NIEUWSBRIEF 2012/2. juli 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF 2012/2. juli 2012"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 2012/2 juli Registratie uitzendbureaus en andere perikelen 2. Verlaging wettelijke rente 3. Begrip executiewaarde verdwijnt uit de taxatierapporten 4. Aandeelhouders/bestuurders aansprakelijk na verkoop van aandelen aan bedrijvenhandelaar 5. Een nieuwe Kantonrechtersformule? 6. Termijn klachtplicht na gebrekkige prestatie 7. Afwijkende opzegtermijn arbeidsovereenkomst 1. Registratie uitzendbureaus en andere perikelen Het heeft de pers gehaald maar verdient extra aandacht: wegens een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) per 1 juli 2012 is het uitleners verboden werknemers ter beschikking te stellen wanneer in het Handelsregister niet een aantekening is opgenomen dat de uitleners uitzendkrachten ter beschikking stellen. Onder uitleners worden niet alleen professionele uitzendbureaus verstaan, maar (samengevat) iedereen die tegen betaling werknemers voor anderen laat werken. Nieuw is een expliciet verbod op het inlenen van arbeidskrachten van een uitlener die niet geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Een dergelijke verplichting geldt ook voor buitenlandse uitzendbureaus, die zich echter kunnen voorzien van een inschrijving in het Nederlandse Handelsregister. De boetes voor het overtreden van de wet zijn fors, te weten ,- per werknemer. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot ,- en bij een derde overtreding tot ,- per werknemer. Het is voor alle inleners dan ook zaak zo spoedig mogelijk bij de uitleners te controleren of deze hebben voldaan aan de wettelijke vereisten. De uitleners staat eenzelfde boete te wachten als zij de plicht tot registreren/melden overtreden. Naast een registratieplicht voor uitzendbureaus bestaat volgens informatie van de KvK ook een plicht voor andere uitleners om te melden aan het Handelsregister dat er werknemers worden uitgeleend. En daarvan kan vaker sprake zijn dan wellicht gedacht wordt. Immers, denk aan het detacheren van een arbeidsongeschikte werknemer in het kader van een tweede spoor traject bij een andere werkgever, in het kader van re-integratie. Van een dergelijke actie moet melding worden gemaakt. Dat kan per telefoon of per , zo staat op de site van de KvK, maar om bewijsproblemen te vermijden lijkt het verstandiger om dit (ook) met een faxbericht of aangetekende brief te doen. Tot slot is te melden dat de KvK wijst op het feit dat wanneer de uitlener over het SNSAkeurmerk beschikt, de inlener onder voorwaarden gevrijwaard is van de inlenersaansprakelijkheid. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. 2. Verlaging wettelijke rente Per 1 juli 2012 is de wettelijke rente verlaagd van 4 naar 3 procent op jaarbasis. 1

2 De wettelijke handelsrente, die geldt tussen professionele partijen bij handelstransacties, daalt naar verwachting van 8 procent naar 7,75 procent. 3. Begrip executiewaarde verdwijnt uit de taxatierapporten Tot recent baseerden banken bij een hypotheekaanvraag hun berekening vooral op een door een derde getaxeerde executiewaarde. Nog steeds is op sites van banken te lezen dat de hoogte van de te betalen rente afhangt van o.a. de verhouding tot de executiewaarde. In het laatste decennium was echter de executiewaarde verworden tot een rekenwaarde; standaard tussen 85% en 90% van de getaxeerde onderhandse waarde, vrij van gebruik. Wat de werkelijke executiewaarde zou zijn, was de vraag. De praktijk leerde dat bij executies veelal slechts 65% van de vrije verkoopwaarde werd gerealiseerd. De problemen met executieveilingen en de bemoeienissen van huizenhandelaren zijn alom bekend. Inmiddels heeft de markt nieuwe modellen ontwikkeld. De NVM kondigt op haar site aan: Na het model taxatierapport voor commercieel vastgoed en het model voor agrarisch en landelijk vastgoed, verdwijnt het begrip executiewaarde per 1 januari 2013 ook uit het model taxatierapport financiering woonruimte. Het huidige model versie januari 2011, krijgt per die datum een up to date opvolger waarin alleen nog gesproken wordt over marktwaarde. Daarmee zal branchebreed en over alle segmenten (business, A&LV en Wonen) de tot een onzinwaarde verworden executiewaarde zijn verdwenen. Het nieuwe model is tot stand gekomen door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, NVM, VBO-Makelaar en VastgoedPRO. Het nieuwe model gaat in per 1 januari Aandeelhouder aansprakelijk na verkoop van aandelen aan bedrijvenhandelaar De rechtbank Middelburg (sector Kanton) wees in maart een opmerkelijk vonnis in een zaak, waarin aandeelhouders/bestuurders die hun aandelen verkochten, later aansprakelijk werd gehouden tegenover crediteuren van de vennootschap. Wat was het geval? De vennootschap (een B.V.) verkeerde in moeilijkheden. De aandeelhouders, ook bestuurders, verkochten daarop al hun aandelen in de noodlijdende vennootschap aan een koper, die kennelijk als bedrijvenhandelaar kan worden aangemerkt. De vennootschap liet direct na verkoop leasetermijnen voor een of meer auto s onbetaald en ging kort daarop failliet. Een leasemaatschappij die onbetaald bleef redeneerde als volgt: de verkopende aandeelhouders/bestuurders hadden kunnen en moeten weten dat de koper zich niets zou aantrekken van de verplichtingen die de vennootschap had, en dat maakt de verkopende aandeelhouders aansprakelijk tegenover die crediteuren (die al bestonden op het moment van de verkoop). Ook stelt de leasemaatschappij dat de vennootschap is leeggehaald direct na verkoop. Die stelling werd niet of niet voldoende betwist door de gedaagden. De rechtbank verwijst naar jurisprudentie over bestuurdersaansprakelijkheid en overweegt: Ten tijde van de verkoop van [de BV] aan [X] wisten [gedaagden] dat er van de overeenkomsten met [eiseres] nog een relatief groot bedrag openstond. Ook wisten zij dat [de BV] in financiële problemen verkeerde. Gelet op deze wetenschap en mede gelet op het feit van algemene bekend dat er op ruime mate gesjoemeld wordt met b.v. s en het feit dat [X] ondanks de moeilijkheden waarin [de BV] verkeerde, toch afzag van een due-diligince onderzoek, was er voor [gedaagden] zonder meer reden om een onderzoek te doen naar de financiële gegoedheid. Het argument van [gedaagden] dat zij niet eens weten wat een due 2

3 diligence-onderzoek is, komt de kantonrechter ongeloofwaardig over. Aldus volgt toewijzing van de vorderingen. Uit de uitspraak spreekt een wantrouwen tegenover de gedaagden, aan wie gedraai in hun stellingen wordt verweten. De gedaagden laten voorts onweersproken de stelling dat de vennootschap is leeggehaald na verkoop, terwijl uit de overwegingen niet blijkt dat dit concreet is aangetoond door de leasemaatschappij. De uitspraak is op zich opmerkelijk, nu uit niets blijkt dat zonder de verkoop de vennootschap wél aan haar schulden had kunnen voldoen. Zo dat niet het geval zou zijn, is meer nodig voor aansprakelijkheid van aandeelhouders/bestuurders. Het noodzakelijke persoonlijke verwijt aan de bestuurders/aandeelhouders werd nu vooral of zelfs alleen gevonden in de hiervoor geciteerde omstandigheden. Een les wordt hieruit wel geleerd: voor bestuurders/aandeelhouders is het riskant om aandelen in een vennootschap zo maar, zonder goed onderzoek te laten doen naar de persoon van de koper en zonder inhoudelijk onderzoek te ondergaan, te verkopen. 5. Een nieuwe Kantonrechtersformule? Kantonrechters van de rechtbank Amsterdam werken aan een nieuwe formule die in de plaats komt van de huidige Kantonrechtersformule. Dit hebben twee kantonrechters aangekondigd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De Kantonrechtersformule is, zoals bekend, een rekenformule om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. De formule is niet bindend, maar in de praktijk wordt deze door vrijwel alle kantonrechters toegepast. De laatste wijziging van de formule vond plaats in 2009, midden in de crisisperiode. Daardoor werd het voor werkgevers goedkoper om het dienstverband met relatief jonge werknemers met een kortdurend dienstverband te beëindigen. Voor oudere werknemers met een lang dienstverband gold dat de vergoedingen juist hoger uitvielen. Het is niet bekend hoe de nieuwe Kantonrechtersformule zal uitwerken. Wel zou met name de schade die een werknemer van ontslag ondervindt in aanmerking worden genomen. Het is naar onze inschatting goed denkbaar dat vergoedingen nog lager uitpakken dan op basis van de huidige Kantonrechtersformule. Dit beeld komt ook tot uiting wanneer wordt gekeken naar de plannen van Minister Kamp om het ontslagrecht te versoepelen. Werkgevers wordt steeds meer tegemoet gekomen, o.a. door het plan om de preventieve toets bij ontslag te laten vervallen. Het bericht over het plan is summier te noemen. Niet duidelijk is of de rechters zich mede laten leiden door de verkiezingen, danwel het nieuw te vormen kabinet en hun plannen daarop zullen afstemmen. De wisselwerking tussen de wetgevende, uitvoerende en de rechtsprekende macht is zeker interessant te noemen! 6. Termijn klachtplicht na gebrekkige prestatie Wanneer een prestatie gebrekkig wordt verricht, denk aan een geleverde wasmachine met een verborgen defect, kan de klant klagen over het gebrek en aanspraak maken bijvoorbeeld op vervanging, herstel of schadevergoeding. De wet bepaalt dat voor het uitoefenen van die rechten binnen bekwame tijd nadat het defect is ontdekt of had moeten worden ontdekt, kennis moet geven. Dat noemen we de klachtplicht. De termijn hangt af van de omstandigheden van het geval, en kan zeer kort zijn. Het gerechtshof Leeuwarden moest recent oordelen over een geval waarin de samenloop met de garantieregeling bestond. Bij het klagen onder garantie dient dezelfde regel te worden uitgelegd en volgende dezelfde normen worden toegepast als bij de algemene klachtplicht. 3

4 Ook kwam aan de orde de vraag of een klacht achterwege kan worden gelaten, als de verkoper van het gebrek wist. Dat is volgens het hof niet het geval. De betekenis van de klachtplicht, de ratio, is dat de koper aan de verkoper moet duidelijk maken dat het gebrek voor de koper aanleiding vormt de verkoper aan te spreken. Tot slot oordeelt het gerechtshof dat de termijn zelf steeds afhangt van alle omstandigheden van het geval, een vaste termijn kan daarbij niet worden gehanteerd. In het te beslissen geval was vier jaren verstreken nadat de koper van het gebrek op de hoogte was geraakt. Het gerechtshof oordeelde dat dit niet een te lange termijn was. Het hof hield daarbij rekening met het feit dat de verkoper geen nadeel had geleden van de lange termijn, en voorts hield het gerechtshof rekening met de ernst van de tekortkoming en dat nadat de tekortkoming bekend was gemaakt, partijen nog ongeveer vier jaar bezig waren om te proberen tot een oplossing te komen. Onder die omstandigheden kon de verkoper zich in de uiteindelijk gevoerde procedure niet beroepen op het overschrijden van de bekwame termijn. 7. Afwijkende opzegtermijn arbeidsovereenkomst Onlangs heeft het hof Den Bosch zich uitgelaten over het geval wanneer een arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn dan een maand bevat, welke langere termijn in strijd met de wet op een gelijke termijn voor werkgever en werknemer is bepaald. Dat is niet geoorloofd. De wet bepaalt dat bij afwijking van de wettelijke termijnen, de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang moet zijn als die van de werknemer (met een maximum van 12 maanden). Dat was in het voorliggende geval niet goed afgesproken; beide partijen hadden twee maanden opzegtermijn conform contract. Dat was dus niet geldig. Maar wat is het gevolg van deze omissie als de werkgever wil opzeggen na verkregen toestemming van het UWV? De werkgever zegde op met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, die op grond van een wettelijke bepaling na verkregen toestemming van het UWV wordt bekort tot een maand. De werknemer redeneerde dat de wettelijke regeling zou betekenen dat zij recht had op bescherming en een langere termijn van vier maanden, minus de aftrek van een maand is drie maanden. Aldus stapte de werknemer naar de rechter en vorderde schadeloosstelling. Zij kreeg gelijk bij de kantonrechter, maar ongelijk bij het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde kort gezegd dat de opzegtermijn voor de werkgever niet verdubbelde. Het hof overwoog dat de werkneemster in het fictieve geval dat zij zou hebben opgezegd, niet aan de overeengekomen termijn kon worden gehouden met een beroep op de nietigheid van het beding, en dat de nietigheid ook met zich bracht dat er geen vier maanden termijn geldt. Er zijn afwijkende uitspraken bekend van lagere rechters, die oordeelden dat de werknemer zich wel op de fictieve langere termijn mocht beroepen (zoals de kantonrechter in dit geval ook had gedaan). Onbekend is of de werknemer in cassatie zal gaan; de termijn is nog niet verstreken. Het blijft van belang om de wettelijke regeling goed na te kijken, en te letten op eventuele afwijkingen die bij CAO zijn overeengekomen. 4

5 2012 Frits Bienfait, Van Dam en Kruidenier advocaten, Postbus 4043, 3006 AA Rotterdam tel , fax Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de auteur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd of opgeslagen, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier. De auteurs en de maatschap Van Dam & Kruidenier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze uitgave. De tekst is louter als leidraad bedoeld en streeft geen volledigheid na. In voorkomend geval is het altijd raadzaam eerst een ter zake kundige jurist te raadplegen. 5

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Enkele aspecten van overnamecontracten

Enkele aspecten van overnamecontracten Enkele aspecten van overnamecontracten Mr. E.M. Das In deze bijdrage belicht ik enkele aspecten van overnamecontracten. Ik ga daarbij uit van een onderhandse overname van alle aandelen in een vennootschap.

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule?

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Doctoraalscriptie: E.J.M. van der Lans Scriptiebegeleider: E. Verhulp Datum: 10 juli 2006 Copyright: Emilie van der Lans, 2006 De auteur

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Er zijn meer rechtvaardigingen voor het bezien van dit onderdeel van het Sociaal Akkoord.

Er zijn meer rechtvaardigingen voor het bezien van dit onderdeel van het Sociaal Akkoord. TRA 2013/76 Aflevering TRA 2013, afl. 10 Publicatiedatum 02-09-2013 Auteur Prof. mr. J.M. van Slooten [1] Titel Het komende driekwartdwingende ontslagrecht Samenvatting Het Sociaal Akkoord maakt het mogelijk

Nadere informatie

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand Huur van een bedrijfspand Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, huren het pand waar zij hun bedrijfsactiviteiten in verrichten. Daarbij komt veel kijken. Wat zijn de rechten en plichten

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

Duur van werkzaamheid

Duur van werkzaamheid Nieuwsbrief _ apr 2015 ONDERNEMINGSWINST RDA blijft in 2015 op 60% De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor 2015 vastgesteld op 60. De RDA

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep april 2015 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud RDA blijft in 2015 op 60% Aanvullend Actieplan mkb-financiering WOZ-beschikking 2015 - Duur van werkzaamheid Eigenwoningregeling

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie