Hendriklaan VR Harmelen. (0348) Kvk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680"

Transcriptie

1 Hendriklaan VR Harmelen (0348) Kvk Jaarverslag 2014

2 Inhoud jaarverslag Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatie Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten per 31 december Werkgebied Samenwerkingsrelaties 7 3. Bestuur toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Directeur-bestuurder Toezichthouders (Raad van Toezicht) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Boogh arbeidsre-integratie Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Beleidscyclus Boogh Planning en controlecyclus en informatievoorziening Resultaten interne audits Ervaringen klanten Adviezen cliëntenraad Toetsing functioneren De prestaties van primaire en kritische processen De acties voortkomend uit vorige directiebeoordelingen De interne en externe veranderingen Registraties Resultaat review Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 31

3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Boogh is de specialist in het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met een lichamelijke beperking en/of hersenletsel in de chronische fase. Boogh biedt als zelfstandige organisatie (opgericht in 1977) dienstverlening aan circa 900 cliënten, van wie meer dan 800 met een niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Boogh vindt plaats in de centra van Boogh, bij arbeidsre-integratie, in de Boogh in de buurts en de Booghkringen, met dienstverlening in de woonvormen, in Afasiecentrum Utrecht en bij Boogh Jongeren. De locaties zijn verspreid gehuisvest over Midden-Nederland in 35 gemeenten. Dit jaardocument betreft het boekjaar 2014 en is opgesteld conform de voorschriften jaarverslaggeving WTZi. De economische, milieu- en sociale aspecten en het beleid van de organisatie zijn in dit verslag opgenomen. Het jaarverslag is een weergave van de activiteiten van de gehele stichting. De jaarrekening wordt in zijn geheel weergegeven is een zeer enerverend jaar geweest voor Boogh. De voorbereiding van de transitie naar de gemeenten, waarin Boogh zeer actief is geweest in de inkooptrajecten van gemeenten gedurende de zomerperiode Met het resultaat dat Boogh in 35 gemeenten haar dienstverlening kan blijven aanbieden in Een mooi resultaat. Daarnaast de voorbereiding op de reorganisatie vanaf het voorjaar Waarin intensieve gesprekken zijn gevoerd met de OR en de Vakbonden om tot overeenstemming te komen over een sociaal plan en het reorganisatieplan. Een hectische, turbulente periode waarin iedereen zijn maximale inspanning heeft geleverd en waarin ook externe ondersteuning op verschillende onderdelen gedurende de lopende trajecten noodzakelijk was. We hebben het met elkaar gedaan en het jaar volbracht. Het was keihard werken in een veranderende omgeving met mooie resultaten. Het bestuur en de Raad van Toezicht bedankt iedereen extra dit jaar voor de enorme inspanningen die geleverd zijn voor het realiseren van de doelstellingen van Boogh over het jaar Hetty van Oldeniel Directeur bestuurder Boogh 1

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatie Naam van de organisatie Stichting Boogh Adres Hendriklaan 7 Postcode 3481 VR Plaats Harmelen Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Boogh is een visie gestuurde organisatie. De vormgeving van de organisatie is afgestemd op de realisatie van deze visie. Op grond van deze uitgangspunten en op grond van de strategische nota waarin de (meer)jaarlijkse doelstellingen van Boogh zijn geformuleerd en de jaarplannen is de centrale en decentrale verantwoordelijkheid vastgesteld. Bij Boogh ligt de besluitvorming in de basis van de organisatie, wat betekent dat cliënten en medewerkers een belangrijke inbreng hebben in alle aspecten van de organisatie. De organisatorische structuur van Boogh is in 2014 niet gewijzigd. Boogh is een stichting en wordt aangestuurd door een directeurbestuurder onder toezicht van een Raad van Toezicht. 2

5 Communicatieschema Boogh Toelatingen Boogh beschikt over de toelatingen begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging en behandeling. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van cliënten is formeel geregeld door de installatie van de Centrale Cliëntenraad. Deze is samengesteld uit een afvaardiging van de lokale raden. De medezeggenschap van de Centrale Cliëntenraad en de lokale raden is vastgelegd in het Reglement Cliëntenraden Boogh. De medezeggenschap van medewerkers is vormgegeven door de Ondernemingsraad. De medezeggenschap strekt zich verder uit over het brede veld van beleid tot en met planning en uitvoering van de werkzaamheden zoals deze bij Boogh plaatsvinden. De raden werken conform de eisen zoals gesteld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 3

6 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap en chronisch zieken. Cliënten van Boogh zijn volwassenen die gehandicapt geraakt zijn door: primair lichamelijke beperkingen, zoals spierdystrofie en hoge dwarslaesie; aangeboren hersenletsel, zoals bij spina bifida en infantiele encefalitis (geboortetrauma); niet-aangeboren hersenletsel, zoals traumatisch hersenletsel, beroerte, hersentumor, cerebrale infecties (meningitis), multiple sclerose, zuurstoftekort na een hart- of ademstilstand en hersenletsel door langdurige blootstelling aan giftige middelen; onbegrepen neurologische aandoeningen die tot invaliditeit leiden; psychiatrische stoornissen met bovendien een van de genoemde ziektebeelden of aandoeningen; gecombineerde problematiek op uiteenlopend gebied. De kernactiviteit van Boogh bestaat uit het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met een lichamelijke handicap en mensen met gevolgen van een hersenletsel (NAH). Vormgegeven door het bieden van begeleiding in de centra, arbeidsoriëntatie, arbeidsre-integratie, kleinschalige activiteiten in de Boogh in de buurt en de Booghkringen, activiteiten in de woonvormen, een afasiecentrum (samen met de Paraplu, ontmoetingscentrum van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte) en Boogh Activiteiten Jongeren. Per 1 januari 2014 is Stichting De Paraplu in Utrecht een onderdeel geworden van Stichting Boogh. In het najaar van 2014 heeft Boogh een vestiging geopend in Nieuwegein. Cliënten woonachtig in Nieuwegein en medewerkers van de locatie Harmelen zijn naar Nieuwegein verhuisd. De locaties Nieuwegein en Harmelen worden aangestuurd door een regiomanager en vormt een entiteit. De AWBZ-functies die Boogh uitvoert zijn begeleiding groep, behandeling groep of begeleiding of behandeling individueel. Cliënten die gebruikmaken van de dienstverlening van Boogh, begeleiding naar onbetaald werk, de dienstverlening in de woonvormen, de Boogh in de Buurt, Boogh Jongeren en de Booghkring hebben een rechtsgeldige door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) afgegeven indicatie. Per 1 januari 2015 is de functie begeleiding groep naar de gemeenten overgeheveld met fikse tariefkortingen tot -25%. Dit heeft enorm veel impact op de begroting Dat heeft 2014 het jaar van de voorbereiding op de transformatie gemaakt. In het voorjaar zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie en in de zomer zijn de gesprekken in voorbereiding op de reorganisatie en het sociaal plan gevoerd met de OR en de Vakbonden. In augustus was er overeenstemming. Duidelijk werd dat gedwongen ontslagen niet voorkomen kon worden. In dezelfde zomer van 2014 moesten ook alle aanbestedingen en contracten met de 35 gemeenten voorbereid en ingediend worden. Een buitengewone hectische zomer. Het resultaat was er wel naar: Boogh heeft in alle 13 WMO-regio s alle aanbestedingen en contracten gegund gekregen. 4

7 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, opbrengsten en personeel en per 31 december 2014 Kerngegeven Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal cliënten op basis van een ZZP met dagbesteding Aantal extramurale cliënten Aantal cliënten geplaatst in 2014 Aantal cliënten vertrokken in 2014 Aantal dagdelen dagbesteding incl. behandeling Aantal uren extramurale productie Aantal/bedrag Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productiecijfers Productie Begeleiding in dagdelen incl. behandeling Begeleiding in uren Vervoer in dagen

8 Personeel Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2014 (excl. stagiaires) 133 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2014 (excl. Stagiaires) 88,42 Verloop personeel Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 11 2,77 Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies 9 1,88 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 35 9,27 Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies 33 8,27 Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 4,22% Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar Totaal personeel 0 0 Personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies Werkgebied Boogh is een regionaal opererende organisatie in Midden-Nederland. De centra van Boogh, Boogh arbeidsre-integratie, Jongeren, Afasiecentrum Utrecht, de Booghkring en de Boogh in de buurten zijn verspreid over gemeenten in de Provincie Utrecht en Gooi & Vechtstreek Tot aan Gelderland en Zuid- en Noord-Holland. Van de gehele dienstverlening wordt door mensen uit de genoemde en aanpalende gebieden gebruikgemaakt. Boogh Arbeid begeleidt ook mensen buiten dit werkgebied. Boogh is door Zorgkantoor ACHMEA/AGIS gecontracteerd in de regio s Utrecht en t Gooi. En door zorgkantoor VGZ voor de regio Rivierenland. 6

