkt bevestigd: De werkloosheid en het beroep op uitkeringen in Noord Nederland, Twente en Zuid-Limburg ligt al decennia hoger dan gemiddeld. De problematiek van deze regio s hangt samen met het sterk gekrompen aandeel van de werkgelegenheid in de industrie. Dat was weliswaar een landelijke ontwikkeling, maar onderzoek toont aan dat deze krimp in de economisch zwakke regio s samengaat met een grotere dynamiek van baancreatie en baanvernietiging dan in de rest van het land. De grote dynamiek leidt tot een min of meer chronisch hoog regionaal werkloosheidsniveau. 2 Het UWV-document toont aan dat het doorstroompercentage van de WW naar de WWB in economisch zwakke regio s hoger ligt. Heerenveen heeft hogere doorstroompercentages dan landelijk. In Nederland was in 2011 het gemiddelde 6,1%. In onze gemeente was dit 6,9%. Het jaar daarvoor zelfs 8,6%. In het verdeelmodel wordt geen rekening gehouden met afwijkingen op de doorval. Wij krijgen voor deze afwijking dus geen compensatie. NB: Heerenveen bevindt zich in het hoogste segment (8-17%) 2 Kennismemo 12-01: Doorstroom van WW naar bijstand van het UWV d.d. 9 maart

17 4. Een hoger % laag opgeleiden Heerenveense bevolking jaar De gemeente heeft in verhouding een laag opleidingsniveau. 32,5 Laag onderwijsniveau bevolking 32 31, ,5 Laag onderwijsniveau bevolking 30 29,5 Nederland Friesland COROP Heerenveen Bron: CBS Dit is van invloed op de kosten voor bijstand. Gecombineerd met de specifieke omstandigheid dat er weinig vacatures voor laagopgeleiden zijn op onze regionale arbeidsmarkt werkt dit ons nadeel. Het komt in het verdeelmodel onvoldoende tot uitdrukking. We denken dat een betere verdeling van budgetten kan ontstaan door het opnemen van het kenmerk beschikbare vacatures voor laagopgeleiden in het verdeelmodel. In het objectieve verdeelmodel is een maatstaf laag opgeleiden opgenomen. Hier wijkt de gemeente Heerenveen in negatieve zin (d.w.z. een hoger percentage laag opgeleiden) af ten opzichte van zowel Nederland als het COROP-gebied. % laag opgeleiden beroepsbevolking Nederland Friesland Zuidoost Heerenveen Friesland 22,31% 22,53% 22,58% 23,81% Bron: CBS Statline

18 5. Hoog risico op een ongezonde bevolking Uit de zorgatlas blijkt dat de Heerenveense burgers hun gezondheid als relatief goed ervaren. Er zijn echter factoren te benoemen waaruit blijkt dat wij een relatief ongezonde bevolking hebben. Uit het armoedesignalement van het SCP 2013 blijkt dat de gezondheid van de bevolking een voorspeller is voor de kans dat iemand aanspraak moet maken op een bijstanduitkering. Ook inkomen zegt iets over deze kans. In Heerenveen wijkt deze af waardoor waarin het verdeelmodel geen rekening wordt gehouden. Zo is het gemiddelde besteedbaar inkomen in onze gemeente is per persoon. Dit is 500 euro lager dan gemiddeld in Nederland. Daarnaast is het percentage van de bevolking dat aanspraak maakt op AWBZ indicaties hoger dan het landelijk gemiddelde. Nederland Totaal: 4,8% (met verblijf: 2,1%, zonder verblijf: 2,1%) Heerenveen Totaal 6,2% (met verblijf: 2,3%, zonder verblijf: 3,9%)

19 Naast het aantal personen in een institutioneel huishouden heeft de nabijheid van instituties zoals een Jeugd GGZ-instelling en Begeleid Wonen Projecten ook een aanzuigende werking. Ook uit de stapelingsmonitor van KING blijkt dat er in onze gemeente meer samenloop van regelingen en voorzieningen is per huishouden op het gebied van Welzijn, Zorg en Onderwijs (WZO) en Welzijn & Zorg ten opzichte van bijvoorbeeld een sterk geïnstitutionaliseerde gemeente als Smallingerland. W&Z&O Heerenveen W&Z Smallingerland Bron: Stapelingmonitor KING 2013 Naast het % Awbz-indicaties is de gezondheidstoestand ook af te leiden uit het sterftecijfers en het beroep op verslavingszorg. Een hoger percentage duidt op een relatief ongezonde bevolking. Het APE onderzoeksbureau heeft bij eerder MAU- aanvragen bevestigd dat dit invloed heeft op de kosten van de bijstand. Uit bovenstaand tabel blijkt dat het sterftecijfers in de gemeente Heerenveen hoger ligt dan in onze COROP en ten opzichte van het landelijke percentage

20 AMFETAMINEPROBLEMATIEK (afwijking hoger dan landelijk gemiddelde) Bron:

21 GHB (GROTE AFWIJKING HOGER TOV LANDELIJK GEMIDDELDE) Bron: De overzichtskaarten van het GHB- gebruik wijken af van de kaarten van de regionale spreiding van de hulpvraag. Aangezien GHB pas sinds 2007 wordt geregistreerd is dit als linkerkaartje genomen in plaats van De hulpvraag voor GHB ligt in Nederland in 2012 gemiddeld op 5 per inwoners. Heerenveen is rood gekleurd en heeft het hoogste percentage

22 GOKPROBLEMATIEK (GROTE AFWIJKING TOV LANDELIJK GEMIDDELDE) Bron: Het landelijke gemiddelde van de hulpvraag voor gokken ligt zowel in 2003 op 15 en in 2012 op 14/ inwoners. Heerenveen scoort ook hierop hoger

23 6. Het aantal geregistreerde niet werkende werkzoekende (nww) Uit de cijfers van het UWV van december 2013 blijkt dat het percentage niet werkenden werkzoekenden in onze gemeente het afgelopen jaar enorm is gestegen, ook ten opzichte van de COROP gemeenten. Ook het aantal nww jongeren is hoger in vergelijking met andere gemeente. COROP-gemeenten December 2013 verschil tov vorig jaar Heerenveen 54,3% Ooststellingwerf 15,6% Opsterland 23,4% Skarsterlân 16,4% Smallingerland 34,6% Weststellingwerf 12,0% Bron: UWV basisset regionale arbeidsmarktinformatie De arbeidsmarktinfrastructuur en % uitkeringsdichtheid Het aantal arbeidsongeschikte jongeren, mensen in de WSW en WWB-ers is hoog in vergelijking met het Nederlands gemiddelde (peildatum meest recente cijfers). Nu blijkt uit onderzoek van APE dat veel Wajongers dempend werkt op de bijstand maar het potentieel Wsw en Wajong drukt na invoering van de Participatiewet wel op instroom. Hier houdt het verdeelmodel geen rekening mee. Meest recente aantallen na herindeling 2014 Aantal Wajongers: 800 Aantal WW: Aantal bijstand en IOAZ/IOAW : Aantal se Wsw: 400 Bron: gemeente Heerenveen De doelgroep waar de gemeente verantwoordelijk voor is stijgt dus door invoering van de Participatiewet met het oog het relatief hoge potentieel dat anders de Wajong en Wsw zou instromen. Ook de beoogde Wet Werk en Zekerheid die is aangenomen in de Tweede kamer heeft invloed op de instroom i.v.m. het zogenaamde weglekeffect WWB omdat de WW teruggaat naar max. 2 jaar. Gezien de grote omvang hiervan voor Heerenveen zal dit zijn doorwerking hebben

24 In onderstaand overzicht is een schatting opgenomen van het aantal participatiewetters per jaar. Jaar Aantal P-wetters* Aantal Wsw Totale doelgroep * is vanaf 2015 incl. instroom gemiddeld 30 nieuwe participatie-wetters zijnde voormalig te indiceren Wajong en Wsw Daarnaast maakten ZZP-ers in 2011 voor meer dan 11% deel uit van de werkzame beroepsbevolking. Relatief meer dan het landelijke gemiddelde. ZZP-ers belanden na beëindiging van hun werkzaamheden relatief vaak rechtstreeks in de bijstand (Zorgatlas). Dit blijkt ook uit het aantal faillissementen. Zo was in 2012 het aantal faillissementen in de regio Friesland bij voorbeeld 74% hoger dan landelijk

25 Bron: Friesland faillissementendossier.nl Bron: CBS Statline

26 Het geheel aan factoren maakt dat de Heerenveense arbeidmarktstructuur afwijkend is van het landelijk beeld. Het verdeelmodel houdt hier niet volledig rekening mee. 8. Braindrain door vertrek hoger opgeleiden Binnen onze gemeente is geen hoger onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat jongeren die hoger onderwijs willen volgen vertrekken richting plaatsen waar dit aanbod er wel is, met name Groningen (universiteit en HBO) en Leeuwarden (HBO). Veel jongeren die de gemeente hebben verlaten komen niet terug naar hun oude gemeente en er is daarom sprake van een brain drain. Deze ontwikkeling is te zien in de omvang van de groepen jarigen en jarigen in de bevolking. Leeftijdsgroep Nederland Friesland Zuidoost- Friesland Heerenveen jaar 12,21% 11,88% 11,04% 10,91% jaar 24,56% 22,16% 20,78% 21,46% Bron: CBS Statline 2013 Uit de GBA- cijfers blijkt dat van de vertrekkende inwoners in de leeftijd tussen 17 en 26 jaar, deze voor het belangrijkste deel vertrekken naar Groningen, en in mindere mate naar Leeuwarden. Het ligt voor de hand dat het hier vooral gaat om vertrek om hoger onderwijs te volgen. Eenmaal vertrokken blijven veel jongeren in Groningen (en in mindere mate in Leeuwarden) in verband met het grotere aanbod aan werk voor hoog opgeleiden daar en andere stedelijke voorzieningen

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

De gemeente Beuningen verzoekt door middel van deze brief in aanmerking te komen voor een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU) over 2014.

De gemeente Beuningen verzoekt door middel van deze brief in aanmerking te komen voor een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU) over 2014. GEMEENTE r&śĺé* BEUNINGEN Toetsingscommissie WWB Postbus 91.546 2509 EC DEN HAAG Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 21 JUL 2015 UI15.06161 llll Sarah Albers 14 024 Aanvraag IAU 20144

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Format analyse verzoek incidentele aanvullende uitkering over 2011

Format analyse verzoek incidentele aanvullende uitkering over 2011 Format analyse verzoek incidentele aanvullende uitkering over Instructie voor het invullen van dit formulier Voor welke gemeenten geldt dit formuliergeheel of ten dele? o Gemeenten met minder dan 10.000

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Datum 0 6 AUG. 2013 Betreft Verzoek Meerjarige aanvullende uitkering

Datum 0 6 AUG. 2013 Betreft Verzoek Meerjarige aanvullende uitkering Inspectie SZW Ministerie van Sociale ZaJcen en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)

Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Gemeente Tynaarlo, Drenthe Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Analyse van de oorzaak van het tekort inkomensdeel

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN BIJSTAND BLIJFT GROEIEN HET STERKST IN DE GROTE GEMEENTEN Vrijdag, 16 september 2011 Groeit de bijstand in alle gemeenten? Waar is de stijging het sterkst? De laatste resultaten vindt u hier. CBS-cijfers

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 13R.00145

RAADSINFORMATIEBRIEF 13R.00145 RAADSINFORMATIEBRIEF 13R.00145 ^ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 mei 2013 Portefeuillehouder(s) : Y. Koster Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 17 december Agendapunt : 4. Programma : 8 Werk en Bijstand Portefeuillehouder : H. Rijpstra. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 17 december Agendapunt : 4. Programma : 8 Werk en Bijstand Portefeuillehouder : H. Rijpstra. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 17 december 2015 Agendapunt : 4 Status : Informerend Programma : 8 Werk en Bijstand Portefeuillehouder : H. Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans E-mail : ckoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 1 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2011 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. Utrecht, 19 mei 2015

Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. Utrecht, 19 mei 2015 Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet Utrecht, 19 mei 2015 Inhoud 1. Financieringssystematiek Participatiewet 2. Keuze voor nieuwe model 3. Hoe werkt het multiniveau-model? 4. Proces

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

i-'l-li'i'-hliwi'-i'l

i-'l-li'i'-hliwi'-i'l Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 9 8 1 259 LV Den Haag Directie Inkomensverzekeringen e -voorzieningen Afdeling Financieringsbeleid Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie