Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar"

Transcriptie

1

2 Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar ZWAANSVLIET AP AMSTERDAM TELEFOON (020) FAX (020) INTERNET

3 Inhoud SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN 5 Profiel 6 Kerncijfers VERSLAG VAN HET BESTUUR 7 Voorwoord 7 Ontwikkelingen boekjaar Financiële gang van zaken 16 Statutaire functionarissen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten boekjaar Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans 26 Toelichting op de Staat van baten en lasten 27 Toelichting op de beleggingen 29 OVERIGE GEGEVENS Verklaring van de accountant ' jaarverslag 2009 pag.

4 /MréJ7/n/(ö) DJ

5 Spaarloonfonds voor de grafische bedrijven Profiel Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimediabranche sinds 1969 de collectieve bedrijfstakspaarloonregeling en de vrijwillige extra spaarloonregeling. De werkgever draagt op grond van de cao voor de werknemer jaarlijks 1,05% van het brutoloon sociale verzekeringen (tot maximaal 478 in 2009) af aan het SGB tenzij de werknemer dé keuze heeft gemaakt voor deelname aan de levensloopregeling of uitbetaling in de vorm van loon. Het SGB schrijft het spaarloon bij op een geblokkeerde rekening op naam van de betreffende deelnemer. Het is een geblokkeerde rekening. Na vier volle kalenderjaren valt het spaarloon over één kalenderjaar vrij en wordt dan overgeschreven naar de vrije spaarrekening. De deelnemer ontvangt over de uitstaande tegoeden jaarlijks rente. In aanvulling op de bedrijfstakregeling kan, als de werkgever daarvoor afspraken maakt, extra spaarloon worden opgebouwd tot het toegestane fiscale maximum. Sinds enige jaren is dat 613. Voor de werknemer en de werkgever is het spaarjoon vrij van heffing loonbelasting, heffing premies sociale verzekeringen en grafische fondsen. De werkgever betaalt wel een algemene heffing van 25% over het spaarloon. ' Jaarverslag 2009 pag. 5

6 Kerncijfers Aan het einde van resp. over de jaren 2005 t/m 2009.;.-sÉr. f,.'''.""* ^,..; ;SEÜ' : ;:,, qssti -*^i : : Aantal werkgevers Aangesloten werkgevers : Aantal werknemers Actieve werknemers : 36,612 ' '; Loon en spaarloon Premieloon werkgevers -. Collectief spaarloon ' Extra spaarloon en verloftparen Extra spaarloon Verlofsparen i ' , , ^ l Rente Rentebijschrijving : Rentevergoeding in % - geblokkeerde spaarrekeningen - vrije spaarrekeningen j - verlofspaarrekeningen j Uitbetalingen Spaarloon ' j. 2,6 2,1 'i ,8 3,5 3, ,7 3,5 3, , ', 8:975 :; 4,0 ; 3,8 3,9 i i ,3 3,0 3, Administratiekosten : Beleggingen Balanswaarde beleggingen ; Beleggingsopbrengsten 2 ; Totaal rendement in % i ,6 :i ; , , ; 4,2 ' ,6 Vermogen Spaarsaldi j Algemene reserve 3 1 Beleggingsreserve 3 ; ; l Totaal ' 246: "ƒ «N.B.: alle bedragen van de kerncijfers zijn afgerond op duizenden euro's. 1 Exclusief nieuwe deelnemers per Zie toelichting pag Zie toelichting pag. 24 sgb Jaarverslag 2009 pag. 6

7 Verslag van het bestuur VOORWOORD Met het jaarverslag 2009 legt het bestuur van het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast wordt op een aantal voor het fonds belangrijke terreinen een vooruitblik gegeven: Dé jaarrekening 2009 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 29. Financiële positie SGB Na een diepe wereldwijde recessie in 2008 is de bewegelijkheid van de financiële markten in het verslagjaar geleidelijk afgenomen. Het ingrijpen van de overheden heeft de consumptieve vraag ondersteund en de onzekerheid óp de financiële markten gereduceerd. De economische vooruitzichten zijn daardoor verbeterd. Herstel van de economie zal echter, zo is de algemene verwachting, nog wel enige tijd vergen. Eind 2008 had het bestuur SGB besloten de aandelenportefeuille te verkopen en te herbeleggen in bedrijfsobligaties. Door te sterke schommelingen werd niet langer voldaan aan de doelstelling van het fonds om voor deelnemers redelijk stabiele beleggingen te hebben. Op basis van de strategische beleggingsportefeuille werd het vermogen in 2009 volledig belegd in vastrentende waarden waarvan 50% in staatsobligaties en 50% in bedrijfsobligaties. Het rendement kwam over 2009 uit op 4,6%. De beleggingsopbrengsten bedroegen in het verslagjaar 10,9 miljoen. Het belegd vermogen nam af van 240,8 miljoen eind 2008 naar 235,5 miljoen eind De afname wordt vooral veroorzaakt door een dalend aantal deelnemers als gevolg van de krimpende werkgelegenheid in de grafimediabranche en het hogere saldo aan uitbetalingen. Het totaal van de algemene reserve en de beleggingsreserve steeg van 7,4 miljoen eind 2008 naar 11,8 miljoen. De reservepositie van het fonds, de verhouding tussen het vermogen van het fonds minus de kortlopende schulden en de spaarioohtegoeden van deelnemers, verbeterde en steeg van 103% naar 105%. Het fonds vergoedde in 2009 over de geblokkeerde spaarrekeningen aan deelnemers een gemiddelde rente van 2,6%. Vorig jaar was dat nog 3,8%. De rente vertoonde een dalende tendens. In het licht van de huidige marktontwikkelingen en samenstelling van de beleggingsportefeuille wordt ook voor het komend jaar rekening gehouden met een relatief beperkt beleggingsrerïdemént dat substantieel lager zal liggen dan het gemiddelde rendement over het afgelopen jaar. Toekomst bedrijfsspaarregelingen In het verslagjaar heeft de overheid geen verdere plannen ontwikkeld met betrekking tot de toekomst van bedrijfsspaarregelingen. Eerder had zij aangegeven te willen investeren in de levenslóopregeling én wel wat te zien in een Werkbudgetregeling, een regeling om werknemers te laten investeren in inzetbaarheid óf inkomensaanvullirig. Door deze onzekerheid blijft de horizon voor de spaarloónregeling en voor het beleggingsbeleid relatief kort. Tot slot Het bestuur bedankt de Deelnemersraad SGB en de Commissie voor Beleggingen en risicomanagement voor haar inbreng en adviezen die in 2009 zijn uitgebracht. ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2009 Algemeen Via de collectieve cao-spaarregeling van het SGB waarbij via de werkgever i,05% van het gemaximeerde brutoloon sociale verzekeringen wordt gespaard, werd 13,0 miljoen op de spaarrekeningen bijgeschreven. Aan extra spaarloon werd voor 6,0 miljoen bijgeschreven. In 2008 was dat resp. 13,7 miljoen en 6,7 miljoen. De afname van het spaarvolume wordt veroorzaakt dóór de teruglopende werkgelegenheid in de grafimediabranche. Als gevolg van technologische ontwikkelingen, internationale concurrentie en de conjunctuurgevoeligheid van de producten en diensten nam het aantal deelnemers mét 8,5% af van 39:985 naar : De deelname aan SGB heeft in 2009 weinig concurrentie ondervonden van de levenslóopregeling. Het aantal deelnemers dat koos voor levensloop nam af van 430 eind 2008 naar 393 eind Het spaarloonfonds wil een aantrekkelijke rente vergoeden. De in 2009 vergoede rente op de geblokkeerde rekening lag in lijn mét de doelstelling van het fonds. Over dé geblokkeerde spaarloontegoeden is een gemiddelde rente vergoed Jaarverslag 2009 pag. 7

8 van 2,6%, de gemiddelde marktrente voor vergelijkbare rekeningen bedroeg 2,2%. In dit verslag wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan achterliggende externe en interne ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de spaarrekeningen en de vergoede rente, de in rekening gebrachte administratiekosten en de ontwikkelingen in het vermogensbeheer ten behoeve van het fonds. Economische ontwikkelingen en de vermogenspositie SGB Als gevolg van de financiële crisis zag het bestuur zich eind 2008 genoodzaakt om de aandelenportefeuille (ongeveer 10% van het fondsvermogen) te verkopen en te herbeleggen in vastrentende waarden. Door de sterke schommelingen in de waarde van de beleggingen werd niet meer aan de doelstelling van het fonds voldaan om voor deelnemers redelijk stabiele beleggingen te hebben. Volgens plan is het fondsvermogen vervolgens volledig uitgezet in vastrentende waarden waarbij 50% is belegd in bedrijfsobligaties en 50% in staatsobligaties. In het verslagjaar is de bewegelijkheid van de financiële markten geleidelijk afgenomen. Het ingrijpen van de overheden heeft de vraag ondersteund en de onzekerheid op de financiële markten gereduceerd. De economische vooruitzichten zijn daardoor verbeterd. Er bestaat echter onzekerheid over de ontwikkeling op de korte en middellange termijn. De vraag is hoe het herstel zich houdt en wanneer de overheden hun stimuleringsmaatregelen gaan afbouwen. De verwachting is dat de rente op termijn zeer geleidelijk zal gaan oplopen bij een in eerste instantie geringe economische groei en lage inflatie. Op grond van deze economische factoren en de voorziene ontsparing bij deelnemers als gevolg van de kredietcrisis voorzag het bestuur voor 2009 en 2010 een negatief resultaat. De inschatting was dat met de aangepaste beleggingsportefeuille op de korte termijn een zeer beperkt gemiddeld jaarrendement bereikt zou kunnen worden. De beleggingsopbrengsten zouden bij ongewijzigd beleid lager zijn dan de verwachte uitgaven voor rente en uitvoeringskosten. De reservepositie die eind % bedroeg, zou daarmee verder verzwakken. In overleg met de Commissie voor Beleggingen en risicomanagement en de Deelnemersraad zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid herijkt. Het bestuur heeft daarbij vastgesteld dat SGB gezien moet worden als een korteter-. mijnbelegger. Dat heeft voor het beleid de volgende consequenties: Gezien de doelstelling van het fonds en de relatief beperkte horizon van de spaarloohregelihg kan met de beleggingsportefeuille weinig kredietrisico worden gelopen. Het fonds blijft daarom vooralsnog uitsluitend in (in euro genoteerde) vastrentende waarden beleggen met een gewogen gemiddelde looptijd van minder dan twee jaar. Het fonds streeft naar versterking van haar vermogenspositie. Naast het saldo aan uitstaand spaarloon wordt een reserve aangehouden om risico's op de financiële markten op te kunnen vangen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de gewogen gemjddelde looptijd van de portefeuille en de kredietwaardigheid van de staten en instellingen waarin wordt belegd. Naarmate de looptijd toeneemt, neemt het risico voor het fonds toe. In dat geval moet de beleggingsreserve worden verhoogd. Daarnaast speelt de kredietwaardigheid van de staten en instellingen waarin het fonds belegt een rol. Bij een lagere kredietwaardigheid moet een hogere reserve worden aangehouden. De beleggingsreserve voor de huidige portefeuille ligt rond de 3,1%. Verder is besloten dat het fonds, gezien haar huidige financiële positie, aan rente niet méér kan uitkeren dan er aan rendement op de beleggingen binnenkomt onder aftrek van gemaakte kosten. Tot 2009 werd de rente vastgesteld aan de hand van een referentiererite (dat is de gemiddelde rente van de beste drie aanbieders in de markt). Een eventuele toeslag op de referentiérente was afhankelijk van de hoogte vari de reserve en het te verwachten rendement op de beleggingen in de voorliggende zes maanden. Het streven is nu een marktconforme rente aan te bieden. Eventueel extra rendement wordt gebruikt ter versterking van de reservepositie. In lijn met de uitgangspunten en de marktontwikkelingen heeft het fonds de rente voor dé tegoeden op de geblokkeerde rekeningen in 2009 verlaagd van 3,7% naar 1,9%. De rente over de vrije spaarrekening is verlaagd van 3,5% ' jaarverslag 2009 pag. 8

9 Verslag van net bestuur naar 1,0%. Ook andere spaarloonaanbieders hebben hun rente in de loop van 2009 verlaagd. Als gevolg van het gevoerde beleid en de ontwikkelingen óp de financiële markten heeft het fonds haaf vermogenspositie kunnen versterken. De reservepositie eind 2009 bedroeg 105% tegen 103% eind Het fonds heeft nu een solide portefeuille met weinig risico. In het verlengde van beleggingen met weinig risico ligt echter ook de grote kans op een relatief lage rente. Toekomst spaarloon De toekomst van de bêdrijfsspaarfegelingeh spaarloon én levensloop is onzeker. Ondanks het voornemen van het kabinet om in 2007 na overleg met sociale partners met uitgewerkte voorstellen te komen, is het daar nog niet van gekomen. De levehsloopregeling biedt werknemers de mogelijkheid om per jaar maximaal 12% van het jaarsalaris belastingvrij opzij te leggen voor tussentijds verlof of vervroegde pensionering. Bij opname van het levènslooptegoed ontvangt de verlofganger per jaar van deelname een extra heffingskorting. De werkgever is geen belastingheffing verschuldigd over de bijdrage voor levensloop. De keuze vóór een uitvoerder van de levensloopregeling is vrij. Deelname aan zowel spaarloon als levensloop is wettelijk niet mogelijk. De deelnemer kan jaarlijks kiezen. Ongeveer 1% van de grafici kiest voor levensloop in plaats van spaarloon. De overheid heeft in een reactie op de voorstellen aangegeven wel wat te zien in de Werkbudgetregeling. Tot verdere uitvoering is het nog niet gekomen. Verruiming voorwaarden deblokkering Een werknemer mag het tegoed van een spaartóonregeling onder andere tussentijds deblokkeren voor lijfréntepremies en premies voor een kapitaalverzekering. Één van dé voorwaarden daarvoor was dat de polis van de verzekering onbëzwaard (dat wil zeggen zonder onderpand) deel uitmaakt van het vermogen van de werknemer of zijn echtgenoot. Met ingang van 1 januari 2009 is deze voorwaarde wettelijk verruimd. De polis mag ook bezwaard deel uitmaken van het vermogen én het kan gaan om hét vermogen van de werknemer of zijn fiscale partner in plaats van echtgenoot. De reglementen van het fonds zijn erop aangepast. Uitvoering levensloop De levensloopregeling kan op grond van de wet alleen worden uitgevoerd door banken, verzekeraars en toegelaten instellingen zoals beheerders van beleggingsfondsen. Voor de uitvoering van de levensloopregeling is één vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het SGB en haar uitvoeringsorganisatie de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) wachten af of de overheid overgaat tot integratie van spaarloon in levensloop dan wél tot de introductievan een Werkbudgetregeling en hoe cao-partijen in de grafimediabranche hierop willen inspelen. Commissie Bakker De commissie Arbeidsparticipatie, in de wandelgangen de commissie Bakker genoemd, adviseerde het kabinet in In haar voorstellen is de commissie voorstander van een zgn. Werkbudgetregeling. Hét werkbudget is een persoonsgebonden, zelf te besteden budget voor werknemers. De regeling is bedoeld om werknemers te laten investeren in inzetbaarheid of inkomensaanvulling. Bij inzetbaarheid gaat het om de ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden en competenties. Inkomensaanvulling is aan de orde wanneer de werknemer met deeltijdpensioen gaat, tussen twee banen inzit of een minder belastende functie wil aanvaarden. Bij de financiering van de regeling denkt de commissie onder meer aan de inzet van huidige levensloop/spaarloonmiddelen. Einde SGB-beleggingsrekening Naar aanleiding van de beperkte interesse en dé politieke onduidelijkheid over de toekomst van de spaarloonregeling was in 2008 besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Achmea Retail Bank met betrekking tot de beleggingsrekening te beëjndigen. Voor de huidige deelhemers heeft dat geen gevolgen; zij behouden hun participaties en kunnen desgewenst tot verkoop overgaan. Vanaf 1 januari 2009 konden er via SGB geen participaties.in het aandelenfonds meer worden gekocht. Communicatie Het spaarloonfpnds onderhoudt de contacten met deelnemers en oud-deelnemers uit kostenoverwegingen meer en meer elektronisch. Zo wordt het jaarlijks fiscaal overzicht van f Jaarverslag 2009 pag. 9

10 het spaartegoed uitsluitend nog elektronisch via mijngbf.nl beschikbaar gesteld. Via deze beveiligde site kunnen deelnemers de opgave voor hun belastingaangifte downloaden en de gegevens overnemen. Wijzigingen statuten en reglementen Statuten De statuten werden tijdens het verslagjaar niet gewijzigd. Via mijngbf.nl site kunnen deelnemers ook hun spaarloonsaldo raadplegen en desgewenst overboekingen verrichten van de vrije spaarrekening naar hun persoonlijke bankrekening. In het verslagjaar heeft het bestuur uit kostenoverwegingen besloten om de rekeninghouders met een vrijgevallen saldo onder de 50 te informeren over de mogelijkheden van opname. Deelnemers met een dergelijk gering spaarsaldo, ontvangen voortaan geen papieren rekeningoverzicht meer. Zij kunnen wel de beveiligde website raadplegen. Het betreft circa oud-deelnemers. Het fonds verstuurt het rekeningoverzicht spaarloon met de mutaties nog wel naar het huisadres van de deelnemer. Op de website van de uitvoeringsorganisatie is tot slot algemene informatie opgenomen over de spaarloonregeling en de extra spaarloonregeling, de brochure SGB-spaarregelingen, vragen en antwoorden, de statuten en reglementen van het fonds en de samenstelling, agenda en notulen van de Deelnemersraad. Reglementen SpaaHoonreglement Het reglement is aangepast in verband met de verruiming van voorwaarden voor het deblokkeren van spaarloon bij bepaalde verzekeringspremies. Reglement voor de Geschillencommissie In het reglement is een bepaling opgenomen die het aanwijzen van plaatsvervangende commissieleden mogelijk maakt. FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Werkgevers Aan het einde van 2009 zijn (v.j ) werkgevers bij het fonds aangesloten. De verdeling van het aantal werkgevers aan het einde van het jaar naar de verschillende sectoren van de grafimediabedrijfstak is aangegeven in het hiernavolgende overzicht. Sectoren ". Relatie SGB en GBF De uitvoering van de spaarloonregeling is uitbesteed aan de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF). Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de prestaties van de uitvoeringsorganisatie op het gebied van de administratievoering en het vermogensbeheer. Het fonds streeft ernaar om in te komen tot een uitbestedingsovereenkomst met de GBF. SGB is daarmee niet langer een aangesloten instelling bij de GBF, maar contractant. De directie van de uitvoeringsorganisatie is sinds 2008 ook geen directie meer van het Spaarloonfonds. Verder maken de bestuursleden van SGB geen deel meer uit van het bestuur van de uitvoeringsorganisatie. Grafische bedrijyen Zeefdrukbedrijven Grafimedia cao Reprografisché bedrijven Aan het grafisch bedrijf verwante bedrijven die uitsluitend op vrijwillige basis deelnemen Papiergroothandel Dagbladbedrijven Totaal , 180.f ; - ' '"'-t- ".' U : ' "..-,' ~:-. ".-;' -: '.;.. *^,...,.' 3- -, -';.'. 16 : ' -,.',..,'. -' 2.138! ; 1.13 ; :> 3 16 (2.519 : Jaarverslag 2009 pag. 10

11 Verslag van het bestuur Werknemers Het aantal werknemers dat per 31 december 2009 in dienst is van de hiervoor genoemde werkgevers en op wie de spaarloonregeling van toepassing is, bedraagt (v.j ). In het totaal aantal werknemers zijn aan het einde van het verslagjaar (v.j. 4:316) vrijwillige deelnemers begrepen. Conform wettelijke regels kan een werknemer in principe alleen deelnemen aan de spaarloonregeling als op 1 januari van een kalenderjaar sprake is van een dienstverband bij een werkgever. Dit brengt met zich mee dat als gevolg van het verloop in de bedrijfstak het aantal deelnemers in de loop van het boekjaar afneemt. De nieuwe werknemers hemen dan het volgende jaar weer deel aan de regeling waardoor het aantal deelnemers op 1 januari weer stijgt. Per 1 januari 2010 is déze instroom (1 januari 2009 was dit 4.369). Eind 2009 is het aantal deelnemers dat aan de levensloppregeling deelneemt 393 (v.j. 430). Gelijktijdige deelname aan de spaarloon- en levensloopregeling is niet mogelijk. De verdeling tussen de saldi van de geblokkeerde en vrije rekeningen per 31 december 2009 is in het onderstaande schema weergegeven. SGB beheert rekeningen. Overzicht spaarrekeningen per 31 december 2009 Geblokkeerde spaarlobnrekeningen Vrije spaarrekeningen Totaal : Bedragen (intiuizemlen() Deelnemers ' ] Loonbedrag voor spaarloonheffing Het coördinatieloon van werknemers waarover bij de werkgevers spaarloon werd geheven bedraagt in het verslagjaar 1.237,7 miljoen (v.j: 1.287,9 miljoen). Dit betekent een daling van 3,9% (v.j. een daling van 1,4%) ten opzichte van vorig jaar. Het spaarloon over 2009 bedraagt 1,05% van het coördjnatieloon. Bij de vaststelling van dit coördinatieloon geldt een maximum van 174 per dag; Rentevergoeding spaarrekeningen SGB stelde in het Verslagjaar de rente, die over de tegoeden op de spaarrekeningen wordt vergoed, maandelijks vast. Het beleid voor vaststelling van de rente is in 2009 aangepast. In 2009 bedraagt de gemiddelde rentevergoeding over de geblokkeerde spaarrekeningen 2,6%, over de vrije spaarrekeningen 2,1 %. De rente over de geblokkeerde rekening wordt achteraf jaarlijks op 1 januari bijgeschreven op de vrije rekening. Deelnemers kunnen direct na de rentebijschrijving over hun rentevergoeding beschikken. Ontwikkeling volume Het spaarloon over 2009 bedraagt volgens de. jaarafrekëhihg 13,0 miljoen (v.j. 1.3,5 miljoen). Dit betekent een daling van 4,4%. Uit de algemene middelen van het fonds is inclusief correctie voorgaande jaren (v.j ) aan spaarloon voor arbeidsongeschikte werknemers gedurende het derde ziektejaar gefinancierd. Op grond van de mogelijkheid tot afdracht van extra spaarloon is met betrekking tot het jaar ,0 miljoen (v.j. 6,7 miljoen) afgedragen. De ontwikkeling van hét totale saldo van de spaarrekeningen gedurende dit verslagjaar is op de volgende pagina vermeld. Toelichting: Wanneer een werknemer in een andere branche gaat werken, wordt de deelname aan SGB beëindigd als het spaarsaldo wordt opgenomen. Zolang een ex-werknemer nog een tegoed op de SGBspaarlopnrekening heeft staan, wordt de deelneming aan het fonds echter normaal voortgezet, zij het, dat geen spaarloon meer wordt bijgeschreven. De jaarlijkse rehtebijboekirig wordt voorgezet. Van het totaal van spaarloonrekeninghouders nemen eind deelnemers actief deel. SQ U Jaarverslag 2009 pag. 11

12 In duizenden euro's Ontwikkeling volume Saldo per 31 december 2008 Bij inzake de collectieve spaarloonregeling: Spaarloon 2009 jaarafrekening Correcties spaarloon voorgaande jaren Spaarloon 2e en 3e ziektejaar inclusief correcties voorgaand jaar Bij inzake de vrijwillige spaarloonregeling: Extra spaarloon 2009 Correcties extra spaarloon voorgaande jaren : Vervallen spaarsaldi In 2009 bijgeschreven rente , Af: Uitbetaald in Mutatie 2009 j- Saldo per 31 december 2009' -/-, i : ] Jaarverslag 2009 pag. 12

13 Verslag van het bestuur Uitbetaling spaarsaldi Bij de spaarloonregeling is sprake van een opschuifsysteem. De spaargelden vallen vrij nadat het geld vier volle kalenderjaren pp de geblokkeerde rekening heeft gestaan. In een aantal in het reglement genoemde gevallen is tussentijdse uitbetaling mogelijk. In het onderstaande overzicht zijn de uitbetaalde spaarsaldi weergegeven, uitgesplitst per reden van uitbetaling. In totaal is in 2009 aan (v.j ) deelnemers 31,6 miljoen (v.j. 27,4 miljoen) uitbetaald. Reden van uitbetaling in duizenden euro's gemiddelden in euro's Algemene uitbetaling: Vrije rekening : 1 september 2005 maatregel Tussentijdse uitbetaling: starten eigen bedrijf aankoop woning. lijfrenteverzekering en/of kapitaalverzekering aankoop effecten i.v.m. werknemérsparticipatie prepensioen studiekosten compensatie onbetaald verlof kosten kinderopvang ' ( i i :. "' ' : 602, Totaal * ', i r.". T.170 Administratiekosten Het spaarloon wordt onverkort op de spaarloonrekeningen van de deelnemers bijgeschreven. De kosten voor het voeren van de administratie van SGB betreffen het aandeel in de administratiekosten van de Grafische Bedrijfsfondsen. Hét aandeel van die kosten is in 2009 verlaagd. Door het wegvallen van de beleggingsrekening, de toenemende automatisering en selfservice van deelnemers nemen de kosten voor het fonds af: De in rekening gebrachte kosten daalden van 1,39 miljoen in 2008 haar 1,07 miljoen in De kosten per actieve rekeninghouder bedragen 29 per jaar (v.j. 35). De kosten per rekeninghouder (inclusief ex-werknemers) bedragen ongeveer 10 per jaar (v.j. 13). Uitgedrukt in een percentage van de gemiddeld uitstaande spaargelden bedroegen de administratiekosten 0,46% (v.j. 0,59%). ' jaarverslag 2009 pag, 13

14 Beleggingen In 2009 daalde het belegde vermogen met 5,4 miljoen tot een bedrag van 235,5 miljoen, een daling van 2,2%. De daling werd geheel veroorzaakt doordat het saldo van ontvangen en uitbetaald spaarloon daalde van - 7,0 miljoen tot - 12,6 miljoen. De beleggingsopbrengsten stegen in het boekjaar fors tot 10,9 miljoen (v.j. - 6,1 miljoen). Naast de directe opbrengsten aan rente kon er zelfs enige waardestijging geboekt worden als gevolg van de nog verder dalende rentetarieven in het korte-termijn segment, waar het fonds thans voornamelijk in is belegd. Daarnaast behaalden de bedrijfsleningen een meerrendement door de verbeterde situatie in het bedrijfsleven. Met een rendement van 4,6% kan 2009, met in ogenschouw genomen het verminderde risico op de beleggingen, als een redelijk goed jaar worden beschouwd. Door de kredietcrisis en de daarna optredende economische crisis is in 2008 en in het afgelopen boekjaar regelmatig overleg geweest over de te volgen beleggingsstrategie in relatie tot het voor een spaarloonfonds gewenste risico. Hieruit vloeide voort dat de aandelenportefeuille eind 2008 werd verkocht en de kaders voor de verdeling van de vastrentende beleggingen werden bepaald en voor 2010 in het beleggingsplan vastgesteld. Het totale belegde vermogen is per jaar ultimo geheel belegd in vastrentende waarden en wel geheel in euro leningen. De gemiddelde couponrente gemeten naar nominale waarde bedraagt 4,3% (v.j. 4,7%) bij een gemiddelde looptijd van 1,8 jaar (v.j. 1,5 jaar). Het belang in staatsleningen, de grootste categorie binnen de vastrentende waarden, daalde als percentage van de totale portefeuille van 73,7% naar 48,5%. Het belang in financiële instellingen steeg van 21,6% naar 35,4% en dat in overige leningen van 4,7% tot 16,1%. Van de laatste twee sectoren aan bedrijfsleningen, totaal 51,5% van de portefeuille, is in overeenstemming met bovengenoemde kaders circa 25% belegd in gegarandeerde bedrijfsleningen. Met de bedrijfsleningen wordt beoogd een meerrendement te behalen ten opzichte van staatsleningen. De aandelenportefeuille werd voor eind 2008 geheel verkocht. In het verslagjaar zijn nog enige dividendbetalingen ontvangen. De totale beleggingsopbrengsteh, inclusief de intrest rekening-courant Grafische Bedrijfsfondsen, bedroegen over ,9 miljoen (v.j. 6,1 miljoen negatief). Hiervan bedroeg het directe resultaat 10,4 miljoen (v.j. bijna 12,0 miljoen) en het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties, het indirecte resultaat, 0,5 miljoen (v.j. 18,1 miljoen negatief). Het behaalde totaalrendement op basis van waardering naar marktwaarde bedroeg 4,6% (v.j.- 2,2%). Het hiernavolgende overzicht geeft voor de onderscheiden beleggingsonderdelen de directe beleggingsinkomsten, de waardemutaties en de totaalopbrengsten alsook de daarmee behaalde rendementen op basis van waardering naar marktwaarde. Bedragen in duizenden euro's Beleggingsonderdeel Beleggingsinkomsten Direct rendement Indirect rendement Totaal opbrengsten Totaal rendement Vastrentende waarden Aandelen ;l 12 ; 4, , : 12 t 4,6 Totaal ! 4,4 492, 0, ,,., ,6 "l sgb jaarverslag 2009 pag. 14

15 Verslag van het bestuur De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beleggingen, waarbij voor de vastrentende waarden tevens de verdeling naar looptijd is weergegeven. In de vergelijkende cijfers 2008 zijn een lening op schuldbekentenis en een deposito in de huidige vastrentende subcategorieverdeling opgenomen. Bedragen in duizenden euro's twgbffiia^ mmms^^^ ^m^^^^ Vastrentende waarden, Euro: '. Staatsleningen, Financiële instellingen ,5 35,4 177, ,7 21,6. Overige , ,7 Totaal vastrentende waarden , ,0 waarvan: looptijd meer dan 10 jaar 0 0, ,3 looptijd 6 tot 10 jaar looptijd 1 tot 5 jaar ,0 76,4, ,1 69,5. looptijd tot 1 jaar ,6 72,357 30,1 Aandelen 0 0,0 8, 0,0 Totaal zakelijke waarden 0 0,0 8 ' 0,0" ' ~ ':" ". ' " " - " ' " ' - - Totaal-generaal , ,0 Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht worden gegeven: Bedragen in duizenden euro's ^^^^» ; ^^m^m^^ AAA AA. :. : - 'A -.. : - '. -.. ï BBBXoverig ; ' : 39,8 28,9 18,4 12,9 "f 128:630 : f ' ' r ' ' " ; ;,, ; 53,4 r 14,4 " : 22$ }, Balanswaarde ' / - - " ;. ". '100,0; è,;.ï ,. ' ' ,0 I S & U 'Jaarverslag 2009 pag.

16 L STATUTAIRE FUNCTIONARISSEN (per 31 december 2009) Bestuur SGB Tijdens het verslagjaar is de heer M.M. Visch, aangewezen door de NVJ, teruggetreden. De hierdoor ontstane vacature is vervuld door de heer H.A. Elzerman. Wij danken de heer Visch voor de wijze waarop hij zijn functie vervuld heeft. De bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden voor drie jaar aangewezen en zijn telkens nadien terstond herbenoembaar. De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2009 als volgt: Naam T.W. van den Broek drs. R. Degenhardt F. de Haan L. J. Hoogenboom R. Leloux H.A. Elzerman W.F. Nak R! W. Schets r functie* lid voorzitter voorzitter secretaris secretaris lid lid lid aanwijzende organisatie** FNV KIEM KVGO FNV KIEM KVGO CNV Media NVJ KVGO KVGO aftreden volgens rooster ultimo 2010 ultimo 2010 ultimo 2010 ultimo 2010 ultimo 2010 ultimo 2011 ultimo ultimo Voorzitters en secretarissen vormen het dagelijks bestuur. De heer Degenhardt is fungerend voorzitter in 2009, heer De Haan fungerend voorzitter in De heer Hoogenboom is fungerend secretaris in 2008, de heer Leloux fungerend secretaris in Werkgeversorganisatie: Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO); werknemersorganisaties: FNV Kunsten Informatie en Media (FNV KIEM), CNV Media, Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). ' Deelnemersraad Tijdens het verslagjaar is de heer J. Harlaar onverwachts overleden. De heer Harlaar maakte sinds de oprichting van dit college (in 1973) deel uit van de deelnemersraad en was een buitengewoon actief lid. De hierdoor ontstane vacature is tijdens het verslagjaar niet vervuld. De samenstelling van de deelnemersraad is verder niét gewijzigd. De samenstelling van de deelnemersraad is per ultimo 2009 als volgt: aangewezen door FNV Kunsten Informatie en Media: K. Boekholt W.H.J. Dubbeling J.H. de Graaf F.P.M. Haselaar F.J. Hoefnagels C.A.M. Hoendervangers H. Jansen R. Munneke P.J.J. Nijenhuis T.H. Oosterloo T. Rothfusz A. F. Slingschröder R. Veldhuizen vacature vacature vacature aangewezen door CNV Media: C.W. van der Laken G. Poldervaart J. Rooiman Vacature sgb jaarverslag 2009 pag. 16

17 Verslag van het bestuur Commissie voor Beleggingen en risicomanagement De Commissie bestaat uit tenminste vier door het bestuur gekozen bestuursleden (waarvan ten minste één lid van werkgeverszijde en één van werknemerszijde). Drie door het bestuur gekozen externe adviseurs ondersteunen de Commissie, maar maken daar formeel geen deel van uit. Leden en adviseurs worden volgens een robster van aftreden voor drie jaar aangewezen. De Commissie wordt bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie, die een adviserende rol vervult. Tijdens het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen in de samenstelling van de Commissie voorgedaan. De samenstelling van de Commissie is per ultimo 2009 als volgt: naam functie aanwijzende organisatie aftreden volgens rooster Geschillencommissie Tijdens het verslagjaar is de samenstelling van de Commissie niet gewijzigd. Wel werd de secretaris van de ^Commissie, mevrouw rrir. E.M. Kuijkeh, opgevolgd door mevrouw mr. S.J. Schijf. De samenstelling van de Geschillencommissie is per ultimo 2009 als volgt: mr. J.S. Dienske R.E. van Kestereh J. Spaargaren B. Wals aanwijzende organisatie lid KVGO fungerend voorzitter in 2009 CNV Media lid fungerend voorzitter in 2010 FNV. KIEM KVGO drs. R. Degënhardt L.J. Hoogenboom voorzitter lid R. Leloüx lid W.F. Nak.. plv. voorz. Adviseurs van de commissie zijn: drs. M.J:M. Jochems drs. J.LM.J. Wijnen J.H. Ubas. '.. ' r * * ' KVGO ultimo 2010 KVGO ultimo 2010, CNV Media ultimo KVGO. ultimo 2011 aftreden volgens rooster: 1 november maart februari 2010' ' l Secretariaat van de Commissie: Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan rriw. mr. S.J. Schijf Postbus H D Amsterdam Uitvoeringsorganisatie Het bestuur heeft de uitvoering van de administratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning gedelegeerd aan een uitvoeringsorganisatie, de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF). Om dit nader vorm te geven zal tussen GBF én SGB een uitbestedingsovereenkomst mét een service level agree 1 ment (SLA) worden afgesloten. Amsterdam, 17 juni 2010 Bestuur van de Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Voorzitters: F. de Haan drs. R. Degënhardt Secretarissen: L.J. Hoogenboom R. Leloüx jaarverslag 2009 pag. 17

18 ^~s^

19 Balans per 31 december 2009 In duizenden euro's Activa Beleggingen Vastrentende waarden Aandelen O i 8 ; l l Vorderingen op korte termijn Lopende intrest Grafische Bedrijfsfondsen Overige vorderingen ' Liquide middelen Passiva Réserves Algemeen * Beleggingen' 4 ; Spaarrekeningen Geblokkeerde spaarloonrekeningen Vrije spaarloonrekeningen : 90: Schulden op korte termijn Werkgevers Overige schulden i De vergelijkende cijfers voor 2008 zijn aangepast, in verband mét een gewijzigde methode van de berekening van de beleggingsreserve in Jaarverslag.loog pag. 19

20 Jaarrekening 2009 Staat van baten en lasten boekjaar 2009 In duizenden euro's Baten Opbrengst beleggingen * Vervallen spaarloonsaldi Lasten ' Rente op spaarrekeningen Rente levensloop Spaarloonbijdrage derde ziektejaar Spaarloonbelasting Administratiekosten* Mutatie voorziening vordering werkgevers '. " V ,460..-] ': 7. ; ;' : 68 j Resultaat boekjaar Mutatie reserve beleggingen ' -.' ;." '-.';.'-;" ,; -.- -:' --'' '. ;' : /-5:136 i Saldo toegevoegd/onttrokken aan dé algemene reserve " - -'' i ;,:.10J86, De vergelijkende cijfers mor 2008 met betrekking tot de opbrengst beleggingen/administratiekosten zijn aangepast, in verband met herrubricering van de kosten met ingang van Jaarverslag 2009 pag. 20

21 Jaarrekening 2009 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2009 (Bedragen in duizenden euro's) Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en dé gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat de schattingen, voor zover van materieel belang, aangepast worden en daarmee ook de prognose. De financiële verwerking van deze aanpassingen vindt plaats in de huidige verslagperiode. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer hét waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld: Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van hét economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan wórden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vérmindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle :of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief óf de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder wórden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post 'nog af te wikkelen transacties'. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn: Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongérealiseerde waarde-veranderingen.van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Overig Voor zover niet anders is aangegeven wórden baten en lasten opgenomen in het resultaat van het jaar waarop zij betrekking hebben. ^ Jaarverslag 2009 pag. 21

22 PASSIVA ACTIVA Reserves Vastrentende waarden De vastrentende waarden worden gewaardeerd op de actuele waarde ultimo boekjaar. Aandelen De aandelen worden gewaardeerd op de beurswaarde ultimo boekjaar. Vorderingen op korte termijn Werkgevers De vorderingen op werkgevers worden gewaardeerd op de nominale waarde van de te vorderen premies verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. Als gevolg van terugbetalingen in verband met te hoge voorschotten, is er per saldo sprake van credit saldi die opgenomen zijn onder schulden op korte termijn. Overige vorderingen De overige vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. Algemeen De algemene reserve is het ter vrije besteding van het bestuur blijvende gedeelte van de middelen, dat uitgaat boven de verplichtingen en de voorzieningen. Deze reserve dient als rente-egalisatiereserve. Beleggingen De beleggingsreserve dient ter dekking van risico's in de beleggingen. Deze reserve wordt op een zodanig niveau vastgesteld dat deze voldoende is om de maximaal veronderstelde daling van de waarde van de beleggingen te kunnen opvangen. Bepaling van het resultaat Voor zover niet anders is aangegeven worden baten en lasten opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben. Herwaarderingen van beleggingen zijn opgenomen in de opbrengst beleggingen. Het saldo van de staat van baten en lasten muteert de algemene reserve. De premie-inkomsten van 2009 zijn gebaseerd op schattingen. Zodra de definitieve jaaropgaven over 2009 bekend zijn, vindt er een verrekening plaats. Als de jaarrekening getekend wordt, zijn alle definitieve jaaropgaven verwerkt. Het verschil tussen de eindafrekening en de geschatte premie komt ten laste c.q. ten gunste van het volgende boekjaar. Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in het verslagjaar 45 (v.j. 48). ^ jaarverslag 2009 pag. 22

23 Toelichting op de balans In duizenden euro's Vastrentende waarden Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Aflossingen en verkopen Mutatie.wegens waardering op actuele waarde Balanswaarde einde boekjaar (Nominale waarde einde boekjaar ; einde vorig boekjaar ) In het kader van een verbruikleenovereenkomst met de Kasbank NV zijn op de balansdatum evenals vorig boekjaar geen vastrentende waarden uitgeleend.. Aandelen Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Verkopen : Mutatie wegens waardering tegen beurswaarde ! i j 966 l Balanswaarde einde boekjaar : (Aankoöpwaarde einde boekjaar 0; einde vorig boekjaar 2.) In het kader van een verbruikleenovereenkomst met de Kasbank NV ; zijn evenals vorig boekjaar geen aandelen uitgeleend. Totaal overzicht mutaties beleggingen : Balanswaarde einde vorig boekjaar ; Aankopen Aflossingen / verkopen.. - ' : Mutaties wegens waardering tegen actuele waarde [ Balanswaarde einde boekjaar 235; Vorderingen op korte termijn Spaarloonheffing 15 i Balanswaardé einde Jpoekjaar_ 15 S&U jaarverslag 2009 pag. 23

24 Toelichting op de balans In duizenden euro's Reserves' Balanswaardë einde vorig boekjaar Mutatie j Balanswaarde einde^boekjaar Beleggingen* Balanswaarde einde vorig boekjaar.mutatie « '10J86 [ Balanswaarde einde boekjaar Geblokkeerde spaarloonrekeningen Balanswaarde einde vorig boekjaar Bijgeboekt spaarloon Deblokkering spaarloon Vervallen spaarioonsaldi t 85: , 15:010" [_ Balanswaarde einde boekjaar Vrije spaarloonrekeningen Balanswaarde einde vorig boekjaar Deblokkeringen Bijgeschreven rente ten laste van het fonds Uitbetaald ; : i " '. -l ; ' : ' J ^52:245 4 ; :} '^ : j Balanswaarde einde boekjaar _ -_^ T48.30Ö De berekeningsmethodiek voor het vaststellen van de omvang van de beleggingsreserve is aangescherpt en in overeenstemming gebracht mei het actuele risicoprofiel van het fonds. Dit heeft tot gevolg dat de omvang van de reserve is toegenomen. De vergelijkende cijfers zijn in verband hiermee aangepast. jaarverslag 2009 pag. 24

25 in duizenden euro's Totaal overzicht mutaties spaarrekeningen Balanswaarde einde vorig boekjaar Bijgeschreven rente ten laste van het fonds Bijgeboekt Uitbetaald ; Vervallen j Balanswaarde einde boekjaar ! * 20:425 ' , j i Schulden op korte termijn Werkgevers Te vorderen spaarloon Spaarloon vastgesteld na einde boekjaar : Voorziening wegens oninbaarheid ,i Balanswaarde einde boekjaar Voorziening wegens oninbaarheid Balanswaarde einde boekjaar Onttrokken inzake afschrijvingen Toegevoegd respectievelijk vrijgevallen Balanswaarde einde boekjaar Overige schulden KasbankNV Overig ! Balanswaarde einde boekjaar 76 sgb Jaarverslag'2009 pag. 25

26 Toelichting op de staat van baten en lasten In duizenden euro's Opbrengst beleggingen Vastrentende waarden ; Intrest, Indirect resultaat Aandelen Dividend Indirect resultaat r:::::ii:i:i..r:r r;: '".IÏ.'M" Diversen Intrest en koersverschillen ' [ Totaal opbrengst beleggingen ' ', ,1.1:09 v i j Vervallen spaarloonsaldi j Betreft op- en afboekingen van reglementair vervallen spaarloonsaldi tif-mtrtü.. - Rente op spaarrekeningen Geblokkeerde spaarloonrekening Vrije spaarloonrekeningen Totaal bijgeschreven op vrije spaarloonrekening Verlofspaarrekeningen i ; i s i 6 l Totaal rente^opjpaarrekeningen _ ' i Administratiekosten Doorbelast GBF Overige kosten 2 i i 70 l Totaal administratiekosten, r De vergelijkende cijfers voor 2OO& mei betrekking tot intrest en koersverschillen/de opbrengst beleggingen zijn aangepast in verband met de herrubricering van de kosten met ingang van De vergelijkende cijfers voor 2008 met betrekking tot de overige kosten zijn aangepast in verband met de herrubricering van de kosten met ingang van Jaarverslag 2009 pag. 26

27 Toelichting op de beleggingen De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beleggingen, waarbij voor de vastrentende waarden tevens de verdeling naar looptijd is weergegeven. In de vergelijkende cijfers 2008 zijn een lening op schuldbekentenis en een deposito in de huidige vastrentende subcategorieverdeling opgenomen. Bedragen in duizenden euro's ' r ""- il f' Vastrentende waarden Euro: Staatsleningen Financiële instellingen Overige ,5 35,4 16, ,7 21:,6 4,7 Totaal vastrentende waarden waarvan: looptijd meer dan 10 jaar looptijd 6 tot 10 jaar looptijd 1 tot 5 jaar looptijd tot 1 jaar O O ,0 0,0 0,0 76,4 23, ,0 0,3 0,1 69,5 30,1 Aandelen O 0,0 " 8 0,0 Totaal zakelijke waarden O 0,0 8 0,0 totaalrgeneraal ,0 ' 240: ,0 Sgbjaanverslag 2009 pag. 27

28 Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht worden gegeven: Bedragen in duizenden euro's 3t december 200& Balaöswaarde % -' -" -' l MA AA A BBBXoverig Balanswaarde i ,8 28,9 18,4 12,9 100 ; J ', " : : ;:" - j. :..-> ,4 V V14,4 22,6" 9,6;- " 100- Vastgesteld in de op 17 juni 2010 in Amsterdam gehouden bestuursvergadering. Voorzitters: F. de Haan drs. R. Degenhardt Secretarissen: R. Leloux L.J. Hoogenboom Jaarverslag 2009 pag. 28

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS SGB JAARVERSLAG 2014 stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen boekjaar 2014 Financiële gang

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 36e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 42e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 541

Nadere informatie

sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2010 38e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2011 39e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 40e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar FWG JAARVERSLAG 2014 Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSU\G VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg 2009 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 35e boekjaar

Nadere informatie

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39 BOEKJAAR STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNE'I' WWW.GRAFIMED1AF0NDSEN.NL INHOUD

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Liquidatieverslag 01/01/2012 t/m 21/03/2012 STICHTING SPAARFONDS WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van

Nadere informatie

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven A SF F WG S GB G R A F I M E D I A F O N D S E N LIQUIDATIEVERSLAG STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 40e

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 34e boekjaar ZWAANSVLIET

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2016 4 Overige gegevens 11 1 Bestuursverslag Het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 38e

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2012 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN asf 2009 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN asf Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 69e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie