Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers"

Transcriptie

1 890 Ars Aequi december 2011 annotatie Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens HR 30 september 2011, LJN: BQ8134 (Kummeling vs Oskam BV); CRvB 28 juli 2010, LJN: BN2796, LJN: BN2808 en LJN: BN Inleiding Het systeem van inkomensbescherming van zieke werknemers kent zowel publieke als private elementen. Artikel 7:629 BW voorziet in een (in hoogte beperkte) dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Verder kan een werknemer die wegens ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, onder bepaalde omstandigheden gedurende diezelfde periode een beroep doen op de Ziektewet (ZW). Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid staat na het verstrijken van een wachttijd van twee jaren eventueel een beroep open op de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor dat laatste is, anders dan in het kader van het BW en de ZW, niet beslissend of de werknemer de eigen arbeid nog kan doen, maar moet worden bezien hoeveel hij met zijn medische beperkingen nog kan verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid (art. 6 lid 3 WIA). Dat kan derhalve ook om arbeid gaan op een veel lager niveau. Aanspraak op een WIA-uitkering bestaat slechts indien de werknemer met dergelijke arbeid ten hoogste 65% kan verdienen van hetgeen zijn maatman een gezonde persoon met vergelijkbare opleiding en ervaring ter plaatse gewoonlijk verdient (art. 5 WIA). Of de werknemer genoemde arbeid ook daadwerkelijk kan verkrijgen, is voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van de WIA niet relevant (art. 6 lid 2 WIA). De verantwoordelijkheid voor de inkomensvoorziening van zieke werknemers is in de afgelopen twintig jaar in belangrijke mate verschoven van de publieke sociale zekerheid naar de sfeer van het arbeidsovereenkomstenrecht. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw rustte op de werkgever een in duur zeer beperkte, wettelijke loondoorbetalingsplicht (art. 7A:1638c BW (oud)). Deze plicht werd door werkgevers nauwelijks gevoeld, omdat zieke werknemers veelal tevens in aanmerking kwamen voor ziekengeld op grond van de ZW. Dit ziekengeld mocht in mindering worden gebracht op het door te betalen loon. De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever had derhalve slechts een aanvullend karakter. De in 1996 ingevoerde Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) nam dit systeem op de schop. 1 Deze wet verlengde de duur van de loondoorbetalingsplicht voor de meeste werkgevers tot 52 weken. Zij was echter vooral ingrijpend, omdat de gevolgen van ziekte niet meer grotendeels werden opgevangen door de ZW. 2 Werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst bleven weliswaar verzekerd voor de ZW, maar kunnen sinds de invoering van de Wulbz een beperkt aantal hierna te bespreken situaties daargelaten geen aanspraak meer maken op uitbetaling van ziekengeld wanneer zij recht hebben op loondoorbetaling door de werkgever (art. 29 lid 1 ZW). Een belangrijke drijfveer voor deze verandering was de wens van de wetgever om het beroep op de voorgangster van de WIA, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), te beperken. De verwachting was dat de scherpere confrontatie met de loonkosten van zieke werknemers de werkgever ertoe zou aanzetten maatregelen te treffen om het intreden van arbeidsongeschiktheid te voorkomen en uitgevallen werknemers zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen. 3 De Wulbz had wel enig effect, maar leidde niet tot de politiek gewenste beperking van de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daarom volgden na 1996 maatregelen die de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer voor de beheersing van het arbeidsongeschiktheidsvolume verder vergrootten. 1 Wet van 8 februari 1996, Stb. 1996, Een eerste stap in deze richting was reeds gezet bij de Wet terugdringing ziekteverzuim van 22 december 1993, Stb. 1993, 750. Daarbij was het recht op uitkering van ziekengeld over de eerste twee (kleine werkgevers) respectievelijk zes weken (grote werkgevers) van arbeidsongeschiktheid reeds komen te vervallen. 3 Kamerstukken II 1995/96, , nr. 3, p. 3.

2 arsaequi.nl/maandblad AA annotatie Ars Aequi december Van groot belang was de in 2002 in werking getreden Wet verbetering poortwachter. 4 Deze wet bracht een aanscherping van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces. Indien hij onvoldoende werk maakt van de reïntegratie van de werknemer, kan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het bestuursorgaan belast met de beoordeling van WAO- en WIA-aanvragen de periode waarover de werkgever gehouden is loon door te betalen, verlengen met (maximaal) een jaar. Dit wordt ook wel aangeduid als de loonsanctie. Gedurende deze verlengde loondoorbetalingsperiode werd de werknemer uitgesloten van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 5 Vervolgens trad in 2004 de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 in werking. 6 Kern van deze wet was een verruiming van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever van één naar twee jaar. 7 De bevoegdheid van het UWV om het tijdvak van thans 104 weken waarover de werkgever gehouden is het loon door te betalen onder bepaalde omstandigheden te verlengen wegens tekortschietende reïntegratie-inspanningen, bleef bestaan en werd zelfs nog enigszins uitgebreid. Ten slotte werden de bepalingen gericht op reïntegratie van zieke werknemers wederom gewijzigd bij de invoering van de WIA eind Reïntegratie-verplichtingen Zoals hiervoor reeds kort aangeduid, kenmerkt het huidige systeem zich door sterke prikkels gericht op de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. Welke verplichtingen in dat kader over en weer op werkgever en werknemer rusten, is neergelegd in de artikelen 7:658a en 7:660a BW. Artikel 7:658a BW verplicht de werkgever de inschakeling van arbeidsongeschikte werknemers in het eigen bedrijf te bevorderen. Hij is uit dien hoofde gehouden zo tijdig mogelijk maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de arbeidsongeschikte werknemer in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten. 9 Deze verplichting werd in het BW opgenomen bij de invoering van de Wet verbetering poortwachter, maar was daarvoor reeds door de Hoge Raad erkend. 10 De werkgever zal niet steeds kunnen volstaan met een onderzoek naar de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen arbeid of het zoeken naar andere passende arbeid binnen de eigen onderneming. Wanneer vaststaat dat de werknemer ongeschikt is voor zijn eigen arbeid en binnen het bedrijf geen andere passende arbeid voorhanden is, rust op hem namelijk tevens de verplichting inschakeling van de werknemer te bevorderen in passende arbeid bij een andere werkgever (het zogeheten tweede spoor ). 11 Deze verplichting is in duur beperkt tot de (eventueel verlengde) periode waarover de werkgever op grond van artikel 7:629 BW gehouden is het loon door te betalen. De werknemer kan de werkgever in rechte aanspreken tot naleving van artikel 7:658a BW. 12 Veelal zal het echter het UWV zijn dat de werkgever met zijn reïntegratieverplichtingen confronteert. 13 Zoals reeds gememoreerd brengt het tekortschieten in deze verplichtingen veelal mee dat het UWV, gebruikmakend van de in artikel 25 lid 9 WIA neergelegde bevoegdheid, de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever met (maximaal) 52 weken zal verlengen (zie ook art. 7:629 lid 11 BW). De zieke werknemer is ingevolge artikel 7:660a BW jegens zijn werkgever gehouden gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en door deze getroffen maatregelen gericht op reïntegratie. Hij is voorts verplicht mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak en passende arbeid te verrichten waartoe de werkgever hem in staat stelt. Niet-nakoming van deze verplichtingen leidt tot het verval van zijn loonaanspraken (zie art. 7:629 lid 3 BW) en het wegvallen van de bijzondere ontslagbescherming voor werknemers gedurende de eerste twee jaren van ziekte (zie art. 7:670b lid 3 BW). Moet de werknemer na twee jaren arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de WIA, dan kan het onvoldoende meewerken aan zijn reïntegratie meebrengen dat de uitkering van de werknemer (gedeeltelijk) wordt geweigerd (zie art. 28 jo artikel 88 WIA). 3 Hernieuwde uitval Wanneer de reïntegratie-inspanningen leiden tot werkhervatting rijst de vraag hoe het zit met de loondoorbetalingsplicht wanneer de werknemer vervolgens opnieuw uitvalt wegens ziekte. Gaat in dat geval opnieuw een periode van twee jaren lopen? De wet bevat een uitdrukkelijke bepaling voor het geval de werknemer de bedongen arbeid heeft hervat en zich opnieuw ziek meldt. Op grond van artikel 629 lid 10 BW worden periodes van verhindering samengeteld indien zij 4 Wet van 29 november 2001, Stb. 2001, Zie thans art. 43 aanhef onder b WIA. 6 Wet van 19 december 2003, Stb. 2003, Tegelijkertijd werden ook de periode waarover recht kan bestaan op ziekengelduitkering op grond van de Ziektewet (art. 29 lid 5 Ziektewet) en de wachttijd voor de WAO (art. 19 lid 1 WAO) verlengd van één tot twee jaar na het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Zie thans art. 23 lid 1 Wet WIA. Voorts werd ook de duur van het bijzondere opzegverbod tijdens ziekte, dat normaal gesproken twee jaren beloopt, verlengd met de periode van de loonsanctie (zie art. 7:670 lid 10 BW). 8 Wet van 10 november 2005, Stb. 2005, 572. De relevante wijzigingen in het BW zijn neergelegd in de invoeringswet van 10 november 2005, Stb. 2005, 573 en de aanpassingswet van 22 december 2005, Stb. 2005, Zie ook art. 4 Arbowet. 10 Zie met name: HR 3 februari 1978, NJ 1978, 248 (Roovers/De Toekomst; m.nt. Zonderland); HR 8 november 1985, NJ 1986, 309 (Van Haaren/ Cehave; m.nt. Stein). HR 13 december 1991, NJ 1992, 441 (Goldsteen/Roeland). 11 De tweede-spoorverplichting trad in werking per 1 januari Zie het Besluit van 4 december 2002, Stb Zij heeft in beginsel geen terugwerkende kracht. Zie met betrekking tot het overgangsrecht: HR 21 mei 2010, JAR 2010/ Hij dient in dat geval wel eerst een deskundigenoordeel (een second opinion ) te vragen omtrent de nakoming van deze verplichtingen bij het UWV (art. 7:658b BW). 13 Welke reïntegratie-inspanningen door het UWV van de werkgever worden verlangd, is geconcretiseerd in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter.

3 892 Ars Aequi december 2011 annotatie arsaequi.nl/maandblad AA elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 14 Vindt de tweede ziekmelding plaats binnen vier weken, dan vangt derhalve geen nieuwe loondoorbetalingsperiode aan, maar loopt de oude termijn vanaf dat moment door. Of de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde ziekteoorzaak is in dat kader niet van belang. Is de verhindering de eigen arbeid te verrichten meer dan vier weken onderbroken, dan begint wel een nieuwe termijn van 104 weken te lopen. Maar wat heeft te gelden wanneer de werknemer niet in staat is zijn eigen werk te hervatten, maar passende arbeid verricht en vervolgens opnieuw uitvalt? Over deze vraag moest de Hoge Raad zich buigen in de zaak Kummeling/Oskam BV. 15 Feiten Werknemer Kummeling is op 1 januari 1996 voor onbepaalde tijd in dienst getreden van Oskam BV. Zijn werkzaamheden bestaan voor 20% uit slopers- en voor 80% uit timmerwerk. Tweeënhalf jaar na indiensttreding valt hij uit met rugklachten. In juni 1999 wordt hem een WAOuitkering toegekend, berekend naar de arbeidsongeschiktheidsklasse 35-45%. Hij is op dat moment wel alweer (tegen een lagere loonwaarde) werkzaam bij Oskam. Hij doet timmerwerk, maar in zijn eigen tempo, en van hem wordt geen sloopwerk meer verwacht. In 2002 verergeren zijn klachten en gaat Kummeling halve dagen werken. Zijn werk wordt later nog verder aangepast, in die zin dat hij voor de ene helft van de werktijd licht timmerwerk verricht en voor de andere helft magazijnwerkzaamheden. Na verloop van tijd kan hij zelfs alleen nog maar lichte magazijnwerkzaamheden doen. In 2009 wordt Kummeling daarom aangemeld voor een omscholingstraject. Wanneer over de uitvoering van dit traject een geschil ontstaat, meldt hij zich opnieuw ziek, nu als gevolg van (werkgerelateerde) spanningsklachten. Oskam weigert loon door te betalen. Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat de periode dat het wettelijk gehouden is loon door te betalen al geruime tijd is verstreken. Procesverloop Kummeling vordert in kort geding loondoorbetaling. De kantonrechter wijst de vordering toe. 16 Het Gerechtshof Amsterdam komt in hoger beroep tot een andere conclusie. 17 Het stelt in de eerste plaats vast, dat: [h]et geschil draait om de vraag of de passende arbeid in het kader van de reïntegratie van Kummeling als de bedongen arbeid is gaan gelden. Als dat het geval is, dan behoudt Kummeling op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 1 BW bij zijn in 2009 ingetreden arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voor een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. Als dat niet het geval is dan is van een door betalingsverplichting van Oskam geen sprake. Het Hof overweegt vervolgens: De wijziging van passende in bedongen arbeid is een wijziging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen, waarvoor een daartoe strekkende nadere overeenkomst tussen Oskam en Kummeling vereist is. De vraag of een overeenkomst als bedoeld is tot stand gekomen, moet in beginsel worden beantwoord aan de hand van algemene regels voor de totstandkoming van een (nadere) overeenkomst. Vaststaat dat een dergelijke wijziging niet expliciet tussen partijen is overeengekomen, ( ). Een wijziging van een overeenkomst kan ook tot stand komen als Kummeling er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de passende arbeid inmiddels moest gelden als de bedongen arbeid. Daarvan zal sprake kunnen zijn indien een situatie is ontstaan waarin Kummeling gedurende een niet te korte periode arbeid heeft verricht waarvan de aard en de omvang tussen partijen niet ter discussie staat. In het onderhavige geval was niet aan deze voorwaarde voldaan. Er was nimmer sprake van een stabiele situatie. De door Kummeling te verrichten werkzaamheden waren in de loop der jaren als gevolg van een verslechtering van zijn gezondheidstoestand steeds verder aangepast. Hoge Raad In cassatie voert Kummeling in de eerste plaats aan dat het Hof verzuimd heeft te beoordelen of hij na zijn uitval in 1998 een of meer keren langer dan vier weken de bedongen arbeid had verricht, waardoor gelet op artikel 7:629 lid 10 BW een nieuw recht op loondoorbetaling bij hernieuwde uitval wegens ziekte is ontstaan. Dit kan volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden. Het Hof had namelijk in cassatie onbestreden vastgesteld dat de werkzaamheden die Kummeling in maart 1999 in het kader van zijn beoogde reïntegratie ging verrichten in twee opzichten verschilden van de bedongen arbeid: het werk als sloper (dat 20% van de bedongen werkzaamheden uitmaakte) was geheel komen te vervallen en het werk als timmerman (dat 80% van de bedongen werkzaamheden vormde) kon in zijn eigen tempo worden verricht, terwijl de werknemer voorts vanaf medio oktober 2002 wegens verergering van zijn klachten de werkzaamheden als timmerman voor halve dagen had gedaan en vanaf medio maart 2003 verder aangepaste werkzaamheden was gaan verrichten. Een en ander laat volgens de Hoge Raad geen andere conclusie toe dan dat Kummeling sedert 22 juni 1998 de bedongen arbeid niet meer heeft verricht. Verder betoogde Kummeling dat artikel 7:629, gelet op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid ingevolge artikel 6:248 BW, en in het licht van de bedoeling van de wetgever om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer zoveel mogelijk te reïntegreren in het arbeidsproces, niet tot gevolg kan hebben dat een werknemer die na ommekomst van de in artikel 7:629 lid 1 opgenomen termijn bijna tien jaren functioneert in andere passende 14 Dit is overigens niet alleen van belang voor de berekening van de periode waarover de werkgever gehouden is loon door te betalen, maar ook voor de mogelijkheid (opnieuw) twee wachtdagen voor rekening van de werknemer te laten. Zie art. 7:629 lid 9 BW. 15 Dit arrest is tevens gepubliceerd in JAR 2011/277 met een noot van F.G. Laagland en in USZ 2011/294 met een noot van B. Barentsen. 16 Ktr. Utrecht 7 december 2009, JAR 2010/ Hof Amsterdam (zp Arnhem) 29 juni 2010, JAR 2010/230.

4 arsaequi.nl/maandblad AA annotatie Ars Aequi december arbeid en vervolgens ook arbeidsongeschikt raakt voor die arbeid, geen aanspraak heeft op loon en ook niet op enige sociale uitkering. De Hoge Raad denkt daar anders over: Het wettelijk stelsel houdt op dit punt, kort gezegd, in dat de werk gever in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werk nemer enerzijds gehouden is gedurende 104 weken het naar tijdruimte vastgestelde loon binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 7:629 lid 1 te betalen, en anderzijds gedurende die periode de reïntegratie van zijn werknemer binnen het eigen bedrijf, dan wel in het bedrijf van een andere werkgever, te bevorderen (art. 7:658a BW). Dit stelsel brengt mee dat, indien de werknemer als gevolg van de reïntegratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt, de werkgever niet gehouden is (wederom) diens loon door te betalen. Ook artikel 6:248 lid 1 brengt dat niet mee, omdat dan de samenhang en het evenwicht tussen de bedoelde verplichtingen van de werkgever verstoord zouden worden. Dat dit stelsel voor de werknemer in bedoeld geval ongunstig kan uitpakken, is ook door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkend (zie de ( ) brief van de minister van 2 februari 2010), 18 maar een maatregel die in een oplossing van het probleem voorziet zoals een wettelijke regeling (aanpassing van de Ziektewet of het Burgerlijk Wetboek) of het maken van al dan niet collectieve afspraken tussen werkgever(s) en werknemer(s) is niet getroffen. Omdat ook het, hier verder buiten beschouwing te laten, derde onderdeel van het cassatiemiddel geen doel trof, werd het beroep van Kummeling door de Hoge Raad verworpen. 4 Nadere beschouwing Gaan werkgever en werknemer ter zake van passende arbeid een nieuwe arbeidsovereenkomst aan, dan heeft die passende arbeid voortaan te gelden als de bedongen arbeid en zal bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voor die arbeid op grond van artikel 7:629 BW opnieuw gedurende in beginsel maximaal 104 weken aanspraak op doorbetaling van 70% van het gemaximeerde dagloon bestaan. Wanneer het andere werk (nog) niet als de bedongen arbeid kan worden aangemerkt, loopt de arbeidsongeschiktheid door. Zodra de termijn van 104 weken is verstreken, hoeft de werkgever bij heruitval uit die passende arbeid geen loon meer te betalen, ongeacht of de arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde of uit een andere oorzaak en ongeacht de duur van de verhindering. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad zijn standpunt dat de redelijkheid en billijkheid niet dwingt tot loondoorbetaling na het verstrijken van 104 weken baseert op het verstorend effect dat daarvan zou uitgaan op de samenhang en het evenwicht tussen de loondoorbetalingsplicht en de reïntegratie-verplichtingen van de werkgever. De Raad lijkt te veronderstellen dat de reïntegratie-verplichtingen van de werkgever beperkt zijn tot de periode gedurende welke de werkgever gehouden is het loon door te betalen aan de zieke werknemer. Dit is juist voor zover het de verplichting betreft om de reïntegratie van de werknemer bij andere werkgevers te bevorderen het tweede spoor 19 maar gaat niet op voor aangepaste of passende werkzaamheden binnen de eigen onderneming. 20 Dit blijkt duidelijk uit de memorie van toelichting bij de het voorstel voor de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, waar de regering opmerkt: 21 De duur van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de reïntegratie van zijn zieke werknemer is echter niet begrensd tot de huidige periode van loondoorbetaling, zoals vaak wordt gedacht, maar gekoppeld aan de duur van het dienstverband. De afwijzing van het standpunt van de werknemer dat loon moet worden doorbetaald, lijkt dus in ieder geval ten dele gebaseerd op een onjuiste veronderstelling. De omzetting van passende arbeid in bedongen arbeid kan uitdrukkelijk plaatsvinden, maar ook stilzwijgend. Daarvoor was volgens het Hof wel nodig dat de werknemer gedurende een niet te korte periode arbeid heeft verricht waarvan de aard en de omvang tussen partijen niet ter discussie staat. Dit oordeel werd in cassatie niet bestreden. Het sluit ook aan bij een benadering die inmiddels in de lagere rechtspraak breed wordt gedragen. 22 Behalve de periode gedurende welke de passende arbeid wordt verricht en de vraag of sprake is van fluctuaties in aard en omvang van dat werk, treffen we daarin nog als belangrijk extra criterium aan of uitzicht bestaat op hervatting in de eigen arbeid. 23 Is dat niet het geval, dan wordt eerder tot nieuwe bedongen arbeid geconcludeerd. De rechtspraak leert tevens dat er geen vast moment kan worden aangewezen vanaf welk passende arbeid als de bedongen arbeid heeft te gelden. 24 In het onderhavige geval waren inmiddels bijna tien jaren verstreken. Een stilzwijgende wijziging van de bedongen arbeid gedurende de eerste twee ziektejaren mag mijns inziens, mede in verband met het vervallen van de bescherming van het opzegverbod van artikel 7:670 lid 1 BW, niet al te snel worden aangenomen. Dit volgt ook uit lid 12 van artikel 629, waarin is neergelegd dat de arbeidsovereenkomst onverkort in stand blijft, indien de werknemer passende arbeid verricht. Blijkt het passende werk in deze periode toch te zwaar, dan moet de werknemer in beginsel op de oude arbeidsovereenkomst, en de daaruit voortvloeiende loon- en reïntegratie-verplichtingen van de werkgever, kunnen terugvallen. 18 Kamerstukken II 2009/10, , nr Zie art onder E van de Wet van 10 november 2005, Stb Vergelijk W.L. Roozendaal, The buck stops here!?, AR-updates Commentaar Kamerstukken II, 2003/04, , nr. 3, p Zie voor een bespreking van die rechtspraak: J. van Slooten, Volg het spoor terug, in: B.B.B. Lanting, S.S.M. Peters & M. Westerveld, Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht (Riphagen-bundel), Den Haag 2011, p. 73; R.J. van der Ham & M. Zaman, Van passende arbeid naar de nieuwe bedongen arbeid: een perpetuum mobile?, TRA 2011/13 en P. Kruit & E. van Vliet, Van passende naar nieuw bedongen arbeid: rechtspraakoverzicht , ArbeidsRecht 2011/ Zie bijv. Hof Arnhem 1 juni 2010, RAR 2010/ C.J. Frikkee ( De bedongen arbeid na twee jaar loondoorbetaling, SR 2008/11) acht dat moment gepasseerd, wanneer de werknemer na twee jaren uitvalt uit passende arbeid die dan ten minste zes maanden verricht wordt.

5 894 Ars Aequi december 2011 annotatie arsaequi.nl/maandblad AA Recht op een ZW-uitkering? Het standpunt van de Hoge Raad betekent dat de werknemer die na het verstrijken van de (eventueel door het UWV verlengde) loondoorbetalingsperiode passende arbeid verricht en opnieuw uitvalt, andersluidende (cao-)afspraken daargelaten, geen aanspraak kan maken op loon van zijn werkgever. Staat deze werknemer dan met lege handen? Kan hij wellicht een beroep doen op de Ziektewet? Gedurende de periode dat de werkgever gehouden is loon door te betalen, bestaat op grond van artikel 19 ZW wel recht op ziekengeld, maar dit recht komt als regel niet tot uitbetaling. Artikel 29, eerste lid, ZW bepaalt namelijk dat geen ziekengeld wordt uitgekeerd, wanneer krachtens artikel 7:629 BW recht op loon bestaat. De ZW fungeert als gevolg hiervan in hoofdzaak als vangnet voor die gevallen waarin geen arbeidsovereenkomst (meer) bestaat. Artikel 29 lid 2 ZW somt de gevallen op waarin wel ziekengeld wordt uitgekeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar toch verzekerd zijn op grond van een zogenoemde fictieve dienstbetrekking (zie artikel 4 en artikel 5 ZW) en gerechtigden tot een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (art. 7 ZW). Verder kan een werknemer voor ziekengeld in aanmerking komen wanneer zijn dienstbetrekking (en als gevolg daarvan de loondoorbetalingsplicht van zijn werkgever) in de eerste 104 weken na het intreden van de arbeidsongeschiktheid eindigt, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van de overeengekomen duur. Artikel 29 lid 2 ZW noemt verder nog drie groepen werknemers, die, hoewel werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en uit dien hoofde gerechtigd tot loondoorbetaling bij een verhindering wegens ziekte, toch recht hebben op uitbetaling van ziekengeld. Daartoe behoren onder meer bepaalde personen die structureel medische beperkingen ondervinden in hun functioneren (art. 29b ZW). Deze groep wordt ook wel aangeduid als arbeidsgehandicapt. 25 Als zodanig worden onder meer beschouwd: WIA-uitkeringsgerechtigden. Zij kunnen aanspraak maken op uitbetaling van ziekengeld bij ziekte gedurende de eerste vijf jaar van de dienstbetrekking of, als zij reeds in dienst waren van deze werkgever, gedurende de eerste vijf jaren na vaststelling van het recht op WIA-uitkering. 26 De hoogte van het ziekengeld is 70% van het (gemaximeerde) dagloon, maar kan op verzoek van de werkgever gedurende de eerste 52 weken op 100% worden gesteld (art. 29b, zesde lid, ZW). Deze regeling wordt wel aangeduid als de no risk polis. Zij verschaft een belangrijke stimulans aan werkgevers om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen of te houden, omdat het aan deze personen uit te keren ziekengeld door de werkgever in mindering kan worden gebracht op het bij ziekte door te betalen loon (art. 7:629 lid 5 BW). Het arrest van de Hoge Raad leert dat werknemers die meer dan 104 weken na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid passende arbeid verrichten en opnieuw uitvallen, in beginsel geen recht hebben op loondoorbetaling. Artikel 29 lid 1 ZW staat derhalve niet in de weg aan uitkering van ziekengeld. 27 Toch kunnen werknemers in de hier bedoelde situatie geen aanspraak maken op een ziektewetuitkering. Dit blijkt uit drie uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 28 juli Het ging in deze zaken steeds om werknemers die na afloop van de termijn van artikel 7:629 lid 1 BW destijds nog 52 weken niet in aanmerking kwamen voor een WAO-uitkering. Zij waren weliswaar ongeschikt voor het eigen werk, maar werden nog wel in staat geacht om in andere functies een vergelijkbaar inkomen te verwerven. Zij vielen na verloop van tijd opnieuw uit, steeds als gevolg van andere klachten dan die tot de eerste ziekmelding hadden geleid. De CRvB oordeelde dat de betrokken werknemers geen aanspraak konden maken op ziekengeld op grond van de ZW, omdat zij niet vielen onder een van de in artikel 29 lid 2 ZW genoemde categorieën werknemers. Dit artikellid bevat volgens de Raad een limitatieve opsomming van de gevallen waarin een verzekerde aanspraak kan maken op ziekengeld. In dat verband verwees de Raad naar een passage uit de memorie van toelichting bij de Wulbz, waarin over artikel 29 ZW het volgende wordt opgemerkt: De betekenis van het eerste lid is dat indien wordt vastgesteld dat bij ziekte recht bestaat op loon, er geen ziekengeld door de bedrijfsvereniging wordt uitgekeerd. Indien bij ziekte geen recht bestaat op loon betekent dit echter niet automatisch dat de betrokkene recht heeft op ZW-uitkering. Het tweede lid geeft namelijk de situaties aan waarin wel wettelijk ziekengeld wordt uitgekeerd. 29 De betrokken werknemers deden tevens een beroep op artikel 29 lid 2, onder c, ZW. Zij stelden zich op het standpunt dat hun situatie gelijkgesteld diende te worden met die van werknemers wier dienstbetrekking is geëindigd. Ook dit standpunt werd door de CRvB verworpen. Volgens de Raad kan een dergelijke gelijkstelling, gelet op het gesloten stelsel van beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst in het burgerlijk recht, niet in overeenstemming worden geacht met de letter en de bedoeling van genoemd artikelonderdeel Andere werknemers die ondanks het bestaan van een loondoorbetalingsplicht toch in aanmerking komen voor ziekengeld zijn werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden ten gevolge van een orgaandonatie, vrouwelijke werknemers wier arbeidsongeschiktheid een gevolg is van zwangerschap of bevalling (zie art. 29a ZW) en oudere zieke werknemers die voorafgaand aan de dienstbetrekking langdurig werkloos waren (art. 29d ZW). 26 Is sprake van een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten, dan kan de termijn van vijf jaren worden verlengd (art. 29c ZW). 27 In CRvB 29 maart 2005, USZ 2005/166 en CRvB 10 mei 2006, RSV 2006/195, SR 2007, 43 (m.nt. Fluit) werden besluiten waarin UWV de ZW- uitkering met een beroep op art. 29 lid 1 ZW weigerde, dan ook vernietigd. 28 Zie ook USZ 2010/300 met een noot van G. Boot en RSV 2010/242, met een noot van A.H. Rebel. 29 Kamerstukken II 1995/96, , nr. 3, p. 67 en 68. Dat het om een limitatieve opsomming gaat, wordt overigens nog scherper verwoord in Kamerstukken II 1997/98, , nr. 3, p. 18 ( In artikel 29, tweede lid, ZW, zijn limitatief de situaties opgesomd waarin recht kan bestaan op uitkering uit hoofde van de (vangnet) ZW. ) 30 Een sterk argument is dit niet. Van een werkelijk gesloten stelsel van beëindigingswijzen is namelijk geen sprake. Zo kent het einde met wederzijds goedvinden geen regeling in titel 7.10 van het BW en heeft de Hoge Raad, ondanks het ontbreken van een algemene grondslag daarvoor in genoemde titel, de mogelijkheid van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst erkend (zie HR 6 maart 1992, NJ 1992, 509 (Mungra/Van Meir).

6 arsaequi.nl/maandblad AA annotatie Ars Aequi december Ten slotte wijst de CRvB er, net als de HR in de zaak Kummeling/Oskam BV, op dat de wetgever zich bewust is van het feit dat deze regeling ongunstig voor de werknemer kan uitpakken, maar geen aanleiding heeft gezien om maatregelen te treffen: Nu de wetgever, mede blijkens het ( hiervoor:wb) opgenomen citaat uit de memorie van toelichting, heeft onderkend dat indien bij ziekte geen loondoorbetaling plaatsvindt, dit niet automatisch met zich brengt dat een betrokkene recht heeft op ziekengeld, is de Raad van oordeel dat er geen sprake is van een onvoorziene situatie. Zo er in dit geval al sprake is van een lacune in de wetgeving, dan acht de Raad het niet aan hem maar aan de wetgever om hieraan invulling te geven. 6 Een lacune in de wetgeving? De CRvB lijkt in zijn uitspraken niet zonder meer aan te willen nemen dat sprake is van een lacune in de wetgeving. Biedt de sociale zekerheid wellicht nog andere mogelijkheden om in het inkomen van de betrokken werknemer te voorzien? 31 Een bepaalde groep werknemers kan in aanmerking komen voor de eerder besproken no risk polis. Het betreft de werknemers die recht hebben op een WIA-uitkering, wier dienstbetrekking met de eigen werkgever wordt voortgezet na vaststelling van dat recht (zie art. 29b lid 4 ZW). Deze regeling biedt geen uitkomst voor degenen die niet in aanmerking komen voor een WIA-uitkering, omdat zij met algemeen geaccepteerde arbeid geacht worden meer te kunnen verdienen dan 65% van hun maatmaninkomen, de zogeheten 35-minner. Voor hen is de no risk polis slechts beschikbaar wanneer partijen na beëindiging van het oude dienstverband een nieuwe dienstbetrekking zijn aangegaan. 32 Een andere mogelijkheid is dat alsnog een recht op WIA-uitkering ontstaat zonder dat een wachttijd hoeft te worden doorlopen (zie art. 48 lid 1 en art. 55 WIA). Deze mogelijkheid staat echter slechts in een beperkt aantal situaties open. In de eerste plaats moet het gaan om beperkingen van de belastbaarheid die een min of meer duurzaam karakter hebben. 33 Bij een griepje komt zij niet aan de orde. Verder dient de toename van de arbeidsongeschiktheid zich binnen een bepaalde termijn na het einde van de loondoorbetalingsperiode te manifesteren. Die termijn is afhankelijk van de oorzaak van de toegenomen arbeidsongeschiktheid. Is dat dezelfde als die eerder tot uitval heeft geleid, dan ontstaat alsnog een recht op WIAuitkering wanneer de arbeidsongeschiktheid binnen vijf jaren toeneemt. Gaat het echter om een andere ziekteoorzaak, dan geldt een veel kortere periode, namelijk vier weken. Zijn na de loondoorbetalingsperiode inmiddels meer dan vier weken verstreken, dan moet opnieuw een wachttijd van twee jaren in acht worden genomen. Voor de werknemer die noch op de no risk polis, noch op de WIA een beroep kan doen, kan de WW wellicht nog uitkomst bieden. Dat de werknemer nog een dienstbetrekking heeft, hoeft aan het ontstaan van een recht op werkloosheidsuitkering niet in de weg te staan. Ook de werknemer die zich niet in staat acht de werkzaamheden te verrichten die door de werkgever worden aangeboden, lijdt een arbeidsurenverlies. 34 Van werkloosheid zal evenwel slechts sprake zijn wanneer de werknemer beschikbaar is voor arbeid (art. 16 lid 1 WW). Daarvoor is in ieder geval vereist dat hij na de hernieuwde uitval nog wel enige arbeid kan verrichten. 35 Is zelfs dat niet het geval, dan rest nog slechts de gang naar de Wet werk en bijstand. 7 Wetswijziging gewenst Conclusie is dat de werknemer die na het verstrijken van de loondoorbetalingsperiode van artikel 7:629 BW passende arbeid verricht zelfs als dat gedurende bijna tien jaren voortduurt zonder dat partijen ter zake een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gesloten, met lege handen kan komen te staan wanneer hij opnieuw ziek wordt. Zijn werkgever hoeft hem geen loon door te betalen en de sociale zekerheid biedt voor een aantal gevallen geen adequate oplossing. Niet uitgesloten is dat de werknemer aangewezen raakt op een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand of wanneer hij over een relevant vermogen beschikt of een partner heeft die meer verdient dan het sociaal minimum zelfs daar tevergeefs aanklopt. Dat resultaat verdraagt zich niet met het bij de totstandkoming van de Wulbz door de regering verdedigde standpunt dat het in strijd zou zijn met het uitgangspunt van een sociaal geconditioneerde privatisering van de ZW, wanneer personen voor wie geen loondoorbetalingsplicht van hun werkgever geldt, op bijstandsniveau zouden moeten terugvallen. 36 Het strookt evenmin met de door de Hoge Raad aangehaalde brief van begin Daar verdedigt de minister van SoZaWe namelijk dat het ook als de werknemer al eerder recht heeft gehad op loondoorbetaling vanwege ziekte niet meer dan billijk is dat een werkgever bij wie een werknemer arbeid verricht waartoe hij met zijn krachten en bekwaamheden in staat is, het loon doorbetaalt als hij tijdelijk door ziekte die arbeid niet kan verrichten en dat het niet zo kan zijn dat een werknemer geen inkomen ontvangt als hij zijn arbeid tijdelijk niet kan verrichten vanwege ziekte. 37 De minister geeft in genoemde brief tevens te kennen het aan werkgever en werknemer te willen overlaten of zij na 104 weken ziekte de arbeidsovereenkomst willen wijzigen in die zin dat de feitelijk verrichte (passende) arbeid voortaan als de bedongen arbeid wordt aangemerkt. Hij meent dat hier geen taak ligt voor de wetgever, omdat dat 31 Zie eerder met betrekking tot deze vraag: W.H.A.C.M. Bouwens, Gaten in het vangnet, in: B.B.B. Lanting, S.S.M. Peters & M. Westerveld, Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht (Riphagen-bundel), Den Haag 2011, p Zie Kamerstukken I 2005/06, C, p Vergelijk P.H. Burger, Tussen WIA, ZW en loondoorbetaling gevallen: het inkomensgat van de gere-integreerde werknemer die voor minder dan 35% gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, SR 2007/ Zie bijv. CRvB 12 februari 1991, RSV 1991/ Zie M. Opdam, Het begrip beschikbaarheid in de WW, SMA 2008, p Kamerstukken II 1995/96, , nr. 3, p Kamerstukken II 2009/10, , nr. 226, p. 5.

7 896 Ars Aequi december 2011 annotatie arsaequi.nl/maandblad AA zou betekenen dat deze zich mengt in de contractsvrijheid van werkgever en werknemer. Dit vind ik een bijzonder merkwaardig argument. Artikel 7:629 BW vormt immers ook een verstrekkende inbreuk op die contractsvrijheid. Toch zou ook ik de oplossing niet, althans niet uitsluitend, willen zoeken in een uitbreiding van de verantwoordelijkheden van de werkgever. Deze heeft al gedurende 104 weken het loon moeten doorbetalen, de nodige reïntegratieinspanningen moeten verrichten en de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening moeten nemen. Indien nog meer op zijn bordje terecht komt, wordt de werkgever, zeker in het midden- en kleinbedrijf, overvraagd. Uitbreiding van de no risk polis van artikel 29b ZW tot 35-minners die na 104 weken loondoorbetaling passende arbeid voor de eigen werkgever verrichten ligt het meest voor de hand. 38 In de brief verwerpt de minister deze optie. Hij wijst erop dat bij de vormgeving van de no risk polis er bewust voor is gekozen om werknemers die na 104 weken loondoorbetaling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn én bij hun eigen werkgever blijven werken, niet onder de no risk polis te laten vallen. Dit berustte op de gedachte dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reïntegratie en de inkomensbescherming van deze groep werknemers. Ik kan mij niet in deze redenering vinden. Valt de 35-minner opnieuw uit en is hij als gevolg van zijn ziekte niet tot enige loonvormende arbeid in staat, dan is de werkgever niet tot reïntegratie gehouden. Dat de wetgever juist in die situatie de werknemer, die het niet zelf in de hand heeft zijn lot te verbeteren, in de kou laat staan, vind ik onverteerbaar. Een uitbreiding van de werkingssfeer van artikel 29b ZW met deze groep, acht ik daarom dringend gewenst. 38 Vergelijk P.H. Burger, Tussen WIA, ZW en loondoorbetaling gevallen: het inkomensgat van de gere-integreerde werknemer die voor minder dan 35% gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, SR 2007/27 en F.G. Laagland & C.W.G. Rayer, Passende arbeid na 104 weken, TRA 2010/24.

Een gat in het vangnet. Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens 1

Een gat in het vangnet. Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens 1 Een gat in het vangnet Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens 1 Inleiding Uit de publicaties van Jaap Riphagen blijkt een bijzondere belangstelling voor de raakvlakken van het socialezekerheidsrecht met het arbeidsrecht.

Nadere informatie

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Brief minister Donner Datum 2 februari 2010 Bij brief van 2 juli jl. heeft u gereageerd op mijn brief van 19 december 2008. Uw reactie heeft u inmiddels ook bij brief

Nadere informatie

Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid

Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid Auteur: Joyce Matthijssen ANR: 748157 Studentnr: U1235943 Examencommissie: mw. mr. dr. B.B.B. Lanting

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:196

ECLI:NL:CRVB:2015:196 ECLI:NL:CRVB:2015:196 Instantie Datum uitspraak 28-01-2015 Datum publicatie 29-01-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-2118 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Casus 9 Passief roken

Casus 9 Passief roken Casus 9 Passief roken Eerder (zie casus 6) is ingegaan op de situatie dat een werknemer al langer dan twee jaar ziek is. In casus 9 gaat het om een werknemer die binnen twee jaar weer hersteld is van zijn

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544)

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Schriftelijke reactie op het verslag Met belangstelling heeft de regering kennis

Nadere informatie

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte 8 juni 2017 mr. J.J. (Jan) Blanken Capra Advocaten s-gravenhage tel. 06 18 50 10 59 tel. 070 36 48 102 j.blanken@capra.nl www.capra.nl 1 1e en 2e ziektejaar: rechten

Nadere informatie

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn,

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, Begin oktober heeft u de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend,

Nadere informatie

Master Arbeidsrecht. Alweer ziek! Wat nu? Waar heeft de zieke werknemer recht op bij hernieuwde uitval?

Master Arbeidsrecht. Alweer ziek! Wat nu? Waar heeft de zieke werknemer recht op bij hernieuwde uitval? Master Arbeidsrecht Alweer ziek! Wat nu? Waar heeft de zieke werknemer recht op bij hernieuwde uitval? Naam: Florien Amzand Studentnummer: 0348783 Scriptiebegeleider: mevrouw mr. drs. B.B.B. (Linda) Lanting

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1273

ECLI:NL:CRVB:2016:1273 ECLI:NL:CRVB:2016:1273 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5380 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 446 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2645

ECLI:NL:CRVB:2016:2645 ECLI:NL:CRVB:2016:2645 Instantie Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 14-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4866 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:221

ECLI:NL:CRVB:2017:221 ECLI:NL:CRVB:2017:221 Instantie Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 24-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3036 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die

Nadere informatie

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Actualiteiten zieke werknemer Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Loonbetaling bij Ziekte Systeem van de Wet 7:627: geen werk, geen loon Uitzonderingen: 7:628: werkgeversverhindering

Nadere informatie

Wijziging ziekengeldreglement b.v. Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en aanverwante bedrijven

Wijziging ziekengeldreglement b.v. Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en aanverwante bedrijven Wijziging ziekengeldreglement b.v. Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en aanverwante bedrijven SVR - Ziektewet 21 december 1994/nr. 946310 De Sociale Verzekeringsraad, Gelezen een verzoek van de aanverwante

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval

PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval Whitepaper 1 augustus 2011 met aanvulling per juli 2012 PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij hernieuwde uitval Er bestaat veel onduidelijkheid ten aanzien

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:218

ECLI:NL:CRVB:2016:218 ECLI:NL:CRVB:2016:218 Instantie Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 21-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4909 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1225

ECLI:NL:CRVB:2017:1225 ECLI:NL:CRVB:2017:1225 Instantie Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 03-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/2101 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen.

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen. Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp loondoorbetaling tijdens ziekte uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200515560 Lbr.05/98 CvA/LOGA 05/25 bijlage(n) 2 datum 14

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) DERDE NOTA VAN WIJZIGING (ontvangen.. maart 2001) Het voorstel

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 Inhoud AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 1.1 Probleemstelling 15 1.1.1 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 15 1.1.2 Aansprakelijkheid en schadebeperking 17 1.1.3 Een complex systeem 19 1.1.4 De werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 118 Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:1291

ECLI:NL:CRVB:2015:1291 ECLI:NL:CRVB:2015:1291 Instantie Datum uitspraak 15-04-2015 Datum publicatie 29-04-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-5232 WAO Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AU3050

ECLI:NL:CRVB:2005:AU3050 ECLI:NL:CRVB:2005:AU3050 Instantie Datum uitspraak 14-09-2005 Datum publicatie 21-09-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 02/3925 ZW Bestuursrecht

Nadere informatie

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte mr. M.H. (Mariëtta) Feiken advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 221 Besluit van 12 april 2005 tot wijziging van het Arbeidsgehandicaptebesluit in verband met de aansluiting van de no risk polis WAO bij de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2002:AE3406

ECLI:NL:RBARN:2002:AE3406 ECLI:NL:RBARN:2002:AE3406 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-05-2002 Datum publicatie 30-05-2002 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Reg.nr. AWB 00/1135 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1859

ECLI:NL:CRVB:2017:1859 ECLI:NL:CRVB:2017:1859 Instantie Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 23-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4501 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1899

ECLI:NL:CRVB:2016:1899 ECLI:NL:CRVB:2016:1899 Instantie Datum uitspraak 13-05-2016 Datum publicatie 26-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/898 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering. W E R K O N T T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl ron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 628 Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4236

ECLI:NL:CRVB:2015:4236 ECLI:NL:CRVB:2015:4236 Instantie Datum uitspraak 09-12-2015 Datum publicatie 10-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/5796 WIA-S Bestuursrecht

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd: Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers en wijzigingen in verband met ziekte in de referteperiode

Nadere informatie

Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering

Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.31 Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering brochure bronnen www.uwv.nl, brochure 'Ik ben oproepkracht. Informatie voor werknemers over recht op loon of Ziektewet-uitkering',

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16428 24 maart 2017 Ziekengeldreglement 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet op artikel 54 van

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Casus 10 Om ziek van te worden

Casus 10 Om ziek van te worden Casus 10 Om ziek van te worden De derde casus over ziekte, nu toegespitst op de vraag wanneer iemand recht heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, ervan uitgaande dat een thuiswerkster niet werkzaam

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7993

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7993 ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7993 Instantie Datum uitspraak 19-04-2013 Datum publicatie 23-04-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-2067 WIA Bestuursrecht

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 28-10-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 2277457 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27502 2 september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2015, 2015-0000236848,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:3138

ECLI:NL:CRVB:2015:3138 ECLI:NL:CRVB:2015:3138 Instantie Datum uitspraak 16-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-1477 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235 ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235 Instantie Datum uitspraak 12-09-2006 Datum publicatie 15-09-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04/3835 WAO en 04/3870

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker erover dat het UWV bij de behandeling van de klacht van verzoeker geen hoor en wederhoor heeft toegepast.

Voorts klaagt verzoeker erover dat het UWV bij de behandeling van de klacht van verzoeker geen hoor en wederhoor heeft toegepast. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde arbeidsdeskundige van het UWV die eveneens als adviseur functioneert voor verzoekers werkgever maar formeel geen bemoeienis heeft met

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie