Uitvoeringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, indien vaststaat dat in het eigen bedrijf geen passende arbeid voorhanden is (artikel 8 lid 1 van de Wet REA). Werkgevers waren al verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers binnen de eigen organisatie. De wettelijke reïntegratietaak van werkgevers wordt hiermee dus uitgebreid met het opdrachtgeverschap voor de reïntegratie buiten de eigen organisatie (hier verder te noemen: reïntegratie 2e Spoor ). Het verplicht opdrachtgeverschap geldt voor (zieke) werknemers, die óp of ná 1 januari 2003 ziek worden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle reïntegratieactiviteiten om deze zieke werknemers naar arbeid buiten de eigen onderneming te begeleiden. Werkgevers kunnen bij UWV subsidie aanvragen voor de uitvoering van deze reïntegratieactiviteiten 2e Spoor. Wij verzoeken u goede nota te nemen van de randvoorwaarden die gesteld worden aan de uitvoering van het verplicht opdrachtgeverschap inzake de reïntegratie buiten de eigen onderneming en de daaraan verbonden verplichtingen jegens uw werknemers. Heeft u naar aanleiding van deze uitvoeringsvoorwaarden nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Informatiebalie van UWV op telefoonnummer Heeft u vragen naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag en de verdere afhandeling van de subsidieverstrekking, dan verzoeken wij u zich te richten tot de vestiging van UWV Inkoop Reïntegratiediensten, welke uw aanvraag behandelt. Op de internetsite van UWV (www.uwv.nl) kunt u gebruik maken van de Postcodezoeker IR om te bepalen welke vestiging dit is. Randvoorwaarden Op basis van het Besluit SUWI (688 / ) en de uitvoeringstechnisch gestelde randvoorwaarden, zijn de uitvoeringsvoorwaarden van het verplicht opdrachtgeverschap nader omschreven: 1 Uitbreiding verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid van de werkgever was tot 1 januari 2003 beperkt tot de taak om passende arbeid voor de werknemer te vinden binnen de eigen onderneming. Indien de werknemer niet in passende arbeid binnen de eigen onderneming herplaatst kon worden, was UWV verantwoordelijk voor de reïntegratie. De werkgever droeg in dat geval de zieke werknemer over aan UWV voor reïntegratie naar arbeid buiten de eigen onderneming. Vanaf 1 januari 2003 wordt deze taak van de werkgever verder uitgebreid. Vanaf die datum is de werkgever namelijk ook verantwoordelijk voor de reïntegratie als binnen de eigen onderneming geen passende arbeid voor de werknemer gevonden kan worden. Door de inzet van reïntegratiemiddelen moet de werkgever de werknemer in dat geval begeleiden naar arbeid in het bedrijf van een andere werkgever. Werkgevers worden hierdoor opdrachtgever voor de zogenaamde reïntegratie 2e Spoor. Dit verplichte opdrachtgeverschap geldt niet voor alle zieke werknemers! De wetgever heeft er voor gekozen om het opdrachtgeverschap geleidelijk in te voeren. Het verplichte opdrachtgeverschap geldt namelijk alleen voor zieke werknemers, die óp of ná 1 januari 2003 ziek worden. Voor werknemers die vóór 1 januari 2003 ziek zijn geworden, is UWV nog verantwoordelijk voor de reïntegratie buiten de eigen onderneming. Laatstgenoemde werknemers dient u dus ongewijzigd aan UWV over te dragen voor reïntegratie naar arbeid buiten de eigen onderneming. 2 Het vrijwillig opdrachtgeverschap Een uitzondering op laatstgenoemde verantwoordelijkheid jegens werknemers die vóór 1 januari 2003 ziek zijn geworden, geldt voor werkgevers die hebben gekozen om in 2002 op te treden als vrijwillig opdrachtgever. De werkgevers die zich hiervoor bij UWV hebben aangemeld, hebben zich verbonden tot het uitvoeren van alle reïntegratieactiviteiten voor (alle) zieke werknemers die ziek zijn geworden in de periode van 1 januari 2002 tot 1 januari 2003 én die nog niet door UWV zijn gemeld bij een reïntegratiebedrijf. Op grond van artikel 7:10 van de Regeling SUWI blijft UWV verantwoordelijk voor werknemers die vóór 1 januari 2002 ziek zijn geworden. 1 De mogelijkheid om zich als vrijwillig opdrachtgever bij UWV te melden is aanvankelijk per 1 september 2002 beëindigd in verband met de noodzakelijke voorbereidingen op het verplichte opdrachtgeverschap. In overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is echter besloten om deze mogelijkheid per 1 april 2003 weer voor geïnteresseerde werkgevers open te stellen. Indien u als werkgever alsnog van deze mogelijkheid om als vrijwillig opdrachtgever op te gaan treden gebruik wilt maken, kunt u dit middels een schriftelijke melding aan de vestiging van UWV Inkoop Reïntegratiediensten bij u in de regio doorgeven. Op de internetsite van UWV (www.uwv.nl) kunt u gebruik maken van de Postcodezoeker IR om te bepalen welke vestiging dit is. Wij wijzen u er op dat voor alle aanvragen in het kader van het vrijwillig opdrachtgeverschap vanaf 1 april 2003 dezelfde uitvoeringsvoorwaarden gelden als voor aanvragen in het kader van het verplicht opdrachtgeverschap. Dit impliceert dat alle aanvragen om subsidie in het kader van het opdrachtgeverschap worden afgehandeld conform de onderhavige Uitvoeringsvoorwaarden; opdrachtgeverschap per 1 april Aanvragen in het kader van het vrijwillig opdrachtgeverschap dienen per 1 april 2003 bovendien ingediend te worden bij het kantoor van Inkoop Reïntegratiediensten in de regio waar de werknemer woont. U kunt gebruik maken van de Postcodezoeker IR (beschikbaar via om te bepalen welk kantoor dit is. 3 Duur van de reïntegratietaak en mogelijkheid tot verlenging De reïntegratietaak zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet REA geldt in ieder geval voor de duur van de dienstbetrekking met de betreffende werknemer (in de regel 2 jaar na 1e ziektedag). In artikel 8 lid 4 van de Wet REA is bovendien bepaald dat werkgevers kunnen kiezen om deze taak, na het einde van de dienstbetrekking van zijn werknemers, voor alle werknemers te blijven verrichten voor een periode van maximaal 6 jaar ná de datum waarop de werknemer arbeidsongeschikt is geworden. Deze verlenging van de termijn van de reïntegratietaak is een vrije keuze van de werkgever en geldt voor alle werknemers in het bedrijf. Indien u als werkgever van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u dit middels een schriftelijke melding aan UWV Inkoop Reïntegratiediensten door te geven, onder vermelding van de periode waarin men de eerdergenoemde reïntegratietaak wil blijven verrichten. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Verklaring verlenging

2 reïntegratietaak, welke beschikbaar is via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Dit formulier kunt u ook opvragen bij UWV Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. 4 Verplichtingen Wet verbetering Poortwachter onverminderd van kracht Per geldt de Wet verbetering Poortwachter. De verantwoordelijkheid van zieke werknemers en hun werkgevers voor de reïntegratie is hiermee uitgebreid. Belangrijk hulpmiddel daarbij is het Reïntegratieverslag. Daarin leggen werknemer, werkgever en arbodienst hun reïntegratieactiviteiten in het 1e ziektejaar vast. Als de werknemer een beroep wil doen op de WAO, stuurt hij / zij dit verslag vóór de 39e ziekteweek samen met de WAOaanvraag naar UWV. UWV beoordeelt vervolgens aan de hand van dit Reïntegratieverslag of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Indien UWV tot de conclusie komt dat er onvoldoende inspanning is verricht, dan zal UWV afhankelijk van wie er in gebreke is gebleven een sanctie aan u (loondoorbetaling) of uw werknemer opleggen, als het tot een WAO-uitkering komt. Mogelijk verschilt u met uw werknemer van mening over de vraag of hij / zij wel of niet kan werken óf over de vraag of er passend werk is binnen uw organisatie. Ook kan het voorkomen dat uw werknemer vindt dat u onvoldoende reïntegratieactiviteiten onderneemt. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u of uw werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. In een deskundigenoordeel kijkt UWV met een frisse blik naar de situatie. Deskundigen geven een onafhankelijk oordeel. De bedoeling is dat u en uw werknemer er daarna samen uitkomen, maar het oordeel is niet bindend. Het deskundigenoordeel zal wel een rol spelen bij de beoordeling van de reïntegratieactiviteiten aan de hand van het in te dienen Reïntegratieverslag. Aan een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden. Hierbij benadrukken wij dat de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter onverminderd van kracht zijn, ook in het geval dat UWV u als opdrachtgever reeds subsidie heeft toegekend voor de reïntegratieactiviteiten naar arbeid buiten de eigen onderneming. Met de toekenning van subsidie in het kader van het opdrachtgeverschap doet UWV dus geen uitspraak over in hoeverre de werkgever voldoet/ heeft voldaan aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. UWV zal op basis van het in te dienen Reïntegratieverslag onverminderd toetsen of voldoende reïntegratie-inspanningen door werkgever en werknemer zijn geleverd. 5 Contracten met reïntegratiebedrijven/arbodiensten U bent verplicht om ter uitvoering van de werkzaamheden een schriftelijke overeenkomst met één of meer reïntegratiebedrijven of arbodiensten te sluiten (artikel 8 lid 5 Wet REA). In de keuze voor een reïntegratiebedrijf bent u natuurlijk vrij. Indien gewenst kunt u zich nader oriënteren via de internetsites van Borea (www.borea.nl) en de RWI (www.rwi.nl). In de Wet SUWI is bepaald dat onder reïntegratiebedrijf of arbodienst in deze niet wordt verstaan het reïntegratiebedrijf of arbodienst waarin werknemers van u werkzaam zijn. Dit betekent dat het te contracteren reïntegratiebedrijf of arbodienst een afzonderlijke (juridische) rechtspersoon moet zijn. Bij de aanvraag van basissubsidie in het kader van het verplicht opdrachtgeverschap, wordt u gevraagd hierover een verklaring af te leggen. Constructies waarbij door middel van onderaanneming de werkzaamheden alsnog uitgevoerd worden door een intern reïntegratiebedrijf zijn in strijd met de regelgeving en voorwaarden. De schriftelijke overeenkomsten met de reïntegratiebedrijven of arbodiensten die de op grond van artikel 8 Wet Rea te verrichten reïntegratiewerkzaamheden, voor de werkgever zullen gaan uitvoeren, behoeft u bij een subsidieaanvraag niet aan UWV te overleggen. Wel kan het zo zijn dat UWV deze contracten alsnog bij u opvraagt. In dat geval bent u verplicht om (kopieën van) de afgesloten contracten aan UWV te verstrekken. Ook zal UWV van u bij de aanvraag van subsidie vragen om aan te geven met welke reïntegratiebedrijven of arbodiensten u contracten heeft afgesloten voor de te verrichten reïntegratiewerkzaamheden naar arbeid buiten het eigen bedrijf. Het staat werkgevers vrij om op brancheniveau schriftelijke overeenkomsten met reïntegratiebedrijven of arbodiensten te (laten) sluiten. Dit sluit trouwens niet uit dat individuele werkgevers, aanvullend op de overeenkomsten die op brancheniveau zijn gesloten, ook nog op individuele titel overeenkomsten met reïntegratiebedrijven of arbodiensten afsluiten. Conform Besluit SUWI, artikel 4.3, lid 1 onder d dient in de tussen u en het externe reïntegratiebedrijf / arbodienst afgesloten contracten in elk geval geregeld te zijn dat het reïntegratiebedrijf / arbodienst verplicht is om: a. Op verzoek aan UWV alle informatie en gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van de op grond van artikel 15 Wet Rea te verrichten reïntegratiewerkzaamheden; b. Toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een accountant naar zijn oordeel nodig heeft voor het instellen van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 42, vierde lid van de Wet SUWI (verrichten van een review door een derde accountant indien er gerede twijfel is aan de juistheid of volledigheid van de verantwoordingsinformatie van UWV als subsidieverstrekker); c. Een privacyreglement te hebben, hetgeen overlegd dient te zijn aan u en de betreffende arbeidsgehandicapte werknemer; d. Een klachten- en geschillenreglement te hebben, hetgeen overlegd dient te zijn aan u en de betreffende arbeidsgehandicapte werknemer, en er overeenkomstig naar te handelen; e. Op verzoek aan u een schriftelijk oordeel van een accountant of een gelijkwaardige deskundige over de verwerking van informatie en de genomen maatregelen ter beveiliging van informatie door het reïntegratiebedrijf over te leggen (EDP-audit); f. De gegevens die het reïntegratiebedrijf in verband met deze activiteiten of werkzaamheden verkrijgt uitsluitend te verwerken voorzover dat noodzakelijk is voor het verrichten van activiteiten of werkzaamheden dan wel voor de naleving van verplichtingen als bedoeld in de voorgaande punten; g. Indien het reïntegratiebedrijf de activiteiten of werkzaamheden laat verrichten door een andere reïntegratiebedrijf, in een schriftelijke overeenkomst met dat andere reïntegratiebedrijf te regelen dat jegens UWV de verplichtingen, zoals opgenomen in de bovenstaande punten, gelden. 6 Werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen Voor subsidie komen in principe alle werkzaamheden gericht op de reïntegratie buiten de eigen onderneming (conform artikel 15 Wet REA), die de reïntegratiebedrijven (of de arbodiensten) voor de werkgever uitvoeren, in aanmerking. 2

3 Niet alle kosten die u als werkgever maakt in het kader van het plan van aanpak (als bedoeld in artikel 71a WAO) komen voor een vergoeding in het kader van deze regeling in aanmerking. Het plan van aanpak dat de werkgever in overeenstemming met de werknemer opstelt, is namelijk ruimer dan een trajectplan. Het plan van aanpak heeft immers ook betrekking op de mogelijke reïntegratie naar de eigen arbeid of andere arbeid binnen het bedrijf van de werkgever. Een trajectplan daarentegen bevat slechts de diensten die bij reïntegratiebedrijven zullen worden ingekocht met als doel reïntegratie bij een andere werkgever. Alleen laatstgenoemde diensten komen voor een vergoeding in aanmerking. Daarnaast dienen de werkzaamheden die in het kader van een (reïntegratie-) product worden uitgevoerd, direct gericht te zijn op de reïntegratie van de cliënt naar arbeid. Dit impliceert dat de cliënt direct betrokken dient te zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. UWV verstrekt bijvoorbeeld geen subsidie voor monitoringsactiviteiten. Dit behoort immers tot de reguliere werkzaamheden van de werkgever als opdrachtgever voor de reïntegratie 2e Spoor. Indien de werknemer moet worden geschoold, komen de kosten van deze scholing op dezelfde wijze als de overige werkzaamheden in aanmerking voor subsidie. Indien de scholing een relatief lange looptijd heeft en uit losstaande modules bestaat, adviseren wij u om met het (scholings-) instituut af te spreken dat er per module of cursusonderdeel zal worden gefactureerd. Dit om te voorkomen dat wanneer de scholing voortijdig wordt afgebroken, toch de volledige prijs van de gehele scholing verschuldigd is. UWV verstrekt nadrukkelijk geen subsidie voor apart te factureren bijkomende kosten waar geen werkzaamheden tegenover staan (zoals bijvoorbeeld reiskosten of een bonus bij plaatsing). Subsidie wordt immers alleen verstrekt voor (uitgevoerde) werkzaamheden. U kunt eventuele reiskosten of een bonus dus wel verdisconteren in de (vaste) productprijs die u met het reïntegratiebedrijf overeenkomt. Indien u in het contract met het reïntegratiebedrijf / arbodienst vastlegt dat de vergoeding van bepaalde producten plaatsvindt op basis van resultaatsfinanciering, dient u dit duidelijk in het trajectplan te vermelden (zie hiervoor ook 9). 7 De aanvraag van de basissubsidie Om voor een basissubsidie in aanmerking te komen dient de werkgever per individuele werknemer een aanvraag in te dienen middels het ter beschikking gestelde formulier Aanvraag basissubsidie. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten bij u in de regio. Werkgevers zullen zich in de praktijk vaak laten vertegenwoordigen door derden. Ook bij het indienen van aanvragen voor subsidie in het kader van de regeling verplicht opdrachtgeverschap is dit mogelijk. Wel is het in dit verband van belang om te benadrukken dat bijvoorbeeld het aanvraagformulier ondertekend dient te worden door de individuele werkgever én dat facturen uit naam van de individuele werkgever dienen te worden ingediend. Uw aanvraag zal worden behandeld door de afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in de regio waar de betreffende werknemer woonachtig is. In deze regio dient u dan ook uw aanvraag in te dienen. U kunt hiertoe gebruik maken van de Postcodezoeker IR, welke beschikbaar is via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Op het aanvraagformulier dient u een aantal zaken te verklaren. Ten eerste dat u kennis heeft genomen van deze uitvoeringsvoorwaarden. Ten tweede dat binnen het reïntegratiebedrijf / de arbodienst waarmee u een contract heeft gesloten betreffende de uitplaatsing van arbeidsgehandicapte werknemers naar het bedrijf van een andere werkgever, geen werknemers van u werkzaam zijn. Het te contracteren reïntegratiebedrijf of arbodienst dient een afzonderlijke rechtspersoon te zijn. Ten derde dat u gegevens en inlichtingen omtrent niet of niet in voldoende mate meewerken van de werknemer óf voortijdige beëindiging van de gesubsidieerde trajecten (onder vermelding van de reden hiervoor), gevraagd of ongevraagd aan UWV verstrekt. Ten vierde dat het contract dat u heeft afgesloten met het reïntegratiebedrijf/de arbodienst, voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Besluit SUWI, artikel 4.3, lid 1 onder d. De aanvraag basissubsidie dient altijd vergezeld te gaan van de volgende bescheiden, welke in hier onderstaande paragrafen verder zullen worden toegelicht: Een verklaring van de arbodienst; Een trajectplan; Een Eigen verklaring werknemer; Een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer. 7.1 Een verklaring van de arbodienst De arbodienst dient te verklaren dat: De desbetreffende werknemer naar het oordeel van de arbodienst arbeidsgehandicapt is; Er geen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor die werknemer aanwezig is in het bedrijf van de werkgever. De arbodienst dient hiervoor gebruik te maken van het formulier Verklaring arbodienst, zoals door UWV ter beschikking gesteld. Genoemd formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. Bij twijfel over de verklaring van de arbodienst, zal UWV nadere informatie opvragen. Eventueel kan UWV vervolgens besluiten nader onderzoek te plegen. Ook in het kader van de beoordeling van de reïntegratieactiviteiten van werkgever en werknemer aan de hand van het ingediende Reïntegratieverslag, kan UWV besluiten nader onderzoek in te stellen. 7.2 Een trajectplan In dit trajectplan dient minimaal te zijn opgenomen: Naam en sofi-nummer van de arbeidsgehandicapte werknemer; Opleidingsniveau werknemer; Een algemene beschrijving van de werkzaamheden die verricht zullen gaan worden om de werknemer uit te plaatsen bij een andere werkgever; Een opgave van de in te zetten producten en de vermelding van het reïntegratiebedrijf (of reïntegratiebedrijven) dat de producten gaat uitvoeren (onder verwijzing naar de contracten op basis waarvan de uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden). Een opgave van de ( vaste ) prijs exclusief btw per product, waarbij u wordt verzocht aan te geven of btw verschuldigd is. Een (beknopte) beschrijving van de werkzaamheden per product dat ingezet zal gaan worden om de werknemer uit te plaatsen bij een andere werkgever; De verwachte begin- en einddatum van de in te zetten producten én van het totale traject; 3

4 UWV schrijft geen (uitgebreid) model voor dit trajectplan voor, maar u dient bij de beschrijving van de in te zetten producten in ieder geval wel aan te geven in welk van de volgende 5 fasen van het reïntegratietraject de producten worden ingezet: 1. Intake / opstellen arbeidsintegratieplan; 2. Diagnostische fase; 3. Aanbodversterkende fase (training/ scholing); 4. Bemiddeling; 5. Plaatsing (ondersteuning & nazorg). De kosten van werkzaamheden die niet zijn beschreven in het trajectplan, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij UWV voor het verrichten van die werkzaamheden schriftelijk goedkeuring verleent. U kunt deze toestemming van UWV verkrijgen door het indienen van een aanvulling op c.q wijziging van het trajectplan. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Wijziging producten in trajectplan. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij de UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. Zie voor dit onderwerp ook 9.3. Producten komen alleen voor een vergoeding in aanmerking tegen de vaste prijs per product zoals vermeld in het trajectplan. Producten waarbij bijvoorbeeld een prijs per uur wordt vermeld, komen dus niet voor een vergoeding in aanmerking. Ook zal UWV geen geïndexeerde productprijzen accepteren. Wij vragen nogmaals nadrukkelijk uw aandacht voor het feit dat niet alle werkzaamheden voor een vergoeding in het kader van deze regeling in aanmerking komen. Wij verwijzen hiervoor naar het gestelde in 6. Zoals eerder opgemerkt staat het u als werkgever vrij om in het contract met het reïntegratiebedrijf / arbodienst vast te leggen dat de vergoeding van bepaalde producten plaatsvindt op basis van resultaatfinanciering. Indien u prijsafspraken maakt op basis van resultaatfinanciering, dient u dit duidelijk in het trajectplan (bij de opgave van de prijs per in te zetten product) te vermelden. Bij dergelijke contracten op basis van resultaatfinanciering wordt in de regel afgesproken dat de opdrachtgever de kosten van bepaalde producten slechts gedeeltelijk aan het reïntegratiebedrijf betaalt indien het traject niet tot plaatsing leidt. Dit wordt de vaste vergoeding genoemd. Indien het traject tot plaatsing leidt, wordt ook het resterend deel van de kosten (de zogenaamde verevening ) vergoed aan het reïntegratiebedrijf. Wij verzoeken u nadrukkelijk om in een dergelijk geval de vaste vergoeding en de verevening als aparte producten in het trajectplan op te nemen. Wij adviseren u met klem om bij het opstellen van het trajectplan rekening te houden met de duur van uw reïntegratietaak als werkgever. Producten in het kader van de basissubsidie kunnen namelijk niet door UWV vergoed worden indien uw reïntegratietaak vóór aanvang van het product is beëindigd (zie 9). Bovendien komt u niet in aanmerking voor een plaatsingssubsidie indien de plaatsing niet binnen 3 maanden nadat uw reïntegratietaak is geëindigd is gerealiseerd (zie 12). 7.3 Eigen verklaring werknemer Bij de aanvraag basissubsidie dient tevens een verklaring van de werknemer te worden gevoegd. Voor deze Eigen verklaring werknemer heeft UWV een formulier ontwikkeld. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. In het door UWV ter beschikking gestelde formulier Eigen verklaring werknemer, dient de werknemer te verklaren dat: Hij / zij heeft kennis genomen van het feit dat de door de werkgever ingeschakelde arbodienst, heeft verklaard dat hij / zij als arbeidsgehandicapte (in het kader van de Wet REA) dient te worden aangemerkt en dat deze status bij UWV wordt aangevraagd in het kader van subsidiemogelijkheden voor de kosten van de plaatsing van de arbeidsgehandicapte werknemer bij een andere werkgever; Hij / zij heeft kennis genomen van het feit dat de door de werkgever ingeschakelde arbodienst, heeft verklaard dat er geen passende arbeid voor deze werknemer aanwezig is in het bedrijf van de werkgever; Hij / zij heeft kennis genomen van het in dit kader opgestelde trajectplan, waarin een beschrijving is opgenomen van de werkzaamheden die verricht zullen gaan worden om de werknemer uit te plaatsen bij een andere werkgever; Hij / zij akkoord gaat met de verklaring van de arbodienst en de (uitvoering van) het voorliggende traject plan én hij / zij zich zal inspannen om het traject te voltooien met als doel uitstroom naar betaalde arbeid. Dit laatste punt is met name van belang in het kader van het door de werkgever en de werknemer op te stellen reïntegratieverslag (nieuwe model Poortwachter), op basis waarvan UWV beoordeelt of door beide partijen voldoende inspanning is gepleegd om WAO-instroom te voorkomen of te beperken. Indien u met uw werknemer van mening verschilt over de te ondernemen reïntegratieactiviteiten, kan het zo zijn dat uw werknemer niet bereid is om de eigen verklaring te ondertekenen. In dat geval adviseren wij u (nog) geen aanvraag basissubsidie in te dienen. Eerst zal u overeenstemming dienen te bereiken met uw werknemer, eventueel met behulp van een deskundigenoordeel door UWV (zie hiervoor 4). 7.4 Kopie identiteitsbewijs werknemer U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw werknemer bij te voegen. 8 De toekenning van de basissubsidie UWV zal binnen 4 weken na ontvangst van de Aanvraag basissubsidie middels een beschikking laten weten of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Wij wijzen u er op dat de basissubsidie wordt verstrekt in de vorm van voorschotten. Na beëindiging van het reïntegratietraject wordt de subsidie definitief vastgesteld (zie 13). Hierbij benadrukken wij bovendien nogmaals dat UWV met de toekenning van de basissubsidie geen uitspraak doet over in hoeverre de werkgever voldoet / heeft voldaan aan de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. UWV zal op basis van het in te dienen Reïntegratieverslag onverminderd toetsen of voldoende reïntegratieinspanningen door werkgever en werknemer zijn geleverd. 9 De betaling van de basissubsidie De basissubsidie wordt betaald op basis van de door de werkgever aan UWV te overleggen facturen per product. Deze facturen kunnen uitsluitend door (c.q. uit naam van) de individuele werkgever worden ingediend. UWV kan geen facturen betaalbaar stellen aan reïntegratiebedrijven. De werkgever dient dus zelf een factuur op te stellen (c.q. uit naam te laten opstellen) en kan bijvoorbeeld niet volstaan met het doorsturen van facturen die zij van het reïntegratiebedrijf heeft ontvangen. 4

5 De facturen dienen te worden ingediend bij de vestiging van UWV Inkoop Reïntegratiediensten, welke ook de beschikking basissubsidie heeft afgegeven. UWV zal de facturen betaalbaar stellen binnen 35 werkdagen na ontvangst. Producten in het kader van de basissubsidie kunnen niet door UWV vergoed worden indien de reïntegratietaak van de werkgever vóór aanvang van het product is beëindigd. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dienen producten dus ingezet te zijn vóórdat de reïntegratietaak van de werkgever eindigt. 9.1 Factureringsvoorwaarden Voorwaarde hierbij is bovendien dat een product pas gefactureerd mag worden, zodra het betreffende product is afgerond. Op de factuur dient u in verband hiermee o.a. de start- en einddatum van het reïntegratieproduct aan te geven. U kunt de facturen tot uiterlijk 3 maanden na afronding van het product bij UWV indienen. Een andere belangrijke factureringsvoorwaarde voor de basissubsidie is dat facturen voor producten uiterlijk 1 maand na duurzame plaatsing (of einde traject) moeten zijn ingediend. Facturen die later worden ingediend, kunnen door UWV niet meer betaald worden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld voor producten plaatsing & nazorg dat de factuur tot uiterlijk 1 maand na duurzame plaatsing ingediend kan worden. Dit zelfde geldt bijvoorbeeld voor facturen bij een eventuele verevening (bij contracten op basis van resultaatsfinanciering). Ook indien in het trajectplan het gehele traject als 1 product wordt onderscheiden, dient u zich als werkgever bewust te zijn van het feit dat dit product binnen 1 maand na duurzame plaatsing of einde traject gefactureerd dient te worden. In al deze gevallen heeft u als werkgever dus geen 3 maanden na einde inzet van het product om de factuur in te leveren, maar slechts 1 maand na duurzame plaatsing of einde traject. Voor de definitie van duurzame plaatsing verwijzen wij u naar 12. De factuur dient per product onder vermelding van de productnaam en prijs zoals vermeld in het trajectplan gespecificeerd te zijn. Elke factuur dient uitsluitend betrekking te hebben op één cliënt. Op de factuur dient voorts in ieder geval vermeld te worden: Datum & factuurnummer Het kenmerk: OGS-basissubsidie ; Naam, sector- en sofi-nummer van de cliënt; Naam en prijs (100%) reïntegratieproduct (zoals vermeld in trajectplan); Start- en einddatum reïntegratieproduct; Factuurbedrag (50%-productprijs) in Euro s exclusief btw. Btw apart specificeren; UWV-code. De UWV-codes zijn: 01 UWV Bouwnijverheid 02 UWV Cadans, 03 UWV Gak 04 UWV Guo 05 UWV Uszo. UWV stelt bij de betaling van de basissubsidie de helft van de kosten van de ingezette (en door UWV geaccordeerde) producten betaalbaar. Voor alle duidelijkheid: de vergoeding die UWV verstrekt zal afhankelijk van de sector waarin u als werkgever opereert, inclusief of exclusief btw zijn. Indien u met het gecontracteerde reïntegratiebedrijf prijsafspraken heeft gemaakt op basis van resultaatfinanciering, spreekt het voor zich dat u hiermee bij de facturering bij UWV rekening houdt. Bij dergelijke contracten op basis van resultaatfinanciering wordt in de regel afgesproken dat de opdrachtgever de kosten van bepaalde producten slechts gedeeltelijk aan het reïntegratiebedrijf betaalt indien het traject niet tot plaatsing leidt. Dit wordt de vaste vergoeding genoemd. Indien het traject tot plaatsing leidt, wordt ook het resterend deel van de kosten (de zogenaamde verevening ) vergoed aan het reïntegratiebedrijf. Bij de facturering dient u in een dergelijk geval de vaste vergoeding na afronding van het betreffende product in te dienen (ad 50% van de kosten), terwijl u een aparte factuur voor de verevening stuurt bij een eventuele plaatsing (zie ook 7.2). 9.2 Rapportageverplichting inzake ingezette & gefactureerde producten Bij elke factuur dient bovendien een rapportage gevoegd te worden waarin o.a. een korte omschrijving gegeven wordt van de uitgevoerde werkzaamheden en het bereikte resultaat van de inzet van het product. Hiervoor dient u gebruik te maken van het formulier Rapportage afronding product. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. Facturen die zonder bijbehorende rapportage worden ingeleverd kunnen niet door UWV betaalbaar worden gesteld. 9.3 Onbekende producten: indienen wijziging trajectplan Per factuur zal UWV controleren of het product waarvoor facturering plaatsvindt een activiteit is die in het trajectplan is benoemd. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zal u een bericht ontvangen, waarbij u verzocht wordt om UWV alsnog een verzoek om toestemming te doen toekomen (middels een aanvulling op c.q wijziging van het trajectplan). Er zal niet eerder tot betaling (kunnen) worden overgegaan, dan nadat alsnog toestemming verleend is voor het product dat in eerste instantie niet vermeld werd in het (originele) trajectplan. UWV zendt u binnen 4 weken een beslissing over de wijziging. Voor het indienen van een dergelijk wijziging van het trajectplan, kunt u gebruik maken van het formulier Wijziging producten in trajectplan. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. Bij dit formulier dient u tevens het gewijzigde trajectplan te voegen. Ook controleert UWV of de gefactureerde prijs overeenkomt met de prijs zoals vermeld in het trajectplan. Zoals reeds eerder gesteld vergoedt UWV alleen producten tegen de vaste prijs per product zoals vermeld in het trajectplan. Geïndexeerde of anderszins gewijzigde prijzen zal UWV dus niet accepteren. Het spreekt in dit kader voor zich dat bij het indienen van een wijziging van het trajectplan, deze wijziging alleen betrekking mag hebben op een inhoudelijke wijziging van de uit te voeren werkzaamheden / producten én niet op een wijziging in prijs van een reeds bekend product. 9.4 Betalingen basissubsidie als voorschot UWV benadrukt hierbij dat de betalingen op basis van de ingediende facturen beschouwd dienen te worden als voorschotten. Aangezien de bedragen worden verstrekt nadat en niet voordat de kosten zijn gemaakt, zullen de verstrekte bedragen in de regel echter gelijk zijn aan de bedragen waar u als werkgever recht op heeft. Nadat het reïntegratietraject is beëindigd, zal UWV de subsidie definitief vaststellen. Deze definitieve subsidievaststelling door UWV volgt na het realiseren van een plaatsing conform de voorwaarden (waarover later meer) óf na afronding van het reïntegratietraject zonder dat een plaatsing is gerealiseerd. U wordt dan ook verzocht om zo 5

6 spoedig mogelijk alle facturen voor de basissubsidie aan UWV te overleggen, indien duidelijk wordt dat het reïntegratietraject eindigt (waarover meer in de volgende paragrafen). 10 De melding van een beëindiging van het traject zonder plaatsing U dient op verzoek, alsmede uit eigen beweging, gegevens te verstrekken inzake het niet of niet in voldoende mate meewerken van de werknemer óf voortijdige beëindiging van de gesubsidieerde trajecten (onder vermelding van de reden hiervoor). Voor de melding van de beëindiging van het traject (zonder plaatsing) kunt u gebruik maken van het formulier Melding plaatsing/einde traject. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. UWV zal op basis van uw melding de (basis-)subsidie definitief gaan vaststellen. Dit zal verder worden toegelicht in De melding van een plaatsing Zodra een plaatsing is gerealiseerd kunt u de plaatsing bij UWV melden middels het formulier Melding plaatsing/ einde traject. Dit formulier is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Ook kunt u dit formulier opvragen bij UWV afdeling Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. Indien de werknemer geplaatst is in een dienstverband bij een andere werkgever, dient u op het formulier te vermelden op welke datum, in welke functie en bij welke werkgever de betrokken werknemer is geplaatst. Hierbij dient (indien mogelijk) een kopie van de arbeidsovereenkomst overlegd te worden, waarin de begindatum (en, indien van toepassing, de einddatum) van het dienstverband is aangegeven. Indien het voor u niet mogelijk is om een kopie van de arbeidsovereenkomst bij te voegen, kunt u dit onder vermelding van de reden hiervoor bij de melding van de plaatsing aangeven. Voor de volledigheid merken wij nog op dat het door de werknemer te aanvaarden dienstverband zowel betrekking kan hebben op een fulltime als een parttime dienstverband. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indien de betrokken werknemer arbeid als zelfstandige is gaan verrichten, dient u een Inschrijving van de Kamer van Koophandel aan UWV te overhandigen, waaruit dit blijkt. Indien het voor u niet mogelijk is om vermelde inschrijving bij te voegen, kunt u dit onder vermelding van de reden hiervoor bij uw aanvraag voor de plaatsingssubsidie aangeven. Naar aanleiding van de melding van de plaatsing zult u een ontvangstbevestiging van UWV ontvangen. In deze brief zal tevens nader worden ingegaan op de voorwaarden waaronder de plaatsingssubsidie zal worden betaald (waarover hieronder meer). 12 De betaling van de plaatsingssubsidie De plaatsingssubsidie (zijnde de resterende 50% van de kosten) wordt uitbetaald aan de werkgever onder de volgende voorwaarden: de werknemer is een dienstbetrekking aangegaan met een andere werkgever voor een aaneengesloten periode van ten minste 26 weken én de werknemer heeft daadwerkelijk 26 weken in deze dienstbetrekking gewerkt, óf: de werknemer is arbeid gaan verrichten als zelfstandige en met die arbeid zijn in een periode van één jaar ten minste gedurende 26 weken inkomsten verworven waardoor hij geen recht meer heeft op een uit-kering anders dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met het verwerven van die inkomsten of verrichten van die arbeid. Het bovenstaande impliceert dat de plaatsingssubsidie pas zal worden uitbetaald nadat gebleken is dat de plaatsing conform de gestelde voorwaarden duurzaam (dus na 6 of 12 maanden) gerealiseerd is. Om te verifiëren of de werknemer daadwerkelijk 26 weken in de dienstbetrekking bij een andere werkgever heeft gewerkt, heeft UWV (na ontvangst van de arbeidsovereenkomst) de benodigde informatie in principe zelf ter beschikking. Bij onduidelijkheden over de duurzaamheid van de plaatsing, kan UWV u verzoeken om aanvullende informatie inzake de plaatsing bij de nieuwe werkgever te verstrekken. Onder een plaatsing bij een andere werkgever wordt hier verstaan een andere rechtspersoon. UWV zal dit bij twijfel controleren aan de hand van een vergelijk van de aansluitnummers van de beide werkgevers. In het geval dat de werknemer arbeid is gaan verrichten als zelfstandige dient dit (zoals reeds eerder vermeld) in principe te blijken uit een te overleggen Inschrijving van de Kamer van Koophandel. Om vast te stellen of de werknemer vervolgens aan de hierboven vermelde voorwaarde voldoet, zal UWV informatie uitvragen bij het CWI omtrent de uitkeringsstatus van de (ex)-werknemer, waar het om een mogelijke ABW- of WW-uitkering gaat van de werknemer. Het conform de gestelde voorwaarde renderen van het gestarte bedrijf wordt namelijk aangenomen indien de betrokken persoon geen beroep heeft gedaan op een WW- of ABW-uitkering in verband met het verrichten van de arbeid als zelfstandige en het verwerven van inkomsten daarbij. Bij onduidelijkheden over de plaatsing in zelfstandige arbeid, kan UWV u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. Een andere voorwaarde waaraan voldaan dient te worden teneinde in aanmerking te kunnen komen voor de plaatsingssubsidie is het volgende: uit artikel 4.4. onder a van het Besluit SUWI volgt dat het tijdstip waarop de werknemer het dienstverband is aangegaan met een andere werkgever (c.q. als zelfstandige is gestart), in de tijd niet langer geleden mag zijn dan 3 maanden nadat de reïntegratietaak van de werkgever (bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet REA) is geëindigd. Laatstgenoemde verplichting van de werkgever geldt in ieder geval voor de duur van de dienstbetrekking met de bewuste werknemer. Dit betekent in de regel dat het dienstverband moet zijn aangegaan uiterlijk op het tijdstip dat de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de betrokken werknemer 2 jaar en 3 maanden geleden is (bij een vast dienstverband). Bij tijdelijke contracten kan de reïntegratietaak ook minder dan 2 jaar duren. Wij adviseren u nogmaals met klem om met het bovenstaande rekening te houden bij het opstellen van het trajectplan. De reïntegratietaak van de werkgever kan langer dan 2 jaar duren indien een werkgever in een individueel geval besluit om geen ontbinding van het dienstverband na 2 jaar ziekte aan te vragen. Het is bovendien mogelijk voor werkgevers om de reïntegratietaak voor zieke werknemers (als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet REA) na het einde van de dienstbetrekking met zijn werknemers, collectief te blijven verrichten voor een periode van maximaal 6 jaar na de 1e ziektedag van de werknemer (artikel 8 lid 4 Wet REA). De werkgever dient dit bij UWV middels een (aparte) schriftelijke melding aan te geven, onder vermelding van de periode waarin men de eerdergenoemde reïntegratietaak wil blijven verrichten (zie 3). 6

7 Aan de hand van de melding van de plaatsing zal UWV na 6 maanden (bij dienstverband) óf 12 maanden (bij zelfstandige arbeid) op eigen initiatief de subsidie definitief vaststellen. Onderdeel van deze definitieve subsidievaststelling is de beoordeling door UWV of aan de hierboven beschreven voorwaarden voor de plaatsingssubsidie is voldaan. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld middels een beschikking definitieve subsidievaststelling, waarover in de volgende paragraaf meer. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zal dus in laatstgenoemde beschikking o.a. kenbaar worden gemaakt dat u in aanmerking komt voor de plaatsingssubsidie. Deze plaatsingssubsidie bedraagt (de resterende) 50% van de totale trajectkosten. Dit bedrag zal in de regel gelijk zijn aan de som van de voorschotten die verstrekt zijn in het kader van de basissubsidie. UWV zal op basis van de definitieve subsidievaststelling de betaling aan de individuele werkgever verrichten. U hoeft hiervoor dus geen factuur in te leveren. Betaling zal plaatsvinden op het rekeningnummer waarop ook de betalingen hebben plaatsgevonden in het kader van de basissubsidie. 13 De definitieve subsidievaststelling Nadat het reïntegratietraject is beëindigd, zal de subsidie door UWV definitief worden vastgesteld. U zult van de definitieve subsidievaststelling op de hoogte worden gebracht middels een beschikking waarin wordt vastgesteld in hoeverre de gesubsidieerde activiteit is verricht, of de opgelegde verplichtingen zijn nageleefd en hoe hoog het exacte subsidiebedrag is. In het geval dat een reïntegratietraject afgerond wordt zonder dat een plaatsing conform de gestelde voorwaarden is gerealiseerd, betekent dit dat UWV een definitieve subsidievaststelling zal afgeven van de basissubsidie, welke in de vorm van voorschotten is verstrekt. In dit kader wijzen wij u wederom op uw verplichting om UWV in te lichten indien een gesubsidieerd traject voortijdig (i.e. zonder plaatsing) eindigt, onder vermelding van de reden hiervoor. UWV zal dit besluit binnen 4 weken na de melding afgeven. In het geval dat een duurzame plaatsing conform de gestelde voorwaarden gerealiseerd is, betekent dit dat UWV een definitieve subsidievaststelling zal afgeven die zowel de basissubsidie als de plaatsingssubsidie behelst. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, zult u in dat geval middels een beschikking op de hoogte worden gesteld dat u in aanmerking komt voor de plaatsingssubsidie én van de hoogte van deze plaatsingssubsidie (UWV zal deze subsidie vervolgens betaalbaar stellen). UWV zal dit besluit binnen 8 weken na de duurzame plaatsing (6 of 12 maanden) afgeven, onder voorwaarde dat alle vereiste informatie aangaande de duurzame plaatsing is verstrekt. 14 Tot slot: het Persoonsgebonden Reïntegratiebudget (PRB) Met SUWI wordt vervolgens ook nog een verruimde inzet van het Persoonsgebonden Reïntegratiebudget (PRB) geïntroduceerd. Met ingang van 1 maart 2002 hebben arbeidsgehandicapte werknemers, voor wie zowel binnen als buiten de onderneming geen (directe) reïntegratiemogelijkheden zijn, de mogelijkheid om een PRB aan te vragen. Dit PRB kan, afhankelijk van de keuze van de werknemer, worden verstrekt in de vorm van een subsidie of een reïntegratieovereenkomst. Met een subsidie kan de werknemer helemaal zelf aan de slag en bij een persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst laat de werknemer UWV een contract sluiten met een reïntegratiebedrijf van zijn keuze. Inzet van het PRB door een werknemer kan ook (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever. Indien namelijk de werknemer er niet in slaagt om binnen 3 maanden na afloop van het met een PRB gefinancierd reïntegratietraject een baan te vinden voor tenminste 6 maanden, dan moet u (als opdrachtgever reïntegratie 2e Spoor) de helft van de kosten van het PRB betalen aan UWV. Deze betalingsplicht voor werkgevers is in het leven geroepen omdat u, indien uzelf de regie voert over de reïntegratie van uw werknemers, ook slechts de helft van de reïntegratiekosten middels een subsidie van UWV vergoed krijgt, indien uw werknemers niet succesvol reïntegreren. Vragen en antwoorden Nadere informatie is beschikbaar via de internetsite van UWV (www.uwv.nl). Op deze site kunt u deze uitvoeringsvoorwaarden en de benodigde formulieren raadplegen en downloaden. Gedrukte exemplaren van de diverse formulieren zijn verkrijgbaar bij de vestging van UWV Inkoop Reïntegratiediensten in uw regio. Op de internetsite van UWV (www.uwv.nl) kunt u gebruik maken van de Postcodezoeker IR om de adresgegevens van deze afdeling te verkrijgen. Indien u nadere informatie wenst inzake de uitvoering van het verplicht opdrachtgeverschap kunt u zich wenden tot de UWV Informatiebalie op telefoonnummer Indien u vragen heeft inzake een door u ingediende aanvraag basissubsidie en de verdere afhandeling van de subsidieverstrekking, kunt u zich richten tot de vestiging van UWV Inkoop Reïntegratiediensten, welke uw aanvraag basissubsidie behandelt/heeft behandeld. 7

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Verzuimverzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Voorwaarden deskundige dienst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie