;ti,:! I// Sociale Zaken. SO O peiling commissie O info commissie (op agenda) I1 O Ik commissie (op lijst) rn agendastuk O hamerstuk O kabinet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ";ti,:! I// Sociale Zaken. SO O peiling commissie O info commissie (op agenda) I1 O Ik commissie (op lijst) rn agendastuk O hamerstuk O kabinet"

Transcriptie

1 Gemeente Amersfoort Beleidsterrein: Sociale Zaken Org. onderdeel: WSOMOAZ User-id: BAKW Opsteller: H.A.W. Bakker Tel: 4658 Ondewerp: BELEDSKADER WERK & NKOMEN MOERNG WWB Kader: Toelichting: Per januari 2004 is de Wet werk en bijstand ingegaan. Voor de volledige invoering van deze wet moet het beleidskader voor 2005 en volgende jaren worden vastgesteld. Voorstel: Aan de raad voor te stellen het beleidskader werk & inkomen vast te. stellen. Reg.nr Datum li verantwoordelijken datum ;ti,:! pa afdelingshoofd / O manager hoofdafdeling sectorcontroller rn directeur sector Odirecteursector... juridisch advies O gemeentecontroller Staf o s2w d.d. 30 -,, en W behandeling // - 1! / rn agendastuk O hamerstuk O kabinet O embargo datum: tijd: B en W vergadering datum O secretaris agd.pht rn secretaris O burgemeester O weth. de Wilde O weth. Jonkman O weth. Brink // O weth. Eerdmans O weth. Strengen ( O weth. van derweg advies raads- enlof commissiebehandi O bespreekstuk raad O hamerstuk raad rn raad via commissie SO O peiling commissie O info commissie (op agenda) 1 O k commissie (op lijst) O geen overige: O CCT (begr.wijz.) O G.O. O Ondernemingsraad "" B en W - besluit d.d.: C L 33-2w conform O aangehouden O vervallen

2 . Gemeente Amersfoort Concept-Raadsvoorstel Agendapunt: Reg.nr 14896: Podeleuiliehouder Wethouder J.P.A. de Wilde Sector WSOMO Raadscornmissie(s) -Raadscommissie ontwikkelingen Datum 27 augustus 2004 Sociaal-maatschappelijl Ondemerp: Beleid werk & inkomen / invoering WWB Voorstel: vaststeilen van het beleidskader werk 8 inkomen. Aan de gemeenteraad, - 1 Reden raadsbesluit en kader Reden voor dit voorstel is de invoering van de wet, die per 1 januari 2004 de Abw heeft opgevolgd: de W werk en bijstand (WWB). Uw raad heeft gekozen voor invoering van de WWB in twee stappen. Voor het overgangsjaar 2004 heeft uw raad gekozen voor voortzetting van het beleid 2003 naast de per 1 januari 2004 noodzakelijke of zeer gewenste aanpassingen aan de WWB. Met dit voorstel zet u de hyeede stap: het vaststellen van het beleid werk & inkomen voor 2005 en volgende jaren, waarmee tevens de WWB volledig is ingevoerd. Per moet op grond van de WW de nieuwe wetgeving volledig verwerkt zijn in het gemeentelijke beleid. Separaat bieden wij u een viertai verordeningen aan die het nieuwe beleid completeren, - 2 Samenvatting Aanleiding voor dit beleidskader werk & inkomen is de wet, die per i januari 2004 de Algemene bijstandswet heeft vervangen: de Wet werk en bijstand (WWB). De wet scherpt de rechten en plichten va^ bijstandscliënten aan, waarbij arbeidstoeleiding nog meer centraal staat. Het voorkomen van langdurige uiikeringsahkelijkheid zien wij als centrale doelstelling van ons gemeentelijk beleid. De WWB biedt ons meer beleidsruimte en vrijheid om de effectiviteit en efficiency van het huidige beleid te vergroten. Dat moet ook wel omdat de financiële risico s van het beleid voor 100% bij de gemeente komt te liggen.

3 ~ i de duur van de WWB uitkering niet langer dan strikt noodzakelijk is? Om deze opgaven het hoofd te bieden, volgen we vijf sporen: ~ 1. nstroombeperking! Wij zijn streng aan de poort, onder meer door nauwe samenwerking met het CW bij (het voorkomen van) de uitkeringsintake. Wij willen een Morgen beginnen project starten, dat direct werk biedt aan potentide WWB-cliënten, voor wie een reguliere baan net niet direct haalbaar is Toeleiding naar werk Cliënten met werkperspectief worden zo snel mogelijk toegeleid naar werk. Het naar vermogen deelnemen aan toeleiding is een verplichting, die hoort bij het recht op een WWB-uitkering. Doen watje kunt. Als alternatief voor de opgeheven Wet inschakeling Werkzoekenden (WW) en Regeling n- en Doorstroombanen (D) hebben wij een nieuw Amersfoorts stelsel van gesubsidieerd werk ontwikkeld dat uitstroomdoelstelling van 15%. Naast onze inzet om een groot aantal tijdelijke werkplekken te verkrijgen willen wij bijdragen aan het scheppen van regulier werk. in 2004 hebben wij een job-hunter aangesteld om lokale en regionale werkgevers actief te benaderen. Wij bouwen de D-regeling af door middel van een drietal maatregelen: een premie voor werkgevers die een D-medewerker zonder subsidie in dienst h0udt;ondersteunen van D-medewerkers bij doorstroom en een geleidelijke afbouw van de loonkostensubsidie. Wij zijn ons ervan bewust dat de stapsgewijze afbouw van loonkostensubsidie voor met name van gemeentelijke subsidie afhankelijke instellingen negatieve effecten kan hebben. Wij gaan met alle betrokken instellingen afzonderlijk overleg voeren. Waar met de afbouw door de gemeente gewenste en een samenhangend pakket van goede voorlichting, vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude, daadwerkelijk sanctioneren en consequent terugvorderen hebben wij onze handhavingspraktijk op nieuwe leest geschoeid.

4 Volgvei Gemeenie Amersfoort Rcgcling voor Sociale Participatie Amersfoort Plustoeslag 65+ Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Langdurigheidstoeslagen Schuldhulpverlening Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor invoering van een aanvullend collectief contract ziektekostenverzekering en de mogelijkheden van een^ Amersfoort-pas ais alternatief voor de regeling sociale participatie. in 2005 komen wij met voorstellen hierover. Wij geven primair uitvoering aan onze centrale doelstelling door het ondersteunen bij arbeidsinschakeling door de instroom te beperken en door strikte handhaving. De sporen éen, twee en vier hebben onze hoogs prioriteit. Om de uitstroom naar regulier werk maximaal te stimuleren hebben wij de uitstroompremie met ingang v 2004 opnieuw ingevoerd. De premie voor 2004 bedraagt 900 en wordt uitgekeerd aan cliënten die minimaal éenjaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen en die door het vinden van regulier werk minimaal één jaar bijstandsonafhankelijk zijn. Concrete taakstellingen voor het beleid werk en inkomen zullen wij voorleggen in jaarlijkse werkplannen - 3 Financiële aspecten Dit voorstel heeft geen directe fmanciële gevolgen. Met het beleidskader werk & inkomen leggen we beleid werk & inkomen niet strikt vast, maar geven wij structuur en richtingen aan en stellen 1 prioriteiten, van waaruit het beleid zich de komende jaren ontwikkelt. Een vertaling naar verdeling van budgetten vindt plaats in de jaarplannen; voor het eerst in het Jaarplan werk & inkomen De feiteli: inzet van middelen bezien wij van jaar tot jaar. in hoofdstuk 12 van het beleidskader gaan wij in op de systematiek van de financiering van het beleid w( & inkomen voor de komende jaren. - 4 Betrokkenheid bureers en instanties Bij het ontwerpen van dit beleidskader hebben wij gebruik gemaakt van inbreng van raadsfracties tijdc diverse commissievergaderingen (SOC), waaronder de discussienota LuchtenveldrTanamal. Ook hebben inspiratie geput uit de stadsconferentie De Match van maart n contacten met andere gemeenten branchorganisatie Divosa hebben wij onze voorstellen getoetst aan opvattingen en modellen elders in land. Het beleidskader was onderwerp van inspraakbijeenkomsten met de Cliëntenraad Sociale Zekerheid, Allochtonenadviesraad, het Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort, de Seniorenraad en de R; van Kerken Amersfoort. De standpunten zijn in een bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. in grote lijn kunnen de raden en het GPPA instemmen met het beleid werk & inkomen. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Dr. G. de Kleijn A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - ontwerp raadsbesluit - concept beleidskader werk &inkomen - inspraakreacties -3-

5 Volgvel Gemeente Amersfoort Concept-Raads besluit Rq.nr 1489 ~! De raad der gemeente Amersfoort; i gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 augustus 2004, sector WSOíMO (nr ! besluit: vast te stellen: hei Beleidskader werk & inkomen doen wat je kunt ;.. Vastgesteld in de openbare vergadering van._... de griffier, de voorzitter,

6 1 "DOEN VATJE KUNT" beleidskader Werk & nkomen - concept pqina nleiding Keuzes, die wij eind 2003 heb... Afwegingen nstroom beperken Samenwerking 4.2 Morgen beginnen Algemeen De doontroompool... 7 Activeren Beschut werk. 9.6 Verhaal... i0 Minimabeleid Financieringsstmctuur Fonds Werk & nkomen i 1.2 Begroting i 1.3 Financiering activiteiten reintegratie Risico's en organisatorische aspecten... 28

7 1 "DOEN WATJE KUNT" beleidskader Verk & inkomen. concepl prrgina 2 Samenvatting Aanleiding voor dit beleidskader werk & inkomen is de wet, die per 1 januari 2004 de Algemene bijstandswet heeft vervangen: de Wet werk en bijstand (WWB). De wet scherpt de rechten en plichten van bijstandscliënten aan, waarbij arbeidstoeleiding nog meer centraal staat. Het voorkomen van langdurige uitkeringsafhankelijkheid zien wij als centrale doelstelling van ons gemeentelijk beleid. De WWB biedt ons meer beleidsruimte en vrijheid om de effectiviteit en efficiency van het huidige beleid te vergroten. Dat moet ook wel omdat de financiële risico's van het beleid voor 100% bij de gemeente ligt. Wij zien ons voor twee opgaven gesteld: Hoe komen we tot een inzet van middelen die leidt tot minimale instroom in en maximale uitstroom uit de uitkering van WWB-cliënten? e Hoe dragen we maximaal bij aan het streven dat iedere cliënt terecht een WWB-uitkering ontvangt en de duur van de WWB uitkering niet langer dan strikt noodzakelijk is? Om deze opgaven het hoofd te bieden, volgen we vijf sporen: 1. nstroombeperking Wij zijn 'streng aan de poon', onder meer door nauwe samenwerking met het CW bij (het voorkomen van) de uitkerinbintake. Wij willen een "Morgen beginnen" project starten, dat direct werk biedt aan potentiële WWB-cliënten, voor wie een reguliere baan net niet direct haalbaar is. 2. Toeleiding naar werk Cliënten met werkperspectief worden zo snel mogelijk toegeleid naar werk. Het naar vermogen deelnemen aan toeleiding is een verplichting, die hoort bij het recht op een WWB-uitkering. Doen wotje kunt. Als alternatiefvoor de opgeheven Wet nschakeling Werkzoekenden (WW) en Regeling n- en Doorstroombanen (D) hebben wij een nieuw Amersfoorts stelsel van gesubsidieerd werk ontwikkeld dat wij per 2005 in werking hebben: de doorstroompool. De doorstroompool omvat alle ontwikkelde en nog te ontwikkelen vormen van tijdelijk werk gericht op doorstroom naar regulier werk. Conform de afspraak in het Collegeprogramma kent Amersfoort in ieder geval 480 gesubsidieerde werkplekken en hanteren we een uitstroomdoelstelling van 15%. Naast onze inzet om een groot aantal tijdelijke werkplekken te verkrijgen willen wij bijdragen aan het scheppen van regulier werk. n 2004 hebben wij een job-hunter aangesteld om lokale en regionale werkgevers actief te benaderen. Wij bouwen de D-regeling af door middel van een drietal maatregelen: een premie voor werkgevers die een D-medewerker zonder subsidie in dienst houden; ondersteunen van Dmedewerkers bij doorstroom en een geleidelijke afbouw van de loonkostensubsidie. Wij zijn ons ervan bewust dat de stapsgewijze afbouw van loonkostensubsidie voor met name van gemeentelijke subsidie afhankelijke instellingen negatieve effecten kan hebben. Wij gaan met alle betrokken instellingen afzonderlijk overleg voeren. Waar met de afbouw door de gemeente gewenste en gesubsidieerde prestaties in het geding zijn, vinden wij samen met die instellingen een oplossing.

8 1 "DOEN VATJE KUNT' beleidskader Werk & nkomen - concept pogrnu 3 3. Activering van cliënten Het derde spoor, activering van cliënten met een gering werkperspectief, is gericht op begeleiding, motivering en het wegnemen van belemmeringen zoals bijvoorbeeld het aanpakken van schuldenproblematiek en het leren van denederlandse taal. Ook hier geldt dat het naar vermogen deelnemen aan activering kan worden opgelegd als een verplichting, die hoort bij het recht op een WWB-uitkering. Doen watje kunt. Voor cliënten met een verder weg liggend perspectief op regulier werk ontwikkelen wij een beschut werkproject. J. Handhaving Met het vierde spoor willen wij bevorderen dat al onze cliënten terecht een WWB-uitkering ontvangen en dat zij zich houden aan de regels die daarvoor gelden. Wij starten een brede aanpak "beter handhaven"; met een samenhangend pakket van goede voorlichting, vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude, daadwerkelijk sanctioneren en consequent terugvorderen hebben wij onze handhavingspraktijk op nieuwe leest geschoeid. 5. Minimabeleid Minimabeleid staat enigszins los van de overige vier sporen en heeft betrekking op alle burgers in Amersfoort met een inkomen op het minimumniveau Minimabeleid is gericht op het voorkomen van sociaal isolement, door directe en indirecte financiële steun, waarbij wij de armoedeval zoveel mogelijk voorkomen. Ons minimabeleid kent de volgende voorzieningen: Bijzondere bijstand Regeling voor Sociale Participatie Amersfoort Plustoeslag 65+ Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Langdurigheidstoeslagen Schuldhulpverlening Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor invoering van een aanvullend collectief contract ziektekostenverzekering en de mogelijkheden van een Amersfoort-pas als alternatief voor de regeling sociale participatie. in 2005 komen wij met voorstellen hierover. Wij geven primair uitvoering aan onze centrale doelstelling door het ondersteunen bij arbeidsinschakeling, door de instroom te beperken en door strikte handhaving. De sporen één, twee en vier hebben onze hoogste prioriteit. Om de uitstroom naar regulier werk maximaal te stimuleren hebben wij de uitstroompremie met ingang van 2004 opnieuw ingevoerd. De premie voor 2004 bedraagt 900 en wordt uitgekeerd aan cliënten die minimaal eénjaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen en die door het vinden van regulier werk minimaal één jaar bijstandsonafhankelijk zijn. Concrete taakstellingen voor het beleid werk en inkomen zullen wij voorleggen in jaarlijkse werkplannen.

9 1 nleiding n dit beleidskader werk & inkomen 'doen wat je kunt' zetten wij het beleid werk & inkomen van de gemeente Amersfoort voor de komende jaren uit. Al vele jaren voeren wij een actief beleid werk & inkomen met een accent op het reïntegreren van bijstandscliënten naar werk: werkvoor inkomen. Beleid dat in de praktijk zijn vruchten heeft afgeworpen, want wij hebben veel cliënten met een bijstandsuitkering aan het werk geholpen. Aanleiding voor dit nieuwe beleidskader is de wet, die per januari 2004 de Abw heeft vervangen: de Wet werk en bijstand (WWB). De WWB geeft ons ruimte voor beleidsvernieuwing en vrijheid om de effectiviteit en efficiency van ons huidige beleid te vergroten. De WWB dwingt ons hier ook toe, omdat de financiële gevolgen van het beleid werk & inkomen geheel voor rekening van de gemeente komen. n dit beleidskader draait het om deze nieuwe uitdaging. Met dit beleidskader geven wij structuur en richting aan en stellen wij prioriteiten, van waaruit het beleid zich de komende jaren ontwikkelt. De opgaven voor de komende jaren zijn: Hoe komen we tot een inzet van middelen die leidt tot minimale instroom in en maximale uitstroom uit de bijstand? Hoe dragen we maximaal bij aan het streven dat iedere bijstandscliënt terecht een WWBuitkering ontvangt en de duur van de WWB-uitkering niet langer dan strikt noodzakelijk is? Het antwoord geven we aan de hand van concrete jaarplannen en jaarlijkse beleidsevaluaties.' in het jaarplan werk & inkomen stellen wij waar nodig bij en geven wi een concrete invulling voor het komende jaar. in het jaarlijkse beleidsverslag meten, interpreteren en vergelijken we en trekken wij conclusies voor het volgende jaar. Met de opgaven waarvoor de gemeente op dit beleidsterrein staat heeft deze cyclus meer dan voorheen een ontwikkelingskarakter. Wij hebben gekozen voor invoering van de WWB in twee stappen. De eerst stap, het vaststellen van het beleid in het overgangsjaar 2004, is eind 2003 door de raad gezet. Voor het overgangsjaar 2004 heeft de raad gekozen voor voortzetting van het beleid 2003 naast de per 1 januari 2004 noodzakelijke of zeer gewenste aanpassingen aan de WWB. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking gehad op: de 100% financiële verantwoordelijkheid van de gemeente voor de uitvoering van de WWB; de bezuinigingen die het rijk tegelijk met de invoering van de WWB doorvoerde; het wegvallen van de regelingen voor gesubsidieerd werken; de beperkingen die zijn opgelegd aan het gemeentelijke minimabeleid. Het beleid 2004 hebben wij vastgelegd in het Jaarplan werk & inkamen De tweede stap is het vaststellen van het beleid werk & inkomen voor 2005 en volgende jaren. Per 1 januari 2005 moet op grond van de WWB de nieuwe wetgeving volledig venverkt zijn in het gemeentelijke beleid. Met de vaststelling door de raad van: dit beleidskader werk & inkomen; de verordeningen over reïntegratiebeleid, maatregelenbeleid en het beleid toeslagen en verlagingen; het concrete beleid en de taakstellingen in hetjaarplan werk & inkomen 2005 is deze tweede stap gezet.

10 [ "DOEN WATJE KUNT'' beleidskader Werk & nkomen. concept pogiw 5 1 Dit beleidskader kent de volgende opbouw: 2. De WWB en Amersfoort: hoofdlijnen van de WWB en de keuzes die eind 2003 zijn gemaakt 3. 'Doen wat je kunt' - één doelstelling, twee opgaven, vijf sporen 4. nstroom beperken 5. Toeleiden naar werk 6. Gesubsidieerd werken 7. Activeren 8. Uitkeringen verstrekken 9. Beter handhaven 10. Minimabeleid 1. Financiering

11 DOW 4TJE KUMT beleidskader Werk & nkomen - concepr pagina 6 2. WWB en Amersfoort n dit hoofdstuk geven wij informatie over de WWB in het algemeen en gaan wij kort in op de keuzes, die eind 2003 zijn gemaakt. 2.1 Hoofdlijnen van de wet Doelstelling De doelstelling van de WWB is gelijk aan de doelstelling van de Algemene bijstandswet van 1996, maar scherper geformuleerd. Het uitgangspunt is dat iedere burger zelfstandig in zijn bestaan moet kunnen voorzien door het verrichten van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de gemeente de taak te helpen met het zoeken naar werk en, zolang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Werk boven uitkering. De gemeente is verplicht voorzieningen te bieden die gericht zijn op reïntegratie. De WWB is vormgegeven op grond van deze aangescherpte doelstelling, waarbij alle regelgeving meer dan in de Abw, ondergeschikt is aan het uitgangspunt dat iedereen maximaal moet worden geprikkeld om te gaan werken. De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de WWB We noemen de vijf meest in het oog springende wijzigingen. 1 Reintegratieverplichting voor iedereen De verplichting tot reïntegratie is algemeen. Alleen in individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. De hoogte van de uitkering wordt gekoppeld aan het getoonde besef van verantwoordelijkheid en aan het nakomen van verplichtingen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van voorzieningen voor cliënten met een bijstandsuitkering (we spreken verder van cliënten) die niet op eigen kracht aan de slag kunnen komen. De cliënt heeft op zijn beurt aanspraak op reïntegratie-inspanningen van de gemeente. Daarbij is het wenselijk dat de gemeente alle denkbare instrumenten inzet. De gemeente wordt daarin ondersteund door sterke vereenvoudiging van regelgeving, ook waar het de inzet van budgetten betreft. Het begrip passende arbeid in de Abw is vervangen door algemeen geaccepteerde arbeid. Dit houdt in dat ook arbeid onder het niveau van de cliënt moet worden aanvaard. 2. nkomenswaarborg met strik individueel maahverk Het grote belang van een op uitstroom en reïntegratie gerichte aanpak laat onverlet dat de inkomenswaarborg een kemfunctie is van de WWB. De systematiek in de Abw van centrale normen en gemeentelijke toeslagen blijft ongewijzigd. Bijzondere bijstand mag alleen nog worden verstrekt in individuele gevallen (maatwerk). Categoriale inkomensondersteuning is wettelijk niet meer mogelijk, behalve voor 65+ers. nkomensbeleid is strikt voorbehouden aan het Rijk. n de WWB is een langdurigheidstoeslag opgenomen voor cliënten met een gering arbeidsmarktperspectief, die langer dan vijfjaar van een minimuminkomen hebben geleefd en in die periode niet hebben gewerkt en die voldoende hebben getracht werk te verkrijgen. Ook dit dient individueel te worden getoetst.

12 "DOEN V.4TJEKUMT" beleidskader Werk & nkomen - concept pagino 7 3. Financiële risico S van Rijk overgedragen naar gemeenten Meer beleidsmatige vrijheid van gemeenten is gekoppeld aan volledige verantwoordelijkheid voor de financiering. Het Rijk verschaft een jaarlijks vast te stellen budget dat bestaat uit een inkomensdeel (het i-deel) en een werkdeel (het W-deel). Het totale budget voor alle gemeenten schommelt mee met de conjunctuur. De verdeling naar gemeenten geschiedt op basis van een objectief verdeelmodel, onathankelijk van het aantal cliënten per gemeente. De objectiviteit van het model staat ter discussie. Middelen die de gemeente overhoudt op het werkdeel vloeien terug naar het Rijk. Het inkomensdeel is vrij besteedbaar en mag dus, naast de financiering van de WW-uitkeringen, voor andere doeleinden worden benut, zoals voor reïntegratie. 4. Deregulering en derapportage De WWB geeft de gemeente minder formele dwingende regels dan tot dusver. Veel verplichtingen in de Abw zijn omgezet in bevoegdheden van de gemeente. Verder zijn veel uitvoeringsvoorschriften, zoals de RAU (Regeling Administratieve Uitvoenngsvoorschriften), vervallen. Het toezicht door het Ministerie van CZW is minder direct. 5. Verantwoordingskader wijzigî Het college van B&W verantwoordt zich tegenover de gemeenteraad over de uitvoering van de wet in volle omvang. De gemeenteraad stelt de formele kaders vast op het terrein van werk & inkomen, onder meer door het vaststellen van verordeningen over: het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling (reïntegratieverordening); het afstemmen (= verlagen) van de algemene bijstand als de cliënt niet voldoet aan zijn verplichtingen of op een andere manier onvoldoende besef van verantwoordelijkheid toont (maatregelenverordening). Deze verordening komt in plaats van het boete- en maatregelenbesluit dat onder de Abw gold; het beleid toeslagen en verlagingen (verordening toeslagen en verlagingen); cliëntenparticipatie (verordening cliëntenparticipatie). Deze verordeningen zijn een verplichting op grond van de WWB en moeten uiterlijk 1 januari 2005 inwerking treden. 2.2 Keuzes, die de gemeenteraad eind 2003 heeft gemaakt Eind 2003 heeft de raad besluiten genomen over die onderdelen van het beleid werk & inkomen, die een noodzakelijke of zeer gewenste aanpassing vroegen per 1 januari 2004 als gevolg van de invoering van de WWB. Deze eerste stap van de invoering van de WWB is vastgelegd in het Jaarplan werk & inkomen 2004 Wij vanen de belangrijkste punten kort samen. De arbeidsverplichting in de WWB wordt aan alle cliënten de arbeidsverplichting opgelegd. Een ontheffing van de arbeidsverplichting wordt gekoppeld aan drie voorwaarden: individuele afweging, zeer dringende redenen en op tijdelijke basis. Wij hebben hierbij oog voor mantelzorgers. Onder de Abw werden 2 categorieën cliënten uitgezonderd: alleenstaande ouders met jonge kinderen en cliënten van 57% jaar en ouder.

13 "DOEN WATJE KUNT" bekidskader Werk & nkomen - roncrpl puginu 8 1 Alleenstaande ouders Voor alleenstaande ouders met jonge kinderen geldt de arbeidsverplichting. De gemeente moet daarbij rekening houden met een verantwoorde invulling van de combinatie van werk en zorg.bij kinderen tot 12jaar. Wij gaan hier als volgt mee om: Wij bieden deze cliënten hulp bij het vinden van kinderopvang en scholings- en opleidingsmogelijkheden die ertoe bijdragen dat deze cliënten op termijn geheel uit de bijstand kunnen uitstromen. Alleenstaande ouders met een arbeidsverplichting kunnen een op hun situatie afgestemd traject niet weigeren. Wij houden rekening met dringende redenen van alleenstaande ouders, waardoor ze tijdelijk zelf voor hun kinderen moeten zorgen. Cliënten van 57% jaar en ouder Wij beoordelen de eventuele ontheffing van de arbeidsverplichting van alle daarvoor in aanmerking komende cliënten, ook van 57% jaar en ouder op individuele basis. Deze cliënten worden door ons niet bij voorbaat voor de arbeidsmarkt afgeschreven op grond van hun leeftijd. Wel hebben wij oog voor de geringere kansen van een groot deel van onze cliënten van 57% jaar en ouder. Gesubsidieerd werken Vooruitlopend op het te ontwikkelen nieuwe gemeentelijke stelsel voor gesubsidieerd werken 'de doorstroompool' (zie hoofdstuk 6) is in 2004 de doorstroompool experimenteel van start gegaan met de variant: detachering bij reguliere werkgevers in de profit- en nonprofit sector. Het premiebeleid Met de invoering van de WWB per januari 2004 keerde de mogelijkheid van gemeentelijk premiebeleid terug. Wij hebben de uitstroompremie opnieuw ingevoerd, omdat wij ervan uit gaan dat inzet van premies de uitstroom uit de bijstand verhoogt en een bijdrage levert aan het voorkomen van de armoedeval. De premie voor 2004 bedraagt 900. De premie wordt uitgekeerd aan cliënten die minimaal één jaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen, die de bijstand hebben beëindigd door het vinden van regulier werk en die vervolgens minimaal één jaar bijstandsonafhankelijk zijn gebleven door het verrichten van betaalde arbeid. Beleid doelgroep Niet UitkeriogsGereehtigden (NUG'gers) De gemeente is ook verantwoordelijk voor de reïntegratie van de doelgroep nietuitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaanden wet (NUG'gers). De doelgroep NüG'gers omvat iedere inwoner van Amersfoort, zonder uitkering (of met een Anw-uitkering), die zich als werkzoekende bij het CW meldt. Op de omvang van deze doelgroep hebben wij geen invloed. Aan de ondersteuning van deze doelgroep geven wij een lagere prioriteit dan aan de ondersteuning van personen met een bijstandsuitkering. WiJ hanteren een budgetplafond en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en wij maximaliseren de kosten per traject. Aanpassingen van bet armoedebeleid Op grond van de aanscherpingen in de WWB hebben wij gekozen voor de volgende aanpassingen in 2004:

14 [ "DOEN VATJE KUNT" belridskoder Werk R nkonien - concepl pogin0 9 Bijzondere bijsiand Wij passen de bijzondere bijstand weer louter op individuele basis toe. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden, waaruit noodzakelijke.kosten voortvloeien die niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm. Amersfoort Plus toeslag Jaarlijkse uitkeringen, zoals de Amersfoort Plus toeslag mogen alleen aan 65+ers worden uitgekeerd. De Amersfoort Plus Regeling is hieraan aangepast. De langdurigheidstoeslag De langdurigheidstoeslag is een in de wet opgenomen categoriale toeslag, ter vervanging van de waaier van gemeentelijke categoriale regelingen. Cliënten van 23 tot 65 jaar' hebben jaarlijks recht op deze toeslag als zij 60 maanden of meer een inkomen op het niveau van de bijstandsnorm hebben en aan een aantal overige voorwaarden voldoen: in een periode van 60 maanden mag men niet hebben gewerkt en mag men geen sanctie voor het onvoldoende meewerken aan het vinden van werk hebben ontvangen. ' Recht hebben Ook: WAO-ers die minstens 80% arbeidsongeschikt zijn.

15 1 ''DOEN WATJE KUNT''. beleidskader Werk & nkomen - concupr pagina 10 3 'Doen wat je kunt': een doelstelling, twee opgaven, vijf sporen n dit hoofdstuk formuleren wij de hoofdlijnen van ons beleid werk & inkomen. Deze hoofdlijnen werken wij uit in de volgende hoofdstukken. Eén doelstelling, twee opgaven Het voorkomen van langdurige UitkeringsafhankelijWieid zien wij als centrale doelstelling van ons beleid werk & inkomen. Wij geven hieraan uitvoering primair door het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. Op grond van de WWB (artikel 7) is in de eerste plaats de gemeente verantwoordelijk voor deze ondersteuning. Werk vaar uitkering is al veie jaren een van de uitgangspunten van ons beleid. Uitkeringsafhankelijkheid voorkomen wij verder door instroombeperking en strikte handhaving. De WWB geeft ons ruimte voor beleidsvernieuwing en vrijheid om de effectiviteit en efficiency van ons huidige beleid te vergroten. De WWB dwingt ons hier ook toe, omdat de financiële gevolgen van het beleid werk & inkomen geheel voor rekening van de gemeente komen. n verzekeringstermen: schadelastbeperking. De twee opgaven daarbij zijn:. Hoe komen we tot een inzet van middelen die leidt tot minimale instroom en maximale uitstroom? 2. Hoe dragen we maximaal bij aan het streven dat iedere cliënt terecht een WWB-uitkering ontvangt en de duur van de WWB-uitkering niet langer dan strikt noodzakelijk is? Vijf sporen Ons beleid werk & inkomen loopt over vijf sporen:. nstroombeperking. Wij zijn 'streng aan de poort', onder meer door nauwe samenwerking met het C W bij (het voorkomen van) de uitkeringsintake. 2. Toeleiding naar werk van cliënten met werkperspectief. Het naar vermogen deelnemen aan toeleiding is een verplichting, die hoort bij het recht op een WWB-uitkering. Doen watje kunt. 3. Activering van cliënten waar het werkperspectief nog niet in voldoende mate aanwezig is Ook hier geldt dat het naar vermogen deelnemen aan activering kan worden opgelegd als een verplichting, die hoort bij het recht op een WWB-uitkering. Doen watje kunt. 4. Handhaving: het bevorderen dat al onze cliënten terecht een WWB-uitkering ontvangen en zich strikt houden aan de regels die daarvoor gelden, door het maken van heldere afspraken over rechten en plichten, het verlenen van optimale dienstverlening en het opsporen van fraude. 5. Minimabeleid Minimabeleid staat enigszins los van de overige vier sporen en heet? betrekking op alle burgers in Amersfoort met een inkomen op het minimumniveau. Minimabeleid is gericht op het voorkomen van sociaal isolement, door directe en indirecte financiële steun, waarbij wij de armoedeval zoveel mogelijk voorkomen. Het minimabeleid zetten wij voort, ondanks bezuinigingen van het rijk.

16 "DO N ',.TJ KUiVT" beleidskader Werk & nkomen - concept pogina 1 Afwegingen De WWB dwingt ons tot een scherpere keuze van inzet van middelen. Tot de komst van de WWB hadden we meer te maken met verschillende geoormerkte budgetten, zoals de budgetten voor gesubsidieerd werk. Ons beleid was gericht op het maximaal benutten van deze budgetten. Met de WWB beschikken wij over slechts twee aan elkaar gerelateerde geldstromen: het werkdeel en het inkomensdeel. Met deze budgetten, waarbij de hoogte van het inkomensdeel onzeker is (zie hiervoor hoofdstuk 1 Financiering), moet de gemeente het doen. Omdat de financiële gevolgen van het beleid werk & inkomen voor het eerst geheel voor rekening van de gemeente komen, treedt nu de vraag naar het rendement van de inzet van middelen over de volle breedte van het beleid werk & inkomen naar voren. Dit plaatst ons voor afwegingen: Wat is een aanvaardbare verhouding tussen de inzet van miljoenen perjaar op toeleiding naar werk en de uitstroomresultaten? Hoeveel zetten we in op activering van cliënten, waarvan we vaststellen dat zij zeer moeilijk aan het werk zullen komen? Waar ligt de balans tussen investering van de instroombeperking, van het handhavingsbeleid en de investering in de toeleiding naar werk? Kortom: waar liggen de prioriteiten? Wat is de optimale aanpak, waarbij inzet en resultaten in verhouding zijn? Toeleiden of activeren? Wij blijven inzetten op toeleiding naar werk en op activering, waarbij wij prioriteit geven aan toeleiding. Wij stellen ons cliëntenbestand voor staande op een ladder. Op de bovenste sporten staan de cliënten die een grote kans hebben op uitstroom naar regulier werk. Op de sporten daar direct onder staan de cliënten met werkperspectief, die een toeleidingstraject volgen. Op de middelste sporten vinden we de cliënten met een geringer werkperspectief, die een langer toeleidingstraject nodig hebben. Op de onderste sporten staan de cliënten, waarvoor toeleiding naar werk vooralsnog te hoog gegrepen is en die, op basis van hun individuele omstandigheden, starten met een activerings- of zorgtraject (bijvoorbeeld: eerst afkicken). Ons streven is iedere individuele cliënt de ladder op te stuwen. edere individuele cliënt op het onderste deel van de ladder kan zich vroeg of laat ontwikkelen, waardoor activering, toeleiding en werk een perspectief wordt. Wij schrijven niemand af! De cliënt is verplicht zich naar vermogen hiervoor in te zetten. Doen warje kunt. Prioriteiten n grote lijn leggen wij de prioriteiten in de volgorde:. nstroombeperking, gelet op het grote financiële rendement: geen uitkering, geen administratieve last, en het maatschappelijke rendement: geen gewenning aan een uitkering 2. Toeleiding naar werk van cliënten met werkperspectief, waarmee het uitkeringsvolume daalt (of minder stijgt), met een maatschappelijk en financieel rendement 3. Handhaving, gelet op het financiële rendement en het belang van maatschappelijk draagvlak. 4. Activering van cliënten zonder direct werkperspectief, met een maatschappelijk rendement, zonder (direct) financieel rendement. n deze nota onderbouwen wij deze prioriteitstelling. Een vertaling naar de verdeling van het budget vindt plaats in de jaarplannen, voor het eerst in het Jaarplan werk & inkomen De feitelijke inzet van middelen bezien wij van jaar tot jaar aan de hand van:

17 "DOEN WATJE WVT" beleidskader Werk & nkometr - concepr poginri 2 De ontwikkeling van het cliëntenbestand WWB, met name de verhouding tussen cliënten met meer en met minder werkperspectief, op basis van een gedetailleerd en voortdurend actueel inzicht in het bestand; Het rendement van eerdere inzet van middelen door meten van resultaten over de volle breedte van het beleid werk & inkomen; De ontwikkeling van de arbeidsmarkt; Benchmarkgegevens: de resultaten van ons beleid werk & inkomen, de ontwikkeling van ons bestand in vergelijking met andere gemeenten. Organisatie De ontwikkeling van het beleid werk & inkomen past in de verdergaande omschakeling van een organisatie die vooral gericht is op uitkeringsversfre~ing naar een meer ondernemende organisatie die gericht is op het behalen van resultaten bij het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. De opgaven waarvoor de gemeente staat, stelt zwaardere eisen aan de uitvoering. Uiteindelijk komt een goede uitvoering van het beleid werk & inkomen tot stand in het contact tussen klantmanager of trajectbegeleider en de cliënt. nvesteren hierin draagt niet in de laatste plaats bij aan de gewenste resultaten.

18 1 DOEN P5TJE KUiVl beleidskader Werk A nkomen - concept pogino 3 4. nstroom beperken n dit hoofdstuk werken wij het spoor instroombeperking uit. nstroombeperking heeft een hoge prioriteit gelet op het grote financiële rendement (geen uitkering, geen administratieve last) en maatschappelijke rendement (geen gewenning aan een uitkering). Streng aan de poort vormt de noemer van dit beleid. Centraal staan de taken van het CW gericht op arbeidstoeleiding en uitkeringsintake. Aan deze poort willen wij een Morgen Beginnen project starten. Ook het handhavingsbeleid (zie hoofdstuk 9 Beter handhaven) draagt bij aan instroombeperking. Daarnaast hebben wij aandacht voor preventie: meer afstemming met het UWV ter beperking van doorstroom van cliënten met een WW- of WAO-uitkering naar de WWB, en aandacht voor schooluitvallers. 4.1 Samenwerking CW De samenwerking met het CW is gericht op het voorkomen van instroom in de WWB door bemiddeling naar werk door het CW, voordat een intake van de uitkering plaatsvindt. Daarnaast voert het CW op grond van de wet SUW de administratieve uitkeringsintake uit. De samenwerking ligt vast in de Service Niveau Overeenkomst. Het belang voor de gemeente van een goede uitvoering van deze poortwachtersfunctie neemt met de WWB fors toe. De Service Niveau Overeenkomst voor 2004 is hierop aangescherpt en is bovendien meer SMART. n het streven naar voortdurende verbetering van de poortwachtersfunctie evalueren wij jaarlijks de afspraken en stellen de Service Niveau Overeenkomst bij. 4.2 Morgen beginnen De meest effectieve manier om een aanvraag voor een WWB-uitkering te voorkomen is het aanbieden van werk. Werk mag niet worden geweigerd. Primair is de werkzoekende zelf verantwoordelijk voor het zoeken en vinden van werk. Gelet op de huidige arbeidsmarkt zal deze werkzoekende zeer gemotiveerd moeten zijn en zich breed moeten oriënteren. Als vangnet in de aanpak ter voorkoming van een WWB-aanvraag past een project, dat direct werk biedt aan deze potentiële WWB-cliënten: Morgen beginnen ( Work First). Wij verwachten dat van dit vangnet vooral een preventieve werking uit gaat, in het bijzonder naar jongeren. Ervaringen in andere gemeenten wijzen erop dat bij het aanbieden van concreet werk ( je kunt morgen beginnen ) een deel van de aanvragers afziet van de uitkenngsaanwaag en er de voorkeur aan geeft zelf werk te zoeken in plaats van in het Work fint project te werken. Wij willen starten met een Work first aanbod met een beperkte omvang. Vóór plaatsing op een werkplek vindt toetsing plaats aan de rechtmatigheidseisen van de WWB. Hiermee staat dit aanbod alleen open voor werkzoekenden, die zonder dit project onontkoombaar een WWBuitkering zouden ontvangen.

19 1 "DOEN WATJE KWT" beleidskader Werk & nkomen - concept pagina /. 5 Toeleiden naar.werk n dit hoofdstuk werken wij het tweede spoor, toeleiding naar werk, uit. Onder reïntegratie verstaan wij roeleiding naar werk, in de WWB gedefinieerd als arbeidsinschakeling. Toeleiding naar werk, waarmee het uitkeringsvolume (sneller) daalt (of minder stijgt), met een maatschappelijk en financieel rendement, heeft een hoge prioriteit. Het reïntegratiebeleid vormt de kern van het beleid werk & inkomen. Achtereenvolgens gaan wij in op: De inzet van de budgetten, het inzicht in het bestand en de verplichting tot het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; De regie over de toeleidingstrajecten en de rechten van cliënten; De toeleidingstrajecten naar werk: door scholing, begeleiding edof het opdoen van werkervaring. in het volgende hoofdstuk komt het nieuwe stelsel van gesubsidieerd werken aan bod. 5.1 Algemeen nzet van budgetten Nieuw is dat de omvang van reïntegratie-activiteiten niet meer alleen wordt bepaald door de omvang van het reïntegratiebudget (het W-deel). De gemeente mag nu ook WWB-cliënten met behoud van uitkering dan wel met inzet van de uitkering (het i-deel) aan het werk zetten. De inzet van het W-deel richten wij vooral op cliënten met een WWB-uitkering. De rest van dit budget zetten we breder in, onder meer voorjongeren zonder recht op een uitkering, maar met een zeer slechte startkwalificatie op de arbeidsmarkf en voor overige niet-uitkeringsgerechtigden. Waar wij het 1-deel inzetten voor reïntegratie-activiteiten, geldt de voorwaarde dat de inzet cliënten betreft met een WWB-uitkering. nzicht in het bestand Een continu actueel inzicht in het bestand is een voorwaarde voor het goed kunnen sturen op de doelstellingen van het reïntegratiebeleid. De bestandsopbouw medio 2004 is als volgt: Tabel Cliënten (inclusief partners) naar fase (indicatie voor de afstand tot de arbeidsmarkt) Fase 1 Fase 2 Fase3 ' Fase4 Nog niet ingedeeld totaal 1 o Toelichting: Door de nieuwe regelgeving is het aantal fase 4-cliënten in vergelijking met vorig jaar met 15% afgenomen. Van ongeveer de helft van de fase 4-cliënten wordt verwacht dat zij nog zullen uitstromen, bijvoorbeeld omdat voor alleenstaande ouders met jonge kinderen nu ook de arbeidsverplichting geldt. Bovendien zitten in fase 4 op dit moment nog cliënten met belemmeringen die met een enkelvoudig traject kunnen worden weggenomen, zoals bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal.

20 "DOEN WATJE KUNT' beleidsbder Werk R nkomen - coitcrpr pagino S Algemeen geaccepteerde arbeid Cliënten moeten op grond van.de WWB algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. De cliënt, maar ook de arbeidsmarkt, is echter gebaat bij duurzame uitstroom naar werk op het (0pleidings)niveau van de cliënt. Uitgangspunt voor de toeleidingstrajecten naar werk is het verkrijgen van duurzame arbeid in de zin van onafhankelijkheid van de uitkering. Elke ruimte daarbinnen voor het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid wordt daarbij zoveel mogelijk benut. Wij blijven inzetten op individueel maatwerk: begeleiding, scholing en het opdoen van werkervaring en als dat past in de aanpak: de weg naar blijvende uitstroom uit de uitkering zo kort mogelijk houden. Direct aan het werk als dat kan. 5.2 De regie over de trajecten De regie over alle toeleidings- en activeringsactiviteiten ligt bij de gemeente. De regietaak omvat: het vaststellen van het geëigende traject voor de individuele cliënt, het afsluiten van trajectplannen met nieuwe WWB-cliënten en overige WWB-cliënten, voor wie een o (nieuw) traject is geïndiceerd; Het inkopen van (deel-)trajecten scholing en begeleiding al dan niet met werkervaring. Een deel van deze trajecten kopen wij in op de private markt in het in het kader van de verplichte aanbesteding; het volgen van trajecten en registreren van voortgang en resultaten. De trajectbegeleider blijft de cliënt volgen. De komende jaren blijven wij de regie op deze wijze uitvoeren. nstrumenten voor toeleiding Het beleid is de komende jaren gericht op verdere ontwikkeling en resultaatgerichte inzet van een breed scala aan toeleidingsinstnimenten. Wij hanteren een driedeling, waarbinnen alle toeleidingsinstrumenten moeten vallen: Starttrajecten voor nieuwe WWB-cliënten met een goed werkperspectief. Het gaat om kortdurende zeer intensieve trajecten, die veel vragen van de inzet van de cliënt. De. instrumenten, zoals intensieve sollicitatietraining, kopen wij in op de reïntegratiemarkt. De financiering vindt plaats met inzet van het werkdeel. Deze trajecten zijn in 2004 gestart met een pilot, waarin verschillende methodieken worden getest. Trajecten op maat: begeleiding, scholing edof werkervaring. Veruit de meeste trajecten vallen hieronder. De doelgroep bestaat uit cliënten met een minder goede startkwalificatie. Deze trajecten voeren wij zelf uit of kopen wij in op de particuliere markt en bij Banenplan. Belangrijk instrument van 'trajecten op maat' is de doarstroompool: een gevarieerd aanbod van tijdelijk werk, de opvolger van de WW. Zie het volgende hoofdstuk 'het nieuwe stelsel van gesubsidieerd werk'. Begeleiding kan ook resulteren in alternatieve uitstroom, bijvoorbeeld cliënten tot 30 jaar kumen in plaats van de uitkering studiefinanciering krijgen als zij een studie oppakken. Trajecten naar relfsrmidigondernemerschap. De trajecten voeren wij zelf uit met advisering door het MK, waarbij wij het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) uitvoeren. Wi doen dit ook voor de regiogemeenten.

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling... 3 3. Onze cliënten. 4 4. Het reïntegratiepalet.. 5 5. Werktrajecten 6 6. Overige trajecten...

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07 Ag nr. : 9 Onderwerp Aanpassing Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Voorstel 1. Artikel 16 van de Re-integratieverordening gemeente Boxtel, zoals vastgesteld op 15-12-2005 onder nummer 0510742

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel

Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 26 januari 2010 Agendanummer : 10 Onderwerp : Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel Instemmen met en vaststellen

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid:

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid: Toelichting algemeen Inleiding Op grond van de WWB hebben B en W de opdracht gekregen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, nuggers en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

De gewijzigde verordeningen vervangen de Tijdelijke regels aanscherping WWB die in december door uw raad zijn vastgesteld.

De gewijzigde verordeningen vervangen de Tijdelijke regels aanscherping WWB die in december door uw raad zijn vastgesteld. Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/05525 Datum : 28 februari 2012 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen.

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. De Wet Werk en Bijstand stelt de

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning B&W Nr: 04.1274/09-11- 2004 Agenda Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer.

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal Agendapunt 8 Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b en artikel 36 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Afstemmingsverordening WWB

Afstemmingsverordening WWB Afstemmingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004, nr 2004-10-11;

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: 125135 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: met nummer: Gelet op artikel 8a, eerste lid onderdeel b, van de Participatiewet; Gehoord

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB Afdeling Sociale Zaken November 2006 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Situatie voor 1 januari 2009

Situatie voor 1 januari 2009 De raad van de gemeente Terneuzen contactpersoon : J.J. Hoste verzonden : Terneuzen, 8 maart 2010 Betreft: evaluatie langdurigheidstoeslag Geachte Raad, Met ingang van 1 januari 2009 is de Verordening

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015

Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015 Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015 Programma Wat is er al: uitgangspuntennotitie Acht verordeningen Hoe verder? Wat is er al: uitgangspuntennotitie Uitgangspuntennotitie vastgesteld door raad

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 y. - Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : Agenda nummer : 2009-07-551 Portefeuillehouder : M.L.P. Sijbers Onderwerp : Aanpassing re-integratie verordening Zaaknummer : 551 1.

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS109225_14-10-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van de gemeenteraad Uw kenmerk Ons kenmerk rm 157 - BSW/03/522 RIS 109225 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Pekela. Datum voorstel : 14 november 2008 Raadsvergadering d.d. : 16 december 2008 Volgnummer : 2008R0071, agendanummer

Nadere informatie

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Algemeen In de Wet werk en bijstand staat, voor personen jonger dan 65 jaar, het uitgangspunt werk boven inkomen centraal. De gemeente draagt

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Wijzigingen verordeningen Wet werk en bijstand

Wijzigingen verordeningen Wet werk en bijstand Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 21 december 2011 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van de

Nadere informatie

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR305167_1 21 maart 2017 Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 Maatregelen verordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 De Raad

Nadere informatie