BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN"

Transcriptie

1 Onderzoeksvoorstel VIONA 2006, thema 1, onderzoeksvraag 1.1 BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen Peter De Cuyper (HIVA) Miet Lamberts (HIVA) Ludo Struyven (HIVA) Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven Parkstraat Leuven Tel Fax

2 2 1. Promotoren Naam: Miet Lamberts Functie: Sectorhoofd sector Arbeid en Organisatie Instelling: Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Onderzoekseenheid: sector Arbeid en Organisatie Contactadres: Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoonnummer: Faxnummer: Naam: Ludo Struyven Functie: Projectleider sector onderwijs en Arbeidsmarkt Instelling: Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Onderzoekseenheid: sector Onderwijs en Arbeidsmarkt Contactadres: Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoonnummer: Faxnummer: Titel van het onderzoeksproject Bestrijding van knelpuntberoepen. Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen.

3 3 3. Samenvatting Ondanks het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt is er in Vlaanderen sprake van een omvangrijk aantal knelpuntberoepen of beroepen die moeilijker en trager ingevuld raken dan andere beroepen (Vandenbroucke, 2005). Deze arbeidsmarktparadox heeft een structureel karakter: voor bepaalde beroepen bestaat een aanhoudend structureel probleem in de afstemming tussen vraag en aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt (Beleidsnota Werk 2004). De economische heropleving en de bijhorende grotere krapte op de arbeidsmarkt 1 zorgen ervoor dat de (structurele) tekorten zich steeds vaker als acute problemen manifesteren op bedrijfsniveau en leiden onder meer tot een steeds grotere roep van werkgeverszijde om de Belgische grenzen te openen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Deze acute aanbodstekorten hebben de nodige aandacht gekregen in de media: Wegenbouwers schreeuwen om kasseileggers (NB, ), Talent gezocht. Tekort aan gekwalificeerd personeel neemt toe (Jobat ), Wanhopig gezocht: dakwerkers (GVA: ),... Kenmerkend zijn telkens de omvang van het aantal gevraagde vacatures en de hoogdringendheid ervan. Voor dit onderzoek onderscheiden we volgende twee kernvragen: (1) Welke innoverende strategieën hanteren bedrijven om het probleem van een acuut aanbodstekort op te lossen? Welke lessen kunnen we hieruit trekken naar efficiëntie en effectiviteit. Zijn deze strategieën overdraagbaar naar andere bedrijven? (2) In welke mate is het huidige beleid effectief in het ondersteunen van bedrijven met acute aanbodstekorten? Hoe kan de werking van arbeidsmarktactoren die instaan voor de allocatie tussen vraag en aanbod, in dit kader worden geoptimaliseerd en kunnen beleidsmaatregelen worden verbeterd? Welke innovatieve strategieën worden op meso-niveau ontwikkeld om acute aanbodstekorten te remediëren en zijn deze overdraagbaar? Aan de hand van een aantal concrete cases willen we inzicht verwerven in de wijze waarop de verschillende actoren inspelen op dergelijke knelpuntproblemen. Naast de globale onderzoeksvraag naar de definiëring van acute knelpuntproblemen, kunnen de kernvragen geconcretiseerd worden in een reeks onderzoeksvragen die het micro niveau (bedrijf), het meso-niveau (arbeidsmarktactoren) en het macro-niveau betreffen (beleidsmaatregelen). Onderzoeksvragen op micro-niveau zijn: - Welke strategieën hanteren bedrijven bij het oplossen (of verder voorkomen) van acute knelpunten? Welke bedrijfsstrategieën dragen bij tot de oplossing van acute knelpuntproblemen? Wat zijn de succesvoorwaarden en knelpunten m.b.t. deze strategieën? Welke strategieën zijn innoverend en kunnen gecatalogeerd worden als beste (leer)praktijk? - Welke elementen in de bedrijfsstrategie versterken eventueel ongewenst het knelpuntprobleem? - Specifieke aandacht gaat naar de effecten van de gehanteerde communicatiestrategieën naar aanleiding van het acute knelpuntprobleem (zoals gevraagd in de onderzoeksoproep). Welke gewenste en ongewenste effecten hebben deze strategieën? - Zijn er verschillen naargelang sector, grootte van bedrijf of het type knelpunt (de oorzaken van het knelpunt) waarmee het bedrijf te kampen heeft? - Op welke arbeidsmarktactoren (zowel publiek als privaat) doen de bedrijven een beroep bij het remediëren van de knelpunten? Waarom wel/niet en hoe beoordelen ze de interventie van arbeidsmarktactoren? Zijn er verschillen naargelang sectoren, grootte van bedrijf, het type knelpunt (oorzaken van het knelpunt),...? Hoe evalueren bedrijven het aanbod van deze actoren en in welke mate droeg dit bij tot het oplossen van het matchingsprobleem op micro niveau? Is het eventuele aanbod dat gedaan wordt, op maat van de vraag van bedrijven? - Op welke beleidsmaatregelen doen bedrijven een beroep bij het remediëren van acute knelpunten. Op welke wel/niet en hoe beoordelen ze de efficiëntie en effectiviteit van deze maatregelen? Zijn er verschillen naargelang, sectoren, grootte van bedrijf, het type knelpunt (oorzaken van het knelpunt),...? 1 In maart 2006 werden er 3,5 nwwz per vacature geteld, wat het laagste niveau is sinds juni 2000 (WAV:2006).

4 4 - In welke mate zijn succesvolle bedrijfsstrategieën overdraagbaar en veralgemeenbaar naar andere bedrijven? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden en welke knelpunten/weerstanden dienen daarvoor overwonnen worden? Onderzoeksvragen op het niveau van actoren die actief zijn allocatie van vraag en aanbod (meso-niveau) zijn: - Welke strategieën hanteren arbeidsmarktactoren bij het oplossen van acute knelpuntberoepen? - Welke strategieën dragen bij tot de oplossing van acute knelpuntproblemen? Wat zijn succesvoorwaarden en knelpunten m.b.t. deze strategieën? - In welke mate verschillen deze van de meer algemene aanpak van knelpuntberoepen? - In welke mate versterken deze strategieën eventueel het knelpuntprobleem? - Hoe evalueren bedrijven het aanbod van deze actoren en in welke mate droeg dit bij tot het oplossen van het matchingsprobleem op micro niveau? Is het eventuele aanbod dat gedaan wordt, op maat van de vraag van bedrijven? - In welke mate worden er sectoraal, regionaal of vanuit VDAB (innovatieve) strategieën ontwikkeld, in welke mate dragen deze maatregelen bij tot het remediëren van de acute knelpunten? Bieden deze initiatieven een meerwaarde bij het oplossen van acute knelpunten? Op welke lacunes in het huidige aanbod spelen ze in? - In welke mate zijn innovatieve strategieën overdraagbaar naar andere regio s en sectoren. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden en welke knelpunten/weerstanden moeten bij opstart overwonnen worden? - Welke rol kunnen de RESOC s en SERR s opnemen naar aanleiding van acute knelpuntproblemen? Onderzoeksvragen op het niveau van de beleidsmaatregelen (macro-niveau) zijn: - Welke elementen van het Vlaamse beleid ter voorkoming van knelpunten dragen bij tot het oplossen van acute knelpuntproblemen? - Welke lessen kunnen we trekken uit de cases voor het Vlaamse beleid ter voorkoming van knelpunten? Centraal in dit onderzoeksvoorstel staat het verwerven van inzicht in de wijze waarop verschillende actoren (werkgevers, werknemers en arbeidsvoorzieningen) inspelen op acute knelpuntproblemen en het nagaan van de effectiviteit en efficiëntie van hun interventies. Aandacht gaat hierbij naar innoverende strategieën en hun bijdrage in de oplossing van acute knelpuntproblemen. Het betreft dus een combinatie van exploratief- (inzicht verwerven in welke strategieën mogelijk kunnen gehanteerd worden) en evaluatie-onderzoek (succes nagaan van interventies). De focus ligt dus op knowledge production en meer specifiek op het nagaan van wat al dan niet werkt met het oog op het verbeteren en optimaliseren van zowel bedrijfsstrategieën als het flankerend beleid (zie Stern:2004). Daarbij komen zowel curatieve (reactieve) als preventieve (proactieve) strategieën aan bod. Uitgangspunt bij het bestuderen van de strategieën is de driehoek werkgever-werknemer/werkzoekendearbeidsmarktactoren. We kijken dus niet enkel naar de bedrijfsinterne strategieën die door de organisatie eventueel aangewend worden om knelpunten te vermijden of op te lossen. Speciale aandacht wordt besteed aan de wijze waarop en de mate waarin het bedrijf of de organisatie beroep doet op of vragende partij is voor oplossingstrategieën die (mee) door externe arbeidsmarktactoren vorm krijgen. Bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met knelpunten kunnen immers niet alleen op zoek gaan naar en gebruik maken van interne maar ook van externe oplossingstrategieën zoals o.a. samenwerking met toeleiders, opleidingsverstrekkers, regionale en sectorale arbeidsmarktactoren, reguliere actoren, het verbeteren van arbeidsmarktcommunicatie,. Het onderzoeksvoorstel is aldus opgebouwd rond twee analytisch te onderscheiden onderzoeksluiken. Een eerste luik vertrekt vanuit het microniveau of vanuit het bedrijf dat met acute knelpunten kampt en focust op de innoverende (en andere) interne en externe strategieën die het bedrijf hanteert om het allocatieprobleem te remediëren. Omdat we veronderstellen dat naargelang de oorzaken van het aanbodstekort ook de gehanteerde strategieën zullen verschillen, maken we daarbij o.a. een onderscheid naar de oorzaak van het aanbodstekort (o.a. kwalitatief, kwantitatief of te wijten aan arbeidsomstandigheden). In een tweede luik ligt de focus op de evaluatie van het flankerend beleid op macroniveau en daarmee samenhangend het door het beleid aangestuurde actoren op mesoniveau in hun interactie met de bedrijven om acute knelpunten op te lossen. De doelstelling van dit luik is tweeledig: enerzijds nagaan of het belendende beleid het oplossen van knelpunten al dan niet faciliteert, anderzijds het bestuderen van innovatieve interventies op meso-niveau die een antwoord trachten te bieden op het probleem van (acute) knelpuntberoepen.

5 5 4. Thema en onderzoeksvraag Voorliggend onderzoek sluit aan bij thema 1, onderzoeksvraag 1.1: Bestrijding van knelpuntberoepen. 5. Plan van aanpak: methode en gedetailleerd tijdschema 5.1 Methode We onderscheiden drie verschillende fases binnen dit onderzoek: operationaliseringsfase, fase van kwalitatieve dataverzameling en analyse (cases) en een laatste fase waarin de bevindingen worden gerapporteerd en aanbevelingen geformuleerd. Fase 1: Operationalisering van het onderzoek In een eerste fase wordt het onderzoekskader verder uitgewerkt. Dit impliceert dat uitgaande van de onderzoeksvragen de voornaamste concepten en de criteria voor evaluatie worden geoperationaliseerd. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan de operationalisering van het concept acuut knelpuntberoep (knelpuntvacature of knelpuntprobleem), aan de operationalisering van de criteria waaraan de interventies op mesoniveau zullen getoetst worden en aan het opstellen van een typologie van interventies. In voorgaand onderzoek werd reeds ruime aandacht besteed aan de inventarisatie van verschillende definities en onderzoeksmethoden (ook internationaal) om knelpunten in kaart te brengen (Lamberts e.a., 2000; Bollens e.a., 2002). Deze oefening wordt in dit onderzoek dan ook niet meer in extenso herhaald. Wel zal op basis van dit onderzoek en op basis van de definities die betrokken bedrijven/sectoren en VDAB van het concept acuut knelpunt hanteren (hoogdringendheid, omvang ) een werkdefinitie worden opgesteld op basis waarvan onder meer de aard van het probleem kan geëxploreerd worden en de cases kunnen worden geselecteerd. Deze fase bevat daarnaast het operationaliseren van de evaluatiecriteria op basis waarvan de interventies op meso-niveau zullen worden beoordeeld. Meer bepaald denken we daarbij aan criteria als snelheid, doeltreffendheid, complexiteit, enz Deze operationalisering zal gebeuren op basis van literatuuronderzoek en verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van een drietal sectoren die te kampen hebben met acute knelpuntberoepen. Op basis van deze gesprekken kan worden nagegaan welke verwachtingen zij hebben t.a.v. interventies m.b.t. acute aanbodstekorten. De criteria zullen op basis van deze gesprekken en de literatuurstudie worden opgesteld. Tot slot zullen we in deze fase inventariseren welke interventies en maatregelen er reeds zijn genomen in het kader van het remediëren van knelpunten. Enerzijds kan dit ons op het spoor brengen van innovatieve praktijken, anderzijds is het de bedoeling op basis van deze concrete maatregelen een typologie van interventies op te stellen. Op basis hiervan kan in een latere fase van het onderzoek worden achterhaald welke type interventies het meest zijn aangewezen bij het remediëren van acute knelpunten. Methodisch zal dit gebeuren op basis van documentanalyse (bv sectorconvenanten ) en gesprekken met instellingen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering op het centrale niveau. In deze fase wordt naast documentanalyse dus eveneens een vijftal interviews voorzien bij het kabinet, VDAB en drie sectoren (centraal) die te kampen hebben met acute knelpuntproblemen. Een bijkomende meerwaarde van deze interviews is dat ze ons mogelijk op het spoor kunnen brengen van innovatieve praktijken om knelpunten te remediëren. Fase 2: Casestudies Zoals gevraagd in de onderzoeksoproep (VIONA 2006) verloopt de dataverzameling via casestudies. Door de aard van de onderzoeksvragen waarbij we acute knelpunten juist in zijn bredere context willen bestuderen, zijn casestudies de meest aangewezen methode. Braster (2000) stelt hierover: een wezenlijk kenmerk van een case-

6 6 study is dat een casestudy betrekking heeft op een sociaal verschijnsel in een natuurlijke omgeving of een levensechte context, waarbij dat verschijnsel zich niet laat isoleren van die omgeving of context (Braster, 2000). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden onderscheiden we daarbij twee types cases. Enerzijds cases die vertrekken vanuit een acuut knelpunt op bedrijfsniveau (bedrijfscases), anderzijds cases die vertrekken van innovatieve praktijken op meso-niveau (sectoraal, regionaal, Vlaams ) met als doel acute knelpunten te remediëren of te voorkomen. Bedrijfscases Het aantal bedrijfscases bedraagt zes. Het betreft telkens cases die te kampen hebben met een acuut aanbodstekort en waarvan we veronderstellen dat ze in aanmerking komen als innoverende en beste (leer)praktijk. Omdat het onderzoek een exploratief karakter heeft, opteren we voor zo disparaat mogelijke cases. Meer bepaald houden we ten eerste rekening met variabelen die betrekking hebben op de aard van het bedrijf of het knelpunt: sector (arbeidsintensief/kennisintensief), oorzaak van het knelpunt waarmee het bedrijf kampt (gaat het om gesignaleerde kwantitatieve of kwalitatieve aanbodstekorten of spelen vraagzijde-eigen elementen zoals vb aard van het werk en arbeidsomstandigheden), grootte van het bedrijf (cfr specifieke knelpunten KMO s), en de regio (vooral het aanbod van arbeidsmarktactoren en de specifieke lokale arbeidsmarkt zijn hier van belang). Rekening houdend met de bepalingen in de onderzoeksoproep wordt ten tweede ook rekening gehouden met de gehanteerde communicatiestrategie, we wensen zowel bedrijven te selecteren die in de media uitgebreide aandacht hebben gekregen voor het acuut aanbodstekort als bedrijven die geen media-aandacht hebben gekregen. Door deze cases te vergelijken kunnen de al dan niet gewenste effecten van de communicatiestrategie worden nagegaan. De definitieve keuze wordt ter validering voorgelegd aan de visiegroep. De gegevensverzameling vindt plaats op basis van semi-gestructureerde interviews aangevuld met beschikbare primaire en secundaire bronnen. Minimaal zullen volgende respondenten worden bevraagd: HR verantwoordelijke, de sector waartoe het bedrijf behoort, VDAB (regionaal verantwoordelijke, sectoraccount/vacatureconsulent) en een vertegenwoordiger van het RESOC en SERR. Indien van toepassing op de specifieke case kunnen mogelijk ook de verantwoordelijke voor het lokale arbeidsmarktbeleid, andere intermediairen (derden, uitzendkantoren ) worden bevraagd die in dit specifieke geval relevant kunnen blijken. Door deze verschillende actoren te bevragen is het mogelijk om niet enkel knelpunten te identificeren maar ook om mogelijke oorzaken te achterhalen en oplossingen te genereren. Wanneer bijvoorbeeld een HR verantwoordelijke bij een bedrijf aangeeft dat de toegeleide kandidaten niet aan het profiel beantwoorden zal getoetst worden bij VDAB wat de mogelijke oorzaken daarvan kunnen zijn. Niet elk bedrijf zal echter beroep doen op de publieke arbeidsmarktactoren om de knelpunten op te lossen. In voorkomend geval zullen de publieke actoren toch bevraagd worden. Op basis van deze bevraging is het immers mogelijk na te gaan welke knelpunten zij ervaren/ervaarden om in te kunnen spelen op het acute probleem, welke oplossingen ze zien en welke mogelijke rol zij in de toekomst zouden kunnen opnemen indien dergelijke knelpunten opnieuw opduiken. Cases op meso-niveau Naast de bedrijfscases maken we een selectie van een aantal cases die op meso-niveau goede praktijken hebben ontwikkeld om acute knelpunten te remediëren of te voorkomen. Omwille van het exploratieve karakter van het onderzoek, is het ook hier de bedoeling om zo disparaat mogelijke cases te selecteren. We streven daarbij een variatie van sectoren (en dus ook knelpunten) na en een variatie van strategieën. De strategieën zullen we indelen op basis van de typologie die in de eerste fase van het onderzoek werd opgemaakt. De eigenlijke keuze zal voorgelegd worden aan de visiegroep. Voor de gegevensverzameling maken we gebruik van de mixed method approach. De combinatie van twee of meer benaderingen levert immers de meest waardevolle informatie op. De verschillende benaderingen voor dataverzameling die we in dit deel gebruiken zijn: face to face interviews, telefonische interviews, secundaire analyse van bestaande bronnen en eventueel (indien beschikbaar) een korte kwantitatieve evaluatie van beschikbaar cijfermateriaal. Wat de interviews betreft, voorzien we face to face gesprekken met de verantwoordelijke en enkele uitvoerders van het project. Deze interviews zijn van belang omdat ze naast een inzicht in de eigenlijke werking van de interventie ook reeds een inzicht geven in de succes- en faalfactoren van de interventie. Om de meer-

7 7 waarde van de interventie te toetsen zal naast het raadplegen van de opgesomde bronnen, ook een vijftal telefonische gesprekken gevoerd worden met bedrijven die in het recente verleden een beroep deden op de interventie en met een sectorale vertegenwoordiger die ons een meer globaal beeld dient te verschaffen op de mogelijke meerwaarde van de interventie op sectorniveau. De meerwaarde zal daarnaast ook getoetst worden aan de gangbare oplossingen voor knelpuntberoepen. Fase 3: Verwerking en rapportering Tijdens deze laatste fase worden de resultaten uit de verschillende cases samengebracht en geanalyseerd De verzamelde informatie werd verwerkt en geanalyseerd met het specifiek op kwalitatieve data gerichte softwarepakket NVIVO. NVIVO neemt het redeneren van de onderzoeker niet over, maar het vergemakkelijkt en objectiveert de analyse en zorgt voor een grotere nauwkeurigheid. In de rapportering zelf zal naast de formulering van concrete beleidsadviezen omtrent knelpunten bijzondere aandacht worden besteed naar aanbevelingen voor overdraagbaarheid en veralgemening van de bestudeerde best practices. 5.2 Tijdschema Dit onderzoek omvat drie fases: 1. Conceptuele uitklaring en operationalisering 2. Cases 3. Verwerking en rapportering Onderstaand tijdschema vertrekt van een doorlooptijd van 12 maanden. We schetsen de planning voor de drie delen die in dit project moeten afgerond worden. We geven daarbij zowel de verdeling van de stappen over één onderzoeksjaar weer, als de totale tijdsbudgettering in maanden FASE 1 Conceptuele uitklaring en operationalisering FASE 2 Cases - caseselectie - uitvoering case-studies FASE 3 Analyse en rapportering EINDRAPPORTERING

8 8 6. Financieel plan 7. Output en valorisatie van de onderzoeksresultaten De onderzoeksresultaten zullen worden bekend gemaakt via klassieke onderzoeksrapporten, artikels die ingediend worden bij wetenschappelijke tijdschriften en papers die ingediend worden bij nationale/internationale congressen. Verder zal de equipe zich inspannen om de belangrijkste resultaten te valoriseren in tijdschriften met een bredere maatschappelijke toegang, zoals Over.Werk, HR Magazine en HR Square, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, e.d. Daarnaast zullen de voornaamste onderzoeksresultaten worden uitgegeven in een brochure. Deze brochure zal de voornaamste onderzoeksresultaten van het Viona-onderzoek op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze samenvatten, gericht naar bedrijven en arbeidsmarktactoren. Dergelijke brochure is in het verleden een doeltreffend middel gebleken om onderzoeksresultaten naar een ruimer publiek van belanghebbenden te verspreiden. De kostprijs van deze brochure is niet opgenomen in de begroting. Naast deze publicaties wordt een workshop georganiseerd, gericht naar bedrijven, arbeidsmarktactoren en andere belanghebbenden, waarin de belangrijkste succesvoorwaarden, leerpunten en andere resultaten zullen voorgesteld worden. 8. CV van de onderzoeksverantwoordelijken 8.1 Curriculum Miet Lamberts a. Beroepsloopbaan - november 1990-mei 1991: Personeelsverantwoordelijke Eternit NV - mei 1991-januari 1995: wetenschappelijk medewerker, Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven - januari 1995-mei 1998: wetenschappelijk medewerker, Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, K.U.Leuven - mei 1998-februari 2004: projectleider, Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven - februari 2004-heden: sectorhoofd sector Arbeid en Organisatie, Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven Miet Lamberts is licentiate in de psychologie met als specialisatie arbeids-, gemeenschaps- en organisatiepsychologie (Leuven, 1990). Zij was tot en met december 1994 verbonden aan het HIVA (sector Arbeid) als wetenschappelijk medewerker. Vanaf januari 1995 was zij werkzaam op het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming waar zij o.a. meewerkte aan verschillende edities van het Jaarboek over de arbeidsmarkt in Vlaanderen en aan de Jaarboeken over de arbeidsmarkt in de verschillende provincies. Vanaf 1 mei 1998 is zij opnieuw verbonden aan het HIVA, in eerste instantie als projectleider binnen de sector Arbeid en Organisatie en sinds 1 februari 2004 als hoofd van deze sector. b. Belangrijkste onderzoeksdomeinen en domeinen van expertise - Personeelsbeleid - Arbeidsmarkt - Kwaliteit van de arbeid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsduurvermindering en arbeidstijdstelsels - Arbeidstevredenheid, waardering, stress, welzijn en welbevinden - Diversiteitsbeleid en doelgroepenbeleid (vrouwen, allochtonen, ouderen, laaggeschoolden, ), tewerkstelling van kansengroepen - Niet enkel de verschillende domeinen van personeelsbeleid komen aan bod (personeelsallocatie, opleiding, beoordeling en (loopbaan)begeleiding, waardering, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, competentiemanagement, stress en welzijn, ). Ook is er aandacht voor de rol van personeelsbeleid binnen strategische

9 9 bedrijfsbeleid en de meerwaarde ervan voor het bedrijf en de organisatie, voor de werknemers en hun vertegenwoordiging. De samenhang tussen arbeidsorganisatie en personeelsbeleid vormt een vaak onderzocht kader. - Anderzijds beperkt het onderzoek zich niet tot wat er zich afspeelt tussen de bedrijfsmuren. Rode draad binnen het beleidsgericht onderzoek is onderzoek naar de invloed van de omgeving, de arbeidsmarktsituatie, het beleid, de socio-economische situatie op de wijze waarop personeelsbeleid binnen bedrijven vorm krijgt. Onderzoek naar diversiteitsbeleid, de invloed van arbeidsmarktknelpunten op de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van competentiemanagement zijn hiervan enkele voorbeelden. Ook de rol van andere spelers op de markt worden bestudeerd en meegenomen: het beleid, sociale partners, de sectoren, intermediairen en het middenveld,. Mede dankzij het VIONA-onderzoeksprogramma is Miet Lamberts er in geslaagd om een onderzoekslijn rond knelpuntvacatures en knelpuntberoepen uit te bouwen, met meer bepaald specifieke aandacht voor bedrijfs- en sectorstrategieën die gehanteerd worden om knelpuntvacatures op te lossen (Lamberts e.a., 2000; Lamberts e.a., 2002; Lamberts e.a., 2004; ) c. Lopende en afgesloten onderzoeksprojecten die aansluiten bij het projectvoorstel - Projectleider en onderzoeker van het project Ageing workforce: Belgium, in opdracht van the European Foundation for Living and Working Conditions, 01/01/ /09/ Projectleider en onderzoeker van het project Welke strategieën hanteren bedrijven om knelpuntvacatures op te lossen, in opdracht van VIONA, Projectleider van het project Toeleiding van werkzoekenden naar opleidings-, begeleidings- en werkervaringsacties: hun gedrag, houding en beleving, in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Hoe zoeken werkzoekenden?, in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Internationalisering van de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de behoeften en randvoorwaarden gesteld binnen de sectoren., in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Personeelsbeleid in KMO s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid., in opdracht van VIONA, Projectleider en onderzoeker van het project Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen, in opdracht van VIONA, 2004 d. Selectie van relevante publicaties, onderzoek en expertise Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Lamberts M., Delmotte J., Sels L. en Van Hootegem G. (2001), Personeelsbeleid binnen KMO s: onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 3: Van werving tot ontslag het verhaal van personeelsstromen binnen KMO s. HIVA, K.U.Leuven. Lamberts M. en Delmotte J. (2004), Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen? HIVA, Leuven Lamberts M., Van Doorne J. en Denolf L. (2000), Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job? Welke strategieën hanteren bedrijven om knelpuntvacatures op te lossen?, HIVA, Leuven. Lamberts M. en Wets J. (2002), Internationalisering van de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de behoeften en de randvoorwaarden gesteld binnen de sectoren. HIVA, Leuven. 8.2 Curriculum Peter De Cuyper a. Beroepsloopbaan April 2002 heden: Senior Onderzoeker, Hoger Instituut voor de Arbeid, sectoren arbeid en organisatie en onderwijs & arbeidsmarkt, Leuven. - April 1998 Maart 2002: Junior Onderzoeker, Hoger Instituut voor de Arbeid, sectoren sociaal & economische beleid en arbeid en organisatie, Leuven

10 10 b. Belangrijkste onderzoeksdomeinen en domeinen van expertise Beleid, organisatie en uitvoering van actief arbeidsmarktbeleid Kwaliteit van dienstverlening Organisatie ontwikkeling (veranderingsmanagement, kwaliteitszorg) Procesevaluatie, implementatie-evaluatie en casestudie onderzoek Peter De Cuyper is sinds 1998 wetenschappelijk medewerker aan het Hoger Instituut voor de Arbeid. Hij verricht en is gespecialiseerd in beleidsgericht onderzoek naar het beleid, organisatie en uitvoering van actief arbeidsmarktbeleid. Hij behandelt deze thema s als evaluator en is daarbij gespecialiseerd in implementatie-, casestudie en klanttevredenheidsonderzoek. Deze expertise werd toegepast in een aantal onderzoeks- en evaluatie opdrachten waaronder het VIONA onderzoek procesevaluatie van de individuele trajectwerking, evaluatie van Bouwpool Antwerpen, casestudie onderzoek naar de werking van private bedrijven in het arbeidsmarktbeleid. Direct relevant voor deze opdracht zijn de procesevaluatie van individuele trajectwerking en de evaluatie van het project Bouwpool Antwerpen dat zich specifiek richt op de matching tussen kansengroepen en moeilijk invulbare vacatures. c. Lopende en afgesloten onderzoeksprojecten die aansluiten bij het projectvoorstel - Senior onderzoeker op het project procesevaluatie individuele trajectwerking voor werkzoekenden, in opdracht van VIONA, Senior onderzoeker het project Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster, in opdracht van de stad Antwerpen, d. Selectie van relevante publicaties, onderzoek en expertise De Cuyper P. & L. Struyven (2004), De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Deel 1: casestudies (met synthese en aanbevelingen). HIVA, Leuven, 125p. De Cuyper P. & L. Struyven (2004), De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Deel 2: survey bij consulenten, HIVA, Leuven, 109p. De Cuyper P., Heylen V. & L. Struyven (2004), De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Deel 3: survey bij werkzoekenden, HIVA, Leuven, 84p. De Cuyper P. & L. Struyven (2005), Under Construction, Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster:procesevaluatie, HIVA-K.U.Leuven, Leuven (te verschijnen). De Cuyper P. & W. Vanderbiesen (2006), Under Construction, Bouwpool Antwerpen als voorbeeld van een sectorale cluster: kwantitatieve evaluatie, HIVA-K.U.Leuven, Leuven (te verschijnen). 8.3 Curriculum Vitae Ludo Struyven a. Beroepsloopbaan/onderzoeksdomeinen Ludo Struyven is sinds 1994 projectleider aan het Hoger Instituut voor de Arbeid, sector Onderwijs en Arbeidsmarkt. Momenteel specialiseert hij zich in institutionele vraagstukken van arbeidsmarktbeleid via comparatief onderzoek van uitkerings- en activeringsstelsels en verricht hij beleidsgericht onderzoek over arbeidsmarktbeleid en levenslang leren. Zijn invalshoek voor het onderzoek zijn institutionele theorieën, institutionele beleidsanalyse, comparatief onderzoek en implementatieonderzoek. Tenslotte is hij ook regelmatig betrokken bij beleidsadviesopdrachten. De voorbije jaren was hij als projectleider betrokken bij verschillende Viona-onderzoeken. Momenteel is hij promotor van het Viona-onderzoek procesevaluatie van de lokale werkwinkels en copromotor van het Vionaonderzoek evaluatie van het inburgeringsdecreet. Daarnaast is hij als doctorandus verbonden bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen, waar hij een proefschrift voorbereidt over institutionele verandering op het terrein van arbeidsbemiddeling (openbare verdediging gepland voor september 2006). Promotoren zijn prof. J. Bundervoet (K.U.Leuven) en prof. R. van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Een inventarisatie van vernieuwende praktijken Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Offerte in het kader van Viona-oproep O&O-opdracht 24/03/2015 De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Inschrijver: Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigd door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector KU

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

'GPÂQPFGT\QGMÂKPÂQRFTCEJVÂXCPÂFGÂ8NCCOUGÂOKPKUVGTÂXCPÂ9GTMIGNGIGPJGKF GPÂ6QGTKUOGÂKPÂJGVÂMCFGTÂXCPÂJGVÂ8+10#QPFGT\QGMURTQITCOOC

'GPÂQPFGT\QGMÂKPÂQRFTCEJVÂXCPÂFGÂ8NCCOUGÂOKPKUVGTÂXCPÂ9GTMIGNGIGPJGKF GPÂ6QGTKUOGÂKPÂJGVÂMCFGTÂXCPÂJGVÂ8+10#QPFGT\QGMURTQITCOOC -#6*1.+'-' 70+8'45+6'+6.'78'0 &GVGEVKGXCPMPGNRWPVXCECVWTGU 'GPXTQGIVKLFKIGFGVGEVKGXCPMPGNRWPVXCECVWTGUGPGGPCCP\GVVQV FGQPVYKMMGNKPIGPKORNGOGPVCVKGXCPGGPKPUVTWOGPVCTKWOVGT XQQTURGNNKPIXCPFGCTDGKFUOCTMVGXQNWVKGU,QQUV$QNNGPU

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Leven (z)onder leefloon

Leven (z)onder leefloon KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN www.hiva.be UCL Université catholique de Louvain FOPES Faculté ouverte de politique économique et sociale Leven (z)onder leefloon Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming:

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Kortgeschoolden. een meerwaarde ook voor uw bedrijf

Kortgeschoolden. een meerwaarde ook voor uw bedrijf Kortgeschoolden een meerwaarde ook voor uw bedrijf VOORWOORD Verhoog de participatie Deze brochure is het resultaat van een studie over de tewerkstelling van kortgeschoolden, uitgevoerd door Jobkanaal,

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie