BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN"

Transcriptie

1 Onderzoeksvoorstel VIONA 2006, thema 1, onderzoeksvraag 1.1 BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen Peter De Cuyper (HIVA) Miet Lamberts (HIVA) Ludo Struyven (HIVA) Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven Parkstraat Leuven Tel Fax

2 2 1. Promotoren Naam: Miet Lamberts Functie: Sectorhoofd sector Arbeid en Organisatie Instelling: Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Onderzoekseenheid: sector Arbeid en Organisatie Contactadres: Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoonnummer: Faxnummer: Naam: Ludo Struyven Functie: Projectleider sector onderwijs en Arbeidsmarkt Instelling: Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Onderzoekseenheid: sector Onderwijs en Arbeidsmarkt Contactadres: Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoonnummer: Faxnummer: Titel van het onderzoeksproject Bestrijding van knelpuntberoepen. Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen.

3 3 3. Samenvatting Ondanks het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt is er in Vlaanderen sprake van een omvangrijk aantal knelpuntberoepen of beroepen die moeilijker en trager ingevuld raken dan andere beroepen (Vandenbroucke, 2005). Deze arbeidsmarktparadox heeft een structureel karakter: voor bepaalde beroepen bestaat een aanhoudend structureel probleem in de afstemming tussen vraag en aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt (Beleidsnota Werk 2004). De economische heropleving en de bijhorende grotere krapte op de arbeidsmarkt 1 zorgen ervoor dat de (structurele) tekorten zich steeds vaker als acute problemen manifesteren op bedrijfsniveau en leiden onder meer tot een steeds grotere roep van werkgeverszijde om de Belgische grenzen te openen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Deze acute aanbodstekorten hebben de nodige aandacht gekregen in de media: Wegenbouwers schreeuwen om kasseileggers (NB, ), Talent gezocht. Tekort aan gekwalificeerd personeel neemt toe (Jobat ), Wanhopig gezocht: dakwerkers (GVA: ),... Kenmerkend zijn telkens de omvang van het aantal gevraagde vacatures en de hoogdringendheid ervan. Voor dit onderzoek onderscheiden we volgende twee kernvragen: (1) Welke innoverende strategieën hanteren bedrijven om het probleem van een acuut aanbodstekort op te lossen? Welke lessen kunnen we hieruit trekken naar efficiëntie en effectiviteit. Zijn deze strategieën overdraagbaar naar andere bedrijven? (2) In welke mate is het huidige beleid effectief in het ondersteunen van bedrijven met acute aanbodstekorten? Hoe kan de werking van arbeidsmarktactoren die instaan voor de allocatie tussen vraag en aanbod, in dit kader worden geoptimaliseerd en kunnen beleidsmaatregelen worden verbeterd? Welke innovatieve strategieën worden op meso-niveau ontwikkeld om acute aanbodstekorten te remediëren en zijn deze overdraagbaar? Aan de hand van een aantal concrete cases willen we inzicht verwerven in de wijze waarop de verschillende actoren inspelen op dergelijke knelpuntproblemen. Naast de globale onderzoeksvraag naar de definiëring van acute knelpuntproblemen, kunnen de kernvragen geconcretiseerd worden in een reeks onderzoeksvragen die het micro niveau (bedrijf), het meso-niveau (arbeidsmarktactoren) en het macro-niveau betreffen (beleidsmaatregelen). Onderzoeksvragen op micro-niveau zijn: - Welke strategieën hanteren bedrijven bij het oplossen (of verder voorkomen) van acute knelpunten? Welke bedrijfsstrategieën dragen bij tot de oplossing van acute knelpuntproblemen? Wat zijn de succesvoorwaarden en knelpunten m.b.t. deze strategieën? Welke strategieën zijn innoverend en kunnen gecatalogeerd worden als beste (leer)praktijk? - Welke elementen in de bedrijfsstrategie versterken eventueel ongewenst het knelpuntprobleem? - Specifieke aandacht gaat naar de effecten van de gehanteerde communicatiestrategieën naar aanleiding van het acute knelpuntprobleem (zoals gevraagd in de onderzoeksoproep). Welke gewenste en ongewenste effecten hebben deze strategieën? - Zijn er verschillen naargelang sector, grootte van bedrijf of het type knelpunt (de oorzaken van het knelpunt) waarmee het bedrijf te kampen heeft? - Op welke arbeidsmarktactoren (zowel publiek als privaat) doen de bedrijven een beroep bij het remediëren van de knelpunten? Waarom wel/niet en hoe beoordelen ze de interventie van arbeidsmarktactoren? Zijn er verschillen naargelang sectoren, grootte van bedrijf, het type knelpunt (oorzaken van het knelpunt),...? Hoe evalueren bedrijven het aanbod van deze actoren en in welke mate droeg dit bij tot het oplossen van het matchingsprobleem op micro niveau? Is het eventuele aanbod dat gedaan wordt, op maat van de vraag van bedrijven? - Op welke beleidsmaatregelen doen bedrijven een beroep bij het remediëren van acute knelpunten. Op welke wel/niet en hoe beoordelen ze de efficiëntie en effectiviteit van deze maatregelen? Zijn er verschillen naargelang, sectoren, grootte van bedrijf, het type knelpunt (oorzaken van het knelpunt),...? 1 In maart 2006 werden er 3,5 nwwz per vacature geteld, wat het laagste niveau is sinds juni 2000 (WAV:2006).

4 4 - In welke mate zijn succesvolle bedrijfsstrategieën overdraagbaar en veralgemeenbaar naar andere bedrijven? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden en welke knelpunten/weerstanden dienen daarvoor overwonnen worden? Onderzoeksvragen op het niveau van actoren die actief zijn allocatie van vraag en aanbod (meso-niveau) zijn: - Welke strategieën hanteren arbeidsmarktactoren bij het oplossen van acute knelpuntberoepen? - Welke strategieën dragen bij tot de oplossing van acute knelpuntproblemen? Wat zijn succesvoorwaarden en knelpunten m.b.t. deze strategieën? - In welke mate verschillen deze van de meer algemene aanpak van knelpuntberoepen? - In welke mate versterken deze strategieën eventueel het knelpuntprobleem? - Hoe evalueren bedrijven het aanbod van deze actoren en in welke mate droeg dit bij tot het oplossen van het matchingsprobleem op micro niveau? Is het eventuele aanbod dat gedaan wordt, op maat van de vraag van bedrijven? - In welke mate worden er sectoraal, regionaal of vanuit VDAB (innovatieve) strategieën ontwikkeld, in welke mate dragen deze maatregelen bij tot het remediëren van de acute knelpunten? Bieden deze initiatieven een meerwaarde bij het oplossen van acute knelpunten? Op welke lacunes in het huidige aanbod spelen ze in? - In welke mate zijn innovatieve strategieën overdraagbaar naar andere regio s en sectoren. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden en welke knelpunten/weerstanden moeten bij opstart overwonnen worden? - Welke rol kunnen de RESOC s en SERR s opnemen naar aanleiding van acute knelpuntproblemen? Onderzoeksvragen op het niveau van de beleidsmaatregelen (macro-niveau) zijn: - Welke elementen van het Vlaamse beleid ter voorkoming van knelpunten dragen bij tot het oplossen van acute knelpuntproblemen? - Welke lessen kunnen we trekken uit de cases voor het Vlaamse beleid ter voorkoming van knelpunten? Centraal in dit onderzoeksvoorstel staat het verwerven van inzicht in de wijze waarop verschillende actoren (werkgevers, werknemers en arbeidsvoorzieningen) inspelen op acute knelpuntproblemen en het nagaan van de effectiviteit en efficiëntie van hun interventies. Aandacht gaat hierbij naar innoverende strategieën en hun bijdrage in de oplossing van acute knelpuntproblemen. Het betreft dus een combinatie van exploratief- (inzicht verwerven in welke strategieën mogelijk kunnen gehanteerd worden) en evaluatie-onderzoek (succes nagaan van interventies). De focus ligt dus op knowledge production en meer specifiek op het nagaan van wat al dan niet werkt met het oog op het verbeteren en optimaliseren van zowel bedrijfsstrategieën als het flankerend beleid (zie Stern:2004). Daarbij komen zowel curatieve (reactieve) als preventieve (proactieve) strategieën aan bod. Uitgangspunt bij het bestuderen van de strategieën is de driehoek werkgever-werknemer/werkzoekendearbeidsmarktactoren. We kijken dus niet enkel naar de bedrijfsinterne strategieën die door de organisatie eventueel aangewend worden om knelpunten te vermijden of op te lossen. Speciale aandacht wordt besteed aan de wijze waarop en de mate waarin het bedrijf of de organisatie beroep doet op of vragende partij is voor oplossingstrategieën die (mee) door externe arbeidsmarktactoren vorm krijgen. Bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met knelpunten kunnen immers niet alleen op zoek gaan naar en gebruik maken van interne maar ook van externe oplossingstrategieën zoals o.a. samenwerking met toeleiders, opleidingsverstrekkers, regionale en sectorale arbeidsmarktactoren, reguliere actoren, het verbeteren van arbeidsmarktcommunicatie,. Het onderzoeksvoorstel is aldus opgebouwd rond twee analytisch te onderscheiden onderzoeksluiken. Een eerste luik vertrekt vanuit het microniveau of vanuit het bedrijf dat met acute knelpunten kampt en focust op de innoverende (en andere) interne en externe strategieën die het bedrijf hanteert om het allocatieprobleem te remediëren. Omdat we veronderstellen dat naargelang de oorzaken van het aanbodstekort ook de gehanteerde strategieën zullen verschillen, maken we daarbij o.a. een onderscheid naar de oorzaak van het aanbodstekort (o.a. kwalitatief, kwantitatief of te wijten aan arbeidsomstandigheden). In een tweede luik ligt de focus op de evaluatie van het flankerend beleid op macroniveau en daarmee samenhangend het door het beleid aangestuurde actoren op mesoniveau in hun interactie met de bedrijven om acute knelpunten op te lossen. De doelstelling van dit luik is tweeledig: enerzijds nagaan of het belendende beleid het oplossen van knelpunten al dan niet faciliteert, anderzijds het bestuderen van innovatieve interventies op meso-niveau die een antwoord trachten te bieden op het probleem van (acute) knelpuntberoepen.

5 5 4. Thema en onderzoeksvraag Voorliggend onderzoek sluit aan bij thema 1, onderzoeksvraag 1.1: Bestrijding van knelpuntberoepen. 5. Plan van aanpak: methode en gedetailleerd tijdschema 5.1 Methode We onderscheiden drie verschillende fases binnen dit onderzoek: operationaliseringsfase, fase van kwalitatieve dataverzameling en analyse (cases) en een laatste fase waarin de bevindingen worden gerapporteerd en aanbevelingen geformuleerd. Fase 1: Operationalisering van het onderzoek In een eerste fase wordt het onderzoekskader verder uitgewerkt. Dit impliceert dat uitgaande van de onderzoeksvragen de voornaamste concepten en de criteria voor evaluatie worden geoperationaliseerd. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan de operationalisering van het concept acuut knelpuntberoep (knelpuntvacature of knelpuntprobleem), aan de operationalisering van de criteria waaraan de interventies op mesoniveau zullen getoetst worden en aan het opstellen van een typologie van interventies. In voorgaand onderzoek werd reeds ruime aandacht besteed aan de inventarisatie van verschillende definities en onderzoeksmethoden (ook internationaal) om knelpunten in kaart te brengen (Lamberts e.a., 2000; Bollens e.a., 2002). Deze oefening wordt in dit onderzoek dan ook niet meer in extenso herhaald. Wel zal op basis van dit onderzoek en op basis van de definities die betrokken bedrijven/sectoren en VDAB van het concept acuut knelpunt hanteren (hoogdringendheid, omvang ) een werkdefinitie worden opgesteld op basis waarvan onder meer de aard van het probleem kan geëxploreerd worden en de cases kunnen worden geselecteerd. Deze fase bevat daarnaast het operationaliseren van de evaluatiecriteria op basis waarvan de interventies op meso-niveau zullen worden beoordeeld. Meer bepaald denken we daarbij aan criteria als snelheid, doeltreffendheid, complexiteit, enz Deze operationalisering zal gebeuren op basis van literatuuronderzoek en verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van een drietal sectoren die te kampen hebben met acute knelpuntberoepen. Op basis van deze gesprekken kan worden nagegaan welke verwachtingen zij hebben t.a.v. interventies m.b.t. acute aanbodstekorten. De criteria zullen op basis van deze gesprekken en de literatuurstudie worden opgesteld. Tot slot zullen we in deze fase inventariseren welke interventies en maatregelen er reeds zijn genomen in het kader van het remediëren van knelpunten. Enerzijds kan dit ons op het spoor brengen van innovatieve praktijken, anderzijds is het de bedoeling op basis van deze concrete maatregelen een typologie van interventies op te stellen. Op basis hiervan kan in een latere fase van het onderzoek worden achterhaald welke type interventies het meest zijn aangewezen bij het remediëren van acute knelpunten. Methodisch zal dit gebeuren op basis van documentanalyse (bv sectorconvenanten ) en gesprekken met instellingen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering op het centrale niveau. In deze fase wordt naast documentanalyse dus eveneens een vijftal interviews voorzien bij het kabinet, VDAB en drie sectoren (centraal) die te kampen hebben met acute knelpuntproblemen. Een bijkomende meerwaarde van deze interviews is dat ze ons mogelijk op het spoor kunnen brengen van innovatieve praktijken om knelpunten te remediëren. Fase 2: Casestudies Zoals gevraagd in de onderzoeksoproep (VIONA 2006) verloopt de dataverzameling via casestudies. Door de aard van de onderzoeksvragen waarbij we acute knelpunten juist in zijn bredere context willen bestuderen, zijn casestudies de meest aangewezen methode. Braster (2000) stelt hierover: een wezenlijk kenmerk van een case-

6 6 study is dat een casestudy betrekking heeft op een sociaal verschijnsel in een natuurlijke omgeving of een levensechte context, waarbij dat verschijnsel zich niet laat isoleren van die omgeving of context (Braster, 2000). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden onderscheiden we daarbij twee types cases. Enerzijds cases die vertrekken vanuit een acuut knelpunt op bedrijfsniveau (bedrijfscases), anderzijds cases die vertrekken van innovatieve praktijken op meso-niveau (sectoraal, regionaal, Vlaams ) met als doel acute knelpunten te remediëren of te voorkomen. Bedrijfscases Het aantal bedrijfscases bedraagt zes. Het betreft telkens cases die te kampen hebben met een acuut aanbodstekort en waarvan we veronderstellen dat ze in aanmerking komen als innoverende en beste (leer)praktijk. Omdat het onderzoek een exploratief karakter heeft, opteren we voor zo disparaat mogelijke cases. Meer bepaald houden we ten eerste rekening met variabelen die betrekking hebben op de aard van het bedrijf of het knelpunt: sector (arbeidsintensief/kennisintensief), oorzaak van het knelpunt waarmee het bedrijf kampt (gaat het om gesignaleerde kwantitatieve of kwalitatieve aanbodstekorten of spelen vraagzijde-eigen elementen zoals vb aard van het werk en arbeidsomstandigheden), grootte van het bedrijf (cfr specifieke knelpunten KMO s), en de regio (vooral het aanbod van arbeidsmarktactoren en de specifieke lokale arbeidsmarkt zijn hier van belang). Rekening houdend met de bepalingen in de onderzoeksoproep wordt ten tweede ook rekening gehouden met de gehanteerde communicatiestrategie, we wensen zowel bedrijven te selecteren die in de media uitgebreide aandacht hebben gekregen voor het acuut aanbodstekort als bedrijven die geen media-aandacht hebben gekregen. Door deze cases te vergelijken kunnen de al dan niet gewenste effecten van de communicatiestrategie worden nagegaan. De definitieve keuze wordt ter validering voorgelegd aan de visiegroep. De gegevensverzameling vindt plaats op basis van semi-gestructureerde interviews aangevuld met beschikbare primaire en secundaire bronnen. Minimaal zullen volgende respondenten worden bevraagd: HR verantwoordelijke, de sector waartoe het bedrijf behoort, VDAB (regionaal verantwoordelijke, sectoraccount/vacatureconsulent) en een vertegenwoordiger van het RESOC en SERR. Indien van toepassing op de specifieke case kunnen mogelijk ook de verantwoordelijke voor het lokale arbeidsmarktbeleid, andere intermediairen (derden, uitzendkantoren ) worden bevraagd die in dit specifieke geval relevant kunnen blijken. Door deze verschillende actoren te bevragen is het mogelijk om niet enkel knelpunten te identificeren maar ook om mogelijke oorzaken te achterhalen en oplossingen te genereren. Wanneer bijvoorbeeld een HR verantwoordelijke bij een bedrijf aangeeft dat de toegeleide kandidaten niet aan het profiel beantwoorden zal getoetst worden bij VDAB wat de mogelijke oorzaken daarvan kunnen zijn. Niet elk bedrijf zal echter beroep doen op de publieke arbeidsmarktactoren om de knelpunten op te lossen. In voorkomend geval zullen de publieke actoren toch bevraagd worden. Op basis van deze bevraging is het immers mogelijk na te gaan welke knelpunten zij ervaren/ervaarden om in te kunnen spelen op het acute probleem, welke oplossingen ze zien en welke mogelijke rol zij in de toekomst zouden kunnen opnemen indien dergelijke knelpunten opnieuw opduiken. Cases op meso-niveau Naast de bedrijfscases maken we een selectie van een aantal cases die op meso-niveau goede praktijken hebben ontwikkeld om acute knelpunten te remediëren of te voorkomen. Omwille van het exploratieve karakter van het onderzoek, is het ook hier de bedoeling om zo disparaat mogelijke cases te selecteren. We streven daarbij een variatie van sectoren (en dus ook knelpunten) na en een variatie van strategieën. De strategieën zullen we indelen op basis van de typologie die in de eerste fase van het onderzoek werd opgemaakt. De eigenlijke keuze zal voorgelegd worden aan de visiegroep. Voor de gegevensverzameling maken we gebruik van de mixed method approach. De combinatie van twee of meer benaderingen levert immers de meest waardevolle informatie op. De verschillende benaderingen voor dataverzameling die we in dit deel gebruiken zijn: face to face interviews, telefonische interviews, secundaire analyse van bestaande bronnen en eventueel (indien beschikbaar) een korte kwantitatieve evaluatie van beschikbaar cijfermateriaal. Wat de interviews betreft, voorzien we face to face gesprekken met de verantwoordelijke en enkele uitvoerders van het project. Deze interviews zijn van belang omdat ze naast een inzicht in de eigenlijke werking van de interventie ook reeds een inzicht geven in de succes- en faalfactoren van de interventie. Om de meer-

7 7 waarde van de interventie te toetsen zal naast het raadplegen van de opgesomde bronnen, ook een vijftal telefonische gesprekken gevoerd worden met bedrijven die in het recente verleden een beroep deden op de interventie en met een sectorale vertegenwoordiger die ons een meer globaal beeld dient te verschaffen op de mogelijke meerwaarde van de interventie op sectorniveau. De meerwaarde zal daarnaast ook getoetst worden aan de gangbare oplossingen voor knelpuntberoepen. Fase 3: Verwerking en rapportering Tijdens deze laatste fase worden de resultaten uit de verschillende cases samengebracht en geanalyseerd De verzamelde informatie werd verwerkt en geanalyseerd met het specifiek op kwalitatieve data gerichte softwarepakket NVIVO. NVIVO neemt het redeneren van de onderzoeker niet over, maar het vergemakkelijkt en objectiveert de analyse en zorgt voor een grotere nauwkeurigheid. In de rapportering zelf zal naast de formulering van concrete beleidsadviezen omtrent knelpunten bijzondere aandacht worden besteed naar aanbevelingen voor overdraagbaarheid en veralgemening van de bestudeerde best practices. 5.2 Tijdschema Dit onderzoek omvat drie fases: 1. Conceptuele uitklaring en operationalisering 2. Cases 3. Verwerking en rapportering Onderstaand tijdschema vertrekt van een doorlooptijd van 12 maanden. We schetsen de planning voor de drie delen die in dit project moeten afgerond worden. We geven daarbij zowel de verdeling van de stappen over één onderzoeksjaar weer, als de totale tijdsbudgettering in maanden FASE 1 Conceptuele uitklaring en operationalisering FASE 2 Cases - caseselectie - uitvoering case-studies FASE 3 Analyse en rapportering EINDRAPPORTERING

8 8 6. Financieel plan 7. Output en valorisatie van de onderzoeksresultaten De onderzoeksresultaten zullen worden bekend gemaakt via klassieke onderzoeksrapporten, artikels die ingediend worden bij wetenschappelijke tijdschriften en papers die ingediend worden bij nationale/internationale congressen. Verder zal de equipe zich inspannen om de belangrijkste resultaten te valoriseren in tijdschriften met een bredere maatschappelijke toegang, zoals Over.Werk, HR Magazine en HR Square, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, e.d. Daarnaast zullen de voornaamste onderzoeksresultaten worden uitgegeven in een brochure. Deze brochure zal de voornaamste onderzoeksresultaten van het Viona-onderzoek op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze samenvatten, gericht naar bedrijven en arbeidsmarktactoren. Dergelijke brochure is in het verleden een doeltreffend middel gebleken om onderzoeksresultaten naar een ruimer publiek van belanghebbenden te verspreiden. De kostprijs van deze brochure is niet opgenomen in de begroting. Naast deze publicaties wordt een workshop georganiseerd, gericht naar bedrijven, arbeidsmarktactoren en andere belanghebbenden, waarin de belangrijkste succesvoorwaarden, leerpunten en andere resultaten zullen voorgesteld worden. 8. CV van de onderzoeksverantwoordelijken 8.1 Curriculum Miet Lamberts a. Beroepsloopbaan - november 1990-mei 1991: Personeelsverantwoordelijke Eternit NV - mei 1991-januari 1995: wetenschappelijk medewerker, Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven - januari 1995-mei 1998: wetenschappelijk medewerker, Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, K.U.Leuven - mei 1998-februari 2004: projectleider, Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven - februari 2004-heden: sectorhoofd sector Arbeid en Organisatie, Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven Miet Lamberts is licentiate in de psychologie met als specialisatie arbeids-, gemeenschaps- en organisatiepsychologie (Leuven, 1990). Zij was tot en met december 1994 verbonden aan het HIVA (sector Arbeid) als wetenschappelijk medewerker. Vanaf januari 1995 was zij werkzaam op het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming waar zij o.a. meewerkte aan verschillende edities van het Jaarboek over de arbeidsmarkt in Vlaanderen en aan de Jaarboeken over de arbeidsmarkt in de verschillende provincies. Vanaf 1 mei 1998 is zij opnieuw verbonden aan het HIVA, in eerste instantie als projectleider binnen de sector Arbeid en Organisatie en sinds 1 februari 2004 als hoofd van deze sector. b. Belangrijkste onderzoeksdomeinen en domeinen van expertise - Personeelsbeleid - Arbeidsmarkt - Kwaliteit van de arbeid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsduurvermindering en arbeidstijdstelsels - Arbeidstevredenheid, waardering, stress, welzijn en welbevinden - Diversiteitsbeleid en doelgroepenbeleid (vrouwen, allochtonen, ouderen, laaggeschoolden, ), tewerkstelling van kansengroepen - Niet enkel de verschillende domeinen van personeelsbeleid komen aan bod (personeelsallocatie, opleiding, beoordeling en (loopbaan)begeleiding, waardering, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, competentiemanagement, stress en welzijn, ). Ook is er aandacht voor de rol van personeelsbeleid binnen strategische

9 9 bedrijfsbeleid en de meerwaarde ervan voor het bedrijf en de organisatie, voor de werknemers en hun vertegenwoordiging. De samenhang tussen arbeidsorganisatie en personeelsbeleid vormt een vaak onderzocht kader. - Anderzijds beperkt het onderzoek zich niet tot wat er zich afspeelt tussen de bedrijfsmuren. Rode draad binnen het beleidsgericht onderzoek is onderzoek naar de invloed van de omgeving, de arbeidsmarktsituatie, het beleid, de socio-economische situatie op de wijze waarop personeelsbeleid binnen bedrijven vorm krijgt. Onderzoek naar diversiteitsbeleid, de invloed van arbeidsmarktknelpunten op de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van competentiemanagement zijn hiervan enkele voorbeelden. Ook de rol van andere spelers op de markt worden bestudeerd en meegenomen: het beleid, sociale partners, de sectoren, intermediairen en het middenveld,. Mede dankzij het VIONA-onderzoeksprogramma is Miet Lamberts er in geslaagd om een onderzoekslijn rond knelpuntvacatures en knelpuntberoepen uit te bouwen, met meer bepaald specifieke aandacht voor bedrijfs- en sectorstrategieën die gehanteerd worden om knelpuntvacatures op te lossen (Lamberts e.a., 2000; Lamberts e.a., 2002; Lamberts e.a., 2004; ) c. Lopende en afgesloten onderzoeksprojecten die aansluiten bij het projectvoorstel - Projectleider en onderzoeker van het project Ageing workforce: Belgium, in opdracht van the European Foundation for Living and Working Conditions, 01/01/ /09/ Projectleider en onderzoeker van het project Welke strategieën hanteren bedrijven om knelpuntvacatures op te lossen, in opdracht van VIONA, Projectleider van het project Toeleiding van werkzoekenden naar opleidings-, begeleidings- en werkervaringsacties: hun gedrag, houding en beleving, in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Hoe zoeken werkzoekenden?, in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Internationalisering van de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de behoeften en randvoorwaarden gesteld binnen de sectoren., in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Personeelsbeleid in KMO s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid., in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen, in opdracht van VIONA, 2004 d. Selectie van relevante publicaties, onderzoek en expertise Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Lamberts M., Delmotte J., Sels L. en Van Hootegem G. (2001), Personeelsbeleid binnen KMO s: onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 3: Van werving tot ontslag het verhaal van personeelsstromen binnen KMO s. HIVA, K.U.Leuven. Lamberts M. en Delmotte J. (2004), Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen? HIVA, Leuven Lamberts M., Van Doorne J. en Denolf L. (2000), Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job? Welke strategieën hanteren bedrijven om knelpuntvacatures op te lossen?, HIVA, Leuven. Lamberts M. en Wets J. (2002), Internationalisering van de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de behoeften en de randvoorwaarden gesteld binnen de sectoren. HIVA, Leuven. 8.2 Curriculum Peter De Cuyper a. Beroepsloopbaan April 2002 heden: Senior Onderzoeker, Hoger Instituut voor de Arbeid, sectoren arbeid en organisatie en onderwijs & arbeidsmarkt, Leuven. - April 1998 Maart 2002: Junior Onderzoeker, Hoger Instituut voor de Arbeid, sectoren sociaal & economische beleid en arbeid en organisatie, Leuven

10 10 b. Belangrijkste onderzoeksdomeinen en domeinen van expertise Beleid, organisatie en uitvoering van actief arbeidsmarktbeleid Kwaliteit van dienstverlening Organisatie ontwikkeling (veranderingsmanagement, kwaliteitszorg) Procesevaluatie, implementatie-evaluatie en casestudie onderzoek Peter De Cuyper is sinds 1998 wetenschappelijk medewerker aan het Hoger Instituut voor de Arbeid. Hij verricht en is gespecialiseerd in beleidsgericht onderzoek naar het beleid, organisatie en uitvoering van actief arbeidsmarktbeleid. Hij behandelt deze thema s als evaluator en is daarbij gespecialiseerd in implementatie-, casestudie en klanttevredenheidsonderzoek. Deze expertise werd toegepast in een aantal onderzoeks- en evaluatie opdrachten waaronder het VIONA onderzoek procesevaluatie van de individuele trajectwerking, evaluatie van Bouwpool Antwerpen, casestudie onderzoek naar de werking van private bedrijven in het arbeidsmarktbeleid. Direct relevant voor deze opdracht zijn de procesevaluatie van individuele trajectwerking en de evaluatie van het project Bouwpool Antwerpen dat zich specifiek richt op de matching tussen kansengroepen en moeilijk invulbare vacatures. c. Lopende en afgesloten onderzoeksprojecten die aansluiten bij het projectvoorstel - Senior onderzoeker op het project procesevaluatie individuele trajectwerking voor werkzoekenden, in opdracht van VIONA, Senior onderzoeker het project Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster, in opdracht van de stad Antwerpen, d. Selectie van relevante publicaties, onderzoek en expertise De Cuyper P. & L. Struyven (2004), De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Deel 1: casestudies (met synthese en aanbevelingen). HIVA, Leuven, 125p. De Cuyper P. & L. Struyven (2004), De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Deel 2: survey bij consulenten, HIVA, Leuven, 109p. De Cuyper P., Heylen V. & L. Struyven (2004), De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Deel 3: survey bij werkzoekenden, HIVA, Leuven, 84p. De Cuyper P. & L. Struyven (2005), Under Construction, Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster:procesevaluatie, HIVA-K.U.Leuven, Leuven (te verschijnen). De Cuyper P. & W. Vanderbiesen (2006), Under Construction, Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster: kwantitatieve evaluatie, HIVA-K.U.Leuven, Leuven (te verschijnen). 8.3 Curriculum Vitae Ludo Struyven a. Beroepsloopbaan/onderzoeksdomeinen Ludo Struyven is sinds 1994 projectleider aan het Hoger Instituut voor de Arbeid, sector Onderwijs en Arbeidsmarkt. Momenteel specialiseert hij zich in institutionele vraagstukken van arbeidsmarktbeleid via comparatief onderzoek van uitkerings- en activeringsstelsels en verricht hij beleidsgericht onderzoek over arbeidsmarktbeleid en levenslang leren. Zijn invalshoek voor het onderzoek zijn institutionele theorieën, institutionele beleidsanalyse, comparatief onderzoek en implementatieonderzoek. Tenslotte is hij ook regelmatig betrokken bij beleidsadviesopdrachten. De voorbije jaren was hij als projectleider betrokken bij verschillende Viona-onderzoeken. Momenteel is hij promotor van het Viona-onderzoek procesevaluatie van de lokale werkwinkels en copromotor van het Vionaonderzoek evaluatie van het inburgeringsdecreet. Daarnaast is hij als doctorandus verbonden bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen, waar hij een proefschrift voorbereidt over institutionele verandering op het terrein van arbeidsbemiddeling (openbare verdediging gepland voor september 2006). Promotoren zijn prof. J. Bundervoet (K.U.Leuven) en prof. R. van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam).

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Herwerkte versie onderzoeksvoorstel VIONA 2001, thema 5, topic 1 KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Miet Lamberts Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven E. Van

Nadere informatie

Vernieuwende praktijken om knelpunten op de arbeidsmarkt te vermijden en op te lossen

Vernieuwende praktijken om knelpunten op de arbeidsmarkt te vermijden en op te lossen Creatief werven Vernieuwende praktijken om knelpunten op de arbeidsmarkt te vermijden en op te lossen De Cuyper, P., Lamberts, M. & Struyven, L. 2008. Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt. Een inventarisatie

Nadere informatie

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Een inventarisatie van vernieuwende praktijken Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het

Nadere informatie

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Een inventarisatie van vernieuwende praktijken Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden?

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven E. Van Evenstraat 2e B-3000 Leuven Telefoon +32 (0)16 32 33 33 Telefax +32 (0)16 32 33 44 Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde

Nadere informatie

Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job?

Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job? Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job? Miet Lamberts (HIVA) Jan Vandoorne (HIVA) Lieven Denolf (HIVA) 1. Een knellende arbeidsmarkt Sinds enkele jaren kent Vlaanderen een werkgelegenheidsgroei. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Naar een hogere opleidingsdeelname tijdens periodes van inactiviteit Drempels en kritische succesfactoren voor opleidingsdeelname tijdens tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Bouwpool Antwerpen: sectorale werkzoekendenwerking als antwoord op knelpuntberoepen

Bouwpool Antwerpen: sectorale werkzoekendenwerking als antwoord op knelpuntberoepen Bouwpool Antwerpen: sectorale werkzoekendenwerking als antwoord op knelpuntberoepen Ondanks het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt is er in Vlaanderen sprake van een omvangrijk aantal knelpuntberoepen:

Nadere informatie

Hoe zoeken werkzoekenden?

Hoe zoeken werkzoekenden? Hoe zoeken werkzoekenden? Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds een aantal jaren stijgt de werkgelegenheid en daalt

Nadere informatie

KNELPUNTEN OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN?

KNELPUNTEN OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? 1 KNELPUNTEN OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? Miet Lamberts Hoger Instituut voor de Arbeid 1. Vrouwen op de arbeidsmarkt 1 Vrouwen op beroepsactieve leeftijd treden minder toe tot het actieve deel

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Een inventarisatie van vernieuwende praktijken Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Eén van de pijlers van het coalitieakkoord 2014-2018 is: Iedereen aan het werk, niemand buiten de boot. De coalitie wil

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Vraaggerichte arbeidsbemiddeling als antwoord op knelpuntvacatures

Vraaggerichte arbeidsbemiddeling als antwoord op knelpuntvacatures Vraaggerichte arbeidsbemiddeling als antwoord op knelpuntvacatures Auteur(s): Ann Morissens, Ludo Struyven en Joost Bollens 1 Abstract Onder invloed van demografische, economische en sociaal-culturele

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Professionele mobiliteit van werknemers: het wervingsbeleid onder de loep genomen

Professionele mobiliteit van werknemers: het wervingsbeleid onder de loep genomen Arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid Professionele mobiliteit van werknemers: het wervingsbeleid onder de loep genomen Peeters, A. & Gevers, A. 2006. Wervingsbeleid en werknemersstromen in beeld. Brussel:

Nadere informatie

Evenwichtig woningaanbod

Evenwichtig woningaanbod ONDERZOEKSOPZET Evenwichtig woningaanbod 24 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Doel en probleemstelling van het onderzoek 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit 25 Oktober 2011 Meindert Giessen 1 1. De reis 2 2009 Practice leader HR & Organisational Effectiveness Bredere HR-vraagstukken, niet gefocust op 1 HR deeldomein

Nadere informatie

Vraaggerichte arbeidsbemiddeling als antwoord op knelpuntvacatures

Vraaggerichte arbeidsbemiddeling als antwoord op knelpuntvacatures Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoon +32 16 32 33 33 Telefax +32 16 32 33 44 Vraaggerichte arbeidsbemiddeling als antwoord op knelpuntvacatures

Nadere informatie

Van aankoopverantwoordelijke tot zandstraalreiniger

Van aankoopverantwoordelijke tot zandstraalreiniger Van aankoopverantwoordelijke tot zandstraalreiniger Naar een uniforme methode voor de afbakening van knelpuntberoepen Natascha Van Mechelen April 2002 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

Nadere informatie

Diversiteitsplannen, een beste praktijk?

Diversiteitsplannen, een beste praktijk? Diversiteitsplannen, een beste praktijk? Lamberts, M., Pauwels, F., Schryvers, E. & Van de maele, M. (2005). De weg naar evenredige arbeidsdeelname via diversiteitsplannen op organisatieniveau. Onderzoek

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Diversiteit in integratie

Diversiteit in integratie n. Diversiteit in integratie Auteur(s): Peter De Cuyper en Johan Wets 1 Abstract Vlaanderen ontvangt jaarlijks meer dan 20 000 nieuwkomers. Naast immigratie kwam de voorbije jaren, net zoals in de omringende

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Auteur: Joost Bollens 1 Abstract In de loop van mei 2009 werd in Vlaanderen de zogenaamde systematische aanpak van de VDAB (de Vlaamse Dienst voor

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen SAMENVATTING ONDERZOEK ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: EFFECTIVITEIT VAN VACATUREVERWIJZINGEN Auteur(s): Joost Bollens, Bart Cockx

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

TITEL: NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING VAN DOELGROEPWERKNEMERS UIT

TITEL: NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING VAN DOELGROEPWERKNEMERS UIT SAMENVATTING ONDERZOEK ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE TITEL: NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING VAN DOELGROEPWERKNEMERS UIT DE SOCIALE ECONOMIE IN DE REGULIERE ECONOMIE. LESSEN UIT 10 UNIEKE ORGANISATIECASES,

Nadere informatie

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk OVAL ledenbijeenkomst 6 juni 2017 Green Village, Nieuwegein Dr. Irmgard Borghouts van de Pas i.borghoutsvdpas@uvt.nl borghouts01 Introductie

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief Cevora/Upedi (2002), Knelpuntfuncties, een onderzoek bij uitzendconsulenten, België/Vlaanderen/Wallonië/Brussel (1 landelijk en 3 regionale rapporten),

Nadere informatie

Het proces van staatshervorming bestuurskundig geanalyseerd

Het proces van staatshervorming bestuurskundig geanalyseerd Het proces van staatshervorming bestuurskundig geanalyseerd SBOV-studiedag Brussel, 6 oktober 2009 Dieter Vanhee 1 Onderzoeksproject 2 Situering 13/06/04 10/06/07 14/07/08 16/02/09 1 2 3 4 5 6 08/10/08

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

Coach Information Supply

Coach Information Supply Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Information Supply AUTEUR VERTALING INSTITUUT PROF. DR. MANFRED MUCKENHAUPT PUT KOEN Katholieke Universiteit Leuven,

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Europa wijst Vlaanderen de weg naar een sluitende aanpak van werkloosheid

Europa wijst Vlaanderen de weg naar een sluitende aanpak van werkloosheid Europa wijst Vlaanderen de weg naar een sluitende aanpak van werkloosheid Nieuw Vlaams Actieplan Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren 2004 Administratie Werkgelegenheid (2004). Vlaams Actieplan Europese

Nadere informatie

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid Een leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid Vanmullem, K. & Hondeghem, A. (2005). Een leeftijdsbewust personeelsbeleid: stand van zaken binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

en Arbeidsmarktonderzoek

en Arbeidsmarktonderzoek en Arbeidsmarktonderzoek De evolutie van het OSA-Arbeidsvraagpanel en nieuwe uitdagingen Marcel Kerkhofs Inleiding t.b.v. seminarie PASO in breder perspectief Brussel, 4 maart 2004 OSA: Organisatie voor

Nadere informatie

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101)

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) sd.cju07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1 Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe 20-6-2001 Onderwijsonderzoek 1 Vraagstelling luik 1 1. Wat werd in de periode 1989-1999 in Vlaams onderwijsonderzoek onderzocht?

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

TITEL: GEEN WERK NA EEN OPLEIDING VOOR EEN KNELPUNTBEROEP? EEN

TITEL: GEEN WERK NA EEN OPLEIDING VOOR EEN KNELPUNTBEROEP? EEN SAMENVATTING ONDERZOEK ONDERZOEK I.K.V. X VIONA STEUNPUNT WSE TITEL: GEEN WERK NA EEN OPLEIDING VOOR EEN KNELPUNTBEROEP? EEN ANALYSE VAN HEFBOMEN VOOR TEWERKSTELLING BIJ WIE NIET DOORSTROOMT NAAR WERK

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf it s in our nature Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf tot een succesvolle onderneming. Ambitieus, deskundig en betrokken personeel

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Project Mobiele Equipe

Project Mobiele Equipe Project Mobiele Equipe Hoe kan de inzet van de mobiele equipe zorgen voor gezondere en meer voorspelbare roosters? Miet Lamberts Overzicht Voorstelling van het project ME Mobiele equipe: meer dan alleen

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Kansengroepen in werk en ondernemerschap

Kansengroepen in werk en ondernemerschap 1 Context Kansengroepen in werk en ondernemerschap Promotoren: Prof. Dr. Marijke Verbruggen Prof. Dr. Maddy Janssens Onderzoeker: Koen Van Laer Sinds 1 januari 2005 bestaat er in Vlaanderen een recht op

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33 woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1. Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2 Functiebeschrijvingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

De trajectwerking in Vlaanderen: werkzoekenden aan het woord

De trajectwerking in Vlaanderen: werkzoekenden aan het woord De trajectwerking in Vlaanderen: werkzoekenden aan het woord Dit onderzoek vormt het tweede luik van de evaluatie van de VDAB-trajectwerking. Het eerste luik had tot doel meer inzicht te verschaffen vanuit

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie