Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 www.pclede.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens Historiek Missie en kritische doelstellingen Missie en visie van het centrum Kritische doelstellingen Doelgroepen Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch verzorgingstehuis Officiële samenwerkingsverbanden Partner in een aantal zorgvernieuwingsprojecten Raad van Bestuur Organogram 14 3 Beleidsdomeinen Algemeen beleid: nieuw beleidsplan Excellente mensgerichte zorg Medisch en therapeutisch beleid Medisch beleid Therapeutisch beleid Verpleegkundig en paramedisch beleid Personeelsbeleid Vormingsbeleid Pastoraal en ethisch beleid Pastoraal beleid Ethisch beleid 30 4 Belangrijke gebeurtenissen en hoogtepunten Nieuwe overeenkomst in verband met erkenning, exploitatie en eigendom Het elektronische patiëntendossier Lilly Reintegration Award: Eén, twee, drie? Open Monumentendag: Goede zorgen goed besteed Sluiting van wasserij en naaikamer Masterplan ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis geactualiseerd Bouw van aanleunflats voor ex-psychiatrische patiënten Verlenging erkenning van het PVT 44 5 Samenvatting van het jaarverslag van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Geestelijke gezondheidszorg Algemeen Instellingsnieuws Ouderenzorg 49

3 Een mens wordt gered doordat hij een eerste stap zet. En dan nog een volgende stap. Het is steeds dezelfde stap, maar je moet hem wel zetten. An t o i n e d e Sa i n t-ex u p é r y 1I Inleiding In 2009 werd een belangrijke bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. Nadat in juni 2008 de laatste zusters Maricolen het klooster te Lede hadden verlaten, werd in het voorjaar van 2009, tussen de vertegenwoordigers van diverse bij eigendom en beheer betrokken VZW s, een definitieve regeling bereikt voor het toekomstige beheer van eigendom en exploitatie van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. Dit akkoord maakt de weg vrij voor de verdere uitbouw en vernieuwing van het centrum. Het strategisch plan dat in 2008 werd geformuleerd, werd in 2009 vertaald in een nieuw beleidsplan met als titel excellente menswaardige zorg. Excellente menswaardige zorg dient te worden geleverd in een helende omgeving. Het masterplan voor de modernisering van de campus te Lede werd dan ook geactualiseerd. Architectuur en een huiselijk interieur kunnen o.i. een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel. Hedendaagse en menswaardige technologie zijn hierbij bijzondere hulpmiddelen. In 2009 werd het project IZOPROC, wat staat voor informatisering van de zorgprocessen, opgestart. Hierbij wordt na een grondige analyse en doorlichting van het zorg- en behandelproces een geïnformatiseerd en integraal patiëntendossier gecreëerd. Op vlak van zorgvernieuwing werden de therapeutische projecten, het transversaal overleg, het voedingsproject gecontinueerd en werd ook het project kwaliteit en patiëntveiligheid verder geïmplementeerd. In samenwerking met de VDAB en een aantal partners uit de geestelijke gezondheidszorg in de regio werd ook het project Tender opgestart. Tijdens de maand juni 2009 werd het Psychiatrisch Verzorgingstehuis gevisiteerd door de inspecteurs van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het PVT bekwam van het Vlaams Agentschap een nieuwe erkenning tot Het was trouwens een belangrijk jaar voor het Psychiatrisch Verzorgingstehuis want ook het VIPA verleende een principieel akkoord voor de realisatie van de nieuwbouw PVT te Dendermonde. Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 13 september 2009 opende ons centrum zijn deuren. We mochten heel wat enthousiaste bezoekers ontvangen. Op 9 oktober 2009 namen we met diverse projecten deel aan de Lilly Reintegration Award en de viering van de werelddag van de geestelijke gezondheid. Werken aan een positieve beeldvorming en een inclusief beleid werden hiermee vertaald in concrete acties op het terrein en blijven belangrijke opdrachten voor de toekomst. In dit jaarverslag vindt u verder ook nog heel wat basisgegevens en cijfermateriaal terug over de dagelijkse werking en de belangrijkste beleidsdomeinen. Een aantal hoogtepunten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden uitvoerig beschreven. We voegen ook een korte samenvatting toe uit het jaarverslag van de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Wij willen onze dank en appreciatie uiten naar alle medewerkers die zich het afgelopen jaar dagelijks met hart en ziel hebben ingezet voor het welbevinden van onze patiënten en bewoners alsook aan al diegenen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd bij het tot stand komen van dit jaarverslag. If you can dream it, you can do it. Veel leesgenot De directie. 3

4 2I Basisgegevens 2.1 Historiek Nadat de zusters Maricolen in 2008 hun klooster te Lede verlaten hebben, werd in 2009 opnieuw een belangrijke bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van het Psychiatrisch Centrum. In de loop van dit jaar hebben de zusters en hun vertegenwoordigers zich immers teruggetrokken uit de bestuursorganen van de diverse VZW s die betrokken zijn bij de eigendom en het bestuur van het Psychiatrisch Centrum. De Zusters Maricolen waren de stichters van het centrum. We geven hier een beknopt overzicht van de historiek vanaf de stichting tot heden. De stichting van de Zusters Maricolen in 1663 Een vrome begijn uit Dendermonde, Anna Puttemans, en de jonge prior van de karmelieten Pater Herman a Sancto Norberto stichtten op 19 maart 1663 in Dendermonde een familie van vrome jonge dochters die later zouden uitgroeien tot de Zusters Maricolen. Zij vonden hun inspiratie in het leven en het werk van Theresia van Avilla, de hervormster van de Karmelieten. Aanvankelijk richtten de Zusters Maricolen zich in Dendermonde vooral naar de opvang en zorg van oudere vrouwen. Later waren ze ook actief in de Burgerlijke Godshuizen. Tussen 1804 en 1856 waren ze ook actief betrokken in de krankzinnigenzorg van de Stedelijke Overheid te Dendermonde. Ook het huidige Woon- en Zorgcentrum Huize Mariatroon in de Brusselsestraat te Dendermonde werd opgericht door de Zusters Maricolen. De oprichting van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Lede Op 26 juni 1845 kochten de zusters Maricolen een kasteel van de familie Hellinkx (cfr. Hellinckxwegel) te Lede. De zusters openden hier in Lede op 28 december 1845 een gesticht waar zij zich inzetten voor de krankzinnigen. Men begon met 12 mannelijke patiënten die van Dendermonde naar Lede werden overgebracht. Lang zouden deze hier niet blijven want kort na hun aankomst werden ze overgebracht naar de Broeders van Liefde in Gent. Men opteerde ervoor om vanaf dan enkel nog vrouwelijke patiënten op te nemen. Op 19 mei 1848 werd de eerste vrouwelijke patiënt opgenomen. De officiële goedkeuring voor het gesticht dateert van 9 november Pas in 1989 werd beslist om opnieuw mannelijke patiënten op te nemen. Momenteel worden ongeveer evenveel vrouwen als mannen opgenomen. Van krankzinnigengesticht naar ziekenhuis Met het verschijnen van de wet op de ziekteverzekering (1963), de wet op het beheer van de goederen van de patiënten (1964) en de ziekenhuiswet zou er heel wat veranderen. Algemeen kan men stellen dat de psychiatrische ziekenhuizen vanaf 1960 een ware metamorfose ondergingen. Het is in deze periode dat het ziekenhuis ook zijn huidige naam krijgt. Het ziekenhuis in Lede had in haar bestaan al verschillende namen gehad zoals Maison de santé à Lede, Gezondheidshuis en Krankzinnigengesticht. In 1966 koos men resoluut voor de naam Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods. De naam verwijst naar de bijzondere verering sinds 1414 van Onze Lieve Vrouw te Lede als de Zoete Nood Gods. De overdracht van het ziekenhuis te Lede aan de Broeders van Liefde Vanaf de stichting is er een nauwe samenwerking geweest tussen de Zusters Maricolen en de Broeders van Liefde. De Broeders van Liefde zijn steeds nauw betrokken geweest in het beheer van de VZW Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods en hadden er meerdere bestuursmandaten. Op 1 juli 1997 werd overeengekomen om de volledige exploitatie van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods over te dragen aan de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Op 26 november 1999 kreeg het ziekenhuis opnieuw een erkenning voor opname van patiënten in het kader van de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

5 5

6 In de loop van de maand juni 2008 hebben de laatste twee zusters het klooster te Lede verlaten. Het kloostergebouw was veel te groot geworden voor de nog aanwezige zusters en niet meer aangepast aan de stijgende zorglast. De meeste zusters vonden intussen een nieuw onderkomen in het Woon- en Zorgcentrum Avondzon te Erpe-Mere. Sinds een aantal jaren zijn dus diverse VZW s betrokken bij het bestuur van het Psychiatrisch Centrum. Op 18 maart 2009 werd tussen de VZW Beheer Zusters Maricolen van Dendermonde, de VZW Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods en de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde een definitief akkoord bereikt in verband met eigendommen en exploitatie van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. De erkenning van zowel het ziekenhuis als het PVT werd definitief overgedragen aan de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Het ziekenhuis kan in de toekomst ook beschikken over de terreinen en gebouwen van het klooster van de Zusters Maricolen. De Zusters Maricolen en hun vertegenwoordigers hebben zich teruggetrokken uit de beheersorganen van de diverse VZW s en zijn vervangen door leden en bestuurders uit de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Terug naar Dendermonde Op 8 april 2009 verleende het VIPA een principieel akkoord voor de bouw van een psychiatrisch verzorgingstehuis te Dendermonde. De stad Dendermonde heeft op 18 september 2009 de bouwvergunning afgeleverd. Niets staat nu nog de realisatie van dit project en de terugkeer naar Dendermonde in de weg. De cirkel is rond. Voor een uitgebreide historiek verwijzen wij graag door naar onze website (Psychiatrisch Ziekenhuis / Algemeen / Historiek / Historiek uitgebreid onderaan de webpagina). 2.2 Missie en kritische doelstellingen Missie en visie van het centrum Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters vormen we een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, dienstbaarheid, transparantie, innovatie, creativiteit en geborgenheid dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij deskundige en professionele begeleiding. Wij zorgen voor psychiatrische patiënten, volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe problematiek, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen, verdienen onze bijzondere aandacht. Een mensgerichte organisatie, een holistische mensvisie, een aangepaste omgeving met aandacht voor ruime toegankelijkheid, vormen hiervoor het kader. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het dragelijk maken van psychische stoornissen voor patiënten, bewoners en hun leefomgeving opdat aldus patiënten competenties verwerven of ontwikkelen die de basis vormen voor hun emancipatie en hun maatschappelijk geïntegreerd functioneren. We doen maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de patiënt en zijn omgeving om zo gebruik te maken van de minst ingrijpende behandeling om ten aanzien van de vastgestelde problematiek het gewenste effect zo maximaal mogelijk te bereiken. Onze zorg voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en is practice of evidence based. We dragen ook zorg voor elkaar en stimuleren onze medewerkers om zich professioneel continu verder te bekwamen. Wij werken actief samen met andere zorgactoren in de regio bij de uitbouw van instellingsoverschrijdende zorgprogramma s door het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen.

7 2.2.2 Kritische doelstellingen Centraal stellen van de patiënt of de bewoner en zijn omgeving, uitgaand van een maximale participatie, integratie en vermaatschappelijking. Christelijk geïnspireerd volgens de waarden van de Stichter en de spiritualiteit van de congregatie. Aanbieden van een optimale zorg binnen een goede personele en materiële omkadering en met oog voor de toegankelijkheid en de financiële leefbaarheid. Bieden van zorg op maat met openheid voor nieuwe noden en actieve inzet naar de meest zwakke groepen. Aanbieden van een kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg in een geest van dienstbaarheid. Bouwen aan een goed gestructureerde en mensgerichte werk- en leefgemeenschap waarbij het welzijn van iedere medewerker, bewoner en patiënt belangrijk is. Actief samenwerken met andere zorgactoren bij de uitbouw van zorgprogramma s en zorgnetwerken. Positief beïnvloeden van het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg. Positief beïnvloeden van de beeldvorming rond de persoon met een geestesziekte en rond de geestelijke gezondheidszorg. 2.3 Doelgroepen Er is een aanbod voor diverse doelgroepen. De belangrijkste daarbij zijn: Schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Stemmingsstoornissen. Stoornissen door middelengebruik. Dementie en andere cognitieve stoornissen. Eetstoornissen Psychiatrisch ziekenhuis Het Psychiatrisch Ziekenhuis richt zich naar volwassenen en ouderen met diverse acute of chronische psychiatrische aandoeningen en biedt intensieve specialistische behandeling en begeleiding. Het Psychiatrisch Ziekenhuis heeft de volgende afdelingen: Egidius Esperanza 2 Emmaüs (daghospitaal) Esperanza 0 Esperanza 1 Providentia Theresia Afdeling Egidius Opname en behandeling van patiënten (volwassenen) met alcohol/verslavingsproblemen. Functies: opname, diagnostiek, ontwenning en behandeling, ontslagvoorbereiding. Verblijfsduur: maximum 3 maanden. Capaciteit: 20 A en 10 T. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Herman Van Wesemael Hoofdverpleegkundige: mevr. Sigrid Van Lierde Maatschappelijk werker: dhr. Dirk Van Herreweghe Psychologe: mevr. Elke Roose Ergotherapeut: dhr. Lieven Van Lierde 7

8 Afdeling Esperanza 0 Crisisopname en intensieve behandeling van patiënten (volwassenen) met diverse, acute psychiatrische aandoeningen inclusief gedwongen opnames. Functies: opname en crisisopvang, diagnose en indicatiestelling, kortdurende intensieve zorg en behandeling, doorverwijzing, ontslagvoorbereiding. Capaciteit: 24 A. Verblijfsduur: crisisbedden: enkele dagen, afdeling: maximum 45 dagen. Beschermingsgraad: gesloten. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Geert De Bruecker Hoofdverpleegkundige: dhr. Pieter De Backer Maatschappelijk werker: mevr. Sofie Lalmant Psychologe: mevr. Barbara Vaneeckhout Ergotherapeut: mevr. Nele Dedeurwaerder Afdeling Esperanza 1 Opname en behandeling van patiënten (volwassenen) met acute psychiatrische aandoeningen. Functies: opname, diagnostiek, kortdurende behandeling, ontslagvoorbereiding. Klinische doelgroep: volwassenen vnl. met stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen, inclusief borderline. Capaciteit: 23 plaatsen (16A + 6T + 1 an). Verblijfsduur: 3 maanden tot maximum 1 jaar. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Elke Lievens Hoofdverpleegkundige: mevr. Vanessa Deroubaix Maatschappelijk werker: mevr. Nicky D Hauwe Psychologe: mevr. Greta Van Damme Ergotherapeut: dhr. Peter Van den Berghe Afdeling Esperanza 2 Opname en behandeling van ouderen met diverse psychiatrische aandoeningen (gerontopsychiatrische aandoeningen, met uitsluiting van dementiële beelden en cerebro-organische aandoeningen). Functies: opname, diagnosestelling, (voortgezette) behandeling, activering, training, resocialisatie en rehabilitatie, ontslagvoorbereiding. Capaciteit: 23 T-bedden. Verblijfsduur: 3 maanden tot maximum 2 jaar. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Elke Lievens Hoofdverpleegkundige: mevr. Leen Ruyssinck Maatschappelijk werker: mevr. Cindy Renneboog Psychologe: mevr. Roos Crabbe Ergotherapeut: mevr. Sara Schockaert Afdeling Providentia Deze zorgeenheid bestaat uit twee units namelijk: Unit 1: voortgezette behandeling van patiënten (volwassenen) met diverse, langdurige en complexe psychiatrische aandoeningen. Klinische doelgroep: chronisch psychiatrische patiënten waarvan enkelen met aanhoudend storend gedrag. Een aantal patiënten verblijven hier in afwachting van een transfer naar een meer aangepaste voorziening: PVT, rustoord, Vlaams Fondsvoorziening, enz. Functies: behandeling, begeleiding, activering, training, ontslagvoorbereiding, Capaciteit: 17 T. Verblijfsduur: maximum 2 jaar. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: dhr. Paul De Leeuw Maatschappelijk werker: dhr. Stijn Claus Psychologisch assistente: mevr. Soen Bauters Psychologe: mevr. Roos Crabbe Ergotherapeute: mevr. Sabine De Schepper Unit 2: voor opname en voortgezette behandeling van patiënten (volwassenen) met een eetstoornis. Klinische doelgroep: patiënten met eetstoornissen voornamelijk anorexia nervosa en boulemia nervosa. Functies: opname, observatie, behandeling, voedingsmanagement, activering, training, ontslagvoorbereiding, Verblijfsduur: maximum 3 maanden. Capaciteit: 13 T-bedden + 1 t nacht. Beschermingsgraad: open.

9 Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Fransiska Vermeersch Hoofdverpleegkundige: dhr. Paul De Leeuw Maatschappelijk werker: dhr. Stijn Claus Psychologe: mevr. Stefanie De Winter Ergotherapeute: mevr. Carmen De Bundel Afdeling Theresia Afdeling voor opname en behandeling van patiënten (ouderen) met psychogeriatrische en psycho-organische aandoeningen. Klinische doelgroepen: vnl. ouderen met dementiële en andere cerebro-organische aandoeningen en/of ouderen met ernstige geronto-psychiatrische aandoeningen die nood hebben aan een gesloten afdeling. Functies: opname, diagnose- en indicatiestelling, behandeling, training, verzorging, ADL-begeleiding, ontslagvoorbereiding. Verblijfsduur: maximum 3 maanden. Capaciteit: 22 Sp. Beschermingsgraad: gesloten. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Geert De Bruecker Hoofdverpleegkundige: dhr. Jan Van Wijmeersch Maatschappelijk werker: mevr. Cindy Renneboog Psychologe: mevr. Greta Van Damme Ergotherapeute: mevr. Marieken Eeckhout Afdeling Emmaüs Afdeling voor opname en voortgezette behandeling van volwassenen in dagziekenhuis, opgesplitst in vijf afzonderlijke zorgeenheden: 1. Module: acute psychiatrische problemen. Klinische doelgroep: volwassenen met o.a. stemmingsstoornissen, schizofrene stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Verblijfsduur: van enkele weken tot maximum 1 jaar. Capaciteit zorgeenheid 1: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 2. Module: alcohol/verslaving. Functies: behandeling, activering, training, ontslagvoorbereiding. Klinische doelgroep: volwassenen met alcoholen medicatieverslaving. Verblijfsduur: van enkele weken tot max. 1 jaar. Zorgeenheid 2: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 3. Module: chronisch en complex. Klinische doelgroep: chronisch psychiatrische patiënten, sommigen met sociaal-maatschappelijke verwikkelingen. Functies: behandeling, activering, training, resocialisatie. Verblijfsduur: van enkele weken tot max. 1 jaar. Zorgeenheid 3: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 4. Module: rehabilitatie. Klinische doelgroep: chronisch psychiatrische patiënten. Functies: rehabilitatie. Verblijfsduur: van enkele maanden tot 2 jaar. Zorgeenheid 4: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 5. Module: ouderen. Klinische doelgroep: ouderen met diverse geronto-psychiatrische aandoeningen. Functies: behandeling, verzorging, begeleiding, activering, ontslagvoorbereiding Verblijfsduur: van enkele maanden tot 1 jaar. Zorgeenheid 5: 10 plaatsen. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Fransiska Vermeersch Hoofdverpleegkundige: dhr. Gerit De Saedeleer Maatschappelijk werker: mevr. Leen Van Langenhoven Psycholoog: dhr. Ivan Klinckaert Ergotherapeut: dhr. Guy Vermeulen 9

10 2.3.2 Psychiatrisch verzorgingstehuis Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis heeft de volgende afdelingen: Nieuwemeers A Nieuwemeers B Caritas Sancta-Maria Het PVT is een residentiële voorziening voor zowel mannen als vrouwen met gestabiliseerde psychiatrische problemen. De klemtoon in de PVT-werking ligt op het aanbieden van een aangename en huiselijke woonomgeving, op het optimaal aanspreken van de resterende capaciteiten van de bewoners, op activering, vorming en begeleiding en het aanbieden van zinvolle dag- en ontspanningsactiviteiten. Afdeling Nieuwemeers Hier verblijven 60 bewoners verdeeld over 2 afdelingen. Deze afdeling biedt huisvesting, begeleiding en verzorging van volwassenen en ouderen met gestabiliseerde chronische psychiatrische aandoeningen. Nieuwemeers A Een afdeling voor 28 mannen en vrouwen met gestabiliseerde chronisch psychiatrische aandoeningen. Twintig bewoners met bijkomende somatische problemen, verblijven in patio 1 (verzorgingsunit) en 8 bewoners verblijven in patio 2. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: mevr. Hilde Van Wesemael Maatschappelijk werker: mevr. Anne-Marie Perreman Nieuwemeers B Hier verblijven 32 volwassen bewoners (24 bewoners in socio-woningen, 8 bewoners in een patio) met een gestabiliseerde psychiatrische aandoening. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: dhr. Hubert De Sutter Maatschappelijk werker: mevr. Anne-Marie Perreman Ergotherapeute: mevr. Cindy Cornelis Afdeling Caritas Deze afdeling biedt huisvesting, begeleiding en verzorging van volwassenen met chronische psychiatrische aandoeningen, waarvan een aantal met persistent storend gedrag. Momenteel verblijven hier 32 chronisch psychiatrische patiënten. Het is de bedoeling om op korte termijn voor een aantal van deze bewoners een nieuwbouw te realiseren op de campus van Huize Mariatroon te Dendermonde. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Elke Lievens Hoofdverpleegkundige: mevr. Magda Borms Maatschappelijk werker: dhr. Jeroen Haesebeyt Ergotherapeute: mevr. Simonne Adam Afdeling Sancta-Maria Hier verblijven 43 verstandelijk gehandicapten, voornamelijk vrouwen. Er worden geen nieuwe bewoners met een verstandelijke handicap opgenomen, zodat deze afdeling op termijn een uitdovend karakter heeft. Sinds begin 2008 is de opsplitsing in twee units opgeheven en dit vanuit de voortdurende afbouw. De afdeling bestaat nu uit twee leefgroepen, namelijk: Leefgroep A staat in voor het verblijf en de behandeling van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap, waarvan sommigen bijkomende gedrags- en/of psychische moeilijkheden of soms ook nog lichamelijke stoornissen hebben. Leefgroep B staat in voor de huisvesting, begeleiding en verzorging van volwassenen en ouderen met een lichte en matige verstandelijke handicap waarvan sommigen met bijkomende psychische of gedragsstoornissen of meervoudige handicaps. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: dhr. Marc Smekens Maatschappelijk werker: dhr. Jeroen Haesebeyt Orthopedagogen: mevr. An Degreef en mevr. Veerle De Vreeze Ergotherapeute: mevr. Nicole De Smet

11 11

12 2.4 Officiële samenwerkingsverbanden Overlegplatform Popov GGZ, Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, Langestraat 12, 9300 Aalst Beschut wonen VZW Reymeers, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede Dagactiveringscentrum SAVA, Dwarsstraat 1, 9340 Lede Ouderenzorg Woon- en zorgcentrum Huize Mariatroon, Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde Expertisecentrum dementie De Meander, Kerkstraat 115, 9200 Dendermonde VZW Residentie het Prieelshof, Oordegem VZW Huize Rozenwater, Wetteren Algemene ziekenhuizen Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Merestraat 80, 9300 Aalst AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300 Aalst Psychiatrische centra (apotheekwerking) Psychiatrisch Centrum Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle Psychiatrisch Centrum St.-Jan-Baptist, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Francisco Ferrerlaan 88a, 9000 Gent Poliklinische diensten Medische Beeldvorming MCLL cvba, Kapitteldreef 37, 9830 Sint-Martens-Latem VZW Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis, Merestraat 80, 9300 Aalst: labo

13 2.5 Partner in een aantal zorgvernieuwingsprojecten Het dagactiviteitencentrum Sava, VZW Reymeers, Dwarsstraat 1, 9340 Lede Project activering, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Psychiatrische zorg in de thuissituatie Lotus- De Monding, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Zorgtrajectbegeleiding voor ouderen met ernstige en complexe psychiatrische problemen Deelname Therapeutisch project nr. 9: Onderzoek naar de kritische succesfactoren en de mogelijke ICT-toepassingen bij de uitbouw van een zorgcircuit voor ouderen met ernstige en langdurige stemmingsstoornissen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Partners: - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, Langestraat 12, 9300 Aalst - Beschut Wonen, VZW Reymeers, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede - PVT Nieuwemeers, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede - VZW Rustoord Sint-Jozef, Bruulstraat 17, 9450 Haaltert - WZC Denderrust, Alfons De Cockstraat 12a, 9310 Herdersem - WZC St.-Vincentius, Aaigemdorp 68,9420 Aaigem - WZC Huize Mariatroon, Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde - WZC St.-Antonius, Rootjesweg 77, 9200 Grembergen - PZT Lotus-De Monding, Reymeersstraat 13a 9340 Lede Partner in het therapeutisch project nr. 78 Multizorgbenadering en -behandeling van alcoholmisbruik en -verslaving bij vrouwen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Ontslagmanagement, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Informatieverzameling betreffende therapeutische projecten GGZ in het kader van het transversaal overleg. Project Tender Zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden in kader van meerbanenplan: engagement. Zorgvernieuwingsproject: - Voedingsproject: pilootproject inzake het aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam in het kader van het nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België 2.6 Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Raphaël De Rycke Voorzitter: Eerwaarde Broeder Veron Raes Secretaris: Eerwaarde Broeder Frits Swinnen Penningmeester: Eerwaarde Joris De Roeck Leden: Eerwaarde Broeder Luc Maes Eerwaarde Broeder Julius Cocquyt Eerwaarde Broeder Frans Van Hoorde Eerwaarde Broeder Victor Quets Eerwaarde Broeder Michel Paquet Eerwaarde Broeder Lucien De Priester Dhr. Hendrik Delaruelle Dhr. Koen Oosterlinck Dhr. Luk De Staercke 13

14 2.7 Organogram VZW Provincialaat Der Broeders van Liefde Organogram Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Voorzitter: E. H. Veron Raes Arbeidsgeneeskundige dienst en preventieadviseurs IDEWE Algemeen directeur Marc Vandergraesen Aalmoezenier Pastoraal werker Directiecomité Algemeen directeur: Hoofdgeneesheer: Hoofd verpl. departement: Administratief directeur: Coördinator PVT/Adjunct hoofd verpl.depart.: De heer Marc Vandergraesen Dokter Geert De Bruecker De heer Dirk Eeckhaut De heer Michel Sinove De heer Koen Van Wauwe Medisch departement Hoofdgeneesheer Team ziekenhuishygiëne Geneesh. ziekenhuish.: Bea Janssens Verpl. ziekenhuish.: Hubert De Sutter Departement Patiëntenzorg Hoofd van het verpleegkundig departement Opnamecoördinator Ontslagmanager Middenkader Geneesheren diensthoofden A-dienst: dr. Van Wesemael T-dienst: dr. Vermeersch Sp-dienst: dr. De Bruecker PVT-afdelingen Hoofdverpleegkundigen Sancta-Maria: Marc Smekens Nieuwemeers A: Hilde Van Wesemael Nieuwemeers B: Hubert De Sutter Caritas: Magda Borms Ziekenhuisafdelingen Hoofdverpleegkundigen Esperanza 0: Pieter De Backer Esperanza 1: Vanessa Deroubaix Esperanza 2: Leen Ruyssinck Providentia: Paul De Leeuw Emmaüs: Gerit De Saedeleer H. Theresia: Jan Van Wijmeersch Geneesheren Apotheker: Danny Vrijders Verplegend personeel Paramedisch personeel Verzorgend personeel Logistieke assistenten Verplegend personeel Paramedisch personeel Verzorgend personeel Logistieke assistenten Centrale diensten: Kinésitherapie Bewegingstherapie Muziektherapie Polikliniek Personeel apotheek

15 Administratief departement Administratief en financieel directeur Facilitair departement Hoofd facilitair departement Technische dienst Voedingsdienst Huishoudelijke dienst Hoofd technische dienst Hoofd voedingsdienst Hoofd huishoudelijke dienst Technische dienst Distributie Tuin Diëtiste Koks Distributie voeding Schoonmaakpersoneel Cafetaria Schoonmaakpersoneel Veiligheidsmedewerker Hoofd Boekhouding en loonadministratie Boekhouding Loonadministratie Aankoopdienst Algemeen secretariaat Dienst informatica Directiesecretariaat Kapsalon Magazijn Management assistente administratief departement Medisch secretariaat Onthaal Patiëntenadministratie 15

16 3I Beleidsdomeinen 3.1 Algemeen beleid: nieuw beleidsplan Excellente mensgerichte zorg Nadat in 2008 binnen directie en raad van bestuur een strategische analyse gemaakt werd, werd in 2009 zowel op niveau van de instelling als geheel als binnen elke afdeling een swotanalyse uitgevoerd. Missie, visie, besluiten uit swot- en strategische analyses dienen vertaald te worden in een concreet beleidsplan omvattend strategische en operationele doelen, timing en planning, uitvoering en bijsturing. Via de uitvoering van dit beleidsplan willen we een netwerk van GGZ-zorg realiseren waarbij cliënten en medewerkers centraal staan. Het netwerk dient een geolied systeem te zijn van vraaggestuurde interne en externe zorgtrajecten waarin: mensen voorop staan en waarin iedere medewerker zich zorg- of hulpverlener voelt alsook een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is; bijzondere aandacht wordt gegeven aan de meest kwetsbare en de meest zorgbehoevenden waaronder mensen in armoede en kwetsbare allochtonen; persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens en dat betekent zorgen voor fysieke, emotionele, spirituele en sociale behoeften; begrip heerst over het feit dat psychisch ziek zijn een ernstige levensveranderende ervaring is voor patiënten en familie en/of zijn omgeving; familie, vrienden en dierbaren vitaal zijn voor herstel of de kwaliteit van leven; we de zelfredzaamheid van de mensen versterken en waarderen en hen stimuleren om eigen verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van mensen uit hun omgeving op te nemen; waardering en omkadering voor het vrijwilligerswerk aanwezig is; veilige, toegankelijke, betaalbare, transparante ethische verantwoorde en vakbekwame zorg een evidentie is; zorg zoveel mogelijk evidence en/of practice based is, met speciale aandacht voor monitoring wetenschappelijk onderzoek, innovatie en waarin de medewerkers zich voortdurend vervolmaken; informatie toegankelijk en zinvol is zodat individuen zo veel mogelijk zeggenschap behouden over hun lichaam, gezondheid en hun leven en actief betrokken zijn bij hun eigen veiligheid; continuïteit van zorg en zorg op maat gewaarborgd zijn; de fysieke omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en welbevinden; we residentiële zorg bieden zo lang als nodig doch ook niet langer dan nodig en we onze cliënten en hun omgeving stimuleren om zo snel mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te verblijven. We willen de huidige aanbodgerichte GGZ-hulpverlening van diensten en instellingen verder transformeren naar voorzieningoverschrijdende zorgprogramma s voor leeftijdsdoelgroepen; er ook aandacht besteed wordt aan het milieu en de relatie tussen milieu en gezondheid met aandacht voor duurzaamheid; er een permanent streven is naar een beheersing van de kosten met bijzondere aandacht voor efficiëntie en effectiviteit en dit vanuit een goed en deugdelijk bestuur.

Jaarverslag 2010 www.pclede.be

Jaarverslag 2010 www.pclede.be Jaarverslag 2010 www.pclede.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens 4 2.1 Historiek 4 2.2 Missie en kritische doelstellingen 6 2.2.1 Missie en visie van het centrum 6 2.2.2 Kritische doelstellingen

Nadere informatie

Onthaalbrochure. voor vrijwilligers. Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods Lede. www.pclede.be

Onthaalbrochure. voor vrijwilligers. Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods Lede. www.pclede.be Onthaalbrochure voor vrijwilligers Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods Lede www.pclede.be Inhoud 1. Welkom 3 2. Historiek 5 3. Missie en kernopdrachten 7 Missie 7 Kernopdrachten 8 4. Visie op vrijwilligerswerking

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. www.pclede.be

Jaarverslag 2008. www.pclede.be Jaarverslag 2008 www.pclede.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Basisgegevens 2 2.1 Historiek 2 2.2 Missie en kritische doelstellingen 4 2.2.1 Missie en visie van het centrum 4 2.2.2 Kritische doelstellingen

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Overzicht Situering onderzoek Voorstelling vragenlijsten Resultaten Samenstelling doelgroep: leeftijd en geslacht Frequentie symptomatologie Evolutie

Nadere informatie

Onthaalbrochure medewerkers

Onthaalbrochure medewerkers Onthaalbrochure medewerkers 1 INHOUDSOPGAVE 1 Een terugblik: ontstaan en evolutie van onze instelling 6 2 Onze opdrachtsverklaring 8 3 Onze kernopdrachten 9 4 Professionele geïnspireerde en integrale zorg

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Krijkelberg 1-3360 Bierbeek T 016 45 26 11 F 016 46 30 79 upc.st.kamillus@fracarita.org www.kamillus.be Ten geleide Mensen worden bij een bezoek aan het

Nadere informatie

Woon- en zorgcentrum DE POTTELBERG vzw ONTHAALBROCHURE VRIJWILLIGERS. WZC De Pottelberg vzw. Pottelberg, 1 8500 KORTRIJK

Woon- en zorgcentrum DE POTTELBERG vzw ONTHAALBROCHURE VRIJWILLIGERS. WZC De Pottelberg vzw. Pottelberg, 1 8500 KORTRIJK ONTHAALBROCHURE VRIJWILLIGERS WZC De Pottelberg vzw Pottelberg, 1 8500 KORTRIJK INHOUDSOPGAVE Liggingplan Historiek + beknopte voorstelling Opdrachtverklaring Organigram p.3 p.4-6 p.8 p.9 2 LIGGINGSPLAN

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Centrum voor ouderenpsychiatrie Regio Apeldoorn 2009. HONOS 65+ Maart 2009 Gerda Rötert

Centrum voor ouderenpsychiatrie Regio Apeldoorn 2009. HONOS 65+ Maart 2009 Gerda Rötert Centrum voor ouderenpsychiatrie Regio Apeldoorn 2009 HONOS 65+ Maart 2009 Gerda Rötert Doelstelling: Het doel is het evalueren van het effect van de behandeling of begeleiding zowel op individueel- als

Nadere informatie

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen Doelstelling Het zorgtraject

Nadere informatie

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben marita@planetree.nl BEWONER, CLIENTEN EN MEDEWERKER CENTRAAL? ANGELICA THIERIOT Haar droom is zorginstellingen te creëren, waar mensen zich direct al

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

Samen de kennis Samen de zorg

Samen de kennis Samen de zorg Samen de kennis Samen de zorg voor dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen Dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan een regulier zorgcentrum

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Dubbele zorgvraag psychiatrie dementie somatiek 2 3 Zorgprogramma

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam.

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis RevArte de kunde en kunst van het

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis!

MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis! 2 MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis! Multiversum een nieuwe naam in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg Multiversum is ontstaan uit de fusie tussen twee psychiatrische

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC.

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. LimeService - Your online survey service - Opvang van ouderen met een psychiatrische p... Page 1 of 15 Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. Het Vlaams Onderzoeks en Kenniscentrum

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Overzicht van de voorstelling

Overzicht van de voorstelling Voorstelling Zorgtraject Persoonlijkheidsstoornissen Noord-West-Vlaanderen Q&A werkgroep Brussel, 19 maart 2015 Dumarey Fanny Psycholoog Gedragstherapeut Coördinator Zorgtraject Persoonlijkheidsstoornissen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

De suïcidale patiënt. op de Intensieve Zorgafdeling. van PZ Sint-Camillus.

De suïcidale patiënt. op de Intensieve Zorgafdeling. van PZ Sint-Camillus. De suïcidale patiënt op de Intensieve Zorgafdeling van PZ Sint-Camillus. De suïcidale patiënt op de Intensieve Zorgafdeling. Het proces: ontwikkelen van een protocol. Patrick Bruyneel PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Gedwongen opname Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Doel van de voordracht Korte bespreking van de wetgeving Opstarten en verloop van de procedure Gewone procedure Spoedprocedure Verloop van de opname

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Naam student Afdeling Discipline/afstudeerrichting Datum Handtekening ZORGVULDIG OMGAAN MET HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

Verwelkoming & Voorstelling. Leen De Neve Outreach De Steiger De Meander Sabrine Roelandt O.C. Br. Ebergiste Noël De Rycke O.C. Br.

Verwelkoming & Voorstelling. Leen De Neve Outreach De Steiger De Meander Sabrine Roelandt O.C. Br. Ebergiste Noël De Rycke O.C. Br. 2012-04-20 studiedag Vraaggestuurde zorg - Workshop 4 Workshop Intersectorale samenwerking VAPH - GGZ Volwassenen 20 april 2012 Noël De Rycke Sabrine Roelandt Leen De Neve Verwelkoming & Voorstelling Leen

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Lentecongres Vlaamse vereniging voor Psychiatrie

Lentecongres Vlaamse vereniging voor Psychiatrie Lentecongres Vlaamse vereniging voor Psychiatrie Henk Mathijssen 17 maart 2017 Voorstellen Diagnose bipolair 2 in 2014 Actief als vrijwilliger bij de VMDB Meegewerkt aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

Gedragsstoornissen: Antipsychotica te vermijden? Dirk De Meester WZC Leiehome Drongen

Gedragsstoornissen: Antipsychotica te vermijden? Dirk De Meester WZC Leiehome Drongen Gedragsstoornissen: Antipsychotica te vermijden? Dirk De Meester WZC Leiehome Drongen Wintermeeting 2016 - Oostende Project Psychofarmaca WZC Leiehome - Drongen Naar een efficiënter en effectiever gebruik

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu OPDRACHTVERKLARING Ons woon- en zorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. www.pclede.be

Jaarverslag 2006. www.pclede.be Jaarverslag 2006 www.pclede.be INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens 4 2.1 Historiek 4 2.2 Missie en kritische doelstellingen 5 2.2.1 Missie 5 2.2.2 Kritische doelstellingen 6 2.3 Doelgroepen 7 2.3.1

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Wat is shared decision making? (SDM)

Wat is shared decision making? (SDM) Shared decision making: op weg naar herstelondersteunende verslavingszorg Kim Elst: projectverantwoordelijke, afdelingshoofd daghospitaal Ben De Zitter: VPK resocialisatie-eenheid verslaving Peter Horemans:

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Chronische revalidatie dienst Sp IIInhoudsopgave Inleiding 4 Wat is chronische revalidatie 5 De opname 6 Multidisiplinair team 7 Dagindeling 9 Ontslag

Nadere informatie

De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling

De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling Sociowoningen: 4 huizen (21 bedden) Huidige populatie sociowoningen: 21 patiënten: 12 vrouwen + 19 mannen. Gemiddelde leeftijd: 30 jaar Spreiding

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Hersteldenken en zinzorg

Hersteldenken en zinzorg ksgv-studiebijeenkomst Hersteldenken en zinzorg dinsdag 3 juni 2014, 12.30 17.00 uur Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent België In de gezondheidszorg legt het hersteldenken de klemtoon

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg Financiering 3,2 vte en 3u psychiater

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 08/07/2004 Afdeling

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één

Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één 30% meer herstel is alleen te bereiken door samen te werken met patiënten, naasten en externe collega s! Eén groep, diverse mogelijkheden Waarom

Nadere informatie

de stap informatie voor patiënten

de stap informatie voor patiënten de stap informatie voor patiënten Welkom Beste patiënt Beste familie Wij heten u welkom op de afdeling de stap van az groeninge. In deze brochure vindt u informatie om uw verblijf of het verblijf van uw

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

identiteitsverklaringen

identiteitsverklaringen identiteitsverklaringen vormelijk inhoudelijk (impliciete) aanwezigheid van 2 sporenbeleid kernwoorden (BaO Sint-Paulus Sint-Denijs-Westrem) kernwoorden waarrond een descriptieve tekst is geschreven (OC

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Ontwenningskliniek De Pelgrim

Ontwenningskliniek De Pelgrim Ontwenningskliniek De Pelgrim Historiek VZW 1972 I.A.T. CAT Gent 1 januari 1973 KLINIEK DE PELGRIM T.G. De Kiem AUTONOOM 1978 Historiek VZW 1992 VZW DE KIEM VZW DE PELGRIM 2006 NIEUWBOUW 2002 NIEUWBOUW

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Informatiebrochure. Palliatief Support Team. I Autonome verzorgingsinstelling

Informatiebrochure. Palliatief Support Team. I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Palliatief Support Team I Autonome verzorgingsinstelling IIInhoudsopgave Voorwoord 5 Leden van het palliatief supportteam 6 Bij wie kan je terecht? Coördinerend palliatief arts 7 Zorgcoördinator

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie