Commentaar rechtspraak arbeidsrecht. AR Updates 2009/2010. A.R. Houweling (red.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commentaar rechtspraak arbeidsrecht. AR Updates 2009/2010. A.R. Houweling (red.)"

Transcriptie

1 Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 A.R. Houweling (red.)

2 Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010

3 Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 R.M. Beltzer J.H. Even E.M. Hoogeveen A.R. Houweling W.L. Roozendaal G.W. van der Voet J.P.H. Zwemmer Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011

4 Citeerwijze: W.L. Roozendaal, Bij loonsanctie is werkgever risicoaansprakelijk voor fouten bedrijfsarts, CRA 2009/2010, p R.M. Beltzer, J.H. Even, E.M. Hoogeveen, A.R. Houweling, W.L. Roozendaal, G.W. van der Voet en J.P.H. Zwemmer / Boom Juridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ISBN NUR 825

5 Inhoud Inleiding 7 Arbeidsongeschiktheid en ziekte W.L. Roozendaal Bij loonsanctie is werkgever risicoaansprakelijk voor fouten 13 bedrijfsarts W.L. Roozendaal Wie passende arbeid verricht, heeft een entreebiljet tot de bijzondere 17 bescherming van art. 629 en 670 lid 1 BW. De duur van de voorstelling is echter beperkt Bepaalde tijd J.H. Even Pakketvergelijking in Europa: het verslechteringsverbod van de 23 Raamovereenkomst voor bepaalde tijd CAO en AVV R.M. Beltzer De Hoge Raad staat beperkt afwijking van de cao na pakketvergelijking 31 toe Collectieve actie R.M. Beltzer Staking tegen de AOW-plannen: een belangengeschil? 37 Concurrentiebeding A.R. Houweling Het concurrentiebeding en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 45 tijd: geldigheid, gebondenheid, recht op vrije keuze van arbeid en onvrijwillig ontslag Gelijke behandeling W.L. Roozendaal Onderscheid op grond van zwangerschap 53 A.R. Houweling Christelijke werknemer moet zijn kruis dragen 59 Kennelijk onredelijk ontslag G.W. van der Voet De ontslagen werknemer en (misbruik van) faillissementsrecht: 67 einde oefening? W.L. Roozendaal Gezichtspunten bij kennelijk onredelijk ontslag: a long and 71 winding road G.W. van der Voet De Hoge Raad in Rutten/Breed: geen magisch-realistische, maar 77 een impressionistische benadering bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag E.M. Hoogeveen Begroting van de schadevergoeding uit kennelijk onredelijk 82 ontslag E.M. Hoogeveen De samenloop van de schadevergoeding ex art. 7:658 en de 90 kennelijkonredelijkontslagvergoeding ex art. 7:681 BW A.R. Houweling Gespierde taal inzake kennelijkonredelijkontslagformule Hof Den 95 Haag: oude kantonrechtersformule in ere herstellen? G.W. van der Voet De op 7 juli 2009 gelanceerde XYZ-formule reden tot 101 forumshoppen? Medezeggenschap G.W. van der Voet OR-leden schrijven zich zonder toestemming van hun baas in 109 voor een (dure) scholingscursus en worden geschorst! R.M. Beltzer Europese Hof van Justitie volgt A-G: identiteit en eenheid zijn 114 inderdaad twee verschillende zaken R.M. Beltzer Overgang van onderneming en werknemersvertegenwoordiging: 120 identiteit en eenheid zijn twee verschillende zaken Ontbinding arbeidsovereenkomst A.R. Houweling Naar een cumulatief ontslagstelsel of een kennelijk onredelijke 127 ontbindingsprocedure? 5

6 A.R. Houweling Afschaffing van het appèlverbod ex art. 7:685 BW: the (never-)ending story? J.P.H. Zwemmer Payrollonderneming en werkgeverschap Ontbinding en ipr J.H. Even Is de Nederlandse ontbindingsrechter bevoegd bij een door de werkgever verzochte ontbinding als de werknemer in België woont maar zelf in Nederland een kortgedingprocedure aanhangig heeft gemaakt? Opzegging (incl. WMCO) J.H. Even Meervoudig ontslag na overlijden van de werkgever/natuurlijk persoon geeft geen collectief ontslag Overgang van onderneming J.P.H. Zwemmer Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat van rechtswege mee over J.H. Even Ius curia novit en overgang van onderneming: een gemiste kans R.M. Beltzer Hoe Jhonny zijn cateringbaan verloor (en John niet) J.P.H. Zwemmer Einde heersende Heidemij-leer? J.P.H. Zwemmer Contractswisseling in de schoonmaaksector: de verhouding tussen de cao-verplichting tot indienstneming van werknemers en art. 7:662 e.v. BW inzake overgang van onderneming J.H. Even Overgang van onderneming en informatieverplichting: in hoeverre mag de werkgever jegens zijn werknemers de kaarten tegen de borst houden bij een overgang van onderneming? J.P.H. Zwemmer Draagt de tewerkstelling van de werknemer bij een onderdeel van de onderneming een (voldoende) definitief karakter, dan gaat hij mee over in geval van overgang van dit deel van de onderneming Vakantie en loon J.H. Even Verrekenen in arbeidsrelaties door de werkgever: een kwestie van nauwgezet de regels opvolgen W.L. Roozendaal Kan vakantie vieren verplicht zijn, op straffe van verlies van vakantiedagen? Werkgeversaansprakelijkheid A.R. Houweling Verjaring van aansprakelijkheid voor RSI-klachten tijdens dienstverband. Op naar een speciale arbeidsrechtelijke verjaringstermijn? Wijziging arbeidsvoorwaarden W.L. Roozendaal Wijziging toegezegde ontslagvergoeding tijdens kredietcrisis. Het beroep op het wijzigingsbeding, goed werknemerschap en imprevision faalt wegens het beginsel dat het gegeven woord bindt R.M. Beltzer ABN AMRO-zaken. Is de wijzigingsleer uit Stoof/Mammoet correct toegepast? Bijlage Ontslagvergoedingsindex 2010: de ontslagroute is bepalend voor de vergoeding P. Kruit

7 Inleiding In augustus 2009 werd het nieuwe interactieve kennismedium <www.ar-updates.nl> gelanceerd. Het kernproduct van dit digitale kennismedium is een wekelijkse nieuwsbrief met daarin een handzame samenvatting (voorzien van trefwoorden, artikelen en zaakgegevens) van alle arbeidsrechtelijke uitspraken die in de daaraan voorafgaande week online zijn gepubliceerd. Met de wekelijkse zogenoemde AR Update werd voorzien in een in de rechtspraktijk levende, prangende behoefte de enorme stroom aan arbeidsrechtelijke jurisprudentie op een eigentijdse wijze te ontsluiten. Er bleek daarnaast ook behoefte te bestaan aan een wetenschappelijke duiding van al deze rechtspraak. Om in die behoefte te voorzien, is het AR Commentaar vormgegeven. Een AR Commentaar is een tweewekelijkse wetenschappelijke reflectie op een actuele en belangwekkende uitspraak. Het commentaar plaatst de betreffende uitspraak in haar juridische context, voorziet haar van kritiek en duidt haar (praktische) relevantie en gevolgen. Verantwoordelijk voor de inhoud van het AR Commentaar is de (uiterst) deskundige AR Commentaarredactie, bestaande uit: mr. dr. R.M. Beltzer (universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam); mr. dr. J.H. Even (advocaat(-partner) bij SteensmaEven en universitair docent aan de Erasmus Universiteit); mw. mr. E.M. Hoogeveen (onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam); mr. dr. A.R. Houweling (universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam); mw. mr. W.L. Roozendaal (universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam); mw. mr. dr. G.W. van der Voet (advocaat bij AKD en universitair docent aan de Erasmus Universiteit); en mr. J.P.H. Zwemmer (advocaat bij Boekel De Nerée en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam). In dit boek treft u een bundeling aan van de AR Commentaren die zijn verschenen in de periode van 2009 tot en met 2010, vergezeld van (een samenvatting van) de becommentarieerde uitspraken. De volledige uitspraken zijn uiteraard te raadplegen via <www.ar-updates.nl>. Uitspraken voorzien van een LJ-nummer (Nederlandse rechtspraak) of EUR-nummer (Hof van Justitie EU) zijn voorts te raadplegen via <www.rechtspraak.nl> respectievelijk <http://curia.europa.eu>. Dat maakt deze bundel geschikt voor iedere gebruiker. AR Commentaren en ontwikkelingen in de rechtspraak in de periode 2009: over kennelijk onredelijk ontslag en vakantierechten van arbeidsongeschikten In retrospectief was 2009 een prachtig jaar om <www.ar-updates.nl> te lanceren. Het jaar werd gekenmerkt door de voortdurende discussie over analoge toepassing van de Kantonrechtersformule in kennelijkonredelijkontslagzaken (G.W. van der Voet, De op 7 juli 2009 gelanceerde XYZ-formule reden tot forumshoppen?, AR Commentaar en A.R. Houweling, Gespierde taal inzake kennelijkonredelijkontslagformule Hof Den Haag: oude kantonrechtersformule in ere herstellen?, AR Commentaar ). Aan deze discussie kwam op de valreep van 2009 een voorlopig einde met het arrest Van de Grijp/Stam (HR 27 november 2009, AR ), waarin de Hoge Raad oordeelde dat analoge toepassing van de kantonrechtersformule niet was toegestaan. Althans, niet de Haagse variant (AxBxCx0,7). In plaats van een formule, diende de schade zo concreet mogelijk te worden begroot (E.M. Hoogeveen, Begroting van de schadevergoeding uit kennelijk onredelijk ontslag, AR Commentaar ). Vervolgens rees natuurlijk de vraag of de zogenoemde XYZ-formule wel mocht worden toegepast. Op die vraag heeft de Hoge Raad in het begin van 2010 antwoord gegeven in het arrest Rutten/Breed (G.W. van 7

8 der Voet, De Hoge Raad in Rutten/Breed: geen magisch-realistische, maar een impressionistische benadering bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag, AR Commentaar ). Interessant is in dit verband te wijzen op de ontwikkeling die te zien is in de ontslagvergoedingsindex. Daarin wordt heel duidelijk zichtbaar dat de lagere rechtspraak in het voorjaar van 2010 eerst het arrest Rutten/Breed heeft afgewacht en nadien naar eigen inzicht invulling heeft gegeven aan wijze waarop schadevergoedingen in een 681-procedure dienen te worden begroot. Uit de enorme stroom aan rechtspraak op dit terrein valt een aantal conclusies te trekken. In de eerste plaats oordeelt de lagere rechtspraak, in navolging van de arresten Rutten/Breed en Van de Grijp/Stam, dat het enkele feit dat er geen vergoeding is toegekend niet tot kennelijke onredelijkheid van de opzegging leidt. Er lijkt een zekere (toegenomen) terughoudendheid te zijn als het gaat om het toewijzen van een 681-vordering. In de tweede plaats lijkt de lagere rechtspraak in ieder geval belang te hechten aan (1) de mate waarin de werkgever investeringen heeft gedaan in de employability van de werknemer; en (2) de verwachte werkloosheidsduur. Heeft een werkgever niet of nauwelijks in de scholing van zijn werknemers geïnvesteerd, dan wordt de schadevergoeding geacht gelijk te zijn aan het bedrag dat nodig is om de werknemer (om) te scholen voor (ander) werk (gezichtspunt (1)). Voor het vaststellen van inkomensschade, wordt onder meer een inschatting gemaakt van de overgangsperiode van werk-naar-werk. In deze periode lijdt een werknemer inkomensverlies, dat door de werkgever (deels) gecompenseerd moet worden. Bij deze compensatie blijkt een eventuele WW-uitkering veelal op de vergoeding in mindering te worden gebracht. Naast het arrest Van de Grijp/Stam, verraste de Hoge Raad vriend en vijand met zijn Van Hooff Elektrabeschikking. Een beschikking die aanleiding gaf afschaffing van het huidige duale ontslagstelsel weer eens kritisch te heroverwegen (A.R. Houweling, Naar een cumulatief ontslagstelsel of een kennelijk onredelijke ontbindingsprocedure?, AR Commentaar ). Een overweging die begin 2010 door de politiek in de ijskast is gezet. Niet alleen op het terrein van het ontslagrecht was 2009 een interessant jaar. Zo leidden onder meer de arresten Schultz-Hoff en Pereda tot aanpassing van onze vakantiewetgeving met een nieuw wettelijk vervalbeding (W.L. Roozendaal, Kan vakantievieren verplicht zijn, op straffe van verlies van vakantiedagen? Ja, dat kan, zegt het Hof, mits de werknemer wel vakantievieren kan. Maar anders mag het later, op verzoek, AR Commentaar ); oordeelden de Kantonrechters Utrecht en Amsterdam verschillend over de vraag of contractuele ontslagvergoedingen en bonusregelingen bij ABN AMRO eenzijdig gewijzigd kunnen worden in verband met de ingetreden economische crisis (R.M. Beltzer, Kantonrechters in Amsterdam en Utrecht doen vergelijkbare uitspraken met tegengestelde resultaten ten aanzien van het antwoord op de vraag of een overeengekomen bonus dient te worden uitbetaald. Is de wijzigingsleer uit Stoof/Mammoet correct toegepast?, AR Commentaar ); droeg de werkgever het risico van fouten van de bedrijfsarts resulterend in een loonsanctie (W.L. Roozendaal, Bij loonsanctie is werkgever risicoaansprakelijk voor fouten bedrijfsarts. Negeren tweede spoor wordt bestraft, AR Commentaar ); (b)leek de Hoge Raad afstand te hebben gedaan van de Boonen/Quicken-leer bij naleving van cao-bepalingen (R.M. Beltzer, De Hoge Raad staat beperkt afwijking van de cao na pakketvergelijking toe, AR Commentaar ); werd passende arbeid eerder nieuw bedongen bedongen arbeid (W.L. Roozendaal, Wie passende arbeid verricht, heeft een entreebiljet tot de bijzondere bescherming van artikel 629 en 670 lid 1 BW, AR Commentaar ); en heeft de Hoge Raad de informatieplicht (ex artikel 7:611 BW) bij overgang van onderneming (opnieuw) benadrukt (J.H. Even, Overgang van onderneming en informatieverplichting, AR Commentaar ). AR Commentaren en ontwikkelingen in de rechtspraak in de periode 2010: over de laatste letters van het alfabet, waarom Heineken voor Albron niet 8

9 werkt, algemene beginselen van gemeenschapsrecht en het wijzigingsontslag Domineerde in het voorjaar van 2010 vooral nog de kennelijkonredelijkontslagdiscussie (G.W. van der Voet, De Hoge Raad in Rutten/Breed: geen magisch-realistische, maar een impressionistische benadering bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag, AR Commentaar ; en W.L. Roozendaal, Gezichtspunten bij kennelijk onredelijk ontslag: a long and winding road, AR Commentaar ), gedurende dit jaar kwam steeds meer de focus te liggen op de te verwachten uitspraak van het Hof van Justitie in de Albron-zaak. In juni 2010 verscheen de conclusie bij deze zaak (J.P.H. Zwemmer, Einde heersende Heidemij-leer?, AR Commentaar ) en eind oktober volgde het oordeel van het Hof (J.P.H. Zwemmer, Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat van rechtswege mee over indien het concernonderdeel waarbij hij permanent werkzaam, maar niet formeel in dienst is, overgaat in de zin van art. 7:662 BW, AR Commentaar ). Zwemmer wees in zijn beide commentaren op de mogelijk verstrekkende gevolgen voor onder meer het fenomeen payrolling en andere vormen van detachering. Beltzer sloot 2010 af met een kritische evaluatie van het Albron-arrest en nuanceerde de rechtsgevolgen van dit arrest voor de uitzendbranche (R.M. Beltzer, Hoe Johnny zijn cateringbaan verloor (en John niet), AR Commentaar ). Het Hof bracht ook op andere ovo -terreinen meer duidelijkheid. Zo oordeelde hij onder meer dat behoud van identiteit niet gelijk is aan behoud van eenheid in de zin van artikel 6 van de Richtlijn (overgang van medezeggenschap: R.M. Beltzer, Europese Hof van Justitie volgt A-G: identiteit en eenheid zijn inderdaad twee verschillende zaken, AR Commentaar ). Maar ook buiten deze overgang van onderneming -jurisprudentie, bleek 2010 een vruchtbaar en interessant jaar. Zo oordeelde bijvoorbeeld het Hof Amsterdam in hoger beroep dat de gewezen ABN AMROtopfunctionarissen alsnog aanspraak konden maken op hun ontslagvergoeding ondanks gewijzigde omstandigheden (W.L. Roozendaal, Wijziging toegezegde ontslagvergoeding tijdens kredietcrisis. Het beroep op het wijzigingsbeding, goed werknemerschap en imprevision faalt wegens het beginsel dat het gegeven woord bindt, AR Commentaar ); bleek het recht op godsdienstvrijheid ondergeschikt aan kledingvoorschriften (A.R. Houweling, Christelijke werknemer moet zijn kruis dragen, AR Commentaar ); mochten werknemers wel staken tegen verhoging van de AOW-leeftijd (R.M. Beltzer, Staking tegen de AOW-plannen: een belangengeschil?, AR Commentaar ) en oordeelde het Hof van Justitie dat een werkneemster die wegens zwangerschap vervangende werkzaamheden verricht, niet onder alle omstandigheden al haar toeslagen behoudt (W.L. Roozendaal, Onderscheid op grond van zwangerschap, AR Commentaar ). Daarnaast oordeelde het Hof van Justitie dat het beginsel van gelijke behandeling als algemeen beginsel van gemeenschapsrecht directe werking in horizontale relaties heeft, althans dat een rechter in een voorkomend geval de nationaal strijdige bepaling buiten toepassing moet laten (Hof van Justitie EG , EUR C-555/07, AR , (Kücükdeveci/Swedex)). Ten slotte wees onze Hoge Raad op de valreep van 2010 naar 2011 nog een zeer interessant arrest. In AR (en AR ) oordeelt de Hoge Raad dat een zogenoemde wijzigingsontslag (ontslag onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst tegen gewijzigde arbeidsvoorwaarden) niet in strijd is met het Ontslagbesluit of (de strekking van) het BBA. Als met een dergelijk ontslag de uit artikel 7:613 en 7:611 voortvloeiende rechtsbescherming van de werknemer tegen onredelijke (voorstellen tot) wijziging van de arbeidsvoorwaarden wordt omzeild, kan dit wel leiden tot een kennelijk onredelijke opzegging. In casu was evenwel voldaan aan de Taxi Hofman-norm, zodat geen sprake was van een dergelijk kennelijk onredelijke opzegging. Het arrest is niet alleen interessant vanwege de indirecte overwegingen inzake eenzijdige wijziging (Taxi Hofman en collectieve wijzigingen), maar ook vanwege het feit dat de Hoge Raad de strekking van het BBA uitsluitend plaatst in het teken van de bescherming tegen sociaal ongerechtvaardigd ontslag. Heeft hij daarmee bewust afstand gedaan van Sorensen/Aramco (bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt; vgl. ook Gerechtshof Amsterdam , LJN 9

10 BO4969, AR (werknemer/abn AMRO))? In een van de AR Commentaren die in 2011 zullen verschijnen, zal deze vraag ongetwijfeld aan de orde komen. Tot slot Belangrijk en opvallend was tot slot dat er zowel in 2009 als in 2010 een relatief groot aantal Europese uitspraken met verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse arbeidsrechtpraktijk werd gewezen (Schultz- Hoff, Pereda, Albron, Kücükdeveci/Swedex; zie voorts J.H. Even, Meervoudig ontslag na overlijden van de werkgever/natuurlijk persoon geeft geen collectief ontslag, AR Commentaar ). De Nederlandse arbeidsrechtjurist dient Europa in de gaten te blijven houden, zonder de nationale jurisprudentie uit het oog te verliezen. A.R. Houweling Rotterdam, januari

11 Arbeidsongeschiktheid en ziekte

12

13 Arbeidsongeschiktheid en ziekte Bij loonsanctie is werkgever risicoaansprakelijk voor fouten bedrijfsarts Uitspraak: Centrale Raad van Beroep 18 november 2009 Vindplaats: 08/4004 WIA + 08/4046 WIA, LJN BK3713 Leerstuk: Arbeidsongeschiktheid en ziekte ZW en WIA Arbeidsongeschiktheid en ziekte Re-integratieverplichtingen (7:658a, 7:660a, 7:611 BW Artikelen: 25 WIA, 65 WIA en 7:658a BW Commentaar: W.L. Roozendaal Samenvatting Loonsanctie aan werkgever wegens schending re-integratie tweede spoor. Onjuist oordeel arbodienst ontslaat werkgever niet van eigen verantwoordelijkheid tot re-integratie Aan werkgever is in het kader van artikel 25 jo. 65 WIA een loonsanctie opgelegd wegens het onvoldoende verrichten van re-integratie-inspanningen in het tweede spoor. Werkgever heeft met succes beroep ingesteld bij de rechtbank tegen dit besluit. Het UWV stelt thans dat op werkgever ter zake een risicoaansprakelijkheid berust, indien hij afgaat op het oordeel van de arbodienst dat nadien onjuist blijkt te zijn. De Raad oordeelt als volgt. Met betrekking tot de grief van betrokkene dat haar geen verwijt treft, omdat zij het oordeel van de door haar ingeschakelde deskundige heeft gevolgd en niet zelf op de stoel van de bedrijfsarts kan gaan zitten om te beoordelen of haar werkneemster op medische gronden haar werk wel of niet kan hervatten, overweegt de Raad het volgende. De Raad is met het UWV van oordeel dat artikel 25, negende lid, van de Wet WIA, artikel 7:658a BW, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels, in onderling verband bezien, beogen te bereiken dat, nadat een werknemer wegens ziekte of gebrek is uitgevallen, de werkgever in samenwerking met de arbodienst gaat onderzoeken of er direct dan wel op termijn mogelijkheden bestaan om de werknemer in het bedrijf van de werkgever dan wel in andere passende arbeid te doen verrichten en indien is gebleken dat dit niet tot de mogelijkheden behoort zeker ter gelegenheid van de evaluatie van het eerste ziektejaar (het opschudmoment) onderzoekt wat daartoe de mogelijkheden zijn in het bedrijf van een andere werkgever. Daarbij is het UWV er naar het oordeel van de Raad terecht van uitgegaan dat de verantwoordelijkheid voor de reintegratie bij werkgever is gelegen. In dat verband wijst de Raad op de Nota naar aanleiding van het verslag behorende bij de Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand, waarin wordt gesteld: De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de reïntegratie met inbegrip van de werkzaamheden van degene die hij daarbij inschakelt. Indien het Uwv de WAO-aanvraag afwijst en de werkgever het loon langer moet doorbetalen, kan het zijn dat de oorzaak van de onvoldoende re-integratie-inspanningen bij de begeleidende arbodienst of andere deskundige (bedrijfsarts en/of ingeschakelde derde) ligt. In dat geval kan de werkgever de betrokken dienstverlener civielrechtelijk aansprakelijk stellen. (Kamerstukken 2004/05, , nr. 6, p. 20). Met de Wet verbetering poortwachter en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 heeft de regering niet met deze koers willen breken, maar heeft zij de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer verder versterkt door voort te bouwen op hetgeen op dit punt al was bereikt (TK 2003/04, , nr. 3, p. 16). De verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer impliceert verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde diensten door ingeschakelde deskun- 13

14 Arbeidsongeschiktheid en ziekte digen, zoals de arbodienst. De grief van werkgever dat zij redelijkerwijs mocht vertrouwen op het oordeel van haar eigen deskundige, kan dan ook niet slagen. Volgt vernietiging van de aangevallen uitspraak. Commentaar 1. Op 18 november 2009 heeft de Centrale Raad in een vijftal uitspraken (LJN: BK3704; BK3708; BK3713; BK3717; BK3726) geoordeeld over een aantal aspecten van de loonsanctie. Zo blijkt dat re-integratie in het tweede spoor serieus genomen moet worden. Een belangwekkende beslissing is tevens de toerekening van fouten van de bedrijfsarts aan de werkgever. 2. Met het begrip loonsanctie wordt aangeduid de bevoegdheid van het UWV om ter gelegenheid van de aanvraag van een WIA-uitkering, de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever voor de zieke werknemer te verlengen met maximaal 52 weken (art. 7:629 lid 11 jo. art. 25 lid 9 en art. 65 wet WIA). Het UWV maakt gebruik van die bevoegdheid als hij tot het oordeel komt dat tijdens de eerste twee ziektejaren in redelijkheid onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht zonder deugdelijke grond. 3. Welke re-integratie-inspanningen het UWV van partijen vergt, is in de praktijk niet gemakkelijk te concretiseren. Daarvoor is een lijvig pakket aan beleidsregels opgesteld, bestaande uit bijvoorbeeld de Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter (Stcrt. 2006, 224) en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (Stcrt. 2007, 140). In de beleidsregels wordt onder andere toegelicht dat de werkgever actief begeleiding moet bieden om de werknemer te laten hervatten in zijn eigen of aangepaste arbeid, en daartoe desnoods zijn organisatie aan moet passen, door technische of organisatorische veranderingen, aanpassing van dienstroosters of arbeidspatroon, arbeidslocatie etc. Welke investeringen dat in een concreet geval meebrengt hangt echter af van talloze factoren, zoals de mogelijkheden van de werknemer en de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever. 4. Een loonsanctie kan dan ook als een verrassing komen. Dat is, getuige alle vijf uitspraken van 18 november 2009, niet zelden het geval omdat deze wordt opgelegd vanwege het feit dat er nog onbenutte mogelijkheden tot hervatting buiten het bedrijf waren, ook wel aangeduid als re-integratie in het tweede spoor. De Centrale Raad geeft een stevig signaal aan werkgevers om re-integratie in het tweede spoor serieus te nemen. Het staat duidelijk genoeg in de wet, zegt de Raad: kijk maar naar art. 7:658a lid 1 BW en art. 25 lid 9 wet WIA (LJN: BK3704, r.o. 4.7). Het staat ook in de Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter: na het eerste ziektejaar moet beoordeeld worden, of het zinvol is om zich in te spannen voor werkhervatting buiten het eigen bedrijf (r.o. 4.11). Dat moet zelfs als er nog mogelijkheden zijn om in het eigen bedrijf te hervatten, tenminste als die mogelijkheden niet op korte termijn te realiseren zijn (LJN: BK3717, r.o. 10.3). De bewijslast voor het UWV is daarbij beperkt. Het UWV hoeft niet aan te tonen dat er een reële kans is dat het tweede spoor tot positief resultaat zou leiden. Voldoende is dat het UWV aannemelijk maakt dat onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht, en daarbij beoordeelt of dit zonder deugdelijke grond is geschied (LJN: BK3708, r.o. 4.1). Hoewel wel gemotiveerd moet worden welke tekortkoming ten aanzien van de re-integratie-inspanningen bestaat, hoeft het UWV ook niet de concreet door de werkgever te nemen stappen te formuleren (LJN: BK3717, r.o. 14). 5. Het tweede spoor kan kortom eigenlijk altijd van partijen gevergd worden als hervatting wel mogelijk is, maar niet op korte termijn bij de eigen werkgever. Deze verplichting staat enigszins op gespannen voet met de civielrechtelijke uitleg van art. 7:658a BW. Uit art. 7:658a lid 1 BW volgt namelijk dat partijen 14

15 Arbeidsongeschiktheid en ziekte bij het zoeken naar geschikte arbeid eerst moeten kijken naar de inschakeling in het eigen bedrijf voor het verrichten van de eigen arbeid. Als dat niet kan, moet worden gezocht naar passende arbeid in het eigen bedrijf, en pas daarna naar passende arbeid buiten het eigen bedrijf. Volgens de parlementaire geschiedenis kan overigens pas naar arbeid van een lager functieniveau gezocht worden, als zowel binnen als buiten het bedrijf geen arbeid van het niveau van de bedongen arbeid te vinden is. Van deze volgorde kan volgens de wetgever bovendien worden afgeweken als de werknemer dit wenst, bijvoorbeeld als hij liever arbeid van een lager functieniveau aanvaardt bij zijn eigen werkgever in plaats van arbeid van hetzelfde functieniveau bij een andere werkgever (Handelingen II 21 juni 2001, ). Richtinggevend voor de uitleg van 7:658a BW is derhalve het behoud van het functieniveau of het behoud van de band met de werkgever. Een beslistermijn is daarbij niet gegeven. Richtinggevend voor het UWV is echter (kort samengevat) het realiseren van een zo hoog mogelijke loonwaarde, en dat moet in ieder geval na een jaar de leidraad zijn. Behoud van functieniveau of band met de werkgever kan vaak samengaan met de hoogst mogelijke loonwaarde, maar dat zal niet altijd zo zijn. Uit een van de vijf uitspraken valt op te maken dat de werkgever werkhervatting in het tweede spoor (ook) niet in het belang van de werknemer vond, omdat er nog geen medische eindsituatie was (LJN: BK3704, r.o. 3.1). Dat mag de werkgever blijkens deze uitspraken echter niet de doorslag laten geven. 6. Een tweede belangwekkend element aan deze uitspraken is de risicoaansprakelijkheid van de werkgever voor het handelen van de bedrijfsarts. Dit aspect was aan de orde in LJN: BK3704 en BK3713. In deze laatste uitspraak vond het UWV dat de gekozen medische behandeling van de werkneemster door de bedrijfsarts onjuist was, en dat door de werkgever onvoldoende werk was gemaakt van re-integratie in het tweede spoor. De werkgever beriep zich op een deugdelijke grond om zich niet te houden aan de volgens het UWV redelijke re-integratie-verplichting, te weten het feit dat hij zich had gehouden aan de adviezen van de bedrijfsarts. 7. Deze redenering heeft bij een aantal lagere rechtbanken succes gehad (vgl. o.a. Rb. Leeuwarden 10 oktober 2008, SR 2008/10 m. nt. P.S. Fluit, en F. Laagland, Aansprakelijkheid van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding, TRA 2009, 64). Er is ook wel wat voor te zeggen. Werkgevers hebben, vooral op het medische vlak, onvoldoende deskundigheid om de beslissingen van de bedrijfsarts te kunnen beoordelen en, gelet op het medisch beroepsgeheim mogen zij soms zelfs geen weet hebben van die beslissingen. Valt onder hetgeen in redelijkheid van werkgevers te vergen valt, ook datgene waarvan zij geen weet konden of mochten hebben? Of levert hun vertrouwen in het advies van de bedrijfsarts op zijn minst een deugdelijke grond op om die redelijke verplichting niet na te komen? 8. De Raad vindt van niet. Dit standpunt wordt onderbouwd met een citaat uit de parlementaire geschiedenis van een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin wordt gesteld: Indien het UWV de WAO-aanvraag afwijst en de werkgever het loon langer moet doorbetalen, kan het zijn dat de oorzaak van de onvoldoende re-integratie-inspanningen bij de begeleidende arbodienst of andere deskundige (bedrijfsarts en/of ingeschakelde derde) ligt. In dat geval kan de werkgever de betrokken dienstverlener civielrechtelijk aansprakelijk stellen. (Kamerstukken II 2004/05, , nr. 6, p. 20). Het gezag van deze passage uit de wetsgeschiedenis van een andere wet is mijns inziens niet erg indrukwekkend. Desalniettemin valt het standpunt met name te billijken omdat het samenspanning tussen werkgevers en arbodiensten voorkomt. Hadden de rechtbanken gelijk gekregen, dan kunnen werkgevers immers profiteren van het inschakelen van ondermaats en daarom goedkoop presterende arbodiensten, zonder dat die daar nog op zouden kunnen worden afgerekend. 9. Voor die afrekening is nu nog wel plaats in een civielrechtelijke procedure. In het al geciteerde artikel heeft Laagland de haken en ogen bij die procedure in kaart gebracht. Zij wijst er onder andere op, dat 15

16 Arbeidsongeschiktheid en ziekte een opgelegde loonsanctie wegens een handelen of nalaten van de bedrijfsarts, nog niet betekent dat die arts civielrechtelijk gezien iets te verwijten valt. Medische oordelen kunnen immers variëren per arts, en het juiste oordeel wordt niet per definitie door de verzekeringsarts geveld. 10. De werkgever die dergelijke problemen wil voorkomen, doet er daarom goed aan om bij langdurig arbeidsongeschikten standaard na pakweg een jaar een deskundigenoordeel over de re-integratie (second opinion) van het UWV aan te vragen op grond van art. 30 wet SUWI. Zo krijgt hij niet alleen een inschatting van zijn verplichtingen jegens de werknemer in de resterende duur van de wachttijd voor de WIA, maar ook, indirect, een oordeel over de kwaliteit van zijn arbodienst. Dat zal de Centrale Raad in deze uitspraken niet beoogd hebben, maar het kan wel tot meer rechtszekerheid leiden. Uiteraard strekken goede afspraken met de arbodienst over eventueel regres bij de loonsanctie ook tot aanbeveling. 16

17 Arbeidsongeschiktheid en ziekte Wie passende arbeid verricht, heeft een entreebiljet tot de bijzondere bescherming van art. 629 en 670 lid 1 BW. De duur van de voorstelling is echter beperkt Uitspraak: Gerechtshof s-hertogenbosch 6 januari 2009 Vindplaats: HD , LJN BH0657 Leerstuk: Arbeidsongeschiktheid en ziekte Loondoorbetaling (7:629 BW) Opzegging (incl. WMCO) Opzegverbod (7:670, 7:670a en 7:670b BW) Artikelen: 7:629 BW, 7:658a BW en 7:670 lid 1 BW Commentaar: W.L. Roozendaal Samenvatting Werknemer is op 28 juli 1970 als monteur in dienst getreden bij W&P Haton. Zijn laatstgenoten basissalaris bedroeg bij een volledig dienstverband. In 1995 heeft werknemer een auto-ongeval gehad. Daaraan heeft hij blijvende rug- en nekklachten overgehouden. In verband daarmee werd aan werknemer een gedeeltelijke uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toegekend, aanvankelijk op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 45-55%. Vanaf eind 1996 heeft werknemer zijn restcapaciteit benut in de vorm van rugbesparende werkzaamheden bij W&P Haton gedurende halve dagen. In 1997 wordt door het GAK vastgesteld dat werknemer volledige dagen kan werken. Eerst bij brief van november 2002 verlangt W&P Haton dat werknemer volledige dagen gaat werken. In 2004 meldt werknemer zich evenwel volledig ziek vanwege nek- en rugklachten. Daarna heeft werknemer nog wel gedeeltelijk het werk hervat, maar de arbeidsongeschiktheid duurt nog steeds voort. Vanaf 4 mei 2004 heeft W&P Haton de volledige loondoorbetaling gehandhaafd tot 5 mei Daarna is het loon teruggebracht naar 70%. Met toestemming van de CWI is de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2006 opgezegd. Volgens werknemer is dit ontslag nietig, want in strijd met het opzegverbod wegens ziekte dan wel kennelijk onredelijk. Het hof oordeelt als volgt. Volgens werknemer dient de maatstaf te zijn de vraag of hij ten tijde van het ontslag gedurende twee jaar ongeschikt was voor zijn arbeid in de zin van art. 7:670 lid 1 sub a BW, zijnde de arbeid die laatstelijk door hem werd verricht. Daartegen voert W&P Haton aan dat de kantonrechter de juiste maatstaf heeft gehanteerd en dat het voor de hand ligt dat zijn arbeid zoals vermeld in art. 7:670 lid 1 sub a BW, is gekoppeld aan de bedongen arbeid zoals verwoord in art. 7:629 BW. Deze bepaling is op haar beurt weer gekoppeld aan de re-integratieverplichtingen, opgenomen in de art. 7:658a en 7:660a BW, welke verplichtingen als uitgangspunt hebben: re-integreren in de bedongen arbeid. Het hof overweegt als volgt. Voor de interpretatie van het begrip arbeidsongeschiktheid wegens ziekte uit art. 7:670 lid 1 BW moet blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van het opzegverbod aansluiting worden gezocht bij de Ziektewet. Daar wordt onder arbeidsongeschiktheid verstaan het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid. Gelet op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vermeld in art. 7:629 BW, dient naar het oordeel van het hof als de in aanmerking te nemen arbeid in het kader van art. 7:670 lid 1 BW eveneens te worden uitgegaan van de bedongen arbeid. In de art. 7:658a en 7:660a BW, welke beide betrekking hebben op de reïntegratie van werknemers die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn, is overigens ook sprake van de werknemer die ten gevolge van ziekte ongeschikt is de bedongen arbeid te verrichten. Derhalve heeft de kantonrechter terecht als maatstaf gehanteerd of werknemer wegens ziekte ongeschikt was tot het verrichten van de bedongen arbeid. 17

18 Arbeidsongeschiktheid en ziekte Ingevolge art. 7:629 lid 12 BW blijft de arbeidsovereenkomst in stand indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in art. 7:658a lid 4 BW verricht. De bepaling stelt daarmee buiten twijfel dat de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer, die de bedongen arbeid definitief niet meer kan verrichten maar wel andere passende arbeid, in stand blijft als hij die andere passende arbeid gaat verrichten. Die arbeid heeft dan te gelden als de bedongen arbeid. In het onderhavige geval is werknemer de passende arbeid gaan verrichten vanaf 11 november Werknemer heeft deze arbeid vervolgens gedurende een periode van circa anderhalf jaar verricht. Aldus moet worden geoordeeld dat, toen werknemer zich op 4 mei 2004 volledig ziek meldde, het deze arbeid was die werknemer op dat moment definitief verrichtte. Deze arbeid had op dat moment te gelden als de bedongen arbeid. Toen werknemer zich op 4 mei 2004 ziek meldde, ving er dan ook een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid van werknemer aan. W&P Haton heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd tegen 1 januari Op dat moment waren er nog geen twee jaar sinds die ziekmelding verstreken. De opzegging door W&P Haton was dan ook in strijd met art. 7:670 lid 1 sub a BW en is dientengevolge nietig. De tweede grief slaagt derhalve. De primaire vorderingen sub A en B worden, nu daartegen overigens geen weren zijn opgeworpen, toegewezen. W&P Haton is, nu de beëindiging van de dienstbetrekking door W&P Haton per 1 januari 2006 nietig is, gehouden aan werknemer het loon door te betalen tot de datum van de ontbinding, zijnde 1 mei Commentaar 1. De werknemer in deze casus was sinds 1970 in dienst als monteur, maar verrichtte na een autoongeval in 1995 rugsparende werkzaamheden tegen een vergelijkbaar loon, aanvankelijk in deeltijd, maar vanaf 2002 weer voltijds. In mei 2004 viel hij opnieuw uit wegens nek- en rugklachten. Als de werkgever zijn arbeidsovereenkomst met vergunning van de CWI opzegt tegen 1 januari 2006, vernietigt de werknemer de opzegging met een beroep op art. 7:670 lid 1 BW. 2. De vraag die voorlag, was of de werknemer al of niet al langer dan twee jaar ziek was geweest voor het verrichten van zijn arbeid in de zin van art. 7:670 lid 1 BW. Volgens de werknemer waren de rugsparende werkzaamheden vanaf 2002 zijn arbeid geworden in de zin van dat lid, en brak er in mei 2004 een nieuwe ontslagbeschermingsperiode aan, die op 1 januari 2006 nog niet was verstreken. Volgens de werkgever was zijn arbeid de arbeid die hij tot het auto-ongeval in 1995 verrichtte, zodat de periode van art. 7:670 lid 1 BW allang was verstreken. 3. Het Hof Den Bosch knoopt voor een oplossing ten eerste aan bij het recht op inkomensbescherming van art. 7:629 lid 1 BW. De loondoorbetalingsverplichting is in 2004 in duur gelijkgesteld aan de bijzondere ontslagbescherming van art. 7:670 lid 1 BW, inclusief de samentellingsregel en de eventuele verlenging van de beschermingsperiode (art. 7:629 lid 10 en 11 en art. 670 lid 1 laatste volzin en lid 10 BW). Er zit echter een oneffenheid in de samenhang tussen inkomens- en ontslagbescherming van de zieke werknemer. Voor een succesvol beroep op inkomens- en ontslagbescherming heeft de zieke werknemer als het ware een entreebiljet nodig. In het geval van het recht op loondoorbetaling van art. 7:629 lid 1 BW staat op het entreebiljet dat hij de bedongen arbeid niet kan verrichten omdat hij daartoe door ziekte verhinderd was. In geval van de ontslagbescherming van art. 7:670 lid 1 BW vermeldt het biljet dat hij ongeschikt [moet zijn] tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Deze twee etiketten geven een nuanceverschil in de toegang tot bescherming. Bij de bedongen arbeid wordt pas het entreebiljet overlegd, als de werknemer tot geen van de overeengekomen werkzaamheden meer in staat is. Bij ongeschiktheid voor zijn arbeid moet volgens de wetsgeschiedenis worden aangeknoopt bij de uitleg die de Centrale Raad van Beroep aan dit criterium geeft, namelijk de laatstelijk verrichte arbeid (zie o.a. B. Hoogendijk, De loondoorbetalingsverplichting tijdens het eerste ziektejaar, Deventer: Gouda Quint 1999, p ). Die 18

19 Arbeidsongeschiktheid en ziekte laatstelijk verrichte arbeid kan, maar hoeft niet, overeengekomen te zijn. Dat was in dit geval gunstig uitgevallen voor de werknemer. De werkzaamheden die hij verrichtte voor zijn uitvallen in 2004, konden immers als laatstelijk verricht worden aangemerkt, en de overeenkomst was binnen twee jaar na zijn uitval uit die arbeid opgezegd. Voor de praktijk is het echter niet handig om voor de loondoorbetalingsverplichting een ander entreebiljet te hanteren dan voor de ontslagbescherming. In de literatuur werd er al voor gepleit om zijn arbeid dan ook gelijk te stellen aan bedongen arbeid (o.a. Hoogendijk, 1999 p. 170). Het Hof Den Bosch heeft dat in deze uitspraak ook gedaan. 4. Door deze gelijkstelling van zijn arbeid aan bedongen arbeid verschoof de oplossing van het conflict naar de vraag, of de werknemer kort voor zijn uitval in 2004 nu bedongen arbeid verrichtte of passende arbeid. Wie passende arbeid verricht, heeft een entreebiljet tot de bijzondere bescherming van art. 7:629 en 670 lid 1 BW. Dat entreebiljet is echter beperkt geldig, namelijk voor de in art. 7:629 en 670 BW gestelde duur. Een nieuw entreebiljet kan alleen verdiend worden als de werknemer gedurende ten minste vier weken de bedongen arbeid weer heeft verricht. Voor werknemers die duurzaam passende arbeid verrichten, betekent dit dat zij na het verstrijken van de termijn van art. 7:629 en 670 BW geen nieuw entreebiljet kunnen verdienen, en daarom bij hernieuwde uitval geen aanspraak kunnen maken op loon op grond van art. 629, noch op de bijzondere ontslagbescherming van 670 lid 1 BW. Kan dezelfde arbeid als bedongen worden aangemerkt, dan heeft de werknemer echter bij hernieuwde uitval wel recht op een volledig nieuw entreebiljet tot deze bescherming. De kwalificatie van arbeid als passende of als bedongen arbeid, kan dus het verschil maken tussen recht op loon of niet, of tussen een geldig of een nietig ontslag. Was de aangepaste arbeid van de werknemer, die hij vanaf 2002 voltijds verrichtte, nu passend of bedongen? 5. Op het eerste gezicht is voor deze kwalificatievraag art. 7:629 lid 12 BW behulpzaam. Dit lid bepaalt: Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand. 6. Bij nader inzien vertelt dit lid echter iets wat we al weten. Arbeid wordt immers alleen maar als passend gekwalificeerd, als hij wordt vergeleken met de bedongen arbeid. Het spreken van passende arbeid impliceert dus dat er ook nog bedongen arbeid is, en dat moet wel de arbeid zijn die volgens de oorspronkelijke onverkort in stand gelaten overeenkomst gold. Is art. 7:629 lid 12 BW dan een overbodige bepaling die alleen maar de op dit punt ongeschoolde lezer een stukje op weg wil helpen? In de parlementaire geschiedenis wordt iets dergelijks wel gesuggereerd. De regering wil namelijk alleen maar buiten iedere twijfel stellen dat bij het verrichten van passende arbeid de arbeidsovereenkomst in stand blijft. Dat wil echter niet zeggen dat die arbeidsovereenkomst ook altijd van rechtswege in stand moet blijven. De regering voegt er namelijk aan toe dat een en ander onverlet laat dat werkgever en werknemer de bevoegdheid hebben om een wijziging van de arbeidsovereenkomst overeen te komen (Kamerstukken II 2003/04, , nr. 3, p. 21 en p ). 7. Voor de kwalificatie van arbeid als passend of bedongen, geven de bewoordingen van lid 12 dus geen aanknopingspunt. Dan komt het eropaan te beoordelen, of partijen al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten hebben ter zake van de door de werknemer verrichte arbeid. In gevallen waarin partijen hun bedoelingen op schrift hebben gesteld, zal dat niet tot problemen leiden. Het gaat natuurlijk om de gevallen waar dat niet gebeurd is. Immers, de inhoud van de arbeidsovereenkomst wordt niet alleen bepaald door de (op schrift gestelde) afspraken van partijen, maar ook door de wijze waarop zij die afspraken hebben uitgevoerd (HR 8 april 1994, NJ 1994, 207 (Agfa)). Stilzwijgende overeenkomsten zijn 19

20 Arbeidsongeschiktheid en ziekte ook overeenkomsten. Wanneer gaat het duurzaam verrichten van passende arbeid stilzwijgend over in het verrichten van nieuwe bedongen arbeid? 8. De situatie dat aanknopingspunten voor het al dan niet bestaan van afspraken ontbreken, komt in de arbeidsrelatie vermoedelijk regelmatig voor. Na het sluiten van het contract kunnen door allerlei omstandigheden immers de werkzaamheden of de arbeidsvoorwaarden gaan verschillen van wat partijen oorspronkelijk voor ogen stond, zonder dat zij het nodig vinden om deze verandering schriftelijk te vertalen in veranderde rechten en plichten. De rechter moet echter een knoop doorhakken. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost. De rechter kan bijvoorbeeld de bewijslast, en dus het bewijsrisico, voor het bestaan of het ontbreken van een afspraak bij een van beide partijen leggen. De rechter kan ook een openlijk billijkheidsoordeel vellen, waarbij hij de belangen van partijen over en weer weegt. Of de rechter kan een vuistregel formuleren, met een duidelijke grens tussen passende en bedongen arbeid, gebaseerd op een afweging die hem als billijk voorkomt. 9. Het bewijsrisico zou op grond van art. 150 Rv (wie stelt, moet bewijzen) in casu op de werknemer rusten, maar daar kiest het hof niet voor. Het billijkheidsoordeel zou op grond van art. 7:628 BW wel tot een recht op loon voor de werknemer kunnen leiden, maar een dergelijke grondslag bestaat niet voor de vernietiging van een ontslag. Het hof komt uit op het formuleren van een vuistregel, die schijnbaar wordt ontleend aan art. 7:629 lid 12 BW (r.o en ). Geparafraseerd komt de regel er op neer, dat als een werknemer passende arbeid definitief verricht, deze arbeid te gelden heeft als bedongen arbeid. Dat is overigens precies het tegenovergestelde van wat lid 12 zegt, zij het dat in dat lid geen onderscheid wordt gemaakt tussen definitieve of niet-definitieve passende arbeid. 10. Valt met deze vuistregel te leven? Mijns inziens is hij niet onder alle omstandigheden bevredigend. Ik denk met name aan de werknemer, van wie al snel na het intreden van de ziekte vast komt te staan dat er niet meer haalbaar voor hem is dan de passende arbeid die hij dan verricht. Als zijn passende arbeid als definitief wordt aangemerkt, en daarmee als de bedongen arbeid, verliest hij op slag zijn loondoorbetaling tot 70% en zijn ontslagbescherming. De vuistregel zou daarom kunnen worden aangevuld met de regel, dat passende arbeid niet als bedongen arbeid wordt aangemerkt binnen de periode die wordt voorgeschreven in art. 7:629 en 670 BW. Deze regel kan worden ontleend aan de toelichting van de regering op lid 12: Aanpassing of heroverweging van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst als gevolg van het verrichten van andere passende arbeid is in principe pas aan de orde na ommekomst van de periode van twee jaar gedurende welke de werkgever gehouden is 70% van het loon bij ziekte te betalen, aangezien in het voorgestelde lid 12 van artikel 7:629 BW wordt bepaald, dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft ook als de werknemer in die periode ander werk gaat verrichten. (Kamerstukken II 2003/04, , nr. 3, p. 21). 11. Cruciaal is de door mij gecursiveerde zinsnede, die niet is terug te vinden in lid 12 zelf. In de periode van twee jaar loondoorbetaling kan volgens dit citaat in principe geen nieuwe bedongen arbeid ontstaan. Daarna kennelijk wel. Aan de uitspraak van Hof Den Bosch kan worden ontleend dat dat met name het geval is als de passende arbeid definitief is geworden. 12. Overigens blijft staan dat partijen anders kunnen overeenkomen. Doen zij dat tijdens de eerste twee ziektejaren, dan is het raadzaam dat heel expliciet en schriftelijk te doen, omdat dit volgens de toelichting op art. 7:629 lid 12 BW enerzijds wel mogelijk is, maar anderzijds in principe niet aan de orde is in die periode. 20

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 G.].]. Heerma van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 2009 G.].]. Heerma van Voss / Boom ]uridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014

Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014 ,- 1 Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014 G.J.]. Heerma van Voss (red.) 'I Boom Juridische uitgevers Den Haag 2013 I ' De samenstellers hebben bij de samenstelling van deze bundel de uiterste zorg betracht.

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte 8 juni 2017 mr. J.J. (Jan) Blanken Capra Advocaten s-gravenhage tel. 06 18 50 10 59 tel. 070 36 48 102 j.blanken@capra.nl www.capra.nl 1 1e en 2e ziektejaar: rechten

Nadere informatie

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Brief minister Donner Datum 2 februari 2010 Bij brief van 2 juli jl. heeft u gereageerd op mijn brief van 19 december 2008. Uw reactie heeft u inmiddels ook bij brief

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:218

ECLI:NL:CRVB:2016:218 ECLI:NL:CRVB:2016:218 Instantie Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 21-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4909 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit

Actualiteiten zieke werknemer. Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Actualiteiten zieke werknemer Academie voor de Rechtspraktijk 1 september 2015 Mr. P.S. Fluit Loonbetaling bij Ziekte Systeem van de Wet 7:627: geen werk, geen loon Uitzonderingen: 7:628: werkgeversverhindering

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht

Wetgeving sociaal recht Wetgeving sociaal recht 20111 2012 G.].]. Heenna van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 De samenstellers hebben bij de samenstelling van deze bundel de uiterste zorg betracht. Mochten

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht Vereniging Arbeidsmediators Nederland Driebergen, 22 maart 2016 WWZ in de praktijk Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht 23 maart 2016 pagina 1 Onderwerpen uitnodiging Stand van zaken na 10 maanden

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:484

ECLI:NL:CRVB:2016:484 ECLI:NL:CRVB:2016:484 Instantie Datum uitspraak 11-02-2016 Datum publicatie 19-02-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5646

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsconflict

Ziekte en arbeidsconflict mr. C.J.M. (Connie) de Wit advocaat en MfN mediator Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1899

ECLI:NL:CRVB:2016:1899 ECLI:NL:CRVB:2016:1899 Instantie Datum uitspraak 13-05-2016 Datum publicatie 26-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/898 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2645

ECLI:NL:CRVB:2016:2645 ECLI:NL:CRVB:2016:2645 Instantie Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 14-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4866 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 105044 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De arbeidsongeschiktheid van werkneemster heeft langer dan twee jaar geduurd en herstel binnen zes maanden is niet te verwachten.

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten 34 LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN NADELIGE GEVOLGEN VAN DE WWZ VOOR OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP BIJ DOORSTART NA FAILLISSEMENT Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Jaap van Slooten. Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017

Jaap van Slooten. Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017 Jaap van Slooten Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017 Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? Inleiding Arbeidsrechtelijke bescherming Algemeen vermogensrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010 Nieuwsbrief Juni 2010 Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een ontbindingsverzoek indienen? Een werkgever kan na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst met de betrokken

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

De 'billijke vergoeding' in de WWZ

De 'billijke vergoeding' in de WWZ De 'billijke vergoeding' in de WWZ Author : anne-arts Billijke vergoeding Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan de rechter een billijke vergoeding toewijzen. Dit kan in situaties waarin door de werkgever

Nadere informatie

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 De zieke werknemer, de werkgever en Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam Poortwachter Re-integratieverslag Toetsing

Nadere informatie

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Arbeidsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht 7 maart 2013 Prof. dr. R.M. Beltzer 1 2 Een uitstervend ras? Te behandelen! 1. Het probleem: de krimpende markt en concurrentie 2. Iedereen een arbeidsovereenkomst? De elementen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid

Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid Auteur: Joyce Matthijssen ANR: 748157 Studentnr: U1235943 Examencommissie: mw. mr. dr. B.B.B. Lanting

Nadere informatie

Preadviezen Content.indd :55:32

Preadviezen Content.indd :55:32 Preadviezen 2016 Content.indd 1 01-11-16 13:55:32 Content.indd 2 01-11-16 13:55:32 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland Preadviezen 2016 Noodtoestand in het publiekrecht

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4216

ECLI:NL:CRVB:2015:4216 ECLI:NL:CRVB:2015:4216 Instantie Datum uitspraak 26-11-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/1211 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 20-06-2008 Datum publicatie 20-06-2008 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/041HR

Nadere informatie

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Mr. G.W. (Govert) Brouwer 15 januari 2013 1 Programma: I II III De procesgang in het O.O. De procesgang in het B.O. Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

(c) Van Delft Advocaten N.V. 2015 1

(c) Van Delft Advocaten N.V. 2015 1 1 Advocaten Mr Erik van Kregten LLM, - strafrecht (inclusief economisch strafrecht en BOPZ-zaken) Mr Wytze van Leuveren MA, - ondernemingsrecht, arbeidsrecht en faillissementsrecht Mr Anke Schellekens,

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Prof. Mr. I. van der Helm Deze week gaan we verder met het ontslagrecht, waarmee we vorige week zijn begonnen. Deze week zal het eind van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Notitie. Adviesgroep. Aan. T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000. Van Tineke Kuipers, Paul van den Boom, BAG

Notitie. Adviesgroep. Aan. T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000.  Van Tineke Kuipers, Paul van den Boom, BAG Aan Van Tineke Kuipers, Paul van den Boom, BAG Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 0302738134 Onderwerp Instructie bij (geen) ontslag na twee

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel Arbeidsrecht november 2010 Voorwoord Op 21 oktober jl. heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen in het kader van uitbesteding van activiteiten. Deze uitspraak laat een belangrijke

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie