Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Amsterdam, 17 december 2010

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemeen Voor wie is deze gebruikershandleiding? Waarom een bancaire IB aangifte? Doelgroep Leeswijzer Bancaire IB aangifte Overzicht belastingaangifte inkomstenbelasting Bancaire IB aangifte Ontwerpuitgangspunten bancaire IB aangifte Nadere inhoudelijke toelichting Uitwerking in bankentaxonomie Uitgangspunten Rapportageopbouw Gebruik tuples Taxonomie bestanden Validatie bancaire IB aangifte Inhoudelijke validatie Terugkoppeling inhoudelijke validatie...9 Bijlage 1: Bancaire IB aangifte op hoofdlijnen...10 Bijlage 2: Specificatie bancaire IB aangifte

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de gebruikershandleiding van de bancaire inkomstenbelasting aangifte, hierna bancaire IB aangifte. Deze gebruikershandleiding 2010 geeft nadere uitleg aan en toelichting op de bancaire IB aangifte, zoals opgenomen in de bankentaxonomie versie BT2011, en is van toepassing op verslagjaar De bancaire IB aangifte is aanvullend op de kredietrapportage van de onderneming en kan worden uitgevraagd per natuurlijke persoon die de onderneming drijft. De bancaire IB aangifte wordt als losse rapportage aangeleverd aan de bank. De context van de beide rapportages legt de verbinding tussen de bancaire IB aangifte en de kredietrapportage van de onderneming Voor wie is deze gebruikershandleiding? Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor alle partijen die (beroepsmatig) bancaire IB aangiftes opstellen met behulp van de bankentaxonomie. De gebruikershandleiding is geen aanvulling op de Gebruikershandleiding kredietrapportage 2010, maar moet als apart document worden beschouwd. Algemene onderdelen uit de Gebruikershandleiding kredietrapportage 2010, zoals de beschrijving van de SBR aanpak voor banken, zijn uiteraard wel relevant voor de opsteller van de bancaire IB aangifte. 1.3 Waarom een bancaire IB aangifte? Banken wensen een gedegen inzicht in de kredietwaardigheid van een onderneming. Om dit te verkrijgen is het zeker voor een kleine onderneming van belang hoe de persoonlijke financiële situatie van de ondernemer(s) is, die de onderneming drijven. Dit inzicht kan door de bank worden verkregen middels de aangifte inkomstenbelasting van desbetreffende ondernemer(s). De belastingaangifte inkomstenbelasting omvat echter een zeer uitgebreide set van informatie die voor de bank in dit kader maar deels van belang is. De banken hebben daarom besloten de bancaire IB aangifte uit te werken, waarin enkel het voor de banken relevante deel is opgenomen. Doelstelling van de bancaire IB aangifte is om inzicht te verkrijgen in de inkomens- en vermogenssituatie van de ondernemer. Dit inzicht richt zich ondermeer op vermogensbestanddelen zoals spaartegoeden, effecten, de eigen woning en ander onroerend goed en op relevante inkomensbestanddelen. Daarnaast wenst de bank inzicht te krijgen in hoe zwaar de verplichtingen zijn ten opzichte van de inkomsten van de ondernemer. 1.4 Doelgroep De doelgroep van de bancaire IB aangifte is een natuurlijk persoon die ondernemer is en als zodanig subjectief belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting. 2 In het kader van de bancaire IB aangifte drijft deze natuurlijke persoon alleen of samen met anderen een onderneming waarover met de kredietrapportage wordt gerapporteerd. 1.5 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de bancaire IB aangifte vanuit functioneel oogpunt. In dit hoofdstuk wordt ook de achtergrond geschetst van de belastingaangifte inkomstenbelasting. Tevens worden de ontwerp uitgangspunten en de toepassing van de bancaire IB aangifte toegelicht. Hoofdstuk 2 1 Nadere invulling hiervan is opgenomen in het BANK-FRIS document, gepubliceerd op 2 De subjectieve belastingplicht bepaalt wie in aanmerking komen om inkomstenbelasting te betalen. 3

4 geeft ook een toelichting op een aantal individuele posten in de bancaire IB aangifte. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitwerking van de bancaire IB aangifte in de bankentaxonomie. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de taxonomie uitgangspunten, alsmede de rapportageopbouw. 2 Bancaire IB aangifte 2.1 Overzicht belastingaangifte inkomstenbelasting De inkomstenbelasting wordt geheven op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen en is opgedeeld in drie boxen: 1. de belasting over het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1); 2. de belasting over het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2); 3. de belasting over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Uitgangspunt voor de heffing van de inkomstenbelasting vormen de drie boxen. Box 1 Inkomen uit werk en woning (box 1) is in het bijzonder opgebouwd uit de som van 5 categorieën. Dit zijn: - Loon, inclusief voordeel uit een auto van de zaak - Periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals pensioen en uitkeringen werknemersverzekeringen - Resultaat uit overige werkzaamheden, inclusief terbeschikkingstelling vermogensbestanddelen - Winst uit onderneming - Voordelen uit eigen woning Aan de laatste drie categorieën zijn ook vermogensaspecten verbonden. In de fiscale begripsvorming wordt onderneming beschreven als: Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, met behulp waarvan door middel van deelname aan het economische verkeer wordt beoogd winst te behalen. In art. 3.4 Wet IB 2001 wordt onder ondernemer verstaan: De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (samenwerkingsverband in objectieve zin). Wat betreft ondernemer wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemer en pseudoondernemer. Pseudo-ondernemers zijn ondernemers die geen ondernemer zijn in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001, doch wel winst uit onderneming genieten. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld stille vennoten in een commanditaire vennootschap of een vennoot in een (stille) maatschap. De commanditaire of stille vennoot is slecht aansprakelijk voor het bedrag van het door hem ingebrachte kapitaal. Dit in tegenstelling tot de beherende vennoten die samen geheel aansprakelijk zijn. De commanditaire vennoot of stille maat is onder de Wet IB geen ondernemer, maar wel pseudo-ondernemer en geniet uit dien hoofde winst uit onderneming (art. 3.3 Wet IB 2001). Box 2 Volgens art. 4.6 Wet IB 2001 heeft een belastingplichtige een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, voor ten minste vijf procent van het geplaatste kapitaal (in een bepaald soort aandelen: zie art. 4.7 Wet IB 2001) direct of indirect aandeelhouder is in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Het aandelenbezit van partners wordt samengeteld. Duurzaam gescheiden levende echtgenoten worden niet als partner aangemerkt. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bestaat in hoofdzaak uit 2 categorieën. Dit zijn: - Reguliere voordelen zoals dividend; - Vervreemdingsvoordelen. 4

5 Het belastbare voordeel ter zake van de vervreemding van aanmerkelijk belang aandelen- of winstbewijzen wordt gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs. De vermogensaspecten van een aanmerkelijk belang kunnen in beginsel niet aan de aangifte worden ontleend. Box 3 Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3: forfaitaire vermogensrendementsheffing) is het voordeel uit sparen en beleggen (art Wet IB 2001) verminderd met de persoonsgebonden aftrek. Dit voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op een forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar (1 januari) en de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (31 december), voor zover dat gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen (+/ ,-). Het voordeel uit sparen en beleggen kan derhalve nimmer negatief zijn. Het vermogen van een belastingplichtige dient derhalve tweemaal per jaar te worden bepaald, maar de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar is uiteraard de rendementsgrondslag van het begin van het volgende kalenderjaar. Het inkomstenbelastingtarief over het gemiddelde van de rendementsgrondslag bedraagt 30%, waardoor een effectieve belasting van 1,2% (forfaitair rendement van 4% x tarief van 30%) van de gemiddelde rendementsgrondslag wordt geheven. De belastingaangifte inkomstenbelasting is opgenomen in de Nederlandse taxonomie 2011 (NT2011). 2.2 Bancaire IB aangifte De bancaire IB aangifte omvat het voor de banken relevante deel van de belastingaangifte inkomstenbelasting. Een selectie van gegevens uit de onderstaande onderdelen van de belastingaangifte inkomstenbelasting heeft plaatsgevonden: - Balans en Resultatenrekening, specifiek IB; - Aangifte Inkomstenbelasting, volledige aangifte; - Toelichting op de aangifte IB (niet winst); - Algemene gegevens Identificatie specifiek IB, volledige aangifte. De overige onderdelen van de belastingaangifte inkomstenbelasting zijn in beginsel geen onderdeel van de bancaire IB aangifte, nu deze zich richten zich op IB winst uit onderneming en fiscale winstberekening. De kredietrapportage voorziet reeds in de informatie over de achterliggende onderneming en de winst die hieruit wordt genoten. In gevallen waarin het winstonderdeel niet alleen betrekking heeft op de onderneming waarover in de kredietrapportage wordt gerapporteerd zijn gegevens over die ondernemingsactiviteiten vereenvoudigd in de bancaire IB aangifte opgenomen. In onderstaande tabel is ten behoeve van het inzicht middels een markering aangeven welke onderdelen zijn samengevat in de bancaire IB aangifte. Onderdelen belastingaangifte inkomstenbelasting Ja/Nee-vragen algemeen, volledige aangifte Balans en Resultatenrekening, volledige aangifte Balans en Resultatenrekening specifiek IB Specificatie Buitenlandse Resultaten, volledige aangifte Specificatie investeringsaftrek en desinvesteringen, volledige aangifte Aangifte Inkomstenbelasting, volledige aangifte Toelichting op de aangifte IB (niet-winst), volledige aangifte Bancaire IB aangifte 5 X X X

6 Algemene gegevens Identificatie, volledige aangifte Algemene gegevens Identificatie specifiek IB, volledige aangifte Specificatie Winst uit Zeescheepvaart Fiscale Winstberekening, volledige aangifte Fiscale Winstberekening specifiek IB, volledige aangifte. X In bijlage 1 wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de bancaire IB aangifte. In bijlage 2 is de specificatie van de bancaire IB aangifte opgenomen. 2.3 Ontwerpuitgangspunten bancaire IB aangifte Aan de totstandkoming van bancaire IB aangifte liggen een aantal ontwerpuitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten worden hieronder nader toegelicht. - In de bancaire IB aangifte is hergebruik gemaakt van elementen uit het Belastingdienst domein, in het bijzonder de inkomstenbelasting, zoals opgenomen in de Nederlandse taxonomie NT Naast het hergebruik van posten uit het Belastingdienst domein is een aantal bankspecifieke posten gedefinieerd. Tevens heeft hergebruik plaatsgevonden van een aantal algemene gegevens uit de NT2011 (common data). - Voor de definitie van de hergebruikte elementen uit de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt verwezen naar de toepasselijke fiscale wet- en regelgeving. De definities van de hergebruikte elementen zijn immers gelijk voor de belastingaangifte inkomstenbelasting en de bancaire IB aangifte. - Totalen van posten in de belastingaangifte inkomstenbelasting zijn in bepaalde gevallen voldoende voor de banken, maar in andere gevallen is juist inzicht in de specificatie noodzakelijk. Specificaties van bezittingen zijn bijvoorbeeld relevant voor de bank. - Door de hele belastingaangifte inkomstenbelasting heen is er sprake van toedeling van posten aan de belastingplichtige en partner. Het deel dat bij de partner wordt aangegeven zal in beginsel buiten beeld blijven bij de bancaire IB aangifte. Om als bank toch een zekere indicatie van de wijze waarop de toedeling heeft plaatsgevonden te verkrijgen, zijn de gegevenselementen die hierin inzicht geven opgenomen. - Het feit dat een aantal velden in de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt vooringevuld is niet van invloed op de waarde van het veld in de bancaire IB aangifte. De ondernemer kan immers besluiten het vooringevulde bedrag wel of niet over te nemen. 2.4 Nadere inhoudelijke toelichting Een aantal posten in de bancaire IB aangifte is bankspecifiek gedefinieerd. Het overgrote deel van de posten in de bancaire aangifte is echter hergebruikt uit de belastingaangifte inkomstenbelasting en worden daarom niet inhoudelijk toegelicht. In de bancaire IB aangifte zijn de onderstaande posten (oorspronkelijk Belastingdienst tuples) bankspecifiek gedefinieerd in een bankspecifieke tuple, dan wel bankspecifieke abstract. De reden hiervoor is dat de onderstaande posten een andere betekenis hebben dan in de belastingaangifte inkomstenbelasting: - Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie - Afkoop pensioenen die onder de loonheffing vallen, specificatie - Vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties, specificatie - Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie 3 De Nederlandse taxonomie is gepubliceerd op 6

7 - Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie - Opstelling verzamel- en drempelinkomen belastingplichtige - Opstelling verzamel- en drempelinkomen partner. Ter toelichting is een voorbeeld opgenomen van hoe een bankspecifieke post in de bancaire IB aangifte is opgenomen. In onderstaande tabel is in het grijs aangegeven welke post onderdeel uitmaakt van de post Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie. In de bancaire IB aangifte betreft het enkel Afkoopsom van lijfrente. Dit heeft tot gevolg dat een nieuwe bancaire tuple is opgenomen die enkel dit element omvat. Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie Naam uitkerende instantie of verzekeraar Ingehouden loonheffing Afkoopsom van lijfrente 7

8 3 Uitwerking in bankentaxonomie 3.1 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de uitwerking van de bancaire IB aangifte in de bankentaxonomie. - De bancaire IB aangifte is een aparte rapportage (report) die onderdeel uitmaakt van de bankentaxonomie. - De referenties van de Belastingdienst elementen maken één op één onderdeel uit van de bancaire IB aangifte. - Alle gegevenselementen van de bancaire IB aangifte die voor de ondernemer van toepassing zijn, dienen te worden gerapporteerd. - Indien voor een specifiek gegevenselement geen waarde bekend is, dient dit gegevenselement niet te worden ingevuld. Ook niet met het cijfer 0. In de rapportage kunnen dus alleen gegevenselementen met de waarde 0 voorkomen die daadwerkelijk 0 zijn. - De bancaire IB aangifte is deels ingevuld middels totalen (salderingen) en deels met nadere specificaties. Taxonomie technisch is het voor het hergebruik van totaal elementen nodig dat deze een waarde kunnen omvatten. In de Belastingdienst taxonomie is dat niet altijd het geval, hetgeen in een aantal gevallen heeft geleid tot het opnemen van de nadere specificatie in de bancaire IB aangifte. 3.2 Rapportageopbouw Ten behoeve van de bancaire IB aangifte is een aparte rapportage ingericht binnen de bankentaxonomie genaamd: rpt-bank-aangifte-ib Dit report bestaat uit meerdere formsets. In een formset worden gegevenselementen benoemd die onderdeel zijn van dat rapportage-onderdeel. Tevens is aan een formset de presentatie van de gegevenselementen gekoppeld. De bancaire IB aangifte bestaat uit drie formsets te weten: 1. fs-bank-ib-algemene-gegevens; 2. fs-bank-ib-aangifte; 3. fs-bank-ib-toelichting. De functionele naamgeving van deze formsets is respectievelijk: 1. Bank, IB aangifte, algemene gegevens; 2. Bank, IB aangifte, aangifte; 3. Bank, IB aangifte, toelichting. 3.3 Gebruik tuples Tuples uit het Belastingdienst domein zijn alleen hergebruikt indien ze voor de bank dezelfde content bevatten. Een bankspecifieke tuple is gedefinieerd wanneer de content verschilt. Middels het documentation label van deze bankspecifieke tuples is de relatie met het de Belastingdienst tuple gelegd. 3.4 Taxonomie bestanden De bancaire IB aangifte maakt gebruik van gegevenselementen uit het Belastingdienst domein en de algemene gegevens van de NT én van gegevenselementen die bankspecifiek zijn. De 8

9 bankspecifieke abstracts en tuples zijn gedefinieerd in een aparte directory, inclusief labels en definities. 3.5 Validatie bancaire IB aangifte Evenals de kredietrapportages wordt de bancaire IB aangifte gevalideerd. Naast een formele validatie, waarbij automatische controles plaatsvinden op de technische validiteit van de bancaire IB aangifte t.o.v. de XBRL standaard en de gehanteerde taxonomie(ën), vindt een inhoudelijke validatie plaats. De inhoudelijke validatie behelst het uitvoeren van controles gericht op de inhoudelijke consistentie van de bancaire IB aangifte Inhoudelijke validatie De inhoudelijke validatie van de bancaire IB aangifte behelst controles waarbij een saldering gelijk moet zijn aan het totaal van de samenstellende delen. Een voorbeeld van een dergelijke controle is of het totaal aan effectenbezit juist is samengesteld uit de waarden van de verschillende effecten Terugkoppeling inhoudelijke validatie De terugkoppeling van de inhoudelijke validatie kan bestaan uit de melding dat de te verzenden bancaire IB aangifte valide is. Dat wil zeggen dat de desbetreffende bancaire IB aangifte voor wat betreft de inhoudelijke gegevens intern consistent is. De terugkoppeling van de inhoudelijke validatie kan ook inhouden dat aan één of meer consistentieregels niet voldaan wordt. In dat geval wordt een melding teruggekoppeld, afhankelijk van de consistentieregel die overtreden is. In deze melding wordt aangegeven wat het geconstateerde probleem is. 9

10 Bijlage 1: Bancaire IB aangifte op hoofdlijnen Onderstaand wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de bancaire IB aangifte: 1. Bank, IB aangifte, Algemene gegevens a. Algemene gegevens aangifte b. Huisadres belastingplichtige c. Rekeningnummers bank d. Document informatie bank IB aangifte e. Algemene gegevens per onderneming 2. Bank, IB aangifte, Aangifte a. Gegevens partner b. Inkomen uit werk (box 1) i. Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking ii. Inkomsten uit vroegere arbeid Nederland iii. Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing iv. Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing v. Reiskosten en vergoedingen vi. Resultaat uit werkzaamheden vii. Ter beschikkingstelling vermogenbestanddelen viii. Gegevensbalans ivm resultaat uit overige werkzaamheden ix. Periodieke uitkeringen die niet onder de loonheffing vallen x. Persoonsgebonden aftrek c. Inkomen uit woning (box 1) i. Eigen woning d. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (box 1) e. Overige inkomsten (box 1) f. Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) g. Voordeel uit sparen en beleggen (box 3) i. Saldi bezittingen ii. Aftrekbare kosten eigen woning iii. Voordelen uit sparen en beleggen iv. Afgezonderd particulier vermogen v. Totaal te conserveren inkomen vi. Elders belast inkomen 3. Bank, IB aangifte, Toelichting a. Persoonlijke gegevens b. Saldo inkomen en aftrekposten eigen woning i. Inkomsten uit eigen woning hoofdverblijf ii. Leningen eigenwoningschuld vooringevuld iii. Overige inkomsten c. Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) d. Bezittingen (box 3) e. Schulden (box 3) f. Berekening verzamelinkomen 10

11 Bijlage 2: Specificatie bancaire IB aangifte Onderstaand is de specificatie opgenomen van de bancaire IB aangifte. De bankspecifieke elementen zijn cursief en groen opgenomen. Bank, IB Aangifte, Algemene gegevens Algemene gegevens aangifte Belastingplichtige Voorletters Voorvoegsel Significant deel van de achternaam Geboortedatum Telefoonnummer Algemene gegevens per onderneming Begin boekjaar IB-onderneming Einde boekjaar IB-onderneming Naam IB-onderneming gewijzigd J/N Oude naam IB-onderneming Rechtsvorm Commanditaire vennoot in film- of scheepvaart- CV J/N Document informatie bank IB aangifte Begindatum rapportageperiode Einddatum rapportageperiode Huisadres belastingplichtige Locatieomschrijving NL Straatnaam NL Huisnummer NL Huisnummer toevoeging Postcode NL Vestigingsplaats, NL Regionaam Landennaam, ISO Bank Rekeningnummer Privé rekeningnummer Bestemmende bank Bank, IB Aangifte, Aangifte Aangifte inkomstenbelasting Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen - niet winst Partner Geboortedatum Voorvoegsel Voorletters Significant deel van de achternaam Huisgenoot of echtgenoot Heel belastingjaar gehuwd J/N Deel belastingjaar gehuwd J/N Box 1 Inkomen uit werk en woning 11

12 Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking Specificatie inkomsten tegenwoordige arbeid Naam werkgever of uitkeringsinstantie Loon tegenwoordige arbeid Ingehouden loonheffing bij tegenwoordige arbeid Vrijgestelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid van internationale organisaties, specificatie Bedrag vrijgestelde inkomsten uit arbeid Naam organisatie Inkomsten uit dienstbetrekking zonder loonheffing Inkomsten uit vroegere arbeid Nederland, specificatie Specificatie inkomsten uit vroegere arbeid Inkomsten uit vroegere arbeid Naam uitkeringsinstantie Ingehouden loonheffing bij inkomsten uit vroegere arbeid Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie Afkoopsom van lijfrente Afkoop pensioenen die onder de loonheffing vallen, specificatie Afkoopsom van pensioen Vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties, specificatie Bedrag vrijgestelde inkomsten uit arbeid Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie Bedrag buitenlands inkomen tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie Bedrag buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid Reiskosten en vergoedingen Totaal ontvangen reiskostenvergoeding Resultaat uit werkzaamheden Totaal bruto resultaat uit overige werkzaamheden, arbeid Ter beschikking stellen vermogensbestanddelen, specificatie Totaal bruto resultaat uit ter beschikking stellen vermogensbestanddelen Totaal kosten bij resultaat uit ter beschikking stellen vermogensbestanddelen Gegevensbalans ivm resultaat uit overige werkzaamheden Totale waarde onroerende zaak in verband met resultaat uit werkzaamheden Totale waarde overige bezittingen in verband met resultaten uit activiteiten Waarde schulden in verband met resultaat uit werkzaamheden Periodieke uitkeringen die niet onder de loonheffing vallen Totaal aftrekbare kosten in verband met periodieke uitkeringen met uitzondering van alimentatie Totaal periodieke bijdragen eigen woning Totaal periodieke uitkering in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval Totaal overige periodieke uitkeringen Alimentatie ontvangen Totaal ontvangen alimentatie Totaal aftrekbare kosten in verband met alimentatie Persoonsgebonden aftrek 12

13 Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen aangeverdeel Verliezen op beleggingen in durfkapitaal aangeverdeel Totaal negatieve persoonsgebonden aftrek Eigen woning Eigen woning verkoop en aankoop Verkoopprijs verkochte woning minus verkoopkosten Eigenwoningschuld verkochte eigen woning Aankoopprijs gekochte woning inclusief aankoopkosten Kosten onderhoud/verbouwing eigen woning Totaal eigenwoningschuld Totaal eigenwoningforfait Belast voordeel kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening vanwege eigen woning Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning Rente schulden/kosten geldleningen eindwaarde Totaal periodieke betalingen erfpacht/opstal eindwaarde Vrijstelling kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening vanwege eigen woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Totaal premies lijfrenten bij gebruik jaarruimte Totaal premies lijfrenten bij gebruik reserveringsruimte Totaal premies in verband met afwikkeling oudedagsreserve/stakingswinst Totaal premies lijfrenten ten behoeve van invalide (klein-)kinderen Totaal premies particuliere verzekeringen Premie vrijwillige bijdrage Anw totaal Bedrag premies volgend jaar in aanmerking genomen Overige inkomsten Totaal overige inkomsten Box 2 inkomen uit aanmerkelijk belang Aandelen, specificatie Omschrijving aandelen en dergelijke aanmerkelijk belang Aantal aandelen en dergelijke aanmerkelijk belang Totaal aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Totaal overdrachtsprijs aanmerkelijk belang Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang Totaal reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Aandeel aangever in voordelen uit aanmerkelijk belang Totaal te conserveren inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3 voordeel uit sparen en beleggen Saldi bezittingen Saldi bankrekeningen, spaartegoeden, -bewijzen etc. in Nederland Saldi bankrekeningen, spaartegoeden, -bewijzen etc. in het buitenland Totaal effectenbezit Totale waarde contant geld en vorderingen Waarde tweede woning(en) Totale waarde overig onroerend goed Totaal niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen Rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen 13

14 Totaal overige bezittingen Aftrekbare kosten eigen woning Totaal schulden Drempelbedrag schulden Voordelen uit sparen en beleggen Aandeel aangever in rendementsgrondslag min ouderentoeslag Heffingskortingen Bedrag vrijstelling groene beleggingen van 31/12/2000 Totaal vrijstelling directe beleggingen in durfkapitaal Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Bijzondere situaties en te verrekenen voorheffingen Afgezonderd particulier vermogen, sectie Afgezonderd particulier vermogen J/N Afgezonderd particulier vermogen, specificatie Vestigingsland afgezonderd particulier vermogen Afgezonderd particulier vermogen in buitenland betrokken in belastingheffing minstens tien procent J/N Naam afgezonderd particulier vermogen Inkomen uit werk en woning vanwege afgezonderd particulier vermogen Voordeel uit aanmerkelijk belang vanwege afgezonderd particulier vermogen Waarde in het economisch verkeer van het aanmerkelijk belang bij afgezonderd particulier vermogen Bezittingen min schulden box 3 bij afgezonderd particulier vermogen Totaal te conserveren inkomen Elders belast inkomen Inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Elders belast inkomen box 1 opterende belastingplichtige, specificatie Inkomen elders belast opterende belastingplichtige Omschrijving inkomen Elders belast inkomen box 2 buitenlands belastingplichtige, specificatie Inkomen elders belast opterende belastingplichtige Omschrijving inkomen Elders belast bezittingen exclusief onroerende zaken box 3 vermindering, specificatie Omschrijving bezitting box 3 elders belast vermindering Elders belast landcode Waarde bezitting box 3 elders belast vermindering Elders belast bezittingen onroerende zaken box 3 opterende belastingplichtige, specificatie Omschrijving bezitting box 3 elders belast vermindering Waarde bezitting box 3 elders belast vermindering Elders belast landcode Elders belast, verlaagd tarief opterende belastingplichtige, specificatie Landcode verlaagd tarief opterende belastingplichtige Inkomsten verlaagd tarief opterende belastingplichtige Omschrijving inkomsten verlaagd tarief opterende belastingplichtige Percentage verlaagd tarief opterende belastingplichtige Nederlandse inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Niet opterende belastingplichtige bedrag inkomen box 1 in verband met elders 14

15 belast Niet opterende belastingplichtige bedrag inkomen box 2 in verband met elders belast Bank, IB Aangifte, Toelichting Toelichting persoonlijke situatie Persoonlijke gegevens Specificatie kinderen Voorletters Geboortedatum Periode samenwonen in belastingjaar begindatum Periode samenwonen in belastingjaar einddatum Datum overlijden partner Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning Inkomsten uit eigen woning hoofdverblijf Adres eigen woning hoofdverblijf WOZ objectnummer WOZ objectnummer aanhorigheid eigen woning hoofdverblijf Bijzondere situatie gebruik eigen woning Postcode eigen woning hoofdverblijf Woonplaats eigen woning hoofdverblijf Landcode eigen woning hoofdverblijf Periode eigen woning hoofdverblijf beginwaarde Periode eigen woning hoofdverblijf eindwaarde WOZ-waarde eigen woning hoofdverblijf Percentage gerechtigdheid hoofdverblijf Leningen eigenwoningschuld vooringevuld Leningen eigenwoningschuld vooringevuld, specificatie Omschrijving bankproduct eigenwoningschuld Bankrekeningnummer eigenwoningschuld vooringevuld Bankrekeningsaldo eigenwoningschuld vooringevuld Bankrekeningsaldo eigenwoningschuld belang belastingplichtige vooringevuld Bankrekeningsaldo eigenwoningschuld belastingplichtigedeel vooringevuld Overige inkomsten Overige inkomsten, specificatie Overige inkomsten bedrag Overige inkomsten omschrijving Inkomen uit aanmerkelijk belang Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang, specificatie Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang omschrijving Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang bedrag Overdrachtsprijs aanmerkelijk belang, specificatie Overdrachtsprijs aanmerkelijk belang, omschrijving Overdrachtsprijs aanmerkelijk belang, waarde Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang, specificatie Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang omschrijving Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang bedrag Aantal minderjarige kinderen in verband met kindertoeslag Box 3, bezittingen 15

16 Vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. in Nederland, specificatie Omschrijving vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Bankrekeningnummer van banktegoed Waarde onverdeeld tegoed op bankrekeningen, spaarbewijzen etc., vooringevuld Waarde tegoed op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Tegoeden op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. in het buitenland, specificatie Omschrijving vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Land vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Waarde tegoed op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Effecten, specificatie Omschrijving effecten Bankrekeningnummer effecten Onverdeelde waarde effecten Waarde effecten Tweede woning(en), specificatie Adres tweede woning WOZ objectnummer Waarde tweede woning Overige onroerende zaken, specificatie Adres overige onroerende zaak WOZ objectnummer Waarde overige onroerende zaak Overige bezittingen, specificatie Waarde overige bezittingen Omschrijving overige bezittingen Box 3, schulden Schulden voor tweede woning, specificatie Omschrijving schulden voor tweede woning Schulden voor tweede woning bedrag beginwaarde Schulden voor tweede woning bedrag eindwaarde Totaal schulden voor tweede woning Schulden in verband met overige onroerende zaken, specificatie Omschrijving schulden in verband met overige onroerende zaken Schulden in verband met overige onroerende zaken bedrag beginwaarde Schulden in verband met overige onroerende zaken bedrag eindwaarde Totaal schulden in verband met overige onroerende zaken Overige schulden box 3, specificatie Overige schulden box 3 omschrijving Overige schulden box 3 bedrag Totaal overige schulden box 3 Leningen niet-eigenwoningschuld kwalificatie voorinvullen Leningen niet-eigenwoningschuld kwalificatie voorinvullen, specificatie Omschrijving bankproduct niet eigenwoningschuld Bankrekeningnummer niet eigenwoningschuld Saldo rekening lening niet eigenwoningschuld Belang belastingplichtige rekening niet eigenwoningschuld Saldo rekening belastingplichtige niet eigenwoningschuld Alimentatie periodieke betalingen 16

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 1 december 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 14 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden Memo 22 september 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015.a Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de alfa versie van de Bankentaxonomie, BT2015.a. In deze release

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden Memo 17 december 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2015. Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.1 Definitielijst versie bd-6.0.5 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 5.0 Definitielijst versie 5.0 Inleiding De belastingdienst taxonomie bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst taxonomie s.pdf'.

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte met winstbijlage

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte met winstbijlage Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte met winstbijlage Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 14 december 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1 Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Fiscaal rapport 2015

Fiscaal rapport 2015 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN Fiscaal rapport 215 Dossiernummer: 6223571 Relatiebeheerder: S Dijkman Datum: 12 april 216 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Fiscaal rapport 2016

Fiscaal rapport 2016 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN Fiscaal rapport 216 Dossiernummer: 6223571 Relatiebeheerder: S Dijkman Datum: 31 maart 217 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Aangiftebiljet A 2011 Inkomstenbelasting, premies A.O.V./A.W.W. en

Nadere informatie

Tenslotte laten we u nog wat andere formulieren zien die we gebruiken:

Tenslotte laten we u nog wat andere formulieren zien die we gebruiken: Geachte heer, mevrouw, Hieronder volgen een aantal schermafdrukken van de verschillende printmogelijkheden, die het IB aangiftebiljet van Tecknow u biedt.. Deze staan op naam van dhr.demo en zijn vrouw,

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Memo. 17 december 2010. Release informatie bankentaxonomie BT2011. Versie: 1.0. Belanghebbenden

Memo. 17 december 2010. Release informatie bankentaxonomie BT2011. Versie: 1.0. Belanghebbenden Memo 17 december 2010 Onderwerp: Release informatie bankentaxonomie BT2011 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de nieuwe versie van de bankentaxonomie

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden

Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden Casus 1G: Jaap Ball en Marie Point Doelstellingen: Heffingskortingen AOW gerechtigde leeftijd behalen Eigen woning/restschuld Normaal doen zij het zelf maar omdat

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages

Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam 17 januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2011 zijn veel gegevens nodig. Aan de hand van deze checklist stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Aangifte Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx. Belastingdienst

Aangifte Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx. Belastingdienst Deze concept papierpresentatie van het (papieren) M-biljet 2013 is nog in (de fase van) ontwikkeling, zodat hier geen rechten c.q. aanspraken aan kunnen worden ontleend. Belastingdienst Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Wat heeft u nodig bij het jaarlijks invullen van de aangifte inkomstenbelasting? Door onderstaande zaken geordend bij ons aan te leveren, bespaart u uw adviseur (uren)

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Persoonlijke gegevens Uw gegevens Naam en voorletters Geslacht Adres Postcode en woonplaats Mobiele telefoonnummer E-mail Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Formulierenversie IB 650E 2Z51 OLAV Afgedrukt op 14-3-2017 Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Burgerservicenummer 215379421 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Datum van uitreiking:

Datum van uitreiking: Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao Datum van uitreiking: U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking ingevuld en ondertekend bij de Inspectie terug te bezorgen. Kunt

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst door te nemen en de op u van toepassing zijnde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte 2010

Checklist belastingaangifte 2010 Checklist belastingaangifte 2010 Wij verzoeken u de checklist zo volledig mogelijk in te vullen en alle benodigde stukken tijdig aan te leveren. Let op: zonder een kopie van de benodigde stukken kunnen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2009 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2009 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie