Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement"

Transcriptie

1 Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement November 2006

2 Inleiding Vooral naar aanleiding van de eenmalige herbeoordelingen zien veel arbeidsongeschikten zich geplaatst voor de noodzaak zich te oriënteren op een re-integratietraject en werk. De overheid en UWV benadrukken dat deze herbeoordelingsoperatie niet is bedoeld om te bezuinigen op uitkeringen maar om arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen. Uit de officiële cijfers blijkt dat dit maar in beperkte mate is gelukt. Cliëntenorganisaties hebben dat al voorspeld en maken zich dan ook zorgen. Waar gaat het mis en wat kan beter in het re-integratiebeleid? Om daar beter zicht op te krijgen zijn cliëntenorganisaties te rade gegaan bij hun achterban. Een groep van 21 (cliënten)organisaties heeft in de nazomer een digitale enquête gehouden onder arbeidsongeschikten die, gedwongen na een herbeoordeling of op eigen initiatief, voor de wens of de noodzaak stonden om te reïntegreren. De enquête werd gehouden via de website van het Breed Platform Verzekerden & Werk. De andere organisaties hadden een link naar de enquête op hun eigen site of hebben hun leden er op gewezen. Op basis van de respons werd dit praktijksignalement samengesteld. De cijfers hebben betrekking op cliënten die behoren tot de doelgroep van een eenmalige herbeoordeling. Daarbij moet worden aangetekend dat er niet naar is gestreefd om een representatief beeld te geven. Daarvoor is de respons op zo'n enquête te beperkt en vooral te selectief. Niettemin geeft het een beeld van een deel van de werkelijkheid, maar wel een werkelijkheid waarin cliënten verkeren. Het is dan ook bedoeld als kwalitatief signaal en als zodanig biedt het voldoende aangrijpingspunten voor beschouwingen met betrekking tot het beleid. Dit signalement bevat geen beleidsaanbevelingen. De cliëntenorganisaties zullen die gezamenlijk en ieder voor zich wel formuleren. Dit signalement biedt daarvoor een basis. Catrinus Egas, ambtelijk secretaris samenwerkingsverband Culemborg, november 2006 Deelnemende organisaties Arcon Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland CNV De Unie Federatie van Ouderverenigingen FNV FNV Bondgenoten HIV Vereniging Nederland Landelijke Cliëntenraad (LCR) Landelijk Platform ggz Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) RSI-patiëntenvereniging Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Stichting Pandora Vereniging Spierziekten Nederland VSOP WAO Café Whiplash Stichting Nederland Faciliterende organisatie Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W) 2

3 Samenvatting De respondenten De weergegeven respons heeft betrekking op 380 herbeoordelingscliënten en bestaat voor een iets groter deel uit vrouwen (56,3%) dan uit mannen (43,7%) Ruim 13% van de respondenten is jonger dan 33 jaar. Een kleine 65% is tussen 33 en 48 jaar en ruim 22% van de respondenten is ouder dan 48. Zo'n 45% van de respondenten had 6 10 jaar een uitkering en een kwart van de respondenten zelfs langer dan 11 jaar. De meest vertegenwoordigde aandoeningen zijn: psychische klachten (35%), rugklachten (23%), Whiplash (14%), ME/CVS (13%), Fibromyalgie (12%). De hoge percentages worden voor een deel verklaard door betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij het onderzoek. Aanleiding voor re-integratie Alle respondenten die in dit onderzoek zijn verwerkt behoren tot de doelgroep van de eenmalige herbeoordelingen. Een aanzienlijk deel (30%) van de respondenten heeft echter zelf het initiatief genomen om aan de slag te gaan met re-integratie nog voor de herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Dat levert een andere motivatie en een andere en vaak betere startpositie op. Recente ervaringen van UWV met het inzetten van re-integratiebegeleiders in het pre-asb-traject bevestigen dat. Ruim 73% van de respondenten, die vanaf oktober 2004 zijn herbeoordeeld, had een volledige uitkering. Daarvan is meer dan de helft die uitkering helemaal kwijtgeraakt (<15%). Uit de respons, maar ook uit andere onderzoeken, blijkt dat juist deze herbeoordeelden in veel gevallen blijven zitten met onbegrip en verontwaardiging. Zij ervaren vaak veel meer beperkingen en gezondheidsklachten dan door UWV wordt aangegeven. Zij moeten bovendien de grootste mentale omslag maken van volledig arbeidsongeschikt naar beschikbaarheid voor werk en re-integratieactiviteiten. Het realiteitsgehalte van de schatting Een aantal cliënten, dat al een dienstverband had en minder arbeidsongeschikt is verklaard, meldt dat zij hun arbeidsmogelijkheden al volledig benutten bij hun werkgever. Het is mogelijk dat hun arbeidsprestatie niet naar waarde wordt beloond in een hoger salaris, maar er kan ook sprake zijn van een verschil tussen de schatting bij de herbeoordeling en de arbeidsmogelijkheden in de praktijk. Signalen van cliënten duiden daar op. Zij melden dat de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, ondanks een volledige goedkeuring, van mening zijn dat ze geen kans maken op de arbeidsmarkt. Ook melden cliënten dat ze door re-integratiebedrijven worden geweigerd omdat die inschatten dat een traject niet tot resultaat zal leiden. Daarnaast hebben veel cliënten een andere inschatting van hun arbeidsmogelijkheden dan uit de herbeoordeling blijkt. Zo is er een groot verschil tussen de schatting van UWV van de betrokkene zelf over het aantal uren dat gewerkt kan worden. Opvallend is verder dat veel respondenten wijzen op de sterk wisselende belastbaarheid, ook uitgedrukt in uren. Uit dit en vorige onderzoeken is gebleken dat veel cliënten vinden dat die wisselende belastbaarheid te weinig tot uitdrukking komt in de beoordeling, terwijl die wel grote, praktische gevolgen heeft in het kader van arbeid. IRO Ruim 20% van de respondenten heeft zichzelf met een IRO aangemeld bij een re-integratiebedrijf. Het toepassen van een IRO wordt vaak gezien als een betere invulling van reintegratiedienstverlening. Uit ervaring, onder andere opgedaan tijdens de experimenten met het persoonsgebonden re-integratiebudget (prb), is bekend dat de meeste cliënten behoefte hebben aan begeleiding bij deze vorm van eigen regie en beheer. Dat is echter niet vanzelfsprekend beschikbaar. Bijna 80% heeft geen begeleiding gehad. De dienstverlening van het re-integratiebedrijf Cliënten met een IRO zullen overwegend zelf hun keuze bepalen voor een bepaald reintegratiebedrijf. Voor cliënten die door UWV of hun werkgever worden aangemeld is dat niet vanzelfsprekend, ook al wordt steeds meer waarde gehecht aan individueel maatwerk. Het blijkt dat in ruim driekwart van de gevallen de cliënt geen invloed heeft gehad op de keuze van het re-integratiebedrijf. Bij een streven naar individueel maatwerk is dat dus een punt van aandacht. Een kleine tweederde van de respondenten vindt dat ze serieus genomen worden door het reintegratiebedrijf. Ruim de helft heeft ook invloed gehad op het re-integratietraject. 3

4 Het waarderingscijfer ligt gemiddeld tussen 5 en 7. Respondenten die zichzelf met een IRO hadden aangemeld bij een re-integratiebedrijf zijn meer tevreden over de dienstverlening dan respondenten die door UWV waren aangemeld. Scholing Opvallend is het grote verschil tussen de geboden dienstverlening en dat wat men zelf wenselijk acht. De veel geboden sollicitatietraining wordt minder op prijs geteld. Er is echter grote behoefte aan vormen van om- en bijscholing, terwijl dat niet of nauwelijks wordt geboden. Beter perspectief vanuit een bestaand dienstverband? 20% van de respondenten werkte al naast de uitkering voor aanvang van het re-integratietraject. De kansen op meer werk blijken tegen te vallen voor deze groep. Bijna de helft (46,2%) van deze respondenten geeft aan dat er niet met de werkgever kan worden gepraat over welke vorm van reintegratie dan ook. Nog eens 16,7% meldt dat er wel over kan worden gepraat maar dat er geen mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever. Resultaat van de re-integratie Slechts 11% van de respondenten geeft aan weer of meer aan het werk te zijn gekomen. Daar tegenover staat dat bijna 90% van de respondenten aangeeft (nog) geen werk te hebben. Er is op dit punt vrijwel geen verschil tussen respondenten die op eigen initiatief een re-integratietraject zijn ingegaan en respondenten die dat deden als gevolg van een lager arbeidsongeschiktheidspercentage na de herbeoordeling. Bij deze cijfers moet bij worden aangetekend dat 46,6% van de respondenten minder dan een jaar geleden werd herbeoordeeld. De respondenten, die weer aan het werk zijn, hebben in de helft van de gevallen een vast dienstverband. (Daarbij moet worden aangetekend dat bij 17% al een vast dienstverband bestond.) Voor de andere helft gaat het om tijdelijke dienstverbanden of uitzendwerk. Verlies van werk Het hebben van werk is geen garantie voor het behoud daarvan. Dat geldt voor tijdelijke dienstverbanden en uitzendwerk, maar ook voor mensen die het werk toch niet kunnen volhouden of van wie de gezondheidsklachten toenemen. Uit eerder uitgevoerde AStri-onderzoeken 1 blijkt dat 11% van de groep die al aan het werk was voor aanvang van het re-integratietraject, na 8 maanden het werk is kwijtgeraakt. Uit de dienstverbandenregistratie van UWV blijkt bovendien het volgende: Na 6 maanden is ongeveer 12% van de arbeidsongeschikten, die na afloop van een re-integratie zijn geplaatst, hun werk weer kwijt. Dat percentage is na 3,5 jaar opgelopen tot ruim 30%. Ongeveer 25% van de arbeidsongeschikten, die na afloop van een re-integratietraject niet konden worden geplaatst, slagen er na een half jaar in toch aan het werk te komen. Dat percentage loopt na drie jaar op tot ongeveer 30%, maar daarbij moet worden aangetekend dat zij 60% van de tijd zonder werk zitten. Kennelijk gaat het vrijwel steeds om kortdurende contracten en/of uitzendwerk. Geen passend werk; nazorg is belangrijk 12% van de respondenten, die (weer) aan het werk zijn, vindt de huidige functie niet passend. Opvallend is dat (de overige) 88% de huidige functie vooral ziet als opstap naar een andere passende functie. Omdat het niet bekend is of ze er in zullen slagen zo'n passende functie te vinden, verdient dat gegeven speciale aandacht in de nazorg van een re-integratietraject. Dat zegt ook iets over de definitie van een 'geslaagde re-integratie'. Naar het oordeel van cliëntenorganisaties kan daarvan niet worden gesproken als een cliënt niet duurzaam in een passende functie werkzaam is. Een reintegratietraject kan dan ook niet worden afgesloten voordat die situatie is gerealiseerd. Vertrouwen in de toekomst? Slechts een kwart van alle respondenten heeft er vertrouwen in aan het werk te komen of te blijven. De helft heeft daar geen vertrouwen in op basis van de eigen gezondheid en een kwart vanwege de positie op de arbeidsmarkt. Specifiek kijkend naar de groep herbeoordeelden die werd afgeschat van 80/100% naar <15% is het beeld veel somberder. Hoewel nog 16,5% zegt vertrouwen te hebben geeft 80% aan geen vertrouwen te hebben vanwege gezondheidsproblemen. 1 AStri: "Herbeoordeeld.en dan?", april

5 Algemene gegevens respondenten Geslacht N = 380 Man ,7 % Vrouw ,3 % Totaal ,0 % Aard van de aandoening/ziekte/handicap N = 380 Cara/astma 17 4,5 % Diabetes 8 2,1 % Fibromyalgie 44 11,6 % Gehoorproblemen 16 4,2 % Gezichtsproblemen 17 4,5 % Hartaandoening 15 3,9 % Kanker 8 2,1 % ME/CVS 51 13,4 % MS/ALS 7 1,8 % Psychische klachten ,7 % Reuma 30 7,9 % RSI 21 5,5 % Rugklachten 87 22,9 % Spier- of zenuwziekte 15 3,9 % Whiplash 54 14,2 % Totaal ,0 % Leeftijd N = j 84 22,1 % j 98 25,8 % j 73 19,2 % j 75 19,7 % j 25 6,6 % j 19 5,0 % j 6 1,6 % Totaal ,0 % Duur van de uitkering N = j ,3 % 6 10 j ,7 % j 58 15,3 % j 25 6,6 % j 8 2,1 % onbekend 4 1,1 % Totaal ,0 % Soort uitkering N = 380 WAO ,5 % Wajong/AAW 30 7,9 % WAZ 10 2,6 % Totaal ,0 % De respons bestaat voor een iets groter deel uit vrouwen (56,3%) dan uit mannen (43,7%) Ruim 13% van de respondenten is jonger dan 33 jaar. Een kleine 65% is tussen 33 en 48 jaar en ruim 22% van de respondenten is ouder dan 48. Bijna 90% van de respondenten heeft of had een WAO-uitkering. De uitkeringsduur bedroeg in 30% van de gevallen 0 5 jaar. Zo'n 45% van de respondenten had 6 10 jaar een uitkering en een kwart van de respondenten zelfs langer dan 11 jaar. Vanwege de deelname aan het onderzoek door een aantal patiëntenorganisaties zijn een aantal aandoeningen ruimer vertegenwoordigd dat gemiddeld in de arbeidsongeschiktenpopulatie. De meest vertegenwoordigde aandoeningen zijn: psychische klachten (35%), rugklachten (23%), Whiplash (14%), ME/CVS (13%), Fibromyalgie (12%). 5

6 Vragen met betrekking tot re-integratie Wat was de aanleiding voor uw re-integratie? N = 380 Minder arbeidsongeschikt verklaard *) ,7 % Arbeidsongeschiktheid (nog) niet veranderd; ik wil zelf reïntegreren ,3 % Totaal ,0 % *) Inclusief respondenten die al voor oktober 2004 werden herbeoordeeld maar wel tot de herbo-populatie behoren Een aanzienlijk deel (30%) van de respondenten heeft zelf het initiatief genomen om aan de slag te gaan met re-integratie. Dat levert een andere motivatie en een andere en vaak betere startpositie op. Recente ervaringen van UWV met het inzetten van re-integratiebegeleiders in het pre-asb-traject bevestigen dat. Als u na september 2004 opnieuw bent beoordeeld, wat was dan uw arbeidsongeschiktheidspercentage vóór en ná uw herbeoordeling? Percentage voor Percentage na de herbeoordeling de herbeoordeling 65-80% 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % % % % % % % Totaal ,4% (171) van de herbeoordeelden (na september 2004) was volledig arbeidsongeschikt; daarvan is 51,5% (88) naar <15% afgeschat. In bijlage 1 wordt daarvan nog een uitsplitsing gegeven naar de aard van de aandoening. We schenken hier veel aandacht aan omdat juist deze herbeoordeelden in veel gevallen blijven zitten met onbegrip en verontwaardiging. Zij ervaren vaak veel meer beperkingen en gezondheidsklachten dan door UWV wordt aangegeven. Zij moeten bovendien de grootste mentale omslag maken van volledig arbeidsongeschikt naar beschikbaarheid voor werk en reintegratieactiviteiten. Was u het eens met de verlaging van uw uitkeringspercentage? N = 233 Ja 14 6,0 % Nee ,0 % Totaal ,0 % Slechts 6% van de herbeoordeelden met een verlaagd uitkeringspercentage kan zich vinden in de uitslag van de herbeoordeling. Voor 94% van de respondenten geldt dat niet. Bent u tegen de uitslag van de herbeoordeling in bezwaar of beroep gegaan? Oneens met uitslag eenmalige herbo N = 219 Nee 49 22,4 % Ja, in bezwaar én beroep 90 41,1 % Ja, alleen in bezwaar 80 36,5 % Totaal ,0 % 6

7 Van de respondenten die het niet eens zijn met de uitslag van de herbeoordeling geeft ruim een vijfde aan niet in bezwaar en beroep te gaan. Uit ander onderzoek 2 blijkt dat veel van deze cliënten weinig heil zien in dergelijke procedures, het vanwege hun gezondheid te belastend vinden of helemaal afzien van welke vorm van uitkering dan ook en genoegen nemen met het verlies van een deel van het gezinsinkomen. Onderzoek van UWV laat zien dat het inzetten van bezwaar en beroep voor veel clienten een reden is om zich (vooralsnog) niet te richten op re-integratie. 3 Overigens is het instellen van bezwaar en beroep ook voor UWV vaak aanleiding om geen traject aan te bieden. Een aantal respondenten geeft aan dat UWV om die reden ook geen re-integratievisie heeft verstrekt. Sinds 1 januari 2006 kan tegen de re-integratievisie bezwaar en beroep worden aangetekend en claimt UWV in alle gevallen een re-integratievisie te verstrekken, dus ook als de betrokkene in bezwaar gaat. Werkte u naast uw uitkering? N = 380 Ja 78 20,5 % Nee ,5 % Totaal ,0 % Viel of valt er met uw werkgever te praten over uw re-integratie? N = 78 Nee, helemaal niet 36 46,2 % Ja, maar er zijn geen mogelijkheden binnen het bedrijf 13 16,7 % Ja, over uitbreiding van uren 19 24,4 % Ja, over meer loon 2 2,6 % Ja, over een andere functie 7 9,0 % Onbekend 1 1,3 % Totaal ,0 % De algemene aanname is dat cliënten die (nog) een dienstverband hebben betere kansen hebben om een toegenomen arbeidsgeschiktheid om te zetten in uitbreiding van uren en/of loon. Daarom werd in het onderzoek ook specifiek naar deze groep gekeken. Het betreft ongeveer een vijfde van alle respondenten. De kansen op meer werk blijken tegen te vallen voor deze groep. Bijna de helft (46,2%) van de respondenten geeft aan dat er niet met de werkgever kan worden gepraat over welke vorm van reintegratie dan ook. Nog eens 16,7% meldt dat er wel over kan worden gepraat maar dat er geen mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever. Cliënten uit deze groep melden dat zij weliswaar minder arbeidsongeschikt zijn verklaard maar dat zij hun arbeidsmogelijkheden al volledig benutten bij hun werkgever. Het is mogelijk dat hun arbeidsprestatie niet naar waarde wordt beloond in een hoger salaris, maar er kan ook sprake zijn van een verschil tussen de schatting bij de herbeoordeling en de arbeidsmogelijkheden in de praktijk. 2 Breed Platform Verzekerden & Werk / AanZ: "De eenmalige herbeoordelingen; het verhaal achter de cijfers", februari UWV: "Re-integratie na herbeoordeling", juli

8 Hoeveel uur per week kunt u werken? N = 380 Naar oordeel van UWV Naar het eigen oordeel 0-10 uur per week 36 9,5 % ,3 % uur per week 67 17,6 % ,3 % uur per week 43 11,3 % 44 11,6 % uur per week ,6 % 29 7,6 % Wisselend, afhankelijk van mijn gezondheidsklachten 73 19,2 % Totaal ,0 % ,0 % Veel cliënten hebben een andere inschatting van hun arbeidsmogelijkheden, uitgedrukt in uren, dan uit de herbeoordeling naar voren komt. Opvallend is ook dat veel respondenten wijzen op de sterk wisselende belastbaarheid, ook uitgedrukt in uren. Uit dit en vorige onderzoeken is gebleken dat veel cliënten vinden dat die wisselende belastbaarheid te weinig tot uitdrukking komt in de beoordeling, terwijl die wel grote, praktische gevolgen heeft in het kader van arbeid. Bent u aangemeld bij een re-integratiebedrijf? Alle respondenten N = 380 Ja, door UWV ,9 % Ja, door mijn werkgever 9 2,4 % Nee, ik heb niets vernomen van UWV ,2 % Nee, ik moet het zelf regelen met mijn werkgever 37 9,7 % Ja, ik heb mijzelf aangemeld in het kader van een IRO 79 20,8 % Totaal ,0 % Totaal hebben 194 respondenten (51%) een relatie met een re-integratiebedrijf (RIB). Voor respondenten met een verlaagd arbeidsongeschiktheidspercentage is dat echter maar 12,9%. Zie onderstaande tabel. Aangemelde respondenten met verlaagd a.o-percentage N = 233 Door UWV 11 4,7 % Door mijn werkgever 3 1,3 % Ik heb mijzelf aangemeld in het kader van een IRO 16 6,9 % Totaal 30 12,9 % Hebt u hulp gekregen bij het besteden van uw IRO-budget? N = 79 Ja 17 21,5 % Nee 62 78,5 % Totaal ,0 % Het toepassen van een IRO wordt vaak gezien als een betere invulling van reintegratiedienstverlening. Uit ervaring, onder andere opgedaan tijdens de experimenten met het persoonsgebonden re-integratiebudget (prb), is bekend dat de meeste cliënten behoefte hebben aan begeleiding bij deze vorm van eigen regie en beheer. Dat is echter niet vanzelfsprekend beschikbaar, zoals blijkt uit de respons. 8

9 Hebt u zelf invloed gehad op de keuze van het re-integratiebedrijf als u geen IRO had? N = 115 Ja 25 21,7 % Nee 90 78,3 % Totaal ,0 % Het blijkt dat in ruim driekwart van de gevallen de cliënt geen invloed heeft gehad op de keuze. Bij een streven naar individueel maatwerk, ook in reguliere trajecten, is dat dus een punt van aandacht. Had u informatie over re-integratiebedrijven? N = 194 Nee 51 26,3 % Ja ,7 % Totaal ,0 % Zo ja, hoe kwam u aan de informatie? N = 143 Via familie, bekenden 4 2,8 % Via een hulpverlener 2 1,4 % Via UWV 15 10,5 % Via de re-integratiemonitor op de website van de RWI 6 4,2 % Anders ,7 % Eigen keuze gaat gepaard met de noodzaak van informatie over re-integratiebedrijven, hun aanbod en specialiteit. Driekwart van de respondenten geeft aan over dat soort informatie te beschikken. Daarbij worden kennelijk zeer uiteenlopende bronnen gehanteerd. Bent of wordt u voldoende serieus genomen door het re-integratiebedrijf? N = 194 Ja ,9 % Nee 74 38,1 % Totaal ,0 % Hebt u zelf invloed gehad op de keuze van uw re-integratietraject en de activiteiten? N = 194 Ja ,6 % Nee 88 45,4 % Totaal ,0 % Welke begeleiding heeft het re-integratiebedrijf u aangeboden om aan het werk te komen en welke wilde u graag krijgen? N = 194 Aanbod RIB Eigen wens taalcursus 0 0 sollicitatietraining 80 41,2 % 16 8,2 % computercursus 0 8 4,1 % omscholing 16 8,2 % 55 28,4% bijscholing ,2 % onbekend 46 23,7 % 54 27,8 % Anders ,4 % 45 23,2 % 9

10 Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? N = ,8 % 4,1 % 7,7 % 9,8 % 16,5 % 14,4 % 22,2 % 10,3 % 2,6 % 1,5 % Totaal ,0 % Een kleine tweederde van de respondenten vindt dat ze serieus genomen worden door het reintegratiebedrijf. Ruim de helft heeft ook invloed gehad op het re-integratietraject. Opvallend is echter het grote verschil tussen de geboden dienstverlening en dat wat men zelf wenselijk acht. De veel geboden sollicitatietraining wordt minder op prijs geteld. Er is echter grote behoefte aan vormen van omen bijscholing, terwijl dat niet of nauwelijks wordt geboden. Dit alles resulteert in een waardering met een rapportcijfer van overwegend 5 7. Respondenten die zichzelf met een IRO hadden aangemeld bij een re-integratiebedrijf, zijn meer tevreden over de dienstverlening dan respondenten die door UWV waren aangemeld. Heeft uw re-integratie er toe geleid dat u weer of meer aan het werk bent? N = 380 Nee ,9 % Ja, weer terug bij oude werkgever 9 2,4 % Ja, bij oude werkgever met uitbreiding van uren 7 1,8 % Ja, bij nieuwe werkgever 26 6,8 % Totaal ,0 % Als u weer of meer aan het werk bent, om wat voor contract gaat het dan? N = 42 Een vast contract 21 50,0 % Een tijdelijk contract 16 38,1 % Uitzendwerk 5 11,9 % Totaal ,0 % Als u weer aan het werk bent, vindt u dat werk dan passend voor u? N = 42 Nee, helemaal niet 4 9,5 % Nee, ik wacht nog op aanpassing van mijn functie 1 2,4 % Voorlopig wel, als opstap naar beter of blijvend werk 37 88,1 % Totaal ,0 % Verdient u met dat werk ongeveer zoveel als uw verdiencapaciteit? N = 42 Ja 24 57,1 % Nee, (veel) minder 18 42,9 % Totaal ,0 % Slechts 11% van de respondenten geeft aan weer of meer aan het werk te zijn gekomen. Daar tegenover staat dat 89% niet (of nog niet) aan het werk is. Er is op dit punt vrijwel geen verschil tussen res- 10

11 pondenten die op eigen initiatief een re-integratietraject zijn ingegaan en respondenten die dat deden als gevolg van een lager arbeidsongeschiktheidspercentage na de herbeoordeling. Bij deze cijfers moet bij worden aangetekend dat 46,6% van de respondenten minder dan een jaar geleden werd herbeoordeeld. Van de respondenten, die weer aan het werk zijn, heeft dat in de helft van de gevallen betrekking op een vast dienstverband. (Daarbij moet worden aangetekend dat bij 17% al een vast dienstverband bestond.) Voor de andere helft gaat het om tijdelijke dienstverbanden of uitzendwerk. Bijna 12% van de respondenten, die (weer) aan het werk zijn, vindt de huidige functie niet passend. Opvallend is dat (de overige) 88% de huidige functie vooral ziet als opstap naar een andere passende functie. Omdat het niet bekend is of ze er in zullen slagen zo'n passende functie te vinden, verdient dat gegeven speciale aandacht in de nazorg van een re-integratietraject. Dat zegt ook iets over de definitie van een 'geslaagde re-integratie'. Naar het oordeel van cliëntenorganisaties kan daarvan niet worden gesproken als een cliënt niet duurzaam in een passende functie werkzaam is. Een reintegratietraject kan dan ook niet worden afgesloten voordat die situatie is gerealiseerd. Hebt u er vertrouwen in dat u in de komende jaren aan het werk zult komen en/of blijven? Alle respondenten N = 380 Ja 93 24,5 % Nee, vanwege mijn gezondheidsproblemen ,3 % Nee, vanwege mijn positie op de arbeidsmarkt 92 24,2 % Totaal ,0 % Respondenten die volledig werden goedgekeurd N = 121 Vertrouwen om aan het werk te komen of blijven 20 16,5 % Nee, vanwege mijn gezondheidsproblemen *) 96 79,3 % Nee, vanwege mijn positie op de arbeidsmarkt *) 42 34,7 % *) Een aantal respondenten geeft beide redenen op Slechts een kwart van alle respondenten heeft er vertrouwen in aan het werk te komen of te blijven. De helft heeft daar geen vertrouwen in op basis van de eigen gezondheid en een kwart vanwege de positie op de arbeidsmarkt. Specifiek kijkend naar de groep herbeoordeelden die werd afgeschat van 80/100% naar <15% is het beeld veel somberder. Hoewel nog 16,5% zegt vertrouwen te hebben geeft bijna 80% aan geen vertrouwen te hebben vanwege gezondheidsproblemen. Door meer dan eenderde van de respondenten wordt de positie op de arbeidsmarkt ongunstig ingeschat. Sommige cliënten melden bovendien dat de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, ondanks een volledige goedkeuring, van mening zijn dat ze geen kans maken om weer aan het werk te komen. Ook melden cliënten dat ze door reintegratiebedrijven worden geweigerd. Ze zouden te weinig belastbaar zijn voor werk. In bijlage 2 wordt daarvan in een aantal casussen en toelichtingen een illustratie gegeven. 11

12 Bijlage 1 Als u aanvankelijk volledig arbeidsongeschikt was (80/100%) en uw arbeidsongeschiktheidspercentage werd verlaagd wat was dan dat percentage na uw herbeoordeling? Fibromyalgie N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,9 % 2,9 % 8,8 % 14,7 % 8,8 % 61,8 % 100 % Gehoorproblemen N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,1 % 44,4 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 100 % ME/CVS N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,5 % 2,8 % 5,5 % 16,7 % 5,5 % 8,3 % 55,6 % 100 % Psychische N = 87 klachten 65-80% 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,2 % 9,2 % 13,8 % 12,6 % 5,7 % 10,3% 39,1 % 100 % Rugklachten N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,0 % 10,4 % 7,5 % 7,5 % 9,0 % 10,4% 49,2 % 100 % Whiplash N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,5 % 8,3 % 2,8 % 19,4 % 8,3 % 11,1% 44,4 % 100 % 12

13 Bijlage 2 Casussen In bezwaar; geen reïntegratie "Ik ben nog niet aan het re-integreren begonnen, omdat ik daar gewoonweg te ziek voor ben. Het bezwaar en beroep heeft mij mentaal en fysiek nog eens een extra knauw opgeleverd. Ik weet niet wat ik doen moet. Misschien zal ik t.z.t. bij de arbeidsdeskundige vragen naar re-integratie, maar omdat ik het dus niet met de UWV beslissing eens was, had het voor de arbeidsdeskundige niet veel zin om een re-integratie traject te starten. De arbeidsdeskundige had wel in de gaten, dat ik dat niet aan zou kunnen, maar de verzekeringsarts wilde daar niets van weten. Onlangs weer een herkeuring gehad terwijl ik zat te wachten op de uitspraak van de rechtbank. Deze werd ongegrond verklaard. Heb trouwens weer een heel bizarre herkeuring ondergaan. De laatste verzekeringsarts vertelde mij, mevrouw ik zie dat u er zeer ernstig aan toe bent, maar dit is alles wat ik voor u doen kan. Ik zal een en ander wel wat aandikken, maar we moeten zien te voorkomen dat u bij de stafarts op het buro komt te liggen, want dan loopt u alsnog het risico volledig goed gekeurd te worden. Momenteel zit ik in de klasse 55-65%. Met andere woorden ik zie dat u ernstig ziek bent, maar ga toch maar werken. Vreemd gedoe allemaal." "UWV vond een reintegratietraject niet nodig, omdat ik aangaf in bezwaar/beroep te gaan. Bovendien had de verz. arts zelf al aangegeven dat de kans op werk toch vrijwel nul was." "Omdat ik aangaf dat ik het niet eens was met de uitkomst van de herbeoordeling besloot de arbeidsdeskundige mij geen re-integratievisie te sturen of er iets over te vertellen." Hoe realistisch is de schatting? "Door mijn gezondheidstoestand ben ik de helft van mijn huidige baan al kwijtgeraakt. Mijn werkgever had eerst het voornemen om me volledig te ontslaan. Hiertegen ben ik in bezwaar gegaan omdat ik met de reïntegratie mijn werk al weer had op kunnen bouwen tot 4 uur per dag. Ik ben niet in staat om meer uren als die ik voor de herkeuring al werkte, te gaan werken omdat ik dat lichamelijk niet volhoudt. Het UWV dwingt me echter om toch voor meer uren (totaal 38 uur) werk te zoeken. Ik ben nu dus maar voor de schone schijn aan het solliciteren naast mijn werk. Want ik kan toch niet meer uren aannemen als die ik nu werk, want anders gaat mijn gezondheid nog meer achteruit." Je mag het zelf uitzoeken "Ik ben na de herkeuring naar huis gestuurd met een aantal folders en een berg papieren. Ik mag het allemaal zelf uitzoeken, krijg heel weinig informatie. Dit valt me erg zwaar, ik ben nu 8 jaar ziek thuis, de druk op mij voelt enorm! Hoop op een goede afloop, maar zie het somber in." "Geen re-integratie via UWV gehad, dit moest de werkgever maar doen. Deze heeft in eerste instantie helemaal niets gedaan, ik moest maar goed solliciteren was de boodschap. Ze hadden geen passend werk voor me en geen geld voor re-integratie! Pas in april/mei ben ik aangemeld bij een reintegratiebureau. Ik ben daar 1x geweest want ik had een week later op eigen kracht een baan gevonden. Ik werkte 16 uur p.w., ik ga nu 24 uur p.w. werken. Ik heb dus nog steeds verlies van inkomsten maar meer kan ik echt niet werken (als dit al gaat lukken) en ik heb het geluk dat ik niet alleen woon en dus kan kiezen voor minder geld maar "gezondheid". Nieuwe werkgever was overigens wel schappelijk want ik ben gestart met 16 uur p.w. en mag dit in mijn eigen tempo uitbreiden naar 24 uur." "Na mijn herbeoordeling heb ik me aangemeld bij het CWI, omdat ik al 20 jaar niet heb gewerkt moest ik me aanmelden voor reintegratie. Nog nooit wat gehoord. Door het CWI op een verkeerd spoor gezet en heb niet gesolliciteerd. KRIJG NU EEN BOETE van 20% korting op m'n ww uitkering. Bezwaar hielp niet. Begeleiding vanuit UWV heb ik niet gehad, alles was nieuw voor me." 13

14 UWV ziet geen perspectief "De arbeidsdeskundige deelde mij persoonlijk mede, dat de economie dan wel iets beter was, maar dat ik bij het zoeken naar arbeid nog altijd achteraan in de rij stond. Een job zag hij dan ook niet zitten. Inschrijving voor re-integratie was ook gezien mijn klachten niet reëel." "De arbeidskundige vertelde mij het was zonde om een traject te volgen ik zou toch niet aan het werk komen het was zonde van de tijd en geld." Re-integratiebedrijf ziet geen perspectief "Het reintegratiebedrijf heeft geconcludeerd dat ik te zwak was voor zoveel uren werk en konden daarom ook niet voor mij bemiddelen. Ik heb allerlei onderzoeken bij hun gehad en daarmee was het reintegratie verhaal afgelopen. Ik heb zelf een baan voor 20 uur gevonden en ben nu nog zieker weer ziek in de ziektewet." Zoeken naar een geschikt re-integratiebedrijf "Het vinden van een geschikt reïntegratiebedrijf. Dat is mijn grootste probleem geweest; ik had al een plan uitgewerkt maar de meeste reïntegratiebedrijven zagen daar geen brood in omdat ze dan niets aan mijn konden verdienen!!!" Dienstverlening van het re-integratiebedrijf "Soms moest ik ja of nee kiezen, terwijl n.v.t. de enige juiste keus was. Maar na het wijzigen van mijn arbeidsongeschiktheidspercentage zou ik hulp krijgen middels een re-integratiebureau. Ik heb er ontelbare keren achteraan gebeld. Ook het betreffende re-integratiebureau steeds opnieuw gebeld en kreeg dan de mededeling dat ze mijn gegevens nog niet van het UWV hadden gekregen. Een jaar later kreeg ik de mededeling dat het re-integratiebureau geen contract meer had met het UWV en werd ik weer terugverwezen naar het UWV. Daar had ik geen vertrouwen in. Ik was inmiddels al zelf via uitzendbureaus aan de slag gegaan (na vrijwilligerswerk gedaan te hebben) om te kijken of het werken weer zou gaan. De bedrijfsarts stond daar overigens niet achter, wat mij vreselijk verbaasde. Maar ik was het thuiszitten beu. Gelukkig was ik zo eigenwijs om toch via uitzendbureaus aan de slag te gaan en zo heb ik naar meerdere uitzendbaantjes gedaan te hebben uiteindelijk weer een vaste baan gekregen. Eerst halve dagen en nu 32 uur (4 dagen). Dat is voor mij het maximale ben ik achter en dat gaat goed." "Re-integratiebedrijf..vonden de re-integratievisie vol vraagteken staan over mijn belastbaarheid. Eerste maal heeft men hierover opheldering gevraagt aan uwv maar nooit gekregen, ik heb toen geen intakegesprek gehad, men stuurde opdracht retour Tweede maal naar zelfde re-integratiebedrijf, heeft men na een gesprek met mij, opdracht retour gestuurd..niet geschikt voor de huidige arbeidsmarkt ook CWI deelt deze mening. Volgend re-integratiebedrijf: persoonlijke begeleiding om te kijken of ik,,beter"naar werk te leren kijken. Mevr was nog niet eens op de hoogte van huidige wetgeving omtrent ziek melding met oude wao klachten ect.. Ook deze stuurde opdracht retour. Uwv bleef nadien zwijgen in alle talen... zelf eenmaal arbeidsdesk..opgebeld over wat nu??? Deze vond het niet zinvol om mij wederom ergens aan te melden daar ook hij verwachte dat opdracht retour gestuurd te worden..mijn situatie werd niet herzien." "Mocht het me lukken om werk te vinden, dan heb ik dat helemaal aan mezelf te danken en niet aan het reintegratiebureau. Want ik loop zelf uitzendbureau's af. Ga zelf op vacatures af. Bij het vacatures zoeken in de oefenruimte voel ik me net een klein kind dat bezigheidstherapie krijgt. Je wordt eerst "afgevraagd" wat je de afgelopen week aan sollicitatie hebt verricht en dan mag je achter de computer gaan zitten, vacatures zoeken. Wat ik trouwens al iedere dag thuis doe en ik zie er dus ook het nut niet van in om dat bij het reintegratiebureau te gaan doen, wat overigens voor mij een busreis van ongeveer een uur betekent." 14

15 "Ik had eerst een reïntegratiebedrijf die heel standaard werkte en dus niet aansloot. Zij hebben voor een doorverwijzing gezorgd naar een ander reïntegratiebedrijf die heel goed werkt voor mij en wat dus positief is. Maar de bureaucratie van het UWV, om bv goed en tijdig dingen te kunnen regelen, is hoog en was soms erg stressbevorderend en vertragend." Scholing "Het is heel jammer dat er geen rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden, ik kon door het overlijden van mijn partner de opleiding (ivm met omscholing kan wegens gezondheidsklachten oude werk niet meer doen) die ik bij het eerste re-integratiebureau mocht volgen niet afmaken, (was van 50 naar 100% in de WAO gekomen) toen het weer wat beter met me ging waren de regels bij het UWV veranderd en mocht ik mijn opleiding niet afmaken, na de herkeuring werd ik voor minder als 15% goedgekeurd en wordt nu alleen geholpen om aan het werk te komen." "UWV deed bij mij alsof via het re-integratiebureau alles mogelijk was ook omscholing. Van het reintegratiebedrijf kreeg ik te horen dat dat alleen mogelijk was bij baan garantie omdat omscholing niet meer betaald wordt door UWV zoals in het verleden maar betaald moet worden door het reintegratiebedrijf." "Na een eerste(volledig nergens over gaand) re-integratie project, ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat ik een nieuwe opleiding ging volgen. Deze bekostigd mijn vriendin en ik kreeg (bleek later) ook nog studiefinanciering. Het re-integratiebureau vond dat rede genoeg om nooit meer contact met mij op te nemen tot een jaar later dat ik een telefoontje kreeg dat mijn re-integratieproject geslaagd was... Ik was tenslotte weer bezig met een nieuwe opleiding. Nu kan ik dank zij de steun van o.a. mijn ouders toch mijn opleiding afmaken en hoop ik een eigen bedrijf op te kunnen starten, aangezien er weinig andere bedrijven zullen zijn die met een fybromialgie patient kunnen werken." Eigen initiatief "Op dit moment ben ik nog steeds gedeeltelijk afgekeurd. In 2003 ben ik zelf met een omscholing begonnen (PABO), deze hoop ik in oktober af te sluiten. Alle kosten heb ik zelf moeten betalen, omdat de opleiding te lang duurt. Sinds april is mijn ww gestopt en moet ik leven van een minimumloon. Het minste wat ze kunnen betalen zijn toch wel mijn studiekosten. Nog even en dan hoop ik gedeeltelijk weer aan de slag te kunnen." "Ik heb destijds begeleiding gehad door een reintegratiebureau. Was geen positieve ervaring. Ik heb uiteindelijk zelf werk gevonden (ben diverse keren mijn baan kwijt geraakt maar telkens weer nieuw werk gevonden omdat ik mij al die tijd bleef bijscholen). Ik werk inmiddels 20 uur en dat gaat goed. Ik heb mijn huidige werkgever bij indiensttreding niet verteld over mijn WAO omdat het voor de uren dat ik werk goedgekeurd ben. Een WAO stempel drukt ook je marktwaarde. Zoals mijn werkgever er geen last van heeft voor de uren dat ik werk heb ik recht op mijn privacy. Ik ben onlangs gekeurd (dit heb ik wel verteld maar niet te veel inhoudelijk alleen melding gemaakt). In deze herkeuring is mijn percentage hetzelfde gebleven. Het is belangrijk dat je je actief opstelt, zelf ook werk zoekt en je aantrekkelijk blijft voor de markt. Als je dit doet ben je het UWV een stapje voor. Hierdoor weet je je eigen mogelijkheden en beperkingen en ben je minder afhankelijk wat anderen van je vinden." Positie op de arbeidsmarkt "Na de herbeoordeling heeft het nog bijna 2 jaar geduurd voor er een definitieve uitslag mij werd toegestuurd. Mijn lichaam is na 2 tot 3 uur werken helemaal op.ik heb wel 100 sollicitaties gedaan,maar bijna nergens ook maar een reactie gehad." "De arbeidsdeskundige vertelde me destijds, dat de verwachting om weer aan het werk te komen irreeel was, gezien mijn leeftijd, 57j." 15

16 Werken naar vermogen "Naast een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering heb ik in de afgelopen jaren een schoonheidspraktijk opgestart. Mijn vorige beroepen huishoudkundige en verpleegkundige kon ik niet meer uitoefenen. Na een studie tot visagiste en schoonheidsspecialiste ben ik naast mijn uitkering begonnen als schoonheidsspecialist in mijn eigen praktijk. dit afgestemd op mijn eigen gezondheid.naar vermogen heb ik gewerkt zoals minister de geus dus eigenlijk nu van de mensen vraagt.ik zou niet weten hoe ik met mijn gezondheidsklachten nu nog meer zou moeten werken zonder het risico nog meer klachten te krijgen.ik presteer naar vermogen. mijn vraag aan jullie:wat kan ik doen om naast mijn werk ook nog sociaal goed te blijven functioneren zonder alleen maar op de bank te moeten liggen om bij te komen van het werken?" Geen passend werk "Inderdaad 4 keer iets geprobeerd, maar kantoorwerk is helemaal niets voor mij en met die tinnitus, wordt je gewoon "knetter" op kantoor. Zelf daarna gaan werken als bejaardenverzorgster in de externe zorg,(nieuw project, werken bij bejaarde mensen thuis), dacht dat dit minder zwaar was, dus niet, net zo zwaar onderhand als ziekenverzorgster (daar was ik voor afgekeurd, bloeddruk steeds te hoog, tinnitus, duizelig, oorsuizen en op een gegeven moment gewoon helemaal over de "rooie" omdat ik ook niet thuis wilde zitten en gewoon wilde werken maar dan op de tijden die bij mij pasten op dat moment. Zo kom je dus nergens aan de gang!! Ik werk maar 7 uur per week, maar soms is dat drie keer 5 uur per week en dan weer 2 weken vrij. Ik word er helemaal niet goed van en ben dringend op zoek naar passend werk, maar er is gewoon niks." Werk maar ook inkomensgevolgen "Behalve inkomensverlies op dit moment, speelt ook het gedeeltelijk verlies van premievrije pensioenopbouw een rol. In mijn geval leidt dit tot pensioenbreuk en het missen van een half jaar pensioenopbouw. Bovendien werkte ik 16 uur, waarbij de WW-uitkering, gebaseerd op 20 uur al verviel, terwijl ik in die 16 uur ca. 9 euro per uur verdien, en de WW gebaseerd was op ca 21 euro (wonderlijk genoeg gebaseerd op het volle WAO-dagloon, terwijl mijn WAO maar op een gedeelte hiervan gebaseerd was, gezien de percentageformule voor leeftijd, ik ging er financieel op voorut voor de korte termijn, het gaan werken heeft mij veel geld gekost). Al met al wordt er flink wat van je inkomen afgeknabbeld. Inmiddels werk ik gemiddeld 22 uur per week, ik verdien nog steeds minder dan de 20 uur a 11 euro waarvoor ik goedgekeurd ben. Tenslotte: de rechtspositie van een uitzendkracht is om te huilen, dus ook in dat opzicht achteruitgang en zeker geen groeiend zelfrespect." "Ik heb geen begeleiding gehad door het uwv, omdat ik al in 2002 al geen begeleiding gekregen bij uwv. Dit heb ik via de 'tegenpartij' van mijn ongeluk gekregen in 2003 en die is in juli 2005 gestopt, omdat ik uit geïntegreerd ben. Maximaal haalbaar wat ik kan volhouden ivm klachten had ik bereikt en dankzij een goede medewerking van mijn werkgever ben ik zover gekomen. Een aangepast werkrooster met meer pauzes. Ik had dus nu ook geen behoefte aan een begeleiding die nog niks voor mij kan betekenen. Ik blijf het belachelijk vinden dat ik in dec 2004 nog 15-25% ben afgekeurd en de klachten waren in nov 2005 precies hetzelfde en ik word nu goed gekeurd. Lang leven Den Haag. Maar merk het nu al in mijn portomonee en dit is in december als mijn WW stopt nog erger. En ik kan nu wel dom weg meer gaan werken, maar dan kan ik de klok er op gelijk zetten dat ik binnen een maand thuis zit en wat heb ik en mijn werkgever en collega's daar aan, niks. Dus blijf naar mijn lijf luisteren en moet maar zien hoe ik alles financieel rond krijg en de leuke dingen hopelijk ook nog kan blijven doen." Re-integratie met resultaat "Ik ben erg tevreden met de baan die ik gevonden heb. Hij is duurzaam en passend en bied mij weer toekomstperspectief. Verder wil ik het volgende opmerken: In januari 2000 had ik een auto-ongeval met als gevolg dat ik een whiplash opliep. Na aanvankelijk % AO, werd ik via 55-65% uiteindelijk <15%. Zijn mijn klachten over? Nee Heb ik geen pijn meer? Nee Herinner ik me alles? Nee Kan ik volledig werken? Nee Echter ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en heb mijn leven een andere wending gegeven. Was ik vroeger verkoper van vrachtwagens, nu ben ik arbeidsdeskundige en denk 16

17 ik dus vrij aardig te weten waar het overgaat. Ik heb erg veel gehad aan het begrip uit de Whiplash stichting en aan de inloopmiddagen. Zij hebben mij geholpen bij een stuk rouwverwerking." "Mijn afkeuring kwam niet alleen door de tinnitus maar ook door een burn-out. Die burn-out was een gevolg van het slecht slapen door de tinnitus. Naderhand ging het slapen steeds beter en daarom vond ik het onzin om langer van de UWV gebruik te maken. Het initiatief om meer te gaan werken kwam telkens bij mij vandaan omdat ik graag weer terug wilde keren in mijn oude functie. De werkgever hield de boot telkens af omdat zij in het verleden meerdere keren waren geconfronteerd met mensen die dit ook wilden maar waarbij in de praktijk telkens bleek dat zij meer wilden dan dat zij daadwerkelijk aankonden. Met de nieuwe verplichting voor de werkgever om twee jaar door te moeten betalen was dat zeer zeker geen stimulans om mij weer terug te laten keren. Was voor mij een gevecht welke ik heb gewonnen!" Positieve ervaringen Het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook respondenten die een zeer positieve ervaring hebben, zoals uit onderstaand citaat blijkt. "Ik heb een wajong voor PDD-NOS (aan autisme verwante stoornis) Ik heb vanaf februari 2003 tot maart 2005 vrijwillig gewerkt en ben toen ziek thuis komen te zitten ivbm schouderblessure, op wachtlijst gestaan voor operatie. En na de operatie ( ) tijdens revalidatie (maart 2006) heb ik contact opgenomen met UWV omdat ik verder wilde en weer wat wilde doen, werd het thuiszitten zat. Ben toen meteen aangemeld voor een IRO bij een gespecialiseerd bedrijf. Sinds 9 mei 2006 volg ik daar een leuke opleiding Administratief Medewerker en ECDL, met veel plezier en de mensen daar zijn echt heel aardig! Een pluim voor dat bedrijf en voor UWV!" 17

18 Bijlage 3 Deelnemende organisaties Arcon Kievitstraat AP HENGELO Breed Platform Verzekerden & Werk Postbus CA AMSTERDAM Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Postbus AD UTRECHT CNV Postbus GL UTRECHT De Unie Postbus AK CULEMBORG Federatie van Ouderverenigingen Postbus AG UTRECHT FNV Postbus AL AMSTERDAM FNV Bondgenoten Postbus AE AMSTERDAM HIV Vereniging Nederland Postbus NH AMSTERDAM Landelijke Cliëntenraad (LCR) Oranjestraat JB DEN HAAG Landelijk Platform ggz p/a Sloterweg CS AMSTERDAM Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) Postbus AD HOENSBROEK Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) Postbus AW HOUTEN Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Postbus RD UTRECHT RSI-patiëntenvereniging Postbus AC NIJKERK Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid Bankastraat 42 C 9715 CD GRONINGEN Stichting Pandora 2e Constantijn Huygensstraat CS AMSTERDAM Vereniging Spierziekten Nederland Lt. gen. van Heutszlaan JN BAARN VSOP Vredehofstraat HA SOESTDIJK WAO Café ITV Content De Steiger AJ ALMERE-HAVEN Whiplash Stichting Nederland Postbus CC BUNNIK 18

19 Colofon Opdrachtgever: Overleg Belangenorganisaties WAO t/m WIA Verwerking onderzoeksgegevens: Neeltje Huvenaars, Breed platform Verzekerden en Werk Margo Peeters, Breed Platform Verzekerden en Werk Catrinus Egas, bureau AanZ Tekst en eindredactie: Catrinus Egas, bureau AanZ BPV&W: AanZ: 19

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Dat werkt. Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen. Verkennende studie

Dat werkt. Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen. Verkennende studie Dat werkt Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen Verkennende studie Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer V-Inkz-11/03 Datum oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

De Hoofdzaak: signalen van de Pandora Helpdesk 2

De Hoofdzaak: signalen van de Pandora Helpdesk 2 De Hoofdzaak: signalen van de Pandora Helpdesk 2 Vragen over werk en inkomen aan de Pandora Helpdesk over heel 2006 Door Cecile de Bakker en Anneke Huson Inleiding De Pandora Helpdesk is een informatie-

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN EFFECTEN

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Een rol om op te bouwen? Zelfbeeld, levensstrategieën en reintegratietrajecten. langdurigarbeidsongeschikten. Conclusie

Een rol om op te bouwen? Zelfbeeld, levensstrategieën en reintegratietrajecten. langdurigarbeidsongeschikten. Conclusie Opdrachtgever UWV Opdrachtnemer UM / Lineke van Hal, Agnes Meershoek, Angelique de Rijk, Catelijne Joling & Frans Nijhuis Onderzoek Einddatum 15 oktober 2009 Categorie Werkwijze en dienstverlening Een

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie