INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab"

Transcriptie

1 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november 2015 INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab VEILIGE STAD SAMEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE STAD TIJDENS DEZE CURSUS LEERT U: Hoe de stad van de toekomst eruit ziet Met welke kansen en bedreigingen uw stad (in de toekomst) mogelijk te maken krijgt Hoe u de vitale infrastructuur van uw stad beschermt tegen bedreigingen van buitenaf Op welke manier u uw stad ontwerpt, bouwt en inricht ter bescherming tegen de (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering, overstromingen, aardbevingen, industriële ongevallen en terroristische aanslagen Hoe u economische en ecologische schade en maatschappelijke ontwrichting voorkomt wanneer er zich toch een ernstig incident in uw stad voordoet met medewerking van:

2 MODULE 1 3 NOVEMBER 2015 MODULE 2 10 NOVEMBER 2015 The city of the future: safe and secure Introductie en kennismaking Xander Beenhakkers, directeur Veilig en Innovatie bij Van Aetsveld en programmamanager bij The Hague Security Delta, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheid en bedrijfsleven bij veiligheidsvraagstukken Stad van de toekomst: uitdagingen en opgaven Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Met welke kansen en bedreigingen heeft uw stad in de toekomst te maken? En hoe wapent uw stad zich tegen deze toekomstige veiligheidsrisico s? Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het bouwen van een veilige stad? Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnenen buitenland? Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management aan de Technische Universiteit Delft, verricht onderzoek naar de ontwikkeling van stedelijke omgevingen en infrastructuren als gevolg van klimaatverandering en technologische innovatie Samenwerken aan een veilige stad Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst) gewaarborgd is? Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van uw stad? Welke veiligheidsrisico s (klimaatverandering, overstroming, aardbeving, industrieel ongeval, terroristische aanslag, cyberaanval, epidemie) loopt uw stad? En wat is de aard, omvang en de impact van deze veiligheidsrisico s? Op welke manier verkrijgt u overzicht over al deze soorten veiligheidsrisico s? Hoe werkt u samen met uw veiligheidspartners aan een veilige stad? Nicole van der Waart, stedenbouwkundige en adviseur bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, gespecialiseerd in de inrichting van veilige knooppunten U geeft een korte presentatie over hoe uw stad er in de toekomst uit komt te zien en welke kansen en mogelijke bedreigingen dit met zich mee brengt. TIJDSCHEMA MODULES Ontvangst met koffie en thee Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Lunchpauze Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze Afsluiting van de lesdag Critical infrastructure Het functioneren van uw stad en de bescherming van vitale infrastructuur Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van uw stad? Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur in uw stad zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen? Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen? Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren? Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in vitale sectoren? Op welke manier kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de bescherming van de vitale infrastructuur? Sven Hamelink, programmamanager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, werkt geruime tijd binnen het veiligheidsdomein aan verschillende vraagstukken op het terrein van contra-terrorisme, nationale veiligheid en crisisbeheersing Praktijkcase: Veilig en stabiel energienetwerk Wat is het belang van een veilig en stabiel energienetwerk voor uw stad? Waarom wordt bescherming van het energienetwerk steeds belangijker? Wat zijn de gevolgen voor uw stad als het energienetwerk niet meer functioneert? Hoe kunnen deze gevolgen worden voorkomen of beperkt? Stef Nieuwland, manager crisisbeheersing bij Alliander, de grootste netwerkbeheerder van elektriciteit en gas van Nederland Praktijkcase: Het waarborgen van de drinkwatervoorziening Welke potentiële dreigingen en kwetsbaarheden doen zich voor ten aanzien van de drinkwatervoorziening? Welke veiligheidsmaatregelen heeft u al getroffen om veiligheidsrisico s te reduceren? Welke veiligheidsrisico s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde restrisico s? Lydia Barm, strategisch adviseur bij Evides Waterbedrijf, leverancier van drinkwater U brengt de vitale infrastructuur van uw stad in kaart evenals haar potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden.

3 MODULE 3 17 NOVEMBER 2015 MODULE 4 24 NOVEMBER 2015 Safety first Het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad Hoe ontwerpt en bouwt u een veilige stad? Wat is het effect van de inrichting van uw stad op de leefomgeving? Welke dilemma s op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van uw stad? Nicole van der Waart, stedenbouwkundige en adviseur bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, gespecialiseerd in de inrichting van veilige knooppunten Leendert van Bree, beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte Veiligheidsrisico s identificeren, kwantificeren, wegen en al dan niet verminderen Op welke manier bepaalt u de meest aannemelijke veiligheidsrisico s voor uw stad? Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico s zich voordoen in uw stad? Wat is de kans op deze veiligheidsrisico s? En wat is de (mogelijke) schade voor uw stad als gevolg daarvan? Risico s kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen? Hoe beoordeelt u of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico s? Hoe komt u tot een veiligheidsbeleid voor uw stedelijke veiligheidsrisico s? Welke veiligheidsmaatregelen treft u om de kans op het ontstaan van veiligheidsrisico s te beperken en de (mogelijke) schade te reduceren? Wat is het gewenste risiconiveau? Welke veiligheidsrisico s accepteert u? En hoe kunt u de restrisico s verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden? Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam Praktijkcase: Het waarborgen van een veilige infrastructuur Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid en continuïteit van de infrastructuur van uw stad gewaarborgd is? Wat zijn de consequenties voor uw stad als de infrastructuur door een crisis of ramp niet meer te gebruiken is? Hoe beschermt u de infrastructuur in uw stad tegen mogelijke dreigingen? Op welke manier kan de infrastructuur worden gebruikt om tijdens een crisis of ramp uw stad te evacueren? Manuel Huisman, adviseur veiligheid bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, betrokken bij de herinrichting van het Centraal Station Utrecht Natural disasters Waterkeringen en bescherming tegen (hoog)water Wat zijn de consequenties van de klimaatverandering voor waterveiligheid? Hoe beschermt u uw stad tegen hoogwater bij de kust en rivieren? Waar moeten waterkeringen aan voldoen om overstromingsgevaar te reduceren? Wat zijn de gevolgen van een mogelijke overstroming? Hoe kan de kans op waterschade worden verminderd? Joost Knoop, beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte Mathijs van Vliet, adviseur waterveiligheid bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, gepromoveerd op een onderzoek naar klimaatverandering in relatie tot waterveiligheid Praktijkcase: Waterveiligheid in de toekomst Hoe komt u tot een strategie voor de omgang met waterveiligheid? Op welke manier kunt u hoogwaterbestendig bouwen? Hoe komt u tot een waterbestendige inrichting van buitendijks gelegen locaties? Ellen Kelder, programmamanager water bij de gemeente Dordrecht en ontwikkelaar van het Eiland van Dordrecht, de Dordtse strategie voor waterveiligheid Bescherming tegen aardbevingen Hoe ontstaat een aardbeving? Wat zijn de gevolgen van een aardbeving voor uw stad? Welke veiligheidsmaatregelen kunt u treffen om de gevolgen van een aardbeving te verkleinen? André Niemeijer, geoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, verricht onderzoek naar het ontstaan van aardbevingen Praktijkcase: Aardbevingsbestendig (ver)bouwen Hoe ontwerpt en bouwt u een aardbevingsbestendige stad? Op welke manier kunt u de gebouwen in uw stad aardbevingsbestendig (ver)bouwen? Hoe kunt u de gebouwen in uw stad herstellen als gevolg door schade van een aardbeving? Nico Scholten, adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, gespecialiseerd in het versterken en herstellen van gebouwen in een aardbevingsgebied U brengt in kaart welke veiligheidsrisico s uw stad loopt, welke (mogelijke) schade dit tot gevolg kan hebben en hoe u hierover kan wikken, wegen en besluiten.

4 MODULE 5 1 DECEMBER 2015 MODULE 6 8 DECEMBER 2015 Man made en technical disasters Ruimtelijke ontwikkeling en chemische en nucleaire industrie Welke veiligheidsrisico s gaan er gepaard met de opkomst van de chemische en nucleaire industrie? Wat zijn de consequenties van het intensiever gebruik en transport van gevaarlijke stoffen voor de veiligheid van uw stad? Hoe beschermt u omwonenden in uw stad tegen de veiligheidsrisico s van productie, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen? Hoe vindt u een juiste balans tussen enerzijds ruimtelijke ontwikkeling (wonen, werken en recreëren) en anderzijds het behouden of uitbreiden van risicovolle industriële activiteiten? Op welke manier saneert u bestaande knelpunten en voorkomt u nieuwe knelpunten? Hoe schept u (veiligheids)ruimte voor de uitbreiding of vestiging van risicovolle bedrijvigheid in uw stad? Edward Geus, adviseur externe veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu centrum veiligheid, voert onderzoek uit naar de veiligheidsrisico s van de opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving Peter Stufkens, afdelingshoofd milieu en veiligheid bij Tebodin, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau op het terrein van industrie, chemie, milieu en infrastructuur Praktijkcase: Voorkomen van ongevallen in de chemische en nucleaire industrie Op welke manier realiseert u een basisniveau beheersbaarheid in gebieden met een verhoogd veiligheidsrisico? Welke voorzieningen moeten er zijn getroffen voor als er toch een industrieel ongeval plaatsvindt in uw stad? Hoe zorgt u ervoor dat locaties en gebouwen goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten wanneer er een industrieel ongeval plaatsvindt in uw stad? Edward Post, programmamanager Versterking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Haaglanden, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crisis en rampen Terrorisme en contra-terrorisme Wat kan worden verstaan onder terrorisme? En welke vormen van terrorisme (conventionele, nucleaire, biologische en chemische wapens, cyberaanval) zijn er te onderscheiden? Welke locaties en gebouwen in uw stad zijn mogelijke doelen voor een terroristische aanslag? Hoe kunt u uw stad behoeden voor een (mogelijke) terroristische aanslag? Op welke manier kunt u de schade beperken als er zich toch een terroristische aanslag in uw stad voordoet? Saskia Tempelman, programmamanager contra-terrorisme, extremisme en escalatie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, richt zich op het identificeren en verminderen van dreigingen Resilience Veerkrachtige stad Waarom moet uw stad zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf? Met welke dreigingen kan uw stad te maken krijgen? Waarop dient uw stad zich voor te bereiden? Op welke manier bereidt u uw stad voor op een reëel denkbare dreiging? Hoe waarborgt u de vitale belangen (territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid en sociaalpolitieke stabiliteit) van uw stad? Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde het boek van rampen leren en het boek Lessen uit crises en mini-crises Het waarborgen van de continuïteit van bedrijven en overheden bij een crisis of ramp Waarom is het van groot belang dat overheid en bedrijven ook tijdens een crisis of ramp vitale producten en diensten kunnen blijven leveren? Op welke wijze kunnen continuïteitsplannen bijdragen aan het functioneren van overheidsdiensten en bedrijven tijdens een crisis? Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven met bestendige aanpakken om de uitval en verstoring van vitale processen en infrastructuren te voorkomen Rampen en andere (mini)crises Hoe en waarom wordt een gebeurtenis een (mini) crisis of een ramp? Wanneer is er sprake van een (mini) crisis of een ramp? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een (mini) crisis en een ramp? Hoe maakt u bij het ontwerp, de bouw en de inrichting van uw stad onderscheid tussen zeldzame rampen en veel voorkomende (mini) crises waarmee u wel degelijk te maken kunt of zult krijgen? Wat kunt u leren van (mini)crises en rampen uit het verleden die zich elders voordeden? Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde het boek van rampen leren en het boek Lessen uit crises en mini-crises Evaluatie en afsluiting Xander Beenhakkers, directeur Veilig en Innovatie bij Van Aetsveld en programmamanager bij The Hague Security Delta, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheid en bedrijfsleven bij veiligheidsvraagstukken Maak een plan van aanpak over hoe uw stad veerkrachtig kan reageren op een dreiging van buitenaf.

5 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Meer informatie Klantenservice: Data en locatie 1, 8 oktober en 5 november 2015 Bureau Lokale Zaken Rotterdam Voor routebeschrijving zie: Persoonlijk opleidingsadvies Voor inhoudelijke vragen belt u met: Sandra Donkers-Habraken Incompany mogelijkheden Wilt u deze opleiding afgestemd op de eigen situatie volgen? Al onze opleidingen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we datum, locatie en tijdstip, lengte en inhoud van de training. Neem voor meer informatie contact op met: Guusje Verhoeven Ondersteund door online leeromgeving Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken indd 1-2 Eenvoudig aanmelden via internet: U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via ideal of credit card. Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op of stuur een naar: Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw en Euroforum maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op: Uw investering De investering voor deze 3-daagse cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding bedraagt 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en het boek Lessen uit crises en mini-crises van 2012 en i.s.m. 1, 8 oktober en 5 november 2015 Bureau Lokale Zaken Rotterdam Uw hoofddocent: Menno van Duin lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie Bent u goed voorbereid op een mogelijke (mini) crisis in uw gemeente? Tijdens deze cursus leert u: Op welke manier u zich kunt voorbereiden op een mogelijke (mini) crisis in uw gemeente Hoe u een dreigende (mini) crisis kunt herkennen Wat u wel en vooral niet moet doen ten tijde van een (mini) crisis Hoe u in de Veiligheidsregio samenwerkt met hulpdiensten en crisispartners aan de bestrijding van een (mini) crisis Op welke manier u communiceert met de media voor, tijdens en na afloop van een (mini) crisis Wat u kunt leren van actuele praktijkvoorbeelden van (mini) crises die ook in uw gemeente kunnen plaatsvinden i.s.m. Meld u nu aan en ontvang gratis het boek Lessen uit crises en mini-crises 2012, over 20 bijzondere gebeurtenissen in Nederland die ook in uw gemeente kunnen plaatsvinden. Bij de start van de cursus ontvangt u ook deel 2: de mini-crises van /4/2015 9:29:31 AM DE STAD VAN DE TOEKOMST: KANSEN EN BEDREIGINGEN In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u uw stad tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hoogwater? Tijdens deze cursus leert u: Hoe de stad van de toekomst eruit ziet Met welke kansen en bedreigingen uw stad (in de toekomst) mogelijk te maken krijgt Hoe u de vitale infrastructuur van uw stad beschermt tegen bedreigingen van buitenaf Op welke manier u uw stad ontwerpt, bouwt en inricht ter bescherming tegen de (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering, overstromingen, aardbevingen, industriële ongevallen en terroristische aanslagen Hoe u economische en ecologische schade en maatschappelijke ontwrichting voorkomt wanneer er zich toch een ernstig incident in uw stad voordoet U gaat naar huis met: Handvatten voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines Verschillende vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland Diverse checklisten, modellen en praktijkcases zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt Toegang tot de online leeromgeving waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten Een certifi caat van deelname VEILIGE STAD SAMEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE STAD CERTIFICAAT VAN DEELNAME EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 DECEMBER 2015 Een ramp in uw stad Wat komt er op uw stad af bij een ramp? Is uw stad bestand tegen een ramp? Welke kwetsbaarheden kent uw stad bij een acute dreiging? Edward Faber, adviseur Game Based Training bij Thales T-Xchange en partner van het programma Twente Safety & Security, innovatiecluster op veiligheid Xander Beenhakkers, directeur Veilig en Innovatie bij Van Aetsveld en programmamanager bij The Hague Security Delta, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheid en bedrijfsleven bij veiligheidsvraagstukken In deze excursie wordt uw stad onderworpen aan een zeer waarheidsgetrouwe crisissimulatie in het Virtual Reality Lab op de Universiteit Twente Campus. TIJDSCHEMA EXCURSIE Ontvangst met koffi e en thee Aanvang programma Afsluiting van de excursie EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 NOVEMBER 2015 Veiligheid op het Centraal Station Utrecht Hoe is de veiligheid gewaarborgd op het Centraal Station Utrecht? Welke veiligheidsvoorzieningen zijn er getroffen? Hoe is de interactie met operationele processen en bewegingen? Manuel Huisman, adviseur veiligheid bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie, betrokken bij de herinrichting van het Centraal Station Utrecht VOOR WIE BESTEMD? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: beleidsmakers, (programma) managers, stedenbouwkundigen, planologen, gebiedsmanagers, projectleiders, coördinatoren en adviseurs Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Milieu en Openbare Orde en Veiligheid en Rampenbestrijding bij: Gemeenten Provincies Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidsregio s, Omgevingsdiensten) Rijksoverheid Adviesbureaus Ingenieursbureaus Projectontwikkelaars Kennisorganisaties Opleidingsinstituten OOK INTERESSANT VOOR U: Crisisbeheersing en rampenbestrijding Bereid u niet alleen voor op zeldzame rampen, maar ook op (mini) crises waarmee u waarschijnlijk wél te maken krijgt in uw gemeente! Cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren, de groepsmishandeling in Eindhoven en de seksueel misbruik zaak in Amsterdam. Eenvoudigonline inschrijven! 3-DAAGSE CURSUS Crisisbeheersing en rampenbestrijding Bereid u niet alleen voor op zeldzame rampen, maar ook op (mini) crises waarmee u waarschijnlijk wél te maken krijgt in uw gemeente! Gemeenten hebben zelden te maken met een ramp, maar wel met een (mini) crisis. Een (mini) crisis is niet alleen voorbehouden aan grote gemeenten met veel risicovolle industrie en grootstedelijke problematiek, maar kan zich ook voordoen in een kleine of middelgrote gemeente. Op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding leert u hoe u zich kan voorbereidingen op een mogelijke (mini)crisis in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus is te vinden op Inclusief een zeer waarheidsgetrouwe crisissimulatie!

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via VEILIGE STAD SAMEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE STAD Eenvoudig aanmelden via internet: Data en locatie U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur. Of kies voor direct online betalen via ideal of credit card. Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op of stuur een naar: 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta Persoonlijk Opleidingsadvies Opleidingsadviseur Nancy Kager WILT U DEZE CURSUS VOOR UW GEHELE AFDELING VOLGEN? Wilt u deze cursus afgestemd op de eigen situatie volgen? Al onze cursussen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we datum, locatie en tijdstip, lengte en inhoud van de training. Neem voor meer informatie contact op met: Joyce van Helfteren, ONDERSTEUND DOOR ONLINE LEEROMGEVING Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. (69322) 6-daagse cursus Excursie Virtual Reality Lab 11 december 2015 Universiteit Twente Campus Excursie Centraal Station Utrecht 18 november 2015 Voor route beschrijving zie: Uw investering De investering voor deze 6-daagse cursus bedraagt 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een toegang tot de online leeromgeving. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice, tel of via Nederlands Instituut voor de Bouw Het Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) is hét kennisinstituut voor de bouwsector van nu, dat met hoogwaardige opleidingen en congressen inspeelt op de nieuwste ontwikkelingen in de bouw. Samen met het Institute for International Research (IIR), Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), Euroforum en Secretary Management Institute (SMI), maakt het NIB deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op:

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie

28 en 29 juni 2015. Ontwikkel de optimale. Omnichannel. Strategie 31 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni 2015 5 -daagse praktijkopleiding Landgoed Leusderend, Leusderend 28 en 29 juni 2015 The Phygital Retail Safari Londen + + 16 april 2015 Amsterdam & Retail gratis

Nadere informatie

Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer

Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer 10 JUNI 2015 MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer Annemarie van Gaal Een Dubbeltje Op Zijn Kant Dr. Nadja Jungmann Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten projectleiders, -managers en beleidsmakers Speciaal voor: Verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten voor energieproductie en -besparing Een intensieve training uit de praktijk, voor de praktijk! q Totaaloverzicht

Nadere informatie

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Vitale partners in veiligheid

Vitale partners in veiligheid Kennispublicatie Vitale partners in veiligheid Infopunt Veiligheid Wanneer een uitslaande brand op een industrieterrein grotere vormen aanneemt, komen er al snel veel partijen in beeld. Dat zijn niet alleen

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein. Nationaal. Windenergie. Congres

15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein. Nationaal. Windenergie. Congres 15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein Nationaal Windenergie Congres Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector Dé stakeholders, beleidsmakers en praktijkexperts

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Handreiking cybersecurity voor de bestuurder 2 Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Cybersecurity op strategisch niveau Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daar plukken we de vruchten

Nadere informatie

Risk Management Conferentie

Risk Management Conferentie Dinsdag 22 juni Woensdag 23 juni Donderdag 24 WTC Rotterdam 2-daagse Risk Management Conferentie gratis hard copy nieuwe ISO 31000 norm bij 2-daagse deelname! + Exclusieve Masterclass ISO 31000 Geen prestaties

Nadere informatie

Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012

Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord van de directie 7 Introductie 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van de directie 14 Corporate Governance 26 Interne

Nadere informatie

rail Dag van de Dé ontmoetingsplek voor railvakgenoten Visie & veiligheid gevraagd! www.bouw-instituut.nl/rail

rail Dag van de Dé ontmoetingsplek voor railvakgenoten Visie & veiligheid gevraagd! www.bouw-instituut.nl/rail 6 e jaarcongres I Donderdag 25 april 2013 I NBC Nieuwegein Nieuw! Dit jaar ook goederenvervoer! rail Dag van de 2013 Dé ontmoetingsplek voor railvakgenoten Visie & veiligheid gevraagd! Jeroen Fukken Ministerie

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Werkgever draagt risicoaansprakelijkheid

Werkgever draagt risicoaansprakelijkheid Nummer 5, editie: oktober 2008 Grieppandemie Update Deze update verschijnt meerdere keren per jaar. Meer informatie over het dossier grieppandemie vindt u op www.minvws.nl/grieppandemie. Het is niet de

Nadere informatie

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD TNO-rapport R11370 Speurwerkprogramma 2015-2018 Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866 15 00 F +31 34 635 39 77 Thema Maatschappelijke

Nadere informatie

Overstromingsrisicozonering in Nederland

Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico s kan worden omgegaan N. Pieterse, J. Knoop, K. Nabielek, L. Pols

Nadere informatie