Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 www.pclede.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens Historiek Missie en kritische doelstellingen Missie en visie van het centrum Kritische doelstellingen Doelgroepen Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch verzorgingstehuis Officiële samenwerkingsverbanden Partner in een aantal zorgvernieuwingsprojecten Raad van Bestuur Organogram 14 3 Beleidsdomeinen Algemeen beleid: nieuw beleidsplan Excellente mensgerichte zorg Medisch en therapeutisch beleid Medisch beleid Therapeutisch beleid Verpleegkundig en paramedisch beleid Personeelsbeleid Vormingsbeleid Pastoraal en ethisch beleid Pastoraal beleid Ethisch beleid 30 4 Belangrijke gebeurtenissen en hoogtepunten Nieuwe overeenkomst in verband met erkenning, exploitatie en eigendom Het elektronische patiëntendossier Lilly Reintegration Award: Eén, twee, drie? Open Monumentendag: Goede zorgen goed besteed Sluiting van wasserij en naaikamer Masterplan ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis geactualiseerd Bouw van aanleunflats voor ex-psychiatrische patiënten Verlenging erkenning van het PVT 44 5 Samenvatting van het jaarverslag van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Geestelijke gezondheidszorg Algemeen Instellingsnieuws Ouderenzorg 49

3 Een mens wordt gered doordat hij een eerste stap zet. En dan nog een volgende stap. Het is steeds dezelfde stap, maar je moet hem wel zetten. An t o i n e d e Sa i n t-ex u p é r y 1I Inleiding In 2009 werd een belangrijke bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. Nadat in juni 2008 de laatste zusters Maricolen het klooster te Lede hadden verlaten, werd in het voorjaar van 2009, tussen de vertegenwoordigers van diverse bij eigendom en beheer betrokken VZW s, een definitieve regeling bereikt voor het toekomstige beheer van eigendom en exploitatie van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. Dit akkoord maakt de weg vrij voor de verdere uitbouw en vernieuwing van het centrum. Het strategisch plan dat in 2008 werd geformuleerd, werd in 2009 vertaald in een nieuw beleidsplan met als titel excellente menswaardige zorg. Excellente menswaardige zorg dient te worden geleverd in een helende omgeving. Het masterplan voor de modernisering van de campus te Lede werd dan ook geactualiseerd. Architectuur en een huiselijk interieur kunnen o.i. een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel. Hedendaagse en menswaardige technologie zijn hierbij bijzondere hulpmiddelen. In 2009 werd het project IZOPROC, wat staat voor informatisering van de zorgprocessen, opgestart. Hierbij wordt na een grondige analyse en doorlichting van het zorg- en behandelproces een geïnformatiseerd en integraal patiëntendossier gecreëerd. Op vlak van zorgvernieuwing werden de therapeutische projecten, het transversaal overleg, het voedingsproject gecontinueerd en werd ook het project kwaliteit en patiëntveiligheid verder geïmplementeerd. In samenwerking met de VDAB en een aantal partners uit de geestelijke gezondheidszorg in de regio werd ook het project Tender opgestart. Tijdens de maand juni 2009 werd het Psychiatrisch Verzorgingstehuis gevisiteerd door de inspecteurs van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het PVT bekwam van het Vlaams Agentschap een nieuwe erkenning tot Het was trouwens een belangrijk jaar voor het Psychiatrisch Verzorgingstehuis want ook het VIPA verleende een principieel akkoord voor de realisatie van de nieuwbouw PVT te Dendermonde. Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 13 september 2009 opende ons centrum zijn deuren. We mochten heel wat enthousiaste bezoekers ontvangen. Op 9 oktober 2009 namen we met diverse projecten deel aan de Lilly Reintegration Award en de viering van de werelddag van de geestelijke gezondheid. Werken aan een positieve beeldvorming en een inclusief beleid werden hiermee vertaald in concrete acties op het terrein en blijven belangrijke opdrachten voor de toekomst. In dit jaarverslag vindt u verder ook nog heel wat basisgegevens en cijfermateriaal terug over de dagelijkse werking en de belangrijkste beleidsdomeinen. Een aantal hoogtepunten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden uitvoerig beschreven. We voegen ook een korte samenvatting toe uit het jaarverslag van de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Wij willen onze dank en appreciatie uiten naar alle medewerkers die zich het afgelopen jaar dagelijks met hart en ziel hebben ingezet voor het welbevinden van onze patiënten en bewoners alsook aan al diegenen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd bij het tot stand komen van dit jaarverslag. If you can dream it, you can do it. Veel leesgenot De directie. 3

4 2I Basisgegevens 2.1 Historiek Nadat de zusters Maricolen in 2008 hun klooster te Lede verlaten hebben, werd in 2009 opnieuw een belangrijke bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van het Psychiatrisch Centrum. In de loop van dit jaar hebben de zusters en hun vertegenwoordigers zich immers teruggetrokken uit de bestuursorganen van de diverse VZW s die betrokken zijn bij de eigendom en het bestuur van het Psychiatrisch Centrum. De Zusters Maricolen waren de stichters van het centrum. We geven hier een beknopt overzicht van de historiek vanaf de stichting tot heden. De stichting van de Zusters Maricolen in 1663 Een vrome begijn uit Dendermonde, Anna Puttemans, en de jonge prior van de karmelieten Pater Herman a Sancto Norberto stichtten op 19 maart 1663 in Dendermonde een familie van vrome jonge dochters die later zouden uitgroeien tot de Zusters Maricolen. Zij vonden hun inspiratie in het leven en het werk van Theresia van Avilla, de hervormster van de Karmelieten. Aanvankelijk richtten de Zusters Maricolen zich in Dendermonde vooral naar de opvang en zorg van oudere vrouwen. Later waren ze ook actief in de Burgerlijke Godshuizen. Tussen 1804 en 1856 waren ze ook actief betrokken in de krankzinnigenzorg van de Stedelijke Overheid te Dendermonde. Ook het huidige Woon- en Zorgcentrum Huize Mariatroon in de Brusselsestraat te Dendermonde werd opgericht door de Zusters Maricolen. De oprichting van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Lede Op 26 juni 1845 kochten de zusters Maricolen een kasteel van de familie Hellinkx (cfr. Hellinckxwegel) te Lede. De zusters openden hier in Lede op 28 december 1845 een gesticht waar zij zich inzetten voor de krankzinnigen. Men begon met 12 mannelijke patiënten die van Dendermonde naar Lede werden overgebracht. Lang zouden deze hier niet blijven want kort na hun aankomst werden ze overgebracht naar de Broeders van Liefde in Gent. Men opteerde ervoor om vanaf dan enkel nog vrouwelijke patiënten op te nemen. Op 19 mei 1848 werd de eerste vrouwelijke patiënt opgenomen. De officiële goedkeuring voor het gesticht dateert van 9 november Pas in 1989 werd beslist om opnieuw mannelijke patiënten op te nemen. Momenteel worden ongeveer evenveel vrouwen als mannen opgenomen. Van krankzinnigengesticht naar ziekenhuis Met het verschijnen van de wet op de ziekteverzekering (1963), de wet op het beheer van de goederen van de patiënten (1964) en de ziekenhuiswet zou er heel wat veranderen. Algemeen kan men stellen dat de psychiatrische ziekenhuizen vanaf 1960 een ware metamorfose ondergingen. Het is in deze periode dat het ziekenhuis ook zijn huidige naam krijgt. Het ziekenhuis in Lede had in haar bestaan al verschillende namen gehad zoals Maison de santé à Lede, Gezondheidshuis en Krankzinnigengesticht. In 1966 koos men resoluut voor de naam Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods. De naam verwijst naar de bijzondere verering sinds 1414 van Onze Lieve Vrouw te Lede als de Zoete Nood Gods. De overdracht van het ziekenhuis te Lede aan de Broeders van Liefde Vanaf de stichting is er een nauwe samenwerking geweest tussen de Zusters Maricolen en de Broeders van Liefde. De Broeders van Liefde zijn steeds nauw betrokken geweest in het beheer van de VZW Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods en hadden er meerdere bestuursmandaten. Op 1 juli 1997 werd overeengekomen om de volledige exploitatie van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods over te dragen aan de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Op 26 november 1999 kreeg het ziekenhuis opnieuw een erkenning voor opname van patiënten in het kader van de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

5 5

6 In de loop van de maand juni 2008 hebben de laatste twee zusters het klooster te Lede verlaten. Het kloostergebouw was veel te groot geworden voor de nog aanwezige zusters en niet meer aangepast aan de stijgende zorglast. De meeste zusters vonden intussen een nieuw onderkomen in het Woon- en Zorgcentrum Avondzon te Erpe-Mere. Sinds een aantal jaren zijn dus diverse VZW s betrokken bij het bestuur van het Psychiatrisch Centrum. Op 18 maart 2009 werd tussen de VZW Beheer Zusters Maricolen van Dendermonde, de VZW Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods en de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde een definitief akkoord bereikt in verband met eigendommen en exploitatie van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. De erkenning van zowel het ziekenhuis als het PVT werd definitief overgedragen aan de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Het ziekenhuis kan in de toekomst ook beschikken over de terreinen en gebouwen van het klooster van de Zusters Maricolen. De Zusters Maricolen en hun vertegenwoordigers hebben zich teruggetrokken uit de beheersorganen van de diverse VZW s en zijn vervangen door leden en bestuurders uit de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde. Terug naar Dendermonde Op 8 april 2009 verleende het VIPA een principieel akkoord voor de bouw van een psychiatrisch verzorgingstehuis te Dendermonde. De stad Dendermonde heeft op 18 september 2009 de bouwvergunning afgeleverd. Niets staat nu nog de realisatie van dit project en de terugkeer naar Dendermonde in de weg. De cirkel is rond. Voor een uitgebreide historiek verwijzen wij graag door naar onze website (Psychiatrisch Ziekenhuis / Algemeen / Historiek / Historiek uitgebreid onderaan de webpagina). 2.2 Missie en kritische doelstellingen Missie en visie van het centrum Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters vormen we een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, dienstbaarheid, transparantie, innovatie, creativiteit en geborgenheid dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij deskundige en professionele begeleiding. Wij zorgen voor psychiatrische patiënten, volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe problematiek, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen, verdienen onze bijzondere aandacht. Een mensgerichte organisatie, een holistische mensvisie, een aangepaste omgeving met aandacht voor ruime toegankelijkheid, vormen hiervoor het kader. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het dragelijk maken van psychische stoornissen voor patiënten, bewoners en hun leefomgeving opdat aldus patiënten competenties verwerven of ontwikkelen die de basis vormen voor hun emancipatie en hun maatschappelijk geïntegreerd functioneren. We doen maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de patiënt en zijn omgeving om zo gebruik te maken van de minst ingrijpende behandeling om ten aanzien van de vastgestelde problematiek het gewenste effect zo maximaal mogelijk te bereiken. Onze zorg voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en is practice of evidence based. We dragen ook zorg voor elkaar en stimuleren onze medewerkers om zich professioneel continu verder te bekwamen. Wij werken actief samen met andere zorgactoren in de regio bij de uitbouw van instellingsoverschrijdende zorgprogramma s door het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen.

7 2.2.2 Kritische doelstellingen Centraal stellen van de patiënt of de bewoner en zijn omgeving, uitgaand van een maximale participatie, integratie en vermaatschappelijking. Christelijk geïnspireerd volgens de waarden van de Stichter en de spiritualiteit van de congregatie. Aanbieden van een optimale zorg binnen een goede personele en materiële omkadering en met oog voor de toegankelijkheid en de financiële leefbaarheid. Bieden van zorg op maat met openheid voor nieuwe noden en actieve inzet naar de meest zwakke groepen. Aanbieden van een kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg in een geest van dienstbaarheid. Bouwen aan een goed gestructureerde en mensgerichte werk- en leefgemeenschap waarbij het welzijn van iedere medewerker, bewoner en patiënt belangrijk is. Actief samenwerken met andere zorgactoren bij de uitbouw van zorgprogramma s en zorgnetwerken. Positief beïnvloeden van het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg. Positief beïnvloeden van de beeldvorming rond de persoon met een geestesziekte en rond de geestelijke gezondheidszorg. 2.3 Doelgroepen Er is een aanbod voor diverse doelgroepen. De belangrijkste daarbij zijn: Schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Stemmingsstoornissen. Stoornissen door middelengebruik. Dementie en andere cognitieve stoornissen. Eetstoornissen Psychiatrisch ziekenhuis Het Psychiatrisch Ziekenhuis richt zich naar volwassenen en ouderen met diverse acute of chronische psychiatrische aandoeningen en biedt intensieve specialistische behandeling en begeleiding. Het Psychiatrisch Ziekenhuis heeft de volgende afdelingen: Egidius Esperanza 2 Emmaüs (daghospitaal) Esperanza 0 Esperanza 1 Providentia Theresia Afdeling Egidius Opname en behandeling van patiënten (volwassenen) met alcohol/verslavingsproblemen. Functies: opname, diagnostiek, ontwenning en behandeling, ontslagvoorbereiding. Verblijfsduur: maximum 3 maanden. Capaciteit: 20 A en 10 T. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Herman Van Wesemael Hoofdverpleegkundige: mevr. Sigrid Van Lierde Maatschappelijk werker: dhr. Dirk Van Herreweghe Psychologe: mevr. Elke Roose Ergotherapeut: dhr. Lieven Van Lierde 7

8 Afdeling Esperanza 0 Crisisopname en intensieve behandeling van patiënten (volwassenen) met diverse, acute psychiatrische aandoeningen inclusief gedwongen opnames. Functies: opname en crisisopvang, diagnose en indicatiestelling, kortdurende intensieve zorg en behandeling, doorverwijzing, ontslagvoorbereiding. Capaciteit: 24 A. Verblijfsduur: crisisbedden: enkele dagen, afdeling: maximum 45 dagen. Beschermingsgraad: gesloten. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Geert De Bruecker Hoofdverpleegkundige: dhr. Pieter De Backer Maatschappelijk werker: mevr. Sofie Lalmant Psychologe: mevr. Barbara Vaneeckhout Ergotherapeut: mevr. Nele Dedeurwaerder Afdeling Esperanza 1 Opname en behandeling van patiënten (volwassenen) met acute psychiatrische aandoeningen. Functies: opname, diagnostiek, kortdurende behandeling, ontslagvoorbereiding. Klinische doelgroep: volwassenen vnl. met stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen, inclusief borderline. Capaciteit: 23 plaatsen (16A + 6T + 1 an). Verblijfsduur: 3 maanden tot maximum 1 jaar. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Elke Lievens Hoofdverpleegkundige: mevr. Vanessa Deroubaix Maatschappelijk werker: mevr. Nicky D Hauwe Psychologe: mevr. Greta Van Damme Ergotherapeut: dhr. Peter Van den Berghe Afdeling Esperanza 2 Opname en behandeling van ouderen met diverse psychiatrische aandoeningen (gerontopsychiatrische aandoeningen, met uitsluiting van dementiële beelden en cerebro-organische aandoeningen). Functies: opname, diagnosestelling, (voortgezette) behandeling, activering, training, resocialisatie en rehabilitatie, ontslagvoorbereiding. Capaciteit: 23 T-bedden. Verblijfsduur: 3 maanden tot maximum 2 jaar. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Elke Lievens Hoofdverpleegkundige: mevr. Leen Ruyssinck Maatschappelijk werker: mevr. Cindy Renneboog Psychologe: mevr. Roos Crabbe Ergotherapeut: mevr. Sara Schockaert Afdeling Providentia Deze zorgeenheid bestaat uit twee units namelijk: Unit 1: voortgezette behandeling van patiënten (volwassenen) met diverse, langdurige en complexe psychiatrische aandoeningen. Klinische doelgroep: chronisch psychiatrische patiënten waarvan enkelen met aanhoudend storend gedrag. Een aantal patiënten verblijven hier in afwachting van een transfer naar een meer aangepaste voorziening: PVT, rustoord, Vlaams Fondsvoorziening, enz. Functies: behandeling, begeleiding, activering, training, ontslagvoorbereiding, Capaciteit: 17 T. Verblijfsduur: maximum 2 jaar. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: dhr. Paul De Leeuw Maatschappelijk werker: dhr. Stijn Claus Psychologisch assistente: mevr. Soen Bauters Psychologe: mevr. Roos Crabbe Ergotherapeute: mevr. Sabine De Schepper Unit 2: voor opname en voortgezette behandeling van patiënten (volwassenen) met een eetstoornis. Klinische doelgroep: patiënten met eetstoornissen voornamelijk anorexia nervosa en boulemia nervosa. Functies: opname, observatie, behandeling, voedingsmanagement, activering, training, ontslagvoorbereiding, Verblijfsduur: maximum 3 maanden. Capaciteit: 13 T-bedden + 1 t nacht. Beschermingsgraad: open.

9 Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Fransiska Vermeersch Hoofdverpleegkundige: dhr. Paul De Leeuw Maatschappelijk werker: dhr. Stijn Claus Psychologe: mevr. Stefanie De Winter Ergotherapeute: mevr. Carmen De Bundel Afdeling Theresia Afdeling voor opname en behandeling van patiënten (ouderen) met psychogeriatrische en psycho-organische aandoeningen. Klinische doelgroepen: vnl. ouderen met dementiële en andere cerebro-organische aandoeningen en/of ouderen met ernstige geronto-psychiatrische aandoeningen die nood hebben aan een gesloten afdeling. Functies: opname, diagnose- en indicatiestelling, behandeling, training, verzorging, ADL-begeleiding, ontslagvoorbereiding. Verblijfsduur: maximum 3 maanden. Capaciteit: 22 Sp. Beschermingsgraad: gesloten. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Geert De Bruecker Hoofdverpleegkundige: dhr. Jan Van Wijmeersch Maatschappelijk werker: mevr. Cindy Renneboog Psychologe: mevr. Greta Van Damme Ergotherapeute: mevr. Marieken Eeckhout Afdeling Emmaüs Afdeling voor opname en voortgezette behandeling van volwassenen in dagziekenhuis, opgesplitst in vijf afzonderlijke zorgeenheden: 1. Module: acute psychiatrische problemen. Klinische doelgroep: volwassenen met o.a. stemmingsstoornissen, schizofrene stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Verblijfsduur: van enkele weken tot maximum 1 jaar. Capaciteit zorgeenheid 1: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 2. Module: alcohol/verslaving. Functies: behandeling, activering, training, ontslagvoorbereiding. Klinische doelgroep: volwassenen met alcoholen medicatieverslaving. Verblijfsduur: van enkele weken tot max. 1 jaar. Zorgeenheid 2: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 3. Module: chronisch en complex. Klinische doelgroep: chronisch psychiatrische patiënten, sommigen met sociaal-maatschappelijke verwikkelingen. Functies: behandeling, activering, training, resocialisatie. Verblijfsduur: van enkele weken tot max. 1 jaar. Zorgeenheid 3: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 4. Module: rehabilitatie. Klinische doelgroep: chronisch psychiatrische patiënten. Functies: rehabilitatie. Verblijfsduur: van enkele maanden tot 2 jaar. Zorgeenheid 4: 20 plaatsen. Beschermingsgraad: open. 5. Module: ouderen. Klinische doelgroep: ouderen met diverse geronto-psychiatrische aandoeningen. Functies: behandeling, verzorging, begeleiding, activering, ontslagvoorbereiding Verblijfsduur: van enkele maanden tot 1 jaar. Zorgeenheid 5: 10 plaatsen. Beschermingsgraad: open. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Fransiska Vermeersch Hoofdverpleegkundige: dhr. Gerit De Saedeleer Maatschappelijk werker: mevr. Leen Van Langenhoven Psycholoog: dhr. Ivan Klinckaert Ergotherapeut: dhr. Guy Vermeulen 9

10 2.3.2 Psychiatrisch verzorgingstehuis Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis heeft de volgende afdelingen: Nieuwemeers A Nieuwemeers B Caritas Sancta-Maria Het PVT is een residentiële voorziening voor zowel mannen als vrouwen met gestabiliseerde psychiatrische problemen. De klemtoon in de PVT-werking ligt op het aanbieden van een aangename en huiselijke woonomgeving, op het optimaal aanspreken van de resterende capaciteiten van de bewoners, op activering, vorming en begeleiding en het aanbieden van zinvolle dag- en ontspanningsactiviteiten. Afdeling Nieuwemeers Hier verblijven 60 bewoners verdeeld over 2 afdelingen. Deze afdeling biedt huisvesting, begeleiding en verzorging van volwassenen en ouderen met gestabiliseerde chronische psychiatrische aandoeningen. Nieuwemeers A Een afdeling voor 28 mannen en vrouwen met gestabiliseerde chronisch psychiatrische aandoeningen. Twintig bewoners met bijkomende somatische problemen, verblijven in patio 1 (verzorgingsunit) en 8 bewoners verblijven in patio 2. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: mevr. Hilde Van Wesemael Maatschappelijk werker: mevr. Anne-Marie Perreman Nieuwemeers B Hier verblijven 32 volwassen bewoners (24 bewoners in socio-woningen, 8 bewoners in een patio) met een gestabiliseerde psychiatrische aandoening. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: dhr. Hubert De Sutter Maatschappelijk werker: mevr. Anne-Marie Perreman Ergotherapeute: mevr. Cindy Cornelis Afdeling Caritas Deze afdeling biedt huisvesting, begeleiding en verzorging van volwassenen met chronische psychiatrische aandoeningen, waarvan een aantal met persistent storend gedrag. Momenteel verblijven hier 32 chronisch psychiatrische patiënten. Het is de bedoeling om op korte termijn voor een aantal van deze bewoners een nieuwbouw te realiseren op de campus van Huize Mariatroon te Dendermonde. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Elke Lievens Hoofdverpleegkundige: mevr. Magda Borms Maatschappelijk werker: dhr. Jeroen Haesebeyt Ergotherapeute: mevr. Simonne Adam Afdeling Sancta-Maria Hier verblijven 43 verstandelijk gehandicapten, voornamelijk vrouwen. Er worden geen nieuwe bewoners met een verstandelijke handicap opgenomen, zodat deze afdeling op termijn een uitdovend karakter heeft. Sinds begin 2008 is de opsplitsing in twee units opgeheven en dit vanuit de voortdurende afbouw. De afdeling bestaat nu uit twee leefgroepen, namelijk: Leefgroep A staat in voor het verblijf en de behandeling van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap, waarvan sommigen bijkomende gedrags- en/of psychische moeilijkheden of soms ook nog lichamelijke stoornissen hebben. Leefgroep B staat in voor de huisvesting, begeleiding en verzorging van volwassenen en ouderen met een lichte en matige verstandelijke handicap waarvan sommigen met bijkomende psychische of gedragsstoornissen of meervoudige handicaps. Stuurgroepleden: Psychiater: dr. Gerda Dewaelheyns Hoofdverpleegkundige: dhr. Marc Smekens Maatschappelijk werker: dhr. Jeroen Haesebeyt Orthopedagogen: mevr. An Degreef en mevr. Veerle De Vreeze Ergotherapeute: mevr. Nicole De Smet

11 11

12 2.4 Officiële samenwerkingsverbanden Overlegplatform Popov GGZ, Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, Langestraat 12, 9300 Aalst Beschut wonen VZW Reymeers, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede Dagactiveringscentrum SAVA, Dwarsstraat 1, 9340 Lede Ouderenzorg Woon- en zorgcentrum Huize Mariatroon, Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde Expertisecentrum dementie De Meander, Kerkstraat 115, 9200 Dendermonde VZW Residentie het Prieelshof, Oordegem VZW Huize Rozenwater, Wetteren Algemene ziekenhuizen Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Merestraat 80, 9300 Aalst AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300 Aalst Psychiatrische centra (apotheekwerking) Psychiatrisch Centrum Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle Psychiatrisch Centrum St.-Jan-Baptist, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Francisco Ferrerlaan 88a, 9000 Gent Poliklinische diensten Medische Beeldvorming MCLL cvba, Kapitteldreef 37, 9830 Sint-Martens-Latem VZW Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis, Merestraat 80, 9300 Aalst: labo

13 2.5 Partner in een aantal zorgvernieuwingsprojecten Het dagactiviteitencentrum Sava, VZW Reymeers, Dwarsstraat 1, 9340 Lede Project activering, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Psychiatrische zorg in de thuissituatie Lotus- De Monding, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Zorgtrajectbegeleiding voor ouderen met ernstige en complexe psychiatrische problemen Deelname Therapeutisch project nr. 9: Onderzoek naar de kritische succesfactoren en de mogelijke ICT-toepassingen bij de uitbouw van een zorgcircuit voor ouderen met ernstige en langdurige stemmingsstoornissen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Partners: - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, Langestraat 12, 9300 Aalst - Beschut Wonen, VZW Reymeers, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede - PVT Nieuwemeers, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede - VZW Rustoord Sint-Jozef, Bruulstraat 17, 9450 Haaltert - WZC Denderrust, Alfons De Cockstraat 12a, 9310 Herdersem - WZC St.-Vincentius, Aaigemdorp 68,9420 Aaigem - WZC Huize Mariatroon, Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde - WZC St.-Antonius, Rootjesweg 77, 9200 Grembergen - PZT Lotus-De Monding, Reymeersstraat 13a 9340 Lede Partner in het therapeutisch project nr. 78 Multizorgbenadering en -behandeling van alcoholmisbruik en -verslaving bij vrouwen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Ontslagmanagement, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Project Informatieverzameling betreffende therapeutische projecten GGZ in het kader van het transversaal overleg. Project Tender Zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden in kader van meerbanenplan: engagement. Zorgvernieuwingsproject: - Voedingsproject: pilootproject inzake het aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam in het kader van het nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België 2.6 Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Raphaël De Rycke Voorzitter: Eerwaarde Broeder Veron Raes Secretaris: Eerwaarde Broeder Frits Swinnen Penningmeester: Eerwaarde Joris De Roeck Leden: Eerwaarde Broeder Luc Maes Eerwaarde Broeder Julius Cocquyt Eerwaarde Broeder Frans Van Hoorde Eerwaarde Broeder Victor Quets Eerwaarde Broeder Michel Paquet Eerwaarde Broeder Lucien De Priester Dhr. Hendrik Delaruelle Dhr. Koen Oosterlinck Dhr. Luk De Staercke 13

14 2.7 Organogram VZW Provincialaat Der Broeders van Liefde Organogram Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Voorzitter: E. H. Veron Raes Arbeidsgeneeskundige dienst en preventieadviseurs IDEWE Algemeen directeur Marc Vandergraesen Aalmoezenier Pastoraal werker Directiecomité Algemeen directeur: Hoofdgeneesheer: Hoofd verpl. departement: Administratief directeur: Coördinator PVT/Adjunct hoofd verpl.depart.: De heer Marc Vandergraesen Dokter Geert De Bruecker De heer Dirk Eeckhaut De heer Michel Sinove De heer Koen Van Wauwe Medisch departement Hoofdgeneesheer Team ziekenhuishygiëne Geneesh. ziekenhuish.: Bea Janssens Verpl. ziekenhuish.: Hubert De Sutter Departement Patiëntenzorg Hoofd van het verpleegkundig departement Opnamecoördinator Ontslagmanager Middenkader Geneesheren diensthoofden A-dienst: dr. Van Wesemael T-dienst: dr. Vermeersch Sp-dienst: dr. De Bruecker PVT-afdelingen Hoofdverpleegkundigen Sancta-Maria: Marc Smekens Nieuwemeers A: Hilde Van Wesemael Nieuwemeers B: Hubert De Sutter Caritas: Magda Borms Ziekenhuisafdelingen Hoofdverpleegkundigen Esperanza 0: Pieter De Backer Esperanza 1: Vanessa Deroubaix Esperanza 2: Leen Ruyssinck Providentia: Paul De Leeuw Emmaüs: Gerit De Saedeleer H. Theresia: Jan Van Wijmeersch Geneesheren Apotheker: Danny Vrijders Verplegend personeel Paramedisch personeel Verzorgend personeel Logistieke assistenten Verplegend personeel Paramedisch personeel Verzorgend personeel Logistieke assistenten Centrale diensten: Kinésitherapie Bewegingstherapie Muziektherapie Polikliniek Personeel apotheek

15 Administratief departement Administratief en financieel directeur Facilitair departement Hoofd facilitair departement Technische dienst Voedingsdienst Huishoudelijke dienst Hoofd technische dienst Hoofd voedingsdienst Hoofd huishoudelijke dienst Technische dienst Distributie Tuin Diëtiste Koks Distributie voeding Schoonmaakpersoneel Cafetaria Schoonmaakpersoneel Veiligheidsmedewerker Hoofd Boekhouding en loonadministratie Boekhouding Loonadministratie Aankoopdienst Algemeen secretariaat Dienst informatica Directiesecretariaat Kapsalon Magazijn Management assistente administratief departement Medisch secretariaat Onthaal Patiëntenadministratie 15

16 3I Beleidsdomeinen 3.1 Algemeen beleid: nieuw beleidsplan Excellente mensgerichte zorg Nadat in 2008 binnen directie en raad van bestuur een strategische analyse gemaakt werd, werd in 2009 zowel op niveau van de instelling als geheel als binnen elke afdeling een swotanalyse uitgevoerd. Missie, visie, besluiten uit swot- en strategische analyses dienen vertaald te worden in een concreet beleidsplan omvattend strategische en operationele doelen, timing en planning, uitvoering en bijsturing. Via de uitvoering van dit beleidsplan willen we een netwerk van GGZ-zorg realiseren waarbij cliënten en medewerkers centraal staan. Het netwerk dient een geolied systeem te zijn van vraaggestuurde interne en externe zorgtrajecten waarin: mensen voorop staan en waarin iedere medewerker zich zorg- of hulpverlener voelt alsook een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is; bijzondere aandacht wordt gegeven aan de meest kwetsbare en de meest zorgbehoevenden waaronder mensen in armoede en kwetsbare allochtonen; persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens en dat betekent zorgen voor fysieke, emotionele, spirituele en sociale behoeften; begrip heerst over het feit dat psychisch ziek zijn een ernstige levensveranderende ervaring is voor patiënten en familie en/of zijn omgeving; familie, vrienden en dierbaren vitaal zijn voor herstel of de kwaliteit van leven; we de zelfredzaamheid van de mensen versterken en waarderen en hen stimuleren om eigen verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van mensen uit hun omgeving op te nemen; waardering en omkadering voor het vrijwilligerswerk aanwezig is; veilige, toegankelijke, betaalbare, transparante ethische verantwoorde en vakbekwame zorg een evidentie is; zorg zoveel mogelijk evidence en/of practice based is, met speciale aandacht voor monitoring wetenschappelijk onderzoek, innovatie en waarin de medewerkers zich voortdurend vervolmaken; informatie toegankelijk en zinvol is zodat individuen zo veel mogelijk zeggenschap behouden over hun lichaam, gezondheid en hun leven en actief betrokken zijn bij hun eigen veiligheid; continuïteit van zorg en zorg op maat gewaarborgd zijn; de fysieke omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en welbevinden; we residentiële zorg bieden zo lang als nodig doch ook niet langer dan nodig en we onze cliënten en hun omgeving stimuleren om zo snel mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te verblijven. We willen de huidige aanbodgerichte GGZ-hulpverlening van diensten en instellingen verder transformeren naar voorzieningoverschrijdende zorgprogramma s voor leeftijdsdoelgroepen; er ook aandacht besteed wordt aan het milieu en de relatie tussen milieu en gezondheid met aandacht voor duurzaamheid; er een permanent streven is naar een beheersing van de kosten met bijzondere aandacht voor efficiëntie en effectiviteit en dit vanuit een goed en deugdelijk bestuur.

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een jaar met dertien maanden

Een jaar met dertien maanden Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie