ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 25 juli 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001"

Transcriptie

1 ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ocean Warrior B.V. Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 25 juli 2001 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris : mr A.C.A. Wildenburg Verslagperiode : 15 juni 2006 t/m 1 februari 2007 Bestede uren verslagperiode : 99 uur en 54 minuten (zie bijlage) Bestede uren totaal : 1320 uur en 00 minuten Datum verslag : 15 februari 2007 Onze referentie : Algemeen Sinds mijn vorige verslaggeving hebben mijn werkzaamheden in dit faillissement opnieuw voornamelijk betrekking gehad op het voorlopig getuigenverhoor tegen Ocean Warrior C.V., haar beherend vennoot Ocean Warrior Beheer B.V. en MPC. Omdat in de onderliggende verslagperiode geen financiële mutaties van enige betekenis hebben plaatsgevonden volsta ik voor wat die financiële situatie betreft met een verwijzing naar de inhoud van de voorgaande 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaken faillissement De curator verwijst voor wat al deze punten betreft naar het eerste openbare verslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzeggingen De curator verwijst voor wat al deze punten betreft naar het eerste openbare verslag. 3. Activa Onroerende zaken Ocean Warrior B.V. bezat ten tijde van het uitspreken van dit faillissement geen onroerende zaken.

2 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De curator verwijst wat deze onderwerpen betreft naar de eerdere openbare Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Ocean Warrior B.V. had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen voorraden en geen onderhanden werk. Andere activa 3.12 Beschrijving De curator verwijst wat deze onderwerpen betreft primair naar de eerdere openbare Hetgeen in die openbare verslagen is overwogen geldt nog steeds. Derden in de Verenigde Staten zijn doende te trachten de benodigde financiering voor de productie van de film Ocean Warrior te realiseren. Deze derden hebben mij benaderd voor overleg en dergelijk overleg is gaande. Dat overleg betreft vooral de uitwerking van de destijds tussen gefailleerde en Paul Watson gemaakte afspraken, meer in het bijzonder de vergoeding voor gefailleerde indien Paul Watson aan een dergelijke productie zou meewerken. Deze derden hebben mij benaderd voor overleg, maar vooralsnog heb ik nog geen afdoende antwoord mogen ontvangen op de door mij gestelde vragen. Ook Bous de Jong is nog steeds met mijn instemming doende te trachten de film te herfinancieren, althans doende de boedel te betrekken bij een herstart van de (een) filmproductie in gewijzigde vorm. In feite is Bous de Jong daarmee al bezig sinds de productie van Ocean Warrior moest worden stilgelegd in februari Ik sluit echter niet uit dat zijn inspanningen alsnog tot het beoogde resultaat leiden Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage Ocean Warrior B.V. had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen debiteuren. 2

3 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Ocean Warrior B.V. bankierde bij de Rabobank. Per datum faillissement vertoonde de rekening een positief saldo, welk saldo naar de faillissementsrekening is overgemaakt. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Ocean Warrior B.V. had aan de Rabobank geen zekerheden vertrekt. 5.4 Separatistenpositie Er zijn geen zaken waarvan derden een positie als separatist pretenderen. 5.5 Boedelbijdrage N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn geen zaken door derden geleverd onder een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen derden die zich op een recht van reclame hebben beroepen. 5.8 Retentierechten De curator verwijst wat dit onderwerp betreft naar de eerdere openbare 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Anders dan de (vooralsnog vergeefse) pogingen de film Ocean Warrior alsnog gefinancierd te krijgen (waarover elders in dit verslag meer) is in deze geen sprake van een doorstart of voortzetten in de hier bedoelde zin. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator verwijst wat deze onderwerpen betreft naar de eerdere openbare 7.2 Depot jaarrekeningen Ocean Warrior B.V. heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. 3

4 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld, laat staan dat die door een accountant zijn goedgekeurd. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Volgens de mij ten dienste staande gegevens zijn alle aandelen in Ocean Warrior B.V. volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator verwijst wat deze onderwerpen betreft naar de eerdere openbare 7.6 Paulianeus handelen Van enig paulianeus handelen is mij niets gebleken Diversen De Stichting Claim Ocean Warrior U weet uit mijn eerdere verslagen dat de Stichting Claim Ocean Warrior (de Stichting) door een kleine 30% van de participanten in Ocean Warrior C.V. is gemachtigd om te procederen tegen MPC Münchmeyer Petersen Capital N.V. ( MPC ) en eventuele andere voor het door de beleggers geleden verlies aansprakelijke partijen. Hiermee heeft de Stichting naar haar zeggen meer dan 25% van de participanten en het geïnvesteerde kapitaal achter zich. Een deel van de andere participanten is ingegaan op het schikkingsvoorstel dat MPC in 2003 heeft gedaan, volgens de Stichting onder meer omdat deze beleggers niet op de hoogte waren van het bestaan van de Stichting (MPC weigerde dit aan de beleggers kenbaar te maken en weigerde tevens mailings van ons rond te sturen) en door onvolledige informatie over de fiscale consequenties van het aanbod van de kant van MPC. De Stichting heeft MPC eind 2003 in gebreke gesteld. Dat heeft geleid tot onderhandelingen tussen de advocaten van de Stichting en de advocaten van MPC. Deze onderhandelingen hebben echter niets opgeleverd en de Stichting is daarop een bodemprocedure gestart. Die procedure staat thans voor vonnis. MPC (onder meer) Bous de Jong, Pieter Kroonenberg, Holland Van Gijzen en Ernst & Young zijn in vrijwaring opgeroepen. In die vrijwaringsprocedure is nog niet door alle betrokken partijen van antwoord gediend. Inmiddels lijkt het zo te zijn dat de Stichting tot een minnelijke regeling met MPC is gekomen en de hoofdprocedure zal kunnen worden geroyeerd. Van de inhoud van die regeling ben ik niet op de hoogte. Wel heb ik van MPC begrepen dat zij de vrijwaringsprocedure tegen Ernst & Young, Holland van Gijzen en Bous de Jong voortzet. MPC Zoals in mijn eerdere verslagen overwogen heeft de rechter-commissaris mij toestemming gegeven (onder meer) MPC in rechte te betrekken, nu MPC naar mijn mening als commanditair vennoot van Ocean Warrior C.V. heeft gehandeld in strijd met het beheersverbod als geformuleerd in artikel 20 van het Wetboek van Koophandel zodat zij op grond van artikel 21 Wetboek van Koophandel hoofdelijk aansprakelijk moet worden geacht voor de schulden van Ocean Warrior C.V. 4

5 Voor zover nodig verwijs ik naar hetgeen dienaangaande in eerder verslagen is overwogen. In overleg met de raadslieden van MPC is besloten eerst een voorlopig getuigenverhoor aanhangig te maken, teneinde meer duidelijkheid te krijgen over hetgeen de direct betrokkenen zullen kunnen verklaren/bewijzen. Inmiddels zijn de navolgende verhoren gehouden: Op 14 maart 2006 is de heer J.H. Wolters, directeur van MPC, gehoord. Op 30 mei 2006, 6 juli 2006 en 28 september 2006 is de heer Bous de Jong gehoord. Op 28 september 2006 is mr C.M. van der Heijden gehoord. Op 4 oktober 2006 is mr E.J.A. Bartman gehoord. In de maand maart 2007 zal mr C.M. van der Heijden opnieuw worden gehoord en zullen de heren G.J. Bout en L. Verdonk worden gehoord. 8. Crediteuren (zie bijlage) 8.1 Boedelvorderingen Boedelvorderingen, nog niet betaald : Stork RMO B.V. en EFF hebben als verhuurders boedelvorderingen ter grootte van ,07, respectievelijk ,94 zulks ter zake van door Ocean Warrior B.V. verschuldigde huurpenningen na datum faillissement. Ook Daniël Films B.V. heeft als verhuurder van de voormalige kantoorruimte aan de Wenckebachweg een boedelvordering op Ocean Warrior B.V. Deze vordering bedraagt , Preferente vordering van de fiscus De belastingdienst heeft een vordering bij mij ingediend ter grootte van 9.507,60 met betrekking tot een naheffing loonbelasting over het eerste kwartaal 2000 en van 8.304,00 ter zake van vpb over het jaar Verder heeft de belastingdienst een ambtshalve voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opgelegd ter grootte van 7.955,= tegen welke aanslag ik bezwaar heb gemaakt. De fiscus heeft haar vordering ex art. 29 Wet Omzetbelasting nog niet begroot. 8.3 Preferente vordering van het UWV UWV GAK heeft een vordering bij mij ingediend ter grootte van 4.756, Andere preferente vorderingen Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Er zijn momenteel 332 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Op dit moment hebben concurrente crediteuren vorderingen bij mij ingediend ter grootte van ,16. 5

6 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Met zekerheid is over de afwikkeling van dit faillissement op dit moment niets te zeggen. De afwikkeling is afhankelijk van: a. de uitkomst van de claim op MPC; b. de eventuele herstart van de productie (enige productie) door dan wel Bous de Jong, dan wel door G.F.T. Kingsborough Films Inc. c. de mogelijkheid de NLG ,26 en USD ,51 op Pieter Kroonenburg te verhalen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend. 9.2 Plan van aanpak Het voorlopig getuigenverhoor zal er toe leiden dat de positie van de boedel en MPC beter ik kaart zal kunnen worden gebracht. Op basis van de na (door) die getuigenverhoren voorliggende feiten en omstandigheden zullen MPC en ondergetekende nader overleggen over de mogelijkheden en wenselijkheid van een gerechtelijke procedure en de eventuele mogelijkheid van een regeling in der minne. Ontwikkelingen met betrekking tot de pogingen tot een herstart van de film wacht ik af. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Het volgende verslag wordt over 6 maanden ingediend. J. Lensink curator 6

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie