Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier"

Transcriptie

1 RETOURNEER DIT ORIGINELE, INGEVULDE FORMULIER AAN: BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED (DE ADMINISTRATOR) AANDELEN ZULLEN UITSLUITEND OP NAAM WORDEN UITGEGEVEN. Checklist inschrijfformulier In dit pakket vindt u alle noodzakelijke formulieren om te beleggen in de compartimenten (de Fondsen ) van Legg Mason Global Funds plc (de maatschappij ), inclusief het inschrijfformulier voor een rekening en gerelateerde formulieren die moeten worden ingevuld voordat u de eerste keer belegt. Step 1: Vul het bijgevoegde inschrijfformulier in (verplicht). Step 2: Verzamel de vereiste documenten vermeld in deel 9 van het inschrijfformulier die met uw inschrijfformulier moeten worden ingediend (verplicht). Step 3: Verzend de ingevulde formulieren en de gevraagde bijkomende documenten naar: BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Legg Mason, P.O. Box 31, Rochestown, Drinagh, Wexford, Ierland. Tel.: fax: U kunt een behoorlijk ingevulde en ondertekende kopie van het inschrijfformulier vóór de oorspronkelijke formulieren faxen naar , om te zorgen voor een snelle verwerking van het aankoopverzoek. Het originele formulier moet onmiddellijk daarna, op papier, naar de administrator worden verzonden aan het bovenstaande adres. Als u de originelen niet verzendt, zal de opbrengst van een inlossing worden ingehouden. *BELANGRIJK: De maatschappij, haar Fondsen en de aandelencategorieën zijn uitsluitend geregistreerd voor verkoop aan het publiek in bepaalde rechtsgebieden. Het is ook mogelijk dat zelfs in deze rechtsgebieden slechts bepaalde Fondsen en aandelencategorieën zijn geregistreerd voor verkoop aan het publiek. Voor informatie over de rechtsgebieden waar de maatschappij, de Fondsen en de aandelencategorieën zijn geregistreerd voor verkoop aan het publiek, neemt u contact op met uw vertegenwoordiger van Legg Mason of met uw makelaar. Essentiële Beleggersinformatie Hebt u de recentste versie gekregen van de Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document, KIID ) voor het/de Fonds(en) en de Aandelenklasse(n) waar dit Intekeningsformulier voor geldt? Als u de KIID niet hebt gekregen of u niet zeker bent of het de juiste dan wel de recentste versie is, kunt u contact opnemen met uw Legg Mason vertegenwoordiger, uw makelaar of schriftelijk met Legg Mason Investments (Europe) Limited, 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB, Verenigd Koninkrijk. U dient te bevestigen dat u de juiste KIID hebt ontvangen voor alle latere intekeningen in de Fondsen. Uitsluitend voor institutionele en bedrijfsklanten: u kunt ermee instemmen om de recentste KIID s voor de Fondsen en aandelencategorieën te ontvangen via onze website: Gelieve uw instemming aan te geven door uw adres in te vullen in deel REGISTRATIEDETAILS VUL HET HELE FORMULIER DUIDELIJK EN IN DRUKLETTERS IN DIT GEDEELTE DIENT VOLLEDIG TE WORDEN INGEVULD. Naam van geregistreerde aandeelhouder*: Adres: Naam van contactpersoon: Postcode: Fiscaal nummer**: Telefoonnummer: Faxnummer: Geef hieronder aan of u een specifieke referentie aan uw rekening wenst te geven (uitsluitend initialen of cijfers en maximaal 10 tekens): Rekeningnummer: Land: Aanduiding: Optionele uitkering van dividenden voor aandeelhouders van de categorieën van uitkeringsaandelen (uw dividenden worden automatisch herbelegd, indien dit vakje niet is aangevinkt of indien de vermelde gegevens onvolledig zijn) Uitkering van cashdividenden*** (vul deel 7 in voor een overschrijving naar uw bankrekening) Herbelegging van dividenden in extra aandelen Ik wens een gedrukt exemplaar te ontvangen van het recentste jaarverslag van Legg Mason Global Funds plc. * (Nominee) toevoegen voor rekening van nominee ** Ik/wij weet/weten dat krachtens het fiscale regime voor inkomen van spaargelden van de Europese Unie ik/wij bewijs moet(en) leveren van mijn/ons belastingnummer en van de geboortedatum en -plaats, en dat deze informatie zal worden gebruikt indien ik/wij onderworpen ben/zijn aan de bepalingen van de Spaarrichtlijn van de Europese Unie. *** De verwerking van uitgekeerde dividenden in een andere valuta dan de basisvaluta duurt drie dagen. Dividenden worden standaard uitgekeerd in de valuta van de inschrijving. Legg Mason Global Funds plc is een beleggingsbedrijf met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Ierland met registratienummer en werkend als een overkoepelend fonds met afgescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De statutaire zetel is gevestigd aan: Riverside Two, Sir John Rogerson s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ierland. 1 K

2 2. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR NOMINEE-REKENINGEN (ALLEEN VERKOPERS EN INSTITUTIONELE KLANTEN) Schrijf de naam van de klant duidelijk en in drukletters, indien de houder van de aandelen een nominee is en de aandelen op naam van de nominee zijn geregistreerd. Indien dit gedeelte niet is ingevuld, is het mogelijk dat de overeengekomen voorwaarden niet worden toegepast: Naam klant: Correspondentieadres (indien verschillend van het bovenstaande): Postcode: Telefoonnummer: Land: Faxnummer: 3. INSTRUCTIES PER FAX OF TELEX Ondergetekende geeft hierbij aan de administrator, de beleggingsbeheerder en andere gemachtigden de toestemming om te handelen volgens de instructies die via de post of per fax zijn ontvangen zonder handtekening van de garant. Om de opdracht voor beleggingen sneller te kunnen uitvoeren, kan een eerste inschrijving worden verwerkt na ontvangst van de instructies per fax, waarna de aandelen kunnen worden uitgegeven. Het originele inschrijfformulier dient in dergelijk geval echter zo snel mogelijk te worden verzonden. Als de opdracht tot terugkoop wordt gefaxt, kan geen betaling voor een terugkoop plaatsvinden, voordat het originele inschrijfformulier is ontvangen en alle noodzakelijke controles in verband met het witwassen van geld zijn uitgevoerd. De oorspronkelijke bankinformatie moet verstrekt zijn. Ondergetekende weet dat iedere wijziging van de informatie op het aanvraagformulier, ook de informatie in het gedeelte Rekeninggegevens voor terugbetaling, (1) schriftelijk moet worden meegedeeld aan de administrator, (2) het aangewezen aantal handtekeningen moet bevatten en dat iedere handtekening moet zijn vergezeld van de handtekening van de garant en (3) uitsluitend van kracht kan worden na ontvangst van de originele documenten. Tenzij van nalatigheid sprake is, kunnen de administrator, het betreffende fonds en de beleggingsbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld voor inlossingen of betalingen uitgevoerd op een nietgeautoriseerde rekening. Ondergetekende verklaart de administrator, de beleggingsbeheerder en eventuele andere gemachtigden te vrijwaren en te blijven vrijwaren tegen verliezen van welke aard ook die zij maken omdat zij al dan niet volgens de instructies per fax hebben gehandeld. Instructies: U kunt een behoorlijk ingevulde en ondertekende kopie van het inschrijfformulier en de van toepassing zijnde documentatie inzake het witwassen van geld naar de fondsadministrator faxen op het nummer , voordat de originele formulieren worden ingediend, om te zorgen voor een snelle en correcte verwerking van het aankoopverzoek. De originelen moeten onmiddellijk daarna naar de fondsadministrator worden verzonden en dienen te worden geadresseerd aan BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Legg Mason, PO Box 31, Rochestown, Drinagh, Wexford, Ierland, telefoon: , t.a.v. team Legg Mason Global Funds. 2 K

3 4. VERKLARINGEN VAN DE AANVRAGER Indien de aanvrager dit inschrijfformulier ondertekent en indient, schrijft de aanvrager onherroepelijk in op aandelen van elk fonds vermeld in deel 3 overeenkomstig de voorwaarden in het huidige prospectus van het fonds. De aanvrager heeft alle bepalingen in het prospectus gelezen en is tot de conclusie gekomen dat zijn/haar aankoop van aandelen wettig en toegestaan is krachtens de van toepassing zijnde fiscale, boekhoudings- en andere relevante wetten en bepalingen. De aanvrager heeft voldoende kennis van en ervaring met financiële en commerciële zaken om de voordelen en risico s van een belegging in de aandelen te kunnen beoordelen, en heeft bepaald dat deze belegging geschikt is voor zijn/haar toepasselijke beleggingscriteria en dat de aanvrager in staat en bereid is om de gerelateerde (financiële en andere) beleggingsrisico s te nemen. De aanvrager heeft overeenkomstig de akte van oprichting van zijn/haar vennootschap, de statuten en/of andere oprichtingsdocumenten volledige bevoegdheid om aandelen te kopen en heeft, indien van toepassing, de adviseur, trustee of een andere rechtspersoon die de aandelen namens de aanvrager koopt, behoorlijk gemachtigd en geautoriseerd om dit te doen. De persoon (personen) die dit inschrijfformulier ondertekent en levert (ondertekenen en leveren), is (zijn) behoorlijk gemachtigd en geautoriseerd om dit te doen en heeft (hebben) dit inschrijfformulier op de correcte wijze ondertekend. De aanvrager verklaart te weten dat inschrijvingen op, en inlossingen van aandelen in een valuta andere dan de basisvaluta onderhevig zijn aan wisselkoersrisico. De aanvrager weet eveneens dat de wisselkoers waarvan de administrator kan gebruikmaken, niet altijd de best beschikbare wisselkoers is. De aanvrager verklaart te weten dat (i) het fonds niet zal worden geregistreerd volgens de Amerikaanse wet op beleggingsbedrijven van 1940, met wijzigingen, (ii) de aandelen niet zijn en worden geregistreerd volgens de Amerikaanse effectenwet van 1933, met wijzigingen (de wet van 1933 ), of volgens de effectenwetten van een staat of ander rechtsgebied binnen de Verenigde Staten, (iii) de aandelen uitsluitend mogen worden doorverkocht in transacties die niet zijn onderworpen aan, of zijn vrijgesteld van de registratiebepalingen in de wet van 1933, en dat (iv) de aandelen niet direct of indirect mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten of aan of voor rekening van een Amerikaanse persoon volgens de definitie in het prospectus. De aanvrager verklaart dat (i) de aanvrager geen Amerikaanse persoon is en dat het geld voor de inschrijving van de aanvrager niet komt van een rekening van een Amerikaanse persoon, (ii) de aanvrager geen aandelen of een belang erin direct of indirect zal overdragen of leveren aan een Amerikaanse persoon, (iii) de aanvrager niet is benaderd om de aandelen te kopen, of de aandelen niet heeft verworven terwijl hij/zij in de Verenigde Staten verbleef, (iv) de aanvrager het fonds in kennis zal stellen mocht de aanvrager een Amerikaanse persoon worden terwijl hij/zij aandelen houdt, (v) de aanvrager geen aandelen zal overdragen of inlossen terwijl hij/zij zich in de Verenigde Staten, de territoria of bezittingen, of gebieden onder Amerikaanse rechtsbevoegdheid bevindt, en (vi) indien de aanvrager een bank, makelaar, dealer of nominee is en de aandelen koopt namens klanten voor beleggingsdoeleinden, dat deze klanten geen Amerikaanse personen zijn, dat de aanvrager het fonds in kennis zal stellen indien hij/zij weet dat de klant een Amerikaanse persoon is geworden, dat de aanvrager nooit bewust aandelen of een belang erin geheel of gedeeltelijk zal overdragen of leveren aan, voor rekening van of ten voordele van een Amerikaanse persoon en dat de aanvrager ze niet direct of indirect zal overdragen of leveren in de Verenigde Staten. De aandelen van de aanvrager zijn op naam en worden geregistreerd onder de naam die in het aanvraagformulier is opgegeven. In het geval van gezamenlijke aanvragers kan het fonds instructies voor de aandelen (inclusief, zonder beperking, de instructies voor inlossing) accepteren van elke aanvrager. De aanvrager verklaart hierbij dat de maatschappij, het fonds noch hun gemachtigden, waaronder de beleggingsbeheerders, verkopers, bewaarder en administrator van de fondsen (gezamenlijk de gemachtigden genoemd) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade wegens i) niettoegestaan gebruik van de fax of ii) vervalsing van een geautoriseerde handtekening die men redelijkerwijs voor echt zou houden, of iii) voor enige belangrijke incorrecte informatie verstrekt door de aanvrager bij inschrijving. De aanvrager verklaart de maatschappij, het fonds en hun gemachtigden te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verplichtingen, verliezen, schadevergoeding, vorderingen, boeten, acties, vonnissen, rechtszaken, kosten, lasten of uitgaven van enige rekening en aard (verliezen) die kunnen worden opgelegd en/of gemaakt door, of aanhangig gemaakt tegen hen, omdat is vertrouwd op informatie die de aanvrager hierin geeft, of door het accepteren van, of handelen volgens instructies die behoorlijk zijn ontvangen via telefoon of fax en blijkbaar door de aanvrager waren geautoriseerd. De aanvrager verklaart de maatschappij onmiddellijk in kennis te stellen als een van de verklaringen hierin niet meer in alle opzichten accuraat en volledig is. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de Fondsen en de gemachtigden voor verliezen van de aanvrager zal beperkt zijn tot het totale bedrag van de belegging van de aanvrager. De aanvrager heeft de recentste versie van de KIID ontvangen voor het/de Fonds(en) en de aandelenklasse(n) waar dit Intekeningsformulier voor geldt. NB: 1. Om geldig te zijn, dient het inschrijfformulier door elke aanvrager te worden ondertekend. 2. Voor een handtekening bij volmacht moet deze volmacht, of een voor echt verklaarde kopie ervan, bij dit inschrijfformulier worden gevoegd. 3. Indien de aanvrager een vennootschap is, moet het formulier worden ondertekend door een behoorlijk bevoegde officiële vertegenwoordiger die moet verklaren dat hij/zij vertegenwoordigende bevoegdheid heeft. 4. De administrator behoudt namens de maatschappij zich het recht voor om een inschrijving op aandelen geheel of gedeeltelijk te weigeren. 3 K

4 5. REKENINGGEGEVENS VOOR TERUGBETALING Vermeld de naam van de bank voor elke betaling van de vennootschap aan u uit te voeren door de administrator, ook voor de uitkering van cashdividenden. De betaling vindt plaats via elektronische overschrijving. (Instructies van derden worden niet geaccepteerd.) Naam van de bank: Adres van de bank: ABA-nr./sorteringscode: Referentie: Gegevens over intermediaire bank: Naam van de bank: SWIFT: Rekeningnummer: Naam van de rekening: De maatschappij dient Ierse bronbelasting tegen het toepasselijke tarief in te houden op de opbrengst van een inlossing, tenzij zij van de aandeelhouder de ingevulde originelen vermeld in de checklist heeft ontvangen. SWIFT: IBAN: IBAN: 6. BEVESTIGING VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS De aanvrager bevestigt te weten dat hij/zij, door het invullen van het inschrijfformulier, persoonsgegevens verschaft die persoonsgegevens kunnen zijn zoals bepaald in de Ierse wet inzake gegevensbescherming van 1988, met wijzigingen in de wet inzake gegevensbescherming (wijziging) van 2003 (de wetgeving op gegevensbescherming ). Deze gegevens zullen worden gebruikt voor administratie, overdracht, statistische analyse en research en zullen worden bekendgemaakt aan de maatschappij, haar afgevaardigden en vertegenwoordigers. De aanvrager geeft de maatschappij, haar afgevaardigden, haar of hun behoorlijk bevoegde vertegenwoordigers en al hun respectieve, op enige wijze verbonden of gelieerde bedrijven toestemming om zijn/haar gegevens te verkrijgen, te bewaren, te gebruiken, bekend te maken en te verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden: beheer en administratie op doorlopende basis van de beleggingen van een belegger in de maatschappij en alle verbonden rekeningen; andere specifieke doeleinden waarvoor de belegger zijn/haar specifieke toestemming heeft gegeven; statistische analyses en marktonderzoek; naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen die van toepassing zijn op de belegger en de maatschappij; mededeling of overdracht aan, al dan niet in Ierland inclusief, zonder beperking de Verenigde Staten, waar de wetten op gegevensbescherming anders kunnen zijn dan in Ierland gevestigde derden, zoals financiële adviseurs, toezichthouders, registeraccountants, technologieleveranciers of de maatschappij, haar afgevaardigden, haar of hun behoorlijk aangestelde vertegenwoordigers en al hun respectieve verbonden of gelieerde bedrijven voor de hierboven vermelde redenen; of andere wettige zakelijke belangen van de maatschappij. Krachtens de wetgeving op de gegevensbescherming zijn beleggers gerechtigd inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens die door de maatschappij worden bewaard, en onjuistheden in hun persoonsgegevens te wijzigen of te corrigeren na een schriftelijk verzoek daartoe bij de maatschappij te hebben ingediend. De maatschappij is een gegevenscontroleur binnen de betekenis daaraan gegeven in de wetgeving op gegevensbescherming en verklaart dat zij alle persoonsgegevens die door beleggers zijn verschaft, vertrouwelijk zal behandelen, conform de wetgeving op de gegevensbescherming. De aanvrager geeft toestemming voor de opname van telefoongesprekken naar en van de maatschappij, haar afgevaardigden, haar of hun behoorlijk aangestelde vertegenwoordigers en al hun respectieve verbonden en gelieerde bedrijven voor documentatie-, beveiliging- en/of opleidingsdoeleinden. 7. BETALINGSINSTRUCTIES De aandelen op naam worden direct gehouden door de administrator van het fonds. Girale betalingen moeten voor het volledige bedrag van de aangevraagde aankoop worden gedaan in onmiddellijk beschikbare fondsen. De betaling in de respectieve valuta moet worden uitgevoerd aan: USD Ontvangende bank: Swift ontvangende bank: ABA-nummer: Naam van de rekening: The Bank of New York Mellon, New York IRVTUS3N Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer: EUR Intermediaire bank: Swift intermediaire bank: Rekeningnummer: Ontvangende bank: Deutsche Bank, Frankfurt DEUTDEFF The Bank of New York Mellon, Brussel Swift ontv. bank: Naam van de rekening: Rekeningnummer: IBAN: IRVTBEBB Legg Mason Global Funds plc inschr.rek BE GBP Intermediaire bank: Swift intermediaire bank: Rekeningnummer: Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Londen IRVTGB2X (sorteercode ) The Bank of New York Mellon, Brussel Swift ontv. bank: Naam van de rekening: Rekeningnummer: IBAN: IRVTBEBB Legg Mason Global Funds plc inschr.rek BE K

5 7. BETALINGSINSTRUCTIES (VERVOLG) CHF Intermediaire bank: Credit Suisse AG Swift ontv. bank: IRVTBEBB Swift intermediaire bank: CRESCHZZ80A Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer: Rekeningnummer: Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Brussel IBAN: BE SGD Intermediaire bank: United Overseas Bank Singapore Swift ontv. bank: IRVTBEBB Swift intermediaire bank: UOVBSGSG Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer: Rekeningnummer: Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Brussels IBAN: BE SEK Intermediaire bank: Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm Swift ontv. bank: IRVTBEBB Swift intermediaire bank: ESSESESS Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer: Rekeningnummer: Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Brussel IBAN: BE AUD Intermediaire bank: National Australia Bank, Melbourne Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Brussel Swift intermediaire bank: NATAAU3303X Swift ontv. bank: IRVTBEBB Rekeningnummer: Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Voor RTGS-betaling - BSB Rekeningnummer: Voor betalingen via Austraclear NNLM 30 IBAN: BE JPY Intermediaire bank: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokio Swift ontv. bank: IRVTBEBB Swift intermediaire bank: BOTKJPJT Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer: Rekeningnummer: Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Brussel IBAN: BE CAD Intermediaire bank: CIBCCATT Canadian Imperial Bank of Swift ontv. bank: IRVTBEBB Commerce Toronto Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Swift intermediaire bank: MELNUS3PGSS - CIBC Mellon Trust Company Rekeningnummer: Rekeningnummer: BNXF50OO002 IBAN: BE Ontvangende bank: The Bank of New York Mellon, Brussel RMB Intermediaire bank: Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Swift ontv. bank: IRVTBEBB Swift intermediaire bank: Hongkong Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer: HSBCHKHH Rekeningnummer: Ontvangende bank: IBAN: BE The Bank of New York Mellon, Brussel NZD Primaire intermediaire bank: Bank of New Zealand, Nieuw-Zeeland Ontvangende bank: BNY Mellon, Brussel Primaire intermediaire bank: Swift ontv. bank: IRVTBEBBXXX SWIFT-code: BKNZNZ22XXX Naam van de rekening: Legg Mason Global Funds plc inschr.rek. Rekeningnummer bij Rekeningnummer: Bank of New Zealand: IBAN: BE Intermediaire bank: National Nominees Limited, New Zealand Swift intermediaire bank: NATANZ22XXX Rekeningnummer bij National Nominees: 5 K

6 8. HANDTEKENINGEN EERSTE GEAUTORISEERDE ONDERTEKENAAR NAAM EN FUNCTIE (indien ondertekend namens een vennootschap) TWEEDE GEAUTORISEERDE ONDERTEKENAAR (indien van toepassing) NAAM EN FUNCTIE (indien ondertekend namens een vennootschap) DERDE GEAUTORISEERDE ONDERTEKENAAR (indien van toepassing) NAAM EN FUNCTIE (indien ondertekend namens een vennootschap) VIERDE GEAUTORISEERDE ONDERTEKENAAR (indien van toepassing) NAAM EN FUNCTIE (indien ondertekend namens een vennootschap) Datum: NB: i) Indien meer dan één naam als houder van een rekening wordt opgegeven, dienen alle houders te ondertekenen. Voor een vennootschap moet een behoorlijk geautoriseerde persoon ondertekenen. Ten minste twee geautoriseerde personen moeten ondertekenen. ii) Het recht om aanvragen te weigeren wordt voorbehouden. Instructies: U kunt een behoorlijk ingevulde en ondertekende kopie van het inschrijfformulier en de van toepassing zijnde documentatie inzake het witwassen van geld naar de fondsadministrator faxen op het nummer , voordat de originele formulieren worden ingediend, om te zorgen voor een snelle en correcte verwerking van het aankoopverzoek. De originele formulieren moeten onmiddellijk daarna naar de fondsadministrator worden verzonden en dienen te worden geadresseerd aan BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Ierland, telefoon: , t.a.v. team Legg Mason Global Funds. 6 K

7 9. BIJVOEGSEL INZAKE HET WITWASSEN VAN GELD U (de belegger ) dient dit bijvoegsel in te vullen om een aandeelhouder van het fonds te worden. Uw overeenkomst tot inschrijving zal niet worden geacht volledig te zijn en er zullen voor u geen aandelen in het fonds worden uitgegeven, ongeacht of u al dan niet geld hebt overgeschreven, voordat alle hieronder vermelde, vereiste documentatie door de administrator van het fonds is ontvangen. Elk uitstel bij de verstrekking van de documentatie kan vertraging in de verwerking van de aanvraag en/of in de betaling van toekomstige opbrengsten tot gevolg hebben. Afhankelijk van de beoordeling door de administrator van het risico van de belegger, behoudt de administrator zich het recht voor om soms aanvullende documentatie te eisen. Uitgebreide due diligence is nodig voor beleggers die bij de politiek betrokken zijn of kunnen zijn (PEP: politically exposed persons). De administrator zal dit bepalen. In deel II wordt informatie verstrekt over de vereiste documentatie voor elk type van veelvuldig voorkomende beleggers. Neem voor nadere informatie contact op met de afdeling voor diensten aan beleggers op het nummer GEGEVENS VAN AANVRAGER: (a) Naam van aanvrager: (b) Privéadres/statutaire zetel: (c) Beroep (indien van toepassing): (d) Geboortedatum: I. BETALINGSINFORMATIE (a) Naam van de bank, met BIC-code, Fed Wire, SWIFT-nummer of sorteercode, vanwaar uw betaling aan het fonds wordt overgeschreven (de overschrijvende bank'): (b) Naam en nummer van de rekening bij de overschrijvende bank die wordt gedebiteerd: (c) Bent u een klant van de overschrijvende bank? JA NEE U moet overschrijven van een rekening op uw naam. Betalingen van derden worden niet geaccepteerd. II. BIJKOMENDE INFORMATIE Tot welke van de onderstaande categorieën behoort u? Plaats een vinkje naast het nummer van uw categorie. De documentatie vermeld voor de relevante categorie moet aan de administrator worden verstrekt. Kopieën moeten gewaarmerkt zijn door een bevoegde persoon**: 1. Voor Designated Persons 1 in een gespecificeerd land 2 Naam van de toezichthoudende overheid of internetadres van de website: Registratie-/vergunningsnummer: Een gewaarmerkte kopie of een originele lijst van wettelijke ondertekenaars met het juiste mandaat voor gebruik van de rekening. Voor Designated Persons 1 in een gespecificeerd land 2 handelend namens derden of die beleggers introduceren (naast de hierna vermelde documentatie is ook het onderstaande nodig): Ondertekening van bijlage A. 2. Voor natuurlijke personen die voor eigen rekening handelen Een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en twee verschillende vormen van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift) 3. Voor beursgenoteerde bedrijven (of 100% dochterbedrijven ervan) in een gespecificeerd land2 Naam van de beurs of internetadres van de website: Een gewaarmerkte kopie of een originele lijst van wettelijke ondertekenaars met het juiste mandaat voor gebruik van de rekening. ** Kopieën kunnen alle worden gewaarmerkt door: politie, registeraccountant, notaris, advocaat, personeel van een ambassade of consulaat, medewerker van uw bank, geregistreerde makelaar-dealer of een andere gereguleerde financiële instelling. Op elk document moet de vermelding origineel gezien of voor eensluidend afschrift staan. Het document moet worden ondertekend door de rechtspersoon die het document attesteert, met vermelding van bevoegdheid en nummer van de vergunning (indien van toepassing). 1 Een Designated Person is een gereguleerde rechtspersoon die een financiële instelling is (bv. bank, makelaar-dealer of beleggingsadviseur), kredietinstelling, registeraccountant, externe boekhouder of belastingadviseur, relevante en onafhankelijke jurist, trust of leverancier van diensten aan bedrijven. 2 Gespecificeerde landen: lidstaten van de EU, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Hongkong, IJsland, Japan, Liechtenstein, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Zwitserland, Zuid-Afrika, VS, de Kanaaleilanden en het eiland Man, de Nederlandse overzeese gebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba, de Franse overzeese gebieden van Mayotte, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Saint-Pierre en Miquelon en Wallis en Futuna. 7 K

8 9. BIJVOEGSEL INZAKE HET WITWASSEN VAN GELD (VERVOLG) 4. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven Een gewaarmerkte kopie van een bewijs van regelmatige vorming en oprichting en van voortdurende goedkeuring om zaken te doen in het rechtsgebied van de oprichting (bv. bewijs van oprichting/registratie bij de KvK). Een gewaarmerkte kopie van de akte van oprichting, statuten of een vergelijkbaar oprichtingsdocument. Een gewaarmerkte kopie of het origineel van het document dat de raad van bestuur de bevoegdheid en het juiste mandaat geeft voor opening en gebruik van de rekening. Het origineel of een gewaarmerkte kopie van het register van leden of aandeelhouders (economische eigenaars) met de naam van elke persoon die direct of indirect de economische eigenaar is van meer dan 25% van het kapitaal, al dan niet met stemrecht, van de toekomstige belegger of zeggenschap heeft over het beheer van het bedrijf. Het origineel of een gewaarmerkte kopie van het register van de raad van bestuur. Indien 2 leden in de raad van bestuur: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift), of de vereiste identificatiebewijzen in de wettelijke vorm voor rechtspersonen. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven niet in een gespecificeerd land (naast alle bovenstaande verplichte documentatie is het onderstaande vereist) Voor alle hierboven vermelde economische eigenaars: een gewaarmerkte kopie van een door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige adres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift), of de vereiste identificatiebewijzen in de wettelijke vorm voor rechtspersonen. 5. Voor openbare organen 1 in een gespecificeerd land 2 Het internetadres van de relevante website met gegevens van het statuut van het openbaar orgaan Een gewaarmerkte kopie of een originele lijst van wettelijke ondertekenaars met het juiste mandaat voor gebruik van de rekening. 6. Voor andere overheden in een gespecificeerd land, niet beschouwd als openbare organen volgens de bovenstaande definitie Een gewaarmerkte kopie van de relevante akte van oprichting of vorming. Een gewaarmerkte kopie of een originele lijst van wettelijke ondertekenaars met het juiste mandaat voor gebruik van de rekening. Naam van elke directeur of functionaris van het openbaar orgaan. Voor openbare organen of andere overheden niet in een gespecificeerd land 2 (naast alle bovenstaande verplichte documentatie is het onderstaande vereist) Indien 2 directeuren/functionarissen: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift). Mogelijk vallen openbare organen of plaatselijke overheden in bepaalde rechtsgebieden in de categorie van rechtspersonen in handen of onder het zeggenschap van politiek betrokken personen (PEP s). In dat geval is bijkomende documentatie en is de goedkeuring van de administrator vereist voordat de rekening wordt geopend. 7. Voor pensioenfondsen in een gespecificeerd land die voorzien in pensioenuitkeringen voor werknemers 2 Een gewaarmerkte kopie van het relevante bewijs van goedkeuring van de belastingdienst. Een origineel of een gewaarmerkte kopie van het document dat de raad van bestuur de bevoegdheid en het juiste mandaat geeft voor opening en gebruik van de rekening. Gewaarmerkte kopie van het bewijs dat de persoon die de belegger vertegenwoordigt, de bevoegdheid heeft (trustakte, charter of oprichtingsdocument). 8. Voor pensioenfondsen in een gespecificeerd land 2 waar het bovenstaande punt 7 niet van toepassing is Een gewaarmerkte kopie van het relevante bewijs van goedkeuring van de belastingdienst. Een gewaarmerkte kopie van de relevante akte van oprichting of vorming. Naam van de trustees, leden van de raad van bestuur of personen in een vergelijkbare functie. Een origineel of een gewaarmerkte kopie van het document dat de raad van bestuur de bevoegdheid en het juiste mandaat geeft voor opening en gebruik van de rekening. 3 Een beursgenoteerd bedrijf is een bedrijf waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. 4 Een openbaar orgaan is een orgaan: (a) waaraan openbare functies zijn toevertrouwd krachtens het Verdrag van de Europese Unie, de verdragen van de Europese Gemeenschappen of de ervan afgeleide wetgeving, (b) waarvan de identiteit openbaar bekend en transparant is en vaststaat in de redelijke mening van BNYM, (c) dat rekenschap moet afleggen aan een Europese instelling of de openbare overheid van een staat van de EER of (d) dat een orgaan, organisatie of groep is opgericht krachtens de wet inzake vrijheid van informatie van K

9 9. BIJVOEGSEL INZAKE HET WITWASSEN VAN GELD (VERVOLG) 9. Voor alle overige pensioenfondsen (naast alle verplichte documentatie vermeld in het bovenstaande punt 7 is het onderstaande vereist) Voor de administrator/trustee/controller(s): een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift etc.), of de vereiste identificatiebewijzen in de wettelijke vorm voor rechtspersonen. 10. Voor privétrusts Een gewaarmerkte kopie van de trustakte of een vergelijkbaar oprichtingsdocument. Een gewaarmerkte kopie of het origineel van het document dat de trustees de bevoegdheid en het juiste mandaat geeft voor opening en gebruik van de rekening. Lijst van de economische eigenaars/controllers indien niet bepaald in de trustakte. Indien 2 trustees: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift etc.), of de vereiste identificatiebewijzen in de wettelijke vorm voor rechtspersonen. Voor privétrusts niet in een gespecificeerd land (naast alle bovenstaande verplichte documentatie is het onderstaande vereist) Voor de eigenaar(s)/controller(s)/overdrager van eigendom in vruchtgebruik/begunstigden: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift etc.), of de vereiste identificatiebewijzen in de wettelijke vorm voor rechtspersonen. 11. Voor maatschappen Een gewaarmerkte kopie van de maatschapovereenkomst of de juiste uittreksels ervan. Een gewaarmerkte kopie of het origineel van het document dat de algemene vennoot of vennoten (indien van toepassing) de bevoegdheid en het juiste mandaat geeft voor opening en gebruik van de rekening. Indien 2 vennoten: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift). Voor maatschappen niet in een gespecificeerd land 2 (naast alle bovenstaande verplichte documentatie is het onderstaande vereist) Voor een natuurlijke of rechtspersoon die economische eigenaar is en uiteindelijk gerechtigd is op of zeggenschap heeft over 25% of meer van het kapitaal of de winst van de maatschap, of een natuurlijke persoon die anders zeggenschap heeft over het beheer van de maatschap: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift etc.), of de vereiste identificatiebewijzen in de wettelijke vorm voor rechtspersonen. 12. Voor charitatieve organisaties/stichtingen geregistreerd in een gespecificeerd land 2 Een gewaarmerkte kopie van goedkeuring van de relevante belastingdienst of bewijs van het registratiestatuut van de relevante Charity Commission (Brits model) of een vergelijkbare toezichthouder van de overheid. Een gewaarmerkte kopie of het origineel van het document dat vermeldt wie de bevoegdheid en het juiste mandaat heeft voor transacties met de rekening. Het mandaat moet ondertekend zijn door het lid/de persoon/de bevoegde vertegenwoordiger. 13. Voor alle overige charitatieve instellingen/stichtingen Een gewaarmerkte kopie van de relevante akte van oprichting of vorming (of de gecontroleerde jaarrekening). Een gewaarmerkte kopie van het juiste mandaat dat vermeldt wie de bevoegdheid heeft voor transacties met de rekening. Het mandaat moet ondertekend zijn door het lid/de persoon/de bevoegde vertegenwoordiger. Naam van elke trustee/bestuurder (of persoon in een vergelijkbare functie). Indien 2 trustees/2 leden in de raad van bestuur: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift). 14. Voor verenigingen en genootschappen Een brief met gegevens over het wettelijk statuut en het doel van de vereniging of het genootschap, met de naam van alle functionarissen. Een gewaarmerkte kopie of het origineel van het document dat vermeldt wie de bevoegdheid en het juiste mandaat heeft voor opening en gebruik van de rekening. Indien 2 functionarissen: een gewaarmerkte kopie van een geldig, door de regering uitgegeven identiteitsdocument met foto (bv. paspoort) en 1 vorm van bewijs van het huidige woonadres daterend van uiterlijk 12 maanden geleden (bv. factuur van nutsbedrijf, bankafschrift). 15. Voor beleggingsfondsen Prospectus. Een gewaarmerkte kopie of het origineel van het document dat de raad van bestuur of anderen de bevoegdheid en het juiste mandaat geeft voor opening en gebruik van de rekening. 9 K

10 9. BIJVOEGSEL INZAKE HET WITWASSEN VAN GELD (VERVOLG) BIJLAGE A Te ondertekenen door Designated Persons in een gespecificeerd land handelend namens derden of die beleggers introduceren Wij handelen als [relatie, bv. administrator, nominee, bewaarder, beheerder, trustee, bank; specificeren indien andere bevoegdheid] voor [type klant(en) voor wie op aandelen wordt ingeschreven, bv. fonds, bedrijf, trust, natuurlijke persoon; specificeren indien ander type] gedomicilieerd of opgericht naar het recht van [land/landen]. In het kader van de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme worden wij gereguleerd door [volledige naam van toezichthouder van de overheid]. Onze wettelijke licentie of vergunning of ons registratienummer is [nummer]. Wij verklaren en bevestigen het volgende: 1. Wij hebben een due diligence voor klanten verricht voor de geïntroduceerde belegger(s) en, indien aangewezen, een uitgebreide due diligence voor klanten voor de geïntroduceerde belegger(s) (bv. voor politiek betrokken personen). Indien van toepassing, hebben wij ook een due diligence voor klanten uitgevoerd voor de economische eigenaars van de belegger(s). 2. Indien van toepassing, zullen wij deze verificatie en due diligence ook uitvoeren voor nieuwe beleggers en hun economische eigenaar(s). 3. Wij hebben inzage in de identiteitsgegevens van de geïntroduceerde belegger(s), die wij bewaren en verifiëren, zoals vereist in de toepasselijke wetten en reguleringen van het rechtsgebied waar wij worden gereguleerd, inclusief de echte naam en het bewijs van de huidige permanente verblijfplaats. 4. Indien de geïntroduceerde belegger(s) of de economische eigenaar(s) ervan een bank, inclusief een kantoor, agentschap of afdeling van een bank, is of zijn, hebben wij redelijke maatregelen genomen, en zullen wij die nemen, om vast te stellen dat de bank een fysieke aanwezigheid heeft, of een gelieerd bedrijf is van een gereguleerde rechtspersoon. Wij zullen geen beleggingen aanvaarden van of namens banken die geen fysieke aanwezigheid hebben, of niet gelieerd zijn aan een gereguleerde rechtspersoon. 5. Wij zullen transacties van onze klanten opvolgen om mogelijke verdachte activiteit op te sporen, en wij zullen, indien nodig, de correcte kennisgevingen indienen krachtens het toepasselijk recht van het rechtsgebied waar wij worden gereguleerd. 6. Wij hebben bevestigd en geverifieerd dat geen geïntroduceerde belegger(s), personen met zeggenschap over of die worden gecontroleerd door de geïntroduceerde belegger(s), personen met economische eigendom in de geïntroduceerde belegger(s) of personen voor wie (een) geïntroduceerde belegger(s) als nominee handelt (handelen), voorkomt (voorkomen) op de lijst van verboden landen, territoria, rechtspersonen of natuurlijke personen onderhouden en geactualiseerd door de OFAC (Office of Foreign Assets Control, bureau voor controle van buitenlandse activa van de VS) of de EU (samengestelde lijst van personen en organisaties tegen wie/waartegen sancties zijn opgelegd). 7. Wij bevestigen dat BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited op ons vertrouwt om te voldoen aan de verplichtingen inzake due diligence (behalve de aanhoudende opvolging) voor de geïntroduceerde belegger(s) en, indien van toepassing, de economische eigenaars van deze belegger(s). 8. Wij zullen de documentatie bewaren en onderhouden die het bewijs levert van de identiteit van de geïntroduceerde belegger(s) en, indien van toepassing, de economische eigenaars van deze belegger(s) gedurende een periode van ten minste vijf jaar na afloop van onze relatie met de geïntroduceerde belegger. 9. Wij verklaren dat wij u de door ons bewaarde documentatie van de bewijzen gerelateerd aan de geïntroduceerde belegger(s) onmiddellijk zullen verstrekken na daartoe het juiste verzoek te hebben ontvangen, mits dit is toegestaan in de toepasselijke wetten en reguleringen van het rechtsgebied waar wij worden gereguleerd. Handtekening: Naam: Functie: 10. BIJKOMENDE INFORMATIE Vink het vakje aan als u informatie wilt ontvangen over andere producten van Legg Mason of wilt dat men daarvoor met u contact opneemt. 1 Een bij de politiek betrokken persoon is een natuurlijke persoon aan wie nu of in het afgelopen jaar een belangrijke publieke functie is of was toevertrouwd, waaronder een van de onderstaande personen (indien zij geen functie hebben op het middelste echelon van de organisatie of een lager geplaatste functie): (a) een gespecificeerde functionaris of (b) een lid van het administratieve, beheers- of toezichthoudend orgaan van een staatsbedrijf. Een gespecificeerde functionaris is een van de volgende functionarissen (inclusief in een instelling van de Europese Unie of een internationale instelling): (a) staatshoofd, regeringsleider, minister, staatssecretaris of afgevaardigde van een minister in de regering, (b) parlementslid, (c) lid van een hooggerechtshof, de Hoge Raad, het Grondwettelijk Hof of ander gerechtelijk orgaan op een hoog niveau die of dat vonnissen uitgeeft waartegen geen beroep kan worden aangetekend, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, (d) een lid van een rekenkamer of de raad van bestuur van een centrale bank of (e) een ambassadeur, zaakgelastigde of hooggeplaatste legerofficier. 10 K

11 Verklaringsformulier (voor niet-ierse inwoners) DE ONDERSTAANDE ONDERSTREEPTE TEKST SCHRAPPEN INDIEN NIET VAN TOEPASSING. HET FORMULIER ONDERTEKENEN EN DATEREN. Aanvragers die geen Ierse inwoners zijn, moeten van de Ierse belastingdienst op het door de belastingdienst aangewezen formulier de volgende verklaring afleggen om te worden betaald zonder inhouding van belasting. Het is belangrijk te weten dat de verklaring zal gelden voor iedere volgende aankoop van aandelen, mits de verklaring op dat ogenblik nog correct is. De termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden hieronder uitgelegd in het hoofdstuk Definities. Dit is een formulier dat door de belastingdienst is toegestaan en kan worden ingezien. Een valse verklaring afleggen is een misdaad. Vink het juiste vakje aan en onderteken hieronder, of vul het bijgevoegde verklaringsformulier in voor vrijgestelde Ierse inwoners. Een verklaringsformulier moet met het inschrijfformulier worden ingezonden. TOEPASSELIJKE VAKJE AANVINKEN VERKLARING IN MIJN NAAM* Ik/wij verklaar/verklaren dat ik/wij inschrijf/inschrijven op aandelen in eigen naam/namens een bedrijf, en dat ik/wij/het bedrijf gerechtigd ben/zijn/is op de aandelen waarvoor de verklaring wordt afgelegd, en dat: - ik/wij/het bedrijf momenteel geen inwoner van Ierland ben/zijn/is en er mijn/onze/zijn gewone verblijfplaats niet heb/hebben/heeft, EN - indien ik/wij/het bedrijf een Ierse inwoner word/worden/wordt, dat ik/wij/het u daarvan schriftelijk in kennis zal/zullen stellen. VERKLARING ALS TUSSENPERSOON* Ik/wij schrijf/schrijven in op aandelen namens anderen die de economische eigenaar van de aandelen zijn, en ik/wij verklaar/verklaren dat: - naar beste weten en overtuiging geen van de economische eigenaars Ierse inwoners zijn of hun gewone verblijfplaats in Ierland hebben; - tenzij specifiek anders vermeld ten tijde van de aanvraag, al mijn/onze inschrijvingen op aandelen vanaf de datum van deze aanvraag namens dergelijke personen gebeuren, en - ik/wij u schriftelijk in kennis zal/zullen stellen, indien ik/wij weet/weten dat een persoon namens wie ik/wij aandelen houd/houden, een Ierse inwoner wordt. Naam en adres van aanvrager: Handtekening van aanvrager of geautoriseerde ondertekenaar: (aangever) Bevoegdheid van geautoriseerde ondertekenaar (indien van toepassing): Datum: Gezamenlijke aanvragers: Namen: Handtekeningen: BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 1. Verklaringen van niet-inwoners worden ingezien door de Ierse belastingdienst. Het afleggen van een valse verklaring is een strafbaar feit. 2. Om geldig te zijn, dient te verklaring door de aanvrager te worden ondertekend. In het geval van meerdere aanvragers, dient elke persoon te ondertekenen. Indien de aanvrager een bedrijf is, dient de aanvraag door de secretaris van het bedrijf of een andere officiële vertegenwoordiger te worden ondertekend. 3. Indien de aanvraag via volmacht is ondertekend, dient een kopie van de volmacht te worden aangehecht om de handtekening te staven. 4. Aanvragers die vrijgestelde Ierse inwoners zijn, dienen contact op te nemen met de administrator om een andere verklaring in te vullen, specifiek voor vrijgestelde Ierse inwoners. 11 K

12 Verklaringsformulier (voor niet-ierse inwoners) DEFINITIES: (i) Ierse inwoner betekent (a) in het geval van een natuurlijke persoon, een persoon die voor fiscale doeleinden een inwoner van Ierland is, (b) in het geval van een trust, een trust die voor fiscale doeleinden een inwoner van Ierland is, en (c) in het geval van een bedrijf, een bedrijf dat voor fiscale doeleinden een inwoner van Ierland is. - Een natuurlijke persoon wordt beschouwd een Ierse inwoner te zijn voor een bepaald belastingjaar, indien hij/zij (i) ten minste 183 dagen tijdens dat belastingjaar in Ierland verblijft, of (ii) een gecombineerde aanwezigheid van 280 dagen in Ierland heeft, rekening houdende met het aantal dagen dat men in Ierland tijdens dat belastingjaar heeft verbleven, tezamen met het aantal dagen dat men tijdens het vorige jaar in Ierland heeft verbleven. Met een aanwezigheid tijdens een belastingjaar in Ierland van een natuurlijke persoon gedurende ten hoogste 30 dagen wordt geen rekening gehouden bij de toepassing van de tweejaarstest. Een dag in Ierland aanwezig zijn betekent voor een natuurlijke persoon dat hij/zij persoonlijk aanwezig is aan het einde van de dag (middernacht). - Een trust wordt meestal als een inwoner van Ierland beschouwd als alle trustees Ierse inwoners zijn. - Een bedrijf waarvan het centrale beheer en de controle in Ierland plaatsvinden, wordt als een Ierse inwoner beschouwd ongeacht de plaats van oprichting. Een bedrijf waarvan het centrale beheer en de controle niet in Ierland plaatsvinden, maar dat in Ierland is opgericht, is een Ierse inwoner, tenzij (a) het bedrijf of een gelieerd bedrijf zakendoet in Ierland en het bedrijf uiteindelijk wordt gecontroleerd door personen die inwoner zijn van een lidstaat van de EU of van een land waarmee Ierland een verdrag voor dubbele belastbaarheid heeft gesloten, of het bedrijf of een gelieerd bedrijf is genoteerd op een erkende beurs in de EU of in een land waarmee een verdrag voor dubbele belastbaarheid is gesloten, of tenzij (b) het bedrijf niet wordt beschouwd als een Ierse inwoner overeenkomstig een verdrag voor dubbele belastbaarheid tussen Ierland en een ander land. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bepaling of een bedrijf al dan niet een inwoner is voor fiscale redenen, in bepaalde gevallen ingewikkeld kan zijn. Aangevers dienen hiertoe de specifieke wettelijke bepalingen in artikel 23A van de fiscale consolidatiewet van 1997 te lezen. (ii) De gewone verblijfplaats in Ierland hebben betekent (i) in het geval van een natuurlijke persoon, een persoon die voor fiscale doeleinden een gewone inwoner van Ierland is, en (ii) in het geval van een trust, een trust die voor fiscale doeleinden een gewone inwoner van Ierland is. De term gewone verblijfplaats in tegenstelling tot inwoner betreft het gewone levenspatroon van een persoon en wijst op de verblijfplaats met een zekere mate van continuïteit. Een natuurlijke persoon die drie opeenvolgende belastingjaren in Ierland woont, wordt een persoon met gewone verblijfplaats in Ierland vanaf het begin van het vierde belastingjaar. Een natuurlijke persoon die zijn of haar gewone verblijfplaats in Ierland had, houdt op zijn of haar gewone verblijfplaats daar te hebben, aan het einde van het derde opeenvolgende belastingjaar waarin hij/zij geen inwoner meer was. Een natuurlijke persoon die een Ierse inwoner was en zijn of haar gewone verblijfplaats in Ierland had in 1999/2000, en in dat belastingjaar uit Ierland is vertrokken, blijft zijn of haar gewone verblijfplaats in Ierland houden t/m het einde van het belastingjaar 2002/2003. (iii) Vrijgestelde Ierse inwoner betekent een Ierse inwoner of iemand die gewoonlijk in Ierland verblijft, maar niet is toegestaan om aandelen te houden krachtens de Ierse fiscale wetgeving, of op basis van de praktijken of een vergunning van de Ierse belastingdienst, zonder dat daardoor de fiscale status van de maatschappij in gevaar komt of de maatschappij belastingplichtig wordt in Ierland, wanneer deze persoon een uitkering zou krijgen in verband met de aandelen of de aandelen zou verkopen. In de specifieke verklaring voor vrijgestelde Ierse inwoners vindt u een lijst van personen die momenteel als vrijgestelde Ierse inwoners in aanmerking komen. (iv) Een tussenpersoon betekent een persoon die: - (i) een bedrijf voert geheel of gedeeltelijk bestaande uit de ontvangst van betalingen van een beleggingsfonds dat een Ierse inwoner is, namens andere personen, of - deelbewijzen in een beleggingsfonds houdt namens andere personen. Vrijwaring Door de bovenstaande verklaring te ondertekenen, verklaar ik/verklaren wij de maatschappij, de beleggingsbeheerder en de administrator (ieder een gevrijwaarde partij ) te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle schadeclaims, vorderingen, rechtszaken, aansprakelijkheid, schadevergoeding, verliezen, kosten en lasten die direct of indirect door de gevrijwaarde partij worden geleden of gemaakt ten gevolge van een niet-waarheidsgetrouwe verklaring of omdat ik/wij de maatschappij, de beleggingsbeheerder of de administrator niet in kennis heb/hebben gesteld van een wijziging in mijn/onze status waardoor deze verklaring na de datum ervan niet meer correct is. 12 K

13 Verklaringsformulier (voor niet-ierse inwoners) DE ONDERSTAANDE ONDERSTREEPTE TEKST SCHRAPPEN INDIEN NIET VAN TOEPASSING. HET FORMULIER ONDERTEKENEN EN DATEREN. Dit is een formulier dat door de belastingdienst is toegestaan en kan worden ingezien. Een valse verklaring afleggen is een misdaad. Vink het aangewezen vakje aan en onderteken onderaan. Een verklaringsformulier moet met het inschrijfformulier worden ingezonden. Ik verklaar dat de informatie in deze verklaring waarheidsgetrouw en correct is. Ik verklaar eveneens dat ik op de aandelen inschrijf namens de hierna genoemde aanvrager die gerechtigd is op de aandelen waarvoor de verklaring is afgelegd, en een persoon is die wordt genoemd in artikel 739(D)(6) van de fiscale consolidatiewet van 1997, namelijk (vink het correcte vakje aan): een pensioenfonds; een levensverzekeringsbedrijf volgens de betekenis daaraan gegeven in artikel 706 van de fiscale consolidatiewet van 1997; een beleggingsfonds; een speciaal beleggingsfonds; een beleggingsfonds waarop artikel 731 (5)(a) van de fiscale consolidatiewet van 1997 van toepassing is; een charitatieve vereniging die een persoon is vermeld in artikel 739D(6)(f)(i) van de fiscale consolidatiewet van 1997; een in aanmerking komend beheersbedrijf; een gespecificeerd bedrijf; gerechtigd op vrijstelling van inkomensbelasting en belasting op kapitaalwinsten overeenkomstig artikel 784A(2) van de fiscale consolidatiewet van 1997 (hierna worden de andere vereisten opgegeven voor een in aanmerking komende fondsbeheerder). Extra vereisten indien de verklaring wordt ingevuld namens een charitatieve organisatie Ik verklaar eveneens dat de aandelen waarvoor de verklaring wordt afgelegd, op het ogenblik van de verklaring uitsluitend voor charitatieve doeleinden worden gehouden, en - een onderdeel vormen van de activa van een orgaan of trust behandeld door de belastingdienst als een orgaan of trust dat/die uitsluitend is opgericht voor charitatieve doeleinden, of - volgens de regels en bepalingen vastgesteld bij wet, akte van oprichting, verordening, trustakte of testament uitsluitend voor charitatieve doeleinden worden gehouden en zo door de belastingdienst worden behandeld. - Ik verklaar dat, mocht de persoon genoemd in paragraaf (7)(d) van schema 2B van de fiscale consolidatiewet van 1997 ophouden een persoon te zijn zoals bepaald in artikel 739D(6)(f)(i) van de fiscale consolidatiewet van 1997, ik het beleggingsbedrijf daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Bijkomende vereisten indien de verklaring wordt ingevuld namens een in aanmerking komende fondsbeheerder Ik verklaar eveneens dat de deelbewijzen waarvoor de verklaring wordt afgelegd, op het ogenblik van de verklaring: - activa zijn van een *goedgekeurd pensioenfonds/een goedgekeurd minimumpensioenfonds, en - worden beheerd door de aangever voor de onderstaande persoon die de economische eigenaar is van de aandelen. Ik verklaar dat, mochten de aandelen ophouden activa te zijn van een *goedgekeurd pensioenfonds/een goedgekeurd minimumpensioenfonds, ook indien de aandelen worden overgebracht in een ander dergelijk fonds, ik het beleggingsbedrijf daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Naam en adres van aanvrager: Iers belastingreferentienummer 2 : Bevoegd ondertekenaar 3 : (aangever) (de heer/mevr. etc.) Bevoegdheid voor aflegging van de verklaring: Datum: BELANGRIJKE OPMERKINGEN 1 Dit is een formulier dat door de belastingdienst is toegestaan en kan worden ingezien. Een valse verklaring afleggen is een misdaad. 2 Het belastingreferentienummer van een persoon heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 885 van de fiscale consolidatiewet van 1997 betreffende een gespecificeerde persoon volgens de definitie daaraan gegeven in dit artikel. Voor een charitatieve instelling moet het vrijstellingsnummer (Charity Exemption Number of CHY) gegeven door de belastingdienst worden vermeld. Een in aanmerking komende fondsbeheerder dient het belastingreferentienummer van de economische eigenaar van de aandelen op te geven. 3 In het geval van (i) een vrijgesteld pensioenfonds dient de administrator de verklaring te ondertekenen, (ii) een lijfrentecontract als pensioen waarop lid 748 of 785 van de fiscale consolidatiewet van 1997 van toepassing is, dient de persoon die de lijfrente verzorgt, de verklaring te ondertekenen, (iii) een trust dienen de trustees de verklaring te ondertekenen. In het geval van een charitatieve instelling dient de verklaring te worden ondertekend door de trustees of een andere officiële vertegenwoordiger van een orgaan of trust uitsluitend opgericht voor charitatieve doeleinden volgens de betekenis in lid 207en 208 van de fiscale consolidatiewet van In het geval van een bedrijf dient de verklaring te worden ondertekend door de secretaris van het bedrijf of een andere officiële geautoriseerde vertegenwoordiger. In het geval van een beleggingsfonds dient de verklaring door de bestuurders te worden ondertekend. In alle overige gevallen dient de verklaring te worden ondertekend door een geautoriseerde officiële vertegenwoordiger van de betrokken rechtspersoon of een persoon die volmacht heeft voor de rechtspersoon. In het geval van een volmacht dient een kopie van de volmacht bij de verklaring te worden gevoegd. Juli K

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

First State Investments ICVC

First State Investments ICVC First State Investments ICVC Aanvullend Informatiedocument Europese versie 6 juli 2015 Dit Aanvullend Informatiedocument bevat essentiële informatie met betrekking tot First State Investments ICVC, een

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie