Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag"

Transcriptie

1 Jaargang 11, nr. 1, CONTENT Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag Fiscus heft na bij onterecht privégebruik auto Nieuw: de vrijgestelde beleggingsinstelling Subsidie was winst uit onderneming Pand in aanbouw al onder terbeschikking stelling Geen afdracht bij vergissing gefactureerde BTW Medepleger kan ook bestuurlijke boete krijgen Maak melding van een nieuwe werknemer BTW-vrijstelling voor medische diensten gewijzigd Tarief voor belasting op erfenissen gaat omlaag De successiewet gaat op de schop. De wettelijke bepalingen die de belasting op erfenissen en schenkingen regelen, zijn inmiddels bijna 150 jaar oud en worden straks vereenvoudigd en gemoderniseerd. Behalve vereenvoudiging gaan ook de tarieven omlaag. Op dit moment betalen bijvoorbeeld neven, nichten en ex-partners nog het hoogste tarief van 68% over de door hen verkregen erfenissen. Dit tarief zal gaan dalen tot onder de 50%. Ook de andere tarieven worden verlaagd. Verder wordt het aantal schijven en tariefgroepen drastisch verminderd zodat er nog maximaal twee Fiscus heft na bij onterecht privégebruik auto schijven en drie tariefgroepen overblijven. Belangrijk nieuw onderdeel wordt een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. Op dit moment is de regelgeving hierover erg moeilijk en versnipperd. Door alle regels onder te brengen in één hoofdstuk in de wet zal de regelgeving overzichtelijker worden, denkt de staatssecretaris. Helaas gaat het nog even duren voordat het allemaal zover is. Eerst kunnen wetenschappers en mensen uit de praktijk op een website hun input leveren. En waarschijnlijk zal dan pas medio 2009 een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Verplichte ziekmelding kan later Energie en Milieulijst 2008 Broers & MacDonald Verhuisd! Onlangs maakte het ministerie van Financiën bekend dat de Belastingdienst voor 5,7 miljoen euro aan naheffingsaanslagen heeft opgelegd aan automobilisten die onterecht privé rijden met hun auto van de zaak. Vorig jaar januari maakte de fiscus voor het eerst bekend een onderzoek in te stellen naar de hoeveelheid werknemers die ondanks hun Verklaring geen privégebruik auto toch meer dan 500 privékilometers rijden. Bij het onderzoek werd onder meer gebruik gemaakt van herkenbare flitsauto s die de Belastingdienst door het hele land inzet en die bijvoorbeeld bij bouwmarkten en grensovergangen staan. De werknemer met een auto van de zaak wordt dus in de gaten gehouden.

2 P 2 Naheffing De overschrijdingen van de 500-kilometergrens leidden bij een eerste groep van bijna gecontroleerde auto s in 17% tot naheffingen en boetes. Opvallend is dat dit percentage onder automobilisten met verkeersboetes zelfs boven de 40% komt. In totaal zijn er in Nederland zo n verklaarders. Deze groep heeft de Belastingdienst schriftelijk laten weten minder dan 500 kilometer per jaar privé in de auto van de zaak te rijden. Op basis van de mate van de geconstateerde overtredingen gaat de Belastingdienst intensievere controles uitvoeren. De fiscus heeft aangekondigd hier bij het vaststellen van de hoogte van de boetes rekening mee te houden. Let op! Zoals u waarschijnlijk weet is de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak sinds 1 januari 2008 verhoogd van 22% naar 25% van de cataloguswaarde. Er is echter een uitzondering gemaakt voor milieuvriendelijke auto s. Als u als werkgever uw werknemer een milieuvriendelijke (bestel) auto ter beschikking heeft gesteld, kunt u voor het privégebruik daarvan 14% bijtellen. Enkele voorbeelden van milieuvriendelijke benzineauto s zijn de Toyota Prius, de Citroën C1, de Honda CIVIC Hybride, de Peugeot 107, de Toyota Aygo en de Smart ForTwo MHD. Nieuw: de vrijgestelde beleggingsinstelling Sinds 1 augustus 2007 is de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) in het leven geroepen. De VBI kan gebruikt worden om fiscaal voordelig te beleggen, aangezien de beleggingsinstelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en niet inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. Het VBI-regime is op verzoek toegankelijk voor beleggingsinstellingen het oogmerk hebben om collectief te beleggen, met een open end karakter, die uitsluitend beleggen in financiële instrumenten en die beschikken over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (of daarvan zijn vrijgesteld). De staatssecretaris lichtte het VBI-regime onlangs in een besluit nader toe.

3 P 3 Collectief beleggen Het oogmerk tot collectief beleggen is belangrijk. Dit betekent dat het VBI-regime niet geldt voor individueel vermogensbeheer. Het blijkt dat in de praktijk individuele beleggers het regime voor de VBI ook aanvragen voor hun eigen beleggingsvennootschappen, waarin één overheersende aandeelhouder is en andere aandeelhouders er alleen maar voor de vorm zijn bijgehaald. Denk bijvoorbeeld aan een directeurgrootaandeelhouder (dga) die samen met zijn echtgenote de aandelen van een VBI houdt, en waarbij deze aandelen in de huwelijksgemeenschap vallen. In dat geval zal de belastinginspecteur de toepassing van het VBI-regime niet toestaan. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van de vrijgestelde beleggingsinstelling kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Tip In het besluit geeft de staatssecretaris ook aan dat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat een bestaande vennootschap eerst gesplitst wordt in twee delen. Een deel mét en een deel zonder beleggingsactiviteiten. De staatssecretaris keurt nu goed dat zo n splitsing niet hoeft te leiden tot belastingheffing, als de splitsing er alleen op gericht is om de voordelen van het VBI-regime te verkrijgen. Er is dan namelijk geen sprake van een splitsing die gericht is op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Subsidie was winst uit onderneming Moet een ontvangen subsidie nu wel of niet tot de winst uit onderneming worden gerekend? Hof Den Bosch deed hier onlangs een uitspraak over. Het ging in deze zaak om een boer en zijn vrouw die hun varkenshouderij gedeeltelijk staakten in De opstallen (lege varkensstallen) werden naar privé overgebracht. In 2001 verpachtten zij de varkensstallen wegens de MKZ-crisis - tijdelijk aan een buurman die een voerinstallatie in de stallen liet aanbrengen. Na de MKZ-crisis werd de pacht beëindigd en de voerinstallatie weer verwijderd.

4 P 4 Opkoopregeling Bij de beëindiging van de varkenshouderij werd door de boer en zijn vrouw geen aanvraag ingediend voor deelname aan de zogenoemde Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Dit is een door het Ministerie van Landbouw opengestelde opkoopregeling voor varkensrechten. Deze regeling bood bedrijven de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor de afbraak van vrijkomende bedrijfsgebouwen. De boer en zijn vrouw kwamen niet in aanmerking voor deze regeling. In het najaar van 2000 werd bekend dat er een herziene opkoopregeling zou worden vastgesteld. De boer en zijn vrouw kochten in november 2000 drie varkensrechten uitsluitend met het doel om aan deze opkoopregeling deel te kunnen nemen. Het echtpaar ontving in aan subsidie voor de afbraak van de gebouwen en liet vervolgens de varkensstallen afbreken. De sloopkosten hiervan bedroegen Pand in aanbouw al onder terbeschikkingstelling De terbeschikkingstellingregeling (tbs-regeling) kan aan de orde komen als u als directeurgrootaandeelhouder een pand verhuurt aan uw eigen onderneming. In dat geval valt het pand niet in box 3, maar moet in box 1 Het verschil werd door de inspecteur belast als winst uit onderneming. Ondernemingshandelingen Het hof vond het aannemelijk dat het echtpaar met de aankoop van de varkensrechten een voordeel had willen behalen en dat dit voordeel op het moment van aankoop ook redelijkerwijs te verwachten viel. Volgens het hof was de aankoop van de varkensrechten, deelname aan de opkoopregeling en de sloop van de stallen zo nauw met elkaar verbonden met de in 1999 gestaakte onderneming dat deze handelingen als ondernemingshandelingen moesten worden gezien. Het daarmee behaalde voordeel vormde daardoor winst uit onderneming. Daarbij maakt het niet uit dat de stallen in 1999 naar privé waren overgebracht. Evenmin maakte het verschil dat wellicht iedereen die in het bezit was van varkensstallen door aankoop van varkensrechten een vergelijkbaar voordeel zou kunnen behalen. De ontvangen subsidie behoorde dus tot de winst. inkomstenbelasting worden betaald over de opbrengsten die daaruit voortvloeien. Dit betekent dat de huurinkomsten progressief (tot maximaal 52%) belast zijn als resultaat uit overige werkzaamheden.

5 P 5 Daar staat dan wel tegenover dat u kosten (denk aan afschrijvings- en rentekosten) kunt aftrekken. Kan de tbs-regeling al van toepassing zijn op een pand dat nog in verbouwing is? Hof Den Bosch is van mening dat dit kan. Verbouwing Het ging in deze zaak om een dga van een BV waarin zijn tandartspraktijk was ondergebracht. Eind 2000 kocht hij een pand. Na een ingrijpende verbouwing wilde hij zijn tandartspraktijk van daaruit uitoefenen. Bovendien werd er achter het pand een woning gebouwd voor de tandarts en zijn gezin. In 2001 werd gestart met de verbouwing van het pand, maar in 2002 kwam deze stil te liggen vanwege problemen met de bouwvergunning. In 2003 werd de vergunning wel afgegeven, maar alleen als het gebruik van het pand als praktijkruimte ondergeschikt bleef aan het gebruik als woning. Geen afdracht bij vergissing gefactureerde BTW Feitelijk ter beschikking In zijn ib-aangifte over 2002 gaf de tandarts aan dat de tbs-regeling van toepassing was op het pand en bracht een bedrag in aftrek op zijn box 1-inkomen. De inspecteur accepteerde dit niet, omdat er volgens hem geen sprake was van een terbeschikkingstelling tijdens een verbouwing. Het hof benadrukte echter dat uit de wettekst en wetsgeschiedenis de belastingheffing op grond van de tbs-regeling zoveel mogelijk moet aansluiten op de manier waarop een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen behoort. De rechtspraak voor ondernemers met betrekking tot de eerste ondernemingshandeling moet volgens het hof dan ook worden doorgetrokken naar de resultaatgenieters (dit zijn de ondernemers en dga s die door de tbs-regeling in box 1 vallen). Dat betekent dat een dga die een pand aanschaft met de bedoeling om dit aan de bv ter beschikking te stellen direct onder de tbs-regeling valt en dus niet pas nadat het pand na een verbouwing bedrijfsklaar is, aldus het hof. Als hoofdregel geldt dat een ondernemer die BTW op zijn facturen meldt, deze BTW verschuldigd is aan de inspecteur. Maar onlangs gaf de Hoge Raad een uitzondering op deze hoofdregel aan. Als de BTW bij vergissing op de factuur is vermeld, hoeft deze soms niet te worden voldaan. De zaak die de Hoge Raad behandelde ging om een stichting die zich bezighield met de bemiddeling in gastouderopvang.

6 P 6 De stichting had op de facturen die zij aan particulieren stuurde BTW in rekening had gebracht. De stichting had de gefactureerde BTW echter niet afgedragen. De inspecteur vond dat de stichting de op de factuur vermelde BTW verschuldigd was geworden. Hij wees daarbij op een wettelijke bepaling die erop neer komt dat het vermelden van BTW op een factuur leidt tot het verschuldigd worden van BTW. Het hof en uiteindelijk ook de Hoge Raad vernietigden deze naheffingsaanslag. Geen betekenis Volgens de Hoge Raad is niet onder alle omstandigheden een bedrag dat bij vergissing als BTW op een factuur was vermeld als BTW te beschouwen. Hierbij is van belang of de factuur waarop die vermelding voorkomt, enige zelfstandige betekenis kan hebben binnen het BTW-stelsel. In de zaak van de stichting ontbrak het aan deze zelfstandige betekenis. Alle facturen waarop BTW was vermeld waren uitgereikt aan particulieren (als eindverbruikers). Daarom was de stichting het op de factuur als BTW vermelde bedrag was niet verschuldigd. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat de inspecteur de naheffingsaanslag ten onrechte had opgelegd. Medepleger kan straks ook bestuurlijke boete krijgen Naar verwachting treedt per 1 juli aanstaande het wetsvoorstel Vierde Tranche Awb (Algemene wet bestuursrecht) in werking. Dit wetsvoorstel bevat wetwijzigingen over de inning van bestuurlijke geldschulden en de bestuurlijke boete. Zo staan in het wetsvoorstel onder andere bepalingen over het ontstaan, de inhoud, de verplichting tot betaling en de wijze van invordering (aanmaning, dwangbevel enzovoort) van bestuurlijke geldschulden. Deze wijzigingen zijn (deels) ook van belang voor het belastingrecht. Medeplegen De belangrijkste wijziging voor het belastingrecht heeft te maken met de bestuurlijke boete. Op dit moment kan alleen een boete worden opgelegd aan de belastingplichtige of aan de inhoudingsplichtige (werkgever). Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan echter ook aan de belastingadviseur een boete worden opgelegd. Dit komt doordat onder de nieuwe regels als overtreder wordt aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Dit laatste begrip, medeplegen, kennen we al in het strafrecht.

7 P 7 Er is sprake van medeplegen als twee of meer personen samen een overtreding begaan (bijvoorbeeld het doen van een onjuiste belastingaangifte). Er moet dan sprake zijn van een bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. Bewuste samenwerking houdt in dat de medeplegers met opzet samenwerken. Deze samenwerking kan overigens ook bestaan uit het nalaten in te grijpen. Voor gezamenlijke uitvoering is niet nodig dat de medeplegers allemaal daadwerkelijk de overtreding uitvoeren (bijvoorbeeld het invullen, ondertekenen en Maak melding van een nieuwe werknemer indienen van een aangifte). Let op! Medeplegen is niet het zelfde als medeplichtigheid. Bij medeplegen moet sprake zijn van een min of meer gelijkwaardige samenwerking, terwijl de medeplichtige alleen een ondergeschikt aandeel in de overtreding heeft: hij helpt slechts de eigenlijke dader. Dit onderscheid is van belang omdat aan de medeplichtige geen bestuurlijke sancties kunnen worden opgelegd. Aan de medepleger binnenkort dus wel. Bent u al bekend met én gewend aan de eerstedagsmelding? Sinds de zomer van 2006 moet een werkgever nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst. Deze eerstedagsmelding moet hij uiterlijk een dag vóór het begin van de werkzaamheden van de nieuwe medewerker doen. Behalve als de werknemer nog dezelfde dag in dienst komt bij de werkgever, mag hij hem of haar op de dag zelf nog aanmelden. De werkgever moet de melding dan wel indienen vóór het begin van de werkzaamheden. Dit komt bijvoorbeeld voor in de horeca. Sinds begin van dit jaar heeft de belastinginspecteur niet alleen de mogelijkheid een boete op te leggen als u een nieuwe werknemer niet meldt, maar speelt ook de zesmaandenfictie een belangrijke rol. Zesmaandenfictie Als de Belastingdienst bij een werkgever de administratie komt controleren en constateert dat de eerstedagsmelding niet tijdig, niet juist of niet volledig is gedaan, kan hij een verzuimboete opleggen. Deze boete bedraagt in eerste instantie 113, maar kan oplopen tot wanneer de werkgever aanhoudend niet aan de verplichtingen van de eerstedagsmelding voldoet.

8 P 8 Belangrijker dan de boete is echter de nieuwe zesmaandenfictie. Dit komt aan de orde wanneer de fiscus constateert dat een werknemer in dienst is, maar deze werknemer niet is opgenomen in de loonadministratie of dat er geen eerstedagsmelding is gedaan. In dat geval mag de Belastingdienst sinds begin van dit jaar ervan uitgaan dat de werknemer al minimaal zes maanden bij de werkgever in dienst is. In dat geval ligt de bewijslast op de werkgever: hij zal de inspecteur van het tegendeel moeten overtuigen. Lukt dit niet, dan gaat de Belastingdienst uit van een (fictief) dienstverband van een half jaar, met alle consequenties van dien. Let op! De eerstedagsmelding moet u elektronisch doen. Dat kan op drie manieren, namelijk via de internetsite van de Belastingdienst, of met uw aangifte- of administratiesoftware, of u laat ons uw eerstedagsmelding verzorgen. Het maakt niet uit hóe u het doet, als u er maar tijdig aan denkt. BTW-vrijstelling voor medische diensten gewijzigd Sinds 1 januari 2008 is de reikwijdte van de BTW-vrijstelling voor medische diensten beperkt tot de diensten van (para) medici voor de gezondheidskundige verzorging van de mens. Er is sprake van gezondheidskundige verzorging als het belangrijkste doel is de bescherming, de instandhouding en het herstel van de gezondheid van personen. Dat betekent dat in het algemeen zijn vrijgesteld medische handelingen die bestaan in de diagnose, de behandeling en, voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens. Het betekent ook dat de vrijstelling van toepassing is op medische handelingen voor doeleinden van preventie; dus ook in de gevallen waarin degene die wordt onderzocht of op een andere manier een preventieve medische ingreep ondergaat, geen ziekte blijkt te hebben. Onlangs publiceerde de staatssecretaris van Financiën in het vernieuwde Besluit medische vrijstelling het vrij ruime beleid over de toepassing van de medische vrijstelling. Besluit De staatssecretaris geeft in het besluit onder andere aan dat de beoordeling of een bepaalde behandeling wel of niet de gezondheidskundige

9 P 9 verzorging van de mens als doel heeft, (in eerste instantie) berust bij de beroepsbeoefenaar. Als deze vindt dat het therapeutische doel voorop staat, is de vrijstelling voor de desbetreffende behandeling van toepassing. Alleen de behandelingen waarbij in alle redelijkheid niet gesteld kan worden dat het therapeutisch doel voorop staat, zijn belast met BTW. De inspecteur heeft hierbij alleen een zeer marginaal toetsingsrecht, aangezien hem geen inhoudelijk oordeel op het medische vlak toekomt. Verplichte ziekmelding kan later Waarschijnlijk hoeft u vanaf 1 juli aanstaande een werknemer minder vaak ziek te melden bij het UWV. Dit moet het wetsvoorstel verbetering ziekmeldingsproces bewerkstelligen, dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. In dit voorstel staat namelijk dat u uw zieke werknemer straks pas in de 42 e week ziek hoeft te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13 e week. Dit bespaart tijd en geld. Hersteldmelding Verder vervalt de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding). Dit is mogelijk omdat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (re-integratie). Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42 e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44 e week gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13 e week, maar vervolgens niet meer beter. Boete Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 per werknemer. Nu is dat anders geregeld. De huidige verplichte loondoorbetaling voor werkgevers na twee jaar ziekte wordt verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden. Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving.

10 P 10 Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20 e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een (gedeeltelijke) Arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. Let op! Als u een zieke werknemer heeft, bent u verplicht twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Pas na deze twee jaar komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Gedurende de eerste twee ziektejaren moeten u en uw werknemer samen de nodige re-integratieinspanningen verrichten om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U gaat samen op zoek naar passende arbeid. Dit kan bij u in het bedrijf zijn, maar ook in een ander bedrijf. Energie- en Milieulijst 2008 Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie of die leiden tot minder verontreiniging van ons milieu, kunt u vaak in aanmerking komen voor de energie- of milieuinvesteringsaftrek (EIA of MIA) of de Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet het bedrijfsmiddel waarvoor de energieinvesteringsaftrek wordt geclaimd vermeld staan op de Energielijst Om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek op bedrijfsmiddelen moet het bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2008 staan. De Energielijst 2008 en de Milieulijst 2008 zijn onlangs beschikbaar geworden en kunt u raadplegen op de website van de Belastingdienst,

11 P 11 Korte nieuwtjes - Op de website van de Belastingdienst zijn de uitgangspunten en normen voor het belastingjaar 2007 voor de waardering van verpachte landbouwgronden voor de Vermogensrendementsheffing van box 3 gepubliceerd. Met behulp van twee tabellen in deze publicatie kunt u op een praktische manier de waarde berekenen. - De heffings- en invorderingsrente voor het tweede kwartaal 2008 is vastgesteld op 4,75%. Voor het eerste kwartaal bedroeg de rente nog 5,3%. Nadat de rente de afgelopen kwartalen is gestegen, is er nu sprake van een daling. Het is raadzaam uw belastingschulden op tijd te betalen. Anders kan de rente op de schuld snel oplopen! - Sinds 1 januari jl. kennen we de verpakkingenbelasting. Niet iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Er geldt een vrijstelling voor ondernemers die in totaal voor alle verpakkingssoorten minder dan kg per kalenderjaar gebruiken. Ondernemers die meer gebruiken, mogen een vermindering toepassen voor de eerste kg. Broers & MacDonald is verhuisd! Na jarenlang met plezier op ons oude adres, de Nieuwe Uitleg 15, te hebben gezeten, doet het ons deugt u mee te delen een andere locatie te hebben gevonden. Ons telefoon-, faxnummer en adres zijn ongewijzigd gebleven. Tot ziens in ons nieuwe pand aan de! Sinds 10 maart jl. zijn wij gevestigd aan de, 2514 JM te Den Haag. Hoewel bij het redigeren van de Nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) juist is. Broers & MacDonald is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Overname is niet toegestaan. Broers & MacDonald Belastingadviseurs T F E.

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Kort + Partners ADMINISTRATEURS EN BELASTINGADVISEURS A.J. Ernststraat 177-179 1083 GV Amsterdam tel: 020-6424641 e-mail: info@kortenpartners.nl

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief februari 2015

bericht Nieuwsbrief februari 2015 1 van 6 Nieuwsbrief februari 2015 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten ALGEMEEN

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

De nieuwe manier van factureren

De nieuwe manier van factureren a p r i l 2 0 0 9 / 1 9 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 2 Seres Accountants en Belastingadviseurs Dr. Willem Dreeslaan 1 Bennekom correspondentieadres Postbus 615 6700 AP Wageningen Telefoon: (0317)

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking.

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 1 - MAART 2010 Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie