Nieuwsbrief van d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van d.d. 17-11-2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van d.d Nummer: ) Fiscus komt vaker op controle. Vorig jaar voerde de belastingdienst controles uit. Dit aantal moet in 2007 verhoogd worden naar minimaal controles. 2) Ministerraad akkoord met nieuw bv-recht De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor eenvoudiger bv-recht. Volgens het persbericht gaat het om de volgende wijzigingen ten opzichte van het huidige recht: - Ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van de wet (bijvoorbeeld de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer mogelijkheden van besluitvorming buiten de algemene vergadering), - Afschaffing van het minimumkapitaal van Afschaffing van de verplichte blokkeringregeling, en - Afschaffing van de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura. 3) Beleggingen zijn privé-vermogen, verlies is niet aftrekbaar Ondernemers die tijdelijk overtollige liquide middelen in hun onderneming beleggen in beursgenoteerde effecten, moeten zich realiseren dat die beleggingen enkel tot het ondernemingsvermogen blijven behoren als de gelden zodanig worden belegd dat die weer tijdig beschikbaar kunnen komen voor de echte bedrijfsdoeleinden. En dat is niet het geval als er al te speculatief wordt belegd, zo heeft Hof Leeuwarden recent beslist. Het gevolg laat zich raden: een verlies op de beleggingen is dan niet aftrekbaar. Mevrouw A dreef een onderneming voor het beheren van en het bemiddelen bij onroerende zaken. Eind 1999 verkocht zij alle onroerende zaken binnen haar onderneming. Met de opbrengst kocht zij een effectenportefeuille. Die portefeuille bestond voornamelijk uit aandelen in automatiseringsbedrijven en aandelen in de IT-sector. De portefeuille werd beheerd door de

2 partner van A, in samenspraak met de bank. In 2000 vonden enkele honderden effectentransacties plaats: A leed in dat jaar een koersverlies van in totaal ƒ A rekende de effectenportefeuille tot haar ondernemingsvermogen en voerde het (gerealiseerde) verlies op de effectenportefeuille en de bankkosten op de effectentransacties in haar aangifte over 2000 op als verlies uit onderneming. Ter onderbouwing van dat standpunt voerde zij aan dat er sprake was van het beleggen van tijdelijk overtollig liquide middelen: zodra zich een goede kans zou voordoen zou zij weer bedrijfsmatig in onroerend goed stappen. De belastinginspecteur weigerde het verlies op de effectenportefeuille en de transactiekosten te aanvaarden als verlies uit onderneming. A ging tegen de afwijzende uitspraak op haar bezwaarschrift in beroep bij Hof Leeuwarden. Dat Hof besliste dat A de effectenportefeuille niet had verworven binnen het kader van de normale uitoefening van de onderneming. Desondanks kon toch sprake zijn van een verlies uit onderneming, maar dan was wél vereist dat de tijdelijk overtollige liquide middelen in de onderneming op zodanige wijze werden belegd dat redelijkerwijs kon worden aangenomen dat die gelden tijdig weer in de onderneming beschikbaar zouden zijn voor de reguliere bedrijfsactiviteiten. En dat was volgens het Friese Hof in het berechte geval niet zo. A had veel te speculatief belegd: zij had zich in het geheel niet ingedekt tegen het risico van koersdalingen, en dat was gegeven de eenzijdige samenstelling van de portefeuille toch wel vereist. Het Hof rekende de effectenportefeuille tot A s privévermogen. En daarmee was het verlies niet aftrekbaar! (Bron: Hof Leeuwarden, 7 juli 2006 BK1/06) Commentaar Een uitspraak met een duidelijke boodschap. De IB-ondernemer die tijdelijk overtollige gelden in zijn onderneming belegt, kan die beleggingen tot zijn bedrijfsvermogen rekenen. Winst of verlies op de beleggingen behoort dan tot het bedrijfsresultaat. Maar als het beleggen ontaardt in speculatie - anders gezegd: in gokken - en normale maatregelen ter beperking van het beleggingsrisico achterwege blijven, dan moeten de effecten tot het privévermogen worden gerekend. Een speculatieverlies is per definitie een privéverlies. 4) Man/vrouw-maatschap nieuwe stijl voor medicus en partner Met de invoering van de gebruikelijkheidstoets per 1 januari 2001 heeft de wetgever de manvrouwmaatschap als samenwerkingsvorm voor vrije beroepers een stuk minder aantrekkelijk gemaakt. De gebruikelijkheidstoets houdt globaal gezegd in dat wanneer een ondernemer binnen zo n samenwerkingsverband hoofdzakelijk (dat is voor meer dan 70%) ondersteunende werkzaamheden verricht én het ongebruikelijk is dat derden een dergelijk samenwerkingsverband aangaan, de uren die de ondersteunende ondernemer binnen dat samenwerkingsverband heeft gewerkt niet meetellen voor het urencriterium. En dat heeft weer tot gevolg dat die ondersteunende ondernemer niet in aanmerking komt voor diverse ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de starteraftrek én de vorming van de fiscale oudedagsreserve. Mevrouw A dreef samen met haar echtgenoot B een huisartsenpraktijk in maatschapsverband. B was huisarts, A orthopedagoog en HBO-verpleegkundige. In 2001 en 2002 werkte A meer dan uur per jaar in de praktijk. Zij hield 3½ dag per week een eigen spreekuur in de praktijk en behandelde patiënten op het gebied van diabetes, longziekten, overgewicht, hart- en vaatziekten en daarbij gaf ze voedingsadviezen. Daarnaast hield zij zich bezig met vele praktijkgebonden

3 zaken, zoals de contacten met zorgverzekeraars, het opzetten en uitvoeren van pilotprojecten en het voeren van de financiële administratie. A claimde in haar aangiften over 2001 en 2002 de zelfstandigenaftrek, maar de inspecteur verleende die niet. Zijns inziens waren de werkzaamheden van A ten behoeve van de maatschap hoofdzakelijk van ondersteunende aard en zou B als huisarts nimmer een maatschap met A zijn aangegaan als zij niet zijn partner was geweest. Rechtbank Arnhem besliste anders. Volgens de rechtbank vormden de werkzaamheden van A een substantieel deel van de activiteiten van de praktijk. Zij nam een deel van de huisartsenzorg over en vulde die aan. Haar werkzaamheden verrichte zij volledig zelfstandig en zij beschikte over de nodige medische kennis. Het feit dat A niet als huisarts was afgestudeerd, had niet tot gevolg dat haar activiteiten per definitie van ondersteunende aard waren. De Rechtbank kende A alsnog de zelfstandigenaftrek over 2000 en 2001 toe. (Bron: Rechtbank Arnhem, 24 mei 2006 AWB05/5009) Commentaar Het nieuwe ziektekostenstelsel heeft de werkzaamheden van veel medische vrije beroepers ingrijpend gewijzigd. De vele contracten en contacten met zorgverzekeraars vergen zeer veel tijd en aandacht, en de daarbij vereiste (financiële) administratie is uitgegroeid tot een volwaardige dagtaak. Dat biedt nieuwe kansen voor een man-vrouwmaatschap voor medische vrije beroepers. De ondersteunende partner in zo n maatschap - veelal de partner die niet beschikt over de voor die praktijkvoering vereiste medische kwalificatie - die al deze werkzaamheden verricht, kan met recht en rede stellen dat hij/zij meerdere hoofdtaken binnen de praktijk verricht. Als met die werkzaamheden meer dan 30% van de totale werkzaamheden van die partner is gemoeid, komt de gebruikelijkheidstoets niet meer aan de orde. 5) Verbondenheidscriterium geldt ook voor vrije beroepsbeoefenaren De belastingplichtige die als ondernemer wil worden aangemerkt, moet aan twee vereisten voldoen: de onderneming moet voor zijn rekening worden gedreven én hij moet rechtstreeks worden verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming. Dit zogenoemde verbondenheidscriterium moet, zo heeft de Hoge Raad onlangs beslist, worden beoordeeld naar de regels van het burgerlijk recht. Beslissend is of de belastingplichtige rechtstreeks door schuldeisers kan worden aangesproken tot nakoming van verbintenissen die in het kader van de onderneming zijn aangegaan. Uit het arrest blijkt dat het verbondenheidscriterium ook geldt voor beoefenaren van een zelfstandig beroep. Mevrouw A werkte als escortdame en prostituee bij een relaxbedrijf. Dat bedrijf werd vanaf 1 januari 2001 gedreven in de vorm van een maatschap en een stichting. A trad op 2 april 2001 toe tot de maatschap; zij bracht arbeid en vlijt in. De maatschapsovereenkomst was zodanig opgesteld dat A wel meedeelde in het resultaat van het relaxbedrijf, maar zij niet rechtstreeks door schuldeisers kon worden aangesproken. De belastinginspecteur stelde dat A (fiscaal) niet als ondernemer kon worden aangemerkt en dat zij mitsdien geen recht had op de zelfstandigenaftrek. Hof Amsterdam bevestigde dat. A genoot winst uit onderneming, zij was winstgerechtigde, maar zij kwalificeerde niet als ondernemer (in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001) omdat zij niet rechtstreeks werd verbonden voor verbintenissen van de onderneming. En daarom had A geen recht op zelfstandigenaftrek. A ging in cassatie bij de Hoge Raad, maar dat baatte haar niet.

4 De Hoge Raad besliste dat de vraag of A rechtstreeks verbonden werd voor verbintenissen betreffende die onderneming, beantwoord moest worden naar de regels van het burgerlijk recht. Het Hof had die vraag op goede gronden - aan de hand van de bepalingen uit het maatschapscontract - ontkennend beantwoord. De Hoge Raad verklaarde het beroep van A ongegrond. (Bron: Hoge Raad 14 juli 2006, nr ) Commentaar Met dit arrest maakt de Hoge Raad korte metten met de in de praktijk wel verdedigde opvatting dat de rechtstreekse verbondenheid niet zou zijn vereist bij beoefenaren van een zelfstandig beroep. De voorstanders van deze opvatting hebben daar voornamelijk wetsystematische argumenten voor aangedragen. Het is een goede zaak dat de Hoge Raad dezelfde eisen stelt aan ondernemers en vrije beroepers om fiscaal als ondernemer te kunnen worden aangemerkt. 6) Bijtelling bestelauto vervalt met ingang van 1 januari 2008 Zoals bekend moet de bijtelling voor de auto van de zaak met ingang van 1 januari 2006 worden verloond. Dit geldt voor personenauto s en bestelauto s. Met name voor bestelauto s bestaat al lange tijd hevige kritiek op de bijtelling. Aan deze kritiek lijkt nu tegemoet gekomen te worden. Een motie van de VVD om de bestelauto met ingang van 1 januari 2008 buiten de bijtellingsregeling te plaatsen, is recent aangenomen. Commentaar: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. In deze categorie valt de beslissing om voor de bestelauto per 1 januari 2008 geen bijtelling meer in aanmerking te hoeven nemen. Direct na de aankondiging dat de bijtelling voor de bestelauto vanaf 1 januari 2006 in de aangifte loonheffingen moest worden opgenomen, stak al een storm van kritiek op. De politiek probeerde die storm nog te laten luwen door de introductie van de 300-regeling (toe te passen als sprake is van doorlopend afwisselend gebruik van de bestelauto). Deze regeling biedt echter lang niet altijd uitkomst. Het laten vervallen van de bijtelling voor de bestelauto komt dan ook als geroepen. Jammer is dat de maatregel niet al per 1 januari 2007 van kracht wordt. Dat zal alles te maken hebben met de financiering ervan. Daarnaast zal de versoepeling waarschijnlijk ook niet gelden voor de bestelauto s met een dubbele zitrij; auto s die in het spraakgebruik veelal met een bestelauto worden gelijkgesteld, maar fiscaal als personenauto worden aangemerkt. 7) Bouwt de zwangere werkneemster vakantiedagen op? Ben ik als werkgever verplicht loon door te betalen tijdens haar zwangerschapsverlof en bouwt zij tijdens dit verlof vakantiedagen op? Het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof is sinds 1 december 2001 geregeld in de Wet arbeid en zorg. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen duren ten minste zestien weken, afhankelijk van de datum waarop uw werkneemster zal bevallen. Het recht op zwangerschaps-verlof kan ingaan vanaf zes weken vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum en op zijn laatst vier weken vóór die datum.

5 Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en duurt tien aaneengesloten weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd. Het totale verlof duurt dus minimaal zestien weken. Om de vermoedelijke bevallingsdatum te kunnen vaststellen is een verklaring van een arts of een verloskundige nodig. Loondoorbetaling Er is tijdens het zwangerschap- en bevallingsverlof in beginsel geen recht op doorbetaling van loon. Er ontstaat namelijk een recht op een ziekengelduitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon van de werkneemster. De aanvraag voor een uitkering moet u als werkgever uiterlijk twee weken vóór de datum van de ingang van het zwangerschapsverlof bij het UWV indienen. Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de werkgever. Aanspraak De werkneemster die met verlof is bouwt over het tijdvak waarop zij aanspraak maakt op een uitkering gewoon vakantiedagen op. De financiële consequenties daarvan rusten dus op de schouders van de werkgever. 8) Belastingdienst bericht huishoudens ten onrechte dat zij geen zorgtoeslag meer ontvangen Ov - Bericht Ministerie van Financiën - [ ] - - [ ] De uitbetaling van de zorgtoeslag wordt niet stopgezet zoals de Belastingdienst vorige week aan huishoudens aankondigde. De Belastingdienst heeft de ontvangers van de zorgtoeslag schriftelijk bericht dat de uitbetaling van de zorgtoeslag met onmiddellijke ingang zou worden stopgezet omdat (nog) geen (Nederlandse) zorgverzekering zou zijn afgesloten. Uit een eerste steekproef is gebleken dat door een verwerkingsfout van de Belastingdienst ongeveer een kwart van de brieven onterecht is verstuurd. De Belastingdienst zal de fouten herstellen en de betreffende mensen een excuusbrief sturen. Om zorgtoeslag te ontvangen moet de aanvrager een (Nederlandse) zorgverzekering hebben afgesloten. De Belastingdienst ontvangt informatie over wie zich verzekerd heeft en wie niet. Op basis van die informatie heeft de Belastingdienst in september de mensen aangeschreven om alsnog een kopie van de polis op te sturen. Als dit niet gebeurt en de verzekering niet is afgesloten, zal de reeds ontvangen zorgtoeslag moeten worden terugbetaald. 9) Brief Verklaring géén privé-gebruik auto Binnenkort ontvangen werknemers een Verklaring geen privé-gebruik auto van de Belastingdienst: Een brief waarin staat wanneer zij de verklaring eventueel moeten laten intrekken.

6 In de brief vraagt de Belastingdienst ook aan de werknemer een rittenadministratie te overleggen ter onderbouwing dat met de auto van de zaak minder dan 500 kilometer op jaarbasis in privé wordt gereden. Tevens vraagt de belastingdienst om een afschrift van de zakelijke en privé-agenda, onderhoudsfacturen, loonheffingennummer van de werkgever en de meest recente loonstrookjes te overleggen. De werkgever zal eveneens behulpzaam moeten zijn ter zake van het verzamelen van bepaalde gegevens. Intrekken Voor het eventueel laten intrekken van de Verklaring geen privé-gebruik auto moet de werknemer het formulier Wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto gebruiken. De werknemer kan dit formulier downloaden op de website van de Belastingdienst. Als de fiscus de verklaring intrekt, krijgt u als werkgever daarvan bericht. U moet dan in de loonheffingensfeer rekening gaan houden met de bijtelling voor het privégebruik. Hoogachtend, R.A.M. van der Velden Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden. Aanmelden nieuwsbrief, c.q. afmelden en adres wijzigen:

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief april 2014

bericht Nieuwsbrief april 2014 1 van 7 Nieuwsbrief april 2014 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Kort + Partners ADMINISTRATEURS EN BELASTINGADVISEURS A.J. Ernststraat 177-179 1083 GV Amsterdam tel: 020-6424641 e-mail: info@kortenpartners.nl

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2013 - nummer 2 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 Bezittingen leiden mogelijk tot hogere eigen bijdrage zorg AWBZ of Wmo Sinds

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief juni 2014

bericht Nieuwsbrief juni 2014 1 van 6 Nieuwsbrief juni 2014 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep april 2015 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud RDA blijft in 2015 op 60% Aanvullend Actieplan mkb-financiering WOZ-beschikking 2015 - Duur van werkzaamheid Eigenwoningregeling

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Kleintjes worden groot

Kleintjes worden groot Kleintjes worden groot april 2015 INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal gebied. Mochten uw adresgegevens niet juist

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015

Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015 Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015 Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht stellen; een verlenging van het huidige

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 3 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten MAGAZINE 01 15 Heldere kijk op actualiteiten INLEIDING Voor u ligt het allereerste "AccountantZ Magazine". Met ons magazine informeren wij onze relaties graag over actualiteiten en ontwikkelingen die voor

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie