Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement"

Transcriptie

1 Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement November 2006

2 Inleiding Vooral naar aanleiding van de eenmalige herbeoordelingen zien veel arbeidsongeschikten zich geplaatst voor de noodzaak zich te oriënteren op een re-integratietraject en werk. De overheid en UWV benadrukken dat deze herbeoordelingsoperatie niet is bedoeld om te bezuinigen op uitkeringen maar om arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen. Uit de officiële cijfers blijkt dat dit maar in beperkte mate is gelukt. Cliëntenorganisaties hebben dat al voorspeld en maken zich dan ook zorgen. Waar gaat het mis en wat kan beter in het re-integratiebeleid? Om daar beter zicht op te krijgen zijn cliëntenorganisaties te rade gegaan bij hun achterban. Een groep van 21 (cliënten)organisaties heeft in de nazomer een digitale enquête gehouden onder arbeidsongeschikten die, gedwongen na een herbeoordeling of op eigen initiatief, voor de wens of de noodzaak stonden om te reïntegreren. De enquête werd gehouden via de website van het Breed Platform Verzekerden & Werk. De andere organisaties hadden een link naar de enquête op hun eigen site of hebben hun leden er op gewezen. Op basis van de respons werd dit praktijksignalement samengesteld. De cijfers hebben betrekking op cliënten die behoren tot de doelgroep van een eenmalige herbeoordeling. Daarbij moet worden aangetekend dat er niet naar is gestreefd om een representatief beeld te geven. Daarvoor is de respons op zo'n enquête te beperkt en vooral te selectief. Niettemin geeft het een beeld van een deel van de werkelijkheid, maar wel een werkelijkheid waarin cliënten verkeren. Het is dan ook bedoeld als kwalitatief signaal en als zodanig biedt het voldoende aangrijpingspunten voor beschouwingen met betrekking tot het beleid. Dit signalement bevat geen beleidsaanbevelingen. De cliëntenorganisaties zullen die gezamenlijk en ieder voor zich wel formuleren. Dit signalement biedt daarvoor een basis. Catrinus Egas, ambtelijk secretaris samenwerkingsverband Culemborg, november 2006 Deelnemende organisaties Arcon Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland CNV De Unie Federatie van Ouderverenigingen FNV FNV Bondgenoten HIV Vereniging Nederland Landelijke Cliëntenraad (LCR) Landelijk Platform ggz Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) RSI-patiëntenvereniging Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Stichting Pandora Vereniging Spierziekten Nederland VSOP WAO Café Whiplash Stichting Nederland Faciliterende organisatie Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W) 2

3 Samenvatting De respondenten De weergegeven respons heeft betrekking op 380 herbeoordelingscliënten en bestaat voor een iets groter deel uit vrouwen (56,3%) dan uit mannen (43,7%) Ruim 13% van de respondenten is jonger dan 33 jaar. Een kleine 65% is tussen 33 en 48 jaar en ruim 22% van de respondenten is ouder dan 48. Zo'n 45% van de respondenten had 6 10 jaar een uitkering en een kwart van de respondenten zelfs langer dan 11 jaar. De meest vertegenwoordigde aandoeningen zijn: psychische klachten (35%), rugklachten (23%), Whiplash (14%), ME/CVS (13%), Fibromyalgie (12%). De hoge percentages worden voor een deel verklaard door betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij het onderzoek. Aanleiding voor re-integratie Alle respondenten die in dit onderzoek zijn verwerkt behoren tot de doelgroep van de eenmalige herbeoordelingen. Een aanzienlijk deel (30%) van de respondenten heeft echter zelf het initiatief genomen om aan de slag te gaan met re-integratie nog voor de herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Dat levert een andere motivatie en een andere en vaak betere startpositie op. Recente ervaringen van UWV met het inzetten van re-integratiebegeleiders in het pre-asb-traject bevestigen dat. Ruim 73% van de respondenten, die vanaf oktober 2004 zijn herbeoordeeld, had een volledige uitkering. Daarvan is meer dan de helft die uitkering helemaal kwijtgeraakt (<15%). Uit de respons, maar ook uit andere onderzoeken, blijkt dat juist deze herbeoordeelden in veel gevallen blijven zitten met onbegrip en verontwaardiging. Zij ervaren vaak veel meer beperkingen en gezondheidsklachten dan door UWV wordt aangegeven. Zij moeten bovendien de grootste mentale omslag maken van volledig arbeidsongeschikt naar beschikbaarheid voor werk en re-integratieactiviteiten. Het realiteitsgehalte van de schatting Een aantal cliënten, dat al een dienstverband had en minder arbeidsongeschikt is verklaard, meldt dat zij hun arbeidsmogelijkheden al volledig benutten bij hun werkgever. Het is mogelijk dat hun arbeidsprestatie niet naar waarde wordt beloond in een hoger salaris, maar er kan ook sprake zijn van een verschil tussen de schatting bij de herbeoordeling en de arbeidsmogelijkheden in de praktijk. Signalen van cliënten duiden daar op. Zij melden dat de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, ondanks een volledige goedkeuring, van mening zijn dat ze geen kans maken op de arbeidsmarkt. Ook melden cliënten dat ze door re-integratiebedrijven worden geweigerd omdat die inschatten dat een traject niet tot resultaat zal leiden. Daarnaast hebben veel cliënten een andere inschatting van hun arbeidsmogelijkheden dan uit de herbeoordeling blijkt. Zo is er een groot verschil tussen de schatting van UWV van de betrokkene zelf over het aantal uren dat gewerkt kan worden. Opvallend is verder dat veel respondenten wijzen op de sterk wisselende belastbaarheid, ook uitgedrukt in uren. Uit dit en vorige onderzoeken is gebleken dat veel cliënten vinden dat die wisselende belastbaarheid te weinig tot uitdrukking komt in de beoordeling, terwijl die wel grote, praktische gevolgen heeft in het kader van arbeid. IRO Ruim 20% van de respondenten heeft zichzelf met een IRO aangemeld bij een re-integratiebedrijf. Het toepassen van een IRO wordt vaak gezien als een betere invulling van reintegratiedienstverlening. Uit ervaring, onder andere opgedaan tijdens de experimenten met het persoonsgebonden re-integratiebudget (prb), is bekend dat de meeste cliënten behoefte hebben aan begeleiding bij deze vorm van eigen regie en beheer. Dat is echter niet vanzelfsprekend beschikbaar. Bijna 80% heeft geen begeleiding gehad. De dienstverlening van het re-integratiebedrijf Cliënten met een IRO zullen overwegend zelf hun keuze bepalen voor een bepaald reintegratiebedrijf. Voor cliënten die door UWV of hun werkgever worden aangemeld is dat niet vanzelfsprekend, ook al wordt steeds meer waarde gehecht aan individueel maatwerk. Het blijkt dat in ruim driekwart van de gevallen de cliënt geen invloed heeft gehad op de keuze van het re-integratiebedrijf. Bij een streven naar individueel maatwerk is dat dus een punt van aandacht. Een kleine tweederde van de respondenten vindt dat ze serieus genomen worden door het reintegratiebedrijf. Ruim de helft heeft ook invloed gehad op het re-integratietraject. 3

4 Het waarderingscijfer ligt gemiddeld tussen 5 en 7. Respondenten die zichzelf met een IRO hadden aangemeld bij een re-integratiebedrijf zijn meer tevreden over de dienstverlening dan respondenten die door UWV waren aangemeld. Scholing Opvallend is het grote verschil tussen de geboden dienstverlening en dat wat men zelf wenselijk acht. De veel geboden sollicitatietraining wordt minder op prijs geteld. Er is echter grote behoefte aan vormen van om- en bijscholing, terwijl dat niet of nauwelijks wordt geboden. Beter perspectief vanuit een bestaand dienstverband? 20% van de respondenten werkte al naast de uitkering voor aanvang van het re-integratietraject. De kansen op meer werk blijken tegen te vallen voor deze groep. Bijna de helft (46,2%) van deze respondenten geeft aan dat er niet met de werkgever kan worden gepraat over welke vorm van reintegratie dan ook. Nog eens 16,7% meldt dat er wel over kan worden gepraat maar dat er geen mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever. Resultaat van de re-integratie Slechts 11% van de respondenten geeft aan weer of meer aan het werk te zijn gekomen. Daar tegenover staat dat bijna 90% van de respondenten aangeeft (nog) geen werk te hebben. Er is op dit punt vrijwel geen verschil tussen respondenten die op eigen initiatief een re-integratietraject zijn ingegaan en respondenten die dat deden als gevolg van een lager arbeidsongeschiktheidspercentage na de herbeoordeling. Bij deze cijfers moet bij worden aangetekend dat 46,6% van de respondenten minder dan een jaar geleden werd herbeoordeeld. De respondenten, die weer aan het werk zijn, hebben in de helft van de gevallen een vast dienstverband. (Daarbij moet worden aangetekend dat bij 17% al een vast dienstverband bestond.) Voor de andere helft gaat het om tijdelijke dienstverbanden of uitzendwerk. Verlies van werk Het hebben van werk is geen garantie voor het behoud daarvan. Dat geldt voor tijdelijke dienstverbanden en uitzendwerk, maar ook voor mensen die het werk toch niet kunnen volhouden of van wie de gezondheidsklachten toenemen. Uit eerder uitgevoerde AStri-onderzoeken 1 blijkt dat 11% van de groep die al aan het werk was voor aanvang van het re-integratietraject, na 8 maanden het werk is kwijtgeraakt. Uit de dienstverbandenregistratie van UWV blijkt bovendien het volgende: Na 6 maanden is ongeveer 12% van de arbeidsongeschikten, die na afloop van een re-integratie zijn geplaatst, hun werk weer kwijt. Dat percentage is na 3,5 jaar opgelopen tot ruim 30%. Ongeveer 25% van de arbeidsongeschikten, die na afloop van een re-integratietraject niet konden worden geplaatst, slagen er na een half jaar in toch aan het werk te komen. Dat percentage loopt na drie jaar op tot ongeveer 30%, maar daarbij moet worden aangetekend dat zij 60% van de tijd zonder werk zitten. Kennelijk gaat het vrijwel steeds om kortdurende contracten en/of uitzendwerk. Geen passend werk; nazorg is belangrijk 12% van de respondenten, die (weer) aan het werk zijn, vindt de huidige functie niet passend. Opvallend is dat (de overige) 88% de huidige functie vooral ziet als opstap naar een andere passende functie. Omdat het niet bekend is of ze er in zullen slagen zo'n passende functie te vinden, verdient dat gegeven speciale aandacht in de nazorg van een re-integratietraject. Dat zegt ook iets over de definitie van een 'geslaagde re-integratie'. Naar het oordeel van cliëntenorganisaties kan daarvan niet worden gesproken als een cliënt niet duurzaam in een passende functie werkzaam is. Een reintegratietraject kan dan ook niet worden afgesloten voordat die situatie is gerealiseerd. Vertrouwen in de toekomst? Slechts een kwart van alle respondenten heeft er vertrouwen in aan het werk te komen of te blijven. De helft heeft daar geen vertrouwen in op basis van de eigen gezondheid en een kwart vanwege de positie op de arbeidsmarkt. Specifiek kijkend naar de groep herbeoordeelden die werd afgeschat van 80/100% naar <15% is het beeld veel somberder. Hoewel nog 16,5% zegt vertrouwen te hebben geeft 80% aan geen vertrouwen te hebben vanwege gezondheidsproblemen. 1 AStri: "Herbeoordeeld.en dan?", april

5 Algemene gegevens respondenten Geslacht N = 380 Man ,7 % Vrouw ,3 % Totaal ,0 % Aard van de aandoening/ziekte/handicap N = 380 Cara/astma 17 4,5 % Diabetes 8 2,1 % Fibromyalgie 44 11,6 % Gehoorproblemen 16 4,2 % Gezichtsproblemen 17 4,5 % Hartaandoening 15 3,9 % Kanker 8 2,1 % ME/CVS 51 13,4 % MS/ALS 7 1,8 % Psychische klachten ,7 % Reuma 30 7,9 % RSI 21 5,5 % Rugklachten 87 22,9 % Spier- of zenuwziekte 15 3,9 % Whiplash 54 14,2 % Totaal ,0 % Leeftijd N = j 84 22,1 % j 98 25,8 % j 73 19,2 % j 75 19,7 % j 25 6,6 % j 19 5,0 % j 6 1,6 % Totaal ,0 % Duur van de uitkering N = j ,3 % 6 10 j ,7 % j 58 15,3 % j 25 6,6 % j 8 2,1 % onbekend 4 1,1 % Totaal ,0 % Soort uitkering N = 380 WAO ,5 % Wajong/AAW 30 7,9 % WAZ 10 2,6 % Totaal ,0 % De respons bestaat voor een iets groter deel uit vrouwen (56,3%) dan uit mannen (43,7%) Ruim 13% van de respondenten is jonger dan 33 jaar. Een kleine 65% is tussen 33 en 48 jaar en ruim 22% van de respondenten is ouder dan 48. Bijna 90% van de respondenten heeft of had een WAO-uitkering. De uitkeringsduur bedroeg in 30% van de gevallen 0 5 jaar. Zo'n 45% van de respondenten had 6 10 jaar een uitkering en een kwart van de respondenten zelfs langer dan 11 jaar. Vanwege de deelname aan het onderzoek door een aantal patiëntenorganisaties zijn een aantal aandoeningen ruimer vertegenwoordigd dat gemiddeld in de arbeidsongeschiktenpopulatie. De meest vertegenwoordigde aandoeningen zijn: psychische klachten (35%), rugklachten (23%), Whiplash (14%), ME/CVS (13%), Fibromyalgie (12%). 5

6 Vragen met betrekking tot re-integratie Wat was de aanleiding voor uw re-integratie? N = 380 Minder arbeidsongeschikt verklaard *) ,7 % Arbeidsongeschiktheid (nog) niet veranderd; ik wil zelf reïntegreren ,3 % Totaal ,0 % *) Inclusief respondenten die al voor oktober 2004 werden herbeoordeeld maar wel tot de herbo-populatie behoren Een aanzienlijk deel (30%) van de respondenten heeft zelf het initiatief genomen om aan de slag te gaan met re-integratie. Dat levert een andere motivatie en een andere en vaak betere startpositie op. Recente ervaringen van UWV met het inzetten van re-integratiebegeleiders in het pre-asb-traject bevestigen dat. Als u na september 2004 opnieuw bent beoordeeld, wat was dan uw arbeidsongeschiktheidspercentage vóór en ná uw herbeoordeling? Percentage voor Percentage na de herbeoordeling de herbeoordeling 65-80% 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % % % % % % % Totaal ,4% (171) van de herbeoordeelden (na september 2004) was volledig arbeidsongeschikt; daarvan is 51,5% (88) naar <15% afgeschat. In bijlage 1 wordt daarvan nog een uitsplitsing gegeven naar de aard van de aandoening. We schenken hier veel aandacht aan omdat juist deze herbeoordeelden in veel gevallen blijven zitten met onbegrip en verontwaardiging. Zij ervaren vaak veel meer beperkingen en gezondheidsklachten dan door UWV wordt aangegeven. Zij moeten bovendien de grootste mentale omslag maken van volledig arbeidsongeschikt naar beschikbaarheid voor werk en reintegratieactiviteiten. Was u het eens met de verlaging van uw uitkeringspercentage? N = 233 Ja 14 6,0 % Nee ,0 % Totaal ,0 % Slechts 6% van de herbeoordeelden met een verlaagd uitkeringspercentage kan zich vinden in de uitslag van de herbeoordeling. Voor 94% van de respondenten geldt dat niet. Bent u tegen de uitslag van de herbeoordeling in bezwaar of beroep gegaan? Oneens met uitslag eenmalige herbo N = 219 Nee 49 22,4 % Ja, in bezwaar én beroep 90 41,1 % Ja, alleen in bezwaar 80 36,5 % Totaal ,0 % 6

7 Van de respondenten die het niet eens zijn met de uitslag van de herbeoordeling geeft ruim een vijfde aan niet in bezwaar en beroep te gaan. Uit ander onderzoek 2 blijkt dat veel van deze cliënten weinig heil zien in dergelijke procedures, het vanwege hun gezondheid te belastend vinden of helemaal afzien van welke vorm van uitkering dan ook en genoegen nemen met het verlies van een deel van het gezinsinkomen. Onderzoek van UWV laat zien dat het inzetten van bezwaar en beroep voor veel clienten een reden is om zich (vooralsnog) niet te richten op re-integratie. 3 Overigens is het instellen van bezwaar en beroep ook voor UWV vaak aanleiding om geen traject aan te bieden. Een aantal respondenten geeft aan dat UWV om die reden ook geen re-integratievisie heeft verstrekt. Sinds 1 januari 2006 kan tegen de re-integratievisie bezwaar en beroep worden aangetekend en claimt UWV in alle gevallen een re-integratievisie te verstrekken, dus ook als de betrokkene in bezwaar gaat. Werkte u naast uw uitkering? N = 380 Ja 78 20,5 % Nee ,5 % Totaal ,0 % Viel of valt er met uw werkgever te praten over uw re-integratie? N = 78 Nee, helemaal niet 36 46,2 % Ja, maar er zijn geen mogelijkheden binnen het bedrijf 13 16,7 % Ja, over uitbreiding van uren 19 24,4 % Ja, over meer loon 2 2,6 % Ja, over een andere functie 7 9,0 % Onbekend 1 1,3 % Totaal ,0 % De algemene aanname is dat cliënten die (nog) een dienstverband hebben betere kansen hebben om een toegenomen arbeidsgeschiktheid om te zetten in uitbreiding van uren en/of loon. Daarom werd in het onderzoek ook specifiek naar deze groep gekeken. Het betreft ongeveer een vijfde van alle respondenten. De kansen op meer werk blijken tegen te vallen voor deze groep. Bijna de helft (46,2%) van de respondenten geeft aan dat er niet met de werkgever kan worden gepraat over welke vorm van reintegratie dan ook. Nog eens 16,7% meldt dat er wel over kan worden gepraat maar dat er geen mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever. Cliënten uit deze groep melden dat zij weliswaar minder arbeidsongeschikt zijn verklaard maar dat zij hun arbeidsmogelijkheden al volledig benutten bij hun werkgever. Het is mogelijk dat hun arbeidsprestatie niet naar waarde wordt beloond in een hoger salaris, maar er kan ook sprake zijn van een verschil tussen de schatting bij de herbeoordeling en de arbeidsmogelijkheden in de praktijk. 2 Breed Platform Verzekerden & Werk / AanZ: "De eenmalige herbeoordelingen; het verhaal achter de cijfers", februari UWV: "Re-integratie na herbeoordeling", juli

8 Hoeveel uur per week kunt u werken? N = 380 Naar oordeel van UWV Naar het eigen oordeel 0-10 uur per week 36 9,5 % ,3 % uur per week 67 17,6 % ,3 % uur per week 43 11,3 % 44 11,6 % uur per week ,6 % 29 7,6 % Wisselend, afhankelijk van mijn gezondheidsklachten 73 19,2 % Totaal ,0 % ,0 % Veel cliënten hebben een andere inschatting van hun arbeidsmogelijkheden, uitgedrukt in uren, dan uit de herbeoordeling naar voren komt. Opvallend is ook dat veel respondenten wijzen op de sterk wisselende belastbaarheid, ook uitgedrukt in uren. Uit dit en vorige onderzoeken is gebleken dat veel cliënten vinden dat die wisselende belastbaarheid te weinig tot uitdrukking komt in de beoordeling, terwijl die wel grote, praktische gevolgen heeft in het kader van arbeid. Bent u aangemeld bij een re-integratiebedrijf? Alle respondenten N = 380 Ja, door UWV ,9 % Ja, door mijn werkgever 9 2,4 % Nee, ik heb niets vernomen van UWV ,2 % Nee, ik moet het zelf regelen met mijn werkgever 37 9,7 % Ja, ik heb mijzelf aangemeld in het kader van een IRO 79 20,8 % Totaal ,0 % Totaal hebben 194 respondenten (51%) een relatie met een re-integratiebedrijf (RIB). Voor respondenten met een verlaagd arbeidsongeschiktheidspercentage is dat echter maar 12,9%. Zie onderstaande tabel. Aangemelde respondenten met verlaagd a.o-percentage N = 233 Door UWV 11 4,7 % Door mijn werkgever 3 1,3 % Ik heb mijzelf aangemeld in het kader van een IRO 16 6,9 % Totaal 30 12,9 % Hebt u hulp gekregen bij het besteden van uw IRO-budget? N = 79 Ja 17 21,5 % Nee 62 78,5 % Totaal ,0 % Het toepassen van een IRO wordt vaak gezien als een betere invulling van reintegratiedienstverlening. Uit ervaring, onder andere opgedaan tijdens de experimenten met het persoonsgebonden re-integratiebudget (prb), is bekend dat de meeste cliënten behoefte hebben aan begeleiding bij deze vorm van eigen regie en beheer. Dat is echter niet vanzelfsprekend beschikbaar, zoals blijkt uit de respons. 8

9 Hebt u zelf invloed gehad op de keuze van het re-integratiebedrijf als u geen IRO had? N = 115 Ja 25 21,7 % Nee 90 78,3 % Totaal ,0 % Het blijkt dat in ruim driekwart van de gevallen de cliënt geen invloed heeft gehad op de keuze. Bij een streven naar individueel maatwerk, ook in reguliere trajecten, is dat dus een punt van aandacht. Had u informatie over re-integratiebedrijven? N = 194 Nee 51 26,3 % Ja ,7 % Totaal ,0 % Zo ja, hoe kwam u aan de informatie? N = 143 Via familie, bekenden 4 2,8 % Via een hulpverlener 2 1,4 % Via UWV 15 10,5 % Via de re-integratiemonitor op de website van de RWI 6 4,2 % Anders ,7 % Eigen keuze gaat gepaard met de noodzaak van informatie over re-integratiebedrijven, hun aanbod en specialiteit. Driekwart van de respondenten geeft aan over dat soort informatie te beschikken. Daarbij worden kennelijk zeer uiteenlopende bronnen gehanteerd. Bent of wordt u voldoende serieus genomen door het re-integratiebedrijf? N = 194 Ja ,9 % Nee 74 38,1 % Totaal ,0 % Hebt u zelf invloed gehad op de keuze van uw re-integratietraject en de activiteiten? N = 194 Ja ,6 % Nee 88 45,4 % Totaal ,0 % Welke begeleiding heeft het re-integratiebedrijf u aangeboden om aan het werk te komen en welke wilde u graag krijgen? N = 194 Aanbod RIB Eigen wens taalcursus 0 0 sollicitatietraining 80 41,2 % 16 8,2 % computercursus 0 8 4,1 % omscholing 16 8,2 % 55 28,4% bijscholing ,2 % onbekend 46 23,7 % 54 27,8 % Anders ,4 % 45 23,2 % 9

10 Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? N = ,8 % 4,1 % 7,7 % 9,8 % 16,5 % 14,4 % 22,2 % 10,3 % 2,6 % 1,5 % Totaal ,0 % Een kleine tweederde van de respondenten vindt dat ze serieus genomen worden door het reintegratiebedrijf. Ruim de helft heeft ook invloed gehad op het re-integratietraject. Opvallend is echter het grote verschil tussen de geboden dienstverlening en dat wat men zelf wenselijk acht. De veel geboden sollicitatietraining wordt minder op prijs geteld. Er is echter grote behoefte aan vormen van omen bijscholing, terwijl dat niet of nauwelijks wordt geboden. Dit alles resulteert in een waardering met een rapportcijfer van overwegend 5 7. Respondenten die zichzelf met een IRO hadden aangemeld bij een re-integratiebedrijf, zijn meer tevreden over de dienstverlening dan respondenten die door UWV waren aangemeld. Heeft uw re-integratie er toe geleid dat u weer of meer aan het werk bent? N = 380 Nee ,9 % Ja, weer terug bij oude werkgever 9 2,4 % Ja, bij oude werkgever met uitbreiding van uren 7 1,8 % Ja, bij nieuwe werkgever 26 6,8 % Totaal ,0 % Als u weer of meer aan het werk bent, om wat voor contract gaat het dan? N = 42 Een vast contract 21 50,0 % Een tijdelijk contract 16 38,1 % Uitzendwerk 5 11,9 % Totaal ,0 % Als u weer aan het werk bent, vindt u dat werk dan passend voor u? N = 42 Nee, helemaal niet 4 9,5 % Nee, ik wacht nog op aanpassing van mijn functie 1 2,4 % Voorlopig wel, als opstap naar beter of blijvend werk 37 88,1 % Totaal ,0 % Verdient u met dat werk ongeveer zoveel als uw verdiencapaciteit? N = 42 Ja 24 57,1 % Nee, (veel) minder 18 42,9 % Totaal ,0 % Slechts 11% van de respondenten geeft aan weer of meer aan het werk te zijn gekomen. Daar tegenover staat dat 89% niet (of nog niet) aan het werk is. Er is op dit punt vrijwel geen verschil tussen res- 10

11 pondenten die op eigen initiatief een re-integratietraject zijn ingegaan en respondenten die dat deden als gevolg van een lager arbeidsongeschiktheidspercentage na de herbeoordeling. Bij deze cijfers moet bij worden aangetekend dat 46,6% van de respondenten minder dan een jaar geleden werd herbeoordeeld. Van de respondenten, die weer aan het werk zijn, heeft dat in de helft van de gevallen betrekking op een vast dienstverband. (Daarbij moet worden aangetekend dat bij 17% al een vast dienstverband bestond.) Voor de andere helft gaat het om tijdelijke dienstverbanden of uitzendwerk. Bijna 12% van de respondenten, die (weer) aan het werk zijn, vindt de huidige functie niet passend. Opvallend is dat (de overige) 88% de huidige functie vooral ziet als opstap naar een andere passende functie. Omdat het niet bekend is of ze er in zullen slagen zo'n passende functie te vinden, verdient dat gegeven speciale aandacht in de nazorg van een re-integratietraject. Dat zegt ook iets over de definitie van een 'geslaagde re-integratie'. Naar het oordeel van cliëntenorganisaties kan daarvan niet worden gesproken als een cliënt niet duurzaam in een passende functie werkzaam is. Een reintegratietraject kan dan ook niet worden afgesloten voordat die situatie is gerealiseerd. Hebt u er vertrouwen in dat u in de komende jaren aan het werk zult komen en/of blijven? Alle respondenten N = 380 Ja 93 24,5 % Nee, vanwege mijn gezondheidsproblemen ,3 % Nee, vanwege mijn positie op de arbeidsmarkt 92 24,2 % Totaal ,0 % Respondenten die volledig werden goedgekeurd N = 121 Vertrouwen om aan het werk te komen of blijven 20 16,5 % Nee, vanwege mijn gezondheidsproblemen *) 96 79,3 % Nee, vanwege mijn positie op de arbeidsmarkt *) 42 34,7 % *) Een aantal respondenten geeft beide redenen op Slechts een kwart van alle respondenten heeft er vertrouwen in aan het werk te komen of te blijven. De helft heeft daar geen vertrouwen in op basis van de eigen gezondheid en een kwart vanwege de positie op de arbeidsmarkt. Specifiek kijkend naar de groep herbeoordeelden die werd afgeschat van 80/100% naar <15% is het beeld veel somberder. Hoewel nog 16,5% zegt vertrouwen te hebben geeft bijna 80% aan geen vertrouwen te hebben vanwege gezondheidsproblemen. Door meer dan eenderde van de respondenten wordt de positie op de arbeidsmarkt ongunstig ingeschat. Sommige cliënten melden bovendien dat de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, ondanks een volledige goedkeuring, van mening zijn dat ze geen kans maken om weer aan het werk te komen. Ook melden cliënten dat ze door reintegratiebedrijven worden geweigerd. Ze zouden te weinig belastbaar zijn voor werk. In bijlage 2 wordt daarvan in een aantal casussen en toelichtingen een illustratie gegeven. 11

12 Bijlage 1 Als u aanvankelijk volledig arbeidsongeschikt was (80/100%) en uw arbeidsongeschiktheidspercentage werd verlaagd wat was dan dat percentage na uw herbeoordeling? Fibromyalgie N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,9 % 2,9 % 8,8 % 14,7 % 8,8 % 61,8 % 100 % Gehoorproblemen N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,1 % 44,4 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 100 % ME/CVS N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,5 % 2,8 % 5,5 % 16,7 % 5,5 % 8,3 % 55,6 % 100 % Psychische N = 87 klachten 65-80% 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,2 % 9,2 % 13,8 % 12,6 % 5,7 % 10,3% 39,1 % 100 % Rugklachten N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,0 % 10,4 % 7,5 % 7,5 % 9,0 % 10,4% 49,2 % 100 % Whiplash N = % 55-65% 45-55% 35-45% 25-35% 15-25% < 15% totaal % ,5 % 8,3 % 2,8 % 19,4 % 8,3 % 11,1% 44,4 % 100 % 12

13 Bijlage 2 Casussen In bezwaar; geen reïntegratie "Ik ben nog niet aan het re-integreren begonnen, omdat ik daar gewoonweg te ziek voor ben. Het bezwaar en beroep heeft mij mentaal en fysiek nog eens een extra knauw opgeleverd. Ik weet niet wat ik doen moet. Misschien zal ik t.z.t. bij de arbeidsdeskundige vragen naar re-integratie, maar omdat ik het dus niet met de UWV beslissing eens was, had het voor de arbeidsdeskundige niet veel zin om een re-integratie traject te starten. De arbeidsdeskundige had wel in de gaten, dat ik dat niet aan zou kunnen, maar de verzekeringsarts wilde daar niets van weten. Onlangs weer een herkeuring gehad terwijl ik zat te wachten op de uitspraak van de rechtbank. Deze werd ongegrond verklaard. Heb trouwens weer een heel bizarre herkeuring ondergaan. De laatste verzekeringsarts vertelde mij, mevrouw ik zie dat u er zeer ernstig aan toe bent, maar dit is alles wat ik voor u doen kan. Ik zal een en ander wel wat aandikken, maar we moeten zien te voorkomen dat u bij de stafarts op het buro komt te liggen, want dan loopt u alsnog het risico volledig goed gekeurd te worden. Momenteel zit ik in de klasse 55-65%. Met andere woorden ik zie dat u ernstig ziek bent, maar ga toch maar werken. Vreemd gedoe allemaal." "UWV vond een reintegratietraject niet nodig, omdat ik aangaf in bezwaar/beroep te gaan. Bovendien had de verz. arts zelf al aangegeven dat de kans op werk toch vrijwel nul was." "Omdat ik aangaf dat ik het niet eens was met de uitkomst van de herbeoordeling besloot de arbeidsdeskundige mij geen re-integratievisie te sturen of er iets over te vertellen." Hoe realistisch is de schatting? "Door mijn gezondheidstoestand ben ik de helft van mijn huidige baan al kwijtgeraakt. Mijn werkgever had eerst het voornemen om me volledig te ontslaan. Hiertegen ben ik in bezwaar gegaan omdat ik met de reïntegratie mijn werk al weer had op kunnen bouwen tot 4 uur per dag. Ik ben niet in staat om meer uren als die ik voor de herkeuring al werkte, te gaan werken omdat ik dat lichamelijk niet volhoudt. Het UWV dwingt me echter om toch voor meer uren (totaal 38 uur) werk te zoeken. Ik ben nu dus maar voor de schone schijn aan het solliciteren naast mijn werk. Want ik kan toch niet meer uren aannemen als die ik nu werk, want anders gaat mijn gezondheid nog meer achteruit." Je mag het zelf uitzoeken "Ik ben na de herkeuring naar huis gestuurd met een aantal folders en een berg papieren. Ik mag het allemaal zelf uitzoeken, krijg heel weinig informatie. Dit valt me erg zwaar, ik ben nu 8 jaar ziek thuis, de druk op mij voelt enorm! Hoop op een goede afloop, maar zie het somber in." "Geen re-integratie via UWV gehad, dit moest de werkgever maar doen. Deze heeft in eerste instantie helemaal niets gedaan, ik moest maar goed solliciteren was de boodschap. Ze hadden geen passend werk voor me en geen geld voor re-integratie! Pas in april/mei ben ik aangemeld bij een reintegratiebureau. Ik ben daar 1x geweest want ik had een week later op eigen kracht een baan gevonden. Ik werkte 16 uur p.w., ik ga nu 24 uur p.w. werken. Ik heb dus nog steeds verlies van inkomsten maar meer kan ik echt niet werken (als dit al gaat lukken) en ik heb het geluk dat ik niet alleen woon en dus kan kiezen voor minder geld maar "gezondheid". Nieuwe werkgever was overigens wel schappelijk want ik ben gestart met 16 uur p.w. en mag dit in mijn eigen tempo uitbreiden naar 24 uur." "Na mijn herbeoordeling heb ik me aangemeld bij het CWI, omdat ik al 20 jaar niet heb gewerkt moest ik me aanmelden voor reintegratie. Nog nooit wat gehoord. Door het CWI op een verkeerd spoor gezet en heb niet gesolliciteerd. KRIJG NU EEN BOETE van 20% korting op m'n ww uitkering. Bezwaar hielp niet. Begeleiding vanuit UWV heb ik niet gehad, alles was nieuw voor me." 13

14 UWV ziet geen perspectief "De arbeidsdeskundige deelde mij persoonlijk mede, dat de economie dan wel iets beter was, maar dat ik bij het zoeken naar arbeid nog altijd achteraan in de rij stond. Een job zag hij dan ook niet zitten. Inschrijving voor re-integratie was ook gezien mijn klachten niet reëel." "De arbeidskundige vertelde mij het was zonde om een traject te volgen ik zou toch niet aan het werk komen het was zonde van de tijd en geld." Re-integratiebedrijf ziet geen perspectief "Het reintegratiebedrijf heeft geconcludeerd dat ik te zwak was voor zoveel uren werk en konden daarom ook niet voor mij bemiddelen. Ik heb allerlei onderzoeken bij hun gehad en daarmee was het reintegratie verhaal afgelopen. Ik heb zelf een baan voor 20 uur gevonden en ben nu nog zieker weer ziek in de ziektewet." Zoeken naar een geschikt re-integratiebedrijf "Het vinden van een geschikt reïntegratiebedrijf. Dat is mijn grootste probleem geweest; ik had al een plan uitgewerkt maar de meeste reïntegratiebedrijven zagen daar geen brood in omdat ze dan niets aan mijn konden verdienen!!!" Dienstverlening van het re-integratiebedrijf "Soms moest ik ja of nee kiezen, terwijl n.v.t. de enige juiste keus was. Maar na het wijzigen van mijn arbeidsongeschiktheidspercentage zou ik hulp krijgen middels een re-integratiebureau. Ik heb er ontelbare keren achteraan gebeld. Ook het betreffende re-integratiebureau steeds opnieuw gebeld en kreeg dan de mededeling dat ze mijn gegevens nog niet van het UWV hadden gekregen. Een jaar later kreeg ik de mededeling dat het re-integratiebureau geen contract meer had met het UWV en werd ik weer terugverwezen naar het UWV. Daar had ik geen vertrouwen in. Ik was inmiddels al zelf via uitzendbureaus aan de slag gegaan (na vrijwilligerswerk gedaan te hebben) om te kijken of het werken weer zou gaan. De bedrijfsarts stond daar overigens niet achter, wat mij vreselijk verbaasde. Maar ik was het thuiszitten beu. Gelukkig was ik zo eigenwijs om toch via uitzendbureaus aan de slag te gaan en zo heb ik naar meerdere uitzendbaantjes gedaan te hebben uiteindelijk weer een vaste baan gekregen. Eerst halve dagen en nu 32 uur (4 dagen). Dat is voor mij het maximale ben ik achter en dat gaat goed." "Re-integratiebedrijf..vonden de re-integratievisie vol vraagteken staan over mijn belastbaarheid. Eerste maal heeft men hierover opheldering gevraagt aan uwv maar nooit gekregen, ik heb toen geen intakegesprek gehad, men stuurde opdracht retour Tweede maal naar zelfde re-integratiebedrijf, heeft men na een gesprek met mij, opdracht retour gestuurd..niet geschikt voor de huidige arbeidsmarkt ook CWI deelt deze mening. Volgend re-integratiebedrijf: persoonlijke begeleiding om te kijken of ik,,beter"naar werk te leren kijken. Mevr was nog niet eens op de hoogte van huidige wetgeving omtrent ziek melding met oude wao klachten ect.. Ook deze stuurde opdracht retour. Uwv bleef nadien zwijgen in alle talen... zelf eenmaal arbeidsdesk..opgebeld over wat nu??? Deze vond het niet zinvol om mij wederom ergens aan te melden daar ook hij verwachte dat opdracht retour gestuurd te worden..mijn situatie werd niet herzien." "Mocht het me lukken om werk te vinden, dan heb ik dat helemaal aan mezelf te danken en niet aan het reintegratiebureau. Want ik loop zelf uitzendbureau's af. Ga zelf op vacatures af. Bij het vacatures zoeken in de oefenruimte voel ik me net een klein kind dat bezigheidstherapie krijgt. Je wordt eerst "afgevraagd" wat je de afgelopen week aan sollicitatie hebt verricht en dan mag je achter de computer gaan zitten, vacatures zoeken. Wat ik trouwens al iedere dag thuis doe en ik zie er dus ook het nut niet van in om dat bij het reintegratiebureau te gaan doen, wat overigens voor mij een busreis van ongeveer een uur betekent." 14

15 "Ik had eerst een reïntegratiebedrijf die heel standaard werkte en dus niet aansloot. Zij hebben voor een doorverwijzing gezorgd naar een ander reïntegratiebedrijf die heel goed werkt voor mij en wat dus positief is. Maar de bureaucratie van het UWV, om bv goed en tijdig dingen te kunnen regelen, is hoog en was soms erg stressbevorderend en vertragend." Scholing "Het is heel jammer dat er geen rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden, ik kon door het overlijden van mijn partner de opleiding (ivm met omscholing kan wegens gezondheidsklachten oude werk niet meer doen) die ik bij het eerste re-integratiebureau mocht volgen niet afmaken, (was van 50 naar 100% in de WAO gekomen) toen het weer wat beter met me ging waren de regels bij het UWV veranderd en mocht ik mijn opleiding niet afmaken, na de herkeuring werd ik voor minder als 15% goedgekeurd en wordt nu alleen geholpen om aan het werk te komen." "UWV deed bij mij alsof via het re-integratiebureau alles mogelijk was ook omscholing. Van het reintegratiebedrijf kreeg ik te horen dat dat alleen mogelijk was bij baan garantie omdat omscholing niet meer betaald wordt door UWV zoals in het verleden maar betaald moet worden door het reintegratiebedrijf." "Na een eerste(volledig nergens over gaand) re-integratie project, ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat ik een nieuwe opleiding ging volgen. Deze bekostigd mijn vriendin en ik kreeg (bleek later) ook nog studiefinanciering. Het re-integratiebureau vond dat rede genoeg om nooit meer contact met mij op te nemen tot een jaar later dat ik een telefoontje kreeg dat mijn re-integratieproject geslaagd was... Ik was tenslotte weer bezig met een nieuwe opleiding. Nu kan ik dank zij de steun van o.a. mijn ouders toch mijn opleiding afmaken en hoop ik een eigen bedrijf op te kunnen starten, aangezien er weinig andere bedrijven zullen zijn die met een fybromialgie patient kunnen werken." Eigen initiatief "Op dit moment ben ik nog steeds gedeeltelijk afgekeurd. In 2003 ben ik zelf met een omscholing begonnen (PABO), deze hoop ik in oktober af te sluiten. Alle kosten heb ik zelf moeten betalen, omdat de opleiding te lang duurt. Sinds april is mijn ww gestopt en moet ik leven van een minimumloon. Het minste wat ze kunnen betalen zijn toch wel mijn studiekosten. Nog even en dan hoop ik gedeeltelijk weer aan de slag te kunnen." "Ik heb destijds begeleiding gehad door een reintegratiebureau. Was geen positieve ervaring. Ik heb uiteindelijk zelf werk gevonden (ben diverse keren mijn baan kwijt geraakt maar telkens weer nieuw werk gevonden omdat ik mij al die tijd bleef bijscholen). Ik werk inmiddels 20 uur en dat gaat goed. Ik heb mijn huidige werkgever bij indiensttreding niet verteld over mijn WAO omdat het voor de uren dat ik werk goedgekeurd ben. Een WAO stempel drukt ook je marktwaarde. Zoals mijn werkgever er geen last van heeft voor de uren dat ik werk heb ik recht op mijn privacy. Ik ben onlangs gekeurd (dit heb ik wel verteld maar niet te veel inhoudelijk alleen melding gemaakt). In deze herkeuring is mijn percentage hetzelfde gebleven. Het is belangrijk dat je je actief opstelt, zelf ook werk zoekt en je aantrekkelijk blijft voor de markt. Als je dit doet ben je het UWV een stapje voor. Hierdoor weet je je eigen mogelijkheden en beperkingen en ben je minder afhankelijk wat anderen van je vinden." Positie op de arbeidsmarkt "Na de herbeoordeling heeft het nog bijna 2 jaar geduurd voor er een definitieve uitslag mij werd toegestuurd. Mijn lichaam is na 2 tot 3 uur werken helemaal op.ik heb wel 100 sollicitaties gedaan,maar bijna nergens ook maar een reactie gehad." "De arbeidsdeskundige vertelde me destijds, dat de verwachting om weer aan het werk te komen irreeel was, gezien mijn leeftijd, 57j." 15

16 Werken naar vermogen "Naast een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering heb ik in de afgelopen jaren een schoonheidspraktijk opgestart. Mijn vorige beroepen huishoudkundige en verpleegkundige kon ik niet meer uitoefenen. Na een studie tot visagiste en schoonheidsspecialiste ben ik naast mijn uitkering begonnen als schoonheidsspecialist in mijn eigen praktijk. dit afgestemd op mijn eigen gezondheid.naar vermogen heb ik gewerkt zoals minister de geus dus eigenlijk nu van de mensen vraagt.ik zou niet weten hoe ik met mijn gezondheidsklachten nu nog meer zou moeten werken zonder het risico nog meer klachten te krijgen.ik presteer naar vermogen. mijn vraag aan jullie:wat kan ik doen om naast mijn werk ook nog sociaal goed te blijven functioneren zonder alleen maar op de bank te moeten liggen om bij te komen van het werken?" Geen passend werk "Inderdaad 4 keer iets geprobeerd, maar kantoorwerk is helemaal niets voor mij en met die tinnitus, wordt je gewoon "knetter" op kantoor. Zelf daarna gaan werken als bejaardenverzorgster in de externe zorg,(nieuw project, werken bij bejaarde mensen thuis), dacht dat dit minder zwaar was, dus niet, net zo zwaar onderhand als ziekenverzorgster (daar was ik voor afgekeurd, bloeddruk steeds te hoog, tinnitus, duizelig, oorsuizen en op een gegeven moment gewoon helemaal over de "rooie" omdat ik ook niet thuis wilde zitten en gewoon wilde werken maar dan op de tijden die bij mij pasten op dat moment. Zo kom je dus nergens aan de gang!! Ik werk maar 7 uur per week, maar soms is dat drie keer 5 uur per week en dan weer 2 weken vrij. Ik word er helemaal niet goed van en ben dringend op zoek naar passend werk, maar er is gewoon niks." Werk maar ook inkomensgevolgen "Behalve inkomensverlies op dit moment, speelt ook het gedeeltelijk verlies van premievrije pensioenopbouw een rol. In mijn geval leidt dit tot pensioenbreuk en het missen van een half jaar pensioenopbouw. Bovendien werkte ik 16 uur, waarbij de WW-uitkering, gebaseerd op 20 uur al verviel, terwijl ik in die 16 uur ca. 9 euro per uur verdien, en de WW gebaseerd was op ca 21 euro (wonderlijk genoeg gebaseerd op het volle WAO-dagloon, terwijl mijn WAO maar op een gedeelte hiervan gebaseerd was, gezien de percentageformule voor leeftijd, ik ging er financieel op voorut voor de korte termijn, het gaan werken heeft mij veel geld gekost). Al met al wordt er flink wat van je inkomen afgeknabbeld. Inmiddels werk ik gemiddeld 22 uur per week, ik verdien nog steeds minder dan de 20 uur a 11 euro waarvoor ik goedgekeurd ben. Tenslotte: de rechtspositie van een uitzendkracht is om te huilen, dus ook in dat opzicht achteruitgang en zeker geen groeiend zelfrespect." "Ik heb geen begeleiding gehad door het uwv, omdat ik al in 2002 al geen begeleiding gekregen bij uwv. Dit heb ik via de 'tegenpartij' van mijn ongeluk gekregen in 2003 en die is in juli 2005 gestopt, omdat ik uit geïntegreerd ben. Maximaal haalbaar wat ik kan volhouden ivm klachten had ik bereikt en dankzij een goede medewerking van mijn werkgever ben ik zover gekomen. Een aangepast werkrooster met meer pauzes. Ik had dus nu ook geen behoefte aan een begeleiding die nog niks voor mij kan betekenen. Ik blijf het belachelijk vinden dat ik in dec 2004 nog 15-25% ben afgekeurd en de klachten waren in nov 2005 precies hetzelfde en ik word nu goed gekeurd. Lang leven Den Haag. Maar merk het nu al in mijn portomonee en dit is in december als mijn WW stopt nog erger. En ik kan nu wel dom weg meer gaan werken, maar dan kan ik de klok er op gelijk zetten dat ik binnen een maand thuis zit en wat heb ik en mijn werkgever en collega's daar aan, niks. Dus blijf naar mijn lijf luisteren en moet maar zien hoe ik alles financieel rond krijg en de leuke dingen hopelijk ook nog kan blijven doen." Re-integratie met resultaat "Ik ben erg tevreden met de baan die ik gevonden heb. Hij is duurzaam en passend en bied mij weer toekomstperspectief. Verder wil ik het volgende opmerken: In januari 2000 had ik een auto-ongeval met als gevolg dat ik een whiplash opliep. Na aanvankelijk % AO, werd ik via 55-65% uiteindelijk <15%. Zijn mijn klachten over? Nee Heb ik geen pijn meer? Nee Herinner ik me alles? Nee Kan ik volledig werken? Nee Echter ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en heb mijn leven een andere wending gegeven. Was ik vroeger verkoper van vrachtwagens, nu ben ik arbeidsdeskundige en denk 16

17 ik dus vrij aardig te weten waar het overgaat. Ik heb erg veel gehad aan het begrip uit de Whiplash stichting en aan de inloopmiddagen. Zij hebben mij geholpen bij een stuk rouwverwerking." "Mijn afkeuring kwam niet alleen door de tinnitus maar ook door een burn-out. Die burn-out was een gevolg van het slecht slapen door de tinnitus. Naderhand ging het slapen steeds beter en daarom vond ik het onzin om langer van de UWV gebruik te maken. Het initiatief om meer te gaan werken kwam telkens bij mij vandaan omdat ik graag weer terug wilde keren in mijn oude functie. De werkgever hield de boot telkens af omdat zij in het verleden meerdere keren waren geconfronteerd met mensen die dit ook wilden maar waarbij in de praktijk telkens bleek dat zij meer wilden dan dat zij daadwerkelijk aankonden. Met de nieuwe verplichting voor de werkgever om twee jaar door te moeten betalen was dat zeer zeker geen stimulans om mij weer terug te laten keren. Was voor mij een gevecht welke ik heb gewonnen!" Positieve ervaringen Het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook respondenten die een zeer positieve ervaring hebben, zoals uit onderstaand citaat blijkt. "Ik heb een wajong voor PDD-NOS (aan autisme verwante stoornis) Ik heb vanaf februari 2003 tot maart 2005 vrijwillig gewerkt en ben toen ziek thuis komen te zitten ivbm schouderblessure, op wachtlijst gestaan voor operatie. En na de operatie ( ) tijdens revalidatie (maart 2006) heb ik contact opgenomen met UWV omdat ik verder wilde en weer wat wilde doen, werd het thuiszitten zat. Ben toen meteen aangemeld voor een IRO bij een gespecialiseerd bedrijf. Sinds 9 mei 2006 volg ik daar een leuke opleiding Administratief Medewerker en ECDL, met veel plezier en de mensen daar zijn echt heel aardig! Een pluim voor dat bedrijf en voor UWV!" 17

18 Bijlage 3 Deelnemende organisaties Arcon Kievitstraat AP HENGELO Breed Platform Verzekerden & Werk Postbus CA AMSTERDAM Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Postbus AD UTRECHT CNV Postbus GL UTRECHT De Unie Postbus AK CULEMBORG Federatie van Ouderverenigingen Postbus AG UTRECHT FNV Postbus AL AMSTERDAM FNV Bondgenoten Postbus AE AMSTERDAM HIV Vereniging Nederland Postbus NH AMSTERDAM Landelijke Cliëntenraad (LCR) Oranjestraat JB DEN HAAG Landelijk Platform ggz p/a Sloterweg CS AMSTERDAM Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) Postbus AD HOENSBROEK Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) Postbus AW HOUTEN Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Postbus RD UTRECHT RSI-patiëntenvereniging Postbus AC NIJKERK Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid Bankastraat 42 C 9715 CD GRONINGEN Stichting Pandora 2e Constantijn Huygensstraat CS AMSTERDAM Vereniging Spierziekten Nederland Lt. gen. van Heutszlaan JN BAARN VSOP Vredehofstraat HA SOESTDIJK WAO Café ITV Content De Steiger AJ ALMERE-HAVEN Whiplash Stichting Nederland Postbus CC BUNNIK 18

19 Colofon Opdrachtgever: Overleg Belangenorganisaties WAO t/m WIA Verwerking onderzoeksgegevens: Neeltje Huvenaars, Breed platform Verzekerden en Werk Margo Peeters, Breed Platform Verzekerden en Werk Catrinus Egas, bureau AanZ Tekst en eindredactie: Catrinus Egas, bureau AanZ BPV&W: AanZ: 19

Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement

Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement Herbeoordeling Re-integratie Werk? Een praktijksignalement November 2006 Inleiding Vooral naar aanleiding van de eenmalige herbeoordelingen zien veel arbeidsongeschikten zich geplaatst voor de noodzaak

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

De Landelijke Cliëntenraad wil hierbij uw aandacht vragen voor de voortgang van de Herbeoordeling WAO.

De Landelijke Cliëntenraad wil hierbij uw aandacht vragen voor de voortgang van de Herbeoordeling WAO. Aan leden Vaste Tweede kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 30 januari 2006 Betreft: Voortgang herbeoordeling WAO Ref: LCR/060019/JL/ER Geachte

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Wajong. inkomen voor jonggehandicapten. www.bpv.nl

Wajong. inkomen voor jonggehandicapten. www.bpv.nl Wajong inkomen voor jonggehandicapten www.bpv.nl Inhoud 1. Wat is Wajong? 3 2. Wanneer Wajong aanvragen? 4 3. Keuring 5 4. Beslissing 7 5. Uitkering 8 6. Aanvullende voorzieningen 10 7. Herbeoordeling

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld?

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld? Je kunt tegenwoordig vaak je eigen reïntegratie regelen. Dit het een individuele reïntegratieovereenkomst UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen voor mensen die een of andere

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Inhoud Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 Hoe vraagt u een IRO aan? 4 Bereid u goed voor 5 Uw

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Wat is een individuele re-integratieovereenkomst?

Nadere informatie

De eenmalige herbeoordelingen; het verhaal achter de cijfers

De eenmalige herbeoordelingen; het verhaal achter de cijfers De eenmalige herbeoordelingen; het verhaal achter de cijfers Onderzoek van (cliënten)organisaties naar de bevindingen van arbeidsongeschikten met de eenmalige herbeoordeling Februari 2006 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

De herbeoordeling: ervaringen van mensen met psychische en / of psychiatrische klachten

De herbeoordeling: ervaringen van mensen met psychische en / of psychiatrische klachten De herbeoordeling: ervaringen van mensen met psychische en / of psychiatrische klachten Door: mevrouw drs. A. Huson In het kader van de gezamenlijke acties van cliëntenorganisaties over de uitvoering van

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE. Stuurgroep Reintegratie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE. Stuurgroep Reintegratie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P Aandachtspunten bij een (her)keuring 2 Aandachtspunten bij een (her)keuring Een keuring ondergaan is niet niks, het

Nadere informatie

Werkzoekend en de IRO

Werkzoekend en de IRO FNV Bondgenoten Werkzoekend en de IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Augustus 2007 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt.

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt. Bron: Brochure 'Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland, 2012 Let op: in onderstaand overzicht is

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Ervaringen met de éénmalige herbeoordeling

Ervaringen met de éénmalige herbeoordeling Drs. Esmy Kromontono Drs. Trudi Nederland Ervaringen met de éénmalige herbeoordeling Onderzoeksverslag Augustus 2005 Inhoud Inleiding 3 De oproep en begeleiding 3 Situatie na de herbeoordeling 4 Reden

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

WERKLOZEN AAN HET WOORD

WERKLOZEN AAN HET WOORD WERKLOZEN AAN HET WOORD EEN ONDERZOEK NAAR REÏNTEGRATIE IN LEIDEN LEIDEN Inleiding Zonder onderzoek geen recht van spreken. Dat is één van de lijfspreuken van de Socialistische Partij. Regelmatig gaat

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Regel zelf uw reïntegratie Informatie en advies over de IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)

Regel zelf uw reïntegratie Informatie en advies over de IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) FNV Bondgenoten Regel zelf uw reïntegratie Informatie en advies over de IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) Inhoud Voorwoord 5 1 Wat is een IRO? 7 2 Waarom een IRO? 7 3 Kom ik in aanmerking voor

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Landelijke Cliënten Raad

Landelijke Cliënten Raad Aan Raad voor Werk en Inkomen t.a.v. de Voorzitter de heer J.P.C.M. van Zijl Postbus 16101 2500 BC Den Haag Landelijke Cliënten Raad Den Haag, 18 november 2002 Betreft: Reactie op uw advies aan de minister

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

HERBEOORDEELD.. EN DAN? Stand van zaken acht maanden na de uitslag 2005 en 2006

HERBEOORDEELD.. EN DAN? Stand van zaken acht maanden na de uitslag 2005 en 2006 HERBEOORDEELD.. EN DAN? Stand van zaken acht maanden na de uitslag 2005 en 2006 P380/5 25 april 2007 Ir. Carla G.L. van Deursen met medewerking van: drs. Cathelijne L. van der Burg msc. Vera Veldhuis Bureau

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Het is de vraag of het in alle gevallen reëel is om van werkgevers en de desbetreffende werknemers te verwachten dat zij (in het

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: - de met hem gemaakte afspraken en zonder zijn medeweten en toestemming hem heeft aangemeld

Nadere informatie

De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl

De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl Bankastraat 42 unit C 9715 CD Groningen T 050-549 29 06 www.steungroep.nl info@steungroep.nl Aan: De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel.: 070-789 07 70 Fax :070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Aan de leden Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG UB/K/39345

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG UB/K/39345 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk UB/K/39345 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Met invloed meer werk. Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden

Met invloed meer werk. Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden Met invloed meer werk Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden Met invloed meer werk Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Resultaatfinanciering

Resultaatfinanciering Aan de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 8 april 2004 Betreft: Ref.: Reactie op brief van minister de Geus over de individuele reïntegratieovereenkomst d.d. 29 maart 2004

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 november 2010 Rapportnummer: 2010/339

Rapport. Datum: 30 november 2010 Rapportnummer: 2010/339 Rapport Datum: 30 november 2010 Rapportnummer: 2010/339 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Nadere informatie