9 2.4 Samenwerkingsrelaties De cliënten van Boogh zijn tot het moment dat zij gehandicapt geraken meestal totaal onbekend met de diverse vormen van dienstverlening, omdat zij door bijvoorbeeld een ongeval of hersenbloeding van de ene op de andere dag in een totaal andere wereld terechtkomen. Een nieuwe situatie waarin zij soms aangewezen zijn op de dienstverlening van Boogh. Cliënten bezoeken Boogh over het algemeen twee of drie dagen per week. Zij wonen in hun eigen gezin, zelfstandig of in een woonvorm. Daarmee zijn niet alleen de cliënten belanghebbenden maar ook hun familie en (mantel)zorgers. Deelname in een van de centra van Boogh Activiteiten of Boogh in de buurt maakt thuis wonen voor zowel familie als betrokkene beter mogelijk. Het is van belang om (toekomstige) cliënten goed te kunnen bereiken en de gewenste dienstverlening op hen af te stemmen. Daarom is samenwerking essentieel, zodat goed op elkaar afgestemde ketenzorg ontstaat. Zo is er een landelijk initiatief Hersenletselcentrum waarin per regio samenwerking tot stand moet komen tussen zorg, vrijwilligers en welzijnsorganisaties om tot een optimale ketenzorg te komen voor mensen met hersenletsel. En een duidelijk herkenbaar loket voor mensen met hersenletsel in de regio Utrecht te realiseren. Om revalidanten goed te informeren over arbeid aansluitend aan revalidatie, houden de arbeidsdeskundigen van Boogh arbeidsintegratie waar mogelijk arbeidsspreekuur in de revalidatiecentra De Hoogstraat, De Trappenberg, onderdeel van Merem, het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC). Deze vinden ook plaats op consultbasis. Het afasiecentrum in Utrecht is een onderdeel van Boogh. In dit centrum worden mensen met afasie onder deskundige begeleiding in staat gesteld om zich vollediger of anders te leren uiten, of om beter te leren omgaan met de beperkingen die afasie met zich meebrengt. Het afasiecentrum is in De Paraplu gehuisvest. Per 1 januari 2014 is stichting De Paraplu een onderdeel geworden van Stichting Boogh. Ook zijn in 2014 afasiecentra gerealiseerd in Amersfoort en Veenendaal. In het kader van de decentralisatie. De regiomanagers van Boogh richten zich steeds meer op gemeentes en organisaties in hun regio om zo het belang van de dienstverlening aan een specifieke groep mensen over het voetlicht te brengen. Boogh biedt zich ook in dit kader aan als onderaannemer bij welzijn, Verpleging & Verzorging, psychiatrie en gehandicaptenzorg. Carante Groep Boogh is aangesloten bij Carante Groep. Deze aansluiting is gebaseerd op een principe van dienstverlening aan Boogh enerzijds en wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring anderzijds. Boogh heeft haar specifieke inbreng in de werkgroepen ethiek en bejegening. Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) Het lidmaatschap van de VGU leidt tot samenwerking op meerdere gebieden. Zo werd deelgenomen aan het platform kwaliteit en het platform sociaal beleid en platform criminaliteit en veiligheid. 7

10 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) In de VGN wordt een actieve bijdrage geleverd in het LG-platform (platform lichamelijk gehandicaptenzorg inclusief niet-aangeboren hersenletsel). Boogh wordt vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Hersenletsel en het Hersenletselteam Utrecht door InteraktContour. Met de indicatiecommissies (CIZ) werd intensief contact onderhouden over nieuwe indicaties, maar zeker ook over de vervolgindicaties voor alle cliënten van Boogh. Het is voor alle partijen van belang dat de communicatie goed verloopt omdat de cliënt daarvan in hoge mate afhankelijk is. De contacten met het zorgkantoor gingen zowel individueel als in VGU-verband over de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de aanbesteding, de tarieven, productieafspraken, financiën, registratie, controle en de overmaat aan bedrijfsrisico s. Met accountantskantoor BDO is een contract afgesloten over de controle van de jaarrekening en de regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle. De accountantsverklaring in het kader van deze regeling is onderdeel van de MZ Controleverklaring. 8

11 3. Bestuur toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Boogh hanteert een zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht de normen in deze Governancecode onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Conform de Governancecode heeft eind 2011 de tweejaarlijkse evaluatie plaatsgevonden van de Raad van Toezicht. In 2014 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter met de directeur-bestuurder en de accountant. Boogh heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Gehandeld wordt conform de statuten en het huishoudelijk reglement. De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2014 uit vijf personen. De Raad van Toezicht heeft in 2012 een profielschets opgesteld waarin de vaardigheden c.q. capaciteiten zijn vastgelegd waaraan een lid en voorzitter van de Raad van Toezicht moeten voldoen. Dit in verband met de vacatures die gaan ontstaan per 1 januari 2015 voor een lid en een voorzitter Raad van Toezicht. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Boogh, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de leden bezoeken daarvan regelmatig de vergadering om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die effect hebben op hun toezichthoudende taak. 3.2 Directeur bestuurder Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties H.F.M. van Oldeniel Directeur bestuurder Lid Raad van commissarissen Habeko Wonen Hazerswoude Lid DB VGU Stichting Boogh wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De bestuurstaak van de directie bestaat onder meer uit het voeren van de algehele leiding over de stichting en de door de stichting beheerde centra. De taken van de directeur-bestuurder zijn opgenomen in een functiebeschrijving. Wet Normering Topinkomens (WNT) In 2014 waren bij Boogh geen personen in loondienst waarvan het gemiddeld belastbare loon hoger was dan het gemiddeld belastbare loon van ministers over

12 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Per 31 december 2014 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Naam Geslacht Functie Einde zittingsduur Herbenoembaar C.A. de Vries M Voorzitter 2014 Nee Vacature A. Reigersman M Lid 2022 Ja R.A. Boerman M Lid 2015 Nee B. van den Hoek V Lid 2019 Ja Conform artikel 12, lid 4 van de statuten treedt een lid van de Raad van Toezicht volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster af, doch uiterlijk drie jaar na zijn benoeming. Een aftredend lid is tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat een tweede herbenoeming slechts kan geschieden met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Per september 2013 is de heer Reigersman benoemd in de vacature die door het vertrek van mevrouw Van der Nat is ontstaan. Er is een vacature ontstaan na het vertrek van mevrouw Deckers. De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden met een voor Boogh maatschappelijk relevante en professionele achtergrond. In artikel 11 van de statuten staat de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht als volgt beschreven. a. zij mogen niet in dienst zijn van de stichting of personen zijn die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten of hun praktijk uitoefenen; b. zij mogen niet zijn bestuurders of personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a. van dit artikel bedoelde personen. De Raad van Toezicht vervult haar uitvoerende taak door betrokken te zijn bij de organisatie en minimaal vijf keer per jaar te vergaderen. De raad bespreekt inhoudelijke onderwerpen zodat zij goed geïnformeerd is en daardoor in staat om keuzes die gemaakt moeten worden, te kunnen beoordelen. De Raad van Toezicht vergaderde vijf keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht vergaderde in 2014 eenmaal met de Centrale Cliëntenraad en eenmaal met de Ondernemingsraad, en werd ook op die wijze op de hoogte gesteld van de gang van zaken in de organisatie. Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht zichzelf geëvalueerd en besloten meer tijd in te ruimen voor de klankbordfunctie richting de bestuurder. Tijdens elk overleg van de Raad van Toezicht wordt een inhoudelijk thema besproken om de klankbordfunctie van de Raad van Toezicht te versterken. 10

13 De volgende onderwerpen zijn besproken: strategisch meerjarenplan , reorganisatieplan en sociaal plan, toekomst (samenwerking) Boogh, jaarplan 2014, communicatie, integrale kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering en financiën (kwartaaloverzichten, begroting, jaarrekening), kwaliteit, terugkoppeling gesprekken met OR en CCR, samenwerking Raad van Toezicht en directeur-bestuurder, informatievoorziening, Integraal Management en risicomanagement. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder op basis van houding, kennis en inzet, het nakomen van de visie, gesprekken met de OR en de CCR, aangedragen onderwerpen, de begroting, de jaarrekening, de tussentijdse financiële verslaglegging, de schriftelijke voortgangsverslagen, de toekomstverslagen en het functioneringsgesprek. Het jaarlijkse gesprek tussen de externe accountant, de bestuurder, de controller en de Raad van toezicht vindt plaats in de mei vergadering. 3.4 Bedrijfsvoering Vanaf begin 2012 heeft de strategievorming voor de jaren alle aandacht gekregen. Inclusief het bijbehorende jaarplan De begroting 2014 werd door de directeur-bestuurder en de managers opgesteld. De managers dragen de verantwoordelijkheid voor het hun toegewezen deel van het budget. Het kwartaaloverzicht biedt inzicht in de inhoudelijke investeringen en de uitgaven en inkomsten. Maandelijks wordt gerapporteerd over productie, wachtlijsten, inkomsten dienstverlening, inzet en kosten personeel en ziekteverzuim. Centraal De planning en controle worden gerealiseerd door een jaarlijkse cyclus die start met de begroting, waarin zowel financieel als inhoudelijk het nieuwe jaar wordt weergegeven. Deze begroting is gebaseerd op de ervaringen in het afgelopen jaar, de realisatie van de productieafspraken en de acties uit het jaarplan De begroting is uitgewerkt aan de hand van de diverse dienstverleningsvormen en locaties. De jaarrekening en de accountantscontrole dienen als externe controle. Gedurende het jaar wordt bekeken of bijsturing van doelen en financiën wenselijk of noodzakelijk is. De Raad van Toezicht beoordeelt tussentijds de financiële resultaten op basis van kwartaaloverzichten. Er is een goed functionerend managementinformatiesysteem. Boogh wil de zeggenschap in de basis van de organisatie houden. De directeur-bestuurder, de managers, de controller en de manager HR hebben gezamenlijk overleg in het Beleidsoverleg (BO) en doen voorstellen die tot besluiten door de directeur-bestuurder moet leiden. Tevens wordt aangegeven door wie en op welk moment de besluiten genomen moeten worden. Onderwerpen worden vergezeld van vragen aan betrokkenen voorgelegd. Reacties hierop worden besproken door de directeur-bestuurder en/of de managers (samenstelling afhankelijk van het onderwerp). In de praktijk blijkt dit in bijna alle gevallen goed tot een besluit te leiden. Indien dit niet het geval is, neemt de directeur-bestuurder een besluit en motiveert dit. De directeur-bestuurder heeft periodiek werkbesprekingen met iedere manager en staffunctionaris. 11

14 Decentraal De regiomanagers en de manager arbeidsre-integratie hebben hun werkruimte in de eigen locatie, waardoor direct contact met cliënten en medewerkers bestaat. De besturingsfilosofie wordt gekenmerkt door integraal management. Relatiebeheer is een belangrijk onderdeel van de functie van regiomanager. Het onderhouden van externe contacten door de regiomanagers is een belangrijk middel om bekendheid te geven aan de dienstverlening van Boogh en deze te vergroten en de uitvoering van plannen te realiseren. De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de dienstverlening in hun regio. Boogh wil in de gehele regio herkenbaar zijn door haar werkwijze. Dit betekent dat onderlinge afstemming moet plaatsvinden over de werkwijze op basis van de visie, missie en de voortdurende controle daarop. Conform de vastgestelde regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle zijn de managers verantwoordelijk voor de controle op de geldige indicaties, een juiste en tijdige aanlevering van de geleverde prestaties en aanwezigheid en actualisatie van de dienstverleningsovereenkomsten. Bewaking vindt plaats op centraal en decentraal niveau. De inrichting van de interne administratieve bedrijfsvoering en rapportage om op een inzichtelijke wijze verantwoording over financieel beheer, rechtmatige indicaties, geboden dienstverlening, maandelijkse prestatieverantwoording, wachtlijst en wachtlijstbeheer af te leggen, wordt centraal aangestuurd. Toekomst Boogh en bedrijfsrisico s Boogh heeft sterk en direct te maken met een veranderende context en externe omgeving. De impact van de decentralisatie van het overheidsbeleid voor de functie begeleiding naar de lokale overheden per 1 januari 2015, waardoor nieuwe vragen en antwoorden ontstaan, nieuwe samenwerkingspartners, nieuwe opdrachtgevers en tegen lagere kosten explicietere prestaties en resultaten geleverd moeten worden, is hier een duidelijk voorbeeld van. Deze ontwikkelingen vragen veel inspanning en veerkracht van een organisatie. Dit vraagt ook pro activiteit, ondernemerschap, anticiperen en flexibiliteit. Voor de voorbereiding van deze transitie van een volledige AWBZ gefinancierde organisatie naar een organisatie die door diverse subsidiestromen gefinancierd gaat worden heeft Boogh begin 2012 het traject InvoorZorg! ingezet. Gericht op product en marktontwikkeling en marketing. Boogh onderkent hierin de volgende risico s: De afbouw van de AWBZ naar de WLZ. De overheveling van AWBZ- naar WMO-financiering voor de functie begeleiding groep per 1 januari Deze decentralisatie naar de gemeenten betekent voor Boogh dat zij met 35 gemeenten zaken moet gaan doen tegen substantieel lagere tarieven.. De bezuinigingen van de regering in de langdurige zorg treffen de cliënten direct. Een krimpscenario in Financiële druk op de vervoerstarieven vanaf Een sterker wordende concurrerende markt. Het CIZ gaf in 2013 een beperkter aantal indicaties af in volume. 12

15 Deze constatering heeft om een zeer proactieve houding gevraagd door: actief betrokken te zijn bij de acties die op landelijk en regionaal niveau gevoerd worden over de gevolgen van de genomen en te nemen maatregelen; aandacht te blijven vragen voor de specifieke dienstverlening aan mensen met nietaangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap en voor de kosten daarvan; het opstellen en uitvoeren van een reorganisatieplan: de organisatie inhoudelijk op een realistische wijze aan te passen aan deze toekomstvisie en het bijbehorende budget; het opstellen en uitvoeren van een sociaal plan in overeenstemming met de vakbonden (en OR); haar grote deskundigheid op het gebied van begeleiding aan mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap beter voor het voetlicht te brengen. Deze deskundigheid gaat gepaard met een moreel besef over de juiste wederzijdse bejegening, een door cliënten zeer gewaardeerde werkwijze; zich aan te bieden als onderaannemer bij intramurale organisaties, Wmo-loketten, bedrijven en particulieren, zodat de dienstverlening van Boogh voor hun cliënten, werknemers of gezinsleden toegankelijk wordt; voortdurend de specifieke positie van haar (toekomstige) cliënten onder de aandacht te brengen; de samenwerking met collega s nog meer wederzijds te benutten in de keten; te blijven innoveren. 3.5 Cliëntenraad Samenstelling Centrale Cliëntenraad Naam Geslacht Functie Vertegenwoordiging namens P.Bark M Voorzitter Boogh Baarn A.de Vente M Vice vz Boogh Baarn E.Bosch M Lid Boogh Utrecht W.Keller V lid Boogh Utrecht T. Kwant V Lid Boogh Amersfoort W. van Kalleveen M Lid Boog Amersfoort B. Schoo M Lid Boogh Veenendaal H. van Amersfoort M Lid Boogh Veenendaal M.J.Visser M Lid Boogh Harmelen S. Vermaesen V Lid Boogh Harmelen I. Blacquiere V Lid Afasiecentrum/de Paraplu R.Vink/A.Koelwijn V lid Afasiecentrum De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit door de lokale cliëntenraden gekozen vertegenwoordigers en werkt conform het bij Boogh opgestelde Reglement Cliëntenraden. De lokale raden vergaderen frequent. Eén keer per maand wordt in het bijzijn van de regiomanager vergaderd. De Centrale Cliëntenraad kwam vier keer een dag bijeen voor een vergadering. De CCR vergaderde daarnaast met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De raad wordt door de een medewerker van de LSR begeleid, Corinne Meijboom. De directeurbestuurder nam in het verslagjaar vier keer deel aan de vergadering van de Centrale Cliëntenraad. 13

16 Boogh faciliteert de CCR. Voor de CCR wordt een budget opgenomen in de begroting. De periodieke kwaliteitsonderzoeken zijn openbaar voor de CCR. De lokale raden en de centrale raad hebben personele ondersteuning. Middelen zoals vervoer van en naar vergaderingen en vergaderruimtes worden ter beschikking gesteld. 3.6 Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Naam Geslacht Functie Vertegenwoordiging namens Y. Hogervorst V voorzitter Boogh Activiteiten Harmelen P. van Rooijen V lid Boogh Activiteiten Utrecht T. Bleumink V lid Boogh Activiteiten Amersfoort T. Baha V lid Boogh Activiteiten Veenendaal P. van Veen M lid Boogh Activiteiten Baarn M. van Agthoven V lid Boogh Arbeid + medewerkers centraal bureau A. Mentink V Ambtelijk secretaris De volgende onderwerpen kwamen in 2014 tijdens de OR vergaderingen aan bod: Advies op het voornemen van de directie tot reorganisatie; Financiën: de OR heeft de jaarrekening 2013, begroting 2014 en het jaarplan van Boogh voor 2014 ter kennisname ontvangen en met de directeur-bestuurder doorgenomen. De OR ontvangt per kwartaal de exploitatieoverzichten. Ter verduidelijking van deze stukken wordt de controller in de vergadering uitgenodigd. Het Jaarplan wordt gedurende het jaar nog twee maal besproken. Om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven, worden diverse geledingen vanuit Boogh uitgenodigd om de OR te informeren over op stapel zijnde nieuwe regelingen/ontwikkelingen zoals personeelszaken en controller. Bijeenkomst met de Raad van Toezicht De OR heeft 1 x per jaar een overleg met de Raad van Toezicht, de volgende onderwerpen zijn besproken: nieuwe soorten dienstverlening, ontwikkelingen binnen en buiten Boogh en de toenemende werkdruk. De OR is tevens betrokken geweest bij sollicitaties voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht. De ondernemingsraad kwam in 2014 in totaal twaalf keer bijeen, waarvan vijf keer met de directeur-bestuurder en één keer met twee leden van de Raad van Toezicht. 14

17 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In het eerste half jaar van 2012 is het strategisch meerjarenbeleidsplan tot stand gekomen. Als uitkomst van de eerste analyses in het Invoorzorg! traject. Met als titel 'Boogh in transitie'. De decentralisatie van de landelijke rijksoverheid naar de lokale overheid de gemeente op het gebied van werk en inkomen en de functie begeleiding groep heeft een grote impact op Boogh als organisatie. Deze transitie heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, stakeholdersmanagement, cultuur en continuïteit van de organisatie op de middellange termijn. Het jaarplan van de stichting in 2014 vormt het perspectief voor de jaarplannen van de managers van de centra, Boogh arbeids re-integratie en de Paraplu en de ondersteunende diensten, die de beleidsvoornemens voor een geheel jaar bevatten. Alle jaarplannen zijn SMART geformuleerd. Met, als het enigszins kan, normen of prestatie-indicatoren. De directeur-bestuurder stelt de jaarplannen vast. Vervolgens vormen de jaarplannen een mooie basis om integraal en transparant verantwoording af te leggen over de voortgang van de doelbereiking en gerealiseerde prestaties. Boogh heeft vijf strategische positioneringen afgeleid vanuit het meerjarenbeleid. Te weten: Boogh is dé specialist in begeleiding van mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking bij tijdsbesteding, (vrijwilligers)werk en arbeidsre-integratie om te kunnen participeren in de maatschappij. Boogh biedt een breed en gevarieerd dienstenpakket. De keuze van de cliënt vormt het hart van de dienstverlening. 1. Boogh is een bekend en sterk merk. Stakeholders (incl. gemeenten), verwijzers, professionals, collega-aanbieders, potentiële cliënten, medewerkers en vrijwilligers kennen Boogh en weten Boogh te vinden. 2. Boogh is een betrouwbare samenwerkingspartner in de keten van zorg- en dienstverlening voor alle betrokken partijen en stakeholders (incl. gemeenten). 3. Boogh heeft een gezonde bedrijfsvoering en is gericht op continuïteit van de organisatie. 4. Boogh is een aantrekkelijke werkgever die deskundige medewerkers en vrijwilligers bindt en betrokken houdt. 4.2 Boogh arbeidsre-integratie Samenwerkingsrelaties Boogh arbeidsre-integratie Om revalidanten goed te informeren over arbeid aansluitend aan revalidatie houden de arbeidsdeskundigen van Boogh Arbeidsre-integratie maandelijks een arbeidsspreekuur in de revalidatiecentra, De Trappenberg, onderdeel van Merem, het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC) en op aanvraag bij Vesalius hersenletselkliniek, onderdeel van Altrecht. Boogh arbeidsre-integratie heeft een uitgebreid netwerk van o.a. bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij zijn de verwijzers van potentiële klanten voor re-integratie en onderzoek. Het jaar 2014 is voor arbeidsre-integratie beter verlopen dan In het eerste kwartaal is een portfolio gemaakt en verspreid onder opdrachtgevers als UWV, werkgevers en 15

18 letselschademaatschappijen, maar ook onder bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen uit het relatiebestand van Boogh arbeidsre-integratie. De omzet in het jaar 2014 bedraagt ,-. Daarmee heeft Boogh arbeidsre-integratie in dit jaar een bescheiden winst gemaakt. De verhouding inkomsten vanuit UWV en opdrachtgevers was 35% - 65% t.o.v. 50% - 50% vorig jaar. In het verslagjaar zijn onderstaande trajecten goedgekeurd. De verdeling is als volgt: Trajecten sociale activering via aanbesteding UWV; 9 Arbeidsdeskundig onderzoek; 13 t.o.v. 10 in 2013 Arbeidsoriëntatie; 2 t.o.v. 7 in De vraag van de opdrachtgevers is veranderd. Cognitieve onderzoek; 8 t.o.v. 10 in 2013 Coaching traject via aanbesteding UWV; 1 Loopbaantrajecten, veelal onderdeel van een re-integratietraject; 24 t.o.v. 19 in 2013 Re-integratietrajecten (IRO) UWV; 21 t.o.v. 28 in 2013 Re-integratietrajecten letselmaatschappijen / outplacement werkgevers; 5 Re-integratietrajecten 1 e en 2 e spoor; 42 t.o.v. 29 in 2013 Trajecten persoonlijke ondersteuning (jobcoach) UWV; 10 t.o.v. 13 in 2013 Trajecten persoonlijke ondersteuning (jobcoach) werkgevers; 16 t.o.v. 12 in 2013 In 2014 heeft Boogh Arbeidsre-integratie 28 arbeidsspreekuren voor revalidatiecentra uitgevoerd. Op de eigen locatie hebben 22 arbeidsspreekuren plaatsgevonden. 23 van deze arbeidsspreekuren hebben geleid tot een traject. Er vinden regelmatig adviesgesprekken met werkgevers plaats. De arbeidsdeskundige van Boogh Arbeidsre-integratie adviseert de werkgevers o.a. over de dossieropbouw van zieke werknemers en de in te zetten acties vanuit de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering Poortwachter. Algemeen beeld: In 2014 zijn in totaal 155 trajecten beëindigd. Een deel van deze trajecten was reeds gestart in Sommige klanten hebben meerdere trajecten doorlopen, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek en een re-integratietraject spoor 1 en 2 of loopbaanoriëntatie als onderdeel van een IRO of traject sociale activering gefinancierd door UWV. In 2014 is een nieuw product ontwikkeld, de CH-Q training. Dit is een loonbaaninstrument welke door Boogh Arbeidsre-integratie is doorontwikkeld voor werkzoekenden/werknemers met hersenletsel. Twee medewerkers van Boogh Arbeidsre-integratie zijn opgeleid tot trainers van de CH-Q methode. De unieke loopbaanmethode is bedoeld voor mensen die zich willen (her)oriënteren op hun loopbaan. Een loopbaantraining volgens CH-Q werkt vanuit een holistisch perspectief. Werk, gezin, hobby s, interesses, informele werkervaring en eventuele zorgtaken: alles wordt meegenomen. In een groep van vier tot zes personen wordt gewerkt aan het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten, loopbaanwensen en mogelijkheden. Deelnemers doen waardevolle inzichten op over zichzelf en werken aan een concreet actieplan en portfolio om loopbaanwensen in praktijk te brengen. De focus in deze training ligt op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. De training is vormgegeven volgens het Zwitserse kwaliteitsmodel CH-Q. Het model is gericht op zelfmanagement vanuit competenties en het nemen van concrete stappen in je loopbaan. De methode gaat uit van het verzamelen van bewijzen voor aanwezige competenties en vaardigheden en dit wordt aan de groep gepresenteerd. De groep zorgt voor stimulans en iedereen is een spiegel en coach voor elkaar. De twee eindproducten, het actieplan en het portfolio worden aan het einde 16

19 van de training door een externe assessor beoordeeld. Het maken en presenteren aan de groep van een actieplan, het concreet maken hiervan en de feedback van de deelnemers maken dat de deelnemer werkelijk de beoogde stap gaat zetten. De training wordt vormgegeven in een vijftal sessies van 5 uur, met daarnaast een vergelijkbaar aantal uren zelfwerkzaamheid. Praktische en theoretische oefeningen wisselen elkaar af. Tevens wordt er, in de manier van trainen, rekening gehouden met de aanwezige cognitieve beperkingen en de belastbaarheid van de deelnemer. Aan het einde krijgt de deelnemer een officieel certificaat dat aangeeft dat men in staat is loopbaancompetenties duurzaam te managen en in acties om te zetten. Overige activiteiten Boogh Arbeidsre-integratie Boogh Arbeidsre-integratie was aanwezig op: Het hersenletsel congres Het NvVA congres Het symposium Gluren bij de buren De publieksdag van de Hersenstichting Het loopbaancongres van Noloc Het BOW congres Het BOW keurmerk is verlengd. Een van de medewerkers van Boogh Arbeidsre-integratie heeft actief geparticipeerd in het project Integrale dienstverlening voor met name het onderdeel arbeidsparticipatie.. Boogh Arbeidsre-integratie houdt elk kwartaal een extra overleg met het team. In deze kwartaal overleggen worden o.a. de volgende onderwerpen besproken: omzetcijfers, nieuwe trajecten/opdrachtgevers, caseloads, aantal plaatsingen, facturabele uren, optimaliseren van werkprocessen, maar bovenal wordt de strategie bepaald, koers uitgezet/bijgesteld conform de markteisen. Vijf maal per jaar houden de medewerkers Arbeidsre-integratie een intervisiebijeenkomst waarbij ook externe consulenten aanwezig zijn. Boogh Arbeidsre-integratie zet vaak werkervaringsplaatsen in. In 2014 hebben 15 werkzoekenden een werkervaringsplaats binnen Boogh gedaan. 8 werkzoekenden hebben gebruik gemaakt van een werkervaringsplaats bij andere werkgevers. 4.3 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem De review op het kwaliteitssysteem is een belangrijke schakel in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit onderdeel van het jaarverslag beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem om ervoor te zorgen dat dit bij voortduring geschikt en doeltreffend is. Deze beoordeling houdt ook in dat de kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn en de noodzaak tot verbetering of wijziging van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld is. Hieronder vallen ook het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen. 17

20 Het resultaat van de beoordeling bestaat uit besluiten en maatregelen voor: verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen; verbetering van de zorg en de ondersteuning naar aanleiding van de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten; de behoefte aan middelen. Deze beoordeling is opgenomen in de Planning & Control cyclus. Het proces Planning en Control is opgenomen in het digitale handboek van Boogh onder beleidsprocessen. Door het werken met het KMS worden werkzaamheden systematisch uitgevoerd, waarbij regelmatig evaluaties plaatsvinden en plannen worden bijgesteld. De werkzaamheden worden systematisch uitgevoerd volgens de PDCA-cyclus van Deming. Door continue op alle aspecten van de bedrijfsvoering met de PDCA-cyclus te werken, werkt Boogh systematisch aan verbeteren van kwaliteit. Boogh is gericht op ontwikkeling en daarmee op kwaliteitsverbeteringen. Deze review vindt plaats aan de hand van diverse kwaliteitsregistraties en documenten. Vanuit de diverse registraties en verbeteracties hieruit voortkomend, worden corrigerende dan wel preventieve maatregelen genomen. De status van preventieve en corrigerende maatregelen worden in deze directiebeoordeling genoemd in de diverse paragrafen. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de preventieve en corrigerende maatregelen naar tevredenheid worden opgepakt worden. Met behulp van deze beoordeling over het jaar 2014 kunnen speerpunten opgesteld worden voor Boogh, welke meegenomen worden in het actiejaarplan behorende bij het meerjarenbeleidplan. Boogh hecht veel waarde aan hoge kwaliteit en spant zich telkens in om het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem op een excellent niveau te krijgen en te behouden. Boogh voldoet ruimschoots aan de eisen die gesteld worden aan het invulling geven aan het kwaliteitssysteem. De certificering is gericht op organisaties die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan mensen met een handicap. Boogh is de specialist in het begeleiden van mensen met hersenletsel en/of mensen met een lichamelijke beperking in tijdbesteding, leren, (vrijwilligers)werk en betaalde arbeid in Midden-Nederland. In maart 2014 heeft er een jaarlijkse controle-audit van de HKZ plaatsgevonden door de externe auditor. Er is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van het certificatieschema, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen. 4.4 Beleidscyclus Boogh Jaarplannen en planmatig werken Jaarplannen zijn op stichtingsniveau en op alle bedrijfsonderdelen beschreven. Op basis van eenzelfde format, ingedeeld op basis van de BusinessBalanceScoreCard (cliëntenperspectief, medewerker perspectief, intern proces, financieel perspectief en innovatie en kwaliteitsregistraties). Tevens is de PDCA-cyclus opgenomen. 18

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie