Dossieranalyse. De heer Brood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossieranalyse. De heer Brood"

Transcriptie

1 Dossieranalyse De heer Brood

2 Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling Aanleiding Vraagstelling Analyse Voorgeschiedenis Reactie op basis van dossier Conclusie Besparing Conclusie Stappenplan Tot slot... 10

3 1. Aanleiding & Vraagstelling 1.1 Aanleiding Deze analyse is opgesteld naar aanleiding van de dossierbespreking die plaatsvond op 15 maart jongstleden tussen Mw. A. Spijs, Hoofd P&O van Het Warme Bolletje en Anne Polak, consultant. 1.2 Vraagstelling De vraagstelling van in dit dossier is tweeledig en als volgt te formuleren: Hoe kunnen wij de financiële schade voor Het Warme Bolletje, die voortvloeit uit de beslissing van het UWV om een loonsanctie op te leggen, zoveel mogelijk beperken? Op welke wijze geven wij goede invulling aan onze (re-integratie)verplichtingen uit hoofde van de verplichte verlenging loondoorbetaling en hoe kunnen wij de periode van deze verlengde loondoorbetalingsverplichting zo veel mogelijk beperken. Hierbij rekening houdend met ons eigenrisicodragerschap voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). 2. Analyse 2.1 Voorgeschiedenis De heer Brood (hierna te noemen werknemer) treedt op 19 november 1991 in dienst van Het Warme Bolletje. Op 2 februari komt hij, in de functie van Medewerker Balie, uit te vallen als gevolg van beperkingen aan het bewegingsapparaat. Hij is dan 53 jaar. Vanuit de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter, begeleidt Het Warme Bolletje het re-integratietraject. In bijlage 1 is een samenvatting opgenomen van de stappen die in dit traject worden genomen. Het UWV besluit tot een loonsanctie op basis van het feit dat er geen recente functionele mogelijkheden zijn bepaald door de bedrijfsarts, na melding van de toegenomen klachten in september en per datum actueel oordeel. De verzuimbegeleiding is niet adequaat geweest, waardoor de re-integratie niet adequaat aangestuurd kon en kan worden. Dossieranalyse de heer Brood 3

4 UWV benoemde de te ondernemen acties en achten na reparatie een bevredigend reintegratieresultaat aanwezig als: - werknemer werkt in werk dat min of meer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden binnen het eigen bedrijf, of - werknemer werkt met zijn toestemming buiten het bedrijf - werknemer werkt in werk met een loonwaarde van tenminste 65% van het oorspronkelijke loon mits dit werk structureel is, of - -er is een adequaat re-integratietrajecht naar ander werk bij een andere werkgever afgerond. 2.2 Bevindingen op basis van dossier Aanvankelijk wordt in het traject van de heer Brood door Het Warme Bolletje de regierol goed opgepakt. De verzuimmelding is op tijd. Aan de arbodienst wordt, vanwege een frequent verzuim in het verleden, verzocht de werknemer met spoed op te roepen. Na een intake met, naar wij aannemen, een arbo-verpleegkundige, wordt werknemer ook vlot door de bedrijfsarts gezien. Deze acht werknemer, in afwachting van verder diagnostisch onderzoek, volledig arbeidsongeschikt. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zal in het begin van een traject, de het reintegratiebureau vooral moeten liggen op terugkeer in eigen (eventueel eerst aangepast) werk. Hoe langer iemand ziek is, hoe meer er ook door de werkgever gekeken zal moeten worden naar ander passend werk binnen de organisatie, ook in een situatie van inkrimping. Bij het ontbreken van passend werk zal de werknemer begeleid moeten worden naar ander werk bij een andere werkgever. In het dossier van de heer Brood ligt het aandachtspunt binnen de verzuimbegeleiding door Het Warme Bolletje bij de termijnenbewaking. Ter illustratie hieronder een aantal termijnen in dit dossier die door termijnbewaking mogelijk ingekort hadden kunnen worden: Diagnose: De heer Brood is heel lang volledig arbeidsongeschikt bevonden, in afwachting van een volledige diagnose. Door het inschakelen van een diagnostische interventie (bijvoorbeeld een privé kliniek) kan een diagnose, met meewerken van de werknemer, eerder gesteld worden. Hierin kan Het Warme Bolletje een actieve rol spelen, door dit te faciliteren. Dossieranalyse de heer Brood 4

5 Passende arbeid: De volledige arbeidsongeschiktheid is lang gehandhaafd. Toch geeft het dossier soms de indruk dat er wellicht wel mogelijkheden waren. Dit kan Het Warme Bolletje concreet maken door de vraag aan de bedrijfsarts te stellen heeft de werknemer functionele mogelijkheden en zo ja, wat zijn deze?. Re-integratierichting: Op 3 februari wordt in de 1 e jaars evaluatie van de Probleemanalyse aangegeven, dat terugkeer naar eigen werk waarschijnlijk niet haalbaar is en de inzet van een arbeidsdeskundige wordt geïndiceerd. Pas op 12 april wordt dan de arbeidsdeskundige rapportage aangeleverd (het UWV acht 6 weken maximaal tussen indicatie en uitvoering hiervan). Per deze datum wordt ook de indicatie van de arbeidsdeskundige van de inzet van begeleiding naar ander werk bij een andere werkgever (2 e spoor) bij Het Warme Bolletje bekend. Op 3 mei vindt de intake bij het re-integratiebureau plaats. Dit is een acceptabele termijn. De start van het traject is dan echter pas op 13 juli (6 weken later, wat te lang is). Verzuimbegeleiding: De heer Brood wordt vanaf 22 april niet meer gezien door de bedrijfsarts. Gelet op zijn medische situatie is het aan te raden om, al mogen de tussenliggende termijn wel wat langer zijn, hem geregeld op te roepen in plaats van pas weer bij de WIA- aanvraag. Dit is iets wat Het Warme Bolletje kan initiëren naar de bedrijfsarts. Bijsturen op wijzigingen: Wat het UWV echter vooral in haar sanctiebeslissing aankaart als reden voor de sanctie is het feit dat er, toen er eind september toegenomen klachten geconstateerd werden, niet opnieuw functionele mogelijkheden zijn opgegeven op basis waarvan het reintegratiebureau haar traject gegrond kon (bij-)sturen. Dossieranalyse de heer Brood 5

6 2.3 Conclusie De beslissing van het UWV om een sanctie op te leggen lijkt terecht te zijn en een succesvol bezwaar lijkt daarmee in eerste instantie weinig kans van slagen te hebben. 3. Besparing In bijlage 2 is de benadering van de maximale schade opgenomen. Deze is opgesteld op basis van de gegevens die ons nu bekend zijn. Hierin zijn de eventuele schade die uit andere regelingen voortvloeien niet meegenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan WIAaanvullingsregelingen en de pensioenregeling. De verzekeraar(s) waar deze regelingen zijn ondergebracht zijn financieel belanghebbend en daarmee ook mogelijk financieringsbronnen voor het verdere re-integatietraject van de heer Brood. A) 1 e twee ziektejaren De eerste periode van 2 jaar loondoorbetaling is voorbij en hierop is geen besparing meer te behalen. Wel kan gekeken worden of er wellicht bij de verzekeraar van het WGA Eigenrisicodragerschap een vergoeding in de (nog te maken) kosten van het reintegratiebureau kan worden verkregen. B) Sanctiejaar De schade van het sanctiejaar drukt rechtstreeks op de kosten van Het Warme Bolletje. Deze verplichte loondoorbetaling kan niet geclaimd worden op een verzekering. Het terugbrengen van de duur van de sanctie is dus een één-op-één besparing. Gebaseerd op de beslissing van het UWV is de meest doeltreffende wijze om de loonsanctie in te korten, het zo spoedig mogelijk uitvoeren van de door hen benoemde reparatie acties. Een 2-tal mogelijkheden: 1. Bezwaar, vanwege volledige arbeidsongeschiktheid Een succesvol bezwaar op deze gronden lijkt vooralsnog niet aan de orde. Uit de opgave van functionele mogelijkheden kan blijken dat deze er niet zijn. Ook kan blijken dat de heer Brood op basis van de bestaande functionele mogelijkheden niet in staat zal zijn minimaal 20% van zijn oorspronkelijke loon te kunnen verdienen (wat een arbeidsdeskundige zal moeten beoordelen). In deze situaties kan er op basis van deze gegevens onderbouwd een bezwaar worden aangetekend tegen de beslissing van het UWV. Per slot van rekening kan een werkgever geen re-integratie inspanningen verrichten bij iemand die volledig arbeidsongeschikt is en kan er dan ook geen sanctie worden opgelegd als gevolg van onvoldoende re-integratie inspanningen. Het is wel zaak dat de opgave van functionele mogelijkheden en eventueel de arbeidsdeskundige beoordeling voor 11 april 2011 bij Het Warme Bolletje binnen zijn. Dossieranalyse de heer Brood 6

7 Weliswaar ligt de bezwaartermijn vast op 15 april 2011, echter er zal ook tijd moeten zijn om het onderbouwd bezwaar naar het UWV te verzenden. Het advies is om een pro-forma bezwaar aan te tekenen. Het UWV geeft dan de datum op waarvoor de onderbouwing aangeleverd dient te zijn. 2. Re-integratie, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Verder zal, als blijkt dat er wel functionele mogelijkheden zijn en dat deze eveneens resulteren in arbeidsmogelijkheden, de heer Brood verder begeleid moeten worden naar ander werk. Het UWV hanteert de norm dat een re-integratiebureau minimaal 6 maanden nodig heeft om tot een definitief re-integratieresultaat te kunnen komen. In de situatie van de heer Brood zou het te onderbouwen moeten zijn dat hij, inmiddels vanaf juli tot en met oktober, dus 4 maanden, begeleid is en dat hij dus nog 2 maanden actief begeleid moet worden. Vanuit deze gedachte is het de moeite waard om na 2 maanden begeleiding het UWV te verzoeken de loonsanctie te stoppen en over te gaan tot de WIA beoordeling. Ook in deze situatie is het van belang zo spoedig mogelijk de functionele mogelijkheden inzichtelijk te hebben met een arbeidsdeskundige beoordeling, zodat het re-integratiebureau verder kan met het traject en de genoemde 2 maanden zo spoedig mogelijk kunnen gaan lopen. C) WGA uitkeringsperiode Een WGA-uitkeringsschade wordt vergoed door de betreffende verzekeraar. Zij vergoeden mogelijk ook de kosten die gemoeid zijn met de (verplichte) re-integratie van de heer Brood ten tijde van zijn WGA-uitkeringsperiode. Vanuit de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), heeft Het Warme Bolletje een re-integratieverplichting zolang er een uitkeringsrecht bestaat uit hoofde van de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Op 1 september 2020 bereikt de heer Brood de 65-jarige leeftijd. Eventuele uitkeringsschades vanuit de WGA-eigen risicoverzekering, de WIA-aanvullingsverzekering(en) en de pensioenverzekering eindigen op deze datum. Vanuit het WGA-eigen risicodragerschap ontstaat er geen schade als de heer Brood geen uitkering uit hoofde van de WGA zou ontvangen. Dit wordt bereikt als hij minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden wordt (de drempel voor deze uitkering) of als hij volledig en duurzaam arbeidongeschikt bevonden wordt. In deze laatste situatie ontvangt hij namelijk een uitkering uit hoofde van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Als hij meer dan 35% arbeidsongeschikt bevonden wordt of volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam, dan valt hij onder de WGA-uitkering. In deze situatie is het zaak deze Dossieranalyse de heer Brood 7

8 uitkering zo laag mogelijk te houden. Het doel moet dan zijn de heer Brood optimaal te reintegreren aan de hand van een re-integratieplan dat als doel heeft hem optimaal te plaatsen in passend werk. Dit zou bijvoorbeeld ook bereikt kunnen worden door een om- of opscholing. 4. Conclusie De loonsanctie die het UWV opgelegd heeft lijkt terecht. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de belastbaarheid van de heer Brood onduidelijk is. De directe schade als gevolg van de loonsanctie voor Het Warme Bolletje bedraagt maximaal een kleine Per maand dat de loonsanctie verkort wordt bespaart Het Warme Bolletje ruim Indien er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid kan er bespaard worden door bezwaar aan te tekenen tegen het opleggen van de loonsanctie als gevolg van onvoldoende re-integratie inspanningen van Het Warme Bolletje. Als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kan een besparing worden gerealiseerd door zo spoedig mogelijk op basis van een concreet en recent belastbaarheidsprofiel (verder)te re-integreren. Hiervoor moet een belastbaarheidsprofiel worden door de bedrijfsarts. Na de beslissing van het UWV ten aanzien van de WIA beoordeling, zal verder gekeken moeten worden wat de te ondernemen stappen zouden moeten zijn. Uitgaande van een WGA uitkering op basis van % arbeidsongeschiktheid, bedraagt de (verzekerde) schade voor Het Warme Bolletje tot aan de 65-jarige leeftijd van de heer Brood bij benadering Een dergelijke uitkeringslast c.q. de voorziening die de verzekeraar aan moet leggen zal mogelijk premiegevolgen hebben voor Het Warme Bolletje. In totaal kost het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van de heer Brood Het Warme Bolletje bijna Dit is nog exclusief de schade voortvloeiend uit de WIA aanvullings- en pensioenregeling. Dossieranalyse de heer Brood 8

9 5. Stappenplan Actie Door wie Deadline Opmerking Pro-forma bezwaar aantekenen Opgave functionele mogelijkheden opvragen bij bedrijfsarts Mw. Spijs Ruim voor 15 april Aangetekend versturen Mw. Spijs Per omgaand Dit kan ook uitbesteed worden als de bedrijfsarts aan dit verzoek niet aan kan voldoen Arbeidsdeskundige Mw. Spijs Zodra de opgave Ook dit kan opdracht geven tot functionele uitbesteed worden beoordeling op basis mogelijkheden er is, van opgave maar uiterlijk 4 april functionele mogelijkheden (ontvangst rapport uiterlijk 11 april) Keuze Mw. Spijs - Definitief bezwaar - Re-integratie - Bezwaar indienen (aangetekend versturen) - Plan van aanpak opstellen en bespreken met werknemer Dossieranalyse de heer Brood 9

10 6. Tot slot De consultant heeft een ondersteunende dan wel coördinerende rol. Alhoewel deze analyse een op zich staande dienst is, zijn wij graag bereid u verder te ondersteunen bij de uitvoering van het geadviseerde stappenplan, wat tegen het geldende uurtarief zal geschieden. Mocht u dit wensen, dan vernemen wij dit graag. Dossieranalyse de heer Brood 10

11 Bijlagen De heer A. Brood

12 Bijlage 1: Samenvatting dossier - Op 2 februari wordt werknemer ziek gemeld bij ArboNed. Uit de melding blijkt dat er eerder en veelvuldig verzuim is geweest. Er wordt verzocht om spoedig contact. - De begeleiding van de arbodienst wordt op 13 februari door middel van een telefonisch consult opgestart. De beperkingen worden op basis van dit consult benoemd. Werknemer is beperkt in: Langdurig staan Lopen Conditie en energie De werknemer is onder behandeling en er wordt een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts. - Op 26 februari bezoekt de werknemer het spreekuur van de arbo arts. Hij wordt 100% arbeidsongeschikt bevonden en is momenteel in de diagnostische fase. - Op 5 maart wordt de Probleemanalyse opgesteld. Werknemer is geheel beperkt in gebruik van zijn rechterarm en heeft verder beperkingen voor staan en lopen. De prognose is onduidelijk, het diagnostisch traject loopt nog. - Gedurende de diagnostische fase wordt werknemer door de arbo arts volledig arbeidsgeschikt geacht voor eigen en ander werk - Op 25 maart wordt er een gedeeltelijke diagnose gesteld, echter verder onderzoek is noodzakelijk - Op 20 mei blijkt uit contact met de arbo arts dat het onderzoek op zich laat wachten. Dit kan pas op 7 juli worden verricht. In de terugkoppeling staat dat werknemer niet van een ander ziekenhuis wil weten en bedrijfsarts twijfelt hierdoor aan de beperkingen van werknemer in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Hij wil in gesprek gaan om te kijken welke lichte werkzaamheden er mogelijk zijn voor werknemer. Werknemer wordt 100% arbeidsongeschikt geacht voor zijn eigen werk. - Uit een aantekening van werkgever uit het verzuimdossier blijkt dat werknemer weldegelijk probeert bij een ander ziekenhuis sneller geholpen te worden echter deze poging blijft zonder resultaat, dit ziekenhuis doet een dergelijk onderzoek niet. - Dan is er op 3 en 14 augustus weer contact tussen de arbo arts en werknemer, waarbij vastgesteld wordt dat werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor eigen of ander werk.

13 - Op 11 september wordt de volledige arbeidsongeschiktheid voor arbeid benoemd door ArboNed en wordt eveneens aangegeven dat werknemer niet kan aanvangen met re-integratie. - Op 1 oktober wordt dan voor het eerst in de terugkoppeling van ArboNed het 2 e spoor genoemd, echter dit wordt nog niet geadviseerd. Er zijn echter op dit moment nog steeds geen mogelijkheden. De prognose is echter niet gunstig op herstel voor eigen werk vanwege de stilstand - Op 2 november wordt door ArboNed aangegeven dat het herstel nog 1 maand wordt aangezien. Anders 2 e spoor. Werknemer kan verder behandeld worden voor de kwaal waarvoor hij indertijd uitviel. Hij is niet belastbaar voor eigen werk. - Op 18 november wordt de 42 e week-melding door ArboNed aan het UWV gedaan - Op 1 december blijkt de behandeling geen verbetering te brengen. Er zijn geen reintegratiemogelijkheden. De arbo arts is in afwachting van informatie waarop hij een prognose kan afgeven ten aanzien van de haalbaarheid van herstel voor eigen werk. - In de 1 e jaars evaluatie, die op 3 februari wordt opgesteld, wordt aangegeven dat het niet de verwachting is dat werknemer belastbaar zal worden om zijn eigen functie in de toekomst weer volledig te kunnen uitvoeren. Inzet van een arbeidsdeskundige wordt geadviseerd met als doel het onderzoeken van de mogelijkheden voor reintegratie in ander werk. - Op 9 februari wordt de opdracht tot de arbeidsdeskundige rapportage gegeven, welke 31 maart wordt opgesteld. - In de arbeidsdeskundige rapportage wordt op basis van een beknopte weergave van de belastbaarheid van werknemer, vastgesteld dat werknemer niet in eigen werk kan terugkeren, dat zijn eigen werk niet passend te maken is en dat er eveneens geen passende functie aanwezig is binnen Het Warme Bolletje. Hij is wel geschikt voor passende arbeid op de arbeidsmarkt. Als passende functies worden chauffeur bestelwagen, technisch medewerker, conciërge, helpdesk woningbouwvereniging, receptie e.d. genoemd. - Op 12 april wordt de arbeidsdeskundige rapportage door Arboned aangeleverd bij Het Warme Bolletje. Werknemer ontvangt een exemplaar op het huisadres. - Op 22 april koppelt Arboned terug dat er medisch geen veranderingen zijn, dat er op 3 mei een afspraak is bij een re-integratiebedrijf en dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt bij de WIA aanvraag. - Het re-integratiebureau pakt de bemiddeling naar ander werk op. Zij maken op 18 juni een inventarisatierapport & trajectplan op. Zij spreken hierin hun zorg uit over

14 het ontbreken van medische ondersteuning bij het opbouwen van de belastbaarheid van werknemer en hebben daarom advies gevraagd aan de arbeidsdeskundige. Deze meldt na overleg met de arbo arts dat werknemer voldoende medisch is begeleid en behandeld. Zij verwachten geen terugval en wijzen op de mogelijkheid van een proefplaatsing. Ook de no-risk-polis wordt als instrument genoemd om een eventuele nieuwe werkgever financiële veiligheid te bieden. Zij bieden een traject aan dat bestaat uit de volgende fases: Oriëntatie Kennismaken, afstemmen en adviseren Persoonlijke oriëntatie Kwaliteiten Arbeidsmarkt Werk vinden en houden - Uit de voortgangsrapportage van 28 oktober (4 maanden onderweg) blijkt dat het traject stagneert in de op één na laatste fase. De begeleiding wordt eind november tijdelijk opgeschort in verband met een toename van de fysieke klachten en de constatering dat werknemer daardoor niet in staat is om op een adequate manier deel te nemen aan de begeleiding. Het perspectief op het belastbaarheidsniveau is voor het re-integratiebureau onduidelijk. In januari lijkt een nieuwe behandeling aan te slaan, maar het herstel is nog niet voldoende. Eind januari wordt de geëvalueerd in overleg met werkgever. - Op basis van de stagnatie van het re-integratietraject bij het re-integratiebureau verzoekt werkgever op 23 september aan de arbo arts om werknemer op te roepen. - Op 30 september is er daarom een spreekuur bij de arbo arts, die werknemer doorverwijst naar een behandelaar. - Op 8 november geeft de arbo arts in het actueel oordeel aan dat werknemer bij voortduring niet geschikt is geweest voor re-integratie bij de eigen werkgever en later ook kortdurend wegens verslechtering voor 2 de spoor re-integratie. Voor de beperkingen en mogelijkheden verwijst de bedrijfsarts naar de arbeidsdeskundige rapportage. Werkgever wordt geïnformeerd over de naderende WIA aanvraag. - Op 20 november stelt de werkgever het evaluatieformulier op, waarin aangegeven wordt dat er sprake zou zijn van geen duurzaam benutbare mogelijkheden.

15 - Op basis van de WIA aanvraag, geeft het UWV uiteindelijk een loonsanctie af, gebaseerd op het feit dat er geen recente functionele mogelijkhedenlijst en/of arbeidsdeskundig oordeel is, waardoor zij niet kunnen inschatten of en zo ja hoeveel de werknemer arbeidsongeschikt is. - De herstelacties die de arbeidsdeskundige van het UWV noemt in zijn rapportage, gedateerd 2 maart 2011 zijn de volgende: Alsnog de functionele mogelijkheden van werknemer laten vaststellen door de bedrijfsarts Het plan van aanpak hierop af te stemmen en uit te voeren. Een bevredigend resultaat is er als: Werknemer werkt in werk dat min of meer aansluit bij de vastgestelde functionele mogelijkheden binnen het eigen bedrijf; Werknemer werkt met zijn toestemming buiten het bedrijf; Werknemer werkt in werk met een loonwaarde van tenminste 65% van het oorspronkelijke loon, mits dit werk structureel is Er een adequaat re-integratietraject naar ander werk bij een andere werkgever is afgerond.

16 Bijlage 2: Benadering maximale schade A) 1E TWEE ZIEKTEJAREN 1e jaar loondoorbetaling (gebaseerd op CAO) 90% ,80 Werkgeverslasten 20% 4.929,16 2e jaar loondoorbetaling 90% ,80 Werkgeverslasten 20% 4.929,16 Re-integratiekosten (het re-integratiebureau) 3.050,00 Totale schade 1e twee ziektejaren ,92 B) SANCTIEJAAR 3e jaar loondoorbetaling (sanctie) 90% ,80 Werkgeverslasten 20% 4.929,16 Re-integratiekosten (het re-integratiebureau) 0% 1.000,00 Totale schade sanctiejaar ,96 C) VERVOLGPERIODE (uitgaande van WGA %) Inkomen in het jaar voor uitval ,22 Basisinkomen WIA Uitkering (maatmanloon na indexatie) ,81 Nieuw loon nvt - Restverdiencapaciteit nb - Arbeidsongeschiktheidspercentage 100 IVA? nee EERSTE FASE WGA (38 maanden) Loongerelateerde uitkering 1e twee maanden (incl. vak.gld) ,99 Loongerelateerde uitkering overige maanden (incl. vak.gld) ,32 Duur LGU in maanden - totale schade ,57 TWEEDE FASE WGA (tot aan 65e levensjaar) Uitkering in de vervolgperiode per maand - totaal 1.647, ,29 Duur vervolgperiode in maanden - totale schade WG ,31 (voor werkgever max vervolguitkering) Totale schadelast vervolgperiode ,88 TOTALE SCHADE (exclusief aanvullingsregelingen) ,75 (Deze opgave betreft een benadering en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)

17 Bijlage 3: Toelichting WGA-uitkeringsschade eigen risicodragers De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid: Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt Werkgevers die besloten hebben het eigen risico te dragen voor de WGA dragen dit risico voor de middelste groep. Deze werknemers komen namelijk in aanmerking voor een WGAuitkering. WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA bestaat uit twee fases: de loongerelateerde uitkering, gevolgd door de loonaanvullingsuitkering óf de vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering Als iemand in aanmerking komt voor een loongerelateerde WGA-uitkering, hangt de duur daarvan af van het arbeidsverleden (hierin wordt dezelfde berekening als in de werkloosheidswet gevolgd), maar is maximaal 38 maanden. De hoogte van deze uitkering is 75% van het oude loon in de eerste twee maanden en de maanden hierop volgend 70% van zijn WIA-loon (oude loon). Deze uitkering valt volledig onder het risico van de WGA-eigenrisicodragende werkgever. De loonaanvullingsuitkering Iemand die bij de aanvraag van een WGA-uitkering niet voldoet aan de referte-eis of degene die de maximale termijn van de loongerelateerde uitkering heeft doorlopen en nog steeds ziek is, kan in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering. De voorwaarde is dan wel dat die persoon ten minste de helft van zijn (resterende) verdiencapaciteit heeft benut. Is dit niet het geval, dan komt hij in aanmerking voor de vervolguitkering. Iemand die aan deze eis voldoet, krijgt tot zijn 65e jaar deze uitkering. De hoogte van de loonaanvullingsuitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon en de (resterende) verdiencapaciteit (de verdiencapaciteit is het loon dat iemand ondanks zijn arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen verdienen). Als het werkelijk verdiende loon hoger is dan de restverdiencapaciteit dan wordt het werkelijke loon in mindering gebracht op het oude loon om de uitkering te bepalen. Als een werknemer een loonaanvullingsuitkering ontvangt, dan is het risico van de eigenrisicodragende werkgever gemaximeerd op de uitkering die de werknemer zou ontvangen als hij een vervolguitkering kreeg (zie hieronder).

18 De vervolguitkering Iemand die minder dan de helft van zijn verdiencapaciteit benut, ontvangt een vervolguitkering. Het UWV keert deze uitkering uit totdat de arbeidsongeschikte 65 jaar wordt.. De vervolguitkering is een percentage van het geldende minimumloon. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer het oude loon lager lag dan het minimumloon, wordt het uitkeringspercentage gekoppeld aan dit lagere loon. Hoogte WGA-vervolguitkering WIA arbeidsongeschiktheidspercentage WGA-vervolguitkering % van het minimumloon % van het minimumloon % van het minimumloon ,75% van het minimumloon

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

WGA control. Duurzaam de laagste WGA-lasten

WGA control. Duurzaam de laagste WGA-lasten WGA control Duurzaam de laagste WGA-lasten WGA control Duurzaam de laagste WGA-lasten Voor langdurig arbeidsongeschikten bestaan er in Nederland twee uitkeringsregelingen: De Regeling werkhervatting gedeeltelijk

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 Inhoud AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 1.1 Probleemstelling 15 1.1.1 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 15 1.1.2 Aansprakelijkheid en schadebeperking 17 1.1.3 Een complex systeem 19 1.1.4 De werkgever

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie