Wet werk en zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet werk en zekerheid"

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het Kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden. In dit document zetten wij voor u uiteen wat er in januari 2015 is veranderd op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht. Ook behandelen wij de stapsgewijze aanpassing van de Werkloosheidswet en de modernisering van de Ziektewet, die eerder werden aangepast. The Knowledge houdt u ook in 2015 weer graag op de hoogte! Rianne de Brouwer Commercieel Directeur Bron: werkgeversservicepunt Zeeuws Vlaanderen

2 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten De regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden strenger. De ketenregeling wordt aangepast. Ook veranderen de regels omtrent het aankondigen van het al dan niet verlengen van een tijdelijk contract, de proeftijd, het concurrentiebeding, de toepassing van nulurencontracten en de tijdelijke terugkeer na pensioen. Voor de flexibele arbeidssector geldt een aantal afwijkende regelingen: Bijbanen voor jongeren De ketenregeling geldt straks niet meer voor jongeren onder de 18 die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Bij deze groep (meestal gaat het om scholieren) leiden meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of overschrijding van de tweejaars termijn dus niet tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ketenregeling Als werkgever mag u straks maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van twee jaar, in plaats van de huidige drie jaar. Daarna kunt u alleen nog een vast contract aanbieden. Daarvan mag uitsluitend nog in specifieke sectoren, zoals de flexibele arbeidssector, bij cao worden afgeweken, waarbij een maximum geldt van zes contracten in maximaal vier jaar. Een dergelijke keten van tijdelijke contracten wordt pas doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van meer dan zes maanden. Nu is dat nog drie maanden. De nieuwe ketenregeling gaat gelden voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden gesloten. Afwijkende cao-regelingen blijven tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten kent een eigen regime: het fasen-keten systeem. Aangezien u eerder een vast contract moet geven, krijgt u te maken met deze risico s. Aanbieders van flexibele arbeid kunnen het risico bij u wegnemen aangezien zij een lang ketensysteem hebben

3 Verlengen, concurrentiebeding en proeftijd Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht de werknemer bij een tijdelijk contract van zes maanden of meer uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk te informeren ( aanzeggen ) over het al dan niet voortzetten van het contract. Als het contract wordt verlengd, moet u ook schriftelijk aangeven onder welke (arbeids)voorwaarden die verlenging plaatsvindt. Doet u dat niet of niet op tijd, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Concurrentiebedingen en relatiebedingen zijn vanaf 1 januari 2015 in tijdelijke contracten niet meer toegestaan, behalve in het geval van bijzondere omstandigheden: dan geldt een motivatieplicht. Daarnaast mag u in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden geen proeftijd meer opnemen. Nul-urencontracten Een nul-urencontract waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden mag nog maximaal zes maanden duren. Daarna ontstaat recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. De periode van zes maanden kan alleen nog bij cao worden verlengd als sprake is van incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang. In de flexibele arbeidssector mag de periode van zes maanden worden verlengd tot 78 weken. Afwijkende cao-regelingen kunnen echter tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht blijven. Het werken met nul-urencontracten kan voor bepaalde bedrijfstakken worden uitgesloten. Zo hebben werkgevers en werknemers in de zorgsector afgesproken om vanaf 2015 niet meer met nulurencontracten te werken. De NBBU-cao sluit de loondoorbetaling bij wegvallen arbeid de eerste 78 weken uit per 1 januari 2016.

4 Scholingsverplichting Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht scholing aan te bieden aan uw werknemer voor de uitoefening van de huidige functie of een andere functie binnen uw bedrijf. Deze scholingsverplichting is opgenomen in artikel 7:611a BW en is daarmee een nadere invulling van het begrip goed werkgeverschap. De scholingsverplichting is expliciet een verplichting voor de werkgever, daarmee zullen de kosten van de scholing ook voor rekening komen voor u als werkgever. De kosten die u heeft gemaakt voor scholing ten behoeve van de eigen functie of een andere functie binnen het bedrijf, kunnen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet in mindering worden gebracht op een eventueel uit te keren transitievergoeding. Naast NEN-norm ook scholingsverplichting Talentanalyses gekoppeld aan jobs blijken duurzaam te zijn volgens onze relaties Een korte effectieve scholing werkt in praktijk Er zijn talloze wegen naar opleidingen met subsidievorm Herhalingstrainingen houden we voor u bij, ontzorging heet dat

5 Flexibele arbeid Flexibele arbeid biedt werkgevers de komende jaren nog steeds veel mogelijkheden. De rechtspositie van flexwerkers is voor een belangrijk deel geregeld in de lopende NBBU-cao. Volgens de overgangsregeling wordt deze cao uiterlijk 1 januari 2016 in overeenstemming gebracht met de Wet werk en zekerheid. Beperkte aanpassing De bijzondere wettelijke regeling voor arbeidsovereenkomsten is in de NBBU-cao uitgewerkt in het zogenoemde fasen- keten systeem. Daarin bouwt de flexmedewerker meer rechten op naarmate hij langer voor een aanbieder van flexibele arbeid werkt. Het systeem kent vier fasen: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 26 weken 52 weken 4 jaar/6 contracten Onbepaalde tijd De telling van het aantal contracten wordt pas onderbroken na zes maanden. Ook de nieuwe regeling voor het aanzeggen van het al dan niet verlengen van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt voor aanbieders van flexibele arbeid. Gelijke beloning en behandeling Conform de NBBU-cao hebben flexwerkers vanaf de eerste dag bij een opdrachtgever recht op dezelfde beloning als vaste medewerkers bij die opdrachtgever (voor hetzelfde werk). Het gaat hierbij om loon, loonsverhogingen, periodieken, toeslagen, ADV en kostenvergoedingen (vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en pensioen tellen niet mee). Daarnaast moeten flexwerkers toegang krijgen tot voorzieningen als de kantine, bedrijfsvervoer en kinderopvang en ze moeten kunnen solliciteren op vaste functies bij de opdrachtgever. Flexibele arbeid blijft flexibel De opbouw van de rechtspositie van een flexibele medewerker wordt minder snel onderbroken. Maar de flexibiliteit van de inzet ervan blijft voor u als inlener in grote lijnen overeind. Bij oproepwerk blijft het bijvoorbeeld mogelijk om de betaling van loon gedurende 78 weken te beperken tot alleen de gewerkte uren.

6 De veranderingen in ontslagrecht Bron: UWV Met de Wet werk en zekerheid komen er onder andere veranderingen in het ontslagrecht en het arbeidsrecht. Met de veranderingen in het ontslagrecht wil het kabinet de route naar ontslag eenvoudiger, sneller en eerlijker maken. De veranderingen in het arbeidsrecht hebben als doel de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) te versterken. De nieuwe ontslagregels gaan in op 1 juli, het gaat om een eenvoudigere route bij ontslag en het recht op transitievergoeding: Eenvoudigere route bij ontslag Een werkgever kan vanaf 1 juli 2015 niet meer zelf kiezen welke route hij kiest voor ontslag. Hij moet dan naar UWV voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen en voor ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Beschikt een bedrijf over een vanuit de cao ingestelde ontslagcommissie, dan neemt deze commissie bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen de ontslagtaak van UWV over. Hoe deze route eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Verder wordt het mogelijk bij cao af te wijken van het afspiegelingsbeginsel en een eigen regel voor ontslagvolgorde op te stellen. Ontslagen om andere redenen gaan vanaf 1 juli 2015 via de kantonrechter. U hoeft geen van deze procedures te volgen als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag of als u met uw werknemer een beëindigingovereenkomst sluit. De werknemer krijgt in die gevallen wel twee weken bedenktijd. In die tijd kan hij zijn instemming zonder opgaaf van redenen schriftelijk beroepen.

7 Transitievergoeding bij ontslag Alle werknemers die ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Met dit geldbedrag kan de ontslagen werknemer bijvoorbeeld de scholing betalen die hij nodig heeft voor een andere baan. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest: 1/3 maandsalaris per dienstjaar boven tien dienstjaren: ½ maandsalaris (en een afwijkende regeling voor 50-plussers). De vergoeding wordt maximaal of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan per jaar. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie en voldoen aan een aantal voorwaarden. Arbeidsintermediairs vergemakkelijken het doorplaatsen van krachten binnen hun bestaande netwerk, waardoor kosten bij ontslag beperkt zal blijven

8 Stapsgewijze aanpassing WW De Wet werk en zekerheid heeft ook gevolgen voor de WW: de maximale duur daarvan wordt beperkt en de opbouw van WWrechten wordt aangepast. Aanpassing duur De maximale duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje (met een maand per kwartaal) teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken over een aanvullende uitkering na 24 maanden. Aanpassing opbouw WW-rechten De opbouw van WW-rechten verandert. In de eerste tien jaar van hun loopbaan bouwen werknemers straks per gewerkt jaar een maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die al zijn opgebouwd, blijven bestaan. De nieuwe regels gaan niet gelden voor mensen die op dat moment al een WW-uitkering hebben. Begrip passende arbeid Per 1 juli 2015 zal het begrip passende arbeid worden verruimd. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden.

9 Modernisering van de Ziektewet De Ziektewet (ZW) is gemoderniseerd via de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (ook wel BeZaVa genoemd) die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Deze modernisering heeft voor zowel werknemers als werkgevers gevolgen. Gevolgen werknemers Werknemers worden na 52 weken ziekte tussentijds door het UWV gekeurd. Ze houden daarna alleen nog recht op een ZW-uitkering (tot maximaal 104 weken) als ze arbeidsongeschikt zijn voor gangbare arbeid in plaats van hun eigen arbeid. De verwachting is dat het aantal werknemers met een ZW-uitkering aanmerkelijk zal dalen. Gevolgen werkgevers De overheid legt meer financiële verantwoordelijkheid bij werkgevers. Per 1 januari 2014 draagt u als werkgever via nieuwe gedifferentieerde premies voor de ZW en WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) bij aan de ziektekosten van werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek uit dienst gaan. Zolang die werknemers een ZW-uitkering krijgen (maximaal 104 weken) en gedurende een periode van maximaal 10 jaar dat zij eventueel een WGA-uitkering ontvangen, hebben de uitkeringslasten invloed op de werkgeverspremies van hun (oud-)werkgever. De premies worden bepaald door de instroom van twee jaar geleden. U betaalt dus in 2014 premie op basis van de instroom van uw zieke werknemers in Uitzondering Voor kleine en middelgrote werkgevers geldt een uitzondering. Kleine werkgevers (met een loonsom tot euro) betalen een sectoraal bepaalde premie en middelgrote werkgevers (loonsom tot euro) betalen een premie die deels sectoraal en deels individueel wordt bepaald. Flexkrachten Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van zieke flexkrachten. Die uitkeringslasten worden toegerekend aan het uitzendbureau.

10 Participatiewet De Tweede Kamer heeft op 20 februari jl. de Participatiewet aangenomen. De bedoeling is meer mensen met een arbeidsbeperking of bijstandsuitkering aan het werk te helpen. Als de Eerste Kamer ook instemt, worden vanaf 1 januari 2015 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet Wajong (voor diegenen met voldoende arbeidsvermogen) samengevoegd tot één wet. De nieuwe wet houdt in grote lijnen het volgende in: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken maar het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. Zij hebben de regie in de 35 arbeidsmarktregio s, waar werkbedrijven worden opgezet. Een Wajong-uitkering is alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ). Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet en kan de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering. Voor huidige Wajongers komt er een overgangsregime. Werkgevers kunnen voor deze groep een beroep doen op loondispensatie. De Wsw wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen. Iedereen verdient ten minste het minimumloon, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is. Quotumregeling Van jaar tot jaar wordt bijgehouden hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er treedt een quotumregeling in werking als deze banen er niet komen. Volgens de conceptversie van de Quotumwet moeten bedrijven met meer dan 25 medewerkers dan een verplicht percentage arbeidsplaatsen (het quotum) voor mensen met een arbeidsbeperking hebben. Halen ze dat niet dan betalen ze een heffing van euro per niet ingevulde arbeidsplaats. In 2016 is het eerste beoordelingsmoment op basis van de resultaten in De bedoeling is dat er de komende jaren extra banen bij bedrijven en nog eens bij de overheid komen. Ondersteuning van re-integratiebureaus, assessmentbureaus en bureaus met een duurzaam groot werkgeversnetwerk zijn onontbeerlijk om talent goed te kunnen plaatsen. U, als werkgever, heeft er toch een aantrekkelijke kracht bij gekregen. Wat oplevert.

11 Wat is uitzenden? Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Indien u tijdelijk personeel wilt aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is uitzenden de oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor u te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. U kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen. Kandidaten werken bij u op basis van een uitzendovereenkomst en u kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd en u loopt geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. U kunt medewerkers tot maar liefst 130 weken via de uitzendformule laten werken. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten! Bijzondere regeling werknemers 65+: Het vaste contract vervalt vanaf het 65e jaar en via het fasensysteem 65-plus is het mogelijk geworden voor uitzendkrachten om na hun 65e jaar nog maximaal 7 jaar op uitzendbasis aan de slag te blijven. Wat is Payroll? Payrollen werkt nagenoeg hetzelfde als de uitzendformule met als voornaamste verschil dat u zelf uw kandidaten werft en bij ons aandraagt. Omdat wij hierdoor geen wervingsinspanningen hebben, krijgt u een fikse korting op het reguliere uitzendtarief. De praktijk wijst uit dat payrollen vaak goedkoper is als een eigen personeelsadministratie voeren. Voorbeelden waarbij de payrollformule toepast kan worden U werkt vaak met oproepkrachten of heeft u een kandidatenbestand waaruit u periodiek mensen inzet. U hoeft bij payrollen geen persoonsgegevens meer te verzamelen voor uw boekhouder, in de praktijk vaak een tijdrovende klus. Bovendien loopt u geen risico op naheffingen van de fiscus door onjuiste gegevensverstrekking. De proeftijd van een medewerker loopt bijna af en u heeft nog twijfels over de kandidaat, dan kunt u deze door ons laten payrollen. Deze medewerker kunt u vervolgens op ieder gewenst moment en zonder kosten weer zelf in dienst nemen. Het tijdelijke contract van één van uw medewerkers loopt af, u wilt graag verder met de kandidaat maar een vast contract is op dat moment geen optie. Afhankelijk van de periode dat de kandidaat al werkzaam is, kunnen wij uw medewerker nog tot 130 weken payrollen. U heeft een tijdelijk project binnengehaald en kent ook al mensen om dit werk uit te voeren. Laat het bureau deze kandidaten payrollen, dan kunt u zich focussen op de core business.

12 Wat is detacheren? U wilt iemand inlenen voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De duur van de detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald. Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij u aan de slag te gaan. Voordelen: Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid; Meer binding met flexibele werknemers; Geen administratieve lasten; Geen risico bij ziekte van de werknemer; Geen werkgeversverplichtingen. Wat is re-integratie? Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie. Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden: 1. Re-integratie eerste spoor - De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. 2. Re-integratie tweede spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander passend werk bij een andere werkgever De werkgever kan voor de werknemer een reïntegratiebedrijf inschakelen. De kosten voor de reïntegratie zijn volledig voor rekening voor de werkgever. Dat geldt ook voor therapieën en cursussen. Voor werkplekaanpassingen kan de werkgever een vergoeding krijgen van het UWV. Daarnaast schakelen bedrijven re-integratiebedrijven in om re-integratie kandidaten aan te nemen die matchen op een vacature van het bedrijf. Het bedrijf hoeft dan geen werving-, selectie- en testkosten te betalen en de kandidaat kan kosteloos op proef ingezet worden.

13 Wat is scholing volgens Arbowetgeving? De werkgever is niet alleen vanuit de nieuwe wetgeving verplicht tot scholing van zijn/haar werknemers. Vanuit de Arbowet bestaat deze verplichting al veel langer. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet in zijn bedrijf of de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nageleefd. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren. Verplichtingen werkgever De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan. De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij: een ziekteverzuimbeleid voert; ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt; voorlichting en instructie geeft over veilig werken; voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden); gevaren bestrijdt bij de bron; de nodige beheersmaatregelen organiseert; de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert; sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers. De werkgever moet hiervoor inzetten: RI(&E Plan van aanpak Preventiemedewerker - De werkgever is verplicht om één van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf 25 of minder werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf als preventiemedewerker functioneren Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico s.

14 Wat levert een consultant mij op? Een consultant is een persoon die expert of professioneel advies geeft. Een consultant kan op meerdere gebieden actief zijn. Belangrijk is dat een consultant professioneel advies geeft, hiermee aangevend dat hij/zij expertise bezit die bij de ontvangende partij ontbreekt. Als laatste behoort advies geven bij de functie van zijn beroep en wordt de consultant voor dit advies ook beloond. Wat is de definitie van consultancy? Consultancy wordt gedefinieerd als: de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied". Terwijl een consultant vanuit zijn deskundigheid advies kan geven, is er binnen consultancy een indeling in verschillende werkgebieden, waarin groepen van consultants met verschillende expertises werken en die de probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken kan aanvliegen. Het is dan ook niet vreemd dat als er over consultancy wordt gesproken, men vaak refereert aan bijvoorbeeld strategie consultancy, marketing consultancy, logistieke consultancy en HR consultancy. Consultant alleen nodig voor extra kennis? De definitie van consultancy suggereert dat consultancy bestaat vanwege een kennisvoordeel. In de meeste gevallen is dit zeker waar; een consultancy klant neemt consultancy firma in de arm omdat de consultancy firma een zekere expertise en ervaring omtrent het klantenprobleem heeft. Maar er zijn meerdere redenen om tijdelijk gebruik te maken van een consultant: consultants bieden een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie consultants zijn extern en hebben hierdoor minder vooroordelen bij gevoelige of politieke kwesties bij gebrek aan mensen, gebruiken firma's consultants als tijdelijke aanvulling op interne vacatures het gebruik van consultants voor dilemma s leidt vaak tot een lager persoonlijk/organisatie risico The Knowledge heeft ervaren Logistieke en HR-Consultants die werken op het snijvlak van deze kennisgebieden

15 Waarom the Knowledge? Onze roots liggen op het snijvlak van de interne logistiek en het HR-vak, van waaruit wij al sinds 1995 logistieke uitzendkrachten en veiligheidstrainingen intern transport materieel aanbieden en verzorgen bij onze klanten. In de loop der jaren is onze diensten portofolio sterk uitgebreid, maar hebben wij onze focus steeds behouden. Door deze mix van deskundigheid en gebundelde kennis, van onder andere subsidiemogelijkheden, zijn wij in staat zijn om goedkoop & slim diensten in te zetten. Het bieden van pragmatisch klantgericht advies met behoud van kwaliteit van de dienstverlening is hierbij steeds onze drijfveer. Wij ontzorgen en flexibiliseren volgens de meest optimale vorm passend bij uw bedrijfsstrategie en wensen. In de contacten met onze opdrachtgevers bemerken wij, dat wij door onze jarenlange samenwerking met bedrijven in de logistiek, goed kunnen aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf hierbij rekening houdend met de markttrends en wetgeving. The Knowledge is marktleider in Nederland als het gaat om de erkende CBR/CCV hef- en reachtruckrijbewijzen en biedt daarnaast een volledig pakket aan gespecialiseerde trainingen op gebied van magazijntrucks (o.a. EPT, Hoogbouw, VOPT, Dubbele Vorken), zwaar materieel (verreiker, 7T of meer Tons heftruck, Landbouwtrekker), verticaal transport (hoogwerker, bovenloopkraan) en health & safety (VCA, BHV, Gevaarlijke Stoffen). Daarnaast hebben we alle erkenningen in huis die relevant zijn voor de uitzendbranche, de scholingsbranche en HR branche. Zo weet u zeker dat u gevrijwaard bent risico s en een goede borging heeft tijdens inspecties in uw bedrijf. Wij bekend staan om onze persoonlijkheid, ook richting onze flexkrachten en reintegratiekandidaten. Vaardigheden worden objectief gemeten door middel van talentenanalyses en praktijktesten in onze simulatiemagazijnen. Onze ervaren medewerkers zijn in staat om steeds het juiste talent op de juiste plaats te krijgen. Negen van de 10 van onze plaatsing mondt uit in een langdurige plaatsing. Hierbij heeft u als werkgever vanzelfsprekend altijd de keuze in het ervaringniveau van de aangeboden kracht. Kiest u voor een ervaren direct inzetbare medewerker of heeft u ruimte voor een reintegratiekandidaat tegen een aantrekkelijk tarief. U mag het zeggen. Wanneer uw interim medewerkers tevreden zijn, bent u ook tevreden. Naast uw tevredenheid, meten wij dan ook altijd ook de klanttevredenheid van onze flexmedewerkers en reintegratiekandidaten. Integriteit, professionaliteit, initiatief en energie met passie voor ons vak is wat the Knowledge u via al onze professionals wil bieden. Wij weten als geen ander dat slagkracht, flexibiliteit en kostenvoordelen/besparingen op het gebied van HR en Logistiek van ons worden verwacht, zodat u zich op uw core business kunt blijven richten. Met veel van onze opdrachtgevers hebben wij een jarenlange vertrouwensband opgebouwd waarin wij graag investeren. Zo bewegen wij mee met onze relaties om continue te verbeteren. Een samengesteld klantenpanel maakt dan ook elk jaar deel uit van de ontwikkeling van onze diensten. Een hoge klanttevredenheidscore vanuit onze relaties bevestigt ons dat wij hiermee in de goede richting gaan.

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD katern wet werk en zekerheid 15 KATERN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Nummer 1 Sjanuari 2015 Pagina 23 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Wet Werk en Zekerheid is werkelijkheid Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever verplicht

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie