Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Lorum Ipsum nog in te vullen 6. Lorum Ipsum nog in te vullen 8. Lorum Ipsum nog in te vullen 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Lorum Ipsum nog in te vullen 6. Lorum Ipsum nog in te vullen 8. Lorum Ipsum nog in te vullen 10"

Transcriptie

1 Jaar overzicht 2010

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Lorum Ipsum nog in te vullen 6 Lorum Ipsum nog in te vullen 8 Lorum Ipsum nog in te vullen 10

3 3 Voorwoord De overgang van december naar januari is bij uitstek een moment van terugblik. Een evaluatie van het jaar, waarbij wordt teruggekeken naar alle activiteiten. Het feit is dat er dit jaar veel werk is verzet vanuit het secretariaat van de KNS. Dat onderstrepen wij met veel plezier door dit jaaroverzicht. Collectieve belangenbehartiging, voor de gehele branche, maar ook individuele dienstverlening op maat zijn voor ons dagelijkse kost. Eigenlijk is het niet meer dan logisch dat wij dit ook met u, als gewaardeerd KNS-lid, delen. Zo ziet u wat uw lidmaatschap waard is. Het zichtbaar maken van de KNS is een belangrijk keerpunt in het jaar Zichtbaar voor de leden, maar ook zichtbaar voor consumenten, externe organisatie en zelfs potentiële werknemers. Dat is een van de koerswijzigingen die het afgelopen jaar is ingezet. Een koerswijziging, die nog niet op een eindpunt is beland, want de KNS is absoluut volop in beweging. De KNS kan op basis van de gerealiseerde doelstellingen echter met een gerust gevoel naar 2011 kijken. Er staat veel te gebeuren, maar dat is een positieve wending. Vooralsnog bieden wij u een terugblik, leest u met ons mee? Ad Bergwerff Voorzitter Peter Hoogenboom Algemeen Directeur

4 4 Een terugblik op de KNS organisatie De interne organisatie van de KNS is veranderd in Eind 2009 nam directeur Mirjam van Dootingh afscheid van de KNS. In maart 2010 werd Peter Hoogenboom benoemd als algemeen directeur. Samen met Wim van den Brink vormt hij de directie van de KNS. Als brancheorganisatie heeft de KNS een missie en een visie die de richting van de organisatie bepaalt. Deze staat op de website en in de KNS-brochure. Als brancheorganisatie voor de slagers heeft de KNS een complex speelveld. Zo zijn er verschillende spelers (banken, belangen-, branche- en consumentenorganisaties bijvoorbeeld), die zich buigen over diverse onderwerpen (variërend van arbeidsmarkt tot branche-informatie, cao, scholing en subsidies), waarbij het aan de KNS is om hierin te adviseren, belangen te behartigen, te beïnvloeden etc. Bestuur KNS

5 5 In de huidige situatie is de KNS vooral bekend bij haar leden. Consumenten, maatschappelijke en politieke organisaties en overheden zien de KNS niet als een belangrijke speler in de markt. Daarnaast is het niet duidelijk waar de KNS voor staat en wat de kernwaarden van de organisatie zijn. Het doel is dat de KNS een herkenbare, maatschappelijk verantwoorde organisatie van betekenis wordt. Bepaling van kernwaarden helpt hierbij. Een nieuwe positionering heeft zijn positieve weerslag op de gehele branche. Maatschappelijke kernwaarden De KNS kernwaarden zijn vastgesteld op vijf pijlers: Mens en Gezondheid: De KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte aan gezonde voeding en in de wens om een bewuste voedingskeuze te kunnen maken. De KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedingsmiddelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument. Mens en Dierenwelzijn: De KNS zet zich in voor dieren welzijn door er zorg voor te dragen dat dieren in de voedselketen in alle fase van hun leven op respectvolle en correcte wijze worden behandeld. Mens en Milieu: De KNS wil een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en zet zich daarom in voor een verduurzaming van de gehele voedselketen. Verantwoord ondernemen: De KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijk betekenis en een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verricht al haar handelen daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goed werkgeverschap: De KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen.

6 6 Met deze kernwaarden in ogenschouw kan de KNS haar verschillende rollen invullen namelijk haar rol voor de gehele branche, voor de ondernemer en voor de werkgever. Introductie van adviescommissies Na de zomer werd een aantal commissies samengesteld voor de beleidsterreinen PR & Communicatie, Ondernemerszaken, Vlees en Vaktechniek en Sociale Zaken en Onderwijs. In totaal werden ruim 30 slagersondernemers gevraagd zitting te nemen in deze commissie om mee te praten over de beleidslijnen van de verschillende disciplines en het KNS-bestuur hierover te adviseren. Elke commissie is in 2010 minimaal een keer bijeengeweest. De reacties over deelname aan deze commissies zijn positief. Co ll e ct i e v e belangenbehartiging Collectieve belangenbehartiging via vertegenwoordigen Een belangrijk deel van de collectieve belangenbehartiging gebeurt via de vertegenwoordiging in de diverse besturen en diverse bedrijfstakfondsen. Voorbeelden hiervan zijn het pensioenfonds BPS, vutfonds Stivus, het vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf (VOS), opleidingsfonds Sovvb en de Stichting SASZP (verzuim- en WIAverzekeringen). Vanuit deze fondsen worden verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd, in samenwerking met FNV en CNV.Daarnaast is er een intensieve samenwerking met SVO, MKB Nederland, Nationale Winkelraad, HBA en HBD om zo voor de gehele branche verbeteringen te realiseren.

7 7 Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf voldoet aan de dekkingsgraad Stichting de Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf hoort niet bij de pensioenfondsen die moeten korten op pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad over 2010 is ruim boven de gestelde ondergrens van 105%.De KNS heeft van werkgeverszijde zitting in het Slagerspensioenfonds. Wim van den Brink, huidig voorzitter, zegt: Het Slagerspensioenfonds heeft door haar minder risicovolle beleggingsbeleid de economische crises van de afgelopen jaren doorstaan. Slagers in een goede positie op de arbeidsmarkt De slagersbranche is op de arbeidsmarkt in concurrentie met andere sectoren. Daarom is het ontwikkelen van beleid van belang om ook op lange termijn voldoende in- en doorstroom te realiseren. Een middel is inzicht te krijgen in het gedrag en opvattingen van toetreders en (potentiële) instromers over hun beeld van de branche en ook de functies/-beroepen. Doel is om de slagersbranche te helpen bij het (door)ontwikkelen van bijvoorbeeld het communicatie-, opleidingsen arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo kan een voorsprong worden gecreëerd ten opzichte van andere sectoren. Voor het verkrijgen van deze informatie is een onderzoek gedaan door financiering vanuit de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS). Begin 2011 verschijnt het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek. Vervolgens kan de KNS aan de slag om zo de oplossingen te formuleren. Cao voor het slagersbedrijf tot 1 april 2011 In oktober 2009 is overeenkomst bereikt over de cao voor het slagersbedrijf. Deze cao is van kracht tot Gedurende 2010 is de nieuwe cao-tekst samengesteld en gepubliceerd op de website van de KNS, Daarnaast is er een nieuw voorlichtingsboekje over de arbeidsvoorwaarden gedrukt en aan de KNS-leden verzonden als bijlage bij het vakblad De Slager.

8 8 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

9 9 Leeftijdbewust personeelsbeleid De KNS heeft in samenspraak met cao-partners CNV en FNV afgesproken leeftijdsbewust personeelsbeleid te gaan ontwikkelen om zo in te spelen op kwaliteiten en behoeften van medewerkers in verschillende levensfasen. Het speerpunt is vitaliteit en gezondheid te ondersteunen, nu en in de toekomst, zeker gezien de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd. Doel is om duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector van begin tot einde loopbaan te realiseren. In samenwerking met Expertisecentrum LEEFtijd is een onderzoek in gang gezet waarbij een aantal KNS-leden betrokken is. Daarnaast wordt de komende jaren een plan van aanpak gerealiseerd om dit beleid te introduceren in de branche. Branche-RIE geactualiseerd In 2006 heeft een Riscio Inventarisatie en Evaluatie (RIE) binnen de slagersbranche plaatsgevonden. Hierin worden bedrijfsrisico s voor de gehele branche in kaart gebracht. In het cao-overleg is met de bondgenoten FNV en CNV afgesproken deze inventarisatie te vernieuwen. Dit jaar is deze RIE compleet geactualiseerd. Nieuw in deze RIE is dat er bij de risico s ook oplossingen worden aangedragen. Een prima hulpmiddel dus dankzij financiering vanuit de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS). Deze update wordt binnenkort digitaal beschikbaar gesteld aan werkgevers. Behoud vakmanschap Het leeft enorm binnen de branche dat het vakmanschap binnen de slagersbranche behouden dient te worden. Door bezuinigingen op onderwijs en specifiek over de bezuinigingen op kenniscentra bestaat het gevaar dat het onderwijs veralgemeniseert. Hiermee krijgt het vakmanschap minder aandacht binnen de opleidingen. Dit

10 10 heeft tot gevolg dat er een tekort ontstaat aan goedgeschoolde vakmensen. De KNS heeft daarom een verklaring ondertekend waarin wordt onderstreept dat het essentieel is dat vakmanschap een belangrijk onderdeel van het aanbod van SVO blijft. Daarnaast wordt vanuit MKB Nederland een manifest, ondermeer ondertekend door de KNS, door Loek Hermans aan de nieuwe minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart overhandigd om het behoud van vakopleidingen te bewerkstellingen. Subsidies voor scholing ondernemers Voor werknemers bestaat al jaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor opleidingen. Nieuw in 2010 was het aanvragen van subsidie voor scholing van ondernemers bij bijvoorbeeld de opleiding traiteur, of de leergang succesvol ondernemen. SAS ZorgPortaal (SAS ZP) De stichting heeft ten doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het slagersbedrijf, het aanbieden van (collectieve) verzekeringen op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het aanbieden van diensten in het kader van zorg, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Een van de voordelen van het KNS-lidmaatschap is kosten besparen door collectiviteit. Zo is er kostenbesparende deelname aan SAS ZorgPortaal (herverzekering van ziekterisico s, collectieve zorgverzekering, branche-rie, re-integratie tweede spoor, WIA verzekeringen. KNS in strijd tegen vleestax Al sinds eind 2009 maakt een aantal politieke partijen plannen bekend om een vleestax in te voeren. De KNS is verbolgen over de mogelijke wijziging van het btw-tarief van 6% naar 19% en reageerde via de media op deze plannen. Ad Bergwerff, voorzitter van de KNS zei: Vlees, en ook vis, wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het Nederlandse uitgebalanceerde voedingspatroon. Het is daarmee een primaire behoefte en behoort daarmee absoluut thuis in het

11 11 btw-tarief van 6%. De stelling dat vlees vanwege CO2 uitstoot thuishoort in het hoge btw-tarief is ridicuul. Het verhogen van deze belasting brengt ons inziens totaal geen positieve bijdrage aan de zogenaamde groene insteek. Als organisatie zijn wij ons bewust van de gevolgen voor het milieu. Wij zijn druk bezig met het project De Duurzame Slager om bewustwording in duurzaamheid en groen te realiseren. Dat levert pas een bijdrage! Een bewuste eter haalt vlees bij de slager. Peter Hoogenboom zei: De zelfstandige slagerondernemer, een ambachtsman bij uitstek, en zelfs de hele slagersbranche is bij een verhoging van het btw-tarief echt in gevaar. Convenant duurzaamheid Een groter aanbod van diervriendelijk geproduceerd vlees en eieren in de schappen van de supermarkten, in bedrijfsrestaurants en speciaalzaken. Dat is het doel van het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten dat is gesloten, in samenwerking met het ministerie van LNV. De KNS is één van die partijen die streven naar een omzetgroei van duurzame producten van 15% per jaar. Overige convenantpartijen zijn Ministerie van LNV, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei) en de Dierenbescherming. De KNS is vertegenwoordigd in zowel de stuurgroep als in verschillende werkgroepen om invulling aan het convenant te geven. Lobby wet- en regelgeving Een van de onderdelen van collectieve belangen behartiging van de KNS heeft betrekking op wet- en regelgeving op het gebied van voeding en milieu.

12 12 Duurzame slager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een trend waarbij geldt dat alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement (profit) nastreven maar ook dat kansen worden benut voor een beter milieu (planet) en meer welzijn van medewerkers en de maatschappij (people). De slagersbranche kan niet achterblijven met MVO. De KNS heeft daarom een praktisch instrument ontwikkeld om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid concreet, meetbaar en controleerbaar te maken: de Barometer Duurzame Slager. Duurzaamheidscriteria worden opgesteld met medewerking en inbreng van verschillende partijen zoals Stichting Milieukeur. Binnen de Barometer Duurzame Slager worden de criteria op drie niveaus gedefinieerd. Deze criteria zijn onderverdeeld in twee hoofdthema s: duurzaam inkopen en duurzame bedrijfsvoering. Afhankelijk van het inkooppercentage duurzaam vlees en het aantal punten dat wordt behaald op bedrijfsvoering, wordt de slager gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. Zo kan de slager via de controles door een onafhankelijke partij aantonen dat hij aan de criteria voldoet voor duurzame bedrijfsvoering en een inkoop van duurzaam vlees. Hygiënecode voor het Slagersbedrijf De KNS heeft de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf opgesteld die eind van het jaar 2010 beschikbaar is voor alle Nederlandse slagers. Hiermee geldt dat er één eenduidige hygiënecode is voor alle slagers. De hygiënecode bestaat uit een aantal maatregelen, die slagers helpt te voldoen aan de wettelijke voorschriften voor hygiëne en voedselveiligheid. De inhoud is vastgelegd in een handzame map die gratis aan KNS-leden ter beschikking wordt gesteld. Niet-leden dienen deze map tegen betaling bestellen bij de KNS. Daarnaast is er voor leden een digitale versie beschikbaar via de KNS-site.

13 13 Ter bevordering van de implementatie van de nieuwe code is een e-learning module ontwikkeld om de verschillen van de code beter inzichtelijk en toepasbaar te maken. Ingrediëntendatabase De KNS werkt aan een digitaal programma voor ingrediënteninformatie en etikettering voor de slagerijsector. In samenwerking met Syntens, wordt de informatie-uitwisseling over de samenstelling van gronden hulpstoffen gestroomlijnd. De slager wordt hierdoor in staat gesteld warenwettelijk een juist etiket of productspecificatie voor slagersproducten samen te stellen. De databank voorkomt dat producenten van grondstoffen hun gegevens op meerdere plaatsen moeten invoeren en dat slagers meerdere bronnen dienen te raadplegen voor de juiste informatie. Met de invoering van deze database wordt een grote efficiëntie gerealiseerd. Naar verwachting wordt deze database in 2011 in gebruik genomen. Online Hygiënecode Vakwedstrijden Gedurende2010heefteenaantalvakwedstrijdenplaatsgevonden waarbij de KNS initiator dan wel mede-organisator was. Vakwedstrijden onderstrepen het vakmanschap van deelnemende slagers. De KNS juicht deelname aan vakwedstrijden ook toe. IYBC Jaarlijks vindt de International Young Butchers Competion (IYBC) plaats. In samenwerking met SVO heeft de KNS de Nederlandse deelnemers uitgebreid voorbereid op de wedstrijd die plaats vond op 7 en 8 mei De Nederlandse deelnemers hebben tijdens deze wedstrijd belangrijke prijzen gewonnen waaronder de eerste prijs voor het onderdeel uitbenen, verdelen, vliezen en sorteren. Na Frankrijk en Duitsland, die respectievelijk de eerste en tweede prijs wonnen in de totale wedstrijd, veroverde Nederland de derde plaats in het totaal klassement.de teamleden zijn beiden deelnemers aan een SVO-opleiding. Perry van den Berg volgt de opleiding voor IYBC deelnemers

14 14 Winnaars lekkerste gehakt variant LekkersteBalGehakt/ LekkersteGehaktvariant2010 InseptembervonddevakwedstrijdomdeLekkersteBalGehakten delekkerstegehaktvariantplaats.dejurybestondditjaaruithuub Oudshoorn (chef-kok), Jan van der Hek (oud slager en oud winnaar vandezevakwedstrijd)enroelofende(winnaarlbg2009).veel regionale en landelijke media besteedde aandacht aan de Lekkerste BalGehakt,waaronderNOSheadlinesendeMadiwodovrijdagshow van Paul de Leeuw.

15 15 winkelslager en werkt bij Slagerij Zwaard in De Lier. Wiebe Houwers leert ook voor winkelslager en werkt bij Keurslagerij Hubers in Lichtenvoorde. Tijdens de KNS-relatiedag zijn de deelnemers in het zonnetje gezet ten ogenschouw van alle aanwezigen. Spare Rib Trophy 2010 In mei 2010 gingen de voorrondes van de Spare Ribs Trophy 2010 van start. Ruim 80 inzendingen zijn geteld bij de eerste ronde. De kwaliteit verbeterde sterk bij de tweede ronde. Uiteindelijk waren er tien finalisten die bij het KNS Inspiratiecongres 2010 bij Figi in Zeist op het podium stonden voor een spannende prijsuitreiking. Keurslager Schutjes uit Son won de Trophy met het hoogste aantal punten op de voet gevolgd door Slagerij Zumbrink uit Cothen. De derdeprijsgingnaarslagerijr.aarnoutseuitgennep. Nationaal schoolontbijt 2010 In de eerste helft van 2010 is een campagne opgezet door de afdeling PR & Communicatie om vleeswaren onderdeel te laten zijn van het ontbijtpakket dat deelnemende basisscholen ontvangen. Het Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland op initiatief van het Voorlichtingsbureau Brood. Een flink aantal enthousiaste slagersondernemers, ruim 200, hebben zich aangemeld voor deelname. Helaas was dit aantal deelnemers niet genoeg. Om als slagers mee te kunnen doen aan deze belangrijke actie, was de voorwaarde een landelijke dekking met hetzelfde product. Helaas is het dus niet gelukt om het benodigde aantal deelnemers bij elkaar te krijgen. Om deze reden heeft de KNS zich moeten terugtrekken als partner van het Nationaal Schoolontbijt Helaas geen vleeswaren dus in dit ontbijt. Week van de vleeswaren De actie Week van de Vleeswaren is een imagocampagne om vleeswaren in een positief daglicht te plaatsen bij de consumenten

16 16 en om potentiële werknemers te interesseren voor een carrière in vlees. De campagneweek, van 13 tot en met 19 september, was een initiatief van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Het thema was Vleeswaren, een wereld aan variatie. De slagers die deelnamen ontvingen prikkertjes en buttons voor deze themaweek. Daarnaast riep de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie de leden op om hun beste recept met vleeswaren toe te sturen. Ook zijn er in de verschillende KNS-media tips gegeven om de actie optimaal in te vullen. Activiteiten Sovvb Sovvb staat voor Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en vleesverwerkende bedrijven en is o.a. verantwoordelijk voor: Wervingvannieuwemedewerkersvoorhetambachtelijk slagersbedrijf; Verstrekkenvaninformatieoverdediverseberoeps-en opleidingsmogelijkheden; Subsidiesvoorbijscholingvanmedewerkersinhetslagersbedrijf; Promotiemateriaalvoorhetambachtelijkslagersbedrijf. Het secretariaat wordt gevoerd door de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie. Sovvb heeft in 2010 een flink aantal activiteiten en middelen gerealiseerd om bovenstaande doelen te bereiken. Toolkit Lekker op bezoek bij de slager Door het organiseren van activiteiten met kinderen vergroten slagers de belangstelling voor het slagersvak. Positieve promotie verhoogt het imago van het slagersberoep. Daarom is de toolkit Lekker op bezoek bij de slager ontwikkeld. Met behulp van de toolkit is het gemakkelijk een verjaardagsfeestje of klassenbezoek voor te bereiden. Denk hierbij aan een rondleiding door het bedrijf, een herkenningstafel, maar ook het maken van een lekkere hamburger. Inmiddels zijn er al meer dan 100 toolkits verspreid.

17 17 Meat your future en SlagersLeven als opvolger Perspectief Meat your future is de nieuwe naam voor een magazine voor jongeren om hen te enthousiasmeren en voor te lichten over het slagersvak, het toekomstperspectief en de opleidingen. Voorheen heette dit blad Perspectief en was bestemd voor twee doelgroepen: jongeren die nog niet in de branche werkzaam zijn en medewerkers slagersbedrijf. Sovvb bracht dit vernieuwde blad april jl. uit in de vorm van een minimagazine. SlagersLeven heeft in september het licht gezien, als opvolger van het blad Perspectief, bestemd voor medewerkers in de slagerij: productie- en winkelmedewerkers, traiteurs en slagers. Het blad is bedoeld om medewerkers te inspireren. Skills Masters Skills Masters is een beurs voor jongeren om zich te oriënteren op studie en beroepen. Sovvb was ter promotie van het ambachtelijke slagersvak in maart 2010 weer present op deze beurs. Er waren interactieve workshops. Op een tv-scherm werden continu filmpjes vertoond. Lespakket Lekker Werk in een nieuw jasje Voor de bovenbouw van het basisonderwijs (groepen 6, 7 en 8) is het lespakket Lekker Werk, over het werk van de slager, in een nieuw jasje gestoken. Een nieuwe vormgeving maar ook aandacht voor actuele onderwerpen zoals halal, scharrel- en biologisch vlees, hygiëne en voedselveiligheid. Ook komen 4 medewerkers uit de slagerij aan het woord over hun werk. Stand Skills Masters Het lespakket bevat een docentenhandleiding, 30 leerlingenkranten en werkbladen. Voor docenten is het pakket kosteloos te bestellen door een te sturen naar

18 18 Coolskool In september 2010 is Coolskool voor het vierde jaar langs geweest bij 40 VMBO-scholen in heel Nederland. Coolskool is een succesvol evenement dat bestaat uit een programma van twee uur entertainment met een presentator, twee dj s aangevuld met lokale en nationale artiesten en ten slotte een disco. Doel was om jongeren te laten zien dat de slagerij een leuke werkplek is en anders is dan jongeren wellicht denken. Lees verder bij T-Bone

19 19 Week van het ambacht In april organiseerde het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) voor de vierde keer de Week van het Ambacht. In deze week staat de ambachtseconomie centraal en is er veel aandacht voor onderwijs, imago, ondernemerschap en vakmanschap. De ambachtelijke bakkerij-, slagers- en versbranche hebben gezamenlijk meegedaan aan dit evenement om het ambachtelijke vak onder scholieren, werkzoekenden en andere belangstellenden te promoten. In de verschillende steden zijn de diverse versberoepen door demonstraties onder de aandacht van het publiek gebracht. Het verscluster is aan het einde van de week uitgeroepen tot het cluster met de meeste synergie. Week van het ambacht SlagerzKidz Speciaal voor kinderen op de basisschool is in mei een speciale site gelanceerd: slagerzkidz.nl. Doel van deze site is op ludieke wijze voorlichting te geven aan de basisschooljeugd over de slagerijbranche. Op de site kunnen de kinderen terecht voor informatie over de slagerij om een werkstuk of spreekbeurt te maken, maar ook voor lekkere recepten. Daarnaast zijn er filmpjes te bekijken over de verschillende beroepen in de branche. Naast deze informatie kunnen kinderen een grappige e-card naar vriendjes of vriendinnetjes sturen of een eigen fotostrip maken. Spelenderwijs wordt de kennis bij deze doelgroep over het slagersvak en branche groter. Deze beeldvorming neemt onduidelijkheden weg over zowel het vak als de branche en helpt bij het creëren van een positief imago van de branche. Om de website onder de aandacht te brengen is een folderdisplay ontwikkeld voor in de winkel. T-Bone Om jongeren te bereiken, is op internet via diverse websites zoals Hyves, Facebook, YouTube en die van Coolskool en de KNS, een luchtig

20 20 filmpje te vinden over Teun Bot alias T-Bone. Deze jonge slager laat zien dat de slagerij hip is en leuk om in te werken! Teun Bot wordt gespeeld door de acteur Nabil Ayad, bekend van verschillende tvprogramma s. De clip is opgenomen in de slagerij van Rien Bezooijen in Rotterdam. Het filmpje is beschikbaar voor elke slager om bijvoorbeeld op de website te plaatsen. Zie voor meer informatie: Slagers.nl in het nieuw De website slagers.nl is in een nieuw jasje gestoken: nieuwe vormgeving en andere opzet van de website. Op de homepage kiest de bezoeker tot welke groep hij/zij behoort namelijk kinderen, jongeren, ouders, decaan of slagerondernemer. Na deze keuze, komt de bezoeker op de website met informatie afgestemd op zijn / haar behoefte naar informatie. De website bevat informatie over de opleidingen, werken in de slagerij inclusief vacatures, recepten en diverse filmpjes. Informatievoorziening KNS website is de algemene, informatieve website van de KNS met informatie over de KNS-organisatie, de dienstverlening van de KNS maar ook actuele informatie over ondernemers- en branchezaken. Via Mijn KNS kunnen leden gebruik maken van de digitale communicatiewinkel Slagersplein. De website wordt onderhouden door de afdeling PR & Communicatie. Minimaal wekelijks worden hier nieuwsberichten geplaatst om de actualiteit te waarborgen. In 2010 is een aantal aanpassingen gedaan om de site nog gebruiksvriendelijker te maken.

21 21 Website secties Sindsbegin2010heeftelkesectie(VGS,MXL,PPas,MVSenPJS) een eigen site. Een site waar sectieleden informatie kunnen vinden die speciaal voor hen van belang is. Nieuwsberichten, de agenda voor activiteiten, verslagen van reizen en bijeenkomsten, contactgegevens van alle leden zijn onderwerpen op deze sites. De sites zijn alleen toegankelijk voor de leden van de desbetreffende secties. Deze deelsites zijn een goede aanvulling op de reguliere informatieverstrekking vanuit de KNS. De Slager Het vakblad De Slager heeft bij de vierde editie, in april 2010, een hele nieuwe look & feel gekregen in een samenwerking met reclamebureau Muntz. Helder, leesbaar en gelukkig nog even interessant, dat zijn de reacties van de lezers. Met name de reportage, waarbij collegaslagers in beeld worden gebracht, is een populaire rubriek. Er zijn in totaal 11 edities verschenen in De Slager wordt geproduceerd op papier met het FSC keurmerk. De KNS stelt hiermee een voorbeeld voor het praktisch invullen van duurzaam ondernemen. KNS digitale nieuwsbrief Duurzaam communiceren via de . In 2010 verscheen de digitale KNS-nieuwsbrief elke vrijdag met de laatste actualiteiten en nieuwtjes. Ook is er een aantal tussentijdse nieuwsbrieven verschenen met breaking news. Inmiddels ontvangen bijna alle leden deze nieuwsbrief. Pinkrant Er verandert enorm veel in het betalingsverkeer, pinnen wordt een steeds belangrijker betaalmiddel voor ondernemers. Daarnaast is EMV, het nieuwe pinnen, essentieel om toekomstbestendig te zijn. Om de slagers een overzichtelijk informatiepakket te verschaffen is de pinkrant ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Bevordering Efficiënt Betalen. Deze special is meegezonden met de mei-editie van De Slager.

22 22 Energiespecial Een vorm van duurzame bedrijfsvoering is milieubewust omgaan met energie. Om slagerondernemers te enthousiasmeren en te inspireren over dit onderwerp, is de Energiespecial ontwikkeld en meegestuurd als special bij nummer 9 van de Slager. In de special komen drie ondernemers aan het woord die op hun eigen manier energiezuinig ondernemen. Ook wordt er handige tips en trucs gegeven. Een bewaarexemplaar!

23 23 Op weg naar de duurzame slager De KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijk betekenis en een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verricht al haar handelen daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast zet de KNS zich in voor de verduurzaming van de gehele voedselketen. Het project Duurzame Slager ligt in het verlengde van deze kernwaarde. Om slagers te helpen zich aan te sluiten bij het thema duurzaamheid is de brochure Op de weg naar de duurzame slager ontwikkeld. Deze brochure geeft praktische tips en voorbeelden hoe slagers aansluiten bij het thema duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is voor de KNS essentieel voor de toekomst. De folder geeft uitleg aan het project, dat is ontwikkeld in samenwerking Stichting Milieukeur (SMK). Ad Bergwerff presenteert brochure De duurzame slager KNS in het land bij diverse beurzen Het jaar begon goed met de aanwezigheid op beurs VVW Hardenberg. Op deze beurs spreekt de KNS-leden die meer op het Oosten en Noorden van het land gericht zijn. Interessante dagen waarbij de contacten met de bezoekende leden centraal stonden maar waarbij bezoekers ook nader kennis hebben gemaakt met Slagersplein en de nieuwste KNS-middelen. Slagersmonitor Het assortiment in de slagersbranche heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Klanten vragen steeds vaker om een totaaloplossing als het gaat om de invulling van de verschillende eetmomenten. Slagers verkopen daarom steeds meer kant- en klaarmaaltijden, salades en belegde broodjes maar ook aanverwante producten zoals soepen, desserts, wijnen, olijfoliën. Een andere marktontwikkeling is de verkoop aan bedrijven, vooral als het gaat om cateringactiviteiten. Ook in dit geval wordt vaak een totaaloplossing gevraagd, dus niet alleen een aanbod aan vleesproducten, maar ook de drank, de partytent en dergelijke.

24 24 Door assortiment- en marktverschuivingen is het steeds lastiger om de verkopen in de branche op een betrouwbare manier in kaart te brengen. Met behulp van de Slagersmonitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau Gfk, worden betrouwbare cijfers in beeld gebracht over de verkopen in de zelfstandige slagerij (en de ontwikkeling hierin) ten opzichte van de overige kanalen (marktaandelen). Ook de verkopen naar productgroep in de slagerijbranche (en de ontwikkeling hierin) zijn hieruit voortgekomen. Zo wordt sturen op cijfers voor ondernemers veel inzichtelijker. De Slagersmonitor is uitgevoerd in juli/augustus In november zijn de resultaten aan het KNS-bestuur gepresenteerd. Structuuronderzoek Om de uitkomsten van de Slagersmonitor te vertalen naar de totale populatie slagers, is inzicht nodig in de structuur van de slagerijbranche. Daarom is in juni 2010, in samenwerking met het HBA, een Structuuronderzoek uitgevoerd door EIM. De resultaten van dit onderzoek zijn in december 2010 gepubliceerd op de websites van de KNS en HBA. Activiteiten secties Door het jaar hebben er diverse workshops, bedrijfsbezoeken, excursies en buitenlandse studiereizen plaatsgevonden voor Meating XL (MXL), Mannen Vakgroep Slagers (MVS), Ppas, Platform Jonge Slagers (PJS) en Stichting VGS. De leden van de betreffende groepen hebben zich naar keuze voor een programmaonderdeel ingeschreven. Binnen Nederland waren er bedrijfsbezoeken in Zuid- en Oost- Nederland en ook in de Randstad. Bij de workshops passeerden vakthema s zoals kookworkshop WK-voetbal en barbecue maar ook garneren de revue. Ook waren er bijeenkomsten voor ondernemersthema s zoals personeelsbeleid, leeftijdbeleid, bedrijfsopvolging en duurzaamheid. De opkomst was hoog en de invulling van de bijeenkomsten is heel succesvol gebleken.

KNS hart voor slagers

KNS hart voor slagers KNS hart voor slagers Even voorstellen: de KNS 3 De KNS is de enige brancheorganisatie voor alle slagerondernemers in Nederland. Dit kunnen reguliere slagers zijn, maar ook zelfslachtende slagers, productiebedrijven

Nadere informatie

JAAR OVERZICHT S S 2015

JAAR OVERZICHT S S 2015 S S JAAR OVERZICHT 2015 S S VOORWOORD Na een langdurig aanhoudende crisis in de afgelopen jaren heeft 2015 een duidelijk herstel laten zien, ook in de slagersbranche. Winnende slagers, stijgende aandacht

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene KNS zaken 4. Collectieve belangenbehartiging 8. Vakwedstrijden 18. Activiteiten Sovvb 22. Informatievoorziening 26

Inhoudsopgave. Algemene KNS zaken 4. Collectieve belangenbehartiging 8. Vakwedstrijden 18. Activiteiten Sovvb 22. Informatievoorziening 26 Jaaroverzicht 2011 Inhoudsopgave Algemene KNS zaken 4 Collectieve belangenbehartiging 8 Vakwedstrijden 18 Activiteiten Sovvb 22 Informatievoorziening 26 Individuele dienstverlening 34 Voorwoord Zichtbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Keurklasse: nieuwe kracht van de Keurslager. onderscheidend vermogen en meerwaarde

Keurklasse: nieuwe kracht van de Keurslager. onderscheidend vermogen en meerwaarde Keurklasse: nieuwe kracht van de Keurslager Duurzaam op weg naar onderscheidend vermogen en meerwaarde Historie van een sterk merk Het Keurslager DNA Hij is een vakman Hij werkt met en levert verse producten

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

WAT IS FRANCHISE+? DOEL- GROEPEN ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD

WAT IS FRANCHISE+? DOEL- GROEPEN ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! 750 FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD OMZET (Bron: NFV) WAT IS FRANCHISE+? VAKBLAD WEBSITES NIEUWSBRIEF KANDIDATEN-DATABASE

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN WOS 2009- VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN 2005-2008 2008 SAMEN WINNEN Inleiding: Kerntaak CAO. Professionaliseren gaat verder! WOS als belangenbehartiger: CAO Sport, maatwerk, decentralisatie,

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Food Holland. www.foodholland.nl. nieuws en vacatures

Food Holland. www.foodholland.nl. nieuws en vacatures Food Holland " www.foodholland.nl nieuws en vacatures Wie is FoodHolland FoodHolland is een initiatief van AgriHolland B.V., gericht op ondernemingen in de voedingssector. Wij hebben jarenlange ervaring

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Herkenbaarheid groentewinkel en groenteman op de markt

Herkenbaarheid groentewinkel en groenteman op de markt Herkenbaarheid groentewinkel en groenteman op de markt Uitgevoerd in opdracht van HBD, ADN en CVAH Juli 2012 Projectnummer: V1201 Peter Hoekstra 2012 ACE! bv Inhoud 1. Achtergrond onderzoek 2. Scope onderzoek

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014 1 ALLES OVER HAARLEM vernieuwende blog Haarlemcityblog.nl is een vernieuwend online blog over Haarlem en omgeving voor mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, wonend in Haarlem of bezoekers van onze

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

NEDERLANDS. Assortiment. Varkens- en rundvlees

NEDERLANDS. Assortiment. Varkens- en rundvlees NEDERLANDS Assortiment Varkens- en rundvlees 1 Van voorloper naar ketenregisseur Ingegeven door zorg voor dierenwelzijn en voor het milieu, maar vooral vanuit de wens om lekkere vleesproducten te maken

Nadere informatie

Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag

Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag In 2009 bestond het Nibud 30 jaar. Tijdens het jubileumjaar heeft het Nibud geld ingezameld om binnen het onderwijs extra aandacht te kunnen besteden aan

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen Activiteitenplan en begroting 2014-2015 Stichting Voorlichting Leerlingen Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Doelstellingen... 4 2.1 Doelstelling Stichting Voorlichting Leerlingen... 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Agri Holland www.agriholland.nl. voor de kansen van morgen

Agri Holland www.agriholland.nl. voor de kansen van morgen Agri Holland www.agriholland.nl " voor de kansen van morgen Wie is AgriHolland AgriHolland B.V. is een zelfstandige onderneming, gevestigd in Wageningen. Afgelopen jaren is met veel succes de website www.agriholland.nl

Nadere informatie

Aanwinst voor uw fietsmerk

Aanwinst voor uw fietsmerk Aanwinst voor uw fietsmerk Geachte heer/mevrouw, Zoals u weet is ElektrischeFietsen.com al 10 jaar het grootste platform over elektrische fietsen. Wij streven ernaar om onze bezoekers, dit zijn er maandelijks

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven keurmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

ir. Anita Wouters) Dames en heren,

ir. Anita Wouters) Dames en heren, Speech namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mw. Gerda Verburg, tijdens het congres Future Foods, Wageningen, 11 oktober 2007 (uitgesproken door Directeur-Generaal ir. Anita Wouters)

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: Goede beurt 1 Winkeldemonstraties in UK een succes! 2 P8 aanwezig tijdens Retail congres DOGK - Düsseldorf 4 P8 aanwezig bij ledenbijeenkomsten 4 49 jaar paprika in Nederland:

Nadere informatie

IJsbereiders. Hoge- en lagedrukgebieden

IJsbereiders. Hoge- en lagedrukgebieden Nieuwsbrief IJsbereiders September 2010 01 In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten realiseert met de heffing die u jaarlijks betaalt. Samen met

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit!

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Waarom Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van de Rabobank.

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

DÉ FORMULE VOOR DE FASTFOODSECTOR Vrijheid in ondernemen en verantwoord snacken, dat wilt u toch ook!

DÉ FORMULE VOOR DE FASTFOODSECTOR Vrijheid in ondernemen en verantwoord snacken, dat wilt u toch ook! DÉ FORMULE VOOR DE FASTFOODSECTOR Vrijheid in ondernemen en verantwoord snacken, dat wilt u toch ook! SNACK CHOICE, VÓÓR DE BRANCHE EN DOOR DE BRANCHE! Bent u ondernemend in de fastfoodsector of zou u

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: De komende 50 jaar 1 Donderdag 12 december 2013: Bijeenkomst 50 jaar paprika in Nederland 2 P8 aanwezig tijdens Fruit Attraction in Madrid 3 Nationaal Voedingsdebat voor

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat Cordares Continu Module Verzuim De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Geen enkele ondernemer wil het weten. Maar elke ondernemer

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Veelgestelde vragen inleiding.

Veelgestelde vragen inleiding. Veelgestelde vragen inleiding. In dit document zullen wij trachten om veelgestelde vragen te beantwoorden. Dit document wordt periodiek bijgewerkt en heeft u een vraag die niet op deze lijst voorkomt of

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013

PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013 PARTNERSHIP INTROCAMPAGNE 2013 INHOUD Wat houdt de Introcampagne in? Het Sunevent De Introactie Interactie met doelgroep Timeline campagne Partnermogelijkheden Partnerships Wat houdt de Introcampagne

Nadere informatie

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI CIZZO.BE 1 2 Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI Wat is CIZZO? Fashion & lifestyle met pit, zowel offline als online. Dát is CIZZO in een notendop. Zonder zever bieden we vrouwelijke lezers

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Van plantage tot kop koffie: stappen om verder te verduurzamen. Duurzaamheid

Van plantage tot kop koffie: stappen om verder te verduurzamen. Duurzaamheid Van plantage tot kop koffie: stappen om verder te verduurzamen Duurzaamheid Vanzelfsprekende duurzaamheid Basis voor groei Duurzaamheid, de basis om koffie en ons bedrijf te laten groeien. De klant wil

Nadere informatie

Kinderen en jongeren bereik je met

Kinderen en jongeren bereik je met INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012 Kinderen en jongeren bereik je met Wilt u kinderen en jongeren doeltreffend bereiken? Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Dit is de laatste P8 nieuwsbrief van 2012 en staat ook deze maand weer vol met nieuws. In de nieuwsbrief wordt kort teruggeblikt op de P8 kick-off marketing 2013 die op woensdag 19 december 2012

Nadere informatie

Word jij Bakker Bart?

Word jij Bakker Bart? Word jij Bakker Bart? Welkom bij Bakker Bart Je kent Bakker Bart. Net als tienduizenden andere mensen, die dagelijks bij één van de Bakker Bartwinkels komen voor heerlijk vers brood, zo n beroemde supersaucijs

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie