Association for Corporate Growth Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Association for Corporate Growth Holland"

Transcriptie

1 Association for Corporate Growth Holland Lunch Mee)ng 10 March 2014

2 ACG Holland Sponsors

3 Welcome Jeroen Kruithof Board Member Association for Corporate Growth Holland Managing Director, DataroomServices

4 About ACG A global community with local reach A trusted and respected resource for middle- market dealmakers Brings together every segment of the growth market Provides leading market intelligence and networks A non- profit organisabon founded in 1954, 56 chapters, 14,500 members Doing business is at the heart of ACG 75% of members report they do business with fellow members.

5 About ACG Holland Founded in members and growing Host 8 face- to- face meebngs and structured networking events per year Keeping you abreast with latest trends in M&A Sharing experiences Providing new ideas Enhancing your network FacilitaBng dealflow and markebng Nominal membership fee of 250

6 Data Leakage in the M&A

7 Data Leakage in the M&A DATA PEOPLE PROCESS IT SYSTEM Bewustwording is de start naar verbetering

8 Data Leakage in the M&A Agenda Data Leakage, Thomas de Weerd Houthoff Buruma Security / data protection, Paul Waszink NautaDutilh Secure Data Sharing, Luc Gimbrere, Virtual Vaults M&A Professionals opinion, YOU!

9 Thomas de Weerd Advocaat-partner Houthoff Buruma IT / privacy / intellectual property Technology M&A en commercial contracting Outsourcing (IT, Financial Services) IP / IT in faillissementen M +31 (0)

10 DATA LEAKAGE IN M&A 10 maart 2015 Thomas de Weerd

11 o InformaBe uitwisseling in M&A o Geheimhoudingsafspraken o Digitale uitwisseling [dropbox etc] o Vragen 11

12 INFORMATIE- UITWISSELING IN M&A o M&A traject: veel uitwisseling van informabe o InformaBe Memorandum o Offer Le_er o Data Room o Q&A beantwoording o Management Interviews o Concept- overeenkomsten o Onderhandelingen / voorstellen 12

13 GEHEIMHOUDINGSAFSPRAKEN o Non- Disclosure Agreement o Tekenen voor informabeverstrekking o Beperken doelgebruik o Beperken ontvangers informabe lijst met ontvangers opstellen o InformaBe gefaseerd verstrekken o Gevoelige documenten aan eind proces o Gevoelige informabe (bedragen, namen) onleesbaar o Codenamen 13

14 GEHEIMHOUDINGSAFSPRAKEN o Dataroom: fysiek of digitaal o Geheimhouding: voorwaarden of NDA o Digitale dataroom o Welke info aan welke parbjen o Wel / niet printen (NB screenshots) o Fysieke dataroom o Wie krijgt toegang (koper of alleen adviseurs) o Gebruiken voor gevoelige documenten o Zorg voor aanwezigheid in dataroom 14

15 GEHEIMHOUDINGSAFPSRAKEN o Na afloop M&A project: o ParBjen informabe laten verniebgen o BevesBging vragen van parbjen en adviseurs 15

16 ENFORCEMENT o Wat kan je doen als de geheimhoudingsplicht wordt geschonden? o Boete o Naar de rechter nakoming afdwingen o Maar: schade is moeilijk te kwanbficeren o [NB AFSTEMMEN MET SLIDES PAUL] 16

17 o InformaBe- uitwisseling via cloud o Risico s: o Geen beveiligings garanbes o Zeer beperkte aansprakelijkheid cloud providers o Wat doen cloud providers met de informabe? o Twee voorbeelden: Dropbox en Google Drive 17

18 DROPBOX o Dropbox: geen enkel recht op Spullen o Maar: geen garanbe in voorwaarden: geen garan0es, niet expliciet en niet impliciet, met betrekking tot de diensten o Aansprakelijkheidsbeperking: Geen aansprakelijkheid voor enig verlies van gebruik, gegevensverlies, verlies van opdrachten of klanten of winstderving o Maximale aansprakelijkheid: USD

19 GOOGLE DRIVE o GaranBes: Geen toezeggingen over de inhoud van de services, de specifieke func0onaliteit van de services, en de betrouwbaarheid en beschikbaarheid[..] van de services o Aansprakelijkheidsbeperking: niet verantwoordelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen [..] 19

20 GOOGLE DRIVE o Wanneer u inhoud uploadt naar, toevoegt aan, opslaat in, verzendt naar of ontvangt in of via onze Services, verleent u Google (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licen9e om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. 20

21 VRAGEN? 21

22 Paul Waszink NautaDutilh NV Telecommunications Law, Data Protection Law, Cybersecurity Law M +31 (0)

23 ACG: Security / data protection Paul Waszink, NautaDutilh NV International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

24 beveiligingsincidenten (i) International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

25 beveiligingsincidenten (ii) International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

26 Het kan persoonlijk worden.. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

27 Alternatief? - Doe dat niet meer, werk net als ik met brieven en overschrijvingsbiljetten (Donner tijdens Diginotar-affaire) 27 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

28 Of een kwestie van verzekeren? 28 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

29 Juridische positionering: wat voor rechtsgebieden? - Privacy: adequate beveiliging van persoonsgegevens, - Telecommunicatierecht: meldplicht en informatieplicht, aftappen, certificaten (Diginotar) - Financieel recht: meldplicht en informatieplicht in Wft - IT-recht: afspraken met leveranciers over beveiliging (SLA s), e-commerce, digitale handtekening - Aansprakelijkheidsrecht: wie betaalt bij schade? O.d. schending zorgplicht? - Strafrecht: computervredebreuk, afluisteren, telecomnetwerk beschadigen etc. 29 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

30 Privacy: WBP en CBP Art 13 Wbp: - De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. - Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. - De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 30 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

31 Adequate beveiligingsmaatregelen - persoonsgegevens -> security gaat om bredere categorie gegevens (IP, financiële gegevens, bedrijfsgegevens ); - Verantwoordelijke: doorgaans de opdrachtgever, niet de ICTleverancier - Bepalend: (i) stand van de techniek, (ii) kosten van de tenuitvoerlegging, (iii) Afgezet tegen risico s van de werking en aard van de gegevens - Geen details over wèlke specifieke maatregelen: MvT: professionele ethiek van de informatiebeveiligers van bedrijf. CBP zoekt meer objectivering (professionele standaarden etc.) - Verantwoording dat maatregelen adequaat zijn 31 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

32 Hoe nu passend beschermingsniveau invullen? - Bestaande richtsnoeren en normen: NEN-ISO/IEC 27002:2013, NEN 7510 (medische sector) - Richtsnoeren Beveiliging Persoonsgegevens CBP (feb 2013) -> methodiek voor beveiliging (uitgangspunt bij onderzoeken) - Plan-Do-Check-Act -cyclus + schriftelijke vastlegging ervan 32 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

33 Plan-Do-Check-Act 33 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

34 Meldplicht Informatieplicht - Op dit moment niet generiek - Voor financiële instellingen (artt. 3:17, 4:15 jo. 3:10 lid 3 en 4:11 lid 4 Wft) - Voor aanbieders telecomdiensten (i) meldplicht datalekken (11.3a Tw; ACM), (ii) meldplicht continuïteitinbreuken ; art 11a.2 Tw; AT). Eén loket -regel a Tw voor telecomaanbieders a Tw: informatie aan AT over continuïteitsinbreuken - Onder omstandigheden uit artikel 6, 33, 34 Wbp? - Netbeheerder (art. 8a Gaswet; voorval, nadelige gevolgen mens & milieu ); zorgaanbieders (art. 4a Kwaliteitswet: calamiteit) - Of uit art 6:162, 6:248, 7:401. 7:403, 7:611 BW? - Soms verplichting tot aangifte: 160 Sv: o.a. misdrijven tegen veiligheid staat, koninklijke waardigheid International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

35 Toekomstige wetgeving (i) Wetsvoorstel Meldplicht Datalekken (TK 2013/14, ) - Wijziging Wbp en Tw - Meldplicht en informatieplicht n.a.v. datalekken (zie voorstel voor art. 34a Wbp) - Allen in geval van beveiligingsinbreuk die aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens -> relatieve norm - Informatieplicht aan betrokkene aanvullende eis: alleen als inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer -> onverwijld tenzij versleuteld - afgezwakt t.a.v. aanvankelijk voorstel (opener norm). - Boetes: tot EUR ; beleidsregels door CBP. Eerst bindende aanwijzing, tenzij ernstig verwijtbare nalatigheid 35 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

36 Toekomstige wetgeving (ii) - EU Algemene Verordening gegevensverwerking: ook meld- en informatieplicht: inbreuk in verband met persoonsgegevens -> ruim, nadere inkadering nodig. - Sluit NL-wetsvoorstel wel aan bij Verordening? - Boete tot max 2% van de wereldwijde jaaromzet - Waarschijnlijk pas in International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

37 Toekomstige regelgeving (iii) Ontwerp-Richtlijn beveiliging van netwerken en informatiesystemen ( NIB-richtlijn, NIS-Directive ) - Maart 2014 door Europees Parlement aangenomen - Onderdeel van Cyber Security Strategy EU (2013) - 5 kernelementen: * National strategy -vereiste: beleid, toezichthouder, CERT-team * Samenwerkingsnetwerk EU * Beveiligingsvereisten * Lidstaten moeten NIS-standaarden gaan gebruiken door EC opgesteld * Handhavingsregime 37 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

38 Belang voor M&A / discussie - Bij elke deal moet security / data protection hoog op de agenda staan. Vooraf. - Gedurende het gehele proces; ook na sluiten deal - Wordt nog belangrijker na Wet Meldplicht Datalekken: boeterisico - Goede techniek is no brainer; maar hoe houden we de zwakke mens in toom? - Regulering legt vooral nadruk op persoonsgegevens (privacy), terwijl ándere gegevens vanuit M&A-oogpunt waarschijnlijk belangrijker zijn - Tijd voor Code of Conduct voor dealmakers? International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

39 Luc Gimbrère Virtual Vaults Nederland B.V Director Virtual Vaults Nederland B.V. M +31 (0)

40 Nieuwe technologie in een oude wereld. Betabit Nederland B.V

41

42 Cloud

43 Microsoft

44

45

46

47

48

49 Virtual Vaults

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Conclusies?

62 bedankt voor uw )jd en aandacht Luc Gimbrère M +31 (0)

63 Programme 2015 Accuracy lunch meebng - 7th April Intergrowth Orlando th April Houthoff Buruma lunch meebng - 12th May Eurodev members golf event - 12th June HPE Growth Capital members wine tasbng - 10th September Orangefield lunch meebng - 13th October Kempen lunch meebng - 10th November Eurogrowth, Amsterdam 16 th 17 th November

64 Who you need to meet : Where you need to be

(cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau achtergrond

(cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau achtergrond (Cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau mr. J.A.N. Baas* Trefwoorden: beveiliging van persoonsgegevens, meldplicht bij beveiligingsinbreuken en datalekken, netwerk- en informatiebeveiliging

Nadere informatie

Datalekken: de meldplicht komt eraan

Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken zijn gevallen van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens (Regeerakkoord 2010) Inleiding Datalekken halen steeds vaker het nieuws. Grote recente

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Privacy in de cloud: er zit onweer in de lucht

Privacy in de cloud: er zit onweer in de lucht Privacy in de cloud: er zit onweer in de lucht DNB heeft dan ook aangegeven cloud computing te beschouwen als een vorm van uitbesteding. 2 DNB moet vooraf worden geinformeerd over het voornemen om over

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES

ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES KNELPUNTEN, AANBEVELINGEN, BEPERKINGEN GEBRUIK VAN PRIVACY-BY-DESIGN 7 april 2014 Status: Definitief Versie:Finaal Lange Kerkdam 27 KvK Haaglanden dossierno.

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Analyse privacyvoorwaarden Apps in opdracht van de Consumentenbond

Analyse privacyvoorwaarden Apps in opdracht van de Consumentenbond Analyse privacyvoorwaarden Apps in opdracht van de Consumentenbond 25 juli 2014 Considerati mr. dr. Bart W. Schermer mr. Nathalie Falot www.considerati.com 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 ACHTERGROND...4

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn Mr. drs. B. van der Sloot* en F.J. Zuiderveen Borgesius** De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn 148 Trefwoorden: opt-in, cookies, meldplicht datalekken, Richtlijn 2002/58/EG,

Nadere informatie

CONTRACTEREN IN DE CLOUD

CONTRACTEREN IN DE CLOUD CONTRACTEREN IN DE CLOUD Donderdag 26 maart 2015 Mirjam Elferink en Martijn Kortier Advocaten IE, ICT & Privacy CASUS VOORAF Een groot museum, met miljoenen bezoekers per jaar, heeft ter verlevendiging

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0 ROSA-katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen Maart 2015, Versie 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Opbouw... 4 1.5

Nadere informatie