13maart2011 Het kind staat centraal Niet beknibbelen op primair proces De duurzame huisvader Met een inkoopplan naar besparingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13maart2011 Het kind staat centraal Niet beknibbelen op primair proces De duurzame huisvader Met een inkoopplan naar besparingen"

Transcriptie

1 13maart Het kind staat centraal Kinderopvang is geen opvang meer, dat is ontwikkelen en opvoeden. Samenwerken met primair onderwijs, peuterspeelzalen en ouders wordt daarom steeds belangrijker. Niet beknibbelen op primair proces Aan de slag met inkoopbeleid met behoud van kwaliteit en autonomie, het kan! Jessica Povel van OPO Dordrecht legt uit hoe. De duurzame huisvader Kan een huisvader, naast kinderen een veilige, gezonde en duurzame leeromgeving bieden, nog meer doen? Hoe geef je invulling aan duurzaamheid? Met een inkoopplan naar besparingen Er is zwaar weer opkomst in het onderwijs met de aangekondigde bezuinigingen. Welke mogelijkheden zijn er nog voor het onderwijs? Waarom aan de slag met reprobeleid? Reprobeleid is geen overbodige luxe! Het levert als snel een besparingspotentieel van 6,44 euro per leerling op.

2 in gesprek Niet beknibbelen op primair proces Het kind staat centraal Nanne van Doorn COKD Nanne van Doorn is adjunct directeur van de Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden, ook wel COKD. Met 23 locaties waar zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang worden geboden is COKD marktleider in Dordrecht. De afgelopen decennia maakte COKD een flinke ontwikkeling door. Kinderopvang is geen opvang meer, dat is ontwikkelen en opvoeden. Samenwerken met primair onderwijs, peuterspeelzalen en ouders is steeds belangrijker. We willen het kind zoveel mogelijk een doorgaande lijn aanbieden. Van Doorn vertelt verder: Als COKD organiseerden we 3 jaar geleden een studiereis naar Kopenhagen voor alle mogelijke partners. In Kopenhagen is de samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang al volledig geïntegreerd. Doel van deze studiereis; kennis vergaren, elkaar leren kennen en een beginpunt bepalen voor de samenwerking. Deze reis was heel aansprekend en het gaf een positieve boost. Om efficiënt samen te werken moeten de schotten wegvallen en moeten we met elkaar voor het kind het beste plan ontwikkelen. Op deze manier is ook de samenwerking met OPO Dordrecht ontstaan. Zijn er knelpunten in de begroting en exploitatie dan moeten we op zoek naar oplossingen zonder het primaire proces te benadelen. Zo vertelt Jessica Povel, adjunct algemeen directeur van OPO Dordrecht, vol overtuiging. OPO Dordrecht is een middelgrote stichting met 14 reguliere basisscholen en 1 basisschool voor speciaal onderwijs, met een totale jaaromzet van bijna 24 miljoen euro. We spreken Povel over de keuze om met inkoopbeleid aan de slag te gaan. Opstellen van centraal inkoopbeleid met daaropvolgend Europese aanbestedingen was één van de middelen om knelpunten in de begroting te vullen. Alleen al het aanbesteden van energie levert ons jaarlijks 2 ton op! Povel legt uit: Wij wilden de efficiëntie verhogen in de bedrijfsvoering, meer kwaliteit behalen, controle op de uitgaven en een betere klant zijn voor leveranciers door marktconforme afspraken te maken en overzicht te bewaren. Als je dit laat gaan dan is je eigen organisatie daar de dupe van. Wij vragen Povel hoe zij is omgegaan met eventuele weerstand en hoe kwaliteit geborgd is gebleven. Het besef dat er iets moest gebeuren was er bij iedereen. Als je tussen de oren kunt krijgen dat we dit doen om niet te hoeven bezuinigen op het primaire proces, dan is al veel weerstand weg. Door bij het invullen van het programma van eisen ruimte te bieden voor eigen inbreng behoud je de autonomie. Iedere school kan aangeven wat zij het belangrijkste vindt. Hierdoor kun je hele precieze kwaliteitsafspraken maken. Dit geldt met name voor leermiddelen repro, schoonmaak en meubilair. Relevantie speelt een belangrijke rol. Als het gaat om het afnemen van energie zal het iedereen een zorg zijn hoe het geleverd wordt en door wie. Dan wordt het programma van eisen hetzelfde voor iedere school. Het heeft OPO Dordrecht op jaarbasis tonnen opgeleverd. De autonomie is grotendeels boven tafel gebleven. Directeuren zien het rendement en zijn blij dat de beschikbare gelden gewoon in de klassen naar personeel en naar de kinderen gaan. Inmiddels is de wiebel is er wel af bij ons. Het heeft best wat uren gekost, maar ik vind het meer dan waard als je kijkt naar het rendement en de besparingen die ten goede blijven komen aan het primaire proces. Ik hoop van harte dat meer schoolbesturen deze handschoen oppakken. Ze mogen mij altijd mailen met vragen! Jessica Povel OPO Dordrecht Na deze reis zijn we met OPO Dordrecht vier pilots gestart. In het begin ga je bij elkaar kijken en informatie uitwisselen. Inmiddels zitten we in een fase waarbij we de beste aanpak voor het kind bespreken. Met nieuwbouwprojecten worden er zelfs al echte stappen gezet richting integratie, ook wat betreft de gebouwen. We vragen naar de meerwaarde van samenwerken met verschillende partijen. Voor mij zit de meerwaarde in werken met dezelfde kinderen en deze kinderen zien ontwikkelen in verschillende situaties, school en vrije tijd, daarin kun je elkaar heel goed aanvullen. Ik geloof er heel erg in dat deze brede blik in het belang van het kind is en daar draait het om. Om kwalitatief goed en voldoende onderwijs te kunnen blijven aanbieden, is samenwerking tussen onderwijsinstellingen belangrijk. De huidige wet- en regelgeving biedt echter onvoldoende ruimte voor vergaande samenwerking. Ministerie van OCW, februari 2011

3 Surplus voert dirigentloos concert Ron Bruijn is algemeen directeur van stichting Surplus in Noord- Holland. Surplus geeft kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien en stimuleert ze om zichzelf te ontwikkelen. Deze stichting bestuurt 35 scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs met ruim leerlingen en 600 personeelsleden. Als professionele organisatie springen wij zuinig om met onze financiële middelen. We richten ons in deze tijd van krimp op benutting van schaalvoordelen en prestatieafspraken met serieuze partners in de markt. Surplus ziet muziek in haar inkoop. Voor de komende drie jaar staan 10 Europese aanbestedingen op de planning. Kwaliteit en prijs vormen de uitgangspunten voor onze inkoopprojecten. Het behalen van de laagste prijs vormt geen doel op zich. Service daar richten wij ons op. Wij verwachten een proactieve houding van onze leveranciers en dienstverleners. Anticiperen op te verwachten problemen is een vereiste. Bij de aanbesteding van leermiddelen liggen de keuzes decentraal. Op schoolniveau dus. Wij verwachten van de toekomstige leverancier dat deze de keuzevrijheid voor onze scholen overeind houdt. Uiteraard binnen vastomlijnde kaders. Onze directeuren zijn maatgevend voor de vormgeving van de inkoop. Voor het welslagen van inkooptrajecten is betrokkenheid en draagvlak van onze directeuren van groot belang. Inkoopvoordelen komen op schoolniveau terecht. Hiermee ervaren ook de directeuren de voordelen van gezamenlijke inkoop. een consistente uitvoer van haar inkoop. De wens bestaat om bovenschools een inkoopfunctie te realiseren. 3 miljoen euro aan inkoop is fors. Een inkoopfunctie onderstreept het belang van efficiënte omgang met middelen en een consistente aanpak in keuzes die Surplus maakt. Door capaciteitsgebrek komen we bovenschools nu niet toe aan beleidsvorming omtrent inkoop. Met de juiste noten op papier klinkt de muziek dus nog mooier. Surplus stelt haar inkoopbeleid in de bovenschoolse organisatie op. Grotere contracten zijn centraal georganiseerd. Ad hoc inkoopopdrachten worden elders in de organisatie ondergebracht. Voor structurele inkooptrajecten zoekt Surplus naar partners in de markt om dit te verzorgen. Kennis en kunde is niet altijd voor handen en dus is uitbesteding de enige keuze. Het blijft zoeken naar de juiste aanpak, als kwaliteit maar het uitgangspunt blijft. Ron Bruijn Surplus Professioneel inkopen past in de organisatiedoelen van iedere onderwijsinstelling, die hiermee een betere bedrijfsvoering kan realiseren. Samenwerking en gebruik van kennisnetwerken zijn de sleutelwoorden. VOS/ABB, februari 2011 Het inkoopbeleid van Surplus staat niet op papier. Niet altijd praktisch schetst Ron Bruijn: Een onderbouwde visie komt de kwaliteit ten goede. In de praktijk mist Surplus de kaders voor

4 visie aan het begrip duurzaamheid toegevoegd. We gebruiken duurzaamheid als vertaling voor het Engelse begrip sustainable. Dat wil zeggen een kwaliteit die houdbaar is zonder afwenteling van negatieve effecten op latere generaties. Warmte, koelte, licht, lucht en geluid zijn omgevingsfactoren die een school tot een aangename en stimulerende omgeving maken. Meer comfort kost echter meer energie van schaarse energiebronnen. Onderwijsvastgoed staat bovendien niet bekend om de goede energetische kwaliteit. De term duurzaam schoolgebouw kan worden uitgelegd als: een school, waarin mensen zich prettig voelen, waar het goed toeven is; een school die zo min mogelijk het milieu belast, bij realisatie, tijdens gebruik en in de sloopfase; een schoolgebouw dat energiezuinig is; een schoolgebouw dat lange tijd een andere functie kan hebben; een school in de woonwijk (basisschool) of naast het station (voortgezet onderwijs). TVVL Magazine, Duurzame scholen: zonder duurzaamheid geen toekomst, 2008 Duurzame huisvader Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht hun schoolgebouwen als een goed huisvader te beheren. Zo n huisvader gedraagt zich vooruitziend en zorgvuldig. Uiteraard wil iedere school de kinderen een veilige, gezonde en duurzame leeromgeving bieden. Maar het vraagt wel wat van de organisatie. Er zijn veel verschillende wetten waaraan de school zich moet houden zoals de Wet Primair Onderwijs, Gebruiksbesluit, Arbowet en Wet Milieubeheer. Bovenop deze wetten kan een echt goede huisvader nog méér doen. Hoe geef je hier invulling aan? Stel allereerst het ambitieniveau vast. Ten eerste kan de nadruk liggen op veiligheid. 15% van alle ongelukken met kinderen in de basisschoolleeftijd gebeurt op school. Jaarlijks worden kinderen behandeld op de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis na een ongeval op school. Dat zijn 91 kinderen per schooldag! Ten tweede kan de nadruk liggen op gezondheid. In veel schoolgebouwen is het in de zomer vaak te warm en benauwd. De hoeveelheid verse luchttoevoer voldoet bij lange na niet aan de eisen. Ook blijkt in de regel de schoonmaak al gauw onvoldoende, wat weer van invloed is op de luchtkwaliteit binnen. Een slecht binnenmilieu op school kan leiden tot diverse comfort- en gezondheidsklachten bij kinderen en leerkrachten. Ook is uit onderzoek bekend dat bijvoorbeeld een hoge temperatuur, onvoldoende ventilatie en een slechte akoestiek de leerprestaties negatief beïnvloeden. Verbeteren begint met meten. Spoor facturen en meterstanden op en achterhaal zo het huidige verbruik voor onderhoud, schoonmaak en energie. Wat zijn de zuinigste en wat de meest verspillende gebouwen? De laatste categorie is de eerste verantwoordelijkheid. Onderwerp deze gebouwen bijvoorbeeld aan een quickscan. Deze scan bestaat uit een ronde door het gebouw in combinatie met een vragenlijst. Scoort de school een mooie voldoende of een dikke onvoldoende? Bij een onvoldoende is er het geluk dat er echt iets te verbeteren valt. De constateringen in de scan leiden tot eenvoudige maatregelen. De maatregelen betalen zichzelf op korte termijn terug. Onderdeel hiervan zijn zogenaamde gedragsmaatregelen. Geen technische maatregelen maar veranderingen die de gebruikers zelf, zonder hulpmiddelen en investeringen, teweegbrengen. In een gemiddeld schoolgebouw gaat veruit de meeste energie naar verwarming en verlichting van lokalen. Treed op als een duurzame huisvader: dring verbruik terug! Door isolatie blijft in de winter de warmte beter binnen en in de zomer buiten. Zijn er gordijnen, sluit ze dan s avonds voor een extra isolerend effect. Met reflecterende folie achter radiatoren weerkaatst de warmte en gaat er minder verloren door de muur. Warme lucht stijgt op. Er gaat dus heel wat energie door het dak Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit en het energieverbruik in schoolgebouwen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat in 80% van de schoolgebouwen een slecht binnenklimaat heerst. Ministerie van OCW, 2009 Tenslotte kan de nadruk ook liggen op duurzaamheid. Bij een duurzaam schoolgebouw zijn vragen aan de orde als: Zijn materiaal en constructie in goede staat te houden? Gemakkelijk en functioneel te gebruiken en schoon te houden? In de loop van de tijd eenvoudig te veranderen in verband met veranderende onderwijsvisies? Het laatste decennium is een nieuwe dimensie

5 verloren. Isoleer daarom de daken. Als een zolder niet wordt gebruikt, volstaat het al om isolatie op de vloer aan te brengen. Elektriciteitsbesparingen zijn doorgaans op een vrij eenvoudige en effectieve manier te realiseren door elektrische apparaten meer doordacht te gebruiken. Iedereen weet inmiddels dat pc s en hun randapparatuur niet in de stand-by modus moeten blijven staan, want dan creëren ze een enorm sluipverbruik. De koffie blijft ook warm in een thermoskan, zo kan het koffiezetapparaat meteen uit. De zuinigste lamp blijft degene die niet brandt. De laatste die vertrekt doet dus altijd het licht uit, ook al is het maar voor even. Installeer een bewegingsdetector of tijdschakelaar in ruimten waar geen mensen werken of leren, zoals een berging en toiletten. Zo n systeem is heel betaalbaar. Sommige apparaten hoeven niet continu te werken om goede prestaties te leveren. Onderdeel van de quickscan kan zijn het monitoren van apparaten op hun verbruik om energievreters op te sporen. Een oude koelkast vervangen door een energiezuinige variant verdient zich snel terug. Laat een elektrische boiler alleen warm water produceren op de momenten dat je het nodig hebt. Gun deze zelfde boiler of de drankenautomaat in vakanties enkele dagen of weken rust. Door te investeren in energiebesparende maatregelen ontstaat een beter binnenklimaat waardoor leerlingen beter kunnen presteren en docenten prettiger kunnen werken. SenterNovem, 2009 Heeft het schoolbestuur nog een hoger ambitieniveau als goede huisvader, dan kan gedacht worden aan maatregelen voor de lange termijn. Met een lange termijn plan zijn hogere investeringen gemoeid. Lastig bij basisscholen is dat dergelijke investeringen veelal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, terwijl de school direct profiteert van de besparingen. Haalbaarheid staat of valt met een goede samenwerking. Een optie is de integratie van energiebesparing in andere ingrepen die in de meerjaren onderhoudsplanning staan. Afhankelijk van de maatregel maakt het schoolbestuur met de gemeente financieringsafspraken. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor het vervangen van kozijnen. Breng extra isolerend dubbelglas aan gelijktijdig met kozijnonderhoud. Of denk aan dakisolatie bij vernieuwing van dakbedekking. Een warmtepomp tegelijkertijd met vervanging van de verwarmingsketel. De conventionele verlichting vervangen door HF-verlichting als de armaturen daaraan toe zijn. Kortom, zoek natuurlijke momenten op.

6 trend Met een inkoopplan naar besparingen Onlangs meldde de minister van Onderwijs het voornemen om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. Dit treft in eerste instantie vooral het speciaal onderwijs. Maar ook leraren in het reguliere onderwijs zullen de gevolgen in de klas merken. Zij krijgen te maken met meer leerlingen, die extra zorg en aandacht nodig hebben en er is minder geld voor gespecialiseerde begeleiding. Deze bezuinigingen komen nog eens bovenop de in 2010 aangekondigde bezuinigingen op bestuur en management van 90 miljoen en de groeiregeling van 45 miljoen. In totaal een bedrag van 135 miljoen euro. Daarnaast heeft het primair onderwijs nog een extra uitdaging als het gaat om de bekostiging van de krimp van het aantal leerlingen. Landelijk gezien gaat het om een sterke daling van leerlingen tot 2015 van maar liefst 7%. Ervan uitgaande dat de vaste voet per school wordt behouden, heeft dit een daling van de inkomsten tot gevolg. Dit kan oplopen tot 54 miljoen euro in Voor een gemiddelde reguliere basisschool betekent dit een inkomstenverlies van circa euro per jaar, terwijl de druk op gespecialiseerde begeleiding groter wordt zonder dat hier compensatie voor plaatsvindt. Dit is op zijn minst een stevige uitdaging te noemen. Dat dit allemaal gaat gebeuren in een relatief kort tijdsbestek maakt de uitdaging nog groter. Dit kabinet houdt halsstarrig vast aan de 300 miljoen bezuinigingen op passend onderwijs, hoewel er volgens de AOb genoeg alternatieven zijn om het anders aan te pakken. Algemene Onderwijsbond, februari 2011 Afvloeiing en wellicht gedwongen ontslag van onderwijs personeel is onvermijdelijk, ongeacht dat dit het primaire proces direct raakt en daarom het minst wenselijk is. Ondanks dat zijn er ook mogelijkheden. Het primair onderwijs maakt nog te weinig gebruik van haar schaalgrootte. Is te weinig kritisch op de inrichting van haar ondersteunende organisatie en de daarbij horende inkoop van diensten en leveringen. Anculus heeft voor het Primair Onderwijs in 2010 voor circa 36 miljoen euro aan diensten en leveringen aanbesteed. Deze aanbestedingen hebben geleid tot een uitgavenreductie van circa 10 miljoen euro. Wat zijn de kansen voor uw organisatie? Afgelopen vrijdag stuurde het ministerie alvast aan alle scholen die met de bezuiniging te maken krijgen een brief hoeveel personeel schoolbesturen op de ontslaglijst moeten zetten. Voor de plannen van Van Bijsterveldt is dat nodig om de bezuinigingen in 2012 in te laten gaan. Ministerie van OCW, februari 2011 Orden alle inkooponderdelen allereerst naar de financiële omvang. Rubriceer vervolgens naar inkoopvolumes zonder en met onderwijskundig raakvlak. Zo verdragen grote volumes zonder raakvlak met het onderwijs prima openbare aanbestedingen. Denk aan schoonmaak of energielevering. Aan de andere kant vragen grote volumes met onderwijskundig raakvlak om partnership met leveranciers gecombineerd met afwegingen van zowel prijs als kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de leermiddelen. Inzage in aard en omvang van het inkoopvolume is een must om een scherpe foto te maken. Deze foto vormt de basis voor een inkoopplan naar besparingen.

7 van een premie aan het UWV heeft een schoolbestuur nu de keuze deze kosten privaat te verzekeren bij een verzekeringmaatschappij. De verzekeringspremie kan, afhankelijk van de specifieke situatie, lager zijn dan de premie die aan het UWV wordt betaald. Is privaat verzekeren gunstig voor uw schoolbestuur? Dat hangt ervan af! Met een relatief hoge instroom van werknemers naar een re-integratietraject tweede spoor wet poort wachter, is het niet of nauwelijks gunstig. Juist bij een lage instroom is het zeer voordelig om de stap naar een private verzekering te maken. Wat kan het opleveren? De reductie van de uitgaven zit in twee elementen: de feitelijke premie per jaar en het ontlopen van het uitlooprisico. Bij de premie die gebaseerd is op de loonsom is een besparing mogelijk van 10% oplopend tot 20%. Bij het ontlopen van het uitlooprisico geldt dat het UWV een uitlooprisico zal doorbelasten. Dit ligt naar verwachting tussen de 2-3% van de totale loonsom over een periode van een aantal jaren. In deze periode is overstappen naar een private verzekeraar niet mogelijk. Wilt u meer informatie over dit onderwerp ga dan naar Afzender Organisatie... Naam... Adres... Postcode en plaats... adres... telefoonnummer... Verzoek O Ja, stuur mij informatie over het symposium van 15 september Organisatiestrategie, inrichting van de ondersteunende organisatie, een kijkje in de keuken. O Ja, stuur mij informatie over het symposium van 6 oktober Vastgoedbeleid, vastgoed inzetten als strategisch instrument. O Ik ben geïnteresseerd in de Quickscan goed huisvaderschap, neem contact met mij op. O Ik ben geïnteresseerd in de Organisatiescan (Efficiency Monitor), neem contact met mij op. O Neem contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. De evaluatie van de WGA leidt niet tot de conclusie dat er uit het oogpunt van preventie een verschil is in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting bij werknemers tussen publieke en privaat verzekerde werkgevers. Wetenwaarjeaantoebent.nl, 2010 Eigen risicodrager WGA, kans? Al jaren praat de politiek erover, de privatisering van de huidige arbeidsgeschiktheidregeling de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), maar vooralsnog is men er niet uit. Ook het huidige kabinet heeft geen duidelijk standpunt in genomen in het coalitieakkoord. Hierdoor hebben schoolbesturen voorlopig nog zelf de vrijheid om de keuze te maken zich privaat te verzekeren. Dit is goed nieuws voor schoolbesturen, tussen alle geluiden van bezuinigingen door. Voor veel schoolbesturen geldt dat op dit punt kansen liggen om de uitgaven sterk te reduceren. Zonder dat dit ten koste gaat van het primair proces of kwaliteit van de dekkingsgraad van de verzekering. Wat is WGA? Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun eigen preventiebeleid ten aanzien van het ziekteverzuim. Nog altijd kunnen schoolbesturen de kosten van het ziekteverzuim declareren bij het Vervangingsfonds, ook al zijn hier grenzen aan verbonden. Het Vervangingsfonds ondersteunt tot en met het eerste spoor van de wet poortwachter dat wil zeggen re-integratie in de eigen organisatie. Het schoolbestuur heeft echter ook een verplichting om haar medewerkers te begeleiden bij de re-integratie in een nieuwe werkomgeving, het zogenaamde tweede spoor. Deze kosten worden in de meeste gevallen gedragen door het UWV, waaraan het schoolbestuur via inhouding op het loon een premie betaalt. In plaats van het betalen

8 Anculus b.v. Antwoordnummer VB Eindhoven praktijk Waarom aan de slag met reprobeleid? Berichten over bezuinigen beheersen de laatste tijd het nieuws. Ook het onderwijs ontkomt hier niet aan. Er vallen harde klappen. Zaak voor schoolbesturen om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering. Waar kan nog bezuinigd worden en hoe zorgen we ervoor dat deze bezuinigingen het primaire proces zo min mogelijk raken? Zo n kostenpost die verder afstaat van het onderwijs is reproductie. Uit de Anculus organisatiescan blijkt dat schoolbesturen gemiddeld per leerling per jaar hieraan 31,67 euro uitgeven. Dit loopt al snel in de papieren. Naast een besparing is ook duurzaamheid een reden om aan de slag te gaan met dit onderwerp. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid terugdringen van verbruik. In het reprobeleid staan maatregelen ter bevordering van gedragsverandering, waarbij gebruikers zich meer bewust worden van verbruik en uitgaven. Op scholen komen we regelmatig een wildgroei van netwerk- en lokale printers tegen. Vaak spelen hierbij gemak en loopafstanden een belangrijke rol, maar is het noodzakelijk? Van belang is na te gaan waar afdrukapparatuur binnen de school echt wenselijk is vanuit efficiency en noodzaak. In het reprobeleid worden alle wensen en behoeften vastgelegd qua functionaliteit en processen. Hoeveelheid, wel of geen kleurgebruik, dubbelzijdig printen, gebruik van pincode voor vertrouwelijke documenten, enzovoorts. De juiste invulling van het beleid en vervolgens aanbesteden levert een aanzienlijke besparing op. Gemiddeld realiseerde Anculus met de aanbesteding van repro in 2010 een besparing van bijna 6,44 euro per leerling per jaar. Reken maar uit! Voorkom in het contract een minimaal inkoopvolume, zeker met het oog op dalende leerlingaantallen. En zorg voor mogelijkheden om het verbruik eenvoudig te managen. Ondervang ook bijkomende taken als facturatie, reparatie en het vervangen van cartridges. Het vervangen van de losse printers door één of twee multifunctionals per school loont. De multifunctional wordt afgestemd op specifieke behoeften en leveranciers hanteren scherpe prijzen. De multifunctional biedt, naast een pakket aan functionaliteiten, de mogelijkheid om managementinformatie te verkrijgen door het aflezen van het aantal tellertikken, desgewenst per gebruiker. Interessant is dat een tellertik bij een gewone printer gemiddeld 3 keer duurder is dan bij een multifunctional. Een stand-by functie verlaagt het energieverbruik en voor afdrukken in kleur kan een autorisatie toegepast worden waardoor ook weer aan het milieu gedacht wordt. Aan de slag met reprobeleid is daarom geen overbodige luxe. Bedrijfsnieuws Maart 2011 Anculus b.v. Postbus AV Eindhoven Telefoon Fax Anculus ondersteunt organisaties in het onderwijs en de kinderopvang bij hun facilitaire- en vastgoedvraagstukken. Anculus ontwikkelde een Quickscan goed huisvaderschap. Met deze scan krijgt u inzichtelijk of uw schoolgebouw voldoet aan de geldende wetgeving en hoe uw gebouw scoort op de thema s veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Interesse? Bel of mail ons gerust via of vul de antwoordkaart in. Met de Anculus Organisatiescan (Efficiency Monitor) krijgen bovenschoolse managers in het primair onderwijs zicht op overhead. De organisatiescan spreekt zich, per school en totale bestuur, uit over kosten en onderwijsondersteunend personeel. Volledig vertrouwelijk! Bel of mail ons gerust via of vul de antwoordkaart in. Maak met de antwoordkaart ook uw interesse kenbaar voor onze symposia! 15 september 2011 Inrichting van de ondersteunende organisatie, een kijkje in de keuken. 6 oktober 2011 Vastgoedbeleid, vastgoed inzetten als strategisch instrument. Kijk op onze website voor meer informatie of vul de antwoordkaart in. Hoewel bij deze uitgave van Ancus de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Anculus b.v. geen enkele aansprakelijkheid.

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Duurzame scholen, een goede prestatie Bijlage(n) : 1. Notitie 'Duurzame scholen,

Nadere informatie

Naar een gezonde school? Naar een gezonde school?

Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Gert Harm ten Bolscher DWA installatie- en energieadvies Binnenmilieu en gezondheid (1) Binnenmilieu en gezondheid (2) Steeds meer mensen met luchtwegklachten

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort.

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 12 duurzaamheidstips voor monumenten Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 1 12 duurzaamheidstips voor monumenten Woont u in een monument of ander karakteristiek

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. 14 november Geachte fractie,

Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. 14 november Geachte fractie, Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot 12 podium mei 2012 Van zandbakkenzand tot afvalverwijdering: het kan goedkoper Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken Nog niet eens zo lang geleden, als de schriften bijna op waren, belde de

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Duurzaam Gebouwbeheer

Duurzaam Gebouwbeheer 2-daagse cursus Duurzaam Gebouwbeheer Gemeenten hebben verschillende gebouwen in beheer, zoals gemeentehuizen, kantoren en brandweerkazernes. Ook zijn er gebouwen eigendom van de gemeente, maar worden

Nadere informatie

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Voordat de zomerperiode écht van start gaat, sturen we u graag nog even een geheugensteuntje. We hebben namelijk nog niet van alle ondernemers

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Themadag Energie op school

Themadag Energie op school De hele school doet mee aan Energie op school. De focus ligt op besparing door gedragsverandering. Leerlingen bedenken hoe je met zijn allen het energieverbruik kunt terugbrengen en ze ontwikkelen een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 673 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje Aangenaam duurzaam Informatieboekje Handige informatie Uw woning is aangesloten op Warmtenet Hengelo. Warmtenet Hengelo zorgt ervoor dat u het in huis aangenaam warm hebt en dat u warm water uit de kraan

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Nearly ZERO- energy Sports Facilities

Nearly ZERO- energy Sports Facilities Nearly ZEROenergy Sports Facilities 1 N0e-Sports De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om het energieverbruik in de stad te reduceren. In de Klimaatverordening gemeente Eindhoven 2016 is vastgelegd dat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel W2N advies bureau in Drachten Freerk Wiersum Inhoud Deel1 Deel2 - Trias energetica - Verbruik/kosten - Constructie/installatie - Monitoring

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Themakatern duurzaamheid

Themakatern duurzaamheid ziekteverzuim cijfer totaal investering totaal energie totaal onderhoud ziekteverzuim docenten (klasse B1) (klasse B2) (klasse B2' ) vloerverwarming + 6% 5% 5% 5% 4% -- - +/- + ++ 6,5 8 Themakatern duurzaamheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Actief bezig met de I-CE!

Actief bezig met de I-CE! Actief bezig met de I-CE! Speciaal voor dorpshuizen heeft inrg een aantal leuke tips en weetjes over energiebesparing verzameld! In deze mail geeft inrg een aantal tips en weetjes over de I-CE die onlangs

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Workshop 1 EBA en schouwcriteria Milicon, Milieu consultancy, Mat Schatorje

Workshop 1 EBA en schouwcriteria Milicon, Milieu consultancy, Mat Schatorje Workshop 1 EBA en schouwcriteria Milicon, Milieu consultancy, Mat Schatorje Bouwadviesburo van Niekerk, Emile Niekerk Gespreksleider: Steven van der Lelie (GGD Gelre- Ijssel) inhoudsopgave Inleiding Voorbeeld

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Voor u ligt het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dit Programma van Eisen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

De leeromgeving op school is het allerbelangrijkste voor het welzijn van de leerlingen en hun leercapaciteiten.

De leeromgeving op school is het allerbelangrijkste voor het welzijn van de leerlingen en hun leercapaciteiten. Relighted.nl Het belang van de leeromgeving De leeromgeving op school is het allerbelangrijkste voor het welzijn van de leerlingen en hun leercapaciteiten. Sommige kinderen vinden leren gemakkelijk, andere

Nadere informatie

Naar inkoopbeleid in het primair onderwijs

Naar inkoopbeleid in het primair onderwijs Naar inkoopbeleid in het primair onderwijs Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word.

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word. De snelle bespaartips doen precies wat ze zeggen; ze laten je snel en simpel energie besparen! Ze zijn ingedeeld in categorieën, zodat je per onderdeel kunt zien waar je nog kunt besparen. Wassen en drogen

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel Als specialist werken wij samen met u als Installateur. Een logische combinatie. warmtepompen computerruimtekoeling Koeltechnisch handelen Vacumeren Luchtbehandeling DRUKPBEPROEVING vullen met koudemiddel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs 20 TIPS VOOR EEN ENERGIEVRIENDELIJKE SCHOOL

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs 20 TIPS VOOR EEN ENERGIEVRIENDELIJKE SCHOOL Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs 20 TIPS VOOR EEN ENERGIEVRIENDELIJKE SCHOOL 20 TIPS VOOR EEN ENERGIEVRIENDELIJKE SCHOOL 20 TIPS 1. METEN IS WETEN 2. MAAK VAN ENERGIEBEWUSTZIJN

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor opleidingsgebouwen Doe de slim licht scan! Toelichting bij de slim licht scan voor onderwijsgebouwen De Slim Licht Scan is een instrument waarmee

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Algemeen Inkoopbeleid

Algemeen Inkoopbeleid Nummer 2.0 Versie 1 Datum 24-09-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar EL Evaluatiemoment September 2015 Algemeen Inkoopbeleid Inkoopbeleid stichting Best Onderwijs, versie 2.0 Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Structureel resultaat. Eenvoudige integratie. Helder inzicht. Onze klanten

Structureel resultaat. Eenvoudige integratie. Helder inzicht. Onze klanten Structureel resultaat Met INSIGHTNOW wordt de kwaliteit van het binnenmilieu op hoog niveau gehandhaafd tegen een fractie van de kosten van infrastructurele maatregelen en verbeteringen. Het inzicht in

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

WGA Uitstapverzekering. Voor Eigenrisicodragers WGA

WGA Uitstapverzekering. Voor Eigenrisicodragers WGA WGA Uitstapverzekering Voor Eigrisicodragers voor de WGA Uw WGA Uitstapverzekering van Avéro Stel, e van uw s is al 2 jaar ziek. En daardoor kan die niet of minder werk. U krijgt dan te mak met de Wet

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Gemeente Houten. Onderhoud gemeentelijke accommodaties

Gemeente Houten. Onderhoud gemeentelijke accommodaties Gemeente Houten Onderhoud gemeentelijke accommodaties rapport: 120017-1 datum: maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Vastgoedbeheer 3 Onderhoud uitbesteden? 4 Advies 1 Inleiding 1.1 Aanleiding van de

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor kantoren Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor kantoren De Slim Licht Scan is een instrument waarmee u de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder

Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Goed voor de energierekening en het comfort in huis en op kantoor,

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers In deze brochure leest u welke ondersteuning u krijgt bij WGA en Ziektewet eigenrisicodragen. Ook leest u wat de

Nadere informatie

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie