Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht"

Transcriptie

1 Opdrachtgever IWI Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht Opdrachtnemer IWI Onderzoek Verbetering re-integratie 2e spoor (verkennende studie) Startdatum 15 september 2007 Einddatum 24 december 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Doel en vraagstelling Met dit onderzoek wil de inspectie inzicht krijgen in de oorzaken waarom het reintegratieproces 2e spoor moelijk op gang komt en ook bijdragen aan een verbetering daarvan. Daarmee kan UWV zijn preventiefunctie vergroten en de nonparticipatie van zieke werknemers verkleinen.ond. betreft ook toetsing van reintegratieverslagen reguliere werknemers. Conclusie De re-integratie van langdurig zieke werknemers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Gedurende twee jaar dienen zij zich in te spannen voor de re-integratie. Indien de werknemer na 21 maanden ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, toetst UWV die inspanningen achteraf. UWV legt een sanctie op, als het de inspanningen onvoldoende vindt. Uit onderzoek is bekend dat het voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moeilijker is om te re-integreren bij een nieuwe werkgever de zogeheten re-integratie tweede spoor dan bij de eigen werkgever. IWI onderzocht welke rol UWV heeft bij het stimuleren en toepassen van reintegratie tweede spoor, zowel voor reguliere werknemers als voor werknemers zonder werkgever als uitzendkrachten, werklozen of mensen met een tijdelijk contract. Ook onderzocht IWI hoe UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer toetst en indien nodig sanctioneert, en welke verbetermogelijkheden er zijn. Bron: Bibliotheek SZW Link naar bestand

2

3 Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht Verkennende studie

4

5 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht Verkennende studie Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht

6 V09/06, januari 2009 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 2/28

7 Voorwoord De re-integratie van langdurig zieke werknemers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Gedurende twee jaar dienen zij zich in te spannen voor de reintegratie. Indien de werknemer na 21 maanden ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, toetst UWV die inspanningen achteraf. UWV legt een sanctie op, als het de inspanningen onvoldoende vindt. Werknemers die geen werkgever meer hebben, richten zich direct tot UWV voor een Ziektewetuitkering. Op UWV rust de taak om voor deze werknemers de werkgeversrol te vervullen. Uit onderzoek is bekend dat re-integreren bij een nieuwe werkgever moeilijker is dan bij de eigen werkgever. De verkennende studie die voor u ligt is daarom gewijd aan de re-integratie bij nieuwe werkgevers, de zogeheten re-integratie tweede spoor. In de studie is beschreven hoe UWV invulling geeft aan zijn re-integratietaak voor de werknemers zonder werkgever en, waar het reguliere werknemers betreft, aan zijn taak de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer te toetsen en zo nodig te sanctioneren. Naast bevindingen over de uitvoeringspraktijk geeft de studie handvatten voor beleidsmakers om te bezien of het re-integratie-instrumentarium voor langdurig zieke werknemers toereikend is waarbij aansluiting kan worden gezocht bij afspraken en initiatieven in de private sfeer, zoals bijvoorbeeld de nu in ontwikkeling zijnde poortwachterscentra. Drs. P.H.B. Pennekamp Inspecteur-generaal a.i. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 3/28

8 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 4/28

9 Inhoud 1 Inleiding 7 2 De rol van UWV bij de re-integratie van zieke werknemers en de vangnetgroep Re-integratieproces zieke werknemers Re-integratieproces vangnetpopulatie 12 3 Prestatie-indicatoren en kerncijfers UWV Wet verbetering poortwachter Reguliere werknemers Vangnetpopulatie 16 4 Knelpunten en verbetermogelijkheden Reguliere werknemers Vangnetpopulatie 19 5 Conclusies en beschouwing 23 6 Reactie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 25 Bijlage: Reactie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 27 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 5/28

10 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 6/28

11 1 Inleiding Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, streven werkgever en werknemer in eerste instantie naar zo snel mogelijke terugkeer in de eigen functie. Indien dat niet meer mogelijk is (wegens functionele beperking) of niet rechtstreeks mogelijk is (wegens geleidelijk herstel), zijn de beschikbare opties binnen het bedrijf: gedeeltelijk werken, aangepast werken of ander werk. Die opties worden re-integratie eerste spoor genoemd. Als de mogelijkheden binnen het bedrijf uitgeput zijn, dan moet de werkgever zich inspannen om zijn of haar werknemer bij een nieuwe werkgever aan de slag te helpen (tweede spoor). Uit recent TNO-onderzoek 1 blijkt dat werkgevers onbekend zijn met de mogelijkheden en een afwachtende houding aannemen om re-integratie tweede spoor tot stand te brengen. De inspectie richt in dit onderzoek haar aandacht op de rol van UWV bij re-integratie tweede spoor. Met het onderhavige onderzoek wil de inspectie een actueel beeld geven van de rol die UWV heeft op het terrein van re-integratie tweede spoor voor zowel de reguliere werknemers als werknemers uit de vangnetpopulatie. Het onderzoek bestaat derhalve uit twee parallelle deelstudies. De eerste deelstudie is gewijd aan de re-integratie tweede spoor voor de reguliere werknemers. De invalshoek is het re-integratieverslag (RIV), de toetsing daarvan en de oplegging van sancties door UWV. De tweede deelstudie richt zich op re-integratie van zieke werknemers zonder werkgever, de zogenoemde vangnetpopulatie, met de procesverbetering bij UWV als invalshoek. Het onderzoek heeft een centrale vraagstelling, te noemen: Welke rol heeft UWV bij het stimuleren en toepassen van re-integratie tweede spoor voor reguliere werknemers en voor de vangnetgroep, en zijn er verbeteringen mogelijk? Deelstudie 1 (reguliere werknemers) In de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ), die vanaf 1 april 2002 respectievelijk1 januari 2004 in werking zijn getreden, is vastgelegd dat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren samen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie dragen. UWV toetst achteraf, na 21 maanden, als poortwachter voor de Wia, de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer in de eerste twee jaar via de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV-toets). De centrale onderzoeksvraag van de eerste deelstudie luidt daarom: Hoe toetst en sanctioneert UWV na 21 maanden de re-integratie-inspanningen tweede spoor door werkgevers en werknemers, en welke verbetermogelijkheden zijn er? 1 P. Piek e.a.(2008), Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden. TNO Kwaliteit van Leven in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 7/28

12 Om een antwoord te kunnen geven heeft de inspectie een zogenaamde quick scan 2 uitgevoerd. De onderzoeksuitkomsten zijn indicatief. Deelstudie 2 (werknemers uit de vangnetpopulatie ZW) UWV heeft een wettelijke re-integratietaak ten opzichte van zieke werknemers die voor hun reintegratie geen beroep kunnen doen op een eigen werkgever. Die werknemers behoren tot de vangnetpopulatie van de Ziektewet (ZW) 3. Het grootste deel van de vangnetpopulatie bestaat uit de werknemers die geen werkgever hebben (werkloos zijn) of een tijdelijk dienstverband hebben dat eindigt tijdens of door de ziekte of arbeidsongeschiktheid (flexwerkers, uitzendkrachten). UWV controleert de ziekengeldclaims van deze cliënten en begeleidt hen op weg naar herstel en naar een andere baan. Daarmee vervult UWV de zogenoemde Arborol, de rol die de werkgever voor de reguliere werknemers samen met zijn Arbodienst vervult. Uit onderzoek is al een aantal jaren bekend dat de re-integratietaak voor de vangnetpopulatie niet eenvoudig is, vooral waar het gaat om zieke werklozen en eindedienstverbanders (de werknemers van wie het tijdelijke dienstverband eindigt tijdens ziekte). De belangrijkste redenen hiervoor zijn de specifieke achtergrondkenmerken 4 van de doelgroep en de afwezigheid van een werkgever om naar terug te gaan. De vangnetgroep is per definitie aangewezen op re-integratie bij een nieuwe werkgever. Recent onderzoek van UWV bevestigt dat werklozen en eindedienstverbanders verhoudingsgewijs vaker en langer ziek blijven en veel vaker uiteindelijk een aanvraag voor een Wia-uitkering doen dan reguliere werknemers en ook dan uitzendkrachten in de vangnetpopulatie. Voor de uitzendkrachten is de situatie gunstiger, onder andere door het bestaan van een Arboconvenant voor en met de uitzendbranche. De centrale vraagstelling voor de tweede deelstudie luidt als volgt: Hoe kan UWV re-integratie tweede spoor voor de vangnetgroepen beter toepassen, zodat de kans van deze groepen om in de Wia in te stromen kleiner wordt? De inspectie heeft voor haar onderzoek informatie gebruikt die beschikbaar is gekomen uit de auditrapportages van UWV en de bijbehorende onderzoekdossiers 5, alsmede schriftelijk materiaal over voornemens voor verbeteringen. Dit is in lijn met de single-auditgedachte. Op deze wijze wordt de uitvoering het minst belast. Aanvullende informatie heeft de inspectie verkregen uit verantwoordingsrapportages van UWV en aanvullende interviews De inspectie heeft op vier vestigingen van UWV interviews afgenomen en in totaal veertig dossiers bestudeerd. Per vestiging zijn twee arbeidsdeskundigen, en een stafarbeidsdeskundige geïnterviewd. Ook heeft de inspectie interviews op het hoofdkantoor gehouden, een bezoek gebracht aan de Landelijke Loonsanctiecommissie (LLC), enkele poortwachtercentra (particuliere regionale initiatieven van werkgevers) en aan het onderzoeksbureau TNO in Hoofddorp. Er is ook een (veel kleinere) groep werknemers die ook recht hebben op een uitkering die in het kader van de Ziektewet en die nog wel een werkgever hebben. Dit zijn orgaandonoren, werknemers die zie ziek zijn in verband met hun zwangerschap of bevalling (voor of na hun reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof zoals geregeld in de Wet arbeid en Zorg) en personen met recht op een no-riskpolis die opnieuw ziek zijn geworden. UWV Kwartaalverkenningen. In het oriënterende overleg voor dit onderzoek is gebleken dat UWV uitgebreid aandacht besteedt aan het nieuwe werkproces ZW/Arbo. In opdracht van de leiding van de divisie Arbeidsgeschiktheid (AG) hebben de regionale kwaliteitsafdelingen van UWV/AG samen met de Auditdienst van UWV een landelijke audit uitgevoerd naar de daadwerkelijke invoering van de nieuwe werkwijze. Alle vestigingen van UWV zijn in de audit betrokken. De auditresultaten zijn derhalve representatief te noemen. Ook verricht de centrale afdeling Kenniscentrum diverse onderzoeken naar de samenstelling en eigenschappen van diverse vangnetgroepen, met de bedoeling tot meer maatwerk in de begeleiding en de procesaanpak te komen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 8/28

13 Leeswijzer De studie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk een wordt voor beide deelstudies kort het proces beschreven, waarin in het bijzonder wordt ingegaan op de rol van UWV bij de re-integratie tweede spoor. Re-integratie eerste spoor en tweede spoor lopen qua proces voor reguliere werknemers in elkaar over. Om die reden zal de procesomschrijving ook gaan over re-integratie eerste spoor. In hoofdstuk twee wordt een korte omschrijving van een aantal kerncijfers en relevante prestatie-indicatoren weergegeven. Met behulp van die cijfers worden de rol en prestaties van UWV belicht. In hoofdstuk drie komen voor beide doelgroepen achtereenvolgens de knelpunten en verbetermogelijkheden aan bod. De studie eindigt met een aantal conclusies en een beschouwing van de inspectie. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 9/28

14 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 10/28

15 2 De rol van UWV bij de re-integratie van zieke werknemers en de vangnetgroep 2.1 Re-integratieproces zieke werknemers In de eerste twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor werkhervatting door de werknemer. In die periode is er dus geen publieke verantwoordelijkheid van UWV om de re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. De werkgever en werknemer kunnen in de eerste twee jaar van ziekte wel een deskundigheidsoordeel aan UWV vragen over bijvoorbeeld, de geschiktheid tot werken, passende arbeid en re-integratie-inspanningen. Ook dient er na zes weken ziekte een probleemanalyse en na acht weken ziekte een plan van aanpak te zijn opgesteld. Na één jaar moeten werkgever en werknemer een eerste jaarsevaluatie uitvoeren. Pas tegen het einde van de wachttijd van twee jaar, bij de beoordeling van de Wiaaanvraag, controleert UWV of zij aan deze verplichtingen hebben voldaan. De interne richtlijn van UWV is dat werkgever en werknemer bij de eerstejaarsevaluatie onderkennen of het tweede spoor moet worden ingezet. Uiterlijk zes weken na die onderkenning moet het tweede spoor zijn ingezet. Indien de re-integratie niet is geslaagd, dan volgt de Wia-claimbeoordeling door UWV. De Wiaaanvraag moet samen met het re-integratieverslag (RIV) uiterlijk dertien weken voor het einde van de wachttijd bij UWV binnen zijn. De arbeidsdeskundige van UWV toetst bij de aanvraag van de uitkering aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en werknemer in redelijkheid voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Voor deze zogenaamde RIVtoetsing heeft de arbeidsdeskundige gewoonlijk zeven weken de tijd. Als de arbeidsdeskundige op basis van het RIV geen oordeel kan vellen over de re-integratieinspanningen, dan stelt hij de werkgever schriftelijk in de gelegenheid tekortkomingen in het RIV te repareren. Doet de werkgever dat niet, dan kan de arbeidsdeskundige een administratieve loonsanctie opleggen. Indien de arbeidsdeskundige van oordeel is dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn geweest, dan stelt hij een loonsanctie voor aan de Landelijke Loonsanctie Commissie van UWV. Die beoordeelt of een loonsanctie moet worden opgelegd. Indien dat het geval is, dan moet de werkgever nog maximaal een jaar extra loon doorbetalen, tenzij hij de verzuimde re-integratieinspanningen eerder heeft hersteld. UWV moet een eventuele loonsanctie tot uiterlijk zes weken voor het einde van de wachttijd opleggen. Het kan ook in de periode van zes weken tot het einde van de wachttijd, maar dan moet UWV de extra gebruikte tijd aftrekken van de loonsanctieperiode. Een eventuele loonsanctie kan uiterlijk één dag voor ingang van de Wia-uitkering worden opgelegd. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 11/28

16 2.2 Re-integratieproces vangnetpopulatie UWV treedt voor de vangnetpopulatie op als werkgever in dezelfde zin als in het kader van de Wvp is beoogd voor reguliere werknemers. Vanaf 1 januari 2008 zijn de rechten en plichten van werknemer (vangnetter) en UWV grotendeels op overeenkomstige wijze geregeld als bij reguliere werknemers 6. Vanaf eind 2004 voert UWV met het organisatiebrede project Werk boven Uitkering (WbU) wijzigingen door in de begeleiding van arbeidsongeschikten (inclusief zieke werknemers uit de vangnetgroepen) en werklozen. De kern van het principe werk boven uitkering is voor de vangnetgroepen dat UWV de werkhervatting in een zo vroeg mogelijk stadium bevordert, ook al is de zieke nog niet volledig hersteld. Het streven naar demedicalisering van verzuim maakt hiervan onderdeel uit. Het proces ziet er als volgt uit. De ziekmeldingen komen binnen op de eenheid Intake, Distributie en Communicatie (IDC) van de backoffice, waar de verzuimbeheersing en de registratie in het uitkeringssysteem ZW (UZS) plaatsvindt. De zieke werknemer wordt daar op de eerste ziektedag gebeld. Indien daartoe aanleiding is, maar uiterlijk na vier weken, draagt IDC het dossier over aan de frontoffice in de regio waar de werknemer werkt. Daar bevindt zich het ZW/Arboteam 7, dat de geschiktheid tot werken controleert en herstel/werkhervatting bevordert. Het ZW/Arboteam dient binnen zes weken een probleemanalyse op te stellen en na acht weken een plan van aanpak. De richtlijn is dat UWV minimaal eens per zes weken contact heeft met de zieke werknemer over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak. Om de 26 weken dient er een herijking van het plan van aanpak plaats te vinden. De eerstejaarsevaluatie voor gewone zieke werknemers is daarmee op overeenkomstige wijze ingepast bij de vangnetters. UWV moet vervolgens uiterlijk dertien weken vóór het verstrijken van de wachttijd in overleg met de zieke werknemer een re-integratieverslag 8 opstellen en aanleveren bij het Wia-team. De werknemer in het vangnet is ziek, wanneer hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. Voor de zieke vangnetter is het uitgangspunt: ongeschikt tot het verrichten van werkzaamheden die gewoonlijk kenmerkend zijn voor zijn arbeid. Van de zieke vangnetter wordt verlangd dat hij zich, na zes maanden ongeschiktheid voor eigen werk, ruimer opstelt bij het accepteren van passende arbeid dan hij op basis van zijn oude opleidings- en functieniveau hoeft te doen. Volgens het ziektebegrip is de werknemer dan nog steeds ziek voor eigen werk. Er vindt zodoende geen herstelmelding plaats. UWV kan de vangnetter verplichten om zich bij CWI als werkzoekende in te laten schrijven en deze inschrijving tijdig te laten verlengen. UWV kan sancties toepassen indien de vangnetter zijn verplichtingen niet nakomt. Voor de re-integratie tweede spoor van de vangnetters kan UWV instrumenten inzetten In het overzicht in deze paragraaf is de wet- en regelgeving verwerkt die per 1 januari 2008 van kracht is. Het betreft onder meer de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever en de wet tot bevordering van de activering van zieke vangnetters. Er wordt gewerkt met vaste ZW/Arboteams die bestaan uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, een re-integratiebegeleider en een teamondersteuner. Het re-integratieverslag zal voor het eerst worden opgesteld in de maand september UWV-medewerkers die tot taak hebben om de claims voor de Wia te beoordelen, dienen het re-integratieverslag op dezelfde wijze te toetsen als bij de reguliere werknemers. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 12/28

17 Dat kunnen sociaalmedische of arbeidskundige interventies (hulp bij sollicitaties) zijn. Ook is een proefplaatsing bij een werkgever mogelijk of een werkplekaanpassing. Ten slotte kan UWV een re-integratietraject inkopen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 13/28

18 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 14/28

19 3 Prestatie-indicatoren en kerncijfers UWV Wet verbetering poortwachter 3.1 Reguliere werknemers De geïnterviewde arbeidsdeskundigen constateren een positieve ontwikkeling als het gaat om de uitvoering van de Wvp. Zij menen dat de beoordeling van de re-integratieverslagen door hen zelf steeds professioneler wordt en dat werkgevers steeds meer hun verantwoordelijkheden voelen voor de re-integratie. Verder worden meer deskundigenoordelen (DO) aangevraagd, vooral over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Daaruit blijkt dat het instrument DO bekender wordt bij werkgevers en werknemers. Het aantal oordelen over de re-integratieinspanningen werkgever en re-integratie-inspanningen werknemer is van 2006 naar 2008 voor beide categorieën sterk gestegen. Over re-integratie-inspanningen werkgever gaf UWV in oordelen af, in en in 2008 (tot en met augustus) Over re-integratieinspanningen werknemer luidt deze reeks: 465, 954 en 961 (tot en met augustus). De arbeidsdeskundigen zijn positief over de aanvragen van een deskundigenoordeel. Het scherpt de werkgever en de werknemer in het bewustzijn van hun re-integratieverplichtingen. Verder is er een ontwikkeling in het aantal sancties te signaleren. Meer dan 80 procent van de sancties betreft voornamelijk sancties als gevolg van onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever. Dat aantal is in de eerste acht maanden van 2008 ten opzichte van de eerste acht maanden van 2007 van 746 gestegen tot (42,6 procent). De tweede sanctieoorzaak is een onvolledig RIV. Die oorzaak vormt ongeveer 20 procent van de sancties en is in de eerste acht maanden van 2008 ten opzichte van de eerste acht maanden in 2009 gestegen van 194 tot 218 (12,4 procent). UWV schrijft die ontwikkeling toe aan een leercurve die heeft geleid tot een meer eenduidige, toetsing door arbeidsdeskundigen, in overeenstemming met de lijn die UWV voorstaat. Het landelijke sanctiegemiddelde is nu ongeveer 10 procent. De scores van de kantoren lopen sterk uiteen. In de evaluatie Wvp (2006) werd verwacht dat het effect van loonsancties is dat een deel van de werknemers na een loonsanctie geen Wia-uitkering meer aanvraagt. Er zijn evenwel binnen het tijdsbestek van het onderzoek geen recente cijfers beschikbaar om dat te illustreren. De verhoging van het aantal loonsancties staat tegenover een bijna gelijk blijven van het aantal beoordeelde RIV s van in de eerste acht maanden van 2008 ten opzichte van de eerste acht maanden van 2007 (11.371). Het aantal IVA-toekenningen voor de reguliere werknemers stijgt van 2007 op 2006 met 14 procent en in 2008 tot en met augustus ten opzichte van dezelfde periode in 2007 met circa 10 procent. Het aantal WGA-toekenningen stabiliseert in die periode. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 15/28

20 3.2 Vangnetpopulatie Uit de openbare verantwoordingsinformatie van UWV over de periode komen de volgende gegevens ten aanzien van de Arborol van de vangnetgroep naar voren: In jaren 2005 tot en met 2007 heeft UWV gemiddeld in 35 procent van de gevallen tijdig een probleemanalyse geproduceerd. In 2008 is dit percentage tot en met augustus gestegen naar 44 procent. In diezelfde jaren heeft UWV in circa 45 procent van de gevallen tijdig een plan van aanpak opgeleverd, de percentages in 2008 zijn vooralsnog lager. De gemiddelde ziekteduur van de diverse vangnetgroepen loopt sterk uiteen. Flexwerkers zijn in 2007 gemiddeld 10 weken ziek, de uitzendkrachten onder hen 4 weken, de werklozen 37 weken en de overige groepen, waaronder de eindedienstverbanders, 27 weken. Voor de vangnetters zijn in 2008 circa re-integratietrajecten en individuele reintegratieovereenkomsten (IRO) ingezet. Die bedragen circa 10 procent van het totale aantal trajecten voor arbeidsongeschikten. De resultaten van deze trajecten kunnen vanwege de duur van die trajecten pas over enkele jaren bekend zijn. De registratie bij UWV is er echter tot nu toe niet op ingericht dat daaraan gegevens kunnen worden ontleend over het aantal plaatsingen dat specifiek bij vangnetters is bereikt. Volgens UWV is het ook nog niet mogelijk de inzet van reintegratietrajecten te relateren aan het aantal plaatsingen in werk. Daarnaast zijn er de interventies die de teams zelfstandig kunnen inzetten. De opzet van de interventies is gericht op het wegnemen van belemmeringen in het activeringsproces dan wel bij het herstel en niet direct gericht op re-integratie. In enkele gevallen is wel een plaatsing bereikt. Het aantal IVA-toekenningen aan de vangnetpopulatie bedraagt in personen en in personen, een stijging van 18 procent (tegenover 14 procent bij de reguliere werknemers). Op grond van het achtmaandenverslag 2008 van UWV is te verwachten dat deze stijging sterker zal doorzetten voor vangnetters dan voor reguliere werknemers. Het aantal WGA toekenningen is voor de vangnetgroep in 2007 met circa 25 procent toegenomen ten opzichte van 2006 (een stijging van naar personen), tegenover een lichte daling bij de reguliere werknemers (van naar personen). Op grond van het achtmaandenverslag 2008 is te verwachten dat de instroom WGA voor reguliere werknemers constant blijft en dat de instroom voor de vangnetters in 2008 opnieuw met ca personen stijgt. Uit het bovenstaande materiaal rijst het beeld op dat de uitvoering van het ZW/Arboproces nog niet op orde is. De procestargets voor de tijdigheid van tussenproducten worden niet gehaald en de instroomkans voor de Wia neemt in verhouding tot reguliere werknemers toe. Over de sociaalmedische of arbeidskundige interventies zijn geen effectcijfers bekend, omdat UWV er geen systematische registratie over bijhoudt. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 16/28

21 4 Knelpunten en verbetermogelijkheden In dit hoofdstuk komen uit de bevindingen per deelstudie de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden aan bod. 4.1 Reguliere werknemers Transparantie en tijdsdruk De geïnterviewde arbeidsdeskundigen ervaren de gebrekkige transparantie van de reintegratieverslagen gecombineerd met de tijdsdruk als belangrijkste knelpunten om de reintegratieverslagen te beoordelen. De informatie in de verslagen is vaak onoverzichtelijk en behelst onder meer een bundeling van facturen en gespreksverslagen van de Arbodienst, op niet chronologische volgorde. Het is volgens de geïnterviewden veel werk om het verslag op orde te brengen. De toetsing wordt extra gecompliceerd als het oordeel van de bedrijfsarts van de Arbodienst niet overeenkomt met het oordeel van de verzekeringsarts van UWV. Indien de arbeidsdeskundigen onvolledige of onduidelijke informatie in de verslagen aantreffen dan vragen zij de werkgever om aanvullende informatie of om een nadere onderbouwing. De werkgever is immers verantwoordelijk voor een goede onderbouwing. Blijft de werkgever in gebreke, dan moet een administratieve sanctie volgen. Sommige arbeidsdeskundigen ervaren hierbij tijdsdruk, ook gezien het feit dat indien er sprake is van een loonsanctie die tijdig aan de loonsanctiecommissie moet worden voorgelegd, om voor de ingang van de Wia-uitkering opgelegd te kunnen worden. Tijdsdruk kan worden voorkomen als de arbeidsdeskundige bij een RIV dat niet in orde is, op tijd een administratieve sanctie oplegt. Kortom, wat strenger is naar de werkgevers. Dan heeft hij wel voldoende tijd de re-integratie-inspanningen te beoordelen. Dat is ook de officiële lijn van UWV. De werkgever is verantwoordelijk om heldere en volledige informatie te leveren. IWI heeft in het onderzoek niet kunnen vaststellen of de tijdsdruk ten koste gaat van de kwaliteit van de RIV toets. Het zou de arbeidsdeskundigen naar het oordeel van de inspectie wel gemakkelijker kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door werkgevers (administratief vriendelijke) formats voor de re-integratieverslagen aan te reiken. Niet alleen UWV heeft hierbij belang. Werkgevers zijn door vaste formats te hanteren beter in staat om volledigheid te betrachten en zodoende een administratieve sanctie te voorkomen. Om een breed draagvlak voor deze formats te krijgen, zou de Stuurgroep Verbetering Poortwachter kunnen worden verzocht om de formats te ontwikkelen. In deze stuurgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. 9 Redelijkheidstoets Een ander aspect dat de beoordeling voor de arbeidsdeskundige lastig maakt is volgens de geïnterviewde arbeidsdeskundigen en stafarbeidsdeskundigen de redelijkheidstoets. Als er redelijkerwijs niet meer van de werkgevers verwacht had kunnen worden, of meer re-integratieinspanningen hadden niet tot een beter resultaat geleid, dan kan UWV geen sanctie opleggen. Maar de professionele beoordeling van die redelijkheid is lastig volgens de geïnterviewde ar- 9 Ook de huidige formats zijn door de Stuurgroep Verbetering Poortwachter ontwikkeld, met instemming van alle betrokken partijen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 17/28

22 beidsdeskundigen. Kan bijvoorbeeld van een kleine werkgever even veel inspanning verlangd worden als van een grote werkgever? En moet de werkgever zich voor een kleine deeltijder net zoveel inspanningen als voor een voltijdse werknemer? Kwaliteitsborging UWV spant zich in om de kwaliteit en uniformiteit in de toetsing zoveel mogelijk te waarborgen: in de sfeer van opleidingen, via coaching en toetsing door de stafarbeidsdeskundigen, gezamenlijke casebesprekingen, en - in geval van sancties - de standaard toetsing van loonsancties door de Landelijke Loonsanctie Commissie. Daarnaast verschijnt er steeds meer jurisprudentie waaraan de arbeidsdeskundigen houvast kunnen hebben. Sommige arbeidsdeskundigen gaven ook aan behoefte te hebben aan een concretere werkinstructie of een databank met casuïstiek. Een landelijke werkgroep RIV toets werkt momenteel aan een aangescherpte werkinstructie die onder meer tot doel heeft de verschillen in de beoordeling te verkleinen. Re-integratie tweede spoor Uit de interviews met de arbeidsdeskundigen blijkt dat de arbeidsdeskundigen zich in de toetsing primair richten op de beoordeling van de inspanningen op het eerste spoor. Dat is conform het beoordelingskader Wvp van UWV en de aanwijzingen van de LLC. Zelfs als de werkgever een traject re-integratie tweede spoor heeft ingezet, dan gaat de arbeidsdeskundige na of echt alle mogelijkheden in het eerste spoor zijn benut en of er mogelijk te snel het tweede spoor is ingezet. De geïnterviewde arbeidsdeskundigen controleren zodoende streng op het eerste spoor. Sommigen doen eigen werkplekonderzoek, bekijken het functiegebouw of beoordelen of er taken zijn die de zieke werknemer toch kan uitvoeren. Wat betreft de inspanningen re-integratie tweede spoor beoordelen de arbeidsdeskundigen of het tijdig is ingezet, de adequaatheid van het ingekochte traject of detachering, en of de werkgever tijdens het traject voldoende de vinger aan de pols heeft gehouden. Het traject hoeft niet gedurende de ziektetermijn te zijn afgerond of tot een plaatsing te hebben geleid. Bij de beoordeling van de inspanningen re-integratie tweede spoor komen de geïnterviewde UWV medewerkers situaties tegen waarin re-integratie tweede spoor op belemmeringen stuit. Ten eerste zijn er volgens arbeidsdeskundigen werkgevers die nog weinig of geen ervaring hebben met de begeleiding van werknemers naar een andere werkgever. Dat wordt bevestigd door TNO-onderzoek. Daarnaast hebben werkgevers soms moeite om over te schakelen van het eerste naar het tweede spoor. Ze durven de werknemer daarmee niet te confronteren. Soms ontbreken de financiële middelen om een traject in te kopen. Dat kan vooral bij kleinere werkgevers spelen. Er zijn arbeidsdeskundigen die de werkgever dan wijzen op de nog bestaande mogelijkheid om bij UWV een persoonlijk re-integratiebudget (PRB) aan te vragen. Het kabinet is evenwel voornemens om het PRB volgend jaar af te schaffen. Vaker noemen de geïnterviewde arbeidsdeskundigen het ontbreken van de no-riskpolis als een belemmering voor de re-integratie tweede spoor. Om die reden kiezen sommige werkgevers voor een plaatsing bij een nieuwe werkgever via een detacheringsconstructie die na ingang van de Wia-uitkering wordt omgezet in een vast dienstverband, omdat dan wel een no-riskpolis geldt. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 18/28

Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht. Verkennende studie

Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht. Verkennende studie Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht Verkennende studie Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht Verkennende studie Inspectie Werk en Inkomen

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 De zieke werknemer, de werkgever en Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam Poortwachter Re-integratieverslag Toetsing

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Op het juiste moment de juiste dingen doen!

Op het juiste moment de juiste dingen doen! Op het juiste moment de juiste dingen doen! Poortwachter Karin Vereschildt van der Spek, landelijk adviseur arbeidsdeskundige UWV SANCTIES Beoordeelde re-integratieverslagen 2013 2014 * t/m april 2015*

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:218

ECLI:NL:CRVB:2016:218 ECLI:NL:CRVB:2016:218 Instantie Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 21-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4909 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Redelijkheid Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op de re-integratie.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27502 2 september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2015, 2015-0000236848,

Nadere informatie

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid Actualiteiten Ziektewet Verzekeren Sociale Zekerheid Sociale zekerheid in Nederland verandert Historisch perspectief: 1913-1930: eerste Ziektewet regelgeving Ongeschikt voor eigen werk Maximaal 1 jaar

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW. Aandachtspunten voor de bedrijfsarts

Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW. Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Ziek uit dienst bij een ERD-ZW werkgever >> Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Over de rol van de bedrijfsarts bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Inspectie Werk en Inkomen Titel van het rapport R05/20, december 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-141-7 2 Inspectie

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet)

houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet) Ontwerp Besluit van [ ] houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet) Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie