file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm"

Transcriptie

1 Vooraf Wanneer is reïntegratie geslaagd? Emancipatie in de werksituatie op haar weg terug? De bril van de reïntegratieconsulent. Aandachttraining, mindfulness, zen. Ziektewetuitkering via UWV? Voorschakeltraject mogelijk! Digitale intervisie voor vrouwelijke coaches/trainers. OPROEP Bestuurslid Stichting WAHO bestuurslid gezocht! 15 maart 2007 Vooraf Door Petra Verdonk Julie Smeets (Universiteit Maastricht) en Anne-Roos Biester (Universiteit Utrecht) zijn afgestudeerd met een onderzoek in opdracht van Stichting WAHO. Julie Smeets heeft met haar onderzoek meer inzicht verkregen in de moeizame reïntegratie van jonge vrouwen en vroeg zich af hoe het verschil in perspectief van belanghebbenden (vrouwen zelf, reïntegratieconsulenten, werkgevers, maar ook de overheid) de reïntegratie beïnvloedt. Anne-Roos Biester achterhaalde door middel van interviews de factoren die volgens de jonge hoger opgeleide vrouwen bijdragen aan de hoge uitval van deze groep. Rachel Brussen deed een afstudeeronderzoek in opdracht van E-Quality (Universiteit Maastricht). Zij onderzocht hoe reïntegratieconsulenten eigenlijk aankijken tegen arbeidsongeschiktheid bij hoger opgeleide allochtone vrouwen. Problemen bij de reïntegratie worden al snel aan cultuur toegeschreven, zo blijkt uit Brussen s onderzoek. Verder in deze nieuwsbrief: Bettina Heddes, psycholoog, vertelt over Mindfulness. Dit is een training Kijken en handelen met mededogen die de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt. Mary van Mourik doet een oproep voor vrouwelijke trainers/coaches die zelf ervaringsdeskundig zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Stichting WAHO zou graag digitale intervisie organiseren voor deze groep. Nieuwsgierig geworden? En lijkt het je leuk om iets voor Stichting WAHO te doen? Wij zoeken nog bestuursleden! Voor meer informatie, lees verder in deze nieuwsbrief of mail We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op! Wanneer is Reïntegratie geslaagd? file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (1 van 9) :43:27

2 De overheid, werkgevers, reïntegratieconsulenten, en jonge hoger opgeleide vrouwen over succesvolle reïntegratie Door Julie Smeets Inleiding Voor mijn afstuderen aan de Universiteit Maastricht als student Gezondheidswetenschappen heb ik onderzoek gedaan de reintegratie van jonge, hoog opgeleide vrouwen. Het is bekend dat deze vrouwen een relatief hoog WAO-risico hebben. Een mogelijke verklaring hiervoor zou gelegen kunnen zijn in (niet slagen van) het reïntegratietraject. In mijn onderzoek ging ik ervan uit dat er knelpunten kunnen ontstaan bij de werkhervatting als verschillende partijen andere doelen nastreven. Uitgangspunt van het onderzoek was dan ook het verschil in visie van de partijen die bij de werkhervatting betrokken zijn over wat succesvolle reïntegratie is. Ook het overheidsbeleid, dat sturing moet geven aan het reintegratieproces, is in het onderzoek meegenomen. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de moeizame reïntegratie van vrouwen en aan te geven hoe het verschil in perspectief van belanghebbenden reïntegratie beïnvloedt. Daarnaast wilde ik nagaan welke invloed het overheidsbeleid heeft op het vormgeven van een reïntegratietraject. Het overheidsbeleid stelt werken boven het verkrijgen van een uitkering. De mogelijkheden van de werknemer moeten benut worden. Door de overheid wordt dan ook gestreefd passende arbeid. Daarnaast vindt de overheid ook duurzaamheid van belang. Diepte-interviews zijn afgenomen met jonge, hoogopgeleide vrouwen, werkgevers, en consulenten. Uit deze interviews kwamen verschillende aanwijzingen voren waarom het reïntegratietraject van jonge, hoog opgeleide vrouwen moeizaam verloopt. Inderdaad bleken er naast de opvatting van de overheid nog andere visies te bestaan. Net als de overheid streven ook werkgevers duurzaamheid. Zij zien de werknemer echter liever terugkeren in de oude functie. Werkgevers vinden een volledige werkhervatting succesvol. Consulenten vinden, net als de overheid, passende arbeid juist van belang en streven daarnaast tevredenheid bij de werkgever én de werknemer. De jonge, hoog opgeleide vrouwen streven tot slot meer kwalitatieve aspecten van succes. Ze vinden uitdaging en plezier belangrijk of zoeken balans en regelmaat. Daarnaast vinden zij het belangrijk weer volledig mee te tellen binnen de organisatie. De partijen hanteren ieder dus eigen normen ten aanzien van reïntegratie. Hierdoor ontstaan de volgende knelpunten. Volgens het overheidsbeleid moeten de mogelijkheden van een werknemer benut worden. Werkgevers trekken dit te ver door en proberen hun werknemers, ondanks het feit dat ze klachten hebben, aan het werk te houden. De vrouwen voelen zich hierdoor genegeerd. Ze werken ondanks hun klachten door, maar vallen dan alsnog uit. Hoewel het overheidsbeleid suggereert dat werkgevers veel beleidsvrijheid hebben, ervaren de werkgevers dit niet zo. Volgens de werkgevers wordt onvoldoende rekening gehouden met het dubbele belang dat zij moeten dienen. De werkgever moet er alles aan doen om zijn werknemers te reïntegreren. Het organisatiebelang wordt in het beleid soms te veel de achtergrond geschoven. Werkgevers zouden hier meer invloed op willen hebben. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor het reïntegratietraject. Deze verantwoordelijkheid blijkt in de praktijk soms moeilijk op te pakken omdat de relatie tussen de werkgever en de werknemer verstoord is. Ze wijzen elkaar aan als schuldige voor de uitval. Dit is geen goede start voor het reïntegratieproces. Ook consulenten dragen bij aan dit file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (2 van 9) :43:27

3 geheel. Zij richten hun aanpak op de vrouwen. Hierdoor krijgt de werkgever niet het signaal dat ook in de werksituatie het een en ander veranderd kan worden. De WVP en de Wet Verlenging Loondoorbetaling sturen aan op een snelle werkhervatting. De werkgever wordt gestimuleerd een actief reïntegratiebeleid te voeren en ook consulenten pakken deze prikkel op. De werkhervatting blijkt echter soms te snel te gaan. Waar de consulenten aangeven dan soms te wachten, vragen de werkgevers aan de vrouwen om dit in de gaten te houden. Het is de vraag of de vrouwen dit doen omdat ze in het verleden hebben ervaren dat aandacht vragen voor hun problemen niets oplevert. Op basis van deze bevindingen kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan. Ten eerste zouden werkgevers er beter aan doen de klachten van de vrouwen niet weg te wuiven, maar dit signaal op te pakken. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ten tweede zou het overheidsbeleid meer rekening moeten houden met het dubbele belang van de werkgevers en meer ruimte geven voor werkgevers om het proces meer eigen inzicht in kunnen vullen. Tot slot moeten ook vrouwen ondersteuning krijgen om meer invloed te krijgen op het proces. De vrouwen zijn nu nog te veel de lijdende partij. Voor de volledige scriptie van Julie Smeets, kijk op de website of mail Emancipatie in de werksituatie op haar weg terug? Door Anne-Roos Biester Inleiding Stichting WAHO, die langs diverse wegen probeert gezonder werken voor jonge, hoger opgeleide vrouwen te stimuleren, wilde graag meer weten over factoren in de directe werksituatie die bij hoogopgeleide vrouwen ziekteverzuim bevorderen. Dit is het thema geworden van mijn scriptie getiteld Emancipatie in de werkstituatie op haar weg terug? Uit mijn onderzoek blijkt dat arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen als oorzaken van uitval van vrouwen belangrijker zijn dan arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. In onze moderne tijd is het heel gewoon dat vrouwen werken. Vrouwen willen ook graag meer halen uit hun werk dan alleen geld: voldoening en erkenning krijgen zijn ook belangrijk. Voor vrouwen is dat minder gemakkelijk dan voor mannen, en dat leidt vooral voor hoger opgeleide vrouwen voor problemen: frustaties, die stressverschijnselen veroorzaken en soms lichamelijke klachten. Wie haar hoofd stoot tegen het glazen plafond, krijgt koppijn en kopzorgen. Vaak is dat na een paar dagen weer over, maar soms duurt het langer en belanden vrouwen in de WAO. De WAO is vervangen door de WIA en sinds de Wet Verbetering Poortwachter komt men minder gemakkelijk in een arbeidsongeschiktheidsregeling terecht. Door deze maatregelen is de instroom van vrouwen in deze regeling wel verminderd, maar de uitstroom niet. Bovendien zijn de spanningen in de werksituatie voor vrouwen niet afgenomen. Slechte aansluiting eerste baan bij opleiding Vrouwen blijken bij intrede op de arbeidsmarkt geen duidelijk omlijnde verwachtingen te hebben van hun eerste baan. Hoewel ze graag een baan willen die bij hun opleiding past, file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (3 van 9) :43:27

4 blijkt dat het werkveld vaak niet aansluit bij de opleiding. Uit het onderzoek blijkt verder dat een goede werksfeer voor vrouwen belangrijker is dan een hoge beloning. Wel moet men hierbij in ogenschouw nemen dat jonge, hoogopgeleide vrouwen gemiddeld een hoger startsalaris hebben. Verder nemen vrouwen duidelijk verschillen waar in hoe mannen en vrouwen behandeld worden door werkgevers en hebben sommige vrouwen het gevoel te zijn tegengewerkt. Vooral de ongelijke beloning bij gelijk werk leidt tot frustaties. Ook baanonzekerheid bracht onrust mee. De vrouwen werken hard en willen niet zeuren. Hierdoor gaan ze sneller over hun grenzen heen. Als deze vrouwen dan wel de moed hebben verzameld om hun problemen aan te kaarten bij de leidinggevende, was er vaak geen ruimte voor overleg waardoor het proces uitval op het werk werd versneld. Kleine organisaties werden vaker als verstikkend ervaren. In kleine bedrijven bleken de doorgroeimogelijkheden beperkt te zijn. Mogelijk ook zijn de verhoudingen in kleinere organisaties traditioneler. Voor vrouwen die reeds in de WAO/WIA zitten moet de reïntegratiedienstverlening meer op maar gesneden worden. De onderzoeksresultaten zijn voor betrokken instanties mogelijk aanleiding om de emancipatie in de directe werksituatie weer op het goede spoor te zetten. Voor de volledige scripte van Anne-Roos Biester, ga De bril van de reïntegratieconsulent: etniciteit bij reïntegratie Door Rachel Brussen Inleiding Rachel Brussen, student Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht, onderzocht in opdracht van E-Quality (www.e-quality.nl) hoe de reïntegratie van hoger opgeleide allochtone vrouwen verloopt. Reïntegratieconsulenten geven aan dat er heel weinig hoger opgeleide allochtone vrouwen in de praktijk zijn. Maar hoe kijken zij eigenlijk aan tegen reïntegratie van hoger opgeleide allochtone vrouwen? Taal Vanwege onvoldoende taalbeheersing bestaan er aparte groepen voor allochtonen. In deze groepen wordt naast de gebruikelijke sollicitatievaardigheden ook taaltraining gegeven. Reïntegratieconsulenten vinden de huidige taalcursussen bij de inburgering ontoereikend voor communicatie op de werkvloer. Naar hun mening leren cliënten daar onvoldoende zaken die relevant zijn om aan werk te komen. Daarnaast schiet de taalbeheersing te kort omdat cursussen niet intensief genoeg zijn en cursisten de taal onvoldoende praktiseren. Consulenten beschouwen taal als één van de grootste problemen bij de reïntegratie. Dit betekent dat als de consulenten het Nederlands van de hoger opgeleide allochtonen als onvoldoende beschouwen, zij automatisch terecht komen in de allochtone groep. Deze groep lijkt vaak uit laag tot middelbare opgeleiden te bestaan. Daardoor past de hoog opgeleide allochtoon qua opleidingsniveau niet in deze groep. Wel kan voor hoger opgeleide allochtonen de discrepantie tussen het hoge expertiseniveau en het lagere taalniveau een extra belemmering vormen tijdens het solliciteren. Bij hoger opgeleiden treden reïntegratieconsulenten op als coach, passend bij de zelfstandige en analyserende vermogens van de hoger opgeleide. Consulenten zijn van mening dat hoger opgeleiden soms te kritisch zijn en daardoor een minder flexibele arbeidsmarktoriëntatie kennen. file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (4 van 9) :43:27

5 Het perspectief van reïntegratieconsulenten Hoewel er empirisch geen informatie over de reïntegratie van hoog opgeleide allochtone vrouwen te vinden is, zijn er wel algemeen geldende aspecten opgemerkt. Volgens de consulenten bestaat een goede reïntegratie uit drie onderdelen. 1) Een goede cliënt Een cliënt moet gemotiveerd zijn en zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigen reïntegratietraject. Dit blijkt uit open staan voor werk, tonen van initiatief en het ondernemen van concrete acties. Deze impliciete norm zorgt ervoor dat er een beeld van de ideale cliënt ontstaat. Hoger opgeleiden komen door hun inflexibele houding niet geheel overeen met het ideale beeld van de consulenten. Ook allochtonen voldoen hier niet altijd aan. Dit zou volgens reïntegratieconsulenten komen door cultuurverschillen en een andere (niet-nederlandse) etnische achtergrond. Op deze manier worden problemen bij de reïntegratie van allochtonen door consulenten verklaard. Opvallend is dat de reïntegratieconsulent hierbij praten in stereotiepe beelden. Doordat problemen aan de hand van een andere etniciteit of cultuur verklaard worden, worden de begeleiding en de benadering van de consulenten hierop aangepast. Zo willen consulenten allochtonen bewust maken van de Nederlandse verwachtingen en het Nederlandse gewenste gedrag aanleren. Aanpassen levert volgens consulenten de meeste kans op werk. 2) De sociale omgeving De sociale omgeving moet de cliënt stimuleren en steunen om te gaan werken. Consulenten ervaren dat vooral de (mannelijke) omgeving bij allochtone vrouwen de reïntegratie kunnen belemmeren. Zij zijn van mening dat allochtone vrouwen moeilijkheden ondervinden door cultureel bepaalde verwachtingen binnen hun sociale omgeving. Zo zou de partner liever willen dat zijn vrouw thuis blijft voor de zorg van kinderen het huishouden. Daarbij zou kinderopvang niet gewenst zijn. Allochtone vrouwen moeten dan op andere vrouwelijke familieleden een beroep doen als zij willen werken. De consulenten vinden dit niet bevorderlijk voor de reïntegratie. Zij proberen de sociale omgeving bij het reïntegratietraject te betrekken en de afhankelijkheid te doorbreken. Bij hoger opgeleide allochtone vrouwen kan de omgeving extra belemmerend optreden. Sommige hebben ondanks de weerstand uit hun sociale omgeving hard geknokt voor hun diploma. Als zij vervolgens moeilijk een baan kunnen vinden, worden de opvattingen uit de sociale omgeving bevestigd. Deze opvattingen worden door consulenten als hinderlijk ervaren bij de reïntegratie. Ook bij een niet stimulerende sociale omgeving verklaren reïntegratieconsulenten dit aan de hand van etniciteit en cultuurverschillen. Ook hierbij praten zij aan de hand van stereotiepen. 3) De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt Werkgevers zijn terughoudend in de ogen van consulenten. Zij vinden dat werkgevers bij voorbaat op basis van etniciteit geen allochtonen aannemen. Cliënten worden niet uitgenodigd op een sollicitatie- of vervolggesprek. Werkgevers zouden koudwatervrees hebben, bang zijn voor cultuurverschillen, of verwachten communicatieproblemen of andere problemen bij islamitische werknemers. Werkgevers praten in stereotyperingen. Daarbij is soms zelfs sprake zijn van arbeidsmarktdiscriminatie. Reïntegratieconsulenten vinden dit niet bevorderlijk. Daarnaast blijft ook taal een obstakel bij het vinden en behouden van werk. Consulenten vinden dat werkgevers individuele kwaliteiten zouden moeten kijken en niet de etniciteit of cultuur moeten benadrukken. Zij proberen dan ook de werkgevers hierover te informeren. Stereotiepe beelden Reïntegratieconsulenten verklaren problemen bij allochtonen aan de hand van etniciteit en cultuurverschillen. Hierbij maken zij gebruik van stereotiepe beelden. Deze impliciete aannamen zeggen veel over de automatische betekenisgeving en het beeld dat consulenten (en werkgevers) van allochtonen hebben. Het is blijkbaar heel moeilijk om file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (5 van 9) :43:27

6 niet in stereotiepen te denken. De nadruk lijkt hierbij te liggen op het andere en op aanpassen. Hieruit kan opgemaakt worden dat het wij- en-zij -denken hardnekkig en vaak ook impliciet aanwezig is. Gedurende de professionele begeleiding is dit niet wenselijk. Het kan de cliënt met een verscheidenheid aan kenmerken en een eigen specifieke situatie overschaduwen. De professionele begeleiding van consulenten en ook de houding van werkgevers vraagt daarom om een andere manier van kijken en zelfreflectie over de manier waarop men denkt en handelt. De focus zou daarbij niet op cultuurverschillen of achterstanden moeten liggen maar op diversiteit en de unieke situatie van elke individuele cliënt. Deze tekst is een bewerking van de afstudeerscriptie Hoger opgeleide allochtone vrouwen op hun plaats? Dilemma s rondom etniciteit in de reïntegratiepraktijk, R. Brussen, Januari 2006, Universiteit Maastricht. In opdracht van E-Quality te Den Haag. AANDACHTTRAINING, mindfulness, zen Door Bettina Heddes, klinisch psycholoog IJsselmeerziekenhuizen. AANDACHTTRAINING, mindfulness, zen. Het lijkt zo langzamerhand in de mode te zijn. Desalniettemin is het zeer de moeite waard, en eigenlijk al zo n 2500 jaar oud. De kern ervan is afkomstig uit het Boeddhisme, waarin de nadruk wordt gelegd op acceptatie en mededogen. Geen acceptatie in de zin van alles maar goed vinden, maar wél: onder ogen zien van wat er ís, om van daaruit te kunnen handelen. Kijken en handelen met mededogen. En niet alleen voor de ander, maar ook, of misschien wel juist voor jezelf. Denk aan het klassieke vliegtuigvoorbeeld: eerst je eigen zuurstofmasker, dán dat van je kind! Wat heb je hier aan als hoog opgeleide (deels) arbeidsongeschikte vrouw? Heel veel. Nogal wat vrouwen die arbeidsongeschikt zijn geraakt hebben zichzelf jaren lang overvraagd in werk en (ouderlijk) gezin. Het goed proberen te doen voor iedereen behalve voor zichzelf. Gevolg is psychische en lichamelijke stress en uiteindelijk verlies van controle over zichzelf en de situatie. Veelal ontstaat een patroon van afwisselend overmatige inzet en het niet meer zien zitten. Dit heeft een letterlijk ziekmakend effect op het lichaam, dat zich maar langzaam herstelt. Pijn, vermoeidheid, negatief denken en piekeren. Dit is waar aandachttraining inzet. Bij aandachttraining* gaat het om negen bijeenkomsten van maximaal tien mensen. Er wordt gewerkt aan het tot rust brengen van lichaam en geest, waardoor leven in het hieren-nu en maken van effectieve keuzes een stuk eenvoudiger wordt. Een drietal oefeningen staat centraal: een lichaamsverkenning, zitmeditatie, en yoga-oefeningen**. Allen zijn bedoeld om je te leren concentreren op dat wat er op dat moment is zónder er direct op in te gaan. Opmerken dat er misschien pijn of spanning is, opmerken van gedachten en gevoelens en er niet op doordenken of in wegzakken. Hiermee ontstaat een zekere afstand tot alles wat zich zo in je lichaam en geest aandient. De kunst daarbij, en dat is essentieel, is om dit vriendelijk en met mededogen te doen. Door het oefenen wordt steeds duidelijker waar je automatismen liggen in denken en in doen. Daarbij leer je de onrust verdragen die in eerste instantie ontstaat als je het automatisme doorbreekt. Bijvoorbeeld de onrust die aanvankelijk de kop op steekt op het moment dat je werkelijk zorg voor jezelf hebt of voor jezelf op wilt komen in een werk- of gezinssituatie. De paradox is dat je door het leren verdragen van onrust uiteindelijk pas echt tot rust komt, om van daaruit je eigen keuzes te maken in het leven. Weten waar je voor staat en daar file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (6 van 9) :43:27

7 vorm aan geven. De effecten van mindfulness zijn inmiddels uitgebreid onderzocht. Voor het overgrote deel van de deelnemers is er een blijvende vermindering van zowel lichamelijke als psychische klachten. Men is beter instaat zich te ontspannen, heeft meer energie en levenslust. Het zelfvertrouwen verbetert en stressvolle gebeurtenissen zijn beter te hanteren. En last but not least is aandachttraining, hoewel confronterend, gewoon heel plezierig en inspirerend om te doen. Niet alleen die negen weken, maar als je dat wil je leven lang! uitgebreide informatie op de website van de IJsselmeerziekenhuizen: patiënt>specialisten>klinische psychologie >b.heddes! de eerste twee oefeningen zijn te beluisteren en te downloaden op: Ziektewetuitkering via UWV? Voorschakeltraject mogelijk! Door Mary van Mourik Als je in de WAO, WIA of WW zit, kun je gebruik maken van de diensten van een reïntegratiebureau. Als je in de ziektewet (ZW) zit en je ontvangt een ziektewetuitkering van het UWV, dan kun je zelf het initiatief nemen om ondersteuning te vragen bij je reïntegratie. Als je een ZW-uitkering hebt, dan val je onder de afdeling ZW-Arbo. De arbeidsdeskundigen van deze afdelingen hebben een zogenaamd non-rea budget tot hun beschikking waarmee ze voorschakeltrajecten kunnen bekostigen. Dit staat los van het budget wat beschikbaar is voor Individuele Reïntegratie Trajecten (IRO) en reguliere reïntegratietrajecten. Een voorschakeltraject is bedoeld om je weer voldoende basis te geven om weer duurzaam terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn de begeleide intervisie groepen voor vrouwen (zie vorige nieuwsbrief www. waho.nl) of individuele trajecten waarin bijvoorbeeld gewerkt wordt aan herstel van het zelfvertrouwen en het omgaan met stress. Je kunt aan je arbeidsdeskundige vragen welke mogelijkheden er voor jou zijn en welk budget beschikbaar is. Uiteraard kun je ook met een plan op zak je arbeidsdeskundige toestappen. Een goede onderbouwing van je wensen is vaak al het halve werk. Digitale intervisie voor vrouwelijke coaches/trainers. Wie heeft belangstelling? Ben je werkzaam als (loopbaan)coach, reintegratiebegeleider of trainer en ben je zelf ook ervaringsdeskundig? Lees dan verder! Vele vrouwen die ervaringsdeskundig zijn op het gebied WAO en reïntegratie, zijn een eigen coachingspraktijk gestart die zich richt op het werken met de WAHO doelgroep. Juist de ervaringsdeskundigheid van deze vrouwen in combinatie met professionele scholing op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding en/of reïntegratie, maakt dat ze in het algemeen goed op de hoogte zijn van de behoeften aan begeleiding die de file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (7 van 9) :43:27

8 genoemde doelgroep vrouwen heeft. Dat is een groot voordeel. Een mogelijk nadeel is dat veel vrouwen als eenpitter werken en weinig gelegenheid hebben voor bijscholing en feedback. Het bestuur van Stichting WAHO wil graag inventariseren of er belangstelling binnen deze groep van eenpitters is, voor het vormen van een digitale intervisiegroep. Voor het lopende pilottraject Intervisie Interactief is een website beschikbaar met een interactief gedeelte, die we in de toekomst graag breder in willen gaan zetten. Heel concreet betekent dit dat er in de toekomst op een afgesproken tijdstip een chatbox voor intervisie open is. De deelnemers kunnen onderling afspreken welke onderwerpen ze op de agenda willen zetten en met welke frequentie ze samen willen komen. Qua onderwerpen valt te denken aan het bespreken van vernieuwende initiatieven, concrete casussen en andere zaken die te maken hebben met deskundigheidsbevordering. Van iedere deelnemer zal een bescheiden bedrag worden gevraagd voor het huren van de chatbox. Heb je interesse in deze vorm van intervisie? En mogelijk ideeën voor de invulling van een dergelijke groep? Bij voldoende belangstelling willen we zeer spoedig met een digitale intervisiegroep van start gaan. Als je belangstelling en/of ideeën hebt stuur dan een mail : t.a.v. Mary van Mourik. We houden je dan op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Heb je geen interesse in deelname aan intervisie, maar heb je wel behoefte aan een netwerk van coaches? Laat het ons eveneens weten! OPROEP Bestuurslid Stichting WAHO Stichting WAHO is een vrijwilligersorganisatie. Wegens vertrek van een bestuurslid zoekt Stichting WAHO twee vrouwen die het bestuur met hun deskundigheid komen versterken. Ben je een hoger opgeleide vrouw? Ben je bereid inhoudsdeskundige te worden op het onderwerp gezond werken voor jonge hoger opgeleide vrouwen? Heb je goede communicatieve vaardigheden? Wil je vrijwilligerswerk doen, maar besef je dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent? Dus: niet alleen vergaderen, maar ook het daadwerkelijk uitvoeren van activiteiten en projecten? Kun je acht keer per jaar 's avonds vergaderen in Utrecht? Ben je bereid om de rekening van Stichting WAHO en de declaraties van bestuursleden bij te houden? Ben je geïnteresseerd, stuur dan je reactie (brief en CV) per Stichting WAHO, t.a.v. Petra Verdonk, voorzitter Stichting WAHO. Stichting WAHO is een vrijwilligersorganisatie, dus het kan even duren, maar er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Voldoe je niet geheel aan het bovengenoemde profiel, maar heb je wel interesse? Laat het ons weten! file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (8 van 9) :43:27

9 Colofon: Aan deze nieuwsbrief werkten mee: : Mary van Mourik, Karlijn van Basten Batenburg, Anne-Roos Biester, Julie Smeets, Bettina Heddes, Petra Verdonk. Stichting WAHO Uitschrijven file:///m /e-zines/ /wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei% htm (9 van 9) :43:27

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Wat is een individuele re-integratieovereenkomst?

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Blijvend belang training, 21 respondenten

Blijvend belang training, 21 respondenten Evaluatie mindfulness trainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Inzicht in mezelf/luisteren naar mezelf/tijd nemen voor mezelf Letten

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria kwaliteitscriteria maart 2013 / juli 2013 Inleiding Sociale activering en werk Cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol re-integreren. De praktijk is echter weerbarstig.

Nadere informatie

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen Introductie Stel je hebt een mooie baan, je staat actief in het leven en je wordt getroffen door hersenletsel. Hoe vanzelfsprekend is het

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren.

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Inez Dirkzwager I.Dirkzwager@vumc.nl VUmc Amstel Academie http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/ http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/expertisecentrum/

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor cliënt en naasten Zorgprogramma Doen bij Depressie Versie 2013-oktober Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken

Nadere informatie

Mindfulness op het Werk

Mindfulness op het Werk Mindfulness op het Werk CONTACTGEGEVENS Carucha Schwencke Praktijk voor Mediteren-in-eenvoud Marnixstraat 61 2518 PW Den Haag (070) 887 41 74 info@caruchaschwencke.nl www.caruchaschwencke.nl www.mediteren-in-eenvoud.org

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Bang voor de bedrijfsarts

Bang voor de bedrijfsarts Bang voor de bedrijfsarts Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen. Wat zijn de specifieke behoeften en vragen van allochtone werknemers ten aanzien van de arbo-infrastructuur? Komt de

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

mentalcare arboadviescentrum

mentalcare arboadviescentrum mentalcare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Inleiding algemeen. Doordat er in Nederland en andere West-Europese landen steeds meer parttime gewerkt wordt door zowel man als

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor zorgteam. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor zorgteam. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor zorgteam Zorgprogramma Doen bij Depressie Inleiding Deze folder is bedoeld voor afdelingsmedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor een cliënt bij wie een depressie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen Kanker, werk en re-integratie wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen 1 boodschap om mee te geven HEB HET OVER WERK! Met je leidinggevende, collega s maar ook met je arts, specialist, verpleegkundige

Nadere informatie

Wil je een betaalde baan?

Wil je een betaalde baan? Ben je op zoek naar geschikt werk? Met de juiste belegeleiding weer snel aan de slag Wil je een betaalde baan? Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Nadat ik zelf gestopt was met medicatie heb ik een terugval

Nadere informatie

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn,

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, Begin oktober heeft u de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend,

Nadere informatie

Depressie bij verpleeghuiscliënten

Depressie bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor cliënt en naasten Depressie bij verpleeghuiscliënten Folder 3 Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness Training Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness training Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Voorbereidende informatie Mindfulnesscursus

Voorbereidende informatie Mindfulnesscursus Voorbereidende informatie Mindfulnesscursus Beste, Allereerst hartelijk dank voor je belangstelling voor een Mindfulnesscursus van Mindthings. In dit schrijven vind je meer informatie over de 8-weken cursus.

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel

Nadere informatie

Mindful opvoeden Hoe doe je dat?

Mindful opvoeden Hoe doe je dat? Mindful opvoeden Hoe doe je dat? 1. Opvoeden als uitdaging Opvoeden? een hels avontuur een lange reis een zoektocht een roeping een topsport De innerlijke ervaring van opvoeden = eigen beleving De innerlijke

Nadere informatie

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness programma Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten door je hoofd.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz is lid van: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) Shibumi (International

Nadere informatie