Aanvraagformulier Subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft op 21 november 2013 de subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen vastgesteld. De subsidieregeling heeft als doel om de luchtkwaliteit in de regio Arnhem Nijmegen te verbeteren door het stimuleren van schonere scheepvaart. Partijen die investeren in maatregelen die de stikstof (NOx) uitstoot van de scheepvaart vermindert kunnen aanspraak maken op subsidie. De subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen is leidend. U gebruikt dit aanvraagformulier om een subsidieaanvraag in te dienen. Op 6 en 31 januari 2014 zijn er dialoogmomenten waarop u als geïnteresseerde uw plannen vertrouwelijk kunt bespreken. U dient hiervoor een afspraak te maken via Subsidieaanvrager: te Projecttitel: Datum:

2 1 A. Subsidieaanvrager A1. Rechtspersoon Organisatie Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: Contactpersoon Naam en voorletters: Dhr/Mevr: Titel: Functie bij het project: Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: A2. Adresgegevens Postadres Postbus: Straat en huisnummer: Postcode: Verblijfsadres Straat en huisnummer: Postcode: Plaats: Plaats: A3. Overige gegevens subsidieaanvrager 1. Is subsidieaanvrager ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Indien ja: Inschrijvingsnummer: Code Bedrijfsindeling (BIK): 2. Is subsidieaanvrager betrokken bij een samenwerkingsverband voor dit project? A4. Bankgegevens subsidieaanvrager IBAN-nummer: Tenaamstelling rekening: Onder vermelding van: Nee Ja Voeg uittreksel van het handelsregister bij. Nee Ja Voeg kopie samenwerkingsovereenkomst bij. (zie voor een format samenwerkingsovereenkomst bijlage 2) Voeg kopie bankverklaring bij.

3 2 A5. Correspondentieadres (Penvoerder) Alleen invullen indien de correspondentie via een penvoerder verloopt. Voeg in dat geval wel een machtiging toe waarin de penvoerder door de subsidieontvanger dan wel alle deelnemers is gemachtigd tot het voeren van de correspondentie. Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient deze machtiging onderdeel uit te maken van het samenwerkingsovereenkomst (zie format bijlage 2). Organisatie Contactpersoon Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: Naam en voorletters: Dhr/Mevr: Titel: Functie bij het project: Adresgegevens Postadres Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Postbus: Straat en huisnummer: Postcode: Plaats: A6. Deelnemers Samenwerkingsverband Indien de aanvraag door een samenwerkingsverband wordt ingediend vermeldt u hieronder de overige deelnemers van het samenwerkingsverband. De definitie van een klein- en middelgroot bedrijf is weergeven in de artikelsgewijze toelichting van de subsidieregeling. Naam: Bent U ondernemer in de zin van : adres: woonplaats: Inschrijvingsnummer: Code Bedrijfsindeling (BIK): kleinbedrijf middelgrootbedrijf grootbedrijf nee geen ondernemer Naam: Bent U ondernemer in de zin van: adres: kleinbedrijf middelgrootbedrijf grootbedrijf nee geen ondernemer

4 3 woonplaats: Inschrijvingsnummer: Code Bedrijfsindeling (BIK): Naam: Bent U ondernemer in de zin van: adres: woonplaats: Inschrijvingsnummer: Code Bedrijfsindeling (BIK): kleinbedrijf middelgrootbedrijf grootbedrijf Nee geen ondernemer B. PROJECTGEGEVENS B1. Geplande startdatum: Geplande einddatum: Doorlooptijd maanden Startdatum: datum waarop de projectactiviteiten starten en de eerste kosten zijn/worden gemaakt. Einddatum: datum waarna geen (subsidiabele) kosten meer gemaakt en betaald mogen worden aangaande het project. Doorlooptijd: de periode tussen start- en einddatum is de doorlooptijd. B2. Doelstelling van het project: Doelgroep(en): Geef in het kort weer wat de doelstelling van het project is en geef aan op welke doelgroep(en) het project zich richt. B3. Korte beschrijving van de projectactiviteiten Geef een korte opsomming van de aard van de activiteiten die in het kader van (het subsidiabele deel van) het project uitgevoerd worden. Als bijlage dient het totale projectvoorstel te worden bijgevoegd.

5 4 B. PROJECTGEGEVENS B4. Bijdrage van het project aan de verbetering van de luchtkwaliteit De mate van besparing in NOx in [absoluut aantal invullen] gram reductie per ton/km en/of [absoluut aantal invullen] gram reductie per ton/draaiuur die wordt gerealiseerd binnen de stadsregio. De besparing bedraagt [aantal invullen] procent ten opzichte van de nul-situatie. Geef een korte omschrijving over de manier waarop het project bijdraagt aan de doelstellingen van de subsidieregeling. C. FINANCIËN C1. Kostenbegroting van het project 1. Kunt u de BTW op dit project verrekenen? Ja Nee Gedeeltelijk Zo nee of gedeeltelijk, dan dient u dit aan te tonen door vermelding van de wettelijke grondslag dan wel door overlegging van een verklaring van de belastingdienst of uw accountant. Indien nee of gedeeltelijk zijn de kosten voor de niet verrekenbare BTW subsidiabele kosten. Deze tabel geeft een overzicht van alle projectkosten. U wordt verzocht alleen de opgegeven kostensoorten te gebruiken. Zorg ervoor dat deze begroting aansluit bij die in het projectvoorstel. De kostenbegroting moet in het projectvoorstel kwantitatief worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes, bestekken beschikbaar zijn dienen deze als bijlage met deze aanvraag te worden meegestuurd. C2. Projectbegroting Projectkosten exclusief BTW Bedragen in EURO Kosten aanschaf machines, apparatuur en productiemiddelen Kosten gebruik machines en apparatuur van deelnemer Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen kosten financiële transacties Reis-, verblijfs- en verletkosten Overige kosten aan derden verschuldigd Niet verrekenbare BTW Promotie en publiciteit AF: Opbrengsten vanuit het project

6 5 Totale kosten C3. Financieringsplan project In het financieringsplan wordt een overzicht gegeven van alle financiers en de daarbij behorende financieringsbedragen van het project. Per financier kunt u aangeven om welk percentage van de dekking het gaat. Indien de financieringsbijdrage bestaat uit een vast bedrag (niet afhankelijk van de werkelijke kosten) dan dient U dat erbij aan te geven. De gevraagde bijdrage is de subsidie die gevraagd wordt. Financiering projectkosten Percentage Bedragen in EURO a. b. c. d. e. Subtotaal financiering Gevraagde bijdrage Totale financiering = bedrag uit de kostenbegroting 100 % C4. Is voor het project al eerder subsidie aangevraagd en/of verstrekt? Indien ja, graag toelichten: C5. De subsidieaanvrager verklaart dat de financiers akkoord zijn met deze aanvraag en dat hun bijdrage bij de start van het project is toegezegd Indien nee, graag toelichten: Nee Ja Nee Ja Bewijzen van de toegezegde financiering vermeld onder de posten a t/m e, dienen als bijlage bij de aanvraag worden meegestuurd. Let op! Indien u als aanvrager ook medefinancier bent dient voor deze financiering ook het bewijs worden meegestuurd. D. STAATSSTEUN D1. Heeft uw organisatie in de afgelopen drie belastingjaren ,- of meer aan publieke middelen ontvangen? Nee Ja Namelijk: Euro Publieke middelen kunnen bijvoorbeeld zijn: verstrekte garanties of middelen tegen niet-markt conforme voorwaarden; verlichting van financiële lasten voor specifieke bedrijven; door decentrale overheden uitgevoerde werkzaamheden zoals het bouwen van infrastructurele voorzieningen, waarvan het directe openbare belang discutabel is en die een voordeel

7 6 opleveren voor bepaalde bedrijven. Het kan ook gaan om verkoop van grond of gebouwen voor lagere prijzen dan de marktprijs en nog veel meer. Indien antwoord op bovenstaande vraag Nee is dient u een Deminimis-verklaring bij te voegen zie bijlage 3) Indien Ja kunt u slechts een beperkt percentage aan meerkosten voor subsidie in aanmerking laten komen. Zie hiervoor de subsidieregeling. E. OVERIGE WETTELIJKE VEREISTEN E1. Vergunningen en ontheffingen Zijn er vergunningen, ontheffingen en/of andere wettelijke goedkeuringen vereist voor dit project? Nee Ja Geef in onderstaande tabel aan welke vereiste vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn voordat met de uitvoering van het project mag worden aangevangen. Hierbij kan gedacht worden aan: bodemsaneringen, vergunningen Wet Milieubeheer, Milieu Effect Rapportages etc. Indien de vergunning of ontheffing nog niet is afgegeven wordt bij datum afgegeven, de datum ingevuld waarop de beschikking wordt verwacht. Vermeld de instantie die de vereiste goedkeuring geeft en het kenmerk waaronder deze is afgegeven. Vergunning/ontheffing Datum afgegeven Afgegeven onder kenmerk F. ONDERTEKENING F1. Verklaring Ondergetekende verklaart: dat alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld; zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Algemene Subsidieverordening Stadsregio Arnhem Nijmegen. er van op de hoogte te zijn dat de subsidieaanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk is en blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en dat schade voortvloeiend uit het niet verkrijgen daarvan voor rekening zijn van de subsidieontvanger; zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van de activiteiten in het kader van het project, de naleving van de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen; bevoegd te zijn voor het indienen van de subsidieaanvraag; bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn.

8 7 F2. Ondertekening Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend Plaats Datum Naam Functie: Handtekening:

9 8 BIJLAGE 1 Checklist mee te zenden bijlagen bij de aanvraag 1 Plan van aanpak De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van een plan van aanpak waarin de activiteiten die u gaat uitvoeren zijn beschreven. Een format is beschikbaar op 2 Statuten Indien de aanvrager c.q. de subsidieontvanger een privaatrechtelijk rechtspersoon is (stichting, vereniging of vennootschap). 3 De laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de financiële positie op het moment van de aanvraag (n.v.t. indien de aanvrager een overheidsorgaan is). De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van bescheiden waaruit de financiële positie van de aanvrager c.q. subsidieontvanger blijkt. 4 Uittreksel uit het handelsregister 5 Bankverklaring: een ongeldig gemaakt bankrekeningafschrift of ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u de rekeninghouder bent van de opgegeven rekening. 6 Kopie samenwerkingsovereenkomst Indien aanvrager c.q. subsidieontvanger betrokken is bij een samenwerkingsverband voor het project. Zie voor het format bijlage 2. 7 een machtiging voor de penvoerder Indien de correspondentie via een penvoerder verloopt. 8 Belastingverklaring of accountantsverklaring afgegeven door RA of AA accountant Indien U (gedeeltelijk) niet verrekenbare BTW als subsidiabele kosten opvoert) 9 Onderbouwing kostenbegroting deze onderbouwing dient te worden opgenomen in het plan van aanpak. De kostenbegroting moet in het projectvoorstel kwantitatief worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes, bestekken beschikbaar zijn dienen deze als bijlage met deze aanvraag te worden meegestuurd. 10 Bewijzen van toegezegde financiering. De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van bewijs waaruit blijkt dat de financiering van het project gedekt is. Indien u zelf ook medefinancier bent moet ook van deze financiering een bewijs c.q. een verklaring worden meegestuurd. 11 De-minimis verklaring: Teneinde aan te tonen dat aan de de-minimis plichten wordt voldaan verzoeken wij U een overzicht van ontvangen overheidsbijdragen in de 2 voorliggende afgesloten jaren en het lopende jaar bij te voegen en een ondertekende de-minimis verklaring. Een format is bijgevoegd in bijlage 3.

10 9 BIJLAGE 2 Format samenwerkingsovereenkomst SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1.. gevestigd.., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer/mevrouw, hierna te noemen: 2. gevestigd aan de. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zakelijk directeur de heer/mevrouw.., hierna te noemen:. Voornoemde contractanten individueel ook genoemd als Partij en gezamenlijk als Partijen OVERWEGENDE DAT: - Partijen wensen samen te werken op het gebied van de ontwikkeling van.., en willen op dit gebied een gezamenlijk Project uitvoeren met de titel., zoals beschreven in de hieronder genoemde. subsidieaanvraag, hierna aangeduid als: "het Projectplan"; - Partijen voor de financiering van het Project een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van de regeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen - Partijen wensen te voorkomen dat derden onbedoeld kunnen beschikken over de Achtergrondinformatie en Resultaten; - Partijen zich akkoord verklaren met de uitvoering van het Project onder de voorwaarden gesteld in deze overeenkomst en zich zullen conformeren aan de voorwaarden die door de subsidiegever zijn gesteld; VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN; 1. DEFINITIES 1.1 Omzet : de totale jaarlijkse bruto omzet zonder aftrek van enige kostenpost hoe ook genaamd; 1.2 Projectplan : Beschrijving van het doel, werkwijze, fasering en beoogde projectresultaten in de.. subsidieaanvraag. 1.3 Project : Uitvoering, van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, zoals beschreven in het Projectplan. 1.4 Resultaten : Alle tijdens dit Project door een of meerdere Partijen verkregen en/of ontwikkelde informatie, gegevens, materialen, knowhow/kennis, werkwijzen/technieken, expertise, tussentijdse en /of eindresultaten.

11 10 2. SAMENWERKING 2.1 Doel van de samenwerking tussen Partijen is het uitvoeren van het Project zoals omschreven in het Projectplan met inachtneming van de daarin aangegeven tijdsplanning. 2.2 Partijen verplichten zich te goeder trouw te zullen samenwerken en al hetgeen naar letter en geest met deze Overeenkomst in strijd is, te zullen nalaten. 2.3 Elke Partij is verplicht haar aandeel in het Project tijdig en met inachtneming van de overeengekomen technische specificaties uit te voeren. 2.4 Partijen komen overeen dat de Algemene Voorwaarden van Partijen uitdrukkelijk worden uitgesloten. 3. PENVOERDERSCHAP EN MACHTIGING TOT INDIENING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG 3.1 Partijen verklaren zich akkoord dat als penvoerder en projectcoördinator van het Project optreedt en mede namens hen de aanvraag in het kader van de..-regeling indient en de correspondentie voert. 3.2 Elke Partij draagt haar eigen kosten zoals vermeld is in het Projectplan en zal de kosten over hun aandeel in het project op de door de subsidieregeling voorgeschreven wijze verantwoorden. 4. ORGANISATIE EN WERKPROCEDURES 4.1 Partijen benoemen een projectleider welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van haar eigen aandeel in het Project en de integratie met de activiteiten van de andere partij. De projectleiders vormen gezamenlijk het project coördinatieteam, onder voorzitterschap van de projectcoördinator.. Tot de taken van het projectcoördinatieteam behoort onder meer: - het beleggen van voortgangsbesprekingen; - het leveren van een bijdrage aan het opstellen en verdelen van rapporten. Tot de taak van de penvoerder behoort het opstellen en indienen van integrale voortgangsrapporten. 5. RESULTATEN EN EXPLOITATIE 5.1 Alle t.b.v. het Project ter beschikking gestelde bestaande of buiten het Project om ontwikkelde informatie, gegevens, materialen, know-how/kennis, werkwijzen/technieken en bedrijfsinformatie, hierna te noemen Achtergrond Informatie, zijn en blijven (intellectueel) eigendom van c.q. behoren toe aan uitsluitend de partij, die deze ter beschikking zal hebben gesteld. Partijen zullen zodanige informatie, gegevens, materialen, know-how/kennis, werkwijzen/technieken, expertise daartoe op herkenbare wijze markeren. 5.2 De Resultaten inclusief mogelijke daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn in eerste instantie eigendom van de Partij die de Resultaten genereert. 5.3 Partijen zullen elkaar tijdig over en weer informeren over hun vorderingen bij de uitvoering van het Project en elkaar alle relevante Resultaten, meedelen Iedere Partij heeft het recht de Resultaten, die door een andere Partij bij de uitvoering van het Project zijn verkregen, te gebruiken binnen het kader van de uitvoering van het Project, doch zal die Resultaten niet voor enig ander doel gebruiken. 5.5 Partijen zullen elkaar, indien mogelijk en wenselijk, in de gelegenheid stellen voor de uitvoering van het Project gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten onder redelijke daaraan door de dienstverlenende Partij te verbinden vergoedingen en voorwaarden. 6. GEHEIMHOUDING Elke Partij zal de aan haar door een andere Partij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking gestelde informatie en Resultaten, hierna te noemen Geheime Informatie, geheimhouden en niet gebruiken voor enig ander doel dan voor de uitvoering van het Project. Deze verplichting geldt voor een periode van 5 (vijf) jaar vanaf het einde van het Project en niet voor zover:

12 11 a. de Geheime Informatie reeds in het bezit is van de ontvangende Partij op het moment dat de Geheime Informatie aan die Partij wordt verstrekt; b. de Geheime Informatie van algemene bekendheid is of wordt, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van de ontvangende Partij. c. de Geheime Informatie op rechtmatige wijze door de ontvangende Partij wordt verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de Geheime Informatie. 7. RISICO S EN AANSPRAKELIJKHEID 7.1. Elke Partij is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat deel van het Project, dat volgens het Projectplan door de betrokken Partij dient te worden uitgevoerd. 7.2 Schade welke door een Partij wordt geleden als gevolg van wanprestatie van een andere Partij komt voor rekening van die andere Partij, evenwel met dien verstande dat de Totale Aansprakelijkheid van die andere Partij zal zijn beperkt tot haar aandeel in de kosten van het Project. 7.3 Voor schade welke één der Partijen lijdt door toepassing of gebruik van door een andere Partij bij de uitvoering van het Project verkregen Resultaten is die andere Partij niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van die andere Partij. 7.4 Elk der Partijen vrijwaart elke andere Partij voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van Resultaten welke door de eerstgenoemde Partij aan die derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een andere Partij. 8. DUUR 8.1 Deze Overeenkomst wordt gesloten op de datum van ondertekening door Partijen onder opschortende voorwaarde dat de in het kader van de PiD-regeling aangevraagde subsidie verleend wordt, en wordt aangegaan voor de duur van het Project, zijnde.. jaar. 9. BEËINDIGING 9.1. Indien een Partij besluit de samenwerking te beëindigen, dan wel enige wezenlijke verplichting uit deze Overeenkomst niet nakomt en ook binnen een periode van zestig (60) dagen na ingebrekestelling door één der andere Partijen niet nakomt, vervallen al haar rechten uit deze Overeenkomst en heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief 'jegens die Partij te beëindigen met onmiddellijke ingang Indien een Partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan een Partij surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien (een) daartoe strekkende aanvra(a)ge(n) is (zijn) ingediend, vervallen al haar rechten uit deze Overeenkomst en heeft de andere Partijen het recht deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief jegens die Partij te beëindigen met onmiddellijke ingang Na beëindiging als bedoeld in de vorige leden van dit artikel wordt de uitvoering van het Project door de overblijvende Partij, voor zover deze daartoe in staan is, voorgezet. De Partij jegens wie de Overeenkomst is beëindigd, is voor zover dat mogelijk is in faillissementverplicht alle Resultaten, waaronder relevante bescheiden, tekeningen en informatie met betrekking tot haar aandeel in de uitvoering van het Project, aan de overblijvende Partij over te leggen, opdat het Project zoveel mogelijk overeenkomstig de oorspronkelijke planning kan worden uitgevoerd. Tevens zal de overblijvende Partij gerechtigd zijn de Achtergrond Informatie verder voor het Project te gebruiken. 10. ALGEMEEN 10.1 De Overeenkomst en de Bijlagen kunnen slechts bij onderlinge schriftelijke overeenstemming van beide Partijen worden gewijzigd Het is geen der Partijen toegestaan haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere Partijen.

13 Die bepalingen welke naar hun aard bedoeld zijn ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht te blijven zullen alsdan onverminderd van kracht blijven. Dit geldt met name voor artikel 5 en RECHT EN GESCHILLEN 11.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Alle Geschillen die uit of naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst voortvloeien, zullen partijen eerst op minnelijke wijze trachten op te lossen Alle Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te... Aldus overeengekomen en in..-voud ondertekend,., De heer/mevrouw. Datum, De heer/mevrouw. Datum

14 13 BIJLAGE 3 Format De-minimisverklaring Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen. Deze verklaring bestaat uit twee pagina s. De bijlage bestaat uit drie pagina s. Aanbevolen wordt om zorgvuldig te controleren of alle pagina s aanwezig zijn. Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, evenals aan het eventuele gehele moederconcern, waartoe de onderneming behoort, o o geen de-minimissteun is verleend. - Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw onderneming niet eerder de-minimissteun ontvangen. wel de-minimissteun is verleend maar voor andere kosten dan die waarvoor u nu steun vraagt. - Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor andere kosten tot een totaal bedrag van. Indien deze optie op u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun blijkt mee te sturen. o wel de-minimissteun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun vraagt. - Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor dezelfde kosten tot een totaal bedrag van. Indien deze optie op u van toepassing is dient u een kopie mee te sturen, waaruit het verlenen van de steun blijkt. o eerder andere steun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun vraagt. - Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van. Deze staatssteun is verleend op grond van een vrijstellingsverordening, kaderregeling, beschikking, of besluit van de Europese Commissie op Indien deze optie op u van toepassing is, dient u een kopie mee te sturen, waaruit het verlenen van de steun blijkt.

15 14 Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: (Bedrijfsnaam) (Inschrijfnummer KvK) (Naam functionaris en functie)..(datum). (Adres onderneming) (Postcode en plaatsnaam) (Handtekening)

16 15 Toelichting verklaring de-minimissteun Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan de toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De Verordening betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU 2006, L 379) is bepalend De de-minimisverordening en staatssteun Wanneer overheden 2 steun aan ondernemingen 3 willen verlenen kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Omdat dit ongunstig kan zijn voor het handelsverkeer stelt het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) beperkingen aan de mogelijkheden om steun te geven (artikel 107 en 108 VWEU). In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het VWEU. Deze drempel is gesteld op een bedrag van ,- ( ,- voor ondernemingen in de sector wegvervoer). Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet overschrijdt, wordt aangemerkt als deminimissteun. Deze verklaring is nodig voor de overheden om na te gaan of bij de steunverlening aan uw onderneming aan de eisen van de de-minimisverordening is voldaan. Door middel van deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming de steundrempels niet worden overschreden. 2. Op wie is de regeling van toepassing De de-minimisverordening kan gebruikt worden voor kleine, middelgrote of grote ondernemingen in alle sectoren in heel Nederland. De de-minimisverordening mag echter niet worden toegepast indien de steun in één van de volgende sectoren valt: - Steun aan ondernemingen die in moeilijkheden verkeren - Steun aan ondernemingen die actief zijn in de visserijsector - Steun aan ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie - Steun aan ondernemingen die landbouwproducten produceren. 4 - Exportsteun of steun waarbij binnenlandse producten worden bevoordeeld ten opzichte van ingevoerde producten - Steun aan ondernemingen voor de aanschaf van vrachtwagens. 1 Voor de sector van de primaire productie van landbouwproducten is Verordening. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op deminimissteun in de landbouwproductiesector bepalend. Voor de sector visserij is het de-minimisplafond vastgesteld bij Verordening 875/2007 van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening 1860/ Een overheidsinstantie kan zowel de centrale overheid, de provincie, de gemeente of een waterschap betreffen. 3 Een onderneming in Europeesrechtelijke zin is een eenheid die een economische activiteit uitoefent. Een economische activiteit is het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De rechtsvorm van deze eenheid of de wijze waarop zij wordt gefinancierd is hierbij niet van belang. Daarbij kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen een onderneming vormen. Dat er geen winstoogmerk is (zoals bij een stichting) is niet relevant. 4 Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van verwerking en afzet van landbouwproducten geldt de deminimisregeling alleen als: - de steun niet is vastgesteld op basis van de prijs of hoeveelheid van de landbouwproducten die van primaire producenten worden gekocht of die door de betrokken ondernemer op de markt worden gebracht of - wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de verplichting deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten door te geven.

17 16 3. Toelichting bij de verklaring Het formulier heeft betrekking op vier situaties: 1. uw onderneming, evenals het gehele eventuele moederconcern, heeft gedurende het huidige en de twee voorafgaande belastingjaren in het geheel geen de-minimissteun ontvangen, 2. uw onderneming, evenals het gehele eventuele moederconcern, heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren de-minimissteun ontvangen voor andere kosten dan waarvoor u op dit moment steun vraagt. Opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt echter het bedrag van ,-- niet overschreden. 3. uw onderneming, evenals het gehele eventuele moederconcern, heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren de-minimissteun ontvangen voor dezelfde kosten als waarvoor u op dit moment steun vraagt, of 4. uw onderneming, evenals het gehele eventuele moederconcern, heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie andere vormen van staatssteun ontvangen. Een onderneming wordt als zelfstandig beschouwd indien deze niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene verbonden ondernemingen gezamenlijk. 5 Als uw onderneming niet als een zelfstandige onderneming kan worden aangemerkt dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen steun ook rekening te worden gehouden met de steun verstrekt aan het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort. Wat zijn andere vormen van steun Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige deminimissteun reeds andere steun ontvangen. Hierbij kan gedacht worden aan steun die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van deze staatssteun en de andere ontvangen staatssteun mag de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. Als u twijfelt of bepaalde steun die u hebt ontvangen goedgekeurde of vrijgestelde steun is, kunt u hierover contact opnemen met de overheid of uitvoeringsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen. 4. Invullen Vul de vragen in die van toepassing zijn. Vul alle bedragen in euro s in. Rond de bedragen af op hele euro s. Het is niet relevant in welke vorm of voor welk doel de steun is verleend. Evenmin is van belang of de steun wel of niet daadwerkelijk is uitbetaald. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen, garant- of borgstelling etcetera. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van het Rijk, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Europese subsidies dienen ook te worden meegerekend. Het tijdstip waarop de steun aan uw onderneming wordt geacht verleend te zijn is het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop voor uw onderneming de juridische aanspraak op het voordeel is ontstaan, zoals de beschikking tot subsidieverlening of het aangaan van een lening of borgstelling). 5 Zie ook de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 PbEU L 124 van 20 mei 2003.

18 17 5. Het bewaren van gegevens De Europese Commissie kan onrechtmatige steun nog gedurende tien jaar na de verlening terugvorderen. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de Europese Commissie naderhand bij (de) Nederland(se overheidsinstantie) nog informatie opvraagt over hoe de steun is besteed om na te kunnen gaan of er wellicht sprake is van onrechtmatige steun. De overheidsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen kan indien zij zelf niet over die informatie beschikt - in een dergelijk geval aan u vragen om documenten waarmee kan worden aangetoond dat de steun besteed is aan die activiteiten waarvoor deze is verleend. Het gaat daarbij dan om documenten die u op grond van de algemene administratie- en bewaarverplichting voor ondernemers moet bewaren. 6 Let op! Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de steundrempel niet wordt overschreden. Immers bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimis verordening. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het VWEU kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun! Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. Vergeet u vooral niet om de bijlage(n) bij te sluiten! 6 Artikel 2:10, lid 1, BW (rechtspersonen) en artikel 3:15i BW (ondernemingen en vrije beroepsbeoefenaren).

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Subsidie aanschaf elektrische auto s veelrijders. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492) 587848

Subsidie aanschaf elektrische auto s veelrijders. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492) 587848 Subsidie aanschaf e auto s veelrijders 2012 Dit formulier zenden aan: Gemeente t.a.v. SE/EC T.a.v. I. van Poppel, Postbus 950 5700 AZ Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492)

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Informatie vooraf Voor u ligt het aanvraagformulier waarmee u bij de provincie Utrecht subsidie kunt aanvragen op grond van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

Programmaspecifieke Vragen Lijst

Programmaspecifieke Vragen Lijst 1. Specifieke vragen en beoogde resultaten 1.1 Heeft uw subsidieaanvraag betrekking op procesbegeleidingsactiviteiten door een onafhankelijke procebegeleider en het opstellen van een projectplan voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad-Lorentz III-

Aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad-Lorentz III- Aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad-Lorentz III- Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen als u zich op het bedrijventerrein Lorentz III gaat vestigen en maatregelen in uw bedrijf gaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB)

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009

Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009 Aanvraagformulier Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009 Versie d.d. 2 september 2009 Dit is het aanvraagformulier waarmee u een bijdrage voor uw project kunt aanvragen in het kader van

Nadere informatie

Deelnameverklaring Pilot elektrische cargo bike

Deelnameverklaring Pilot elektrische cargo bike Deelnameverklaring Pilot elektrische cargo bike Contactgegevens De ondergetekende: Naam onderneming:... Vestigingsadres: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats:... Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? In de Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslan Paragraaf 4.1 Talint foar Fryslan (TFF) Formulier retour sturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Projectnummer: 829 Projectnaam: Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout:

Projectnummer: 829 Projectnaam: Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout: Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en de co-promotor inzake onderstaand project dat goedgekeurd werd in het kader van de EFRO-oproep Gemeentelijke Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en dat alle noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd, een incomplete subsidieaanvraag kan

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Asbest eraf, zonnepanelen erop Asbest eraf, zonnepanelen erop Vanaf 1 juli 2013 is er een provinciale subsidieregeling opgesteld (Flevoland per 1 september en Gelderland per 1 oktober) en kunnen agrariërs subsidie aanvragen voor de

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSVERPLAATSING FRYSLÂN. t.a.v. Subsidiezaken Postbus HM LEEUWARDEN

Aanvraagformulier SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSVERPLAATSING FRYSLÂN. t.a.v. Subsidiezaken Postbus HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSVERPLAATSING FRYSLÂN Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Voor subsidievragen: Voor inhoudelijke vragen: Gedeputeerde Staten van de Provincie

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018 - Het ondertekende aanvraagformulier inclusief alle noodzakelijke bijlagen dient verzonden te worden aan: Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN Bijlage 3 bij Verduidelijkende nota Staatssteun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Deze toelichting dient als hulpmiddel voor projectpartners bij het verlenen

Nadere informatie

Uitkoop theater en muziek

Uitkoop theater en muziek Aanvraagformulier Uitkoop theater en muziek Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 Uitkoop theater en muziek Formulier retoursturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Paragraaf 6.3 Renovatiesubsidie Aanvraagformulier Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling

Nadere informatie

Procedure en werkwijze MKB subsidies Operationeel Programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

Procedure en werkwijze MKB subsidies Operationeel Programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 1 Bijlage bij paragraaf 2 van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland 2007 2013 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING PARAGRAAF 2 MKB SUBSIDIES PERIODE 2007-2013 Versie: 7.0 Datum: Juni

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Paragraaf 6.5 Renovatiesubsidie 3 e Tranche Aanvraagformulier Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor de Algemene subsidies, zoals beschreven in paragraaf 1 van de Subsidieregeling.

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor de Algemene subsidies, zoals beschreven in paragraaf 1 van de Subsidieregeling. Bijlage bij paragraaf 1 van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland 2007-2013 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE PERIODE 2007-2013 Versie: 7.0 Datum: februari 2013 Status: definitief Aanvrager:

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VISIE LANDGOEDEREN

AANVRAAGFORMULIER VISIE LANDGOEDEREN AANVRAAGFORMULIER VISIE LANDGOEDEREN TENDER VAN 20 DECEMBER 2015 TOT EN MET 10 JANUARI 2016 Inleiding Voor u ligt het aanvraagformulier Visie Landgoederen. Met dit formulier start u de aanvraag van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie Activiteiten gebiedsontwikkeling N381 Drachten Drentse grens

Aanvraagformulier Subsidie Activiteiten gebiedsontwikkeling N381 Drachten Drentse grens Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor één of meerdere onderdelen, namelijk: 1) Erfbeplanting: het opstellen van een ontwerp voor erfbeplanting, en/of de aanschaf van plantmateriaal voor de uitvoering

Nadere informatie

Aanvraagprocedure digitale subsidieaanvraag Tender verplaatsing glastuinbouwbedrijven

Aanvraagprocedure digitale subsidieaanvraag Tender verplaatsing glastuinbouwbedrijven Tender De regeling verplaatsing glastuinbouwbedrijven heeft de vorm van een tender. Kenmerkend voor een tender is dat er een datum is bepaald waarop de subsidieaanvraag uiterlijk door de provincie moet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5470 12 april 2010 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008985, Directie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling operationeel programma Zuid- Nederland De leden van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels investeringsregeling Verbetering kwaliteit gevels Wederopbouwpanden Nijmegen

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels investeringsregeling Verbetering kwaliteit gevels Wederopbouwpanden Nijmegen Aanvraagformulier Uitvoeringsregels investeringsregeling Verbetering kwaliteit gevels Wederopbouwpanden Nijmegen 2013-2015 -december 2013 - Het ondertekende aanvraagformulier inclusief alle noodzakelijke

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag Provincie Gelderland Handleiding Indienen subsidieaanvraag Inhoudsopgave 1 Uw startpagina.. 2/ 3 2 Nieuwe subsidie aanvraag indienen.. 4 2.1 Introductie. 5 2.2 Algemene informatie 6 2.3 Subsidieaanvrager..

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 4, 8, 17 en 19 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 4, 8, 17 en 19 van het Kaderbesluit EZ-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5069 16 maart 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 maart 2012, nr.

Nadere informatie

SUBSIDIE AANVRAAG FRIESE MEREN PROJECT. : Cluster A4 Woudsend, Onderdeel I

SUBSIDIE AANVRAAG FRIESE MEREN PROJECT. : Cluster A4 Woudsend, Onderdeel I SUBSIDIE AANVRAAG FRIESE MEREN PROJECT Status Auteur Projectnummer Projectnaam : Definitief : M. Faasse : Cluster A4 Woudsend, Onderdeel I : ASR gebouw te Woudsend 29 oktober 2012 Bijlage Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR RESTAURATIE IN 2017 DIENEN VAN 1 JULI 2016 TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2016 TE WORDEN INGEDIEND LET OP: Uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Derde tender 2015 Fryslân Fernijt IV is onderdeel van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme (VO). Contact? Informatie kunt u vinden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS) Deel 1: Registratie Aanvraag

Aanvraagformulier Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS) Deel 1: Registratie Aanvraag Aanvraagformulier Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS) Deel 1: Registratie Aanvraag Stuur het ingevulde formulier VOOR 31.12.2011 naar: Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW Armand Hertzstraat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO.

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO. Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelichting artikelsgewijs

Toelichting artikelsgewijs Toelichting artikelsgewijs Artikel 2. Reikwijdte Eerste lid Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid toegewezen om te besluiten over het verstrekken van subsidies waarop de ASV van toepassing

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland

Handleiding. Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland Handleiding Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland Inhoud 1. Inleiding: de Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland... 2 2. De omvang van de subsidie... 2 2.1 Extra

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: Onderwerp: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012. Datum: Decosnummer: 5

Raadsvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: Onderwerp: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012. Datum: Decosnummer: 5 Raadsvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: Onderwerp: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 Datum: Portefeuillehouder: Klaas Agricola Decosnummer: 5 Informant: Richard Pap E. r.pap@dalfsen.nl

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Versie V2NL Titel project Aanvrager Status aanvraag Concept Definitief Versie Datum Aanvraag voucher BASIS

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

2 3 4 5 VOORWOORD... 8 1 INLEIDING... 10 1.1 Europees Visserijfonds... 10 1.2 Regionale ontwikkeling en de LEADER-aanpak... 11 Figuur 1 De kenmerken van de LEADER aanpak... 12 1.3 Regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017 Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/rig. Neemt u voor vragen contact op met de provincie

Nadere informatie

niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam:

niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam: niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam: Dit betreft een aanvraag voor: termijnbetaling subsidie/ aanvraag verlening voorschot (deel A, B, C en E

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken - -- -. -- - na - - - -rnnr --- Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Dierenbescherming Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie