Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Lorum Ipsum nog in te vullen 6. Lorum Ipsum nog in te vullen 8. Lorum Ipsum nog in te vullen 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Lorum Ipsum nog in te vullen 6. Lorum Ipsum nog in te vullen 8. Lorum Ipsum nog in te vullen 10"

Transcriptie

1 Jaar overzicht 2010

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Lorum Ipsum nog in te vullen 6 Lorum Ipsum nog in te vullen 8 Lorum Ipsum nog in te vullen 10

3 3 Voorwoord De overgang van december naar januari is bij uitstek een moment van terugblik. Een evaluatie van het jaar, waarbij wordt teruggekeken naar alle activiteiten. Het feit is dat er dit jaar veel werk is verzet vanuit het secretariaat van de KNS. Dat onderstrepen wij met veel plezier door dit jaaroverzicht. Collectieve belangenbehartiging, voor de gehele branche, maar ook individuele dienstverlening op maat zijn voor ons dagelijkse kost. Eigenlijk is het niet meer dan logisch dat wij dit ook met u, als gewaardeerd KNS-lid, delen. Zo ziet u wat uw lidmaatschap waard is. Het zichtbaar maken van de KNS is een belangrijk keerpunt in het jaar Zichtbaar voor de leden, maar ook zichtbaar voor consumenten, externe organisatie en zelfs potentiële werknemers. Dat is een van de koerswijzigingen die het afgelopen jaar is ingezet. Een koerswijziging, die nog niet op een eindpunt is beland, want de KNS is absoluut volop in beweging. De KNS kan op basis van de gerealiseerde doelstellingen echter met een gerust gevoel naar 2011 kijken. Er staat veel te gebeuren, maar dat is een positieve wending. Vooralsnog bieden wij u een terugblik, leest u met ons mee? Ad Bergwerff Voorzitter Peter Hoogenboom Algemeen Directeur

4 4 Een terugblik op de KNS organisatie De interne organisatie van de KNS is veranderd in Eind 2009 nam directeur Mirjam van Dootingh afscheid van de KNS. In maart 2010 werd Peter Hoogenboom benoemd als algemeen directeur. Samen met Wim van den Brink vormt hij de directie van de KNS. Als brancheorganisatie heeft de KNS een missie en een visie die de richting van de organisatie bepaalt. Deze staat op de website en in de KNS-brochure. Als brancheorganisatie voor de slagers heeft de KNS een complex speelveld. Zo zijn er verschillende spelers (banken, belangen-, branche- en consumentenorganisaties bijvoorbeeld), die zich buigen over diverse onderwerpen (variërend van arbeidsmarkt tot branche-informatie, cao, scholing en subsidies), waarbij het aan de KNS is om hierin te adviseren, belangen te behartigen, te beïnvloeden etc. Bestuur KNS

5 5 In de huidige situatie is de KNS vooral bekend bij haar leden. Consumenten, maatschappelijke en politieke organisaties en overheden zien de KNS niet als een belangrijke speler in de markt. Daarnaast is het niet duidelijk waar de KNS voor staat en wat de kernwaarden van de organisatie zijn. Het doel is dat de KNS een herkenbare, maatschappelijk verantwoorde organisatie van betekenis wordt. Bepaling van kernwaarden helpt hierbij. Een nieuwe positionering heeft zijn positieve weerslag op de gehele branche. Maatschappelijke kernwaarden De KNS kernwaarden zijn vastgesteld op vijf pijlers: Mens en Gezondheid: De KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte aan gezonde voeding en in de wens om een bewuste voedingskeuze te kunnen maken. De KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedingsmiddelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument. Mens en Dierenwelzijn: De KNS zet zich in voor dieren welzijn door er zorg voor te dragen dat dieren in de voedselketen in alle fase van hun leven op respectvolle en correcte wijze worden behandeld. Mens en Milieu: De KNS wil een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en zet zich daarom in voor een verduurzaming van de gehele voedselketen. Verantwoord ondernemen: De KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijk betekenis en een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verricht al haar handelen daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goed werkgeverschap: De KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen.

6 6 Met deze kernwaarden in ogenschouw kan de KNS haar verschillende rollen invullen namelijk haar rol voor de gehele branche, voor de ondernemer en voor de werkgever. Introductie van adviescommissies Na de zomer werd een aantal commissies samengesteld voor de beleidsterreinen PR & Communicatie, Ondernemerszaken, Vlees en Vaktechniek en Sociale Zaken en Onderwijs. In totaal werden ruim 30 slagersondernemers gevraagd zitting te nemen in deze commissie om mee te praten over de beleidslijnen van de verschillende disciplines en het KNS-bestuur hierover te adviseren. Elke commissie is in 2010 minimaal een keer bijeengeweest. De reacties over deelname aan deze commissies zijn positief. Co ll e ct i e v e belangenbehartiging Collectieve belangenbehartiging via vertegenwoordigen Een belangrijk deel van de collectieve belangenbehartiging gebeurt via de vertegenwoordiging in de diverse besturen en diverse bedrijfstakfondsen. Voorbeelden hiervan zijn het pensioenfonds BPS, vutfonds Stivus, het vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf (VOS), opleidingsfonds Sovvb en de Stichting SASZP (verzuim- en WIAverzekeringen). Vanuit deze fondsen worden verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd, in samenwerking met FNV en CNV.Daarnaast is er een intensieve samenwerking met SVO, MKB Nederland, Nationale Winkelraad, HBA en HBD om zo voor de gehele branche verbeteringen te realiseren.

7 7 Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf voldoet aan de dekkingsgraad Stichting de Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf hoort niet bij de pensioenfondsen die moeten korten op pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad over 2010 is ruim boven de gestelde ondergrens van 105%.De KNS heeft van werkgeverszijde zitting in het Slagerspensioenfonds. Wim van den Brink, huidig voorzitter, zegt: Het Slagerspensioenfonds heeft door haar minder risicovolle beleggingsbeleid de economische crises van de afgelopen jaren doorstaan. Slagers in een goede positie op de arbeidsmarkt De slagersbranche is op de arbeidsmarkt in concurrentie met andere sectoren. Daarom is het ontwikkelen van beleid van belang om ook op lange termijn voldoende in- en doorstroom te realiseren. Een middel is inzicht te krijgen in het gedrag en opvattingen van toetreders en (potentiële) instromers over hun beeld van de branche en ook de functies/-beroepen. Doel is om de slagersbranche te helpen bij het (door)ontwikkelen van bijvoorbeeld het communicatie-, opleidingsen arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo kan een voorsprong worden gecreëerd ten opzichte van andere sectoren. Voor het verkrijgen van deze informatie is een onderzoek gedaan door financiering vanuit de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS). Begin 2011 verschijnt het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek. Vervolgens kan de KNS aan de slag om zo de oplossingen te formuleren. Cao voor het slagersbedrijf tot 1 april 2011 In oktober 2009 is overeenkomst bereikt over de cao voor het slagersbedrijf. Deze cao is van kracht tot Gedurende 2010 is de nieuwe cao-tekst samengesteld en gepubliceerd op de website van de KNS, Daarnaast is er een nieuw voorlichtingsboekje over de arbeidsvoorwaarden gedrukt en aan de KNS-leden verzonden als bijlage bij het vakblad De Slager.

8 8 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

9 9 Leeftijdbewust personeelsbeleid De KNS heeft in samenspraak met cao-partners CNV en FNV afgesproken leeftijdsbewust personeelsbeleid te gaan ontwikkelen om zo in te spelen op kwaliteiten en behoeften van medewerkers in verschillende levensfasen. Het speerpunt is vitaliteit en gezondheid te ondersteunen, nu en in de toekomst, zeker gezien de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd. Doel is om duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector van begin tot einde loopbaan te realiseren. In samenwerking met Expertisecentrum LEEFtijd is een onderzoek in gang gezet waarbij een aantal KNS-leden betrokken is. Daarnaast wordt de komende jaren een plan van aanpak gerealiseerd om dit beleid te introduceren in de branche. Branche-RIE geactualiseerd In 2006 heeft een Riscio Inventarisatie en Evaluatie (RIE) binnen de slagersbranche plaatsgevonden. Hierin worden bedrijfsrisico s voor de gehele branche in kaart gebracht. In het cao-overleg is met de bondgenoten FNV en CNV afgesproken deze inventarisatie te vernieuwen. Dit jaar is deze RIE compleet geactualiseerd. Nieuw in deze RIE is dat er bij de risico s ook oplossingen worden aangedragen. Een prima hulpmiddel dus dankzij financiering vanuit de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS). Deze update wordt binnenkort digitaal beschikbaar gesteld aan werkgevers. Behoud vakmanschap Het leeft enorm binnen de branche dat het vakmanschap binnen de slagersbranche behouden dient te worden. Door bezuinigingen op onderwijs en specifiek over de bezuinigingen op kenniscentra bestaat het gevaar dat het onderwijs veralgemeniseert. Hiermee krijgt het vakmanschap minder aandacht binnen de opleidingen. Dit

10 10 heeft tot gevolg dat er een tekort ontstaat aan goedgeschoolde vakmensen. De KNS heeft daarom een verklaring ondertekend waarin wordt onderstreept dat het essentieel is dat vakmanschap een belangrijk onderdeel van het aanbod van SVO blijft. Daarnaast wordt vanuit MKB Nederland een manifest, ondermeer ondertekend door de KNS, door Loek Hermans aan de nieuwe minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart overhandigd om het behoud van vakopleidingen te bewerkstellingen. Subsidies voor scholing ondernemers Voor werknemers bestaat al jaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor opleidingen. Nieuw in 2010 was het aanvragen van subsidie voor scholing van ondernemers bij bijvoorbeeld de opleiding traiteur, of de leergang succesvol ondernemen. SAS ZorgPortaal (SAS ZP) De stichting heeft ten doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het slagersbedrijf, het aanbieden van (collectieve) verzekeringen op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het aanbieden van diensten in het kader van zorg, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Een van de voordelen van het KNS-lidmaatschap is kosten besparen door collectiviteit. Zo is er kostenbesparende deelname aan SAS ZorgPortaal (herverzekering van ziekterisico s, collectieve zorgverzekering, branche-rie, re-integratie tweede spoor, WIA verzekeringen. KNS in strijd tegen vleestax Al sinds eind 2009 maakt een aantal politieke partijen plannen bekend om een vleestax in te voeren. De KNS is verbolgen over de mogelijke wijziging van het btw-tarief van 6% naar 19% en reageerde via de media op deze plannen. Ad Bergwerff, voorzitter van de KNS zei: Vlees, en ook vis, wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het Nederlandse uitgebalanceerde voedingspatroon. Het is daarmee een primaire behoefte en behoort daarmee absoluut thuis in het

11 11 btw-tarief van 6%. De stelling dat vlees vanwege CO2 uitstoot thuishoort in het hoge btw-tarief is ridicuul. Het verhogen van deze belasting brengt ons inziens totaal geen positieve bijdrage aan de zogenaamde groene insteek. Als organisatie zijn wij ons bewust van de gevolgen voor het milieu. Wij zijn druk bezig met het project De Duurzame Slager om bewustwording in duurzaamheid en groen te realiseren. Dat levert pas een bijdrage! Een bewuste eter haalt vlees bij de slager. Peter Hoogenboom zei: De zelfstandige slagerondernemer, een ambachtsman bij uitstek, en zelfs de hele slagersbranche is bij een verhoging van het btw-tarief echt in gevaar. Convenant duurzaamheid Een groter aanbod van diervriendelijk geproduceerd vlees en eieren in de schappen van de supermarkten, in bedrijfsrestaurants en speciaalzaken. Dat is het doel van het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten dat is gesloten, in samenwerking met het ministerie van LNV. De KNS is één van die partijen die streven naar een omzetgroei van duurzame producten van 15% per jaar. Overige convenantpartijen zijn Ministerie van LNV, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei) en de Dierenbescherming. De KNS is vertegenwoordigd in zowel de stuurgroep als in verschillende werkgroepen om invulling aan het convenant te geven. Lobby wet- en regelgeving Een van de onderdelen van collectieve belangen behartiging van de KNS heeft betrekking op wet- en regelgeving op het gebied van voeding en milieu.

12 12 Duurzame slager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een trend waarbij geldt dat alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement (profit) nastreven maar ook dat kansen worden benut voor een beter milieu (planet) en meer welzijn van medewerkers en de maatschappij (people). De slagersbranche kan niet achterblijven met MVO. De KNS heeft daarom een praktisch instrument ontwikkeld om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid concreet, meetbaar en controleerbaar te maken: de Barometer Duurzame Slager. Duurzaamheidscriteria worden opgesteld met medewerking en inbreng van verschillende partijen zoals Stichting Milieukeur. Binnen de Barometer Duurzame Slager worden de criteria op drie niveaus gedefinieerd. Deze criteria zijn onderverdeeld in twee hoofdthema s: duurzaam inkopen en duurzame bedrijfsvoering. Afhankelijk van het inkooppercentage duurzaam vlees en het aantal punten dat wordt behaald op bedrijfsvoering, wordt de slager gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. Zo kan de slager via de controles door een onafhankelijke partij aantonen dat hij aan de criteria voldoet voor duurzame bedrijfsvoering en een inkoop van duurzaam vlees. Hygiënecode voor het Slagersbedrijf De KNS heeft de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf opgesteld die eind van het jaar 2010 beschikbaar is voor alle Nederlandse slagers. Hiermee geldt dat er één eenduidige hygiënecode is voor alle slagers. De hygiënecode bestaat uit een aantal maatregelen, die slagers helpt te voldoen aan de wettelijke voorschriften voor hygiëne en voedselveiligheid. De inhoud is vastgelegd in een handzame map die gratis aan KNS-leden ter beschikking wordt gesteld. Niet-leden dienen deze map tegen betaling bestellen bij de KNS. Daarnaast is er voor leden een digitale versie beschikbaar via de KNS-site.

13 13 Ter bevordering van de implementatie van de nieuwe code is een e-learning module ontwikkeld om de verschillen van de code beter inzichtelijk en toepasbaar te maken. Ingrediëntendatabase De KNS werkt aan een digitaal programma voor ingrediënteninformatie en etikettering voor de slagerijsector. In samenwerking met Syntens, wordt de informatie-uitwisseling over de samenstelling van gronden hulpstoffen gestroomlijnd. De slager wordt hierdoor in staat gesteld warenwettelijk een juist etiket of productspecificatie voor slagersproducten samen te stellen. De databank voorkomt dat producenten van grondstoffen hun gegevens op meerdere plaatsen moeten invoeren en dat slagers meerdere bronnen dienen te raadplegen voor de juiste informatie. Met de invoering van deze database wordt een grote efficiëntie gerealiseerd. Naar verwachting wordt deze database in 2011 in gebruik genomen. Online Hygiënecode Vakwedstrijden Gedurende2010heefteenaantalvakwedstrijdenplaatsgevonden waarbij de KNS initiator dan wel mede-organisator was. Vakwedstrijden onderstrepen het vakmanschap van deelnemende slagers. De KNS juicht deelname aan vakwedstrijden ook toe. IYBC Jaarlijks vindt de International Young Butchers Competion (IYBC) plaats. In samenwerking met SVO heeft de KNS de Nederlandse deelnemers uitgebreid voorbereid op de wedstrijd die plaats vond op 7 en 8 mei De Nederlandse deelnemers hebben tijdens deze wedstrijd belangrijke prijzen gewonnen waaronder de eerste prijs voor het onderdeel uitbenen, verdelen, vliezen en sorteren. Na Frankrijk en Duitsland, die respectievelijk de eerste en tweede prijs wonnen in de totale wedstrijd, veroverde Nederland de derde plaats in het totaal klassement.de teamleden zijn beiden deelnemers aan een SVO-opleiding. Perry van den Berg volgt de opleiding voor IYBC deelnemers

14 14 Winnaars lekkerste gehakt variant LekkersteBalGehakt/ LekkersteGehaktvariant2010 InseptembervonddevakwedstrijdomdeLekkersteBalGehakten delekkerstegehaktvariantplaats.dejurybestondditjaaruithuub Oudshoorn (chef-kok), Jan van der Hek (oud slager en oud winnaar vandezevakwedstrijd)enroelofende(winnaarlbg2009).veel regionale en landelijke media besteedde aandacht aan de Lekkerste BalGehakt,waaronderNOSheadlinesendeMadiwodovrijdagshow van Paul de Leeuw.

15 15 winkelslager en werkt bij Slagerij Zwaard in De Lier. Wiebe Houwers leert ook voor winkelslager en werkt bij Keurslagerij Hubers in Lichtenvoorde. Tijdens de KNS-relatiedag zijn de deelnemers in het zonnetje gezet ten ogenschouw van alle aanwezigen. Spare Rib Trophy 2010 In mei 2010 gingen de voorrondes van de Spare Ribs Trophy 2010 van start. Ruim 80 inzendingen zijn geteld bij de eerste ronde. De kwaliteit verbeterde sterk bij de tweede ronde. Uiteindelijk waren er tien finalisten die bij het KNS Inspiratiecongres 2010 bij Figi in Zeist op het podium stonden voor een spannende prijsuitreiking. Keurslager Schutjes uit Son won de Trophy met het hoogste aantal punten op de voet gevolgd door Slagerij Zumbrink uit Cothen. De derdeprijsgingnaarslagerijr.aarnoutseuitgennep. Nationaal schoolontbijt 2010 In de eerste helft van 2010 is een campagne opgezet door de afdeling PR & Communicatie om vleeswaren onderdeel te laten zijn van het ontbijtpakket dat deelnemende basisscholen ontvangen. Het Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland op initiatief van het Voorlichtingsbureau Brood. Een flink aantal enthousiaste slagersondernemers, ruim 200, hebben zich aangemeld voor deelname. Helaas was dit aantal deelnemers niet genoeg. Om als slagers mee te kunnen doen aan deze belangrijke actie, was de voorwaarde een landelijke dekking met hetzelfde product. Helaas is het dus niet gelukt om het benodigde aantal deelnemers bij elkaar te krijgen. Om deze reden heeft de KNS zich moeten terugtrekken als partner van het Nationaal Schoolontbijt Helaas geen vleeswaren dus in dit ontbijt. Week van de vleeswaren De actie Week van de Vleeswaren is een imagocampagne om vleeswaren in een positief daglicht te plaatsen bij de consumenten

16 16 en om potentiële werknemers te interesseren voor een carrière in vlees. De campagneweek, van 13 tot en met 19 september, was een initiatief van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Het thema was Vleeswaren, een wereld aan variatie. De slagers die deelnamen ontvingen prikkertjes en buttons voor deze themaweek. Daarnaast riep de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie de leden op om hun beste recept met vleeswaren toe te sturen. Ook zijn er in de verschillende KNS-media tips gegeven om de actie optimaal in te vullen. Activiteiten Sovvb Sovvb staat voor Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en vleesverwerkende bedrijven en is o.a. verantwoordelijk voor: Wervingvannieuwemedewerkersvoorhetambachtelijk slagersbedrijf; Verstrekkenvaninformatieoverdediverseberoeps-en opleidingsmogelijkheden; Subsidiesvoorbijscholingvanmedewerkersinhetslagersbedrijf; Promotiemateriaalvoorhetambachtelijkslagersbedrijf. Het secretariaat wordt gevoerd door de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie. Sovvb heeft in 2010 een flink aantal activiteiten en middelen gerealiseerd om bovenstaande doelen te bereiken. Toolkit Lekker op bezoek bij de slager Door het organiseren van activiteiten met kinderen vergroten slagers de belangstelling voor het slagersvak. Positieve promotie verhoogt het imago van het slagersberoep. Daarom is de toolkit Lekker op bezoek bij de slager ontwikkeld. Met behulp van de toolkit is het gemakkelijk een verjaardagsfeestje of klassenbezoek voor te bereiden. Denk hierbij aan een rondleiding door het bedrijf, een herkenningstafel, maar ook het maken van een lekkere hamburger. Inmiddels zijn er al meer dan 100 toolkits verspreid.

17 17 Meat your future en SlagersLeven als opvolger Perspectief Meat your future is de nieuwe naam voor een magazine voor jongeren om hen te enthousiasmeren en voor te lichten over het slagersvak, het toekomstperspectief en de opleidingen. Voorheen heette dit blad Perspectief en was bestemd voor twee doelgroepen: jongeren die nog niet in de branche werkzaam zijn en medewerkers slagersbedrijf. Sovvb bracht dit vernieuwde blad april jl. uit in de vorm van een minimagazine. SlagersLeven heeft in september het licht gezien, als opvolger van het blad Perspectief, bestemd voor medewerkers in de slagerij: productie- en winkelmedewerkers, traiteurs en slagers. Het blad is bedoeld om medewerkers te inspireren. Skills Masters Skills Masters is een beurs voor jongeren om zich te oriënteren op studie en beroepen. Sovvb was ter promotie van het ambachtelijke slagersvak in maart 2010 weer present op deze beurs. Er waren interactieve workshops. Op een tv-scherm werden continu filmpjes vertoond. Lespakket Lekker Werk in een nieuw jasje Voor de bovenbouw van het basisonderwijs (groepen 6, 7 en 8) is het lespakket Lekker Werk, over het werk van de slager, in een nieuw jasje gestoken. Een nieuwe vormgeving maar ook aandacht voor actuele onderwerpen zoals halal, scharrel- en biologisch vlees, hygiëne en voedselveiligheid. Ook komen 4 medewerkers uit de slagerij aan het woord over hun werk. Stand Skills Masters Het lespakket bevat een docentenhandleiding, 30 leerlingenkranten en werkbladen. Voor docenten is het pakket kosteloos te bestellen door een te sturen naar

18 18 Coolskool In september 2010 is Coolskool voor het vierde jaar langs geweest bij 40 VMBO-scholen in heel Nederland. Coolskool is een succesvol evenement dat bestaat uit een programma van twee uur entertainment met een presentator, twee dj s aangevuld met lokale en nationale artiesten en ten slotte een disco. Doel was om jongeren te laten zien dat de slagerij een leuke werkplek is en anders is dan jongeren wellicht denken. Lees verder bij T-Bone

19 19 Week van het ambacht In april organiseerde het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) voor de vierde keer de Week van het Ambacht. In deze week staat de ambachtseconomie centraal en is er veel aandacht voor onderwijs, imago, ondernemerschap en vakmanschap. De ambachtelijke bakkerij-, slagers- en versbranche hebben gezamenlijk meegedaan aan dit evenement om het ambachtelijke vak onder scholieren, werkzoekenden en andere belangstellenden te promoten. In de verschillende steden zijn de diverse versberoepen door demonstraties onder de aandacht van het publiek gebracht. Het verscluster is aan het einde van de week uitgeroepen tot het cluster met de meeste synergie. Week van het ambacht SlagerzKidz Speciaal voor kinderen op de basisschool is in mei een speciale site gelanceerd: slagerzkidz.nl. Doel van deze site is op ludieke wijze voorlichting te geven aan de basisschooljeugd over de slagerijbranche. Op de site kunnen de kinderen terecht voor informatie over de slagerij om een werkstuk of spreekbeurt te maken, maar ook voor lekkere recepten. Daarnaast zijn er filmpjes te bekijken over de verschillende beroepen in de branche. Naast deze informatie kunnen kinderen een grappige e-card naar vriendjes of vriendinnetjes sturen of een eigen fotostrip maken. Spelenderwijs wordt de kennis bij deze doelgroep over het slagersvak en branche groter. Deze beeldvorming neemt onduidelijkheden weg over zowel het vak als de branche en helpt bij het creëren van een positief imago van de branche. Om de website onder de aandacht te brengen is een folderdisplay ontwikkeld voor in de winkel. T-Bone Om jongeren te bereiken, is op internet via diverse websites zoals Hyves, Facebook, YouTube en die van Coolskool en de KNS, een luchtig

20 20 filmpje te vinden over Teun Bot alias T-Bone. Deze jonge slager laat zien dat de slagerij hip is en leuk om in te werken! Teun Bot wordt gespeeld door de acteur Nabil Ayad, bekend van verschillende tvprogramma s. De clip is opgenomen in de slagerij van Rien Bezooijen in Rotterdam. Het filmpje is beschikbaar voor elke slager om bijvoorbeeld op de website te plaatsen. Zie voor meer informatie: Slagers.nl in het nieuw De website slagers.nl is in een nieuw jasje gestoken: nieuwe vormgeving en andere opzet van de website. Op de homepage kiest de bezoeker tot welke groep hij/zij behoort namelijk kinderen, jongeren, ouders, decaan of slagerondernemer. Na deze keuze, komt de bezoeker op de website met informatie afgestemd op zijn / haar behoefte naar informatie. De website bevat informatie over de opleidingen, werken in de slagerij inclusief vacatures, recepten en diverse filmpjes. Informatievoorziening KNS website is de algemene, informatieve website van de KNS met informatie over de KNS-organisatie, de dienstverlening van de KNS maar ook actuele informatie over ondernemers- en branchezaken. Via Mijn KNS kunnen leden gebruik maken van de digitale communicatiewinkel Slagersplein. De website wordt onderhouden door de afdeling PR & Communicatie. Minimaal wekelijks worden hier nieuwsberichten geplaatst om de actualiteit te waarborgen. In 2010 is een aantal aanpassingen gedaan om de site nog gebruiksvriendelijker te maken.

21 21 Website secties Sindsbegin2010heeftelkesectie(VGS,MXL,PPas,MVSenPJS) een eigen site. Een site waar sectieleden informatie kunnen vinden die speciaal voor hen van belang is. Nieuwsberichten, de agenda voor activiteiten, verslagen van reizen en bijeenkomsten, contactgegevens van alle leden zijn onderwerpen op deze sites. De sites zijn alleen toegankelijk voor de leden van de desbetreffende secties. Deze deelsites zijn een goede aanvulling op de reguliere informatieverstrekking vanuit de KNS. De Slager Het vakblad De Slager heeft bij de vierde editie, in april 2010, een hele nieuwe look & feel gekregen in een samenwerking met reclamebureau Muntz. Helder, leesbaar en gelukkig nog even interessant, dat zijn de reacties van de lezers. Met name de reportage, waarbij collegaslagers in beeld worden gebracht, is een populaire rubriek. Er zijn in totaal 11 edities verschenen in De Slager wordt geproduceerd op papier met het FSC keurmerk. De KNS stelt hiermee een voorbeeld voor het praktisch invullen van duurzaam ondernemen. KNS digitale nieuwsbrief Duurzaam communiceren via de . In 2010 verscheen de digitale KNS-nieuwsbrief elke vrijdag met de laatste actualiteiten en nieuwtjes. Ook is er een aantal tussentijdse nieuwsbrieven verschenen met breaking news. Inmiddels ontvangen bijna alle leden deze nieuwsbrief. Pinkrant Er verandert enorm veel in het betalingsverkeer, pinnen wordt een steeds belangrijker betaalmiddel voor ondernemers. Daarnaast is EMV, het nieuwe pinnen, essentieel om toekomstbestendig te zijn. Om de slagers een overzichtelijk informatiepakket te verschaffen is de pinkrant ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Bevordering Efficiënt Betalen. Deze special is meegezonden met de mei-editie van De Slager.

22 22 Energiespecial Een vorm van duurzame bedrijfsvoering is milieubewust omgaan met energie. Om slagerondernemers te enthousiasmeren en te inspireren over dit onderwerp, is de Energiespecial ontwikkeld en meegestuurd als special bij nummer 9 van de Slager. In de special komen drie ondernemers aan het woord die op hun eigen manier energiezuinig ondernemen. Ook wordt er handige tips en trucs gegeven. Een bewaarexemplaar!

23 23 Op weg naar de duurzame slager De KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijk betekenis en een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verricht al haar handelen daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast zet de KNS zich in voor de verduurzaming van de gehele voedselketen. Het project Duurzame Slager ligt in het verlengde van deze kernwaarde. Om slagers te helpen zich aan te sluiten bij het thema duurzaamheid is de brochure Op de weg naar de duurzame slager ontwikkeld. Deze brochure geeft praktische tips en voorbeelden hoe slagers aansluiten bij het thema duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is voor de KNS essentieel voor de toekomst. De folder geeft uitleg aan het project, dat is ontwikkeld in samenwerking Stichting Milieukeur (SMK). Ad Bergwerff presenteert brochure De duurzame slager KNS in het land bij diverse beurzen Het jaar begon goed met de aanwezigheid op beurs VVW Hardenberg. Op deze beurs spreekt de KNS-leden die meer op het Oosten en Noorden van het land gericht zijn. Interessante dagen waarbij de contacten met de bezoekende leden centraal stonden maar waarbij bezoekers ook nader kennis hebben gemaakt met Slagersplein en de nieuwste KNS-middelen. Slagersmonitor Het assortiment in de slagersbranche heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Klanten vragen steeds vaker om een totaaloplossing als het gaat om de invulling van de verschillende eetmomenten. Slagers verkopen daarom steeds meer kant- en klaarmaaltijden, salades en belegde broodjes maar ook aanverwante producten zoals soepen, desserts, wijnen, olijfoliën. Een andere marktontwikkeling is de verkoop aan bedrijven, vooral als het gaat om cateringactiviteiten. Ook in dit geval wordt vaak een totaaloplossing gevraagd, dus niet alleen een aanbod aan vleesproducten, maar ook de drank, de partytent en dergelijke.

24 24 Door assortiment- en marktverschuivingen is het steeds lastiger om de verkopen in de branche op een betrouwbare manier in kaart te brengen. Met behulp van de Slagersmonitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau Gfk, worden betrouwbare cijfers in beeld gebracht over de verkopen in de zelfstandige slagerij (en de ontwikkeling hierin) ten opzichte van de overige kanalen (marktaandelen). Ook de verkopen naar productgroep in de slagerijbranche (en de ontwikkeling hierin) zijn hieruit voortgekomen. Zo wordt sturen op cijfers voor ondernemers veel inzichtelijker. De Slagersmonitor is uitgevoerd in juli/augustus In november zijn de resultaten aan het KNS-bestuur gepresenteerd. Structuuronderzoek Om de uitkomsten van de Slagersmonitor te vertalen naar de totale populatie slagers, is inzicht nodig in de structuur van de slagerijbranche. Daarom is in juni 2010, in samenwerking met het HBA, een Structuuronderzoek uitgevoerd door EIM. De resultaten van dit onderzoek zijn in december 2010 gepubliceerd op de websites van de KNS en HBA. Activiteiten secties Door het jaar hebben er diverse workshops, bedrijfsbezoeken, excursies en buitenlandse studiereizen plaatsgevonden voor Meating XL (MXL), Mannen Vakgroep Slagers (MVS), Ppas, Platform Jonge Slagers (PJS) en Stichting VGS. De leden van de betreffende groepen hebben zich naar keuze voor een programmaonderdeel ingeschreven. Binnen Nederland waren er bedrijfsbezoeken in Zuid- en Oost- Nederland en ook in de Randstad. Bij de workshops passeerden vakthema s zoals kookworkshop WK-voetbal en barbecue maar ook garneren de revue. Ook waren er bijeenkomsten voor ondernemersthema s zoals personeelsbeleid, leeftijdbeleid, bedrijfsopvolging en duurzaamheid. De opkomst was hoog en de invulling van de bijeenkomsten is heel succesvol gebleken.

sla er Broodjesgigant uit Beverwijk Financiering voor businessplan Innovatief ondernemerschap

sla er Broodjesgigant uit Beverwijk Financiering voor businessplan Innovatief ondernemerschap sla er Jaargang 3 maart 09 M a a n d b l a d v o o r d e N e d e r l a n d s e s l a g e r 3 Broodjesgigant uit Beverwijk Financiering voor businessplan Innovatief ondernemerschap NIEUWLEUSEN - WETH. NIJBOERSTRAAT

Nadere informatie

Een goede basis en rijk aan nieuwe ideeën. Slagerij Van Beijsterveldt. Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 NR.

Een goede basis en rijk aan nieuwe ideeën. Slagerij Van Beijsterveldt. Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 NR. DESLAGER 8 september Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 NR. Retaildeskundige Pim van den Berg De inspiratie ligt op straat Compleet marketingplan in vijf dagdelen Slagerij Van Beijsterveldt Een

Nadere informatie

DESLAGER 9. "Slager succesvol in kleine dorpskernen" Topslagerij Henk van de Weg & Zonen op de Veluwe HOE JE SITE BETER WORDT GEVONDEN OP INTERNET

DESLAGER 9. Slager succesvol in kleine dorpskernen Topslagerij Henk van de Weg & Zonen op de Veluwe HOE JE SITE BETER WORDT GEVONDEN OP INTERNET DESLAGER 9 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie september 2014 HOE JE SITE BETER WORDT GEVONDEN OP INTERNET DIRECTEUR GUUS MINEUR VAN SUPERGARANT: SNEL SCHAKELEN LEVERT

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

DESLAGER 8. Minder eigen productie, meer aandacht voor klanten. Gelderblom Slagerij & Partyservice:

DESLAGER 8. Minder eigen productie, meer aandacht voor klanten. Gelderblom Slagerij & Partyservice: DESLAGER 8 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie september 2013 JAN MEERMAN: DE POLITIEK NEEMT DE DETAIL- HANDEL WEER SERIEUS OVER OP IBAN: VEELGESTELDE VRAGEN RUNDERGEHAKT

Nadere informatie

DESLAGER 6. KNS Inspiratiecongres. Terugblik van maandag 2 juni 2014 DRUKBEZOCHTE ALGEMENE LEDEN- VERGADERING

DESLAGER 6. KNS Inspiratiecongres. Terugblik van maandag 2 juni 2014 DRUKBEZOCHTE ALGEMENE LEDEN- VERGADERING DESLAGER 6 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie juni 2014 DRUKBEZOCHTE ALGEMENE LEDEN- VERGADERING TRAITEURIJ- SLAGER VERHEIJEN UIT SINT- OEDENRODE Terugblik van maandag

Nadere informatie

DESLAGER10. "We vullen elkaar goed aan" Slagerij Boshuizen in Zeewolde WINNENDE SLAGERS SLAGERSPASSIE START IN HET NIEUWE JAAR!

DESLAGER10. We vullen elkaar goed aan Slagerij Boshuizen in Zeewolde WINNENDE SLAGERS SLAGERSPASSIE START IN HET NIEUWE JAAR! DESLAGER10 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie november 2013 WINNENDE SLAGERS SLAGERSPASSIE START IN HET NIEUWE JAAR! JAN HENSELMANS: "CIJFERS GEVEN MEER GRIP OP DE ONDER-

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Certificeringen bij stichting kliq

Certificeringen bij stichting kliq NVKL Magazine 3e/4e kwartaal 2014 Promotiefilm NVKL-erkende installateurs 27 t/m 29 januari Klimaatvak 2015 Certificeringen bij stichting kliq Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd.

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie