Wet werk en zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet werk en zekerheid"

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het Kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden. In dit document zetten wij voor u uiteen wat er in januari 2015 is veranderd op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht. Ook behandelen wij de stapsgewijze aanpassing van de Werkloosheidswet en de modernisering van de Ziektewet, die eerder werden aangepast. The Knowledge houdt u ook in 2015 weer graag op de hoogte! Rianne de Brouwer Commercieel Directeur Bron: werkgeversservicepunt Zeeuws Vlaanderen

2 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten De regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden strenger. De ketenregeling wordt aangepast. Ook veranderen de regels omtrent het aankondigen van het al dan niet verlengen van een tijdelijk contract, de proeftijd, het concurrentiebeding, de toepassing van nulurencontracten en de tijdelijke terugkeer na pensioen. Voor de flexibele arbeidssector geldt een aantal afwijkende regelingen: Bijbanen voor jongeren De ketenregeling geldt straks niet meer voor jongeren onder de 18 die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Bij deze groep (meestal gaat het om scholieren) leiden meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of overschrijding van de tweejaars termijn dus niet tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ketenregeling Als werkgever mag u straks maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van twee jaar, in plaats van de huidige drie jaar. Daarna kunt u alleen nog een vast contract aanbieden. Daarvan mag uitsluitend nog in specifieke sectoren, zoals de flexibele arbeidssector, bij cao worden afgeweken, waarbij een maximum geldt van zes contracten in maximaal vier jaar. Een dergelijke keten van tijdelijke contracten wordt pas doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van meer dan zes maanden. Nu is dat nog drie maanden. De nieuwe ketenregeling gaat gelden voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden gesloten. Afwijkende cao-regelingen blijven tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten kent een eigen regime: het fasen-keten systeem. Aangezien u eerder een vast contract moet geven, krijgt u te maken met deze risico s. Aanbieders van flexibele arbeid kunnen het risico bij u wegnemen aangezien zij een lang ketensysteem hebben

3 Verlengen, concurrentiebeding en proeftijd Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht de werknemer bij een tijdelijk contract van zes maanden of meer uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk te informeren ( aanzeggen ) over het al dan niet voortzetten van het contract. Als het contract wordt verlengd, moet u ook schriftelijk aangeven onder welke (arbeids)voorwaarden die verlenging plaatsvindt. Doet u dat niet of niet op tijd, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Concurrentiebedingen en relatiebedingen zijn vanaf 1 januari 2015 in tijdelijke contracten niet meer toegestaan, behalve in het geval van bijzondere omstandigheden: dan geldt een motivatieplicht. Daarnaast mag u in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden geen proeftijd meer opnemen. Nul-urencontracten Een nul-urencontract waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden mag nog maximaal zes maanden duren. Daarna ontstaat recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. De periode van zes maanden kan alleen nog bij cao worden verlengd als sprake is van incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang. In de flexibele arbeidssector mag de periode van zes maanden worden verlengd tot 78 weken. Afwijkende cao-regelingen kunnen echter tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht blijven. Het werken met nul-urencontracten kan voor bepaalde bedrijfstakken worden uitgesloten. Zo hebben werkgevers en werknemers in de zorgsector afgesproken om vanaf 2015 niet meer met nulurencontracten te werken. De NBBU-cao sluit de loondoorbetaling bij wegvallen arbeid de eerste 78 weken uit per 1 januari 2016.

4 Scholingsverplichting Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht scholing aan te bieden aan uw werknemer voor de uitoefening van de huidige functie of een andere functie binnen uw bedrijf. Deze scholingsverplichting is opgenomen in artikel 7:611a BW en is daarmee een nadere invulling van het begrip goed werkgeverschap. De scholingsverplichting is expliciet een verplichting voor de werkgever, daarmee zullen de kosten van de scholing ook voor rekening komen voor u als werkgever. De kosten die u heeft gemaakt voor scholing ten behoeve van de eigen functie of een andere functie binnen het bedrijf, kunnen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet in mindering worden gebracht op een eventueel uit te keren transitievergoeding. Naast NEN-norm ook scholingsverplichting Talentanalyses gekoppeld aan jobs blijken duurzaam te zijn volgens onze relaties Een korte effectieve scholing werkt in praktijk Er zijn talloze wegen naar opleidingen met subsidievorm Herhalingstrainingen houden we voor u bij, ontzorging heet dat

5 Flexibele arbeid Flexibele arbeid biedt werkgevers de komende jaren nog steeds veel mogelijkheden. De rechtspositie van flexwerkers is voor een belangrijk deel geregeld in de lopende NBBU-cao. Volgens de overgangsregeling wordt deze cao uiterlijk 1 januari 2016 in overeenstemming gebracht met de Wet werk en zekerheid. Beperkte aanpassing De bijzondere wettelijke regeling voor arbeidsovereenkomsten is in de NBBU-cao uitgewerkt in het zogenoemde fasen- keten systeem. Daarin bouwt de flexmedewerker meer rechten op naarmate hij langer voor een aanbieder van flexibele arbeid werkt. Het systeem kent vier fasen: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 26 weken 52 weken 4 jaar/6 contracten Onbepaalde tijd De telling van het aantal contracten wordt pas onderbroken na zes maanden. Ook de nieuwe regeling voor het aanzeggen van het al dan niet verlengen van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt voor aanbieders van flexibele arbeid. Gelijke beloning en behandeling Conform de NBBU-cao hebben flexwerkers vanaf de eerste dag bij een opdrachtgever recht op dezelfde beloning als vaste medewerkers bij die opdrachtgever (voor hetzelfde werk). Het gaat hierbij om loon, loonsverhogingen, periodieken, toeslagen, ADV en kostenvergoedingen (vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en pensioen tellen niet mee). Daarnaast moeten flexwerkers toegang krijgen tot voorzieningen als de kantine, bedrijfsvervoer en kinderopvang en ze moeten kunnen solliciteren op vaste functies bij de opdrachtgever. Flexibele arbeid blijft flexibel De opbouw van de rechtspositie van een flexibele medewerker wordt minder snel onderbroken. Maar de flexibiliteit van de inzet ervan blijft voor u als inlener in grote lijnen overeind. Bij oproepwerk blijft het bijvoorbeeld mogelijk om de betaling van loon gedurende 78 weken te beperken tot alleen de gewerkte uren.

6 De veranderingen in ontslagrecht Bron: UWV Met de Wet werk en zekerheid komen er onder andere veranderingen in het ontslagrecht en het arbeidsrecht. Met de veranderingen in het ontslagrecht wil het kabinet de route naar ontslag eenvoudiger, sneller en eerlijker maken. De veranderingen in het arbeidsrecht hebben als doel de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) te versterken. De nieuwe ontslagregels gaan in op 1 juli, het gaat om een eenvoudigere route bij ontslag en het recht op transitievergoeding: Eenvoudigere route bij ontslag Een werkgever kan vanaf 1 juli 2015 niet meer zelf kiezen welke route hij kiest voor ontslag. Hij moet dan naar UWV voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen en voor ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Beschikt een bedrijf over een vanuit de cao ingestelde ontslagcommissie, dan neemt deze commissie bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen de ontslagtaak van UWV over. Hoe deze route eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Verder wordt het mogelijk bij cao af te wijken van het afspiegelingsbeginsel en een eigen regel voor ontslagvolgorde op te stellen. Ontslagen om andere redenen gaan vanaf 1 juli 2015 via de kantonrechter. U hoeft geen van deze procedures te volgen als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag of als u met uw werknemer een beëindigingovereenkomst sluit. De werknemer krijgt in die gevallen wel twee weken bedenktijd. In die tijd kan hij zijn instemming zonder opgaaf van redenen schriftelijk beroepen.

7 Transitievergoeding bij ontslag Alle werknemers die ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Met dit geldbedrag kan de ontslagen werknemer bijvoorbeeld de scholing betalen die hij nodig heeft voor een andere baan. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest: 1/3 maandsalaris per dienstjaar boven tien dienstjaren: ½ maandsalaris (en een afwijkende regeling voor 50-plussers). De vergoeding wordt maximaal of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan per jaar. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie en voldoen aan een aantal voorwaarden. Arbeidsintermediairs vergemakkelijken het doorplaatsen van krachten binnen hun bestaande netwerk, waardoor kosten bij ontslag beperkt zal blijven

8 Stapsgewijze aanpassing WW De Wet werk en zekerheid heeft ook gevolgen voor de WW: de maximale duur daarvan wordt beperkt en de opbouw van WWrechten wordt aangepast. Aanpassing duur De maximale duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje (met een maand per kwartaal) teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken over een aanvullende uitkering na 24 maanden. Aanpassing opbouw WW-rechten De opbouw van WW-rechten verandert. In de eerste tien jaar van hun loopbaan bouwen werknemers straks per gewerkt jaar een maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die al zijn opgebouwd, blijven bestaan. De nieuwe regels gaan niet gelden voor mensen die op dat moment al een WW-uitkering hebben. Begrip passende arbeid Per 1 juli 2015 zal het begrip passende arbeid worden verruimd. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden.

9 Modernisering van de Ziektewet De Ziektewet (ZW) is gemoderniseerd via de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (ook wel BeZaVa genoemd) die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Deze modernisering heeft voor zowel werknemers als werkgevers gevolgen. Gevolgen werknemers Werknemers worden na 52 weken ziekte tussentijds door het UWV gekeurd. Ze houden daarna alleen nog recht op een ZW-uitkering (tot maximaal 104 weken) als ze arbeidsongeschikt zijn voor gangbare arbeid in plaats van hun eigen arbeid. De verwachting is dat het aantal werknemers met een ZW-uitkering aanmerkelijk zal dalen. Gevolgen werkgevers De overheid legt meer financiële verantwoordelijkheid bij werkgevers. Per 1 januari 2014 draagt u als werkgever via nieuwe gedifferentieerde premies voor de ZW en WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) bij aan de ziektekosten van werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek uit dienst gaan. Zolang die werknemers een ZW-uitkering krijgen (maximaal 104 weken) en gedurende een periode van maximaal 10 jaar dat zij eventueel een WGA-uitkering ontvangen, hebben de uitkeringslasten invloed op de werkgeverspremies van hun (oud-)werkgever. De premies worden bepaald door de instroom van twee jaar geleden. U betaalt dus in 2014 premie op basis van de instroom van uw zieke werknemers in Uitzondering Voor kleine en middelgrote werkgevers geldt een uitzondering. Kleine werkgevers (met een loonsom tot euro) betalen een sectoraal bepaalde premie en middelgrote werkgevers (loonsom tot euro) betalen een premie die deels sectoraal en deels individueel wordt bepaald. Flexkrachten Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van zieke flexkrachten. Die uitkeringslasten worden toegerekend aan het uitzendbureau.

10 Participatiewet De Tweede Kamer heeft op 20 februari jl. de Participatiewet aangenomen. De bedoeling is meer mensen met een arbeidsbeperking of bijstandsuitkering aan het werk te helpen. Als de Eerste Kamer ook instemt, worden vanaf 1 januari 2015 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet Wajong (voor diegenen met voldoende arbeidsvermogen) samengevoegd tot één wet. De nieuwe wet houdt in grote lijnen het volgende in: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken maar het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. Zij hebben de regie in de 35 arbeidsmarktregio s, waar werkbedrijven worden opgezet. Een Wajong-uitkering is alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ). Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet en kan de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering. Voor huidige Wajongers komt er een overgangsregime. Werkgevers kunnen voor deze groep een beroep doen op loondispensatie. De Wsw wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen. Iedereen verdient ten minste het minimumloon, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is. Quotumregeling Van jaar tot jaar wordt bijgehouden hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er treedt een quotumregeling in werking als deze banen er niet komen. Volgens de conceptversie van de Quotumwet moeten bedrijven met meer dan 25 medewerkers dan een verplicht percentage arbeidsplaatsen (het quotum) voor mensen met een arbeidsbeperking hebben. Halen ze dat niet dan betalen ze een heffing van euro per niet ingevulde arbeidsplaats. In 2016 is het eerste beoordelingsmoment op basis van de resultaten in De bedoeling is dat er de komende jaren extra banen bij bedrijven en nog eens bij de overheid komen. Ondersteuning van re-integratiebureaus, assessmentbureaus en bureaus met een duurzaam groot werkgeversnetwerk zijn onontbeerlijk om talent goed te kunnen plaatsen. U, als werkgever, heeft er toch een aantrekkelijke kracht bij gekregen. Wat oplevert.

11 Wat is uitzenden? Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Indien u tijdelijk personeel wilt aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is uitzenden de oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor u te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. U kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen. Kandidaten werken bij u op basis van een uitzendovereenkomst en u kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd en u loopt geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. U kunt medewerkers tot maar liefst 130 weken via de uitzendformule laten werken. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten! Bijzondere regeling werknemers 65+: Het vaste contract vervalt vanaf het 65e jaar en via het fasensysteem 65-plus is het mogelijk geworden voor uitzendkrachten om na hun 65e jaar nog maximaal 7 jaar op uitzendbasis aan de slag te blijven. Wat is Payroll? Payrollen werkt nagenoeg hetzelfde als de uitzendformule met als voornaamste verschil dat u zelf uw kandidaten werft en bij ons aandraagt. Omdat wij hierdoor geen wervingsinspanningen hebben, krijgt u een fikse korting op het reguliere uitzendtarief. De praktijk wijst uit dat payrollen vaak goedkoper is als een eigen personeelsadministratie voeren. Voorbeelden waarbij de payrollformule toepast kan worden U werkt vaak met oproepkrachten of heeft u een kandidatenbestand waaruit u periodiek mensen inzet. U hoeft bij payrollen geen persoonsgegevens meer te verzamelen voor uw boekhouder, in de praktijk vaak een tijdrovende klus. Bovendien loopt u geen risico op naheffingen van de fiscus door onjuiste gegevensverstrekking. De proeftijd van een medewerker loopt bijna af en u heeft nog twijfels over de kandidaat, dan kunt u deze door ons laten payrollen. Deze medewerker kunt u vervolgens op ieder gewenst moment en zonder kosten weer zelf in dienst nemen. Het tijdelijke contract van één van uw medewerkers loopt af, u wilt graag verder met de kandidaat maar een vast contract is op dat moment geen optie. Afhankelijk van de periode dat de kandidaat al werkzaam is, kunnen wij uw medewerker nog tot 130 weken payrollen. U heeft een tijdelijk project binnengehaald en kent ook al mensen om dit werk uit te voeren. Laat het bureau deze kandidaten payrollen, dan kunt u zich focussen op de core business.

12 Wat is detacheren? U wilt iemand inlenen voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De duur van de detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald. Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij u aan de slag te gaan. Voordelen: Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid; Meer binding met flexibele werknemers; Geen administratieve lasten; Geen risico bij ziekte van de werknemer; Geen werkgeversverplichtingen. Wat is re-integratie? Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie. Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden: 1. Re-integratie eerste spoor - De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. 2. Re-integratie tweede spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander passend werk bij een andere werkgever De werkgever kan voor de werknemer een reïntegratiebedrijf inschakelen. De kosten voor de reïntegratie zijn volledig voor rekening voor de werkgever. Dat geldt ook voor therapieën en cursussen. Voor werkplekaanpassingen kan de werkgever een vergoeding krijgen van het UWV. Daarnaast schakelen bedrijven re-integratiebedrijven in om re-integratie kandidaten aan te nemen die matchen op een vacature van het bedrijf. Het bedrijf hoeft dan geen werving-, selectie- en testkosten te betalen en de kandidaat kan kosteloos op proef ingezet worden.

13 Wat is scholing volgens Arbowetgeving? De werkgever is niet alleen vanuit de nieuwe wetgeving verplicht tot scholing van zijn/haar werknemers. Vanuit de Arbowet bestaat deze verplichting al veel langer. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet in zijn bedrijf of de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nageleefd. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren. Verplichtingen werkgever De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan. De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij: een ziekteverzuimbeleid voert; ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt; voorlichting en instructie geeft over veilig werken; voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden); gevaren bestrijdt bij de bron; de nodige beheersmaatregelen organiseert; de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert; sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers. De werkgever moet hiervoor inzetten: RI(&E Plan van aanpak Preventiemedewerker - De werkgever is verplicht om één van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf 25 of minder werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf als preventiemedewerker functioneren Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico s.

14 Wat levert een consultant mij op? Een consultant is een persoon die expert of professioneel advies geeft. Een consultant kan op meerdere gebieden actief zijn. Belangrijk is dat een consultant professioneel advies geeft, hiermee aangevend dat hij/zij expertise bezit die bij de ontvangende partij ontbreekt. Als laatste behoort advies geven bij de functie van zijn beroep en wordt de consultant voor dit advies ook beloond. Wat is de definitie van consultancy? Consultancy wordt gedefinieerd als: de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied". Terwijl een consultant vanuit zijn deskundigheid advies kan geven, is er binnen consultancy een indeling in verschillende werkgebieden, waarin groepen van consultants met verschillende expertises werken en die de probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken kan aanvliegen. Het is dan ook niet vreemd dat als er over consultancy wordt gesproken, men vaak refereert aan bijvoorbeeld strategie consultancy, marketing consultancy, logistieke consultancy en HR consultancy. Consultant alleen nodig voor extra kennis? De definitie van consultancy suggereert dat consultancy bestaat vanwege een kennisvoordeel. In de meeste gevallen is dit zeker waar; een consultancy klant neemt consultancy firma in de arm omdat de consultancy firma een zekere expertise en ervaring omtrent het klantenprobleem heeft. Maar er zijn meerdere redenen om tijdelijk gebruik te maken van een consultant: consultants bieden een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie consultants zijn extern en hebben hierdoor minder vooroordelen bij gevoelige of politieke kwesties bij gebrek aan mensen, gebruiken firma's consultants als tijdelijke aanvulling op interne vacatures het gebruik van consultants voor dilemma s leidt vaak tot een lager persoonlijk/organisatie risico The Knowledge heeft ervaren Logistieke en HR-Consultants die werken op het snijvlak van deze kennisgebieden

15 Waarom the Knowledge? Onze roots liggen op het snijvlak van de interne logistiek en het HR-vak, van waaruit wij al sinds 1995 logistieke uitzendkrachten en veiligheidstrainingen intern transport materieel aanbieden en verzorgen bij onze klanten. In de loop der jaren is onze diensten portofolio sterk uitgebreid, maar hebben wij onze focus steeds behouden. Door deze mix van deskundigheid en gebundelde kennis, van onder andere subsidiemogelijkheden, zijn wij in staat zijn om goedkoop & slim diensten in te zetten. Het bieden van pragmatisch klantgericht advies met behoud van kwaliteit van de dienstverlening is hierbij steeds onze drijfveer. Wij ontzorgen en flexibiliseren volgens de meest optimale vorm passend bij uw bedrijfsstrategie en wensen. In de contacten met onze opdrachtgevers bemerken wij, dat wij door onze jarenlange samenwerking met bedrijven in de logistiek, goed kunnen aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf hierbij rekening houdend met de markttrends en wetgeving. The Knowledge is marktleider in Nederland als het gaat om de erkende CBR/CCV hef- en reachtruckrijbewijzen en biedt daarnaast een volledig pakket aan gespecialiseerde trainingen op gebied van magazijntrucks (o.a. EPT, Hoogbouw, VOPT, Dubbele Vorken), zwaar materieel (verreiker, 7T of meer Tons heftruck, Landbouwtrekker), verticaal transport (hoogwerker, bovenloopkraan) en health & safety (VCA, BHV, Gevaarlijke Stoffen). Daarnaast hebben we alle erkenningen in huis die relevant zijn voor de uitzendbranche, de scholingsbranche en HR branche. Zo weet u zeker dat u gevrijwaard bent risico s en een goede borging heeft tijdens inspecties in uw bedrijf. Wij bekend staan om onze persoonlijkheid, ook richting onze flexkrachten en reintegratiekandidaten. Vaardigheden worden objectief gemeten door middel van talentenanalyses en praktijktesten in onze simulatiemagazijnen. Onze ervaren medewerkers zijn in staat om steeds het juiste talent op de juiste plaats te krijgen. Negen van de 10 van onze plaatsing mondt uit in een langdurige plaatsing. Hierbij heeft u als werkgever vanzelfsprekend altijd de keuze in het ervaringniveau van de aangeboden kracht. Kiest u voor een ervaren direct inzetbare medewerker of heeft u ruimte voor een reintegratiekandidaat tegen een aantrekkelijk tarief. U mag het zeggen. Wanneer uw interim medewerkers tevreden zijn, bent u ook tevreden. Naast uw tevredenheid, meten wij dan ook altijd ook de klanttevredenheid van onze flexmedewerkers en reintegratiekandidaten. Integriteit, professionaliteit, initiatief en energie met passie voor ons vak is wat the Knowledge u via al onze professionals wil bieden. Wij weten als geen ander dat slagkracht, flexibiliteit en kostenvoordelen/besparingen op het gebied van HR en Logistiek van ons worden verwacht, zodat u zich op uw core business kunt blijven richten. Met veel van onze opdrachtgevers hebben wij een jarenlange vertrouwensband opgebouwd waarin wij graag investeren. Zo bewegen wij mee met onze relaties om continue te verbeteren. Een samengesteld klantenpanel maakt dan ook elk jaar deel uit van de ontwikkeling van onze diensten. Een hoge klanttevredenheidscore vanuit onze relaties bevestigt ons dat wij hiermee in de goede richting gaan.

White paper Wet werk & zekerheid

White paper Wet werk & zekerheid White paper Wet werk & zekerheid Wet werk en zekerheid 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid (die nog langs de Eerste Kamer moet). Als werkgever krijgt

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? 11 september 2014 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid die 10 juni is aangenomen door de Eerste

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? maart 2015 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid. Als werkgever heeft u sinds 1 januari 2015 te maken

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Wat verandert er voor u?

Wet Werk en Zekerheid. Wat verandert er voor u? Wet Werk en Zekerheid Wat verandert er voor u? Wijzigingen arbeidsrecht, wat verandert er voor u? Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid die op 10 juni

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

White paper Transitievergoeding en het nieuwe ontslagrecht

White paper Transitievergoeding en het nieuwe ontslagrecht White paper Transitievergoeding en het nieuwe ontslagrecht Wet werk en zekerheid In deze white paper vertellen wij u graag meer over de nieuwe Wet werk en zekerheid en hoe u als ondernemer flexibel blijft.

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid Thema-avond WWZ Wijzigingen (arbeids-)wetgeving 2014 2016 agenda wijzigingen per 1 januari 2015 ketenregeling en CAO voor Uitzendkrachten ontslagrecht transitievergoeding 2 wet werk en zekerheid doelstellingen

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 Het komende jaar staat in het teken van veranderingen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Deze worden enerzijds ingegeven

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht mr Margreet Bos-Steenbergen & mr Anna van Popering-Kalkman Programma Achtergronden Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen n.a.v. de Wet Werk en Zekerheid Veranderingen aangaan

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 1 Loonvisie Magazine Nr.1 / jaargang 2 / 2014 Inhoud Invoering SEPA uitgesteld tot 1 augustus 2014 Invoering SEPA uitgesteld tot 1 augustus 2014 30%-regeling salarisnormen

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie