Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011"

Transcriptie

1 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013

2 2

3 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL 1. Inleiding Aanleiding Casuïstiek Doel van het onderzoek, centrale onderzoeksvraag en afgeleide vragen Onderzoeksaanpak Maatstaf voor het effect van het re-integratiebeleid Leeswijzer Conclusies en aanbevelingen Kaderstelling Uitvoering Kosten Informatievoorziening en controle Resultaten Vergelijking met andere gemeenten Toekomst Inleiding WWNV en Participatiewet Literatuuronderzoek Meedenken over de toekomst Bestuurlijke reactie en nawoord rekenkamercommissie 29 B. ONDERZOEKSRAPPORTAGE 5. Kaderstelling Inleiding Coalitieprogramma Nota Werk en Inkomen Verordening Overige beleidsstukken Programmabegrotingen Betrokkenheid van de gemeenteraad 41 3

4 6.` Uitvoering Inleiding Organisatie Klantmanagement en klantregistratie Inzet en inkoop van instrumenten Werkgeversbenadering Gesprekken met re-integratiebedrijven Instrumentarium ten behoeve van de klantmanagers Diverse rapporten met betrekking tot de bedrijfsvoering Uitvoering in de toekomst Kosten Inleiding I-budget W-budget/participatiebudget Totale kosten in de periode 2004 tot en met Informatie en controle Inleiding Inhoud Managementinformatie Raadsinformatie Afronding Resultaten/effectiviteit van beleid Inleiding Uitstroom in verband met aanvaarding van arbeid Management-informatie Re-integratiepositie Selectie uitstroom Rapporten over effectiviteit Dossieranalyse Interviewresultaten Vergelijking Best met andere gemeenten Inleiding Impressie van het cliëntenbestand van Best Verloop aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in Noord Brabant Rapport Stimulansz Kosten van re-integratie vergeleken met verloop van het aantal huishoudens Vergelijking van Best met vijf vergelijkbare gemeenten Vergelijking van Best met de andere vier rekenkamergemeenten 76 C. BIJLAGEN Zie website: 4

5 DEEL A: BESTUURLIJK DEEL 5

6 6

7 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 9 januari 2012 had de rekenkamercommissie een overleg met alle fractievoorzitters van gemeente Best. Aan de orde was onder andere de keuze voor onderzoeksonderwerpen voor het jaar 2012 en In dit gesprek kwam onder andere de wens van (veel) fracties naar voren naar een onderzoek naar re-integratie. In de toelichting hierop door de fractievoorzitters stond de behoefte centraal om met het onderzoek het re-integratiebeleid te evalueren met het oog op het leveren van bouwstenen voor de toekomst. De rekenkamercommissie voerde ter oriëntatie op 3 februari 2012 een gesprek met het afdelingshoofd Gemeentewinkel a.i. en de teamcoördinator klantmanagers re-integratie. Tevens nam de rekenkamercommissie kennis van het interne rapport inzake de samenwerking van Best met stichting de Omslag op het terrein van re-integratie. De Rekenkamercommissie heeft op grond van het gesprek met de fractievoorzitters en aanvullende oriëntatie besloten een onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit en efficiency van het re-integratiebeleid in de gemeente Best over de periode 2004 t/m 2011, gericht op het aan het werk helpen van mensen met een bijstandsuitkering Casuïstiek Sinds 2004 zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). In 2008 is door de modernisering van de WSW ook de financiering van de WSW direct naar gemeenten gegaan. Het is aan gemeente zelf om te bepalen welke instrumenten in het kader van re-integratie en participatie worden ingezet. Ook de verdeling van re-integratie inspanningen over verschillende cliënten en doelgroepen kan zelf bepaald worden. Voor de uitvoering kunnen zij ervoor kiezen dit zelf uit te voeren of in een gemeenschappelijke regeling te doen. Na de invoering van de WWB bleek dat landelijk het bijstandsbestand snel daalde met inzet van slechts een gedeelte van de beschikbare re-integratiemiddelen. Sinds de economische crisis en recessie in 2008 is het bijstandsniveau weer aan het oplopen en blijken ook steeds meer gemeenten het volledige re-integratiebudget (inclusief reserves) te besteden. Daarnaast heeft Den Haag aangekondigd fors te zullen bezuinigen op de re-integratiemiddelen. Voor de gemeente is het dus zaak om met minder middelen toch een goed resultaat op het terrein van re-integratie en participatie te boeken. Vragen die beantwoord moeten worden zijn onder meer: Voor wie zetten we nog re-integratiemiddelen in en voor wie niet meer? Is ons instrumentarium nog te betalen en hoe gaan we om met de sociale werkvoorziening? Welke aanpak werkt voor welke doelgroepen en voor wie en hoe heeft gemeente Best het de afgelopen jaren gedaan? Om antwoord te krijgen op deze vragen voert de rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid. 7

8 De invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004 heeft de uitvoering en verantwoordelijkheden van de bijstandsverlening en re-integratie bij gemeenten neergelegd. Kerngedachte van de WWB is dat iedere Nederlander in zijn of haar eigen bestaan moet voorzien. ( werk boven inkomen ). Pas wanneer dat niet lukt, is een uitkering mogelijk. Voor gemeenten betekende de invoering van de WWB meer financiele verantwoordelijkheid, maar ook meer beleidsvrijheid. Zo mogen gemeenten zelf keuzes maken met betrekking tot het in te zetten re-integratiebeleid en het aanbod van re-integratievoorzieningen. Sinds 2006 hebben de gemeenten hier de vrijheid bij gekregen om zelf re-integratietaken uit te voeren. Bij de uitvoering van de WWB worden twee budgetten door het Rijk beschikbaar gesteld. Het gaat hier om het zogenaamde inkomensdeel en het participatiebudget. De hoogte van deze budgetten wordt voor grotere gemeente (groter dan inwoners) bepaald aan de hand van een verdeelmodel waarin op basis van sociaal economische kenmerken een verdeelsleutel wordt toegepast bij de verdeling van het macrobudget over de individuele gemeenten. Voor gemeenten met minder dan inwoners geldt het historisch verdeelmodel. Hierbij geldt dat het budget volledig bepaald wordt door het historisch aandeel in de bijstandsuitgaven van het jaar t-2. Best valt tussen beide groottegroepen en krijgt budget toegekend deels op basis van objectieve criteria en deels op grond van historische cijfers. Inkomensdeel Het inkomensdeel is het budget dat bestemd is voor de verstrekking van uitkeringen. Eventuele overschotten mogen gemeenten vrij besteden, maar eventuele tekorten moeten ook zelf worden opgevangen. Wanneer een gemeente in een bepaald jaar een tekort heeft op het inkomensdeel van meer dan 10% dan kan zij onder voorwaarden aanspraak maken op een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). De IAU geeft een compensatie voor de tekorten boven de 10%. De eerste 10% is altijd voor rekening van de gemeente. Voor gemeenten met minder dan inwoners is de voornaamste voorwaarde voor het ontvangen van de IAU dat er naast een tekort van meer dan 10% sprake moet zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Participatiebudget Het participatiebudget is een geoormerkt budget dat een uitkering bevat voor onder andere reintegratievoorzieningen (SZW-deel). Daarnaast zijn er middelen voor inburgering en educatie. Dat het budget geoormerkt is betekent dat gemeenten het budget alleen aan deze taken mogen besteden. Tot 2010 mochten gemeenten van eventuele overschotten 75% overhevelen naar het volgende jaar. Vanaf 2010 mogen gemeenten nog maar 25% van het budget meenemen. Het SZW-deel van het participatiebudget mogen gemeenten inzetten voor allerlei zaken die betrekking hebben op re-integratie en/of participatie. Uitvoeringskosten mogen niet uit het budget betaald worden. Dit dient betaald te worden uit het Gemeentefonds en andere eigen middelen. 8

9 1.3. Doel van het onderzoek, centrale onderzoeksvraag en afgeleide vragen Het is van belang een scherp beeld te krijgen in de beste inzet van middelen uit het participatiebudget gelet op de aankomende nieuwe wet Werken naar Vermogen per 1 januari en de forse budgetkortingen die daarmee gepaard gaan. Hierbij staat de vraag centraal wat de gemeente Best heeft bereikt met haar re-integratiebeleid, met de daarbij behorende uitvoering en inzet van instrumenten en trajecten en tegen welke kosten, om vervolgens aanbevelingen te kunnen doen voor toekomstig beleid en uitvoering met beperktere middelen. Als centrale onderzoeksvraag heeft de rekenkamercommissie geformuleerd: Onderzoek in hoeverre het re-integratiebeleid in Best doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Geef hierbij aan welke verworvenheden uit het verleden behouden moeten blijven en geef bouwstenen voor de toekomst. Hiervan zijn de volgende zeven thema s en bijbehorende vragen afgeleid Kaderstelling Welke beleidsdoelstellingen streeft de gemeente Best met het re-integratiebeleid in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) na? Zijn deze doelen (voldoende) SMART geformuleerd? In welke mate is de gemeenteraad vanuit dualistisch oogpunt betrokken bij de bepaling van het arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en re-integratiebeleid volgens de Wwb? Uitvoering Op welke wijze vindt de uitvoering van het beleid in de praktijk plaats? Welke middelen (personeel, inhuur, uitbesteding) worden ingezet en welke maatregelen worden genomen om de toeleiding van klanten naar (duurzaam) werk of één van de tussendoelen (zoals sociale activering) te vergroten? Welke partijen spelen een rol bij de uitvoering van het beleid? Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de verschillende partijen? Kosten Wat zijn de totale kosten van het gemeentelijk re-integratiebeleid Wat is het financiële effect op het niveau van de Wwb als geheel (inclusief het inkomensdeel)? Informatievoorziening en controle Hoe is de informatievoorziening over het re-integratiebeleid en de resultaten daarvan van het college aan de raad te kwalificeren in termen van tijdigheid, volledigheid en juistheid? Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan zijn controlerende taken voor wat betreft het re-integratiebeleid? Vormt de door het college verstrekte informatie hiervoor voldoende basis? 1 Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek is komen vast te staan dat de Wet Werken naar Vermogen controversieel is verklaard en (voorlopig) niet doorgaat. 9

10 Resultaten Wat zijn de concrete resultaten van het gemeentelijk re-integratiebeleid in het licht van de beleidsdoelen? Welke inzet, welke instrumenten/trajecten zijn effectief geweest? Wat is de mate van duurzaamheid van deze resultaten? (doeltreffendheid) ook in het licht van de actuele (landelijke) ontwikkelingen? (bezuinigingen). Best in vergelijking tot andere gemeenten Hoe ziet het cliëntenbestand van Best eruit? Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Best eruit, in vergelijking tot andere gemeenten? Maakt Best, in verhouding tot andere gemeenten, meer of minder kosten in verband met re-integratie? Hoe verhoudt de effectiviteit van Best zich tot die van vergelijkbare gemeenten/ gemeenten in het gebied van rekenkamer de groene rand? Toekomst Welke leerpunten resulteren er uit het onderzoek mede gericht op een toekomstige uitvoering die met veel minder middelen moet plaatsvinden Onderzoeksaanpak Het onderzoek richt zich op de periode In het kader van het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Deskresearch Om een beeld te krijgen van het (voorgenomen) beleid van gemeente Best zijn in eerste instantie alle relevante (beleids-)documenten bestudeerd. Het gaat dan onder meer over het collegeprogramma, beleidsnota s, verordeningen, managementrapportages, diverse evaluaties, interne rapporten met betrekking tot het functioneren van sociale zaken, aanbestedingen, raadsmededelingen en P&C-instrumenten. Interviews met in de gemeente Best actieve personen Er zijn gesprekken gevoerd met (financiële) beleidsmedewerkers, (oud-) managers, bestuurders en uitvoerders binnen de gemeente Best. Deze gesprekken geven een beeld van de inhoud van het beleid, het uitvoeringsproces en de wijze waarop de informatiehuishouding en -voorziening is ingericht. Interviews met maatschappelijk en re-integratiepartners Ook zijn (afzonderlijke) gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de (belangrijkste) partijen waarmee Best samenwerkt op het terrein van re-integratie maakten deel uit van het onderzoek. Hiermee werd getracht een beeld te krijgen van de wijze van samenwerking tussen Best en haar maatschappelijke partners. Dit betreft: Stichting de Omslag P.O.R. W.S.D. 10

11 Voor een opsomming van de personen waarmee de rekenkamercommissie in het kader van dit onderzoek heeft gesproken wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit rapport. Analyse financiële informatie De in de boekhouding voorhanden gegevens inzake de jaren 2004 tot en met 2011 zijn opgevraagd om zicht te krijgen op zaken als: Uitgaven en inkomsten Participatiebudget Uitgaven en inkomsten I-budget Participatiebudget uitgaven per re-integratiepartner Uitgaven per individuele klant Benchmark Vergelijking met andere gemeenten vond plaats door gebruikmaking van landelijk beschikbare gegevens van het CBS en Stimulansz Maatstaf voor het effect van het re-integratiebeleid Om het effect van het re-integratiebeleid vast te kunnen stellen, zijn in de loop der jaren na de invoering van de Wwb de volgende maatstaven ontwikkeld en toegepast: a) inhoudelijke maatstaf Omdat de doelstelling van het beleid is mensen uit de uitkering te halen, wordt de mutatie in het aantal bijstandsgerechtigden als maatstaf voor de effectiviteit van het beleid genomen. Daarvan kennen we twee varianten, te weten: a1) de smalle maatstaf Als maatstaf voor het effect van het beleid wordt de uitstroom naar werk genomen en van deze groep alleen de cliënten, die in de begeleiding hebben gezeten en die langer dan 12 maanden een baan hebben. a2) de brede maatstaf De discussie over de effectiviteit heeft geleid tot het inzicht dat het effect van de ingezette middelen niet uitsluitend aan de uitstroom moet worden afgemeten omdat de weg naar een baan vaak over meerdere stappen c.q. trajecten gaat en dat kost tijd. Daarom moet breder naar de effecten worden gekeken en moeten alle stappen die cliënten vooruit zetten op weg naar uitstroom worden geregistreerd. Voor de bredere maatstaf is de re-integratiepositie ontwikkeld. Daarbij worden als maatstaf voor het effect van de re-integratiemaatregelen alle bewegingen van cliënten omhoog en omlaag op de re-integratiepositie genomen. Door over de effecten vooraf een prestatienorm af te spreken kan achteraf vastgesteld worden of door het beleid de beoogde doelstelling is gerealiseerd. In die zin is dan sprake van een effectief beleid en kunnen zowel gemeenteraad als college de aan het toegedachte rollen van kaderstelling, uitvoering en controle op beleid spelen. 11

12 b) de financiële maatstaf Daarnaast is er de financiële, uit de wet voortkomende, maatstaf die bepaalt dat het wenselijk is dat de gemeente met de uitgaven voor bijstand onder het inkomensdeel blijft. Het is geen absolute maatstaf, maar als de inspanningen om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen niet leiden tot een aansluiting bij de door het Rijk veronderstelde ontwikkeling, is het I-deel niet toereikend en is er alle aanleiding om het beleid nog eens kritisch te bezien. Dat geldt zeker in een tijd dat de centrale overheid omvangrijke bezuinigingen op de sociale uitgaven heeft aangekondigd. In dit rapport wordt de brede maatstaf en de financiële maatstaf gehanteerd. Dit houdt in dat niet alleen wordt gekeken naar uitstroom maar ook naar migraties op de re-integratiepositie. Daarnaast wordt gekeken naar de uitgaven van het inkomensdeel Leeswijzer Dit rapport valt uiteen in een bestuurlijk deel en een onderzoeksrapportage. In de hoofdstukken 2 en 3 (bestuurlijk deel) komen de conclusies en aanbevelingen resp. de bestuurlijke reactie van het college en het nawoord van de rekenkamercommissie aan bod. De indeling van het onderzoeksrapport is analoog aan de zeven thema s zoals hierboven verwoord. Aan het eind van ieder hoofdstuk worden afzonderlijke conclusies getrokken. Hiermee wordt de toegankelijkheid van het rapport voor de lezer vergroot 12

13 2. Conclusies en aanbevelingen 2.1. Kaderstelling Conclusies Doelstellingen vastgelegd in beleidsdocumenten De rekenkamercommissie stelt vast dat de doelstellingen (voldoende) in kaart gebracht zijn. De doelstellingen die gemeente Best nastreeft met het re-integratiebeleid zijn vastgelegd in het coalitieprogramma , de beleidsnota Werk en Inkomen 2011, diverse beleidsregels, de begroting en de verordening Wet werk en bijstand van Deze doelstellingen hebben betrekking op het brede scala waaruit het re-integratiebeleid uiteenvalt. Aan bod komen zowel jeugdigen als volwassenen, uitstroom en stijging op de reintegratiepositie, handhaving, het verrichten van tegenprestaties in de vorm van maatschappelijk nuttige taken etc. SMART formuleringen De doelstelling zoals die in Best zijn geformuleerd zijn voldoende SMART 2, voor zover deze zijn opgenomen in de Beleidsnota Werk en inkomen en in de programmabegroting. De doelstellingen volgens het coalitieprogramma zijn voornamelijk kwalitatief uitgedrukt en hebben vooral betrekking op de inspanningen die terzake moeten worden verricht. Gesproken wordt over bevorderen, inspanningen verrichten, stimuleren en hard optreden. In de nota Werk en Inkomen wordt gebruik gemaakt van SMARTe indicatoren. Hier wordt gewerkt met percentages (stijgen/dalen) en met absolute aantallen. Dit zelfde geldt voor de programmabegrotingen. Bij al deze indicatoren worden de jaartallen genoemd waarin de gewenste effecten moeten zijn gerealiseerd. Opvallend is dat in de verantwoordingsinformatie niet op alle in de beleidsnota s genoemde indicatoren wordt ingegaan cq. dat in deze rapportages andere indicatoren worden gebruikt. Hierdoor is er (deels) sprake van een mismatch tussen het formuleren van gewenste resultaten aan de voorkant en het rapporteren over het behalen van deze resultaten aan de achterkant. Betrokkenheid Gemeenteraad bij het totstandkomen van beleid De gemeenteraad is volgens de Rekenkamercommissie voldoende betrokken (geweest) bij het formuleren van de beleidsnota Werk en Inkomen in Voor het totstandkomen van deze nota was er overigens helemaal geen sprake van expliciet beleid. Het is thans zaak dat de raad ook betrokken is en blijft bij het monitoren van het behalen van de resultaten van dit beleid en dat de raad tevens betrokken wordt bij het formuleren van nieuw beleid, dat als reactie op toekomstige ontwikkelingen, zal moeten worden geformuleerd. Aanbevelingen RAAD: actualiseer en verbeter het beleidskader De (verantwoording over de) kaderstelling dient verder aangescherpt te worden om de raad beter inzicht te geven in de effecten van beleid. Voor de raad zijn de ontwikkelingen in de toekomst (forse afname van het budget c.q. nieuwe wet- en regelgeving: de Participatiewet ) een goed moment om voor het onderdeel re-integratie het beleidskader te actualiseren en te verbeteren. Neem hierbij de in het volgende hoofdstuk (toekomst) geformuleerde adviezen en denkbeelden als uitgangspunt. Neem in het nieuwe beleid ten minste het volgende op: 2 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 13

14 SMART geformuleerde doelstellingen met betrekking tot de migraties op de participatieladder/re-integratiepositie De beleidsindicatoren die een beoordeling van het beleid mogelijk maken De wijze en de tijdstippen waarop de resultaten van het beleid worden teruggekoppeld naar de raad. RAAD & COLLEGE: stel nieuwe kaders Stel -met het oog op de ontwikkelingen in de toekomst- nieuwe kaders op die aangeven wat de gemeentelijke invulling van het re-integratiebeleid is. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende stappen: Bepaal wat het doel is van de gemeente Best in het kader van de re-integratie. Waar moeten de prioriteiten liggen? Alleen bij uitstroom of meer dan dat? Hoe moet het bestand zich ontwikkelen, uitgedrukt in stappen op de zogenaamde participatieladder/re-integratiepositie? Bepaal hoe dit doel bereikt moet worden (bijvoorbeeld door inzet van externen of door zelf doen) Stel de gewenste/maximale inzet van middelen (personeel/geld) vast Stel vast welke doelgroepen in dit beleid moeten worden geholpen (doelgroep prioritering) Bepaal welke soort instrumenten hieraan moeten bijdragen Bepaal hoe de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de resultaten van dit beleid 2.2. Uitvoering Conclusies Klantmanagement Al vanaf 2003 maakt gemeente Best gebruik van klantmanagement re-integratie. Gedachte hierachter is dat de klant centraal staat en dat klantmanagers de ontwikkelingen van bijstandsgerechtigden monitoren en bijsturen. Met andere woorden; zij moeten de regie voeren over de inzet van de re-integratietrajecten. Zij moeten de diagnose (laten) stellen, besluiten tot inzet van trajecten, tussentijds de resultaten monitoren en eventueel bijsturen cq. trajecten beëindigen. Medio 2010 heeft gemeente Best een afzonderlijke Jobhunter in dienst genomen. Vanaf medio 2012 is deze functie vervallen. Re-integratietrajecten Vanaf 2004 zijn re-integratietrajecten ruimschoots ingekocht bij diverse bureaus. Uit interviews met een aantal bedrijven is gebleken dat de diagnosestelling door de gemeente vaak te wensen overliet en dat er tussen de gemeente en het betrokken bureau/bedrijf geen afspraken werden gemaakt over de door de bureau s/bedrijven te bereiken resultaten. Vanaf medio 2012 zullen de werkzaamheden die voorheen door de Omslag werden uitgevoerd, voor een groot deel worden uitgevoerd door Het Goed. De Omslag is met ingang van 1 juli 2012 ontmanteld. 14

15 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering c.q. de aanpak van re-integratietrajecten is jarenlang aandachtspunt van het management van gemeente Best geweest. Er werden in de periode 2004 tot en met 2008 vier rapporten over geschreven. Opvallend daarbij was dat de kwesties die reeds in 2004 aan de orde kwamen in 2008 wederom, zij het anders geformuleerd, wederom aan de orde kwamen. Aanbevelingen COLLEGE: Inrichting administratie Na vaststelling van de verbeterde kaders moet de administratie zodanig worden ingericht dat het college periodiek kan toetsen of het afgesproken beleid ook wordt uitgevoerd en het via de re-integratiepositie zichtbaar wordt gemaakt. COLLEGE: Tevredenheidsonderzoek Het verdient aanbeveling om periodiek een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten te houden en indien de resultaten daarvan daartoe aanleiding geven, het beleid bij te stellen. COLLEGE: Outputfinanciering Maak zakelijke afspraken met bureaus en bedrijven die worden ingehuurd voor reintegratietrajecten. Pas outputfinanciering toe (bijvoorbeeld no cure, less pay of zelfs no cure no pay ), hetgeen inhoudt dat een bedrijf/bureau minder/niet betaald krijgt, indien het gewenste effect (bijvoorbeeld uitstroom naar arbeid) niet (tijdig) wordt bereikt. COLLEGE: Samenwerking het Goed Evalueer de samenwerking met het Goed over drie jaar (30 nov. 2015: einde contract) en ook tussentijds (na ieder jaar). COLLEGE: Eigen medewerkers Maak, voor zover mogelijk, gebruik van de capaciteiten van medewerkers met betrekking tot arbeidsbemiddeling, sollicitatietrainingen etc. Daar waar men kennis en vaardigheden tekort komt moet er opgeleid worden. COLLEGE: Kader voor de werkvloer Ontwikkel beleidsregels en uitvoeringsafspraken ten behoeve van de werkvloer, zodat een uniforme aanpak van re-integratie-inspanningen beter wordt geborgd.. COLLEGE: Social return De rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de euro in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder reintegratieondersteuning niet aan het werk komen. Neem als gemeente Best het goede voorbeeld van de rijksoverheid over en laat de klantmanagers het opnemen van de voorwaarden c.q. de naleving ervan monitoren. Volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt reeds (in een aantal gevallen systematisch) van social return gebruik gemaakt bij grond- weg- en waterbouwprojecten. Ga na of deze handelswijze ook bij andere projecten/inkopen kan worden toegepast en ga over tot het formuleren van beleidsregels terzake. 15

16 2.3. Kosten Conclusies Kosten in verband met inkoop van re-integratietrajecten In de periode 2004 tot en met 2011 is in totaal uitgegeven aan de inzet van reintegratiebedrijven. Dit is gemiddeld per jaar. De meeste uitgaven werden in die jaren gedaan aan Stichting de Omslag, WSD en De Wig. De gemiddelde re-integratie uitgaven per persoon bedroegen circa De kosten per individu verschillen echter aanzienlijk van 10 tot Inkomensdeel en Werkdeel De kosten met betrekking tot de verstrekte uitkeringen (Inkomensdeel) zijn in Best vanaf 2007 (meer dan 10%) hoger dan de toegekende budgetten. Over de jaren 2007 tot en met 2010 is derhalve een Incidentele Aanvullende Uitkering aangevraagd en ontvangen. In deze jaren, maar ook in de jaren daarna, is dus gebleken dat met het van het rijk verkregen budget niet kon worden volstaan. Ook voor de re-integratie-uitgaven (Werkdeel) heeft gemeente Best een aanvullende (ESF-)subsidie aangevraagd en ontvangen. De komende jaren zal het Werkdeel met minstens 50% worden gereduceerd. Vraag is of en in hoeverre gemeente Best in de toekomst eigen middelen ter beschikking wil stellen om er zo voor te zorgen dat overschrijdingen van de uitgaven uit het Inkomensdeel tot een minimum kunnen worden beperkt. Aanbevelingen COLLEGE: monitor de uitgaven uit het inkomensdeel Houd de uitgaven van het Inkomensdeel nauwkeurig bij. Probeer deze, door een gerichte inzet van het Werkdeel zoveel mogelijk te reduceren, zodat er niet geld op moet worden toegelegd maar er geld overblijft. Stuur dus nauwkeurig op de I-uitgaven en maak nadrukkelijke keuzes voor wat betreft de inzet van het Werkdeel. COLLEGE: uitgaven werkdeel versus uitgaven inkomensdeel Confronteer de kosten van het re-integratiebeleid (rijksbudget, middelen van de gemeente en de uitvoeringskosten) met de opbrengst (mutatie in het Inkomensdeel) zodat antwoord gegeven kan worden op de vraag wat de extra inzet in jaar t heeft opgeleverd voor het volume aan bijstand in jaar t+1 COLLEGE: maatwerk m.b.t. de inzet van middelen Bepaal op individueel en collectief niveau de benodigde inzet van middelen, stel vast hoeveel rijksmiddelen hiertegenover staan en bepaal expliciet de prioriteiten: wat doen we wel en wat doen we niet en hoelang wordt een re-integratietraject voortgezet cq. verlengd? COLLEGE: bepaal de efficiency en effectiviteit van re-integratietrajecten Maak inzichtelijk wat de eigen kosten van de gemeente zijn voor re-integratie en welke kosten bij externe bedrijven gemaakt worden. Hierbij is ook van belang welke resultaten voor welke groepen cliënten behaald zijn. Is eigen inzet effectiever en/of efficienter of is uitbesteden efficienter en/of effectiever. Bepaal voor elke soort re-integratietraject wat de voorkeur verdient: in eigen huis uitvoeren of uitbesteden? 16

17 2.4. Informatievoorziening en controle Conclusies Managementinformatie Tot en met 2010 was er in Best sprake van -gedetailleerde- management-informatie die ook ter informatie werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Thans is er geen sprake meer van deze rapportages. Ambtelijk wordt weer gewerkt aan een nieuwe rapportage. Kwaliteit van de P&C-informatie In de begroting, tussentijdse informatie en jaarstukken wordt (alleen) ingegaan op het aantal uitkeringsgerechtigden en de te realiseren cq. gerealiseerde uitstroom. Informatie omtrent reintegratie, zoals het aantal trajecten, uitstroom in verband met trajecten, stijging op de reintegratiepositie etc. worden aan de raad onthouden. Hierdoor kan de raad onvoldoende zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen. Aanbevelingen RAAD: Bepaal uw informatiebehoefte Geef als raad aan op welke wijze u geïnformeerd wilt worden, opdat u kunt sturen op hoofdlijnen. RAAD: Inrichting van de informatievoorziening De inrichting van de informatievoorziening kan veel beter. Het is belangrijk dat de raad meer bij het beleid wordt betrokken en zich meer met het beleid bemoeit. Daaraan kan invulling worden gegeven door periodiek goede sturingsinformatie over het beleidskader en de daarin geformuleerde doelstellingen naar de raad te zenden. Daarbij zou aan de volgende kengetallen gedacht kunnen worden: Het aantal uitstromers naar werk binnen twee jaar na het begin van de re-integratieondersteuning (een norm van de Raad voor Werk en Inkomen) Het aantal cliënten op de onderscheiden treden op de re-integratiepositie en de mutaties (steigers en dalers) daarin in de verslagperiode Het percentage of aantal cliënten dat blijkbaar de goede diagnose heeft gekregen en op passende wijze / succesvol een traject heeft afgerond De toename van het aantal cliënten met een startkwalificatie De gemiddelde uitkeringsduur De gemiddelde kosten per uitkering (hoe lager, hoe meer er sprake is van deeltijdwerk) Het aantal personen dat, na een re-integratietraject, binnen een jaar weer in de bijstand terugkeert (duurzaamheid van de uitstroom) De resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek, de daaruit voortvloeiende maatregelen en het tijdstip van effectuering daarvan 17

18 2.5 Resultaten Conclusies Meting uitstroom De resultaten van beleid zijn te meten aan de hand van de gerealiseerde uitstroom (al dan niet door aanvaarding van werk en al dan niet veroorzaakt/beïnvloed door re-integratietrajecten) en door gerealiseerde stijgingen (en dalingen) van de re-integratiepositie. De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat in Best meting van deze variabelen op verschillende manieren plaatsvindt maar heeft geen onderlinge aansluiting aangetroffen tussen deze verschillende metingen. Dit doet uiteraard vragen rijzen omtrent de betrouwbaarheid en (daarmee) de bruikbaarheid van de beschikbare informatie omtrent zaken als het aantal uitkeringsgerechtigden en de uitstroom (al dan niet vanwege het aanvaarden van betaalde arbeid). Kosten in relatie tot de re-integratiepositie Het aantal personen dat in de periode 2009 tot en met 2011 in Best steeg op de reintegratiepositie was iets talrijker zijn dan het aantal personen dat daalde. De gemiddelde reintegratiekosten voor de stijgers bedroegen tegenover voor de dalers. Het maakt kennelijk niet veel uitmaakt of en hoeveel er aan individuen wordt uitgegeven. Hiermee is overigens niet gezegd dat re-integratie-uitgaven, in het algemeen, helemaal geen zin hebben. Interne rapportages met betrekking tot effectiviteit In de loop der jaren zijn er twee interne rapporten opgesteld waarbij de effectiviteit van de reintegratie centraal stond. Uit beide rapporten valt op te maken dat het hiermee matig gesteld is/was. Gebleken is dat klantmanagers re-integratie duidelijker dan voorheen hun rol als opdrachtgever moeten oppakken en de regie van de trajecten naar zich toe moeten trekken. De verantwoordelijkheid voor trajecten is te veel neergelegd bij de re-integratiebedrijven. Er werd door klantmanagers niet ingegrepen als trajecten werden ingezet zonder duidelijk doel en logische opbouw. Er werd weinig gestuurd op de duur van trajecten, waardoor kosten uit de hand zijn gelopen. Ook werden er geen/ nauwelijks maatregelen opgelegd als klanten hun verplichtingen niet nakwamen. Wat betreft de re-integratiebedrijven zijn de belangrijkste conclusies dat: Er te veel verlengingen van leerwerktrajecten hebben plaatsgevonden zonder duidelijk doel, tijdspad en resultaat Er te weinig aandacht was voor het uitplaatsen van klanten naar (regulier) werk 3 Er ingezet is op dure instrumenten, terwijl alternatieven voorhanden waren Een klein aantal klanten een heel groot deel van het werkdeel opsouperen 3 De re-integratiebedrijven hadden hier ook geen belang bij. Bij aanvaarding van regulier werk zouden ze de klant verliezen. 18

19 Andere manier van werken In de loop van 2009 is in Best overgegaan op een andere manier van werken. Sindsdien is er sprake van een kritischer inzet van instrumenten en het wijzigen van verlengingen van leerwerktrajecten naar leerwerkplekken (een minder kostbaar instrument). Vanaf begin 2010 wordt gewerkt met een nieuwe methodiek met een uitgebreide diagnose van de klant en een indeling van klanten op de re-integratieladder. Er is meer zicht op de verschillende doelgroepen en de beschikbare middelen. Een door de rekenkamercommissie uitgevoerd dossieronderzoek bevestigt dat de effectiviteit van de trajecten die zijn uitgevoerd in 2009 en 2010 tot een (procentueel) beter resultaat leiden dan daarvoor. Aanbevelingen COLLEGE: Meer dan uitstroom alleen Breng ook andere resultaten dan uitstroom in beeld. Wat is gedaan voor de klanten die géén traject hebben gevolgd? Hebben deze een tijdelijke ontheffing of wordt er in het kader van participatie wel wat voor hen gedaan? Ook dit zijn resultaten van beleid. COLLEGE: Inzicht in dynamiek Probeer meer inzicht te krijgen in de dynamiek in het bijstandsbestand, want dit biedt aanknopingspunten voor beleid. Op datgene dat de gemeente kan beïnvloeden moet dan sterker worden ingezet. Natuurlijk zijn er externe factoren die de ontwikkeling van het bestand bepalen. Deze kunnen dan wellicht worden ingebed in het beleid of het beleid kan hier meer op worden afgestemd. COLLEGE: Draaideurklanten Houd bij hoeveel/welke klanten kort (bijvoorbeeld 6 of 12 maanden) na uitstroom weer instromen. Lever managementinformatie terzake, ter beantwoording van de vraag: hoe duurzaam is de uitstroom eigenlijk? Zorg ervoor dat uitgestroomde cliënten ook uitgestroomd blijven. Pas daar waar noodzakelijk ook nazorg toe bij uitgestroomde cliënten. 2.6 Vergelijking met andere gemeenten Conclusies Cliëntenbestand Best Het uitkeringsbestand van gemeente Best wijkt op een aantal punten af van de bestanden van andere, vergelijkbare, gemeenten. Dit heeft geleid tot een honorering van een incidentele aanvullende uitkering voor het I-deel (IAU) in de jaren 2007 tot en met Het verloop van het aantal huishoudens met een uitkering is in Best ongunstiger dan bij de andere Noord Brabantse gemeenten (zowel steden als platteland), waaronder de gemeenten in het rekenkamergebied 4. Ook ten opzichte van landelijke cijfers scoort gemeente Best minder gunstig. 4 Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son & Breugel en Waalre 19

20 Ontbreken relatie tussen uitgaven en resultaat Uit een analyse van landelijk beschikbare cijfers is de rekenkamercommissie gebleken dat er geen causaal verband lijkt te bestaan tussen re-integratie-uitgaven enerzijds en de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden anderzijds. Gemeenten met een daling van het aantal huishoudens met een bijstanduitkering geven (per huishouden met een bijstandsuitkering) even veel geld uit aan re-integratie als gemeenten die een stijging van dit aantal huishoudens kennen. Aanbevelingen COLLEGE: Vergelijking van Best met zichzelf en met andere gemeenten Het is van belang dat in de informatie omtrent de effectiviteit van het beleid ook cijfers met betrekking tot in- en uitstroom over meerdere jaren worden gegeven en dat deze cijfers worden vergeleken met regionale en/of landelijke ontwikkelingen waardoor de gegevens in het juiste conjuncturele perspectief komen te staan. COLLEGE: W- en I-deel in verhouding tot andere gemeenten Analyseer het percentage overschot/tekort op het beschikbare Werk- en Inkomensdeel in Best in vergelijking met gemeenten in dezelfde grootteklasse. 20

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen.

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. svoorstel jaar stuknr. Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. Portefeuillehouder: C. Bijl Griffie Griffie A.S.Heine, telefoon (0591-68 95 04) Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale Werkvoorziening Door Huib van Olden Programma 1. Even voorstellen: Huib van Olden 2. De Bossche situatie 3. Korte schets Sw-sector 4. Wettelijk en financieel kader

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag 1 Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk Dossier/volgnummer 55808-054 Mr. G.A. van Nijendaal

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.23 Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 bronnen www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten, d.d. oktober 2011 In 2013 gaat waarschijnlijk de Wet werken naar

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Re-integratie Menterwolde

Re-integratie Menterwolde Re-integratie Menterwolde 1. Waarom onderzoek 2. Effectiviteit: wat levert het op 3. Efficiency: doen we het een beetje zuinig 4. Betrokkenheid Raad 5. Aanbevelingen 1 1. Waarom onderzoek 2 2. Effectiviteit:

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Aan de informateurs. de heren H.G.J. Kamp en drs. W.J. Bos. p/a Tweede Kamer. Postbus EA Den Haag. Cc: fractievoorzitters Tweede Kamer

Aan de informateurs. de heren H.G.J. Kamp en drs. W.J. Bos. p/a Tweede Kamer. Postbus EA Den Haag. Cc: fractievoorzitters Tweede Kamer Aan de informateurs de heren H.G.J. Kamp en drs. W.J. Bos p/a Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cc: fractievoorzitters Tweede Kamer 11 oktober 2012, Den Haag Geachte heren Kamp en Bos, Voor de

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII R 1 Vergadering van 16 juni 2008

Voorstel GEMEENTERAAD VII R 1 Vergadering van 16 juni 2008 Voorstel GEMEENTERAAD VII R 1 Vergadering van 16 juni 2008 Stuknummer Dienst 13285 Rekenkamercommissie Programma Corsanummer Werk en Inkomen In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Rekenkamerrapport:

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN PARTICIPATIEWET

ONDERZOEKSPLAN PARTICIPATIEWET ONDERZOEKSPLAN PARTICIPATIEWET Datum: 6 oktober 2016 Rekenkamer Utrecht start in de tweede helft van 2016 met een onderzoek naar de Participatiewet. De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht.

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie