WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Pragmatische aanpak moet paarse krokodillen voorkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Pragmatische aanpak moet paarse krokodillen voorkomen"

Transcriptie

1 WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal 12 Nr. december 2007 Nieuwsbrief Generaal Pardon op WERVagenda Pragmatische aanpak moet paarse krokodillen voorkomen Het Rijk heeft afspraken gemaakt met de gemeenten over de uitvoering van de generaal pardonregeling. Een ingewikkelde materie die onder meer politieke keuzes vergt. De wens van de WERV-gemeenten om te bekijken of de problematiek gezamenlijk kan worden aangepakt, was de aanleiding voor een themabijeenkomst over dit onderwerp voor raadsleden van de vier gemeenten. Hans Teunisse Met deze bijeenkomst wilden we raadsen commissieleden kennis laten nemen van wat er allemaal komt kijken bij de uitvoering van de regeling, vertelt Hans Teunisse. Hij is gemeenteraadslid van de PvdA in Wageningen en vice-voorzitter Voortzetting convenant WERV wordt breed gedragen Is de samenwerking van Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal in WERV succesvol en moet deze worden voortgezet? De raden van de vier gemeenten zullen beide vragen bevestigend beantwoorden, weet Hans Snijder (gemeente Veenendaal) al vrijwel zeker. Hij is projectleider van de evaluatie van het eerste convenant WERV dat op 1 maart 2008 afloopt. Het Bestuurlijk Overleg biedt de vier gemeenteraden op korte termijn het definitieve voorstel aan voor een vervolgconvenant. De nauwere samenwerking van de vier gemeenten in WERV is voortgekomen uit het aanwijzen van de regio als economisch kerngebied in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, kijkt Snijder terug. We zijn aan tafel gaan zitten om te kijken hoe we het gebied als regionaal stedelijk netwerk beter op de kaart konden zetten. Het antwoord was duidelijk: door samen sterk te zijn. Er is een natuurlijke binding door de ligging rond het Binnenveld dat we met zijn allen willen koesteren en ont- van de WERV-commissie die de themabijeenkomst organiseerde. Elke gemeente moet een actieplan maken om de regeling uit te voeren. Mede met deze bijeenkomst willen wij als raadsleden bouwstenen aandragen voor die plannen. Succes Dat het onderwerp in de vier WERVgemeenten leeft, bleek wel uit de opkomst op 3 oktober in Forumgebouw WUR in Wageningen. Raadslid Teunisse schat dat er zo n honderd mensen aanwezig waren. Ik vond het echt druk. In de zaal zaten niet alleen bestuurders en raadsleden, maar ook ambtenaren, Haagse parlementariërs, vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk, COA en andere organisaties. Tijdens de bijeenkomst deden enkele direct betrokken asielzoekers hun verhaal. Teunisse vindt dat de bij- Vervolg op pagina 2 wikkelen. Nu de looptijd van het convenant verstrijkt, is het tijd om in de spiegel te kijken. Snijder: Waar staan we? Wat hebben we gepresteerd? Wat willen we verder? Het Bestuurlijk Overleg heeft eerder dit jaar een conceptvoorstel gemaakt dat in de vier gemeenten op allerlei niveaus is besproken: colleges, raadscommissie WERV en gemeentesecretarissen. Alle op- en aanmerkingen gebruiken we nu om de evaluatie te verdiepen en aan te scherpen. Vervolg op pagina 2 Verder in dit nummer: Veel belangstelling voor de vijfde WERV-regiobijeenkomst Bezoek aan Binnenveld in sommige opzichten eye opener Politieke zichtbaarheid WERV groeit gestaag Gemeenschappelijke woonvisie WERV heeft meerwaarde WERV presenteert zich in nieuwe omgeving NB WERV-12 6p.indd :15:35

2 kering, woonruimte, een sofinummer of het zoeken naar werk. Niet voor niets kwam er uit de zaal de suggestie om een wethouder verantwoordelijk te maken voor de regeling. Vervolg op pagina van pag 1 eenkomst ook inhoudelijk een succes was. Vooraf was er de nodige scepsis, opmerkingen als wat moeten we hiermee? en laat de regering dit oplossen. Of dichter bij huis: moeten wij in Ede, Veenendaal of Rhenen de Wageningse asielzoekers opvangen?, aangezien in Wageningen een asielzoekerscentrum is gevestigd. Maar zo ligt het niet, bleek al snel. Elke gemeente heeft de zorg voor een vastgesteld aantal pardonners. Juist daardoor ligt samenwerking in WERV-verband ook zeer voor de hand. Stuklopen Tijdens de avond is er heel veel informatie gegeven over wat wel kan, maar ook over wat Vervolg op pagina van pag 1 Voortzetting convenant WERV wordt breed gedragen Verder of niet? Willen we verder met WERV? Dat is natuurlik één van de belangrijkste vragen waarop zo n evaluatie het antwoord moet geven, legt Snijder uit. Een paar jaar geleden was dat misschien nog een lastige vraag geweest. Toen was WERV vooral een interne bestuurlijke aangelegenheid omdat eerst alle plannen nog ontwikkeld moesten worden. Maar inmiddels is er het nodige tot stand gebracht. Zoals de woonruimteverdeling, het economisch actieplan, het landschapsontwikkelingsplan voor het Binnenveld en de regionale structuurvisie over de toekomst naar Die concrete resultaten geven WERV een gezicht. En dan is er in de evaluatie nog het punt van de democratische legitimatie. Blijft het bij een convenant of moet WERV een nieuw bestuurlijk platform niet kan. Gemeenten en raadsleden realiseren zich dat er ook eigen geld nodig is. Het Rijk betaalt beslist niet alles. Daarom moeten we nu ook met zijn allen doorpakken, al is het maar om te voorkomen dat we volgend jaar mensen in hotels moeten onderbrengen. De gezamenlijke woningmarkt is wat dat betreft een uitkomst. Als er tijdens de bijeenkomst iets duidelijk is geworden, dan is dat volgens Teunisse wel dat er pragmatisch met de problematiek moet worden omgegaan. Mensen kennen die reclame waarschijnlijk wel, met de paarse krokodil. Over hoe je kunt stuklopen op regeltjes. Onze pardonners lopen bijna dagelijks tegen paarse krokodillen aan, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitworden? Dat heeft dan weer gevolgen voor de zeggenschap van de gemeenteraden. Het Bestuurlijk Overleg stelt voor het convenant in de huidige vorm te verlengen tot Discussie Over de samenstelling van WERV was iets meer discussie. Snijder: Ede wil Barneveld graag in WERV opnemen omdat het daar nauwe economische banden mee heeft. Maar Veenendaal heeft juist weer veel contacten met de regio Zuidoost-Utrecht. Het zijn natuurlijk ook principiële vragen: kies je voor een strikte territoriale samenwerking of voor een meer functionele en open opzet? Je moet ook kijken naar wat in de toekomst nog gaat spelen in deze regio. Op dat onderdeel komt er daarom nog een nader onderzoek. Maatwerk Bijkomend probleem is volgens Teunisse dat een deel van de pardonners is getraumatiseerd. Dat brengt nog weer heel andere problemen met zich mee. Juist omdat al hun persoonlijke situaties zo uiteenlopen, moet er waar nodig maatwerk geleverd worden. Uiteraard zonder de vaste procedures en regels hierbij uit het oog te verliezen. Bij alle stappen die de komende tijd worden genomen, moeten wij als raadsleden de vinger dan ook stevig aan de pols houden. Generaal pardon Op 15 juni kwam er na jaren soebatten een einde aan een lange periode van onzekerheid voor een grote groep asielzoekers. Die dag ging de Tweede Kamer akkoord met de regeling Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, beter bekend als de pardonregeling, die enkele weken daarvoor door het kabinet was vastgesteld. Ongeveer asielzoekers ontvangen door deze regeling een verblijfsvergunning. De uitvoering ervan ligt bij de gemeenten. Het kabinet heeft over de uitvoering en de financiering afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn verschillende eisen gesteld, de belangrijkste daarvan is dat een asielzoeker aantoonbaar langer dan zes jaar in Nederland moet verblijven. Dit moet worden aangetoond via de inschrijvingsgegevens bij de IND of met een burgemeestersverklaring. De regeling loopt tot eind In de WERV-gemeenten vindt afstemming plaats van het beleid ten aanzien van de pardonners. Er wordt gezamenlijk zorggedragen voor de huisvesting van de pardonners in de WERV-regio in de komende 2 jaar. Ook is sprake van afstemming op het gebied van inburgering, reintegratie en het zorgdragen voor draagvlak in de samenleving. NB WERV-12 6p.indd :15:46

3 Gemeenschappelijke woonvisie WERV heeft meerwaarde Het succes van de gemeenschappelijke huisvestingsverordening vraagt om een vervolg in de vorm van een gemeenschappelijke woonvisie, vinden de WERVgemeenten. Dat moet dan geen optelsom worden van de huidige woonvisies van de vier afzonderlijke gemeenten, maar een nieuwe overschrijdende woonvisie, vindt wethouder Ad van Hees van de gemeente Rhenen. Hij is binnen het bestuur van WERV portefeuillehouder Volkshuisvesting en Sociale Zaken. Politieke zichtbaarheid WERV groeit gestaag De zichtbaarheid van het samenwerkingsverband WERV groeit. Dat blijkt onder meer uit het feit dat WERV tweemaal is opgenomen in het collegeakkoord Besturen met hart voor de toekomst - Samen maken wij Utrecht mooier waarin het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zijn plannen voor de periode tot heeft vastgelegd. Al in het (eerste) hoofdstuk van het collegeakkoord Onze ambities en manier van werken is er aandacht voor WERV. Aan de noord- en oostkant van de provincie werken we samen met Eemland, WERV-gemeenten en Food Valley aan de versterking van de fysieke en economische potenties van dit gebied is daar te lezen. Wethouder Ad van Hees in gesprek met een bewoner van Achterberg In de woonvisie moet een aantal zaken aan de orde komen, vindt Van Hees. Waar ligt onze kracht? Waar kunnen we samenwerken? En vooral: Waar kunnen we elkaar versterken? Als bestuur zien we beslist de meerwaarde van een gemeenschappelijke visie. Die bestuurlijke wens was onder meer aanleiding voor een themabijeenkomst Woonvisie voor de raadsleden uit de vier gemeenten. Betrokken Het was beslist een goede bijeenkomst, zeker in termen van het algemeen WERV-gevoel. Wonen raakt mensen direct, dat zag je in de discussies ook terug. Ook de gemeenteraadsleden zien beslist de voordelen van een gezamenlijke visie, kijkt Van Hees tevreden terug. Toch verliep de discussie in Veenendaal iets anders dan hij zich had voorgesteld. Ik verwachtte dat de discussie onder meer zou gaan over de identiteit van de verschillende gemeenten. Over de gewenste woonmilieus bijvoorbeeld: moeten we allemaal studenten willen huisvesten en in elke gemeente dure woningen bouwen? Of moeten we ook daarin keuzes maken? Maar het ging meer over waar we nu staan met zijn allen en waaraan de komende jaren behoefte is. De raadsleden bekeken de situatie meer vanuit de markt. NB WERV-12 6p.indd 3 De raadsleden hebben daarnaast wel enkele ambities voor een woonvisie aangegeven. WERV moet een duurzame woonregio zijn, met een goede afstemming tussen wonen en werken en het behoud van het Binnenveld als de binnentuin van de vier WERV-gemeenten. Woningmarkt in beeld Voordat er een woonvisie kan worden gemaakt, moet goed in beeld worden gebracht hoe de woningmarkt binnen WERV er uit ziet, vinden de raadsleden. Van Hees: Hoe staat het met de wachtlijsten, de woningvoorraad en de ambities. Wat is het aanbod, waaraan is behoefte en wat is daarvan de betekenis op de middellange termijn? Breng dat nou eerst eens in kaart, vonden ze. Het is niet eens zozeer een ander uitgangspunt, maar wel een andere insteek, een ander focus. Deze vraag komt natuurlijk terug in de gemeenschappelijke woonvisie. Maar het moet geen onderzoeksrapport worden. De woonvisie moet ook uitdagen om gezamenlijk te werken aan de ambities die ook de raadsleden hebben gesteld. De concepttekst verwacht ik voor maart 2008, de rest is bestuurlijke afwikkeling. Waarde Ook in het hoofdstuk Bestuur en middelen laat Utrecht merken het belang van WERV op waarde te schatten. We nemen deel aan strategische allianties als er een meerwaarde is en als dat gelegenheid biedt tot een inhoudelijke bijdrage. Naast de activiteiten die we samen met de Randstadprovincies uitvoeren, hebben we nadrukkelijk oog voor de samenwerking met Gelderland en de WERVgemeenten. In beeld Deze dubbele vermelding van WERV in het collegeakkoord lijkt misschien onbelangrijk. Maar het is wel degelijk van belang, legt Liesbeth de Jong van het projectbureau WERV uit. WERV is een samenwerkingsverband tussen vier gemeenten en neemt een bijzondere plaats in binnen het uitgebreide landschap van Nederlandse bestuurslagen. We hebben met twee provincies te maken, Gelderland en Utrecht, waarmee we op veel gebieden samenwerken. Juist voor onze positie is het dus van belang dat we nadrukkelijk bij beide provincies in beeld zijn. Daarom hebben we ons al direct na de provinciale verkiezingen gemeld bij beide provincies met de vraag ons samenwerkingsverband op te nemen in de Statenakkoorden. Dat is in Utrecht toen gelukt, in Gelderland nog niet. Na die eerste stap in Utrecht, is dit een mooie volgende. Dit heeft absoluut waarde voor de positie van de WERV-regio. Wij zijn hier echt blij mee :15:56

4 Veel belangstelling voor vijfde WERV-regiobijeenkomst verschillende thema s die met het Nieuw Wonen te maken hebben. De deelnemers konden zich voor een van de zeven thema s inschrijven. Het ging aan de discussietafels over onderwerpen als levensloopbestendigheid, sociale cohesie, bewonersparticipatie of mobiliteit en bereikbaarheid, vertelt Peters. We hebben geprobeerd daarbij telkens drie prikkelende stellingen te bedenken, vult Hans Snijder aan. Zo concreet mogelijk, vooral niet te abstract. Echte discussies Met die opzet wilden de organisatoren echte discussies uitlokken. Dat lukte. De bijeenkomst heeft onze inzichten over levensloopbestendig bouwen niet veranderd, maar dat was ook niet het doel, aldus Snijder. Maar er kwamen zeker interessante discussies los. Bijvoorbeeld over de gewenste sociale cohesie in een levensloopbestendige wijk. Hoe je er als gemeente voor zou kunnen zorgen dat ook allochtonen zich vestigen en niet alleen witte senioren met een rollator. Belangrijk, als Bewoners mogen alleen meepraten over de kleur van een wipkip. Geen auto s in het straatbeeld. Het zijn twee stellingen over het onderwerp Nieuw Wonen die garant stonden voor soms pittige discussies tussen de deelnemers aan de jaarlijkse WERV-regiobijeenkomst. En dat was precies de bedoeling. Ongeveer 85 bestuurders, raadsleden, commissieleden, ambtenaren en projectontwikkelaars waren op 14 september te gast in De Lampegiet te Veenendaal. Vier jaar geleden organiseerde de gemeente Veenendaal de eerste WERV-regiodag. Daarna waren achtereenvolgens Rhenen, Wageningen en Ede gastheer in bijeenkomsten met zeer uiteenlopende onderwerpen rond wonen, werken en recreëren. Compact en luchtig Anders dan in de voorgaande edities bleef het programma beperkt tot een halve dag. Een overdachte keuze. Een hele dag vrijmaken in de agenda, is voor veel raadsleden en bestuurders best een opgave, vertelt Wilma Peters die met haar collega Hans Snijder verantwoordelijk was voor de organisatie. We hebben daarom gekozen voor een compact, maar desondanks luchtig programma. Natuurlijk met vooral leerzame elementen, maar bijvoorbeeld ook met een sketch over Nieuw Wonen door een cabaretgroep. Tenslotte is de regiodag ook bedoeld om mensen uit andere WERV-gemeenten te leren kennen en te netwerken. Het thema Nieuw Wonen komt in Veenendaal niet uit de lucht vallen. De nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost NB WERV-12 6p.indd 4 geldt in de provincie Utrecht en zelfs landelijk als een belangrijk pilotproject voor levensloopbestendig wonen. Veenendaal-Oost moet een wijk worden waar mensen van jong tot oud en in alle leefsituaties een leven lang kunnen blijven wonen. Er was dus genoeg te vertellen over het onderwerp dat uiteraard ook in de andere WERV-gemeenten speelt. In de wijk worden tot 2020 maar liefst drieduizend huizen gebouwd, met een winkelcentrum en multifunctionele gebouwen voor onderwijs, sport, zorg en welzijn. je een breed geschakeerde wijk wilt bouwen. Een van de suggesties was om toch ook vooral in andere gemeenten met grote nieuwbouwprojecten te kijken, zoals Amersfoort. De vijfde regiodag in Veenendaal werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Nog een opvallend detail: veel deelnemers aan deze bijeenkomst, ook uit Ede, Rhenen en Wageningen, kwamen op de fiets. Zo konden zij onderweg genieten van het fraaie weer en het natuurschoon in het Binnenveld. Burgemeester Geert van Rumund, voorzitter WERV bestuur Discussietafels Na een korte presentatie en de sketch, konden de deelnemers aanschuiven aan discussietafels. Daar werd aan de hand van meer dan twintig stellingen gediscussieerd over zeven :16:21

5 Bezoek aan Binnenveld in sommige opzichten eye opener Symbolisch of niet. De WERV-raadsleden die in september een excursie door het Binnenveld maakten, hadden er in tegenstelling tot de verwachtingen mooi weer bij. De excursie werd gehouden vanwege de totstandkoming van het landschapsontwikkelingsplan voor het gebied. De bus was aardig gevuld met raadsleden en enkele ambtenaren op deze fraaie septemberdag. We begonnen in Wageningen waar we hebben gekeken op een plaats waar het stedelijk gebied en het Binnenveld elkaar direct raken, kijkt Sonja Fris (gemeente Ede) terug op de tocht langs een aantal kenmerkende onderdelen van het plan voor het Binnenveld. In het plan voor het Binnenveld neemt de landschappelijke inpassing een belangrijke rol in. Nu is er een harde lijn tussen het stedelijk gebied en het Binnenveld. Hoe zorg je er nu voor dat er toch een vloeiende groene overgang tussen die gebieden ontstaat? Interessant voor iedereen, want elke gemeente heeft met die situatie te maken. Groene wiggen Tussen Achterberg en Rhenen stond de groep stil bij de problemen om een ecologische verbinding te maken tussen de Grebbeberg en de rest van de Utrechtse Heuvelrug. Fris: De weg en het spoor vormen daar een barrière. NB WERV-12 6p.indd 5 Er is nu een beginnetje gemaakt door de aankoop van een kleine boerderij en wat grond door het Utrechts Landschap. Daar moet beslist een goed plan voor worden bedacht. Vergelijkbare problemen zijn er op diverse andere plaatsen. Tussen Ede en Bennekom bijvoorbeeld of tussen Veenendaal en Ede. We hebben te maken met toenemende verstedelijking, maar ook met de A12, A30 en andere wegen. In Ede heb je bovendien nog de herontwikkeling van het oude ziekenhuisterrein en Ede-Oost. Verder verdwijnt ook het open karakter van het gebied tussen Ede en Veenendaal in snel tempo, terwijl groene wiggen daar net zo belangrijk zijn. Geslaagd Het gezelschap bezocht ook de Bennekommer Meent en het geplande natuurgebied ten noorden daarvan. Fris: In ruil voor de bouw van huizen voor de wijk Veenendaal-Oost zorgt Veenendaal op het grondgebied van de gemeente Ede voor de ontwikkeling van dat nieuwe natuur en stedelijk uitloopgebied. Ook dit is van het grootste belang voor de ecologische verbinding tussen verschillende stukken natuur. Fris vindt de excursie meer dan geslaagd. Ik denk dat de tocht voor velen in sommige opzichten een eye opener is geweest. De aandacht van de gemeenten is van oudsher vooral gericht op de stedelijke onderwerpen, maar een zorgvuldige ontwik- keling van het groene Binnenveld is van het grootste belang. Niet voor niets was dat een belangrijke aanzet voor samenwerking in WERV-verband. Wist u dat WERV de vijfde stad van Nederland is? Nieuwe WERVbureaukalender 2008 Hij is uit! De WERV bureaukalender Dit jaar is het thema: WERV in feiten in cijfers. De gegevens uit het WERV Economisch Actieplan staat aan de basis van allerlei weetjes die u ongetwijfeld zullen verrassen. U krijgt m automatisch toegestuurd in de loop van december. Mocht u de kalender onverhoopt niet ontvangen of wilt u extra exemplaren? Meld dit dan bij het Projectbureau. U ontvangt deze dan alsnog per post Een WERVend perspectief naar :16:24

6 De Klomp Ede Veenendaal WERV presenteert zich met nieuwe stand Veel positieve reacties waren er voor de nieuwe stand van WERV tijdens de Regio Businessdagen Gelderse Vallei. Op deze tweedaagse bedrijvenbeurs, eind oktober in Ede, presenteerde WERV zich voor het eerst in deze stand, die naar verwachting verschillende keren per jaar gaat worden gebruikt om de ambities, activiteiten en mogelijkheden van WERV breder uit te dragen. De stand werd tijdens de beurs bemand door medewerkers van de afdelingen Economische Zaken van de vier WERV-gemeenten en van de gemeente Barneveld. A12 Bennekom Elst Achterberg Wageningen Rhenen Lienden Het Projectbureau WERV Meer informatie WERV is geen interne aangelegenheid, maar een zaak van de vier participerende gemeenten. Er wordt nadrukkelijk contact en samenwerking gezocht met andere samenwerkingsverbanden en organisaties in de regio. Wilt u actief meedenken en meepraten of informatie over bepaalde projecten, neemt u dan contact op met de ambtelijk coördinator WERV van uw gemeente. Colofon Gemeente Wageningen Wilma Pol (0317) Gemeente Ede Angelique Gerritsen (0318) Gemeente Rhenen Karsten Riemens (0317) Gemeente Veenendaal Hans Snijder (0318) NB WERV-12 6p.indd 6 Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectbureau WERV en wordt zowel intern als extern verspreid in een oplage van exemplaren. punt van WERV en is gevestigd in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, Postbus 201, 3910 AE Rhenen, telefoon (0317) of Fax: (0317) , Projectbureaumanager Liesbeth de Jong is dagelijks bereikbaar (bij voorkeur s ochtends bellen). Tekst: Taalent Tekstschrijvers Fotografie: Jolanda Gilles en Herman Stöver, Ontwerp en vormgeving: Stanley Wattimena, gemeente Ede Druk: Drukkerij Grafiko, Wagweningen Het projectbureau is het ambtelijk coördinatie :16:38

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal 14 WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal Nr. September 2008 Nieuwsbrief Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal verlengen samenwerking tot 2011 Samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Samen de juiste dingen doen

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Samen de juiste dingen doen 13 WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal Nr. april 2008 Nieuwsbrief Samen de juiste dingen doen Het WERV-convenant liep in maart af. De vier gemeenteraden

Nadere informatie

Er is nooit een verliezer / 30

Er is nooit een verliezer / 30 Er is nooit een verliezer / 30 Wouter Coomans Er is nooit een verliezer Mr. Wouter Coomans is teammanager Personenschade bij ASR, dat volgens zijn zeggen vooroploopt als het gaat om mediations. Maar eigenlijk

Nadere informatie

gemeente Tiel ontvangen op:

gemeente Tiel ontvangen op: gemeente Tiel ontvangen op: 05-06-2018 **ID18.04370 ID18.04370 Van: Ans Borninkhof [mailto:burgerschapsvormingadvies@gmail.com] Verzonden: dinsdag 5 juni 2018 20:36 Aan: Smb TL Gemeente

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. WERV: ambitieuze plannen voor 2009

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. WERV: ambitieuze plannen voor 2009 Nieuwsbrief 15 WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal WERV: ambitieuze plannen voor 2009 Groen, wonen, mobiliteit en bereikbaarheid blijven het komende

Nadere informatie

Uitnodiging Najaarscongres De sterkste schakels. Donderdag 17 november 2011 Aanvang uur Gemeentehuis te Veenendaal

Uitnodiging Najaarscongres De sterkste schakels. Donderdag 17 november 2011 Aanvang uur Gemeentehuis te Veenendaal Uitnodiging Najaarscongres 2011 De sterkste schakels Donderdag 17 november 2011 Aanvang 10.00 uur Gemeentehuis te Veenendaal Welkom in Veenendaal! Wij zijn vereerd om de VNG afdeling Utrecht in onze gemeente

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

stap 1 stappen naar een lokaal democratisch akkoord 104 democratisch zakboekje 105 Beginpunt- Analyse van de lokale democratie: de bouwstenen

stap 1 stappen naar een lokaal democratisch akkoord 104 democratisch zakboekje 105 Beginpunt- Analyse van de lokale democratie: de bouwstenen In 5 stappen naar een lokaal democratisch akkoord stap Beginpunt- Analyse van de lokale democratie: de bouwstenen Maak eerst een foto van de lokale democratie: wat voor democratie past bij deze gemeente,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan!

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan! Jaarrede Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het IPO op 4 oktober 2017 in Emmen ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beste mensen, Gefeliciteerd!!

Nadere informatie

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010 GROENLINKS/PE n i e u w s b r i e f Juni 2010 Voorwoord In de week van de verkiezingen hierbij de nieuwsbrief van GroenLinks/PE. Aanstaande woensdag 9 juni is het zover. We mogen weer stemmen. Wie de jeugd

Nadere informatie

Project Huisvesting Statushouders

Project Huisvesting Statushouders Project Huisvesting Statushouders 08 maart 2016 Willem van Santen Project Huisvesting Statushouders Presentatie voor Raadsleden uit de regio Deelnemers aan het project De 8 gemeenten uit de regio De 11

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Omgevingsvisie en toegankelijkheid

Omgevingsvisie en toegankelijkheid Wonen - Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid juli 2018 Voor lokale belangenbehartigers Wat is een Omgevingsvisie? Gemeenten gaan aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen?

Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik zelf doen? Korte omschrijving werkvorm : In vier groepjes voeren de leerlingen een opdracht uit. Alle opdrachten gaan over een methode om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. Op

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 12 januari Betreft: Routeplanner Right to Challenge. Geachte leden van de Gemeenteraad,

Aan de Gemeenteraad. 12 januari Betreft: Routeplanner Right to Challenge. Geachte leden van de Gemeenteraad, www.righttochallenge.nl Aan de Gemeenteraad 12 januari 2019 Betreft: Routeplanner Right to Challenge Geachte leden van de Gemeenteraad, Right to Challenge (R2C) is het recht van bewonersinitiatieven om

Nadere informatie

METROPODIREGIO AMSTERDAM

METROPODIREGIO AMSTERDAM METROPODIREGIO AMSTERDAM Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Colleges van B&W en GS van de samenwerkende gemeenten, provincies en de Vervoerregio i.o.

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Inleiding De herziene Woningwet 2015 geeft gemeenten instrumenten om meer te kunnen sturen op de bijdrage van corporaties aan

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst Het huis van je leven Het Bosje Nieuwe levensloopbestendige woningen in het hart van Elst Een leven lang lekker wonen Een levensloopbestendig huis ziet er op het oog niet zo heel anders uit als een traditionele

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam.

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam. Programma Noordvleugel schakelen en versnellen A.H.M. Buffing Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam t.buffing@ivv.amsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006,

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad t.a.v. de Griffie

Aan de Gemeenteraad t.a.v. de Griffie From: info@righttochallenge.nl Sent: zaterdag 12 januari 201912:10:32 To: info@righttochallenge.nl Cc: Subject: Brief Gemeenteraad over Right to Challenge Attachments:Brief gemeenteraad

Nadere informatie

ALGEMENE AGENDA. Waarom vandaag deze eenvoudig uitleg van de algemene agenda :

ALGEMENE AGENDA. Waarom vandaag deze eenvoudig uitleg van de algemene agenda : ALGEMENE AGENDA Waarom vandaag deze eenvoudig uitleg van de algemene agenda : De Gemeente Venlo heeft de komende jaren goede plannen voor mensen met een beperking. Vandaag is een speciale dag voor de Gemeenteraad

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Op 11 september 2018 zijn zo n 80 medewerkers van verschillende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk, Provinciale Staten, andere

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad t.a.v. de Griffie

Aan de Gemeenteraad t.a.v. de Griffie From: info@righttochallenge.nl Sent: Saturday, January 12, 201911:59:18 AM To: info@righttochallenge.nl Cc: Subject: Brief Gemeenteraad over Right to Challenge Attachments:Brief

Nadere informatie

HuisvestingStatushouders in de regiofood Valley

HuisvestingStatushouders in de regiofood Valley HuisvestingStatushouders in de regiofood Valley Werkconferentie OTAV 22 februari 2016 Willem van Santen Food Valley Aanleiding Gemeente Aanbod 2015 Aantal woningen nodig* Perc. taakstelling tov aanbod

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Contact dhr. K.Spannenburg T 070-4418082 E kp.spannenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LPDen Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Colleges van B&W van

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 NIEUWSBRIEF december 2015 In deze nieuwsbrief: December KindKans in de lucht Informatiebijeenkomsten januari 2016 Wat te doen als de school vol is? Geboorte dochter Susanne Klok Dineke Souman Samen Wageningen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Projectagenda WERV 2006 en verder

Projectagenda WERV 2006 en verder Projectagenda WERV 2006 en verder WERV, kansrijk carré WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. De vier gemeenten werken samen op basis van een in

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

reservations.nl HOTELS MEETINGS CONGRESSEN

reservations.nl HOTELS MEETINGS CONGRESSEN reservations.nl HOTELS MEETINGS CONGRESSEN Laat de juiste locatie snel en gratis voor u vinden. Op zoek naar het juiste hotel, een geschikte vergaderlocatie of optimale congresfaciliteiten? Wij zetten

Nadere informatie

Woningwet woningcorporaties en gemeenten. Informatie voor gemeenten. de piketpalen gaan nu de grond in

Woningwet woningcorporaties en gemeenten. Informatie voor gemeenten. de piketpalen gaan nu de grond in Woningwet 2015 woningcorporaties en gemeenten Informatie voor gemeenten de piketpalen gaan nu de grond in drs. ad hereijgers april 2016 drs. ton streppel 1 Inhoud informatie over gemeente en Woningwet

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk.

Nadere informatie

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN WAD DEN EILANDEN Pl eenteame1ana gemeente SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN Ministennvan Binnenlandse Zaken en Knninkrijksrelaties Provincie Noord-Holland provinsje fryslân provincie fryslân b schiv

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015

Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015 Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015 Programma Tijd Activiteit 19.30 uur Welkom en opening 19.40 uur Plenaire presentatie: hoe worden raadsleden deel van de Deelsessies Metropoolregio Eindhoven? 20.00-21.45

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016 eente Overbetuwe O INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16inf00018 Datum advies: 10 februari 2016 Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Kennis nemen van: Voortgangsnotitie

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten en de gemeente Veghel Wu Ztfìti Ontv.bev. 16ik.01000 Metropoolregio Eindhoven 040 259 45 94 info@mölropoolregioeindhoven www.metropoolregioelndhovan.

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg

Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg Wilt u handen en voeten geven aan een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg? Maar blijkt het lastig om de integrale aanpak hoog op de gemeentelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Dialoog, co creatie en coalitievorming

Dialoog, co creatie en coalitievorming Dialoog, co creatie en coalitievorming Van het faciliteren van netwerken naar het regisseren van een integrale benadering en werkwijze. rik.gerritsen@vggm.nl egbert.van.der.meer@bmc.nl Workshop 6 Kaders

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

STADSDELEN STADSDEELWETHOUDERS & STADSDEELCOMMISSIES

STADSDELEN STADSDEELWETHOUDERS & STADSDEELCOMMISSIES Gebiedsgericht werken STADSDELEN STADSDEELWETHOUDERS & STADSDEELCOMMISSIES Onderwerpen 1. Historisch perspectief en ontwikkelingen 1848 2018 2. Uitdagingen 2018 2022 3. Stellingen Historisch perspectief

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. van Gedeputeerde Staten op vragen van H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 4 september 2015) Nummer 3075 Onderwerp Zorg om opvang vluchtelingen Aan de leden van

Nadere informatie