!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor"

Transcriptie

1 Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang dat de weg naar herstel goed en zo snel als mogelijk verloopt. Hoe langer het verzuim duurt, hoe lastiger en vaak kostbaarder de terugkeer. Het is daarnaast van belang dat ook alles wordt gedaan om terugval of opnieuw uitval te voorkomen. re-activate biedt u vanuit jarenlange ervaring professionele en effectieve re-integratiediensten aan. Juist ook als de problematiek complexer is. Kostbare winst Verzuim is kostbaar in immateriële zin, maar ook in materiële zin. Zeker als verzuim langer duurt. Een zieke werknemer kost de organisatie al snel meer dan 200, - per dag. Kosten zijn dan niet alleen de loonverplichting en bijhorende lasten, maar ook kosten voor vervanging, begeleiding, productieverlies en noem maar op. Zo vroeg mogelijk in het verzuim al samenwerken aan terugkeer is de meest effectieve manier van kostenbesparing. Juist ook voor de werknemer. Betrokken blijven en in welke vorm dan ook aan de slag met je eigen herstel en eigen perspectief, levert altijd winst op voor de betrokken werknemer en de organisatie. Rechten, plichten en de consequenties Werkgever en werknemer hebben ten aanzien van verzuim rechten en plichten. Zoals de plicht om beide te werken aan een effectieve re-integratie. Er moet een goed Plan van Aanpak zijn dat wordt uitgevoerd en een re-integratie dossier waarin dat proces is vastgelegd. Het niet nakomen van deze rechten en plichten kan voor zowel werkgever als werknemer financiële en juridische gevolgen hebben. Re-integratie: Terug aan het werk Goed en effectief werken aan terugkeer is voor iedereen het beste, dat kan op twee manieren: Re-integratie 1 e spoor - De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Re-integratie 2 e spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander passend werk bij een andere werkgever. Re-integratie 3 e spoor - Na 2 jaar ziekteverzuim is er sprake van restverdiencapaciteit die zoveel als mogelijk benut moet worden. 1 e en 2 e spoor liggen vaak dicht bij elkaar; de afweging voor terugkeer naar de eigen werkplek, een ander functie binnen het bedrijf of op zoek naar ander werk, behoort tot de re-integratieplicht. Wij zullen vanuit onze dienstverlening deze afweging dan ook meerdere keren met u maken. Ons aanbod: maatwerk Werkwijze Wij bieden onze re-integratiediensten aan in trajectvorm. Na een oriëntatie en kennismaking met zowel werkgever als werknemer kunnen we met elkaar kiezen om een traject te gaan opbouwen. Op basis van een eerste inventarisatie starten wij onze intake. Hierna wordt het Trajectplan opgesteld, het maatwerk gebaseerd op het complete eigen individuele verhaal en de gegevens over belastbaarheid in werk. Na instemming van werkgever en werknemer kunnen we gaan samenwerken om het traject uit te voeren. Het traject kent een aantal fasen die opeenvolgend of parallel kunnen worden ingezet. Individuele coaching is de basis, aangevuld met trainingen en specialistische interventies, bijvoorbeeld lichaamsgericht werk.

2 Specialisatie: de meer complexe (psychische) problematiek Onze specialiteit is het re-integreren van mensen met een meer complexe, en dan met name psychische, problematiek. Naast de werksituatie zijn er dan persoonlijke factoren die een snelle terugkeer belemmeren. Dit kunnen factoren zijn AD(H)D, depressie en angst of ingrijpende levensgebeurtenissen. Zo kunnen wij vanuit onze eigen GGZ afdeling medisch gespecialiseerde zorg leveren. Deze specialistische zorg kan na verwijzing van een arts vallen onder de vanuit ZVW gefinancierde basiszorg, maar kan ook door werkgever zelf ingekocht worden. In ons ketenaanbod kan het re-integratietraject parallel of opeenvolgend plaats vinden aan deze specialistische interventie. Snel aan de slag Bij verzuim is het in belang van alle betrokkenen dat zo snel mogelijk de weg naar herstel en naar een perspectief om weer aan het werk gaan, wordt ingezet. Als duidelijk is dat er bij de huidige werkgever geen kans op terugkeer bestaat, dan biedt ons maatwerk ondersteuning bij het maken van de nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar ander werk. De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer speelt hierbij een grote rol. Zelf kiezen werkt!, is ons motto. Zelf regie voeren om de uitdaging van herstel goed aan te gaan en in te vullen. Wij begeleiden juist dat aspect vanuit individuele coaching en waar nodig aangevuld met specialismen als haptonomie, mindfulness of bijvoorbeeld ergonomie advies. Ook kunnen we uit een op de praktijk gericht aanbod van assessments kiezen om zelfinzicht in eigen werken en functioneren te vergroten. Hierdoor ontstaat een multidisciplinaire aanpak waarmee op alle vlakken de oplossing vooruit gevonden kan worden. De re-integratie na verzuim wordt onderverdeeld in drie soorten trajecten, te weten re-integratie 1 e spoor, 2 e spoor en 3 e spoor. Re-integratie 1 e spoor Terugkeer naar de eigen werkplek of een ander plek bij de eigen werkgever, vraagt vaak om erkennen van onderliggende oorzaken van verzuim. En door alle betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen om deze oorzaken aan te pakken. Werknemers, en vaak ook leidinggevenden, motiveren om op een nieuwe manier en met nieuwe vitaliteit weer verder te gaan, is een prachtige uitdaging. Vanuit het opheffen van blokkades, kan men zo veel beter worden. We werken bij 1 e spoor intensief samen met werknemer en vaak ook andere betrokkenen uit de organisatie. Zoals de afdeling HR of de directe collega s of leidinggevende. Doel is om de werknemer weer op het punt te krijgen dat het eigen werk hervat kan worden of dat de weg naar ander of aangepast werk geaccepteerd en ingevuld kan worden. Re-integratie 2 e spoor Wanneer duidelijk is dat terugkeer naar de eigen werkplek of een andere plaats in de eigen organisatie niet tot de mogelijkheden behoort, dan zal de re-integratie gericht zijn op het vinden van werk buiten de organisatie. Het zogenaamde 2 e spoor. Het beoogde resultaat bij 2 e spoor is dan ook het duurzaam plaatsen in passend werk bij een andere werkgever of het realiseren van een andere passende oplossing, bijvoorbeeld werken als zelfstandige. Natuurlijk moet er de juiste aandacht zijn om de nieuwe situatie een plek te geven en de eigen kracht en unieke mogelijkheden in kaart te brengen. Maar tegelijk en in elk geval snel in het traject begint de voorbereiding op weg naar nieuw werk. Het gaat om zelfpresentatie en netwerken, het moderne CV, motivation paper, social media, hoe en waar vind je de juiste vacatures! Individuele begeleiding, trainingen en gespecialiseerd software applicaties voor vacatures zoeken vormen vaste onderdelen van het traject. De werkgever doet er goed aan wanneer ziekteverzuim langdurig blijkt en re-integratie moeizaam vorm krijgt een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Het geeft de juiste input om het traject als nodig bij te sturen.

3 Re-integratie 3 e spoor, ja of nee? Na 2 jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring door het UWV. Afhankelijk van het oordeel van het UWV ontstaat één van de volgende situaties: Alleen wanneer een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, bestaat recht op een IVA-uitkering en vallen de loonkosten niet meer bij de werkgever. Dit is het geval wanneer de werknemer niet meer dan 20% van zijn laatst verdiende loon kan verdienen en hij ook niet meer beter kan worden. Als de beoordeling is dat werknemer niet meer dan 20% van zijn laatste loon kan verdienen, maar dat dit van tijdelijke aard zal zijn, dan bestaat het recht op een WGAuitkering. Indien de werknemer volgens beoordeling van het UWV in staat blijkt om 65% of meer van zijn oude salaris te verdienen, volgt er geen WIA-uitkering. Als werkgever moet u uw werknemer dan in principe in dienst houden en geldt nog steeds de re-integratie plicht volgens 1 e - of 2 e spoor. Indien werknemer minder dan 65%, maar meer dan 20% van zijn oude salaris kan verdienen kan hij in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Principe is dan dat werken loont. Indien dan de werknemer meer dan 50% van zijn verdiencapaciteit ook daadwerkelijk verdient, heeft hij recht op de loonaanvulling in de vorm van de WGAuitkering. Komt het tot een WGA uitkering, dan heeft dit altijd nog de nodige consequenties voor de werkgever. Of u nu eigen risicodrager bent of niet, de uitkeringslasten worden aan u door berekend; of via de verzekeringspremie of via de premiepercentage van het UWV (WGAvast, WGA-Flex en Ziektewet). Deze periode, waarin werknemer ondersteund en gestimuleerd wordt om de verdiencapaciteit maximaal te realiseren, wordt ook wel het 3 e spoor genoemd. Het beoogde resultaat voor re-integratie 3 e spoor is dan ook met name gericht op het beperken van de kosten voor werkgever en UWV. En natuurlijk voor de werknemer, omdat geldt dat werken loont en werknemer er in financiële zin ook op vooruitgaat. Bij de WIA-keuring zal vanuit het UWV kritisch worden gekeken naar de re-integratie inspanningen. Zijn deze voldoende geweest, zijn alle kansen aangegrepen? Er wordt bij afwijking van bestaande verplichtingen om zeer gegronde redenen gevraagd en niet achteraf, deze dienen dan ook al in het re-integratieverslag weergegeven te worden. Passend werk: iedereen kan een passende werkweg vinden Passend werk is idealiter het werk waar je kunt ontwikkelen, plezier kunt hebben en natuurlijk ook de materiële beloning in balans is met het geleverde werk. Maar vanuit een periode van verzuim en soms aangepaste mogelijkheden, is passend werk ook wel eens werk dat kan en moet. Toch geloven wij dat iedereen vanuit eigen kracht uiteindelijk een echt passende werkweg kan vinden. Vanuit het vermogen tot aanpassen en door het voeren van een eigen regie de uitdagingen durven en kunnen zien en aangaan, maakt iedereen tot een volwaardig speler op de arbeidsmarkt. Ons motto is dan ook: Zelf kiezen werkt! Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en een eigen regie voeren om de juiste weg te vinden of te blijven volgen. Trajectplan, trajectduur, evaluaties en rapportages Het re-integratietraject varieert algemeen van 6 tot maximaal 12 maanden. Bij het vinden van passende oplossing of werk binnen de afgesproken termijn wordt altijd nog 2 maanden begeleiding geboden. De werkgever ontvangt na de intake het Trajectplan. Dit vormt het eerste document van het uitbestede re-integratietraject en kan toegevoegd worden aan het Poortwachterdossier. In het trajectplan staat naast de uitgangspositie ook welk einddoel er wordt nagestreefd en welke producten en diensten daarvoor worden ingezet.

4 Per 3 maanden en bij afsluiten van het traject is er een evaluatie en rapportage dat als aanvulling op het verplichte contact tussen werkgever en werknemer en het reintegratiedossier kan dienen. We rapporteren vervolgens bij elk traject uiteraard op de geleverde diensten in relatie tot de gesloten overeenkomst. Maar ook houden we een aantal feitelijkheden in de gaten en worden belemmerende - en ook bevorderendefactoren voor de re-integratie in kaart gebracht. Hiermee wordt duidelijk wat er nodig is om het traject maximale kans van slagen te geven. Hieronder de onderwerpen die we, naast het individuele maatwerk voor de cliënt, altijd monitoren en/of waar we inhoudelijk met de cliënt aan werken: Checklist re-integratie, vragen die tijdens traject ook steeds weer gesteld zullen moeten worden: FML of belastbaarheidsprofiel is aanwezig en door werkgever op praktische uitvoerbaarheid getoetst FML is door bedrijfsarts FML vertaald naar beperkingen in huidige functie dan wel naar gangbare arbeid Is eigen werk nog passend of passend te maken? dit klinkt misschien een beetje raar als er een 2 e spoor traject is ingezet. Bij herstel van belastbaarheid zou eigen werk weer passend kunnen zijn. Ook als dit geen ideale optie meer is, zal dit toch beargumenteerd in re-integratieverslag meegenomen moeten worden. Zo nee, is er ander passend werk binnen de organisatie en is dit een reële optie? Zo nee, is de re-integratie inspanning gericht op het vinden van werk buiten de huidige organisatie? Items waarover in de voortgangsrapportage melding zal worden gedaan en waarop het UWV het re-integratieverslag op zal toetsen: Kan werknemer al voldoende afstand nemen van zijn oude werk en/of werkgever? Kan hij concrete passende alternatieven benoemen? Zo ja, welke? Zijn alternatieven ook op de regionale arbeidsmarkt in voldoende mate aanwezig? Is werknemer voldoende gekwalificeerd voor deze alternatieven? Als scholing of training nodig zijn, is de werknemer in staat deze te volgen? Zijn sociale omstandigheden zodanig dat focus op werk mogelijk is? Welke blokkades zijn er nog en hoe deze te slechten? Is werknemer in staat zelfstandig te solliciteren? En welke activiteiten zijn hierin ondernomen? Hulpmiddel die sowieso ingezet worden om bovenstaande te bereiken: Actueel zoekprofiel wordt opgesteld Abonnement en training zoekapplicatie voor alle webvacatures Actief coachen op acties ten aanzien van sollicitatie-activiteiten Training opbouw netwerk en gebruik social media. Coaching op effectief gebruik kennis en vaardigheden uit training Netwerk

5 In beeld het re-integratietraject!"#$%!"#$% &'%"

6 Algemeen De opdracht voor een re-integratietraject betekent dat wij een inspanningsverplichting aan gaan. Wij kunnen, hoe graag we dat ook zouden willen, geen baangarantie bieden, daarvoor spelen er te veel variabele factoren een rol. We zullen onze expertise inzetten op alle fronten waar wij een wezenlijke bedrage kunnen leveren aan het slagen van dit reintegratietraject. We verwachten van de werknemer een proactieve houding, uitgangspunt hierbij is gebruiken van aanwezige vermogen, oftewel dat wat wel kan. Werkgever blijft ook met het uitbesteden van re-integratie verplicht tot het bijhouden van het zogenaamde Poortwachterdossier en verantwoordelijke voor goede werkgeverszorg. Voor meer informatie: Wilt u meer weten of heeft vragen over een concrete casus? Bel ons gerust of stuur een T E

7

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie