Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht"

Transcriptie

1 Opdrachtgever IWI Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht Opdrachtnemer IWI Onderzoek Verbetering re-integratie 2e spoor (verkennende studie) Startdatum 15 september 2007 Einddatum 24 december 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Doel en vraagstelling Met dit onderzoek wil de inspectie inzicht krijgen in de oorzaken waarom het reintegratieproces 2e spoor moelijk op gang komt en ook bijdragen aan een verbetering daarvan. Daarmee kan UWV zijn preventiefunctie vergroten en de nonparticipatie van zieke werknemers verkleinen.ond. betreft ook toetsing van reintegratieverslagen reguliere werknemers. Conclusie De re-integratie van langdurig zieke werknemers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Gedurende twee jaar dienen zij zich in te spannen voor de re-integratie. Indien de werknemer na 21 maanden ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, toetst UWV die inspanningen achteraf. UWV legt een sanctie op, als het de inspanningen onvoldoende vindt. Uit onderzoek is bekend dat het voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moeilijker is om te re-integreren bij een nieuwe werkgever de zogeheten re-integratie tweede spoor dan bij de eigen werkgever. IWI onderzocht welke rol UWV heeft bij het stimuleren en toepassen van reintegratie tweede spoor, zowel voor reguliere werknemers als voor werknemers zonder werkgever als uitzendkrachten, werklozen of mensen met een tijdelijk contract. Ook onderzocht IWI hoe UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer toetst en indien nodig sanctioneert, en welke verbetermogelijkheden er zijn. Bron: Bibliotheek SZW Link naar bestand

2

3 Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht Verkennende studie

4

5 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht Verkennende studie Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht

6 V09/06, januari 2009 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 2/28

7 Voorwoord De re-integratie van langdurig zieke werknemers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Gedurende twee jaar dienen zij zich in te spannen voor de reintegratie. Indien de werknemer na 21 maanden ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, toetst UWV die inspanningen achteraf. UWV legt een sanctie op, als het de inspanningen onvoldoende vindt. Werknemers die geen werkgever meer hebben, richten zich direct tot UWV voor een Ziektewetuitkering. Op UWV rust de taak om voor deze werknemers de werkgeversrol te vervullen. Uit onderzoek is bekend dat re-integreren bij een nieuwe werkgever moeilijker is dan bij de eigen werkgever. De verkennende studie die voor u ligt is daarom gewijd aan de re-integratie bij nieuwe werkgevers, de zogeheten re-integratie tweede spoor. In de studie is beschreven hoe UWV invulling geeft aan zijn re-integratietaak voor de werknemers zonder werkgever en, waar het reguliere werknemers betreft, aan zijn taak de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer te toetsen en zo nodig te sanctioneren. Naast bevindingen over de uitvoeringspraktijk geeft de studie handvatten voor beleidsmakers om te bezien of het re-integratie-instrumentarium voor langdurig zieke werknemers toereikend is waarbij aansluiting kan worden gezocht bij afspraken en initiatieven in de private sfeer, zoals bijvoorbeeld de nu in ontwikkeling zijnde poortwachterscentra. Drs. P.H.B. Pennekamp Inspecteur-generaal a.i. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 3/28

8 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 4/28

9 Inhoud 1 Inleiding 7 2 De rol van UWV bij de re-integratie van zieke werknemers en de vangnetgroep Re-integratieproces zieke werknemers Re-integratieproces vangnetpopulatie 12 3 Prestatie-indicatoren en kerncijfers UWV Wet verbetering poortwachter Reguliere werknemers Vangnetpopulatie 16 4 Knelpunten en verbetermogelijkheden Reguliere werknemers Vangnetpopulatie 19 5 Conclusies en beschouwing 23 6 Reactie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 25 Bijlage: Reactie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 27 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 5/28

10 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 6/28

11 1 Inleiding Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, streven werkgever en werknemer in eerste instantie naar zo snel mogelijke terugkeer in de eigen functie. Indien dat niet meer mogelijk is (wegens functionele beperking) of niet rechtstreeks mogelijk is (wegens geleidelijk herstel), zijn de beschikbare opties binnen het bedrijf: gedeeltelijk werken, aangepast werken of ander werk. Die opties worden re-integratie eerste spoor genoemd. Als de mogelijkheden binnen het bedrijf uitgeput zijn, dan moet de werkgever zich inspannen om zijn of haar werknemer bij een nieuwe werkgever aan de slag te helpen (tweede spoor). Uit recent TNO-onderzoek 1 blijkt dat werkgevers onbekend zijn met de mogelijkheden en een afwachtende houding aannemen om re-integratie tweede spoor tot stand te brengen. De inspectie richt in dit onderzoek haar aandacht op de rol van UWV bij re-integratie tweede spoor. Met het onderhavige onderzoek wil de inspectie een actueel beeld geven van de rol die UWV heeft op het terrein van re-integratie tweede spoor voor zowel de reguliere werknemers als werknemers uit de vangnetpopulatie. Het onderzoek bestaat derhalve uit twee parallelle deelstudies. De eerste deelstudie is gewijd aan de re-integratie tweede spoor voor de reguliere werknemers. De invalshoek is het re-integratieverslag (RIV), de toetsing daarvan en de oplegging van sancties door UWV. De tweede deelstudie richt zich op re-integratie van zieke werknemers zonder werkgever, de zogenoemde vangnetpopulatie, met de procesverbetering bij UWV als invalshoek. Het onderzoek heeft een centrale vraagstelling, te noemen: Welke rol heeft UWV bij het stimuleren en toepassen van re-integratie tweede spoor voor reguliere werknemers en voor de vangnetgroep, en zijn er verbeteringen mogelijk? Deelstudie 1 (reguliere werknemers) In de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ), die vanaf 1 april 2002 respectievelijk1 januari 2004 in werking zijn getreden, is vastgelegd dat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren samen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie dragen. UWV toetst achteraf, na 21 maanden, als poortwachter voor de Wia, de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer in de eerste twee jaar via de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV-toets). De centrale onderzoeksvraag van de eerste deelstudie luidt daarom: Hoe toetst en sanctioneert UWV na 21 maanden de re-integratie-inspanningen tweede spoor door werkgevers en werknemers, en welke verbetermogelijkheden zijn er? 1 P. Piek e.a.(2008), Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden. TNO Kwaliteit van Leven in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 7/28

12 Om een antwoord te kunnen geven heeft de inspectie een zogenaamde quick scan 2 uitgevoerd. De onderzoeksuitkomsten zijn indicatief. Deelstudie 2 (werknemers uit de vangnetpopulatie ZW) UWV heeft een wettelijke re-integratietaak ten opzichte van zieke werknemers die voor hun reintegratie geen beroep kunnen doen op een eigen werkgever. Die werknemers behoren tot de vangnetpopulatie van de Ziektewet (ZW) 3. Het grootste deel van de vangnetpopulatie bestaat uit de werknemers die geen werkgever hebben (werkloos zijn) of een tijdelijk dienstverband hebben dat eindigt tijdens of door de ziekte of arbeidsongeschiktheid (flexwerkers, uitzendkrachten). UWV controleert de ziekengeldclaims van deze cliënten en begeleidt hen op weg naar herstel en naar een andere baan. Daarmee vervult UWV de zogenoemde Arborol, de rol die de werkgever voor de reguliere werknemers samen met zijn Arbodienst vervult. Uit onderzoek is al een aantal jaren bekend dat de re-integratietaak voor de vangnetpopulatie niet eenvoudig is, vooral waar het gaat om zieke werklozen en eindedienstverbanders (de werknemers van wie het tijdelijke dienstverband eindigt tijdens ziekte). De belangrijkste redenen hiervoor zijn de specifieke achtergrondkenmerken 4 van de doelgroep en de afwezigheid van een werkgever om naar terug te gaan. De vangnetgroep is per definitie aangewezen op re-integratie bij een nieuwe werkgever. Recent onderzoek van UWV bevestigt dat werklozen en eindedienstverbanders verhoudingsgewijs vaker en langer ziek blijven en veel vaker uiteindelijk een aanvraag voor een Wia-uitkering doen dan reguliere werknemers en ook dan uitzendkrachten in de vangnetpopulatie. Voor de uitzendkrachten is de situatie gunstiger, onder andere door het bestaan van een Arboconvenant voor en met de uitzendbranche. De centrale vraagstelling voor de tweede deelstudie luidt als volgt: Hoe kan UWV re-integratie tweede spoor voor de vangnetgroepen beter toepassen, zodat de kans van deze groepen om in de Wia in te stromen kleiner wordt? De inspectie heeft voor haar onderzoek informatie gebruikt die beschikbaar is gekomen uit de auditrapportages van UWV en de bijbehorende onderzoekdossiers 5, alsmede schriftelijk materiaal over voornemens voor verbeteringen. Dit is in lijn met de single-auditgedachte. Op deze wijze wordt de uitvoering het minst belast. Aanvullende informatie heeft de inspectie verkregen uit verantwoordingsrapportages van UWV en aanvullende interviews De inspectie heeft op vier vestigingen van UWV interviews afgenomen en in totaal veertig dossiers bestudeerd. Per vestiging zijn twee arbeidsdeskundigen, en een stafarbeidsdeskundige geïnterviewd. Ook heeft de inspectie interviews op het hoofdkantoor gehouden, een bezoek gebracht aan de Landelijke Loonsanctiecommissie (LLC), enkele poortwachtercentra (particuliere regionale initiatieven van werkgevers) en aan het onderzoeksbureau TNO in Hoofddorp. Er is ook een (veel kleinere) groep werknemers die ook recht hebben op een uitkering die in het kader van de Ziektewet en die nog wel een werkgever hebben. Dit zijn orgaandonoren, werknemers die zie ziek zijn in verband met hun zwangerschap of bevalling (voor of na hun reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof zoals geregeld in de Wet arbeid en Zorg) en personen met recht op een no-riskpolis die opnieuw ziek zijn geworden. UWV Kwartaalverkenningen. In het oriënterende overleg voor dit onderzoek is gebleken dat UWV uitgebreid aandacht besteedt aan het nieuwe werkproces ZW/Arbo. In opdracht van de leiding van de divisie Arbeidsgeschiktheid (AG) hebben de regionale kwaliteitsafdelingen van UWV/AG samen met de Auditdienst van UWV een landelijke audit uitgevoerd naar de daadwerkelijke invoering van de nieuwe werkwijze. Alle vestigingen van UWV zijn in de audit betrokken. De auditresultaten zijn derhalve representatief te noemen. Ook verricht de centrale afdeling Kenniscentrum diverse onderzoeken naar de samenstelling en eigenschappen van diverse vangnetgroepen, met de bedoeling tot meer maatwerk in de begeleiding en de procesaanpak te komen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 8/28

13 Leeswijzer De studie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk een wordt voor beide deelstudies kort het proces beschreven, waarin in het bijzonder wordt ingegaan op de rol van UWV bij de re-integratie tweede spoor. Re-integratie eerste spoor en tweede spoor lopen qua proces voor reguliere werknemers in elkaar over. Om die reden zal de procesomschrijving ook gaan over re-integratie eerste spoor. In hoofdstuk twee wordt een korte omschrijving van een aantal kerncijfers en relevante prestatie-indicatoren weergegeven. Met behulp van die cijfers worden de rol en prestaties van UWV belicht. In hoofdstuk drie komen voor beide doelgroepen achtereenvolgens de knelpunten en verbetermogelijkheden aan bod. De studie eindigt met een aantal conclusies en een beschouwing van de inspectie. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 9/28

14 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 10/28

15 2 De rol van UWV bij de re-integratie van zieke werknemers en de vangnetgroep 2.1 Re-integratieproces zieke werknemers In de eerste twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor werkhervatting door de werknemer. In die periode is er dus geen publieke verantwoordelijkheid van UWV om de re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. De werkgever en werknemer kunnen in de eerste twee jaar van ziekte wel een deskundigheidsoordeel aan UWV vragen over bijvoorbeeld, de geschiktheid tot werken, passende arbeid en re-integratie-inspanningen. Ook dient er na zes weken ziekte een probleemanalyse en na acht weken ziekte een plan van aanpak te zijn opgesteld. Na één jaar moeten werkgever en werknemer een eerste jaarsevaluatie uitvoeren. Pas tegen het einde van de wachttijd van twee jaar, bij de beoordeling van de Wiaaanvraag, controleert UWV of zij aan deze verplichtingen hebben voldaan. De interne richtlijn van UWV is dat werkgever en werknemer bij de eerstejaarsevaluatie onderkennen of het tweede spoor moet worden ingezet. Uiterlijk zes weken na die onderkenning moet het tweede spoor zijn ingezet. Indien de re-integratie niet is geslaagd, dan volgt de Wia-claimbeoordeling door UWV. De Wiaaanvraag moet samen met het re-integratieverslag (RIV) uiterlijk dertien weken voor het einde van de wachttijd bij UWV binnen zijn. De arbeidsdeskundige van UWV toetst bij de aanvraag van de uitkering aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en werknemer in redelijkheid voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Voor deze zogenaamde RIVtoetsing heeft de arbeidsdeskundige gewoonlijk zeven weken de tijd. Als de arbeidsdeskundige op basis van het RIV geen oordeel kan vellen over de re-integratieinspanningen, dan stelt hij de werkgever schriftelijk in de gelegenheid tekortkomingen in het RIV te repareren. Doet de werkgever dat niet, dan kan de arbeidsdeskundige een administratieve loonsanctie opleggen. Indien de arbeidsdeskundige van oordeel is dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn geweest, dan stelt hij een loonsanctie voor aan de Landelijke Loonsanctie Commissie van UWV. Die beoordeelt of een loonsanctie moet worden opgelegd. Indien dat het geval is, dan moet de werkgever nog maximaal een jaar extra loon doorbetalen, tenzij hij de verzuimde re-integratieinspanningen eerder heeft hersteld. UWV moet een eventuele loonsanctie tot uiterlijk zes weken voor het einde van de wachttijd opleggen. Het kan ook in de periode van zes weken tot het einde van de wachttijd, maar dan moet UWV de extra gebruikte tijd aftrekken van de loonsanctieperiode. Een eventuele loonsanctie kan uiterlijk één dag voor ingang van de Wia-uitkering worden opgelegd. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 11/28

16 2.2 Re-integratieproces vangnetpopulatie UWV treedt voor de vangnetpopulatie op als werkgever in dezelfde zin als in het kader van de Wvp is beoogd voor reguliere werknemers. Vanaf 1 januari 2008 zijn de rechten en plichten van werknemer (vangnetter) en UWV grotendeels op overeenkomstige wijze geregeld als bij reguliere werknemers 6. Vanaf eind 2004 voert UWV met het organisatiebrede project Werk boven Uitkering (WbU) wijzigingen door in de begeleiding van arbeidsongeschikten (inclusief zieke werknemers uit de vangnetgroepen) en werklozen. De kern van het principe werk boven uitkering is voor de vangnetgroepen dat UWV de werkhervatting in een zo vroeg mogelijk stadium bevordert, ook al is de zieke nog niet volledig hersteld. Het streven naar demedicalisering van verzuim maakt hiervan onderdeel uit. Het proces ziet er als volgt uit. De ziekmeldingen komen binnen op de eenheid Intake, Distributie en Communicatie (IDC) van de backoffice, waar de verzuimbeheersing en de registratie in het uitkeringssysteem ZW (UZS) plaatsvindt. De zieke werknemer wordt daar op de eerste ziektedag gebeld. Indien daartoe aanleiding is, maar uiterlijk na vier weken, draagt IDC het dossier over aan de frontoffice in de regio waar de werknemer werkt. Daar bevindt zich het ZW/Arboteam 7, dat de geschiktheid tot werken controleert en herstel/werkhervatting bevordert. Het ZW/Arboteam dient binnen zes weken een probleemanalyse op te stellen en na acht weken een plan van aanpak. De richtlijn is dat UWV minimaal eens per zes weken contact heeft met de zieke werknemer over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak. Om de 26 weken dient er een herijking van het plan van aanpak plaats te vinden. De eerstejaarsevaluatie voor gewone zieke werknemers is daarmee op overeenkomstige wijze ingepast bij de vangnetters. UWV moet vervolgens uiterlijk dertien weken vóór het verstrijken van de wachttijd in overleg met de zieke werknemer een re-integratieverslag 8 opstellen en aanleveren bij het Wia-team. De werknemer in het vangnet is ziek, wanneer hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. Voor de zieke vangnetter is het uitgangspunt: ongeschikt tot het verrichten van werkzaamheden die gewoonlijk kenmerkend zijn voor zijn arbeid. Van de zieke vangnetter wordt verlangd dat hij zich, na zes maanden ongeschiktheid voor eigen werk, ruimer opstelt bij het accepteren van passende arbeid dan hij op basis van zijn oude opleidings- en functieniveau hoeft te doen. Volgens het ziektebegrip is de werknemer dan nog steeds ziek voor eigen werk. Er vindt zodoende geen herstelmelding plaats. UWV kan de vangnetter verplichten om zich bij CWI als werkzoekende in te laten schrijven en deze inschrijving tijdig te laten verlengen. UWV kan sancties toepassen indien de vangnetter zijn verplichtingen niet nakomt. Voor de re-integratie tweede spoor van de vangnetters kan UWV instrumenten inzetten In het overzicht in deze paragraaf is de wet- en regelgeving verwerkt die per 1 januari 2008 van kracht is. Het betreft onder meer de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever en de wet tot bevordering van de activering van zieke vangnetters. Er wordt gewerkt met vaste ZW/Arboteams die bestaan uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, een re-integratiebegeleider en een teamondersteuner. Het re-integratieverslag zal voor het eerst worden opgesteld in de maand september UWV-medewerkers die tot taak hebben om de claims voor de Wia te beoordelen, dienen het re-integratieverslag op dezelfde wijze te toetsen als bij de reguliere werknemers. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 12/28

17 Dat kunnen sociaalmedische of arbeidskundige interventies (hulp bij sollicitaties) zijn. Ook is een proefplaatsing bij een werkgever mogelijk of een werkplekaanpassing. Ten slotte kan UWV een re-integratietraject inkopen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 13/28

18 Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 14/28

19 3 Prestatie-indicatoren en kerncijfers UWV Wet verbetering poortwachter 3.1 Reguliere werknemers De geïnterviewde arbeidsdeskundigen constateren een positieve ontwikkeling als het gaat om de uitvoering van de Wvp. Zij menen dat de beoordeling van de re-integratieverslagen door hen zelf steeds professioneler wordt en dat werkgevers steeds meer hun verantwoordelijkheden voelen voor de re-integratie. Verder worden meer deskundigenoordelen (DO) aangevraagd, vooral over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Daaruit blijkt dat het instrument DO bekender wordt bij werkgevers en werknemers. Het aantal oordelen over de re-integratieinspanningen werkgever en re-integratie-inspanningen werknemer is van 2006 naar 2008 voor beide categorieën sterk gestegen. Over re-integratie-inspanningen werkgever gaf UWV in oordelen af, in en in 2008 (tot en met augustus) Over re-integratieinspanningen werknemer luidt deze reeks: 465, 954 en 961 (tot en met augustus). De arbeidsdeskundigen zijn positief over de aanvragen van een deskundigenoordeel. Het scherpt de werkgever en de werknemer in het bewustzijn van hun re-integratieverplichtingen. Verder is er een ontwikkeling in het aantal sancties te signaleren. Meer dan 80 procent van de sancties betreft voornamelijk sancties als gevolg van onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever. Dat aantal is in de eerste acht maanden van 2008 ten opzichte van de eerste acht maanden van 2007 van 746 gestegen tot (42,6 procent). De tweede sanctieoorzaak is een onvolledig RIV. Die oorzaak vormt ongeveer 20 procent van de sancties en is in de eerste acht maanden van 2008 ten opzichte van de eerste acht maanden in 2009 gestegen van 194 tot 218 (12,4 procent). UWV schrijft die ontwikkeling toe aan een leercurve die heeft geleid tot een meer eenduidige, toetsing door arbeidsdeskundigen, in overeenstemming met de lijn die UWV voorstaat. Het landelijke sanctiegemiddelde is nu ongeveer 10 procent. De scores van de kantoren lopen sterk uiteen. In de evaluatie Wvp (2006) werd verwacht dat het effect van loonsancties is dat een deel van de werknemers na een loonsanctie geen Wia-uitkering meer aanvraagt. Er zijn evenwel binnen het tijdsbestek van het onderzoek geen recente cijfers beschikbaar om dat te illustreren. De verhoging van het aantal loonsancties staat tegenover een bijna gelijk blijven van het aantal beoordeelde RIV s van in de eerste acht maanden van 2008 ten opzichte van de eerste acht maanden van 2007 (11.371). Het aantal IVA-toekenningen voor de reguliere werknemers stijgt van 2007 op 2006 met 14 procent en in 2008 tot en met augustus ten opzichte van dezelfde periode in 2007 met circa 10 procent. Het aantal WGA-toekenningen stabiliseert in die periode. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 15/28

20 3.2 Vangnetpopulatie Uit de openbare verantwoordingsinformatie van UWV over de periode komen de volgende gegevens ten aanzien van de Arborol van de vangnetgroep naar voren: In jaren 2005 tot en met 2007 heeft UWV gemiddeld in 35 procent van de gevallen tijdig een probleemanalyse geproduceerd. In 2008 is dit percentage tot en met augustus gestegen naar 44 procent. In diezelfde jaren heeft UWV in circa 45 procent van de gevallen tijdig een plan van aanpak opgeleverd, de percentages in 2008 zijn vooralsnog lager. De gemiddelde ziekteduur van de diverse vangnetgroepen loopt sterk uiteen. Flexwerkers zijn in 2007 gemiddeld 10 weken ziek, de uitzendkrachten onder hen 4 weken, de werklozen 37 weken en de overige groepen, waaronder de eindedienstverbanders, 27 weken. Voor de vangnetters zijn in 2008 circa re-integratietrajecten en individuele reintegratieovereenkomsten (IRO) ingezet. Die bedragen circa 10 procent van het totale aantal trajecten voor arbeidsongeschikten. De resultaten van deze trajecten kunnen vanwege de duur van die trajecten pas over enkele jaren bekend zijn. De registratie bij UWV is er echter tot nu toe niet op ingericht dat daaraan gegevens kunnen worden ontleend over het aantal plaatsingen dat specifiek bij vangnetters is bereikt. Volgens UWV is het ook nog niet mogelijk de inzet van reintegratietrajecten te relateren aan het aantal plaatsingen in werk. Daarnaast zijn er de interventies die de teams zelfstandig kunnen inzetten. De opzet van de interventies is gericht op het wegnemen van belemmeringen in het activeringsproces dan wel bij het herstel en niet direct gericht op re-integratie. In enkele gevallen is wel een plaatsing bereikt. Het aantal IVA-toekenningen aan de vangnetpopulatie bedraagt in personen en in personen, een stijging van 18 procent (tegenover 14 procent bij de reguliere werknemers). Op grond van het achtmaandenverslag 2008 van UWV is te verwachten dat deze stijging sterker zal doorzetten voor vangnetters dan voor reguliere werknemers. Het aantal WGA toekenningen is voor de vangnetgroep in 2007 met circa 25 procent toegenomen ten opzichte van 2006 (een stijging van naar personen), tegenover een lichte daling bij de reguliere werknemers (van naar personen). Op grond van het achtmaandenverslag 2008 is te verwachten dat de instroom WGA voor reguliere werknemers constant blijft en dat de instroom voor de vangnetters in 2008 opnieuw met ca personen stijgt. Uit het bovenstaande materiaal rijst het beeld op dat de uitvoering van het ZW/Arboproces nog niet op orde is. De procestargets voor de tijdigheid van tussenproducten worden niet gehaald en de instroomkans voor de Wia neemt in verhouding tot reguliere werknemers toe. Over de sociaalmedische of arbeidskundige interventies zijn geen effectcijfers bekend, omdat UWV er geen systematische registratie over bijhoudt. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 16/28

21 4 Knelpunten en verbetermogelijkheden In dit hoofdstuk komen uit de bevindingen per deelstudie de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden aan bod. 4.1 Reguliere werknemers Transparantie en tijdsdruk De geïnterviewde arbeidsdeskundigen ervaren de gebrekkige transparantie van de reintegratieverslagen gecombineerd met de tijdsdruk als belangrijkste knelpunten om de reintegratieverslagen te beoordelen. De informatie in de verslagen is vaak onoverzichtelijk en behelst onder meer een bundeling van facturen en gespreksverslagen van de Arbodienst, op niet chronologische volgorde. Het is volgens de geïnterviewden veel werk om het verslag op orde te brengen. De toetsing wordt extra gecompliceerd als het oordeel van de bedrijfsarts van de Arbodienst niet overeenkomt met het oordeel van de verzekeringsarts van UWV. Indien de arbeidsdeskundigen onvolledige of onduidelijke informatie in de verslagen aantreffen dan vragen zij de werkgever om aanvullende informatie of om een nadere onderbouwing. De werkgever is immers verantwoordelijk voor een goede onderbouwing. Blijft de werkgever in gebreke, dan moet een administratieve sanctie volgen. Sommige arbeidsdeskundigen ervaren hierbij tijdsdruk, ook gezien het feit dat indien er sprake is van een loonsanctie die tijdig aan de loonsanctiecommissie moet worden voorgelegd, om voor de ingang van de Wia-uitkering opgelegd te kunnen worden. Tijdsdruk kan worden voorkomen als de arbeidsdeskundige bij een RIV dat niet in orde is, op tijd een administratieve sanctie oplegt. Kortom, wat strenger is naar de werkgevers. Dan heeft hij wel voldoende tijd de re-integratie-inspanningen te beoordelen. Dat is ook de officiële lijn van UWV. De werkgever is verantwoordelijk om heldere en volledige informatie te leveren. IWI heeft in het onderzoek niet kunnen vaststellen of de tijdsdruk ten koste gaat van de kwaliteit van de RIV toets. Het zou de arbeidsdeskundigen naar het oordeel van de inspectie wel gemakkelijker kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door werkgevers (administratief vriendelijke) formats voor de re-integratieverslagen aan te reiken. Niet alleen UWV heeft hierbij belang. Werkgevers zijn door vaste formats te hanteren beter in staat om volledigheid te betrachten en zodoende een administratieve sanctie te voorkomen. Om een breed draagvlak voor deze formats te krijgen, zou de Stuurgroep Verbetering Poortwachter kunnen worden verzocht om de formats te ontwikkelen. In deze stuurgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. 9 Redelijkheidstoets Een ander aspect dat de beoordeling voor de arbeidsdeskundige lastig maakt is volgens de geïnterviewde arbeidsdeskundigen en stafarbeidsdeskundigen de redelijkheidstoets. Als er redelijkerwijs niet meer van de werkgevers verwacht had kunnen worden, of meer re-integratieinspanningen hadden niet tot een beter resultaat geleid, dan kan UWV geen sanctie opleggen. Maar de professionele beoordeling van die redelijkheid is lastig volgens de geïnterviewde ar- 9 Ook de huidige formats zijn door de Stuurgroep Verbetering Poortwachter ontwikkeld, met instemming van alle betrokken partijen. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 17/28

22 beidsdeskundigen. Kan bijvoorbeeld van een kleine werkgever even veel inspanning verlangd worden als van een grote werkgever? En moet de werkgever zich voor een kleine deeltijder net zoveel inspanningen als voor een voltijdse werknemer? Kwaliteitsborging UWV spant zich in om de kwaliteit en uniformiteit in de toetsing zoveel mogelijk te waarborgen: in de sfeer van opleidingen, via coaching en toetsing door de stafarbeidsdeskundigen, gezamenlijke casebesprekingen, en - in geval van sancties - de standaard toetsing van loonsancties door de Landelijke Loonsanctie Commissie. Daarnaast verschijnt er steeds meer jurisprudentie waaraan de arbeidsdeskundigen houvast kunnen hebben. Sommige arbeidsdeskundigen gaven ook aan behoefte te hebben aan een concretere werkinstructie of een databank met casuïstiek. Een landelijke werkgroep RIV toets werkt momenteel aan een aangescherpte werkinstructie die onder meer tot doel heeft de verschillen in de beoordeling te verkleinen. Re-integratie tweede spoor Uit de interviews met de arbeidsdeskundigen blijkt dat de arbeidsdeskundigen zich in de toetsing primair richten op de beoordeling van de inspanningen op het eerste spoor. Dat is conform het beoordelingskader Wvp van UWV en de aanwijzingen van de LLC. Zelfs als de werkgever een traject re-integratie tweede spoor heeft ingezet, dan gaat de arbeidsdeskundige na of echt alle mogelijkheden in het eerste spoor zijn benut en of er mogelijk te snel het tweede spoor is ingezet. De geïnterviewde arbeidsdeskundigen controleren zodoende streng op het eerste spoor. Sommigen doen eigen werkplekonderzoek, bekijken het functiegebouw of beoordelen of er taken zijn die de zieke werknemer toch kan uitvoeren. Wat betreft de inspanningen re-integratie tweede spoor beoordelen de arbeidsdeskundigen of het tijdig is ingezet, de adequaatheid van het ingekochte traject of detachering, en of de werkgever tijdens het traject voldoende de vinger aan de pols heeft gehouden. Het traject hoeft niet gedurende de ziektetermijn te zijn afgerond of tot een plaatsing te hebben geleid. Bij de beoordeling van de inspanningen re-integratie tweede spoor komen de geïnterviewde UWV medewerkers situaties tegen waarin re-integratie tweede spoor op belemmeringen stuit. Ten eerste zijn er volgens arbeidsdeskundigen werkgevers die nog weinig of geen ervaring hebben met de begeleiding van werknemers naar een andere werkgever. Dat wordt bevestigd door TNO-onderzoek. Daarnaast hebben werkgevers soms moeite om over te schakelen van het eerste naar het tweede spoor. Ze durven de werknemer daarmee niet te confronteren. Soms ontbreken de financiële middelen om een traject in te kopen. Dat kan vooral bij kleinere werkgevers spelen. Er zijn arbeidsdeskundigen die de werkgever dan wijzen op de nog bestaande mogelijkheid om bij UWV een persoonlijk re-integratiebudget (PRB) aan te vragen. Het kabinet is evenwel voornemens om het PRB volgend jaar af te schaffen. Vaker noemen de geïnterviewde arbeidsdeskundigen het ontbreken van de no-riskpolis als een belemmering voor de re-integratie tweede spoor. Om die reden kiezen sommige werkgevers voor een plaatsing bij een nieuwe werkgever via een detacheringsconstructie die na ingang van de Wia-uitkering wordt omgezet in een vast dienstverband, omdat dan wel een no-riskpolis geldt. Inspectie Werk en Inkomen Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht 18/28

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Inspectie Werk en Inkomen Titel van het rapport R05/20, december 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-141-7 2 Inspectie

Nadere informatie

Zorgen voor bejegening

Zorgen voor bejegening Opdrachtgever IWI Zorgen voor bejegening Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek Cliëntbejegening Startdatum 1 februari 2006 Einddatum 31 oktober 2006 Categorie Toezicht en functioneren van sociale

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse Falke & Verbaan Fazantlaan 1b 5613 CA Eindhoven Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse TNO Postbus 718 2130 AS Hoofddorp Ontwikkeld in opdracht van het Arboservicepunt Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Nadere informatie