Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Amsterdam, 17 december 2010

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemeen Voor wie is deze gebruikershandleiding? Waarom een bancaire IB aangifte? Doelgroep Leeswijzer Bancaire IB aangifte Overzicht belastingaangifte inkomstenbelasting Bancaire IB aangifte Ontwerpuitgangspunten bancaire IB aangifte Nadere inhoudelijke toelichting Uitwerking in bankentaxonomie Uitgangspunten Rapportageopbouw Gebruik tuples Taxonomie bestanden Validatie bancaire IB aangifte Inhoudelijke validatie Terugkoppeling inhoudelijke validatie...9 Bijlage 1: Bancaire IB aangifte op hoofdlijnen...10 Bijlage 2: Specificatie bancaire IB aangifte

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de gebruikershandleiding van de bancaire inkomstenbelasting aangifte, hierna bancaire IB aangifte. Deze gebruikershandleiding 2010 geeft nadere uitleg aan en toelichting op de bancaire IB aangifte, zoals opgenomen in de bankentaxonomie versie BT2011, en is van toepassing op verslagjaar De bancaire IB aangifte is aanvullend op de kredietrapportage van de onderneming en kan worden uitgevraagd per natuurlijke persoon die de onderneming drijft. De bancaire IB aangifte wordt als losse rapportage aangeleverd aan de bank. De context van de beide rapportages legt de verbinding tussen de bancaire IB aangifte en de kredietrapportage van de onderneming Voor wie is deze gebruikershandleiding? Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor alle partijen die (beroepsmatig) bancaire IB aangiftes opstellen met behulp van de bankentaxonomie. De gebruikershandleiding is geen aanvulling op de Gebruikershandleiding kredietrapportage 2010, maar moet als apart document worden beschouwd. Algemene onderdelen uit de Gebruikershandleiding kredietrapportage 2010, zoals de beschrijving van de SBR aanpak voor banken, zijn uiteraard wel relevant voor de opsteller van de bancaire IB aangifte. 1.3 Waarom een bancaire IB aangifte? Banken wensen een gedegen inzicht in de kredietwaardigheid van een onderneming. Om dit te verkrijgen is het zeker voor een kleine onderneming van belang hoe de persoonlijke financiële situatie van de ondernemer(s) is, die de onderneming drijven. Dit inzicht kan door de bank worden verkregen middels de aangifte inkomstenbelasting van desbetreffende ondernemer(s). De belastingaangifte inkomstenbelasting omvat echter een zeer uitgebreide set van informatie die voor de bank in dit kader maar deels van belang is. De banken hebben daarom besloten de bancaire IB aangifte uit te werken, waarin enkel het voor de banken relevante deel is opgenomen. Doelstelling van de bancaire IB aangifte is om inzicht te verkrijgen in de inkomens- en vermogenssituatie van de ondernemer. Dit inzicht richt zich ondermeer op vermogensbestanddelen zoals spaartegoeden, effecten, de eigen woning en ander onroerend goed en op relevante inkomensbestanddelen. Daarnaast wenst de bank inzicht te krijgen in hoe zwaar de verplichtingen zijn ten opzichte van de inkomsten van de ondernemer. 1.4 Doelgroep De doelgroep van de bancaire IB aangifte is een natuurlijk persoon die ondernemer is en als zodanig subjectief belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting. 2 In het kader van de bancaire IB aangifte drijft deze natuurlijke persoon alleen of samen met anderen een onderneming waarover met de kredietrapportage wordt gerapporteerd. 1.5 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de bancaire IB aangifte vanuit functioneel oogpunt. In dit hoofdstuk wordt ook de achtergrond geschetst van de belastingaangifte inkomstenbelasting. Tevens worden de ontwerp uitgangspunten en de toepassing van de bancaire IB aangifte toegelicht. Hoofdstuk 2 1 Nadere invulling hiervan is opgenomen in het BANK-FRIS document, gepubliceerd op 2 De subjectieve belastingplicht bepaalt wie in aanmerking komen om inkomstenbelasting te betalen. 3

4 geeft ook een toelichting op een aantal individuele posten in de bancaire IB aangifte. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitwerking van de bancaire IB aangifte in de bankentaxonomie. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de taxonomie uitgangspunten, alsmede de rapportageopbouw. 2 Bancaire IB aangifte 2.1 Overzicht belastingaangifte inkomstenbelasting De inkomstenbelasting wordt geheven op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen en is opgedeeld in drie boxen: 1. de belasting over het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1); 2. de belasting over het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2); 3. de belasting over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Uitgangspunt voor de heffing van de inkomstenbelasting vormen de drie boxen. Box 1 Inkomen uit werk en woning (box 1) is in het bijzonder opgebouwd uit de som van 5 categorieën. Dit zijn: - Loon, inclusief voordeel uit een auto van de zaak - Periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals pensioen en uitkeringen werknemersverzekeringen - Resultaat uit overige werkzaamheden, inclusief terbeschikkingstelling vermogensbestanddelen - Winst uit onderneming - Voordelen uit eigen woning Aan de laatste drie categorieën zijn ook vermogensaspecten verbonden. In de fiscale begripsvorming wordt onderneming beschreven als: Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, met behulp waarvan door middel van deelname aan het economische verkeer wordt beoogd winst te behalen. In art. 3.4 Wet IB 2001 wordt onder ondernemer verstaan: De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (samenwerkingsverband in objectieve zin). Wat betreft ondernemer wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemer en pseudoondernemer. Pseudo-ondernemers zijn ondernemers die geen ondernemer zijn in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001, doch wel winst uit onderneming genieten. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld stille vennoten in een commanditaire vennootschap of een vennoot in een (stille) maatschap. De commanditaire of stille vennoot is slecht aansprakelijk voor het bedrag van het door hem ingebrachte kapitaal. Dit in tegenstelling tot de beherende vennoten die samen geheel aansprakelijk zijn. De commanditaire vennoot of stille maat is onder de Wet IB geen ondernemer, maar wel pseudo-ondernemer en geniet uit dien hoofde winst uit onderneming (art. 3.3 Wet IB 2001). Box 2 Volgens art. 4.6 Wet IB 2001 heeft een belastingplichtige een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, voor ten minste vijf procent van het geplaatste kapitaal (in een bepaald soort aandelen: zie art. 4.7 Wet IB 2001) direct of indirect aandeelhouder is in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Het aandelenbezit van partners wordt samengeteld. Duurzaam gescheiden levende echtgenoten worden niet als partner aangemerkt. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bestaat in hoofdzaak uit 2 categorieën. Dit zijn: - Reguliere voordelen zoals dividend; - Vervreemdingsvoordelen. 4

5 Het belastbare voordeel ter zake van de vervreemding van aanmerkelijk belang aandelen- of winstbewijzen wordt gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs. De vermogensaspecten van een aanmerkelijk belang kunnen in beginsel niet aan de aangifte worden ontleend. Box 3 Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3: forfaitaire vermogensrendementsheffing) is het voordeel uit sparen en beleggen (art Wet IB 2001) verminderd met de persoonsgebonden aftrek. Dit voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op een forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar (1 januari) en de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (31 december), voor zover dat gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen (+/ ,-). Het voordeel uit sparen en beleggen kan derhalve nimmer negatief zijn. Het vermogen van een belastingplichtige dient derhalve tweemaal per jaar te worden bepaald, maar de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar is uiteraard de rendementsgrondslag van het begin van het volgende kalenderjaar. Het inkomstenbelastingtarief over het gemiddelde van de rendementsgrondslag bedraagt 30%, waardoor een effectieve belasting van 1,2% (forfaitair rendement van 4% x tarief van 30%) van de gemiddelde rendementsgrondslag wordt geheven. De belastingaangifte inkomstenbelasting is opgenomen in de Nederlandse taxonomie 2011 (NT2011). 2.2 Bancaire IB aangifte De bancaire IB aangifte omvat het voor de banken relevante deel van de belastingaangifte inkomstenbelasting. Een selectie van gegevens uit de onderstaande onderdelen van de belastingaangifte inkomstenbelasting heeft plaatsgevonden: - Balans en Resultatenrekening, specifiek IB; - Aangifte Inkomstenbelasting, volledige aangifte; - Toelichting op de aangifte IB (niet winst); - Algemene gegevens Identificatie specifiek IB, volledige aangifte. De overige onderdelen van de belastingaangifte inkomstenbelasting zijn in beginsel geen onderdeel van de bancaire IB aangifte, nu deze zich richten zich op IB winst uit onderneming en fiscale winstberekening. De kredietrapportage voorziet reeds in de informatie over de achterliggende onderneming en de winst die hieruit wordt genoten. In gevallen waarin het winstonderdeel niet alleen betrekking heeft op de onderneming waarover in de kredietrapportage wordt gerapporteerd zijn gegevens over die ondernemingsactiviteiten vereenvoudigd in de bancaire IB aangifte opgenomen. In onderstaande tabel is ten behoeve van het inzicht middels een markering aangeven welke onderdelen zijn samengevat in de bancaire IB aangifte. Onderdelen belastingaangifte inkomstenbelasting Ja/Nee-vragen algemeen, volledige aangifte Balans en Resultatenrekening, volledige aangifte Balans en Resultatenrekening specifiek IB Specificatie Buitenlandse Resultaten, volledige aangifte Specificatie investeringsaftrek en desinvesteringen, volledige aangifte Aangifte Inkomstenbelasting, volledige aangifte Toelichting op de aangifte IB (niet-winst), volledige aangifte Bancaire IB aangifte 5 X X X

6 Algemene gegevens Identificatie, volledige aangifte Algemene gegevens Identificatie specifiek IB, volledige aangifte Specificatie Winst uit Zeescheepvaart Fiscale Winstberekening, volledige aangifte Fiscale Winstberekening specifiek IB, volledige aangifte. X In bijlage 1 wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de bancaire IB aangifte. In bijlage 2 is de specificatie van de bancaire IB aangifte opgenomen. 2.3 Ontwerpuitgangspunten bancaire IB aangifte Aan de totstandkoming van bancaire IB aangifte liggen een aantal ontwerpuitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten worden hieronder nader toegelicht. - In de bancaire IB aangifte is hergebruik gemaakt van elementen uit het Belastingdienst domein, in het bijzonder de inkomstenbelasting, zoals opgenomen in de Nederlandse taxonomie NT Naast het hergebruik van posten uit het Belastingdienst domein is een aantal bankspecifieke posten gedefinieerd. Tevens heeft hergebruik plaatsgevonden van een aantal algemene gegevens uit de NT2011 (common data). - Voor de definitie van de hergebruikte elementen uit de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt verwezen naar de toepasselijke fiscale wet- en regelgeving. De definities van de hergebruikte elementen zijn immers gelijk voor de belastingaangifte inkomstenbelasting en de bancaire IB aangifte. - Totalen van posten in de belastingaangifte inkomstenbelasting zijn in bepaalde gevallen voldoende voor de banken, maar in andere gevallen is juist inzicht in de specificatie noodzakelijk. Specificaties van bezittingen zijn bijvoorbeeld relevant voor de bank. - Door de hele belastingaangifte inkomstenbelasting heen is er sprake van toedeling van posten aan de belastingplichtige en partner. Het deel dat bij de partner wordt aangegeven zal in beginsel buiten beeld blijven bij de bancaire IB aangifte. Om als bank toch een zekere indicatie van de wijze waarop de toedeling heeft plaatsgevonden te verkrijgen, zijn de gegevenselementen die hierin inzicht geven opgenomen. - Het feit dat een aantal velden in de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt vooringevuld is niet van invloed op de waarde van het veld in de bancaire IB aangifte. De ondernemer kan immers besluiten het vooringevulde bedrag wel of niet over te nemen. 2.4 Nadere inhoudelijke toelichting Een aantal posten in de bancaire IB aangifte is bankspecifiek gedefinieerd. Het overgrote deel van de posten in de bancaire aangifte is echter hergebruikt uit de belastingaangifte inkomstenbelasting en worden daarom niet inhoudelijk toegelicht. In de bancaire IB aangifte zijn de onderstaande posten (oorspronkelijk Belastingdienst tuples) bankspecifiek gedefinieerd in een bankspecifieke tuple, dan wel bankspecifieke abstract. De reden hiervoor is dat de onderstaande posten een andere betekenis hebben dan in de belastingaangifte inkomstenbelasting: - Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie - Afkoop pensioenen die onder de loonheffing vallen, specificatie - Vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties, specificatie - Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie 3 De Nederlandse taxonomie is gepubliceerd op 6

7 - Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie - Opstelling verzamel- en drempelinkomen belastingplichtige - Opstelling verzamel- en drempelinkomen partner. Ter toelichting is een voorbeeld opgenomen van hoe een bankspecifieke post in de bancaire IB aangifte is opgenomen. In onderstaande tabel is in het grijs aangegeven welke post onderdeel uitmaakt van de post Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie. In de bancaire IB aangifte betreft het enkel Afkoopsom van lijfrente. Dit heeft tot gevolg dat een nieuwe bancaire tuple is opgenomen die enkel dit element omvat. Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie Naam uitkerende instantie of verzekeraar Ingehouden loonheffing Afkoopsom van lijfrente 7

8 3 Uitwerking in bankentaxonomie 3.1 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de uitwerking van de bancaire IB aangifte in de bankentaxonomie. - De bancaire IB aangifte is een aparte rapportage (report) die onderdeel uitmaakt van de bankentaxonomie. - De referenties van de Belastingdienst elementen maken één op één onderdeel uit van de bancaire IB aangifte. - Alle gegevenselementen van de bancaire IB aangifte die voor de ondernemer van toepassing zijn, dienen te worden gerapporteerd. - Indien voor een specifiek gegevenselement geen waarde bekend is, dient dit gegevenselement niet te worden ingevuld. Ook niet met het cijfer 0. In de rapportage kunnen dus alleen gegevenselementen met de waarde 0 voorkomen die daadwerkelijk 0 zijn. - De bancaire IB aangifte is deels ingevuld middels totalen (salderingen) en deels met nadere specificaties. Taxonomie technisch is het voor het hergebruik van totaal elementen nodig dat deze een waarde kunnen omvatten. In de Belastingdienst taxonomie is dat niet altijd het geval, hetgeen in een aantal gevallen heeft geleid tot het opnemen van de nadere specificatie in de bancaire IB aangifte. 3.2 Rapportageopbouw Ten behoeve van de bancaire IB aangifte is een aparte rapportage ingericht binnen de bankentaxonomie genaamd: rpt-bank-aangifte-ib Dit report bestaat uit meerdere formsets. In een formset worden gegevenselementen benoemd die onderdeel zijn van dat rapportage-onderdeel. Tevens is aan een formset de presentatie van de gegevenselementen gekoppeld. De bancaire IB aangifte bestaat uit drie formsets te weten: 1. fs-bank-ib-algemene-gegevens; 2. fs-bank-ib-aangifte; 3. fs-bank-ib-toelichting. De functionele naamgeving van deze formsets is respectievelijk: 1. Bank, IB aangifte, algemene gegevens; 2. Bank, IB aangifte, aangifte; 3. Bank, IB aangifte, toelichting. 3.3 Gebruik tuples Tuples uit het Belastingdienst domein zijn alleen hergebruikt indien ze voor de bank dezelfde content bevatten. Een bankspecifieke tuple is gedefinieerd wanneer de content verschilt. Middels het documentation label van deze bankspecifieke tuples is de relatie met het de Belastingdienst tuple gelegd. 3.4 Taxonomie bestanden De bancaire IB aangifte maakt gebruik van gegevenselementen uit het Belastingdienst domein en de algemene gegevens van de NT én van gegevenselementen die bankspecifiek zijn. De 8

9 bankspecifieke abstracts en tuples zijn gedefinieerd in een aparte directory, inclusief labels en definities. 3.5 Validatie bancaire IB aangifte Evenals de kredietrapportages wordt de bancaire IB aangifte gevalideerd. Naast een formele validatie, waarbij automatische controles plaatsvinden op de technische validiteit van de bancaire IB aangifte t.o.v. de XBRL standaard en de gehanteerde taxonomie(ën), vindt een inhoudelijke validatie plaats. De inhoudelijke validatie behelst het uitvoeren van controles gericht op de inhoudelijke consistentie van de bancaire IB aangifte Inhoudelijke validatie De inhoudelijke validatie van de bancaire IB aangifte behelst controles waarbij een saldering gelijk moet zijn aan het totaal van de samenstellende delen. Een voorbeeld van een dergelijke controle is of het totaal aan effectenbezit juist is samengesteld uit de waarden van de verschillende effecten Terugkoppeling inhoudelijke validatie De terugkoppeling van de inhoudelijke validatie kan bestaan uit de melding dat de te verzenden bancaire IB aangifte valide is. Dat wil zeggen dat de desbetreffende bancaire IB aangifte voor wat betreft de inhoudelijke gegevens intern consistent is. De terugkoppeling van de inhoudelijke validatie kan ook inhouden dat aan één of meer consistentieregels niet voldaan wordt. In dat geval wordt een melding teruggekoppeld, afhankelijk van de consistentieregel die overtreden is. In deze melding wordt aangegeven wat het geconstateerde probleem is. 9

10 Bijlage 1: Bancaire IB aangifte op hoofdlijnen Onderstaand wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de bancaire IB aangifte: 1. Bank, IB aangifte, Algemene gegevens a. Algemene gegevens aangifte b. Huisadres belastingplichtige c. Rekeningnummers bank d. Document informatie bank IB aangifte e. Algemene gegevens per onderneming 2. Bank, IB aangifte, Aangifte a. Gegevens partner b. Inkomen uit werk (box 1) i. Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking ii. Inkomsten uit vroegere arbeid Nederland iii. Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing iv. Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing v. Reiskosten en vergoedingen vi. Resultaat uit werkzaamheden vii. Ter beschikkingstelling vermogenbestanddelen viii. Gegevensbalans ivm resultaat uit overige werkzaamheden ix. Periodieke uitkeringen die niet onder de loonheffing vallen x. Persoonsgebonden aftrek c. Inkomen uit woning (box 1) i. Eigen woning d. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (box 1) e. Overige inkomsten (box 1) f. Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) g. Voordeel uit sparen en beleggen (box 3) i. Saldi bezittingen ii. Aftrekbare kosten eigen woning iii. Voordelen uit sparen en beleggen iv. Afgezonderd particulier vermogen v. Totaal te conserveren inkomen vi. Elders belast inkomen 3. Bank, IB aangifte, Toelichting a. Persoonlijke gegevens b. Saldo inkomen en aftrekposten eigen woning i. Inkomsten uit eigen woning hoofdverblijf ii. Leningen eigenwoningschuld vooringevuld iii. Overige inkomsten c. Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) d. Bezittingen (box 3) e. Schulden (box 3) f. Berekening verzamelinkomen 10

11 Bijlage 2: Specificatie bancaire IB aangifte Onderstaand is de specificatie opgenomen van de bancaire IB aangifte. De bankspecifieke elementen zijn cursief en groen opgenomen. Bank, IB Aangifte, Algemene gegevens Algemene gegevens aangifte Belastingplichtige Voorletters Voorvoegsel Significant deel van de achternaam Geboortedatum Telefoonnummer Algemene gegevens per onderneming Begin boekjaar IB-onderneming Einde boekjaar IB-onderneming Naam IB-onderneming gewijzigd J/N Oude naam IB-onderneming Rechtsvorm Commanditaire vennoot in film- of scheepvaart- CV J/N Document informatie bank IB aangifte Begindatum rapportageperiode Einddatum rapportageperiode Huisadres belastingplichtige Locatieomschrijving NL Straatnaam NL Huisnummer NL Huisnummer toevoeging Postcode NL Vestigingsplaats, NL Regionaam Landennaam, ISO Bank Rekeningnummer Privé rekeningnummer Bestemmende bank Bank, IB Aangifte, Aangifte Aangifte inkomstenbelasting Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen - niet winst Partner Geboortedatum Voorvoegsel Voorletters Significant deel van de achternaam Huisgenoot of echtgenoot Heel belastingjaar gehuwd J/N Deel belastingjaar gehuwd J/N Box 1 Inkomen uit werk en woning 11

12 Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking Specificatie inkomsten tegenwoordige arbeid Naam werkgever of uitkeringsinstantie Loon tegenwoordige arbeid Ingehouden loonheffing bij tegenwoordige arbeid Vrijgestelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid van internationale organisaties, specificatie Bedrag vrijgestelde inkomsten uit arbeid Naam organisatie Inkomsten uit dienstbetrekking zonder loonheffing Inkomsten uit vroegere arbeid Nederland, specificatie Specificatie inkomsten uit vroegere arbeid Inkomsten uit vroegere arbeid Naam uitkeringsinstantie Ingehouden loonheffing bij inkomsten uit vroegere arbeid Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie Afkoopsom van lijfrente Afkoop pensioenen die onder de loonheffing vallen, specificatie Afkoopsom van pensioen Vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties, specificatie Bedrag vrijgestelde inkomsten uit arbeid Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie Bedrag buitenlands inkomen tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie Bedrag buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid Reiskosten en vergoedingen Totaal ontvangen reiskostenvergoeding Resultaat uit werkzaamheden Totaal bruto resultaat uit overige werkzaamheden, arbeid Ter beschikking stellen vermogensbestanddelen, specificatie Totaal bruto resultaat uit ter beschikking stellen vermogensbestanddelen Totaal kosten bij resultaat uit ter beschikking stellen vermogensbestanddelen Gegevensbalans ivm resultaat uit overige werkzaamheden Totale waarde onroerende zaak in verband met resultaat uit werkzaamheden Totale waarde overige bezittingen in verband met resultaten uit activiteiten Waarde schulden in verband met resultaat uit werkzaamheden Periodieke uitkeringen die niet onder de loonheffing vallen Totaal aftrekbare kosten in verband met periodieke uitkeringen met uitzondering van alimentatie Totaal periodieke bijdragen eigen woning Totaal periodieke uitkering in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval Totaal overige periodieke uitkeringen Alimentatie ontvangen Totaal ontvangen alimentatie Totaal aftrekbare kosten in verband met alimentatie Persoonsgebonden aftrek 12

13 Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen aangeverdeel Verliezen op beleggingen in durfkapitaal aangeverdeel Totaal negatieve persoonsgebonden aftrek Eigen woning Eigen woning verkoop en aankoop Verkoopprijs verkochte woning minus verkoopkosten Eigenwoningschuld verkochte eigen woning Aankoopprijs gekochte woning inclusief aankoopkosten Kosten onderhoud/verbouwing eigen woning Totaal eigenwoningschuld Totaal eigenwoningforfait Belast voordeel kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening vanwege eigen woning Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning Rente schulden/kosten geldleningen eindwaarde Totaal periodieke betalingen erfpacht/opstal eindwaarde Vrijstelling kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening vanwege eigen woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Totaal premies lijfrenten bij gebruik jaarruimte Totaal premies lijfrenten bij gebruik reserveringsruimte Totaal premies in verband met afwikkeling oudedagsreserve/stakingswinst Totaal premies lijfrenten ten behoeve van invalide (klein-)kinderen Totaal premies particuliere verzekeringen Premie vrijwillige bijdrage Anw totaal Bedrag premies volgend jaar in aanmerking genomen Overige inkomsten Totaal overige inkomsten Box 2 inkomen uit aanmerkelijk belang Aandelen, specificatie Omschrijving aandelen en dergelijke aanmerkelijk belang Aantal aandelen en dergelijke aanmerkelijk belang Totaal aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Totaal overdrachtsprijs aanmerkelijk belang Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang Totaal reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Aandeel aangever in voordelen uit aanmerkelijk belang Totaal te conserveren inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3 voordeel uit sparen en beleggen Saldi bezittingen Saldi bankrekeningen, spaartegoeden, -bewijzen etc. in Nederland Saldi bankrekeningen, spaartegoeden, -bewijzen etc. in het buitenland Totaal effectenbezit Totale waarde contant geld en vorderingen Waarde tweede woning(en) Totale waarde overig onroerend goed Totaal niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen Rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen 13

14 Totaal overige bezittingen Aftrekbare kosten eigen woning Totaal schulden Drempelbedrag schulden Voordelen uit sparen en beleggen Aandeel aangever in rendementsgrondslag min ouderentoeslag Heffingskortingen Bedrag vrijstelling groene beleggingen van 31/12/2000 Totaal vrijstelling directe beleggingen in durfkapitaal Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Bijzondere situaties en te verrekenen voorheffingen Afgezonderd particulier vermogen, sectie Afgezonderd particulier vermogen J/N Afgezonderd particulier vermogen, specificatie Vestigingsland afgezonderd particulier vermogen Afgezonderd particulier vermogen in buitenland betrokken in belastingheffing minstens tien procent J/N Naam afgezonderd particulier vermogen Inkomen uit werk en woning vanwege afgezonderd particulier vermogen Voordeel uit aanmerkelijk belang vanwege afgezonderd particulier vermogen Waarde in het economisch verkeer van het aanmerkelijk belang bij afgezonderd particulier vermogen Bezittingen min schulden box 3 bij afgezonderd particulier vermogen Totaal te conserveren inkomen Elders belast inkomen Inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Elders belast inkomen box 1 opterende belastingplichtige, specificatie Inkomen elders belast opterende belastingplichtige Omschrijving inkomen Elders belast inkomen box 2 buitenlands belastingplichtige, specificatie Inkomen elders belast opterende belastingplichtige Omschrijving inkomen Elders belast bezittingen exclusief onroerende zaken box 3 vermindering, specificatie Omschrijving bezitting box 3 elders belast vermindering Elders belast landcode Waarde bezitting box 3 elders belast vermindering Elders belast bezittingen onroerende zaken box 3 opterende belastingplichtige, specificatie Omschrijving bezitting box 3 elders belast vermindering Waarde bezitting box 3 elders belast vermindering Elders belast landcode Elders belast, verlaagd tarief opterende belastingplichtige, specificatie Landcode verlaagd tarief opterende belastingplichtige Inkomsten verlaagd tarief opterende belastingplichtige Omschrijving inkomsten verlaagd tarief opterende belastingplichtige Percentage verlaagd tarief opterende belastingplichtige Nederlandse inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Niet opterende belastingplichtige bedrag inkomen box 1 in verband met elders 14

15 belast Niet opterende belastingplichtige bedrag inkomen box 2 in verband met elders belast Bank, IB Aangifte, Toelichting Toelichting persoonlijke situatie Persoonlijke gegevens Specificatie kinderen Voorletters Geboortedatum Periode samenwonen in belastingjaar begindatum Periode samenwonen in belastingjaar einddatum Datum overlijden partner Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning Inkomsten uit eigen woning hoofdverblijf Adres eigen woning hoofdverblijf WOZ objectnummer WOZ objectnummer aanhorigheid eigen woning hoofdverblijf Bijzondere situatie gebruik eigen woning Postcode eigen woning hoofdverblijf Woonplaats eigen woning hoofdverblijf Landcode eigen woning hoofdverblijf Periode eigen woning hoofdverblijf beginwaarde Periode eigen woning hoofdverblijf eindwaarde WOZ-waarde eigen woning hoofdverblijf Percentage gerechtigdheid hoofdverblijf Leningen eigenwoningschuld vooringevuld Leningen eigenwoningschuld vooringevuld, specificatie Omschrijving bankproduct eigenwoningschuld Bankrekeningnummer eigenwoningschuld vooringevuld Bankrekeningsaldo eigenwoningschuld vooringevuld Bankrekeningsaldo eigenwoningschuld belang belastingplichtige vooringevuld Bankrekeningsaldo eigenwoningschuld belastingplichtigedeel vooringevuld Overige inkomsten Overige inkomsten, specificatie Overige inkomsten bedrag Overige inkomsten omschrijving Inkomen uit aanmerkelijk belang Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang, specificatie Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang omschrijving Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang bedrag Overdrachtsprijs aanmerkelijk belang, specificatie Overdrachtsprijs aanmerkelijk belang, omschrijving Overdrachtsprijs aanmerkelijk belang, waarde Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang, specificatie Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang omschrijving Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang bedrag Aantal minderjarige kinderen in verband met kindertoeslag Box 3, bezittingen 15

16 Vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. in Nederland, specificatie Omschrijving vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Bankrekeningnummer van banktegoed Waarde onverdeeld tegoed op bankrekeningen, spaarbewijzen etc., vooringevuld Waarde tegoed op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Tegoeden op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. in het buitenland, specificatie Omschrijving vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Land vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Waarde tegoed op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Effecten, specificatie Omschrijving effecten Bankrekeningnummer effecten Onverdeelde waarde effecten Waarde effecten Tweede woning(en), specificatie Adres tweede woning WOZ objectnummer Waarde tweede woning Overige onroerende zaken, specificatie Adres overige onroerende zaak WOZ objectnummer Waarde overige onroerende zaak Overige bezittingen, specificatie Waarde overige bezittingen Omschrijving overige bezittingen Box 3, schulden Schulden voor tweede woning, specificatie Omschrijving schulden voor tweede woning Schulden voor tweede woning bedrag beginwaarde Schulden voor tweede woning bedrag eindwaarde Totaal schulden voor tweede woning Schulden in verband met overige onroerende zaken, specificatie Omschrijving schulden in verband met overige onroerende zaken Schulden in verband met overige onroerende zaken bedrag beginwaarde Schulden in verband met overige onroerende zaken bedrag eindwaarde Totaal schulden in verband met overige onroerende zaken Overige schulden box 3, specificatie Overige schulden box 3 omschrijving Overige schulden box 3 bedrag Totaal overige schulden box 3 Leningen niet-eigenwoningschuld kwalificatie voorinvullen Leningen niet-eigenwoningschuld kwalificatie voorinvullen, specificatie Omschrijving bankproduct niet eigenwoningschuld Bankrekeningnummer niet eigenwoningschuld Saldo rekening lening niet eigenwoningschuld Belang belastingplichtige rekening niet eigenwoningschuld Saldo rekening belastingplichtige niet eigenwoningschuld Alimentatie periodieke betalingen 16

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Servicio di Impuesto. Belastingkantoor

Servicio di Impuesto. Belastingkantoor Servicio di Impuesto Belastingkantoor De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door de Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie kunt u echter op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie