Om deze leerlingen tijdig in beeld te krijgen, hanteren we de volgende werkwijze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om deze leerlingen tijdig in beeld te krijgen, hanteren we de volgende werkwijze:"

Transcriptie

1 1. Zorg voor kinderen met specifieke behoeften Er zijn kinderen die om wat voor reden dan ook extra zorg nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn die moeilijk mee kunnen komen, kinderen die juist meer begaafd zijn dan gemiddeld of kinderen met sociaal/emotionele problemen. Om deze leerlingen tijdig in beeld te krijgen, hanteren we de volgende werkwijze: Iedere groepsleerkracht observeert, analyseert en toetst regelmatig; hierdoor worden bijzonderheden (bijvoorbeeld: achterstanden en uitzonderlijk positieve resultaten) gesignaleerd. De groepsleerkracht heeft daarover contact met de interne begeleider (IB-er). Hij/zij is het aanspreekpunt binnen de school voor het team met betrekking tot de begeleiding van deze kinderen. De groepsleerkracht blijft uiteraard verantwoordelijk voor de kinderen uit zijn/haar groep. Ieder kind wordt uitgebreid besproken door de groepsleerkracht en de interne begeleider tijdens de leerlingscreening. Deze vindt minimaal 3x per jaar plaats. Kinderen met specifieke behoeften worden gevolgd door de groepsleerkracht en de IB-er o.a. d.m.v. gesprekken tussen de groepsleerkracht en de IB-er, gesprekken met de ouders, observatie, evt. extra afname van toetsen. Leerlingen die achterblijven, krijgen extra instructie en oefening om hen, indien mogelijk, weer bij de hoofdstroom terug te brengen. Ouders worden door de groepsleerkracht vanaf dat moment in ieder geval geïnformeerd met betrekking tot de vorderingen van hun kind. Een leerling krijgt eventueel extra ondersteuning van de groepsleerkracht en/of ondersteuning van een extra leerkracht of onderwijs assistent binnen de groep. Deze ondersteuning vindt over het algemeen plaats aan de hand van een handelingsplan voor een periode van ongeveer acht weken. Indien leerlingen opvallen, omdat zij 'boven presteren', dan wordt bezien op welk vlak kinderen hulp nodig hebben, indien nodig zal binnen de groep door middel van differentiatie extra verrijkingsstof worden aangeboden. Meerbegaafde leerlingen, Breinwerk. Voor kinderen uit de midden- en bovenbouw die meerbegaafd zijn, hebben wij sinds twee jaar een lesmoment buiten de groep onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht. De kinderen krijgen uitdagende lesstof aangeboden op hun niveau in de Breinwerkgroep. Het gaat om de kinderen uit de groepen 5 t/m 8, in totaal betekent dit een personele inzet gedurende twee middagen per week. Plusklas Afgelopen schooljaar is er een pilot gestart met een externe plusklas. Samen met een drietal scholen uit de regio is er een groep van 8 kinderen samengesteld. Twee kinderen per school. Deze groep meerbegaafde leerlingen krijgt gedurende een middag extra onderwijs aangeboden van een gespecialiseerde leerkracht. Deze pilot wordt tot januari 2016 voortgezet. Leeskliniek.

2 Wij hebben een eigen Leeskliniek binnen onze school. Hierin worden kinderen met ernstige leesproblemen begeleid met veelal zeer goede resultaten. De leerlingen die gelezen hebben in de leeskliniek, hebben allemaal de beoogde doelen behaald. In totaal betekent dit een personele inzet gedurende twee middagen per week. Leerlingen die in aanmerking komen voor onze leeskliniek worden op een (wacht)lijst geplaatst. Onderwijsassistenten Op beide schoollocaties is een onderwijsassistent full-time inzetbaar. Op basis van een rooster, samengesteld onder de verantwoordelijkheid van onze I.B-ers, wordt extra ondersteuning ingezet binnen de groepen. Evenals afgelopen schooljaar zal ook komend schooljaar voor 8 klokuur extra personeel worden ingezet binnen de verschillende groepen ter ondersteuning van het onderwijs (remedial teaching binnen de klas). Binnen de kleutergroepen zal daarboven nog eens voor 8 lesuur extra personeel ingezet worden, zodra de groepsgrootte boven de 28 leerlingen komt. 2. Passend onderwijs Met de Wet passend onderwijs worden voor alle leerlingen de kansen op ontwikkeling geoptimaliseerd. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Unita. Het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek (regio 27-09) geeft invulling aan de Wet passend onderwijs en is gestart op 1 augustus Het nieuwe samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het realiserend van een dekkend netwerk passend onderwijs in onze regio. Het samenwerkingsverband bestaat uit 32 besturen van 110 scholen. De schoolbesturen maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Onder dit samenwerkingsverband vallen alle scholen primair onderwijs uit de volgende gemeenten: Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs in onze regio. In de periode vóór de Wet passend onderwijs werd onderscheid gemaakt tussen lichte ondersteuning voor leerlingen met leerproblemen en zware ondersteuning voor leerlingen met een beperking. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben, nemen deel aan het regulier onderwijs met een leerlinggebonden financiering ook wel rugzakje genoemd. De toewijzing van een rugzakje of deelname aan het speciaal onderwijs was geregeld via landelijke vastgestelde voorwaarden, de landelijke indicatiesystematiek. Vanaf 1 augustus 2014 geldt een andere systematiek. De nieuwe landelijke aanpak passend onderwijs wordt minder complex en bureaucratisch dan de huidige. Geen lange indicatieprocedures, geen wachtlijsten en zo min mogelijk administratieve lasten voor de betrokkenen. Bij het SWV ligt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan alle leerlingen. Op de reguliere basisscholen wordt het onderwijs aan het overgrote deel van de leerlingen vormgegeven. Het SWV krijgt de beschikking over de middelen voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs De werkwijze en afspraken binnen het samenwerkingsverband worden elke 4 jaar vastgelegd in een ondersteuningsplan. Hierin vermeldt het samenwerkingsverband:

3 hoe passend onderwijs in de regio wordt gerealiseerd; hoe het geld voor de extra ondersteuning wordt verdeeld en besteed; hoe de ondersteuning voor leerlingen in het regulier basisonderwijs wordt toegewezen; hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen; hoe ouders worden geïnformeerd; hoe de ondersteuning voor leerlingen is ingericht; hoe wordt samengewerkt met externe partners zoals jeugdzorg, voortgezet onderwijs en gemeenten. Met de invoering van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband een aantal taken, die onderling samenhangen. Kort samengevat: Zorgplicht voor de individuele besturen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het SWV voor de realisatie van een dekkend netwerk aan onderwijszorgarrangementen. Realisatie van een onderwijscontinuüm (samenwerking regulier en speciaal) en beschrijving van de onderwijszorgprofielen (OZP). Het SWV heeft als instrument voor het in kaart brengen van OZP gekozen voor de Seminariumprofielscan. Afspraken over de toedeling en besteding van de zorgmiddelen. Afspraken over de toewijzing van onderwijszorgarrangementen (OZA) op basis van handelingsgericht indiceren (HGI): procedures met kenmerken als: op maat, leerling- en leerkrachtafhankelijk, flexibel en gevarieerd. Procedures voor de verwijzing van leerlingen naar speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Ouders betrekken bij de inrichting van de zorgstructuur van het nieuwe SWV. Een ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen voor de leerlingen die een eigen leerlijn volgen. Dit OPP zal het individueel handelingsplan gaan vervangen. Afstemming en samenwerking met externe partners, zoals jeugdzorg. Overleg met gemeenten (regie over jeugdzorg). Hier ligt een flinke uitdaging, want het nieuwe SWV heeft met verschillende gemeenten te maken. Voor alle scholen is het wettelijk verplicht om per augustus 2014 een School Ondersteuningen Profiel (SOP) te hebben. Deze verplichting geldt voor de reguliere basisscholen, de speciale basisscholen en de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In het SOP wordt beschreven welke ondersteuning de school nu kan realiseren en hoe de school zich wil ontwikkelen (ambities). Anders gezegd: de mate waarin de school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen en dat in de toekomst wil doen. Het SOP wordt door het bestuur van de school vastgesteld na advies van de (G)MR van de school. De invoering van passend onderwijs en de zorgplicht vanaf augustus 2014 vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen ouders en de school. Het gaat dan om de informatievoorziening voor de ouders en de taakverdeling die er is tussen de scholen, de schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Met andere woorden, wie regelt wat en voor wie? Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school verplicht is een kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Scholen werken daarom samen in regionale samenwerkingsverbanden. De schoolbesturen in het samenwerkingsverband moeten zorgen voor een dekkend netwerk van reguliere en speciale voorzieningen. Zij maken het mogelijk dat een kind zo dicht mogelijk bij

4 huis passend onderwijs krijgt. Dat kan op de school van inschrijving zijn, op een andere school als die beter kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, op een speciaal (basis) onderwijs, of op een tussenvorm. Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken over wie welke kinderen het beste passend onderwijs kan geven. Daarvoor werken de reguliere scholen en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs in het samenwerkingsverband samen. Scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen ondersteuningsvragen hebben en daarvoor is, naast de school, het samenwerkingsverband de aangewezen partner. De scholen mogen verwachten dat ouders hun kind zo goed mogelijk bij de schoolse ontwikkeling ondersteunen. Bij het bereiken van de leeropbrengsten mogen scholen van de ouders betrokkenheid en steun verwachten. De optimale ontwikkeling van het kind is het doel van het onderwijs. In principe dragen alle vormen van ouderbetrokkenheid daaraan direct of indirect bij. Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor het verhogen van de leeropbrengsten van leerlingen. Van ouders wordt verwacht dat zij bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de 10- minutengesprekken, dat zij naar ouderavonden gaan, aanspreekbaar zijn op het gedrag van hun kind en dat zij hun kind in het verlengde van de school ondersteunen bij het leren thuis. Laagdrempelige en toegankelijke individuele ondersteuning aan ouders is wenselijk in situaties waarbij: - Het kind problemen heeft op school; - Het kind extra begeleiding nodig heeft; - Sprake is van meer- of hoogbegaafdheid; - Het kind naar een andere school moet, omdat deze school onderwijs organiseert dat beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Voor ouders die ondersteuning nodig hebben, is het van belang dat deze ondersteuning direct toegankelijk is via de school. 3. Inzet middelen passend onderwijs Ter bevordering van het passend onderwijs zal de Minister Calsschool het beschikbare budget inzetten om de in het schoolplan genoemde speer-/aandachtspunten te ondersteunen. Het budget is verdeeld zoals getoond in onderstaande grafiek.

5 De speerpunten van de Minister Calsschool zijn: (zie schoolplan ) - Handelings- en opbrengstgericht werken (HGW/OGW) - Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong - ICT - Techniek en wetenschap Naast deze speerpunten wordt ook extra aandacht besteed aan het onderdeel - Kinderen met een ontwikkelingsachterstand Scholing In het schooljaar wordt het team geschoold op het gebied van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Er zullen diverse studiemomenten gepland worden. Ook wordt in de bouw- en teamvergaderingen verder ingegaan op verdieping en verbreding bij eerder genoemde speerpunten. Wij vinden dat onze school in de regio een belangrijke taak te vervullen heeft in het onderwijzen van kinderen met meer dan gemiddelde capaciteiten. Materialen/middelen Om leerling goed passend onderwijs te kunnen geven moeten er nieuwe materialen aangeschaft worden. Deze materialen hebben betrekking op de volgende vakgebieden: - Signaleringslijst hoogbegaafdheid (SIDI-3) - Lezen (ontwikkelingsvoorsprong en -achterstand) - Rekenen en wiskunde (ontwikkelingsvoorsprong) - Taal (ontwikkelingsvoorsprong) - Begrijpend lezen (ontwikkelingsvoorsprong en achterstand) - Zaakvakken (ontwikkelingsvoorsprong) Met ICT materialen en middelen kunnen we alle kinderen op hun eigen niveau onderwijs bieden. Om dit mogelijk te maken wordt er gedacht aan de aanschaf van bijvoorbeeld tablets. Uit de voorziening ICT zal budget hiervoor worden vrijgemaakt. Personeel Om de leerkracht binnen de groep te ondersteunen wordt er per locatie een onderwijsassistent ingezet, zodat de leerkracht meer tijd heeft om met diverse niveaugroepen in de groep te kunnen werken. Het is de bedoeling dat een onderwijsassistent voor meerdere jaren ingezet gaat worden. Breinwerkgroep Gestreefd wordt naar een verdieping en uitbreiding van de huidige breinwerkgroep. ICT / Wetenschap en techniek In het schooljaar zullen ook de speerpunten ICT en Wetenschap en Techniek de nodige aandacht krijgen. Een nog op te richten werkgroep gaat kijken hoe wij deze onderwerpen in het onderwijs kunnen inpassen. Komende schooljaren Ieder schooljaar zal er een aangepaste begroting gemaakt worden in het kader van de besteding van de middelen voor passend onderwijs.

6 4. Leerling-ondersteuning door externen onder schooltijd De Minister Calsschool heeft te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp willen inschakelen om extra zorg voor hun kind(eren) te organiseren. In de afgelopen schoolplanperiode is een protocol ontwikkeld voor kinderen die onder schooltijd door externen ondersteund worden. Hierin is opgenomen wanneer dit wel en niet wordt toegestaan. Tevens is er budget vrijgemaakt in het kader van het gelijkheidsbeginsel. Mochten (ouders van) leerlingen voldoen aan de gestelde criteria en zelf niet in de omstandigheid zijn de benodigde ondersteuning te kunnen betalen, dan neemt school deze kosten op zich. In dit kader is een subsidie plafond vastgesteld. Tot op heden is hier geen gebruik van gemaakt. Dit niet gebruikte gereserveerde budget is vanaf ingezet voor ondersteuning binnen school onder schooltijd. Dit zal ook in schooljaar het geval zijn. Hierin is opgenomen wanneer dit wel en niet wordt toegestaan. Ook is er budget vrijgemaakt in het kader van het gelijkheidsbeginsel. Mochten (ouders van) leerlingen voldoen aan de gestelde criteria en zelf niet in de omstandigheid zijn de benodigde ondersteuning te kunnen betalen, dan neemt school deze kosten op zich. In dit kader is een subsidie plafond vastgesteld. Tot op heden is hier geen gebruik van gemaakt. Dit niet gebruikte gereserveerde budget is vanaf ingezet voor ondersteuning binnen school onder schooltijd. Dit zal ook in schooljaar het geval zijn. In deze beleidsnotitie beschrijven wij de kaders aangaande deze vorm van externe leerlingondersteuning. Uitgangspunten van beleid: 1. Onze visie en missie. 2. De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders/verzorgers. Zij zijn de eindverantwoordelijken voor de opvoeding van en het onderwijs aan hun kind. De ouders/verzorgers dragen, door hun kind in te schrijven op een school, de uitvoering van het onderwijs over aan de school van hun keuze. Dit gebeurt in het vertrouwen dat de school alles in het werk stelt om het onderwijs aan het kind optimaal vorm te geven. 3. Zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Zorg voor een optimale ontplooiing voor ieder individueel kind, door het geven van goed onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat behoort tot de kernopdracht van school en ouders. Tevens is vanuit de wet en regelgeving het volgende van belang: 1. Artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft in lid 1 voor dat de leerling, deel neemt aan alle voor hem bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. In lid 2 wordt vermeld dat het bevoegd gezag op verzoek van ouders een leerling kan vrijstellen van het deelnemen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend. 2. Artikel 40 WPO, lid 1, tweede en derde volzin, handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. De bepaling is geformuleerd als een verboden toelatingsbeding, hetgeen betekent dat de toelating niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Het effect van dit verbod reikt echter verder dan uitsluitend het moment van

7 toelating. Bij eenmaal toegelaten leerlingen mag ook de verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders. Vertaling van de beleidsuitgangspunten naar concreet handelen Hoe gaat de school om met deze ontwikkelingen? De school accepteert het gegeven dat ouders/verzorgers voor hun eigen kind, op eigen initiatief en voor eigen kosten, acties ondernemen om extra of speciale hulp te organiseren. De school stelt zich positief op ten aanzien van door ouders ondernomen acties er van uitgaande dat het een en ander in het belang is van het kind in kwestie. Indien de extra ondersteuning buiten school maar onder schooltijd valt, hetgeen tot schoolverzuim zal leiden, dan dienen ouders hiertoe een verzoek in bij de directeur van de school. De directeur bepaalt, na bestudering van het schriftelijke verzoek van ouders, of en zo ja op welke wijze de school medewerking verleent. Hoe gaat de school om met het verzoek tot/om het verstrekken van relevante gegevens over een kind aan een door de ouders ingeschakeld extern hulpverlener? Uitgangspunt van beleid is dat de school, binnen de regelgeving van de wet op de bescherming persoonsgegevens (WBP) en de procedurele zorgvuldigheid t.a.v. het omgaan met leerling-gegevens, meewerkt aan het verstrekken van deze gegevens. Alvorens deze gegevens te verstrekken dienen de ouders/verzorgers een verklaring van toestemming tot het verstrekken van de gegevens te tekenen. Hoe gaat de school om met het verzoek om mee te werken aan een onderzoek van een kind door een door de ouders ingeschakeld extern onderzoeker? Uitgangspunt van beleid is dat de school, binnen de regelgeving van de wet op de privacy en de procedurele zorgvuldigheid, meewerkt aan een dergelijk verzoek. Alvorens medewerking te verlenen aan het onderzoek, dienen de ouders/verzorgers een getekende verklaring van toestemming aan te leveren. Hoe gaat de school om met het verzoek om mee te werken aan de uitvoering van uitgebracht advies van een door de ouders ingeschakeld extern onderzoeker? Uitgangspunt is dat er altijd sprake is van handelingssuggesties op grond waarvan de te bieden hulp (door school of ook door externen) op elkaar kan worden afgestemd en dat de school op grond hiervan ten aanzien van de uitvoering haar ondersteuning kan uitspreken. Vooraf moet duidelijk zijn welke hulp de leerling nodig heeft, wie welke taken uitvoert, welke tijdsinvestering er mee is gemoeid en op welke wijze evaluatie plaatsvindt. Hoe gaat de school om met een verzoek tot overleg tussen de school en de externe hulpverlening? Wij vinden het redelijk en in de meeste gevallen zeer wenselijk dat er een vorm van overleg is tussen de school en de externe onderzoeker/hulpverlener. Nadrukkelijk wordt het aspect van taakverzwaring voor de betrokken schoolprofessionals in ogenschouw genomen. Bij verschil van mening is het oordeel van de directeur van de school bindend. Gelijkheidsbeginsel Het toestaan dat de ene leerling met specifieke leerproblemen door zijn ouders bekostigde leerhulp krijgt onder schooltijd, kan impliceren dat een andere leerling met dezelfde specifieke leerproblemen een even adequate, maar dan voor rekening van de school komende

8 leerhulp geboden dient te krijgen. Dit betekent met andere woorden, dat een leerling van wie de ouders niet bereid zijn of in staat zijn zelf de kosten van leerhulp te betalen, bij gelijke noodzaak om te voorzien in leerhulp, hiervan niet verstoken mag blijven. Deze kosten komen voor rekening van de school, passend binnen de financiële mogelijkheden en kaders op basis van de reguliere bekostiging. Het bestuur hanteert hiervoor een ( jaarlijks ) vastgestelde maximale subsidie. Hoe gaat de school om met verzoeken om mee te werken aan leerlingondersteuning door externen onder schooltijd? Aard van het Standpunt van school verzoek een extern bureau Indien ouders een verzoek indienen om een extern bureau onder onder schooltijd schooltijd binnen de school, op kosten van de ouders, externe binnen de ondersteuning aan hun kind te laten geven, dan wordt dit verzoek niet eigen school, gehonoreerd. bekostigd De school staat hier, gezien de uitgangspunten van door de ouders van beleid in beginsel, afwijzend tegenover. betreffende leerling. een extern bureau onder schooltijd buiten de eigen school, bekostigd door de ouders van betreffende leerling een extern bureau onder schooltijd buiten de eigen school, bekostigd door de ouders van betreffende leerling In alle gevallen zal het verzoek in overweging genomen worden. Hierbij zullen de opgestelde richtlijnen van school als maatstaf dienen. ( stroomschema -> zie beleidsnotitie) In gevallen waarbij het gaat om een vorm van bijles zal een hiertoe niet gehonoreerd worden. De school staat hier afwijzend tegenover. Onder bijles wordt bijvoorbeeld verstaan: - Extra individuele ondersteuning van een leerling om van een ruim voldoende een goed te scoren op een bepaald vakgebied. - CITO toets training in groep 8 Indien er sprake is van een medische indicatie of indien kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp voor dit kind een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, dan kan op basis van de opgestelde richtlijnen van school (stroomschema -> zie beleidsnotitie) een verzoek gehonoreerd worden. Indien een verzoek wordt gehonoreerd dan is het van groot belang, dat de hulpverlening niet leidt tot een onaanvaardbaar verlies van leertijd door reizen. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten Op welke wijze wordt gestalte gegeven aan bovenstaand beleid? De externe hulpverlener werkt met een handelingsplan. De overeenkomst tussen ouders en school worden in een contract vastgelegd. De verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid wordt als bijlage aan dit contract toegevoegd. Het contract geeft de periode aan waarbinnen de externe hulp wordt verleend. Deze periode mag maximaal 15 schoolweken lang zijn. Per dag mag een leerling maximaal 45 minuten verzuimen. Per schoolweek is dit verzuim gemaximeerd op 90 minuten.

9 Leerlingen mogen in dit kader niet verzuimen tijdens schoolse evenementen zoals het Calstheater, bibliotheekbezoek, schoolgebonden overige activiteiten zoals excursies e.d. en schoolgebonden toetsen. De school is niet aansprakelijk voor de door dit verzuim gemiste lessen. Deze lessen worden niet ingehaald onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Eventueel overleg tussen externe behandelaar en IB en/of groepsleerkracht van de school vindt altijd op de schoollocatie plaats. Van het overleg wordt door de externe behandelaar een kort verslag gemaakt en ter beschikking gesteld aan de school/ I.B.-er. De school stelt eisen aan de partij die de externe hulp onder schooltijd verleent. Er is sprake van een groei van aanbieders op de markt. De school wil grip houden op de kwaliteit van de aanbieders en zal daarom werken met een lijst van geprefereerde aanbieders. Uiteraard is deze lijst geen statische lijst, maar heeft het een dynamisch karakter. Afhandelen van een verzoek Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang voor de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en haar medewerkers. Indien de school besluit een verzoek tot medewerking af te wijzen, deelt de school dat schriftelijk, met redenen omkleed, mee aan de ouders/verzorgers. De afwijzingsbrief bevat ook informatie over de wijze waarop de ouders/verzorgers, zo zij dat willen, tegen het genomen besluit een bezwaar- en beroepsprocedure kunnen starten. De directeur van school stuurt een afschrift van de afwijzingsbrief aan de portefeuillehouder onderwijs van het bevoegd gezag. De directeur is verantwoordelijk voor het ( doen) opstellen en bijhouden van een dossier m.b.t. de onderhavige zaak. Daarin zijn alle relevante stukken en verslagen alsmede de voor de afwijzing belangrijke documenten en argumenten opgenomen. Als de ouders/verzorgers het niet eens zijn met het genomen besluit hebben ze recht op het volgen van de geldende klachtenregeling. Het uitgewerkte beleidsdocument Leerlingondersteuning door externen onder schooltijd is een uitwerking van de startnotitie en is in het kader van het te voeren beleid bepalend. Het beleidsdocument is op individueel verzoek van ouders in te zien. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de interne begeleider van school..

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Vastgesteld door het bestuur op donderdag 6 februari 2014 na verkregen positief advies van zowel oudergeleding als personeelsgeleding van de GMR op 05-02-2014

Nadere informatie

Beleidstuk. Externe leerlingenzorg onder schooltijd

Beleidstuk. Externe leerlingenzorg onder schooltijd Beleidstuk Externe leerlingenzorg onder schooltijd Beleid Externe leerlingenzorg onder schooltijd 2 Rutger van Herpenstichting Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. De drie scholen vallend

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid externe ondersteuning onder schooltijd

Beleid externe ondersteuning onder schooltijd Beleid externe ondersteuning onder schooltijd Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Zo

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Pastoor Tijssenstraat 18A 5971VW Grubbenvorst Postbus 8516 5970 AA Grubbenvorst website email locatie Inleiding Vastgelegd is dat het School Ondersteuningsprofiel (verder

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg 89 2121 AD Bennebroek 023-5846505 www.willinkschool.nl Inleiding Het kan voorkomen dat voor een leerling, bij wie sprake is van belemmeringen in het ont wikkelingsproces,

Nadere informatie

BELEID T.A.V. EXTERNE HULPVERLENING TIJDENS SCHOOLTIJD

BELEID T.A.V. EXTERNE HULPVERLENING TIJDENS SCHOOLTIJD BELEID T.A.V. EXTERNE HULPVERLENING TIJDENS SCHOOLTIJD Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. BEGRIPSBEPALING... 2 3. DOEL... 2 4. UITGANGSPUNTEN INOS... 3 5. UITGANGSPUNTEN KBS ST. JOSEPH... 3 5. AFSPRAKEN... 4

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT

Schooljaar 2015-2016 Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Algemene gegevens: Schooljaar 2015-2016 School Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT Brinnummer 13AO Bestuursnummer 41461 Schoolgroep en/ of percentage gewichtsleerlingen

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument Invulwijzer bij groeidocument In het kader van het aanvragen van een individueel arrangement dient het groeidocument ingevuld te worden. Hieronder volgt een aantal tips t.b.v. het invullen. I. Gegevens

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Schoolondersteuningsprofiel basisschool Confetti Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

5865 BJ 12. School Ondersteunings- Profiel Mariaschool

5865 BJ 12. School Ondersteunings- Profiel Mariaschool 5865 BJ 12 School Ondersteunings- Profiel Mariaschool 2015-2016 Clusters maken Passend Onderwijs 1. ONDERSTEUNINGSARRANGEMENTEN VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE LEERVRAGEN ARRANGEMENT 1.1 Specifieke leervragen

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie