Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector"

Transcriptie

1 Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0

2 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING ALGEMEEN ACHTERGROND: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN WETTELIJK KADER VORMGEVING SPOOR TWEE AANLEIDING RELEVANTE LITERATUUR DOELSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN MATERIAAL EN METHODE SOORT ONDERZOEK ONDERZOEKSPOPULATIE MEETINSTRUMENT OPZET STATISTISCHE ANALYSE RESULTATEN RESPONS Respons werknemers Respons werkgevers Respons deskundigen RESULTATEN VAN WERKNEMERS EN WERKGEVERS Ervaringen: hoe is het traject ervaren? Het resultaat van het traject Voorwaarden voor succes RESULTATEN DESKUNDIGEN Inbreng Samenwerking Mening over inzet 2 e spoortraject Voorwaarden voor succes SCHADELASTBEPERKING KENMERKEN WERKVINDERS EN NIET-WERKVINDERS CONCLUSIES EN DISCUSSIE LITERATUUR BIJLAGEN BIJLAGE 1: VRAGENLIJST WERKNEMERS BIJLAGE 2: VRAGENLIJST WERKGEVERS BIJLAGE 3: VRAGENLIJST DESKUNDIGEN BIJLAGE 4: AANKONDIGINGBRIEF WERKNEMER BIJLAGE 5: AANKONDIGING WERKGEVER BIJLAGE 6: BESCHRIJVING GEHANTEERDE TOETSEN

3 Dankwoord Ik wou graag Anja van de Zwan, statistisch analist Stigas en Ad de Rooy, bedrijfsarts en stafarts Stigas hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking, de nuttige en ook heel prettige overlegmomenten en hun feedback op mijn scriptie. Verder had ik ook de werknemers, werkgevers, consulenten, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen willen bedanken voor hun participatie aan het onderzoek. Tenslotte ook mijn dank aan Clair Fichtner, psycholoog en opleider NSPOH, voor haar feedback op mijn projectvoorstel en Ger Kaldenberg, bedrijfsarts, verzekeringsarts en sportarts en tevens opleider NSPOH Utrecht voor zijn feedback op mijn scriptie. 2

4 Samenvatting Doel: Re-integratie tweede spoor houdt in dat de werkgever en werknemer er moeite voor doen om bij een andere werkgever passende arbeid te vinden. Het gaat dan om de periode van de eerste twee ziektejaren. Het doel van dit onderzoeksproject is evalueren hoe werknemers, werkgevers uit de agrarische sector maar ook de betrokken deskundigen (bedrijfsartsen, consulenten en reïntegratieadviseurs) de inzet van het tweede spoor hebben ervaren en welke factoren volgens de betrokken partijen van belang zijn om het tweede spoor traject naar tevredenheid af te ronden. Ook de herplaatsingresultaten zullen onderzocht worden. Tenslotte zullen er verbetervoorstellen worden gedaan. Opzet: Het betreft een inventariserend onderzoek. Methode: 62 werknemers uit de agrarische sector die spoor twee hadden afgerond en ook diens werkgevers en betrokken deskundigen werden telefonische benaderd voor een enquête. Het waren de 62 werknemers uit het voormalige project: Eerder reïntegreren andere werkgever bij wie het spoor twee traject in 2004 nog niet was afgerond. Deze werknemers, werkgevers en betrokken deskundigen werden onafhankelijk van elkaar gebeld en verwerkt. De vragenlijsten van de deskundigen zijn minder uitgebreid omdat het evaluatie onderzoek met name de nadruk wilde leggen op de klant (werkgever en werknemer). Bovendien omdat de deskundigen in het voorgaande onderzoek Eerder reïntegreren andere werkgever al aan bod zijn geweest. De enquêtes bevatten gesloten en open vragen. Resultaten: Het onderzoek heeft een goede respons van werkgevers en werknemers opgeleverd (meer dan 35% ). Het streven was een respons van 35%. Bij 42% van de trajecten heeft de betrokken bedrijfsarts meegedaan, bij 21% van de trajecten de betrokken consulent en bij 19% de betrokken reïntegratiebemiddelaar. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat duidelijkheid vooraf over wat er tijdens het reïntegratieproces van alle betrokkenen wordt verwacht, bijdraagt tot de tevredenheid over het traject. Hetzelfde geldt voor een op de werknemer gerichte aanpak (maatwerk) in plaats van een standaard aanpak. Verder vinden de betrokkenen heldere communicatie, korte lijnen, maatwerkdienstverlening en 3

5 aanbieden van scholing belangrijk. De factoren leeftijd, geslecht, herstel van ziekte en bedrijfsgrootte hebben geen invloed op het al dan niet vinden van werk. Wat betreft de resultaten van de herplaatsing: Al met al blijkt dat het herplaatsingpercentage met ca. 42% bij de onderzochte groep werknemers als bijzonder goed moet worden beschouwd. 32% is duurzaam herplaatst. In deze zin kan gesteld worden dat de inzet van het reïntegratie-advies en daaruit voortvloeiende 2 e spoortrajecten effectief zijn en succesvoller zijn dan zonder reïntegratie advies. Conclusie: De tevredenheid van de betrokkene partijen (werknemers, werkgevers en deskundigen) hangt niet zo zeer samen met de herplaatsingresultaten, maar met de onderlinge communicatie, betrokkenheid en afstemming van wederzijdse verwachtingen, maatwerkdienstverlening en aandacht voor scholing. Indien deze verbeterpunten zouden meegenomen kunnen worden als verbetervoorstel in de aanpak van het spoor twee beleid, zou dit wellicht kunnen leiden tot een nog beter ervaren samenwerking, grotere tevredenheid en nog betere herplaatsingresultaten. Geconcludeerd kan worden dat het spoor twee reïntegratie traject in de agrarische sector tot gunstige plaatsingsresultaten heeft geleid van 42% en 32% duurzaam. Trefwoorden: reïntegratie EN onderzoek, spoor twee EN onderzoek, vernieuwde wet poortwachter 4

6 1 Inleiding 1.1 Algemeen In deze scriptie is het de bedoeling om het onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector te beschrijven en te bespreken. Zo wordt een eerder ingezet 2 de spoor traject geëvalueerd. Aan dit onderzoek dat in september 2006 van start ging, heb ik meegewerkt in het kader van mijn afstuderen aan de NSPOH Utrecht waar ik de opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts volgde. De scriptie is als volgt opgebouwd: In de Inleiding zal eerst ingegaan worden op maatschappelijke ontwikkelingen. Hierna komt het zogenaamde wettelijk kader van spoor twee reïntegratie aan bod. Daarna zal aan de orde komen hoe de spoor twee reïntegratie wordt vorm gegeven. Vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoeksproject weergegeven waarna relevante literatuur zal worden beschreven. Hierna zullen de doelstelling en vraagstellingen worden verwoord. Na de Inleiding zal in hoofdstuk 2 Materiaal en Methoden het soort onderzoek, de onderzoekspopulatie, het meetinstrument, opzet van het onderzoeksproject en statistische analyse worden weergegeven. Hierna zullen in hoofdstuk 3 de resultaten worden gepresenteerd. In hoofdstuk 4 Discussie en conclusies tenslotte zullen de belangrijkste resultaten naar voren komen en zal mijn persoonlijke visie worden verwoord. De scriptie wordt uiteindelijk afgesloten met het literatuuroverzicht en de bijlagen. 1.2 Achtergrond: maatschappelijke ontwikkelingen Door de jarenlange bestaande arbeidsongeschiktheidsproblematiek werd veel beroep gedaan op de sociale zekerheid. Hiervoor werden veel beleidsmaatregelen genomen zoals Wet verbetering Poortwachter en de invoer van Wia 1. Nederland wordt dan ook als verzorgingsstaat gezien waarbij veel zieken een uitkering hebben 1. Wil Nederland van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij ontwikkelen, dan zal het streven zijn dat minder mensen met een uitkering, gepaard gaat met meer mensen aan het werk, aldus Jehoel-Gijsbers. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de verzuimcijfers, instroom in 5

7 arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie van zieken met een gezondheidsbeperking. De verzuimpercentages zijn de afgelopen jaren sterk gedaald: aanvankelijk lopen de verzuimcijfers in de jaren 70 sterk op tot 10% in Hierna, in de periode daalt deze weer naar 4,6%. In 2004 en 2005 bedraagt het verzuimcijfer 4 tot 4,5%. Voor de instroom in arbeidsongeschiktheid, blijkt er ook een dalende trend: tot 2001 bleef de instroom stijgen tot 13,2 promille om daarna te dalen tot 4,5 promille in In tegenstelling tot deze positieve ontwikkelingen in dalende verzuimcijfers alsook verminderde instroom in arbeidsongeschiktheid, is de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking echter niet toegenomen. Er is zelfs sprake van een afname. Werkgevers blijken terughoudender te zijn geworden in het aanwerven van mensen met een gezondheidsbeperking. Verder bestaat er twijfel over de effectiviteit van re-integratietrajecten, aldus Jehoel-Gijsbers. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) constateert in een onderzoek naar mislukte re- integratie trajecten dat er weinig aandacht is voor mensen van wie het reintegratietraject is mislukt. 2 Betrokken instanties, zoals gemeenten, UWV en reintegratiebedrijven hebben hierover niet of nauwelijks informatie beschikbaar. De RWI drukt dan ook zijn bezorgdheid hierover uit en roept gemeenten, UWV en reintegratiebedrijven op meer aandacht te besteden aan de oorzaken van en het vervolg op niet-succesvolle re-integratie. Staatssecretaris van Sociale Zaken Aboutaleb verwoordt het als volgt in zijn speech (04/02/08) Zet reïntegratie in bij die mensen waarvan je van tevoren kunt bedenken dat het zinnig kan zijn. En houdt de mogelijkheid voor ogen dat iemand misschien bij een heel ander soort hulp gebaat kan zijn. Dat kan de effectiviteit zomaar flink vergroten. 1.3 Wettelijk kader Zoals in het voorgaande hoofdstuk al werd vermeld, zijn er veel beleidsmaatregelen genomen om het verzuim terug te dringen. Er zijn nu ook recent beleidsmaatregelen genomen ten aanzien van de inzet van spoor twee. In het hier onderstaande hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan. De laatste jaren heeft de overheid steeds meer verantwoordelijkheden van de UWV naar de werkgever overgedragen: sinds invoering van de Wet Verbetering 6

8 Poortwachter in april 2002 zijn het bestrijden van het verzuim en/ of de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid nu neergelegd bij de individuele werkgever 3. De werkgever wordt conform de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk geacht voor het aanbieden van passend werk aan zijn zieke werknemer. Dit betekent dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft dat zijn zieke werknemer reïntegreert in passend werk bij de eigen werkgever. Deze zorgplicht van de werkgever wat betreft de arbeidsreïntegratie van zijn zieke werknemer is sinds 1 januari 2004 verder uitgebreid: de werkgever dient sindsdien ook te bemiddelen voor ander werk bij een andere werkgever indien er geen passend werk bij de eigen werkgever is. Dit onderbrengen van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers bij een andere dan de eigen werkgever wordt spoor twee reïntegratie genoemd 3. Verder zijn ook sinds 1 januari 2004 de loondoorbetalingverplichting van de werkgever aan zijn zieke werknemer en parallel hieraan ook het ontslagverbod van de zieke werknemer verlengd van een naar twee jaar 3. Het UWV toetst of wordt voldaan aan de wettelijke eis of werkgever en werknemer in redelijkheid konden komen tot de reïntegratie-inspanningen die zijn verricht 4,5. Een werkgever kan gesanctioneerd worden door het UWV mocht deze onvoldoende inspanningen verrichten om zijn werknemer elders te plaatsen. Hoewel de verantwoordelijkheid om een werknemer te bemiddelen primair bij de werkgever ligt kan deze slechts succesvol zijn indien er een goede samenwerking is met de andere betrokken partijen zoals werknemers, UWV, reïntegratiebureaus en nieuwe werkgevers. Een werknemer dient eveneens conform de Wet Verbetering Poortwachter reïntegratie inspanningen te verrichten. Diens werkgever kan de betrokken werknemer hierop aanspreken door middel van een second opinion, een zogenaamd deskundigen oordeel bij het UWV mocht de werkgever van mening zijn dat zijn zieke werknemer onvoldoende reïntegratie-inspanningen verricht. Dit geldt ook voor de werknemer: indien deze van mening is dat diens werkgever onvoldoende reïntegratie inspanningen verricht, kan ook hij zich beroepen op een deskundigenoordeel bij het UWV. 7

9 1.4 Vormgeving spoor twee Gezien het feit dat werkgevers recent verantwoordelijk zijn voor het bemiddelen van hun gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, zijn heel wat werkgevers hierin nog zoekende hoe de spoor twee reïntegratie doeltreffend aan te pakken. Het biedt vooral voordelen voor de kleine werkgevers, zoals agrariërs, omdat zij minder mogelijkheden hebben om passend werk in het eigen bedrijf aan te bieden. Vanwege deze recente datum van invoering (2004) zijn er dan ook nog weinig evaluatie studies bekend over de vormgeving van spoor twee. In Trommel en Lantink 3 wordt getracht een overzicht te geven hoe deze invulling van spoor twee wordt vorm gegeven. Daartoe worden drie benaderingen onderscheiden: 1) De corporatische benadering 2) de marktgeoriënteerde benadering 3) De werkgever georiënteerde benadering Trommel geeft echter aan dat in de praktijk deze scheiding niet altijd zo scherp te trekken is. De agrarische sector past wat betreft de benadering van spoor twee het beste met de corporatische manier, aldus Trommel. Ad 1: Er is dan sprake van een integrale samenwerking tussen werknemers- en werkgevers- organisaties (de sociale partners) en een speciaal daartoe geselecteerde verzekeraar, Arbo-dienst en reïntegratiebedrijf. Door het inschakelen van een verzekeraar kunnen werkgevers alles wat komt kijken bij verzuim en reïntegratie uitbesteden. De sociale partners hebben immers de stichtingen STIGAS/SAZAS opgericht. En deze laatste voeren in belangrijke mate de regie over het sectorale beleid rond ziekte en arbeidsongeschiktheid: van preventie, ziekte tot reïntegratie, de zogenaamde ketenaanpak. STIGAS staat voor Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren. STIGAS ontwikkelt activiteiten om de werkomstandigheden zo optimaal en gezond mogelijk te maken waardoor uitval kan worden voorkomen (preventie). SAZAS ofwel Stichting Aanvullingsfonds bij Ziekte Agrarische en Aanverwante Sectoren voorziet in loondoorbetaling bij ziekte. De verzuimbegeleiding is uitbesteed aan Commit. Bij een spoor twee indicatie wordt verwezen naar een reïntegratiebedrijf dat SAZAS vergoedt mits aan specifieke 8

10 voorwaarden is voldaan. Dus ook het tweede spoor valt onder de sectorale regie. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. Tabel 1: Corporatische aanpak Chain from prevention to insurance Social partners in Agricultural sector Stigas for prevention SAZAS for sick leave and interventions Interventions to other work Colland health Insurance Ad 2: Met de markt georiënteerde benadering worden individuele werkgevers bedoeld die spoor twee oppakken via reïntegratiebedrijven en Arbo-dienst. Ad 3: In de werkgevers georiënteerde benadering tenslotte trachten de werkgevers op eigen dan wel gebundelde kracht te voldoen aan de tweede spoor verplichting. Dit doen ze door zelf de nodige expertise op te bouwen dan wel gebruik te maken van netwerken. 1.5 Aanleiding De aanleiding tot dit onderzoeksproject was een eerder verricht onderzoekstraject, genoemd: Eerder reïntegreren naar een andere werkgever in de agrarische sector. Dit werd uitgevoerd door Bart Vullings 6 arboconvenant Agrarische Sectoren. en werd uitgevoerd in het kader van het In dit traject werd geëxperimenteerd met het voortijdig inzetten van een reïntegratieadviseur voor werknemers uit de agrarische sector. De reïntegratieadviseur werd ingeschakeld, op het moment dat twijfel ontstaat over de mogelijkheid van terugkeer bij de eigen werkgever, en voerde een arbeidsdeskundig onderzoek en advies uit. Dit traject liep van 1 juli 2003 tot 1 juli Er liepen aan het eind van het project echter 62 2 e spoor-trajecten, waarvan de resultaten op dat 9

11 moment nog niet bekend waren. In het eindverslag werd voorgesteld deze na verloop van tijd te evalueren. In 2006 is vervolgens, eveneens in het kader van het arboconvenant, besloten om een evaluatieonderzoek te doen onder de deelnemers aan het project om na te gaan wat er uiteindelijk van de 62 geadviseerde en gerealiseerde 2 e spoortrajecten is terechtgekomen, het huidige onderzoek dus. Had het eerder inzetten van een reïntegratie advies geleid tot een langdurige en succesvolle plaatsing en leidde dit zodoende dan ook tot schadelastvermindering? Daarnaast wou men een beeld verkrijgen van de ervaringen van de werknemers, werkgevers en de betrokken deskundigen bij de trajecten waarbij de nadruk zou liggen op de ervaringen van de werknemers en werkgevers. De ervaringen van de deskundigen werden al onderzocht in het traject van Bart Vullings Het project werd in opdracht van het SAZAS-bestuur uitgevoerd door STIGAS. Ikzelf participeerde dus aan dit onderzoek namens STIGAS. In de afgelopen jaren is door diverse organisaties onderzoek gedaan naar het resultaat van spoor twee trajecten en naar de ervaringen van werkgevers en werknemers die betrokken waren bij spoor twee trajecten. In paragraaf 1.6 wordt een overzicht gegeven van de voor deze scriptie relevante onderzoeken en van de raakvlakken met het scriptieonderwerp. 1.6 Relevante literatuur Projectrapportage Eerder reïntegreren naar een andere werkgever in de agrarische sector 6 Zoekstrategie: van opdrachtgevers gekregen gezien het huidige onderzoek voortborduurde op dit onderstaande onderzoek. Onderwerp: Onderzocht wordt wat de ervaringen van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige zijn over het eerder inzetten van een reïntegratie adviseur bij ziekte van een werknemer uit de agrarische sector. Hierin worden met name de ervaringen over het tijdstip van inzetten van het reïntegratieadvies alsook de meerwaarde van de inzet van de reïntegratieadvies besproken. Ook wordt bestudeerd of dit leidt tot een snellere reïntegratie en dus tot verkorting van de verzuimduur. 10

12 Onderzoeksopzet: In het kader van het arboconvenant Agrarische Sectoren had SAZAS in 2003 aan Commit en een reïntegratiebedrijf gevraagd een project uit te voeren waarin een arbeidsdeskundige werd ingezet zodra er twijfel over terugkeer in eigen werk ontstond. Bedrijfsartsen zijn benaderd in het brancheartsen overleg, dan wel via mail of telefoon en hebben een werkprotocol gekregen. De betrokken bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen zijn geïnterviewd over hun ervaringen. In totaal zijn 250 trajecten gestart en reïntegratie adviezen uitgebracht. Relevante resultaten: Ten aanzien van verzuimduurbekorting kan nog geen antwoord gegeven worden gezien er nog 62 trajecten lopende waren. Er worden knelpunten genoemd die de bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen zijn tegengekomen. De belangrijkste hiervan zijn: - Werknemers hechten aan de zekerheid van de eigen baan ten opzichte van de onzekerheid van het zoeken naar nieuw werk. Er wordt geaarzeld, dit vergt uitgebreide voorlichting en tijd. - Bij kleine werkgevers in de agrarische sector zijn de reïntegratiemogelijkheden in het eigen bedrijf beperkt. - De communicatie tussen Arbo-dienst en werkgever kan nog beter Wat betreft het tijdstip van inzetten van het reïntegratieadvies blijkt de inzet bij 13 weken meer reëel dan 6 en 9 weken waar men aanvankelijk vanuit ging. Eigen mening 7 : Validiteit: naar mijn mening een goed en valide onderzoek. Belang: De ervaringen van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige inzake het eerder inzetten van een reïntegratie advies zijn niet statistisch onderbouwd, echter, ik denk dat de gevonden resultaten van hun ervaringen wel belangrijke aandachtspunten zijn, die meegenomen kunnen worden ter verbetering. Toepasbaarheid: De resultaten zijn niet zonder meer extrapoleerbaar op een andere populatie dan de agrarische sector. Het afscheid nemen tussen werkgever en werknemer is een emotioneel proces omdat men elkaar goed kent en bij elkaar in de buurt woont. Interessant zou zijn, mochten ook andere doelgroepen dit onderzoeken en interessant is om na te gaan of deze ervaringen overeenkomsten vertonen met de ervaringen van het huidige onderzoek. 11

13 Rapport: Onderzoek naar de reïntegratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn (C. van Horssen ed al ) 8 Zoekstrategie: via Google met de zoektermen reïntegratie en onderzoek. Onderwerp: Het is een onderzoek uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van de Stichting van de Arbeid. Het betreft een onderzoek naar re- integratie onder een groep werknemers (1.153) en werkgevers (225) van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard in de maanden maart tot en met juli Onderzoeksopzet: 1153 werknemers zijn schriftelijk geënquêteerd, geselecteerd uit UWV bestanden; 225 werkgevers zijn telefonisch geënquêteerd en een aantal zijn tevens geïnterviewd. Relevante Resultaten: De voor dit onderzoek mogelijk interessante resultaten zijn de volgende: Voor de werknemers zijn met name de ervaren gezondheid en de opleiding van invloed op het al dan niet werk hervatten. Zowel werkenden als nietwerkenden noemen gezondheid, gebrek aan werk bij de eigen werkgever en tevens de werknemer- werkgever relatie bepalend voor de mate van succes in reïntegratie. De leeftijd is niet van invloed op werkhervatting. Werkgevers ervaren ook de beperkte belastbaarheid van de werknemer en een gebrek aan geschikt werk als belangrijkste belemmering in reïntegratie. Als belangrijkste redenen voor het slagen in de reïntegratie worden de belastbaarheid maar ook de motivatie van de werknemer genoemd. Eigen mening 7 : Validiteit: Het is naar mijn mening een goed en valide onderzoek.. De resultaten zijn statische goed onderbouwd. Wel opgemerkt is dat de werkgevers slechts een lage respons hebben van 19% terwijl deze bij de werknemers 40% is. De reden hiertoe wordt echter niet vermeld. Belang: De resultaten zijn van belang gezien ze kunnen bijdrage aan een verbetering van de reïntegratie. Ze zijn bovendien statistisch significant. Interessant is te 12

14 vernemen dat de leeftijd in deze groep niet van invloed is op de werkhervatting. Dat kan een opsteker zijn voor de oudere werknemers. Toepasbaarheid: De resultaten zijn niet zonder meer extrapoleerbaar op andere onderzoeksgroepen: Deze onderzoekspopulatie omvat werknemers die al gekeurd zijn en minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden zijn. Deze zijn dus al minstens 1,5 jaar ziek. Het betreft dus niet die groep mensen die minder dan 1.5 jaar ziek zijn. Deze onderzoekspopulatie kan dus ook niet zonder meer geëxtrapoleerd worden op werknemers die door een reïntegratie traject in een vroeg ziektestadium worden begeleid (voor 1.5 jaar ziekte): factoren als aard ziekte, leeftijd, opleidingsniveau hebben hier namelijk wellicht invloed op. Verder dient opgemerkt te worden dat slechts 2% van de respondenten uit de agrarische sector afkomstig is. De uitkomsten kunnen derhalve niet zonder meer worden geëxtrapoleerd naar de agrarische populatie van het huidige onderzoek. Interessant is wel om te onderzoeken of bovengenoemde resultaten ook in het huidige onderzoek gevonden kunnen worden. Onderzoeksrapport: Voldoende, nog niet afdoende (C. van Horssen ed al) 9 Zoekstrategie: via Google met de zoektermen reïntegratie en onderzoek. Onderwerp: Dit onderzoeksrapport gaat over de tevredenheidcijfers van cliënten en opdrachtgevers over reïntegratiebedrijven. Onderzoeksopzet: Het betreft opdrachtgevers van 105 bedrijven en cliënten van 106 bedrijven die zijn onderzocht. De cliënten hebben schriftelijke vragenlijsten gekregen en de opdrachtgevers deels schriftelijke vragenlijsten en deels vragenlijsten via internet. Relevante Resultaten: Cliënten en opdrachtgevers geven gemiddeld een zelfde rapportcijfer van 6.7 voor de dienstverlening. De reden hiertoe hoeft echter niet dezelfde te zijn: cliënten vinden zowel het resultaat als het proces belangrijk. Statische analyse laat zien dat met name de tevredenheid over de informatie over wat van het bedrijf verwacht mocht worden, tevredenheid over de medewerkers, en de tevredenheid over de inhoud van de ingezette activiteiten bepalend zijn voor het cijfer van de cliënten. Opdrachtgevers 13

15 vinden vooral het eindresultaat belangrijk. Met name de tevredenheid over het behaalde resultaat, de klantgerichtheid en de prijs- kwaliteitsverhouding zijn bepalend voor het cijfer. Tenslotte worden de reïntegratiebedrijven hoger gewaardeerd naarmate het reïntegratiebedrijf kleiner is en dus meer maatwerk biedt. Eigen mening 7 : Validiteit: Dit is mijns inziens een goed en valide onderzoek. De tevredenheidcijfers zijn bovendien statistisch onderbouwd. Wel vind ik het cijfer van 6,7 aan de lage kant. Het kan dus een stuk beter met de dienstverlening. Belang: De resultaten zijn van belang gezien ze een beeld geven over de ervaringen van cliënten en opdrachtgevers over reïntegratiebedrijven en zijn statistisch significant. Toepasbaarheid: Het betreft met name tevredenheidcijfers van UWV, Gemeente en Private bedrijven. Die zijn niet zonder meer extrapoleerbaar op een specifieke sector zoals de agrarische sector. Wel is het uiteraard interessant om te bestuderen of er overeenkomsten zijn tussen deze gevonden onderzoeksresultaten en de resultaten van het huidige onderzoek. Onderzoeksrapport: Tijdpaden van reïntegratie (Vijgen J ed al) 10 Zoekstrategie: via Google met de zoektermen reïntegratie en onderzoek. Onderwerp: Dit onderzoeksrapport gaat over de korte en lange termijngevolgen van de reïntegratiebegeleiding van arbeidsgehandicapten. Een voor het huidige onderzoek interessant hoofdstuk gaat over hoe de cliënten die een reïntegratietraject hebben gevolgd, achteraf bezien de kwaliteit en effectiviteit van de genoten reïntegratiebegeleiding hebben gevonden. Onderzoeksopzet: Het betreft reïntegratiekandidaten die in 1999 tot en met 2001 een reïntegratietraject hebben gevolgd via het UWV. De vragenlijst is opgesteld door de Inspectie Werk en Inkomen. Het betreft cliënten uit het GAK, Cadans en USZO. De respons was 44%. Relevante onderzoeksresultaten: De voor het huidige onderzoek interessante onderzoeksresultaten zijn de volgende: 14

16 Van de arbeidsgehandicapten die een begeleiding van een reïntegratie bureau hebben gehad geeft 46% aan tevreden te zijn in vergelijking met 42% die ontevreden zijn. De overigen zijn niet tevreden, niet ontevreden. De tevredenheid heeft met name te maken met de klantvriendelijkheid (82%). Knelpunten worden met name gevonden bij de persoonlijke bemiddeling en bij de kwaliteit van de geboden voorzieningen. Ook de samenwerking tussen het reïntegratie bureau en de uitvoeringsinstantie wordt als problematisch ervaren. De invloed van de reïntegratie begeleiding op de uiteindelijke arbeidsmarktsituatie wordt door de meerderheid van de kandidaten niet hoog ingeschat: 24% van de reïntegratie kandidaten ervaart een verbetering. Terwijl 71% geen verandering ervaart. 5% vindt zelfs dat hun kansen zijn verslechterd na tussenkomst van de reïntegratie begeleiding. Het effect van de reïntegratie begeleiding wordt positiever ingeschat indien het reïntegratie traject is afgesloten met werkhervatting. Eigen mening 7 : Validiteit: Dit is mijns inzien een goed en valide onderzoek. Belang: De resultaten zijn niet statistisch onderbouwd, maar kunnen wel aandachtspunten laten zien over ervaringen van cliënten van Cadans, Gak en USZO die een reïntegratie traject hebben ondergaan. Toepasbaarheid: gezien het cliënten betreft van Cadans, Gak en USZO zijn deze niet zondermeer extrapoleerbaar op een andere populatie, zoals bijvoorbeeld de agrarische sector. Deze populatie heeft dit reïntegratie traject verder aangeboden gekregen door de UWV. Dit betekent dus dat de cliënten al minstens 1.5 jaar ziek zijn. Het betreft dus niet die mensen die minder dan 1.5 jaar ziek zijn. Deze onderzoekspopulatie kan dus ook niet zonder meer geëxtrapoleerd worden op werknemers die door een reïntegratie traject in een vroeg ziektestadium worden begeleid (voor 1.5 jaar ziekte): factoren als aard ziekte, leeftijd, opleidingsniveau hebben hier namelijk wellicht invloed op. De cliënt waardeert klantvriendelijkheid bijzonder. Dat blijkt ook uit andere onderzoeken die hier vermeld zijn. Onderzoeksrapportage: reïntegratie in het MKB 11 Zoekstrategie: via Google met de zoektermen reïntegratie en onderzoek. 15

17 Onderwerp: Deze onderzoeksrapportage gaat over de (on-) mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het MKB. Onderzoeksopzet: MKB- Nederland heeft dit onderzoek verricht bij haar aangesloten branche organisaties. Het geeft inzicht in de knelpunten van reïntegratie in de MKB. De bevindingen vertegenwoordigen bedrijven en instellingen en zijn representatief voor alle sectoren van het MKB, dus ook voor de agrarische sectoren. Relevante resultaten: 1. De mogelijkheden voor reïntegratie langs het eerste en tweede spoor zijn beperkt als gevolg van de specialistische aard van werkzaamheden en de kleinschaligheid van bedrijven en instellingen in het MKB. 2. Het huidige reïntegratie- instrumentarium schiet tekort in het dekken van de financiële risico s die werkgevers lopen wanneer zij te maken krijgen met een arbeidsgehandicapte werknemer. 3. Op maat gesneden branchespecifieke informatie voor het MKB ontbreekt. 4. De bureaucratie en onpersoonlijke benadering van UWV belemmert een goede samenwerking met werkgevers gedurende reïntegratie trajecten. 5. Er ontbreekt goede informatievoorziening voor bedrijven en instellingen in het MKB Er worden in het rapport ook een aantal aanbevelingen gedaan. 1. Zo wordt geadviseerd dat de overheid een ondersteunende rol vervult in sectoroverstijgende regionale samenwerkingsverbanden. 2. Verder is MKB-Nederland van mening dat de wet- en regelgeving ten aanzien van de reïntegratie aangepast dient te worden zodat het financiële risico van werkgevers in het MKB afneemt bij het aannemen van een arbeidsgehandicapte werknemer: zo kunnen subsidie-instrumenten zoals loondispensatie of loonsuppletie (opnieuw) worden ingevoerd. Een ander voorstel is om de duur waarin de no-riskpolis en premiekorting geldt, moet worden verlengd. In het rapport wordt tenslotte ook gepleit voor een verbreding van het huidige reïntegratie-instrumentarium waarmee onvoorziene kosten kunnen worden vergoed. 16

18 3. In het rapport wordt aangegeven dat MKB- Nederland het erg belangrijk vindt dat UWV de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de werkgevers van het MKB verbetert door meer maatwerk te bieden. 4. MKB- Nederland vindt dat bedrijfsartsen en Arbo-diensten hun werknemers en werkgevers zo snel mogelijk duidelijkheid dienen te verschaffen over beperkingen en mogelijkheden zoals bijvoorbeeld vroegtijdig spoor twee te adviseren. 5. Brancheorganisaties kunnen regionale sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden of bestaande netwerken benutten in het kader van de reïntegratie langs het derde spoor. Hiermee wordt bedoeld dat brancheorganisaties netwerken buiten de sector kunnen benutten voor het vinden van een baan voor de arbeidsgehandicapte werknemer. Eigen mening 7 : Validiteit: Het is mijns inziens een valide onderzoek. Ik heb echter een aantal opmerkingen : uit de rapportage kan ik niet naar voren halen hoeveel vragenlijsten er nu verstuurd zijn naar de brancheorganisaties en hoe hoog de respons is. Noch is voor mij duidelijk of het om schriftelijke of telefonische vragenlijsten ging. In- en exclusie criteria zijn niet beschreven. Onduidelijk is ook of het oordeel gaat om de eerste twee ziektejaren of de periode erna, of beide. Belang: Er is geen overzicht van cijfermateriaal, noch zijn er statistische toetsen uitgevoerd. Wel kunnen de resultaten aandachtspunten zijn die bruikbaar zijn voor de verbetering van het reïntegratiebeleid. Het belang van maatwerk voor MKB-bedrijven is ook in andere aangehaalde onderzoeken naar voren gekomen. Toepasbaarheid: Gezien het grote aantal bedrijven en instellingen dat hiermee betrokken is, te weten kunnen de resultaten een belangrijk aandachtspunt vormen voor het MKB. Jammer, voor mijn onderzoek is dat niet duidelijk is hoe groot het aandeel is van de agrarische sector. Deze resultaten zijn niet zonder meer toepasbaar op andere cliënten buiten het MKB. Interessant is om te kijken of de vermelde resultaten, of deze trends ook terug te vinden zijn in het huidige onderzoek. 17

19 1.7 Doelstelling Het doel van dit onderzoeksproject is evalueren hoe werknemers, werkgevers uit de agrarische sector maar ook de betrokken deskundigen (bedrijfsartsen, consulenten en reïntegratieadviseurs) de inzet van het tweede spoor hebben ervaren. Hierbij ligt de nadruk op de evaluatie van werkgevers en werknemers gezien de deskundigen al in het voormalige traject Eerder reïntegreren naar een andere werkgever in de agrarische sector zijn geëvalueerd. Verder is het de bedoeling om te evalueren welke factoren volgens de betrokkene partijen van belang zijn om het tweede spoor traject naar tevredenheid af te ronden. Ook de herplaatsingresultaten zullen onderzocht worden en welke factoren hier al dan geen invloed op hebben. Het beoogde eindresultaat is tenslotte dat de ervaringen van de betrokken partijen door agrarische sociale partners zullen meegenomen worden in verbetervoorstellen om de reïntegratie naar ander werk te bevorderen. 1.8 Onderzoeksvragen Bovenstaande doelstellingen leidden dan tot de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe hebben werknemers, werkgevers en betrokken deskundigen het traject ervaren? 2. Welke factoren zijn belangrijk om het spoor twee traject volgens betrokken werknemers, werkgevers en deskundigen naar tevredenheid af te ronden? Noem vijf verbeterpunten. 3. In welke mate leidt een aanpak, waarbij in een vroegtijdig stadium een arbeidsdeskundige wordt betrokken bij reïntegratie naar spoor twee, tot terugkeer naar ander werk of werk bij een andere werkgever? 4. Hangt het vinden van werk samen met de factoren: leeftijd, geslacht, herstel van ziekte en bedrijfsgrootte waaruit zij afkomstig zijn? 5. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de reïntegratie naar ander werk te bevorderen? 18

20 2 Materiaal en methode 2.1 Soort onderzoek Het ging om een inventariserend onderzoek. Het leverde inzicht in enerzijds de ervaringen van de werknemers, werkgevers en betrokken deskundigen (bedrijfsartsen, consulenten en reïntegratieadviseurs) bij een vroegtijdig ingezet spoor twee traject en anderzijds geeft het een beeld van de concrete resultaten van de tweede spoor trajecten (plaatsing, duur traject, uitval na plaatsing) en welke factoren hier al dan niet van invloed op zijn. 2.2 Onderzoekspopulatie De personen die benaderd zijn voor deelname aan dit onderzoeksproject waren 62 werknemers uit de agrarische sector die in de periode van 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 een spoor twee traject zijn gestart in het kader van het project Eerder reïntegreren andere werkgever. Hun traject was aan het eind van dat project (1 juli 2004) nog niet afgerond en de resultaten ervan konden niet in de eindevaluatie van het project worden meegenomen. Naast deze 62 werknemers zijn ook hun werkgevers, bedrijfsartsen, consulenten en reïntegratieadviseurs in het onderzoek betrokken. De werkgevers zijn klant bij Commit en de werknemers worden door de bedrijfsartsen en consulenten van Commit begeleid. De betreffende reïntegratieadviseurs hebben de werknemers begeleid naar spoor twee. 2.3 Meetinstrument Voor het benaderen van de werknemers, werkgevers en de betrokken deskundigen (bedrijfsartsen, consulenten en reïntegratieadviseurs) zijn telefonische enquêtes gehanteerd op basis van vooraf opgestelde vragenlijsten. Voor het opstellen en testen van de vragenlijsten werd met name samengewerkt met Anja van de Zwan, statistisch analist van STIGAS die dit vervolgens had afgestemd met Dic Wijnveen van ACTOR Sectoradviesbureau en de leden van de BBC (Branche Begeleidingscommissie Arboconvenant Agrarische Sectoren). Deze vragenlijsten zijn telefonisch afgenomen door mijzelf, Anja van de Zwan en twee STIGAS medewerkers (adviseurs). Hiertoe werden van te voren aankondigingen gestuurd naar de betreffende personen. De vragenlijsten voor de werknemers, werkgevers en deskundigen zijn te vinden in de bijlagen 1-5 alsook de verstuurde brieven. Werkgevers en werknemers hebben ieder die vragen gekregen die ze vanuit hun 19

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Het is de vraag of het in alle gevallen reëel is om van werkgevers en de desbetreffende werknemers te verwachten dat zij (in het

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

GEEN WIA, WEL WERK? Vervolgmeting van het onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard

GEEN WIA, WEL WERK? Vervolgmeting van het onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard GEEN WIA, WEL WERK? Vervolgmeting van het onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard GEEN WIA, WEL WERK? Vervolgmeting van het onderzoek

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Betaalde arbeid Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Jolanda van Dijk, medeweker belangenbehartiging Aanleiding voor de enquête De MS

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA B. Cuelenaere, AStri beleidsonderzoek en advies (b.cuelenaere@astri.nl) T.J. Veerman, AStri beleidsonderzoek en

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers Re-integratie door Keerpunt Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers 9 mei 2017 Levert private WIA verzekering meerwaarde op voor de klant ten opzichte van publieke

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 februari 2004,

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

WVS/ Zuid Kennemerland/ Paswerk

WVS/ Zuid Kennemerland/ Paswerk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

WIJJ Re-integratie B.V.

WIJJ Re-integratie B.V. RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie