Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West"

Transcriptie

1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden

2 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee willen we zeggen dat wij alle kennis en kunde, die wij tot onze beschikking hebben om u te helpen, benutten. Daarnaast willen wij hier mee aangeven dat er altijd benutbare mogelijkheden zijn, kansen om te pakken of te creëren om de samenwerking tussen u en uw werknemer optimaal te laten verlopen. Re-integratie begint dan ook voor dat u uw handtekening onder de arbeidsovereenkomst zet. Hoe was de situatie van uw werknemer voordat deze bij u solliciteerde? Was het UWV in beeld, zijn er beperkingen die de gewenste taakuitvoering niet mogelijk maken of kunnen verergeren door de taakuitvoering? Re-integreren is in eerste instantie met elkaar werken aan het herstellen van de oude situatie. Vandaar dat die situatie wel bekend moet zijn. In de tweede plaats is re-integreren ook werken aan voorkomen van nieuw uitval. Wat leert betrokkene van deze ervaring, welke verantwoordelijkheid neemt hij/zij zelf? Kunnen zijn/haar (gezondheids-) problemen opgelost of aangepakt worden? Is daar een persoonlijk (re-integratie)plan voor? ARBO West gaat aan de slag met de factoren die van invloed (kunnen) zijn op de belastbaarheid en prestatie. Dus preventief. Tevens willen we in beeld komen wanneer het functioneren in relatie tot de beloning niet meer overeenkomt. Dit kan komen door medische beperkingen of door gedrag. Welke omstandigheden hebben invloed op dat gedrag, heeft iemand geleerd hoe dit gedrag te veranderen, welke invloed heeft de manager op dit gedrag? In meer dan de helft van de gevallen heeft de thuissituatie de doorslaggevende invloed op het maken van keuzes. Zowel positief als negatief. Vanuit de privacy wetgeving is daar voor u als werkgever niet altijd gemakkelijk over in gesprek te raken. Wij hebben een effectieve manier gevonden om de medische kant te respecteren, maar wel te kunnen spreken over de gevolgen voor de uitvoering van de taken en de prestaties. Verandering in wetgeving De privatisering van inkomen voor de werknemer is meer en meer de verantwoordelijkheid van de werkgever geworden. De overheid trekt zich steeds verder terug en laat het risico, c.q. het verzekeren van inkomen voor de werknemer bij de werkgever. Daar kunt u boos en gefrustreerd over raken, maar het is nu eenmaal zo. Om hier anders mee om te gaan is een keuze. Door kennisoverdracht en voorlichting creëren we bewustwording bij de werknemer en diens manager over de veranderde situatie, maar vooral over de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor diens eigen financiële situatie en toekomst. Re-integreren is dus niet alleen een probleem oplossen zodra het zich voordoet. Re-integreren is een verschijningsvorm van verminderd functioneren wat voorkomen c.q. structureel aangepakt moet worden, en bij voorkeur duurzaam. Re-integreren begint bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Maar re-integreren kan ook doorgaan na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zoals bij het. ziek uitdiensttreding, binnen 28 dagen na uit diensttreden ziek worden en een blijvende arbeidsongeschiktheid na 2 jaar loondoorbetaling.

3 2 Of situaties waarbij er mogelijk geen arbeidsrechtelijke verhouding meer is, maar waar wel de re-integratieverplichting doorloopt. Mensen en organisaties hun mogelijkheden laten benutten is waar ARBO West goed in is. Als wij de kans krijgen van onze opdrachtgevers kunnen wij alle mogelijkheden benutten. Indien een klant redenen heeft om beperkte middelen in te zetten blijven we adviseren, maar hebben we minder invloed op succes. We hebben de 8 Essentiële voorwaarden voor een succesvolle re-integratie ontwikkeld. Deze zijn: 1. Een plan voor werk en leven 2. De juiste mentale instelling 3. Toewijding en keuzes maken 4. Sparen van neutrale en positieve ervaringen 5. Fysieke gesteldheid 6. Invloed hebben 7. Vragen, ontvangen, geven 8. Verbinding met je missie Deze 8 essentiële voorwaarden komen terug in de training duurzaam re-integreren, en begeleiding naar een andere functie vanuit de tweede spoor re-integratie. De medische problematiek is niet de leidende factor, maar de manier van omgaan met de veranderingen waar je mee geconfronteerd wordt. We stellen gedrag en keuzes maken centraal en niet het gevoel van onwel bevinden. We vinden dat je keuzes moet maken om je mogelijkheden te benutten. Je wordt niet beter van bij de pakken neer gaan zitten. We leren werkgever en werknemer begrijpen dat er een financieel belang voor beide is en hoe die belangen het beste gediend kunnen worden. Dat noemen we samenwerken, Ondernemend samenwerken. Diensten U kunt bovengenoemde werkwijze volledig in uw bedrijfsvoering integreren door ons onderdeel te laten zijn van uw bedrijf. Wij nemen u alles uit handen. Wij zijn gespecialiseerd in prestatieverbetering van mens en organisatie. Het gedrag van mensen in veranderde omstandigheden staat daar bij centraal. Dit product heet Missie67. We handelen als werkgever, maar ondersteunen zeer intensief de werknemer. We screenen bij instroom en starten door alle werknemers bewust te maken van hun eigen mogelijkheden om duurzaam inzetbaar te blijven. We doen dit met de training: Ondernemend Samenwerken met een plan voor werk en leven. Mocht er een verzoek tot verzuimverlof ( ziekmelding ) zijn, dan nemen wij die vanaf dag één volledig over en doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om betrokkene weer snel belastbaar en aan de slag te krijgen. Individuele begeleiding, een werkplekbezoek en/of de training duurzaam re-integreren maken hier onderdeel van uit. Er treedt geen vertraging meer op door allerlei toestemmingstrajecten over niet inbegrepen kosten. We borgen het dossier volledig m.b.t. de Wet Verbetering Poortwachter en bereiden de documenten voor die u als werkgever zelf dient voor te bereiden, zoals het plan van aanpak en de evaluaties.

4 3 De werkzaamheden van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige zijn inbegrepen en worden ingezet daar waar nodig. Het dossier is volledig poortwachterproof. We ontwikkelen door op de kennis die is opgedaan tijdens de basistraining. Deze komt van pas bij de training duurzaam re-integreren en de individuele begeleiding. Het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden in het eerste spoor of tweede spoor verloopt zo op een natuurlijk manier, doordat alle betrokkenen vanaf het eerste moment meegenomen worden in de re-integratiedoelen en -resultaten. Missie67 is integraal gezondheidsmanagement, preventie, re-integratie en duurzaam inzetbaarheid in optima forma. Voor de organisatie en voor de mensen. In het schema op pagina 4 ziet u welke onderdelen preventief en tijdens de re-integratie kunnen en of moeten gebeuren. Uw voordeel? - We ontlasten u van de pittige taak om alle administratieve verplichtingen te borgen. - De kans dat u in een rollenconflict komt met uw werknemer is daardoor zeer klein. - Risicobeheersing vindt plaats door screening bij instroom in uw bedrijf. - Er gaat geen onnodige tijd verloren door afwezigheid en/of besluitvorming op kosten. We merken in de praktijk dat werkgevers vaak een afwachtende houding hebben om te investeren in snelle hulp en dure trajecten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van het UWV. Middels de samenwerkingsvorm Missie67 is dat opgelost. We kunnen optimaal handelen om uw belangen te behartigen en de maximale sturing op de medewerker geven.

5 4 Aanname Preventie P O O R T W A C H T E R Week 1-8 Week Week Week Week 104-> Verzuimverlof Spoor 1 Spoor 2 Bouwsteen 1 Bouwsteen 2 Bouwsteen 3 Bouwsteen 4 Bouwsteen 5 Training Plan voor werk en leven Vitaliteitcheck/ PMO Training Duurzaam re-integreren Managen veranderingen Training Individueel Arbeidsdeskundige Advies ZW WGA RI&E Bedrijfsrondgang Belastbaarheid objectiveren Re-integratie Plan evalueren en bijstellen Re-integratie Plan evalueren en bijstellen Training 2e spoor Aanname check Preventiespreekuur Bedrijfsarts Probleemanalyse Werkplek Bedrijfsarts Spreekuur Bedrijfsarts FML Actueel oordeel Plan van aanpak Medisch dossier Spreekuur BA 1e jaars evaluatie Managen veranderingen Evaluaties Re-integratie Dossier

6 5 Hoe wordt het ziekteverzuim gemiddeld opgebouwd? We hebben een ziekteverzuim percentage van 4,31% gemeten over een jaar (3e en 4e kwartaal 2012, 1e en 2e kwartaal 2013, uitgaande van 9000 medewerkers, aangesloten bedrijven bij ARBO West). Als we het verzuimpercentage onderverdelen in kort, middel, lang, extra lang, ziet de verdeling er als volgt uit: 10% 1-8 dagen 13% 9-42 dagen 53% dagen 24% dagen Gemiddeld is men 30 kalenderdagen afwezig, bij een ziekmeldingsfrequentie van 0,58. Van het gemiddelde verzuim van 4,31% was de oorzaak: Welbevinden en goed presteren wordt bepaald door de volgende 5 elementen (naar Aked, Marks, Cordon, Thompson, NEF 2008) : - verbinden - actief zijn - nieuwsgierigheid - attent zijn - leren delen en geven Ook hierin zitten de beïnvloedbare factoren psyche en fysiek. Ziekteverzuim is alleen te voorkomen en te bestrijden door actief bezig te zijn met de genoemde 8 essentiële voorwaarden en de 5 factoren van welbevinden en goed presteren. Gaat u samen met ons uw mogelijkheden benutten nu u weet waar die liggen? Fysieke oorzaak: 1,42% Psychische oorzaak: 1,20% Kanker: 0,21% De overige meldingen bestaan uit griep, hoofdpijn e.d. en overige medische problemen. Bouwstenen U kunt er ook voor kiezen om incident gestuurd te werken en de verplichte begeleiding uit te laten voeren. Onze voorkeur gaat zeer zeker uit naar de eerste variant, maar we ondersteunen u ook graag per situatie. We bieden daar de volgende opties voor. Hieruit valt te concluderen dat er veel winst te behalen is op de duur van beïnvloedbaar verzuim, gezien de percentages van verzuim met oorzaken van fysieke en psychische aard. Dit zijn precies de onderdelen die terugkomen in de 8 essentiële voorwaarden voor succesvol re-integreren. 1. De belastbaarheidsmanager als verlengstuk van uw organisatie, het pakket BM Re-integratie 2. Bouwstenen Re-integratie 3. Een combinatie van beide

7 6 Overzicht van de verschillende mogelijkheden Missie67 BM Re-integratie BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 Preventie Screening Aanname x x RI&E x x PMO/Vitaliteitscan x x Bedrijfsrondgang x x Training Plan voor werken leven x x Begeleiding verzuimverlof- x gedurende aanvraag door loondoorbetalingsbelastbaarheidsmanager* x periode van 2 jaar x x x x Training Duurzaam re-integreren x x x Opstellen Probleemanalyse x x Opstellen plan van aanpak x x x x x Alle overige Evaluaties en bijstelling plan van aanpak x x x x Werkplek training x x x Bedrijfsarts x x x x Arbeidsdeskundige x x 2e spoor x x Preventie Medewerker x Advies ziektewet WGA, 3e jaar x x BS = Bouwsteen

8 7 *De Belastbaarheidsmanager: Het unieke van de belastbaarheidsmanager is dat deze, naast de noodzakelijk poortwachterbewakingen, gespecialiseerd is in het objectiveren van belastbaarheid en het vertalen naar inzetbaarheid voor eigen of aangepast werk. De beroep van de belastbaarheidsmanager heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een superspecialist op het gebied van re-integratie en verzuim, rekening houdend met medische oorzaken zonder te medicaliseren. Weet u nog: het gaat niet om wat er gebeurt, maar om hoe iemand omgaat met wat er gebeurt. Benut uw mogelijkheden, dat is ons credo. Dat is waar we goed in zijn. Voor u en uw medewerker. De wetgeving kent duidelijke regels. Deze leggen we uit en passen we toe. Mensen hebben een gebruiksaanwijzing. Die proberen we te begrijpen, passende hulp op te zetten en te sturen op de 8 essentiële randvoorwaarden. Voor meer informatie op onze site, Daar treft u achtergrond informatie, kunt u voorlichtingsmateriaal downloaden en ziet u met welke klanten we mogelijkheden benutten.

9 Roode Wildemanweg PZ Wormerveer Telefoon (075) Fax (075) Internet BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie