KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014"

Transcriptie

1 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT ANTWERPEN

2 DEEL 1 1. Woord vooraf 2. Inhoud en doelstellingen van de opleiding DEEL 2 Eigenlijke studiegids 2

3 WOORD VOORAF Beste student Je bent ingeschreven voor of toon interesse in de professionele bacheloropleiding leraar secundair onderwijs. Deze opleiding bereidt je vanzelfsprekend voor op het beroep van leraar secundair onderwijs. Als student in het hoger onderwijs beschik je over een aantal onderwijsspecifieke rechten en plichten. De regelgeving m.b.t. je rechten en plichten als student wordt beschreven in 2 documenten: 1. het HOE: het HogeschoolOnderwijs- en Examenreglement 2. de studiegids: de studiegids geeft een beknopte omschrijving van het studieprogramma via een ECTS-fiche per opleidingsonderdeel. Soms wordt in de ECTS-fiches verwezen naar meer gedetailleerde info die je op de elektronische leeromgeving Blackboard of, specifiek in het geval van praktijkonderdelen, in het praktijkvademecum vindt. Dit is de studiegids van de opleiding Professionele Bachelor Secundair Onderwijs. In deze studiegids vind je de tabel met opleidingsonderdelen van de opleiding en verder al de nodige gegevens over die onderdelen. Per opleidingsonderdeel lees je in de studiegids: - of het een enkelvoudig (eolod) of samengesteld onderdeel (solod) is; - de namen van de lectoren die verantwoordelijk zijn voor het onderdeel; - het aantal contacturen; - het aantal studiepunten waarvoor het opleidingsonderdeel staat. 1 SP staat voor 25 uur studielast. De studielast is het aantal uren dat je in normale omstandigheden in de loop van het academiejaar of periode moet werken om voor dat opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Het gaat daarbij niet alleen om de contacturen, maar ook om de uren die je thuis werkt of studeert, excursie e.d; - in welke van de 4 periodes het opleidingsonderdeel loopt. Verder wordt er voor elk (deel)opleidingsonderdeel aangegeven: - welke voorkennis er verondersteld wordt (toelatingsvoorwaarde/volgtijdelijkheid); - wat de doelstellingen zijn; - wat de precieze inhoud is; - hoe en wanneer er geëvalueerd wordt, ook voor de 2de zittijd; - herhaalbaarheid geeft aan dat voor dit onderdeel een herkansing mogelijk is in de tweede zittijd (al dan niet onder een andere vorm); - de studiematerialen; - de eindcompetenties die je via dit opleidingsonderdeel kan verwerven. Deze eindcompetenties verwijzen naar de leerresultaten, gebaseerd op de decretaal goedgekeurde basiscompetenties van de leerkracht secundair onderwijs. De onderlinge verhouding tussen de leerresultaten en basiscompetenties vind je op de volgende pagina terug. Algemene info m.b.t. de organisatie van examens vindt de student op Info m.b.t. beoordeling van opleidingsonderdelen vindt de student in de studiegids. Specifieke opleidingsgebonden afspraken m.b.t. praktijkgerichte onderwijsactiviteiten zoals bv. stage, bachelorproeven, ateliers, workshops, leergroepen vindt de student dus steeds terug in de studiegids, de syllabi, het vademecum praktijk en op Blackboard. Verkorte en persoonlijke deeltrajecten (PDT): volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen De specifieke regeling voor kandidaten met een persoonlijk deeltraject verloopt volgens volgtijdelijkheidsprincipes die in het schema in bijlage en op blackboard duidelijk worden. Wanneer je een PDT wil samenstellen, kan je niet eender welk opleidingsonderdeel kiezen. Je kan steeds een traject samenstellen tot 60 (max. 66) studiepunten. Een pijl geeft aan dat een opleidingsonderdeel pas gevolgd kan worden als de credit voor een ander opleidingsonderdeel (waaruit de pijl vertrekt) behaald is. Als er geen pijl toekomt of vertrekt bij het opleidingsonderdeel, dan kan dit deel altijd gevolgd worden. Er is dan geen voorkennis vereist. Met een haak wordt er aangegeven dat bepaalde opleidingsonderdelen samen gevolgd moeten worden. Tip: misschien is het handig dat je eerst een opleidingsonderdeel kiest en dan bekijkt welke pijlen er toekomen (lees: welke voorwaarden er gesteld zijn). 3

4 INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING Voor het beroep van leraar secundair onderwijs werd een beroepsprofiel opgesteld. Een beroepsprofiel vertrekt van wat de brede maatschappij en het bedrijfsleven van een leraar verwachten. Het is een lijst of omschrijving van competenties van de ervaren leraar die nodig zijn bij zijn beroepsuitoefening. Een competenties is een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes dat je inzet in een concrete situatie. Al deze competenties werden op hun beurt geordend in 10 gehelen, 10 functies die een leraar heeft. We geven ze hier onder weer. Functioneel geheel 1 De leraar als begeleiders van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen. De leerkracht kan: in overleg met teamleden of externen bij de leerlingengroep kenmerken achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen; met de hulp van collega s de heterogeniteit en de diversiteit van de leergroep onderkennen. De ondersteunende kennis omvat de leerlingkenmerken en de kenmerken van de leergroep en de werkwijzen om die te achterhalen. 1.2 De leerkracht kan doelstellingen kiezen en formuleren. De leerkracht kan: doelstellingen kiezen op basis van het leerplan/schoolwerkplan waarin de eindtermen en ontwikkelingsdoelen vervat zijn, en het pedagogisch project; doelstellingen kiezen en formuleren, rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen en met de kenmerken en de diversiteit van de groep; doelstellingen differentiëren afhankelijk van vastgestelde verschillen en/of op basis van beschikbare documenten; doelstellingen concreet en operationeel formuleren; voor leerlingen met specifieke behoeften, in overleg met collega s, in het kader van de handelingsplanning, doelen selecteren die aansluiten bij de vastgestelde beginsituatie. De ondersteunende kennis omvat het leerplan en schoolwerkplan in kwestie, de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, leerlijnen, het proces van handelingsplanning en classificaties van doelstellingen. 1.3 De leerkracht kan de leerinhouden en leerervaringen selecteren. De leerkracht kan: keuzes maken uit een gegeven aanbod, rekening houdend met de criteria van de beginsituatie, de maatschappelijke relevantie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen in het belang van de opbouw van het vakgebied; de inbreng van leerlingen omzetten in leerervaringen; voor leerlingen met specifieke behoeften, in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning, leerinhouden en -ervaringen afstemmen op het realiseren van de vooropgestelde doelen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen. 4

5 De ondersteunende kennis omvat de eindtermen, leerplannen, schoolwerkplan, relevante leerboeken en onderwijsleerpakketten en andere informatiebronnen, en eventueel de beroepsprofielen. 1.4 De leerkracht kan de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten. De leerkracht kan: de leerinhouden vertalen in zinvolle opdrachten die aansluiten bij de motivatie, de beginsituatie, de talige diversiteit en de capaciteiten van de leerlingen; naargelang van het geval, de leerinhouden opdelen in deelleerstappen, gedifferentieerde opdrachten, thema's en projecten, en modules, al dan niet vakover-schrijdend; in samenspraak met collega s verbanden aangeven tussen leerinhouden uit het eigen vakgebied en verwante vakgebieden (horizontale samenhang); leerinhouden situeren in het geheel van het aanbod van het betreffende vak (verticale samenhang). De ondersteunende kennis omvat visie op de ontwikkeling van de specifieke vakinhouden. Ze omvat eveneens verwantschappen tussen het eigen vakgebied en andere vakgebieden, kennis over soorten opdrachten en taken, en praktijkvoorbeelden van omgaan met meertaligheid. 1.5 De leerkracht kan aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen. De leerkracht kan: strategieën, multimediale leeromgevingen en aangepaste werkvormen kiezen die afgestemd zijn op de doelstellingen; gepaste groeperingsvormen kiezen, een aangepaste ruimte creëren en een goede timing bepalen; de aanpak differentiëren waar dat nodig is. De ondersteunende kennis omvat diverse didactische werk- en groeperingsvormen en elektronische leeromgevingen. 1.6 De leerkracht kan individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen. De leerkracht kan: leermiddelen kiezen en aanpassen, en hierover, indien nodig, overleg plegen met de vakgroep en het schoolteam; indien nodig de leermiddelen met de hulp van collega s aanpassen aan de doelgroep en de omstandigheden. De ondersteunende kennis omvat relevante bronnen om leermiddelen te vinden, alsook criteria om ze te beoordelen. 1.7 De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. De leerkracht kan: motiverende leeromgevingen tot stand brengen, die aangepast zijn aan de belangstelling en het verwerkingsniveau van de leerlingen; leerinhouden inbedden in authentieke, reële situaties die voor de leerlingen betekenisvol zijn; ICT functioneel integreren bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving; leerlingen in de gelegenheid stellen om leerinhouden actief te ontdekken en te verwerken; de leerlingen leren reflecteren over hun leerproces; samenwerkend leren bevorderen; 5

6 1.7.7 met ondersteuning van het team, leerling-stagiairs op een zinvolle en discrete manier begeleiden tijdens organisatie- en bedrijfsstages; bij de terugkoppeling van stage-ervaringen naar de lesactiviteit, de stage-ervaringen van de leerlingen duiden en plaatsen in een ruimer opleidings- en vormingsprofiel. De ondersteunende kennis omvat kennis van leerprocessen en de kenmerken van een adequate en motiverende leeromgeving, inclusief de rol van een aangepast taalgebruik daarin. 1.8 De leerkracht kan observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team. De leerkracht kan: individueel en in overleg doelstellingvalide, gedifferentieerde en aangepaste vragen, taken en opdrachten onder diverse vormen kiezen en eventueel opstellen; in overleg met collega's observatie-instrumenten kiezen; de betekenis en plaats van evaluatievormen in het leerproces bepalen; met ondersteuning beoordelingscriteria bepalen om de vorderingen van de leerling te beoordelen. De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, evaluatievormen, -technieken en -instrumenten, en (leerling)volgsystemen. 1.9 De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie. De leerkracht kan: met het oog op begeleiding en beoordeling van de leerlingen en het leerproces op systematische wijze gegevens verzamelen via evaluatie- en observatievormen; de vorderingen en prestaties correct interpreteren en beoordelen; met ondersteuning van collega s een bijdrage leveren aan het in team opstellen van een advies over de voortgang van de leerlingen in hun schoolloopbaan of naar de arbeidsmarkt; leerprestaties en -vorderingen rapporteren en bespreken, en activiteiten voor remediëring voorstellen; evaluatiegegevens aanwenden om het eigen didactisch handelen te bevragen en bij te stellen. De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, referentiekaders, evaluatievormen, -technieken en -instrumenten, (leerling)volgsystemen en foutenanalyse. Ondersteunende kennis met het oog op remediëring en oriëntering omvat eveneens de eigenheid van de verschillende onderwijsvormen, onderwijsniveaus en studiegebieden De leerkracht kan in overleg met collega s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school. De leerkracht kan: de school situeren in de buurt en de implicaties daarvan onderkennen; participeren in het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid van de school. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van de grootstedelijke context en belangrijke beleidsmaatregelen inzake gelijke kansen en zorg. 6

7 1.11 De leerkracht kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen. De leerkracht kan: met zijn leerlingen doelgericht gesprekken voeren en daarbij een functioneel taalaanbod doen, functionele taalproductie stimuleren en er feedback op geven; teksten beoordelen en schriftelijk en mondeling toegankelijk maken door ze te bewerken op het vlak van taal en door een aangepaste didactiek; vragen, opdrachten, evaluatie en feedback mondeling, indien nodig met visuele of andere ondersteuning helder formuleren en herformuleren; vragen, opdrachten, evaluatie en feedback schriftelijk helder formuleren, indien nodig ondersteund met visuele of andere hulpmiddelen; een heldere uiteenzetting geven, met integratie van schriftelijke of andere ondersteuning, en alles, indien nodig, flexibel aanpassen; vertellen en voorlezen, en is zich daarbij bewust van zijn eigen mogelijkheden om die vaardigheden optimaal in te zetten en eventuele beperkingen te compenseren; constructief reageren op het taalgebruik van de leerling. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties en methodieken voor taalondersteuning en taalgerichtheid in niet-taalvakken De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep. De leerkracht kan: in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning het onderwijsleerproces aanpassen aan de specifieke behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen; rekening houden met de sociaal-culturele en talige achtergrond van leerlingen waaronder de grootstedelijke context. De ondersteunende kennis omvat de eigenheid van de B-stroom en van de verschillende onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO/TSO), de werking van het CLB en methoden en werkvormen voor leerlingen met leermoeilijkheden; het omvat tevens de kenmerken van de grootstedelijke context en leef- en jongerenculturen De leerkracht kan leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. De leerkracht kan: in samenwerking met de vakgroep bij het opzetten van leer- en ontwikkelingsprocessen rekening houden met de specifieke vakinhouden, met de specifieke rol van het vakgebied in de onderwijssituatie en met de kenmerken van de leerlingengroep ten aanzien van het vakgebied; in samenwerking met het schoolteam, projecten opzetten, uitbouwen en realiseren waarin leerinhouden uit verschillende vakken geïntegreerd zijn; overleggen met het schoolteam over een gezamenlijke aanpak van aspecten van leren leren; zich informeren over de voortgang van de leerlingen voor andere vakken; eigen vakinhouden met elementen uit andere disciplines verbinden. De ondersteunende kennis omvat de vakoverschrijdende eindtermen en de vakoverschrijdende werking en de voorwaarden voor uitvoering van interdisciplinaire projecten en kennis van inhouden, structuur en heuristieken van verwante disciplines en vakoverstijgende methodieken. 7

8 Functioneel geheel 2 De leraar als opvoeder 2.1 De leerkracht kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. De leerkracht kan: een positieve interactie met de klasgroep opbouwen en een positieve relatie tussen de leerlingen stimuleren; over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren; optreden met respect voor eigenheid en diversiteit en tevens discreet omgaan met gevoelens van leerlingen; grenzen stellen als de positieve interactie in het gedrang komt. De ondersteunende kennis omvat groepsdynamische en interactieprocessen, de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor sociale vaardigheden en kennis van sociale ontwikkeling bijleerlingen. 2.2 De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan: de diversiteit binnen de leerlingengroep en binnen de samenleving bespreekbaar maken; leerlingen leren omgaan met diversiteit; de leerlingen ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid. De ondersteunende kennis omvat het begrip risicoleerling (leer- en/of ontwikkelingsbedreigde leerlingen), diverse leef- en jongerenculturen en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan. 2.3 De leerkracht kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. De leerkracht kan: bijdragen aan attitudevorming door het leren toepassen van omgangsconventies; reflecteren over het eigen waardepatroon en dat van anderen duiden; in de klascontext waarden ontwikkelen en bespreekbaar maken en in een schoolcontext bewust waarden voorleven; de gerichtheid op participatie stimuleren. De ondersteunende kennis omvat het pedagogisch project, het schoolwerkplan, de eindtermen/ontwikkelingsdoelen die van toepassing zijn, en de verschijningsvormen van het verborgen curriculum. Ondersteunende kennis omvat tevens de participatiestructuren op school, participatietechnieken en kenmerken van groepsdynamische processen. 2.4 De leerkracht kan actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. De leerkracht kan: maatschappelijke gebeurtenissen aan de leerinhouden koppelen; leerlingen kritisch en zinvol leren omgaan met informatie van en beïnvloeding door de media. De ondersteunende kennis omvat maatschappelijke thema s en gebeurtenissen, en de manier waarop die door de media worden vertolkt. 8

9 2.5 De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden. De leerkracht kan: met de hulp van collega s, signalen herkennen die kunnen wijzen op problemen van leerlingen; hulp vragen en/of overleggen om adequaat en discreet met geconstateerde problemen te kunnen omgaan. De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van sociaal-emotionele probleemsituaties en hun achtergrond, van het ontstaan van gedragsmoeilijkheden, van hulpverlening binnen en buiten de school (waaronder het CLB) en van eigen mogelijkheden en grenzen bij het omgaan met probleemgedrag. 2.6 De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan: aandacht opbrengen voor het bevorderen van de gezondheid van leerlingen en hij kan de fysieke ontplooiing en het bewustzijn dat gezondheid en veiligheid belangrijke waarden zijn, stimuleren; dringende verzorgingstaken uitvoeren en indien nodig hulp inroepen; gepast omgaan met leerlingen met gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen; zorg dragen voor het algemene welbevinden van de leerlingen. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van fysiek welzijn van leerlingen en de basisprincipes van eerste hulpverlening, en tevens basisinterventies bij frequent voorkomende gezondheidsproblemen. 2.7 De leerkracht kan communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige kinderen kunnen vergemakkelijken. Functioneel geheel 3 De leraar als inhoudelijk expert 3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen. De leerkracht kan: hiaten in de eigen vakdeskundigheid detecteren en aanvullen, en de verworven deskundigheid actualiseren, uitbreiden en verdiepen. De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden, structuren en methodes van het vakgebied. 3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden. De leerkracht kan: 9

10 3.2.1 flexibel gebruikmaken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in de pedagogisch-didactische aanpak. De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden en structuren, en methodes van het vakgebied. 3.3 De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel De leerkracht kan: horizontale en verticale verbanden leggen tussen inhouden uit het eigen vakgebied, en tussen die inhouden en de inhouden uit verwante vakgebieden en vakoverschrijdende domeinen; het eigen aanbod situeren binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en binnen een leerplan. De ondersteunende kennis omvat leerlijnen, verwantschappen tussen eigen en andere vakgebieden (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs) en studieloopbanen 4.1 De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen. De leerkracht kan: Functioneel geheel 4 De leraar als organisator vaardigheden en aanpakwijzen van goed klasmanagement hanteren. De ondersteunende kennis omvat klasmanagement, leerbevorderende en belemmerende factoren. 4.2 De leerkracht kan een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen. De leerkracht kan: voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten vlot en soepel laten verlopen; een timing respecteren en die, indien nodig, aanpassen; de eigen taken op korte en langere termijn plannen. De ondersteunende kennis omvat de diverse vormen van tijdsmanagement zoals het gebruik van agenda's en het jaarplan. 4.3 De leerkracht kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. De leerkracht kan: op correcte wijze een aantal administratieve taken uitvoeren die behoren tot zijn takenpakket. De ondersteunende kennis omvat de administratieve verplichtingen van de leerkracht, alsook het doel ervan. 10

11 4.4 De leerkracht kan een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. De leerkracht kan: uitdagende en veilige speel-, leer- en werkvoorzieningen inrichten; een klas aangepast, aangenaam en functioneel inrichten. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van stimulerende en veilige leer- of werkvoorzieningen in een lokaal. Functioneel geheel 5 De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker 5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen en resultaten van onderwijs-ontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen. De leerkracht kan: vernieuwende inzichten uit de opleiding in zijn onderwijspraktijk aanwenden; in samenspraak met het schoolteam vernieuwende inzichten die zich in de samenleving aandienen, in zijn onderwijspraktijk integreren. De ondersteunende kennis omvat kenmerken van de schoolculturen en relevante informatiebronnen met betrekking tot ontwikkelingen over onderwijs en samenleving. 5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijs-onderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek. De ondersteunende kennis omvat relevante en toegankelijke informatiebronnen van onderwijsonderzoek. 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. De leerkracht kan: de klaspraktijk vanuit reflectie op de eigen ervaringen bijsturen, onder meer door onder begeleiding eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De ondersteunende kennis omvat vormen van reflectie op het eigen handelen en functioneren in de klas en op school, en de kenmerken van een eenvoudig praktijkgericht onderzoek. 11

12 Functioneel geheel 6 De leraar als partner van de ouders of verzorgers1 6.1 De leerkracht kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling. De ondersteunende kennis omvat elementen van deontologie in verband met gegevens over de leerling. 6.2 De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg met collega s of externen. De leerkracht kan: met de hulp van collega s informatie verstrekken over leervorderingen, studiekeuze en/of beroepskeuze, gedrags- en houdingsaspecten; in overleg adviezen voor de studieaanpak thuis geven; doorverwijzen naar interne begeleidingsvoorzieningen. De ondersteunende kennis omvat agogische inzichten met betrekking tot de communicatie tussen school en ouders, kennis van interne en externe begeleidingsdiensten en van externe hulpverleningsinstanties. 6.3 De leerkracht kan in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers over het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders. De ondersteunende kennis omvat kennis van de diversiteit van sociale en culturele realiteiten van ouders of verzorgers, en communicatietechnieken. 6.4 De leerkracht kan met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs. De ondersteunende kennis omvat referentiekaders om onderwijskundige thema s en ontwikkelingen te duiden. 6.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands of in een ander passend register, communiceren met ouders en verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. De leerkracht kan: doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. 1 Het begrip verzorgers verwijst naar de personen die ter vervanging van de ouders deverantwoordelijkheid dragen voor de lerende. 12

13 De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. 6.6 De leerkracht kan strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders. De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige ouders kunnen vergemakkelijken. Functioneel geheel 7 De leraar als lid van een schoolteam 7.1 De leerkracht kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam. De leerkracht kan: zijn opdracht realiseren in samenwerking met de leden van het schoolteam en rekening houdend met de schoolcultuur en -organisatie; participeren in overleg over het schoolbeleid. De ondersteunende kennis omvat vormen van samenwerkingsverbanden binnen de school, decretale participatiestructuren, overlegorganen en hun bevoegdheden, en kennis over de schoolcultuur. Ondersteunende kennis omvat eveneens relevante aspecten inzake schoolbeleid en modellen van schoolorganisatie. 7.2 De leerkracht kan binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven. De ondersteunende kennis omvat kennis van functies en taken binnen een school. 7.3 De leerkracht kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken. De leerkracht kan: in dialoog met collega's en de schoolleiding reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen; feedback integreren in het eigen handelen. De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van schoolinterne coaching en reflecterend leren. 7.4 De leerkracht kan zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen. De leerkracht kan: relevante en actuele informatie over juridische en administratieve aspecten van het leraarschap raadplegen; zich informeren over de rechten van de leerling en daaruit conclusies trekken voor de evaluatie en advisering. De ondersteunende kennis omvat basisregelgeving en instanties of bronnen die toegang geven tot geselecteerde en goed toegankelijke juridische kennis rond de rechten van het kind, van ouders of verzorgers, en van meerderjarige leerlingen. 13

14 7.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam. De leerkracht kan: doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruik maken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. Functioneel geheel 8 De leraar als partner van externen 8.1 De leerkracht kan in overleg met collega s contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. De leerkracht kan: in overleg met collega s contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken initiatieven gericht op kinderen en jongeren; in overleg met collega s contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken initiatieven gericht op leerkracht- en teamondersteuning. De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om initiatieven of instanties op te sporen die actief zijn in een betrokken regio. 8.2 De leerkracht kan met de hulp van collega s de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. 8.3 De leerkracht kan, onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega s, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector. De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om in de betrokken regio actieve instantiesen initiatieven op te sporen. 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen. De leerkracht kan: doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. 14

15 Functioneel geheel 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 De leerkracht kan deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijs-kundige thema's. De ondersteunende kennis omvat recente ontwikkelingen in onderwijs en referentiekaders om ontwikkelingen in onderwijs te duiden. 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. De ondersteunende kennis betreft referentiekaders om het lerarenberoep maatschappelijk te kunnen situeren, en de eigen basiscompetenties en het eigen beroepsprofiel. Functioneel geheel 10 De leraar als cultuurparticipant 10.1 De leerkracht kan actuele maatschappelijke thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: het sociaal-politieke domein; het sociaal-economische domein; het levensbeschouwelijke domein; het cultureel-esthetische domein; het cultureel-wetenschappelijke domein. De leerkracht kan: werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie over die thema s en ontwikkelingen, en erover dialogeren. De ondersteunende kennis omvat relevante informatiebronnen. Volgende attitudes gelden voor alle functionele gehelen. Attitudes A1 beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. 15

16 A2 relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen. A3 kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. A4 leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. A5 organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. A6 zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. A7 verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. A8 flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures Aangezien basiscompetenties betrekking hebben op het functioneren van ervaren leerkrachten, werd vanuit de functionele gehelen het minimumgedrag vastgelegd voor een beginnende leraar. Deze minimumgedragingen werden omschreven in de domeinspecifieke leerresultaten (DLR), die behaald worden door het succesvol doorlopen van de opleiding. Elk opleidingsonderdeel zal dan ook verwijzen naar deze leerresultaten. Om communicatie en invulling te vergemakkelijken heeft onze opleiding ervoor gekozen elk leerresultaat op te delen in meer concrete deelleerresultaten. In wat volgt wordt de lijst met (deel)leerresultaten weergegeven. Tot slot werd een tabel opgenomen waarin aangegeven wordt welk (deel)leerresultaat met welke basiscompetentie(s) een rechtstreekse relatie heeft. In de laatste kolom worden die basiscompetentie(s) vermeld die een onrechtstreekse relatie aangeven. Afhankelijk van de interpretatie of invulling van de ondersteunende kennis is de relatie immers meer of minder expliciet. 16

17 Domeinspecifieke leerresultaten voor de opleiding leraar secundair onderwijs 1. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs formuleert concrete doelstellingen, ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen in een veilig en ondersteunend klasklimaat, gebruikt passende werkvormen en een correcte evaluatiemethodiek ter ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces. Hij neemt hierbij als uitgangspunt de klasgroep en de individuele leerling en differentieert waar nodig. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 1a. ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen in een veilig en ondersteunend klasklimaat en vanuit het oogpunt van de lerende; 1b. achterhaalt de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep; 1c. formuleert concrete doelstellingen; 1d. gebruikt en ontwerpt passende werkvormen ter ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces en kan de keuze verantwoorden; 1e. gebruikt en ontwerpt passende evaluatievormen ter ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces en kan de keuze verantwoorden; 1f. differentieert waar nodig. 2. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs creëert een positief leer- en leefklimaat voor leerlingen, met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerling. Hij begeleidt attitudevorming bij leerlingen en bereidt ze voor op maatschappelijke participatie. Hij speelt gericht in op sociale, culturele en talige diversiteit. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 2a. creëert een positief leer- en leefklimaat voor leerlingen, met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerling; 2b. begeleidt attitude- een waardenvorming bij leerlingen; 2c. bereidt leerlingen voor op maatschappelijke participatie; 2d. speelt gericht in op sociale, culturele en talige diversiteit. 3. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs beheerst de domeinspecifieke vakinhoudelijke en vakdidactische (basis)kennis, vertaalt deze op een gestructureerde, kritische en creatieve manier in het Standaardnederlands naar leerlingen en integreert ICT-toepassingen. Hij ontwikkelt een attitude van levenslang leren. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 3a. beheerst de domeinspecifieke vakinhoudelijke kennis; 3b. beheerst de domeinspecifieke vakdidactische kennis, vertaalt vakkennis op een gestructureerde, kritische en creatieve manier; 3c. integreert ICT-toepassingen; 3d. ontwikkelt een attitude van levenslang leren. 4. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs creëert een efficiënte en stimulerende werk- en leeromgeving naar aanpak, tijd en ruimte en gaat correct om met administratieve taken. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 4a. creëert een efficiënte, veilige en stimulerende werk- en leeromgeving naar aanpak, tijd en ruimte; 4b. gaat correct om met administratieve taken. 5. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs ontwikkelt praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden, is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen binnen het vakdomein, reflecteert kritisch op zijn eigen functioneren en stuurt zichzelf bij. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 5a. is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen binnen het vakdomein (= lerarenberoep); 5b. ontwikkelt praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden; 5c. reflecteert kritisch op zijn eigen functioneren en stuurt zichzelf bij. 17

18 6. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs beheerst de communicatieve basisvaardigheden om op een correcte manier in gesprek te gaan met ouders, rekening houdende met de diversiteit en de complexiteit van de context. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 6a. kan op een correcte manier in gesprek te gaan met ouders, rekening houdende met de diversiteit en de complexiteit van de context. 7. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs functioneert teamgericht en maakt de eigen pedagogische en (vak)didactische aanpak bespreekbaar. Hij neemt in het schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het pedagogisch project en ontwikkelt ondernemingszin. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 7a. functioneert teamgericht en ontwikkelt ondernemingszin; 7b. maakt de eigen pedagogische en (vak)didactische aanpak bespreekbaar; 7c. neemt in het schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het pedagogisch project. 8. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs ontwikkelt communicatieve vaardigheden om op een gepaste manier in gesprek te gaan met externe partners, met het oog op het uitbouwen van een netwerk. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 8a. kan op een gepaste manier in gesprek te gaan met externe partners, met het oog op het uitbouwen van een netwerk. 9. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 9a. neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema s en de rol van de leraar in de samenleving; 9b. functioneert in een groeiende internationale context. 10. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs denkt kritisch en met een open geest na over ontwikkelingen op sociaal-politieke, sociaaleconomische, levensbeschouwelijke, cultureel-esthetische en cultureel-wetenschappelijke domeinen. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 10a. denkt kritisch en met een open geest na over ontwikkelingen op sociaal-politieke, sociaaleconomische, levensbeschouwelijke, cultureelesthetische en cultureel-wetenschappelijke domeinen. 11. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs communiceert steeds in het Standaardnederlands. Deelleerresultaten De (aspirant-)leraar secundair onderwijs: 11a. communiceert steeds in het Standaardnederlands. 18

19 Relatie tussen de domeinspecifieke leerresultaten en de basiscompetenties Domeinspecifieke leerresultaten Rechtstreekse relatie met volgende basiscompetentie(s) Onrechtstreekse relatie met volgende basiscompetentie(s) 1. De bachelor secundair onderwijs formuleert autonoom concrete doelstellingen, ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen in een veilig en ondersteunend klasklimaat, gebruikt passende werkvormen en een correcte evaluatiemethodiek ter ondersteuning van het leer en ontwikkelingsproces. Hij neemt hierbij als uitgangspunt de klasgroep en de individuele leerling en differentieert waar nodig. De leerkracht kan zelfstandig een krachtige en stimulerende leeromgeving in een veilig en ondersteunend klasklimaat ontwerpen vanuit het oogpunt van de lerende (1.3.2) en 1.5 (1.5.1 en 1.5.2) en 1.13 de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen (1.3.1) zelfstandig concrete doelstellingen formuleren. 1.2 zelfstandig passende werkvormen gebruiken en ontwerpen ter ondersteuning van het leer en ontwikkelingsproces en kan deze keuze verantwoorden 1.5 (1.5.1) 1.6 zelfstandig correcte evaluatiemethodieken gebruiken en ontwerpen ter ondersteuning van het leeren ontwikkelingsproces en kan deze keuze verantwoorden 1.8 en 1.9 differentiëren waar nodig 1.5 (1.5.3) en

20 2. De bachelor secundair onderwijs creëert een positief leer en leefklimaat voor leerlingen, met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerling. Hij begeleidt attitudevorming bij leerlingen en bereidt ze voor op maatschappelijke participatie. Hij speelt gericht in op sociale, culturele en talige diversiteit. De leerkracht kan een positief leer en leefklimaat voor leerlingen creëren, met aandacht voor lichamelijke en geestelijke gezondheid van leerlingen en 4.1 attitudevorming en waardeopvoeding begeleiden 2.3 ( en 2.3.3) 2.2 (2.2.2 en 2.2.3) leerlingen voorbereiden op maatschappelijke participatie. 2.3 (2.3.4) en inspelen op de sociale, culturele en talige diversiteit van leerlingen. 2.5 en De bachelor secundair onderwijs beheerst de domeinspecifieke vakinhoudelijke en vakdidactische (basis)kennis, vertaalt deze op een gestructureerde, kritische en creatieve manier in het Standaardnederlands naar leerlingen en integreert ICT toepassingen. Hij ontwikkelt een attitude van levenslang leren. De leerkracht beheerst de domeinspecifieke vakinhoudelijke kennis. beheerst de vakinhoudelijke kennis en vertaalt vakkennis op een gestructureerde, kritische en creatieve manier naar leerlingen en 3.2 integreert ICT toepassingen 1.7 (1.7.3) 20

21 een attitude voor levenslang leren ontwikkelen De bachelor secundair onderwijs creëert een efficiënte en stimulerende werk en leeromgeving naar aanpak, tijd en ruimte en gaat correct om met administratieve taken. De leerkracht kan... een efficiënte, veilige en stimulerende werk en leeromgeving creëren ('aanpak' = organisatie) 4.2 en 4.4 correct omgaan met administratieve taken De bachelor secundair onderwijs ontwikkelt praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden, is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen binnen het vakdomein, reflecteert kritisch op zijn eigen functioneren en stuurt zichzelf bij. De leerkracht kan is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen binnen het vakdomein (=lerarenberoep) 5.1 en 5.2 praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden ontwikkelen kritisch reflecteren op zijn eigen functioneren en zichzelf bijsturen De bachelor secundair onderwijs beheerst de communicatieve basisvaardigheden om op een correcte manier in gesprek te gaan met ouders, rekening houdende met de diversiteit en de complexiteit van de context. 21

22 De leerkracht kan op een correcte manier in gesprek gaan met ouders, rekening houden met de diversiteit en complexiteit van de context en De bachelor secundair onderwijs functioneert teamgericht en maakt de eigen pedagogische en (vak)didactische aanpak bespreekbaar. Hij neemt in het schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het pedagogisch project en ontwikkelt ondernemingszin. De leerkracht kan teamgericht functioneren en ondernemingszin ontwikkelen 7.1 en en 1.10 de eigen pedagogische en (vak)didactische aanpak bespreekbaar maken 7.3 verantwoordelijkheid opnemen voor de realisatie van het pedagogisch project 8. De bachelor secundair onderwijs ontwikkelt communicatieve vaardigheden om op een gepaste manier in gesprek te gaan met externe partners met het oog op het uitbouwen van een netwerk. De leerkracht kan op een gepaste manier in gesprek gaan met externe partners en De bachelor secundair onderwijs neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in interantionaal perspectief. 22

23 De leerkracht kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijs(kundige thema s). 9.1 functioneert in een groeiende internationale context 10. De bachelor in het onderwijs denkt kritisch en met een open geest na over ontwikkelingen op sociaal politieke, sociaal economische, levensbeschouwelijke, cultureel esthetische en cultureel wetenschappelijke domeinen. De leerkracht kan kritisch en met een open geest nadenken over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 2.4 en De bachelor communiceert in het Standaardnederlands 23

24 VOLGTIJDELIJKHEID SP volgtijdelijkheid SP volgtijdelijkheid SP AAR Landschap, kaart en ruimte 1 4 AAR Dynamiek van stedelijke en toeristische landschappen 5 2 AAR AAR Dynamiek van agrarische en industriële 6 landsch AAR Klimaat, geomorfologie en geologie 1 5 AAR Bevolking 2 3 AAR Excursieweek 3 3 AAR Excursie 1 3 AAR Vakdidactiek 2 3 AAR Vakdidactiek 1 4 AAR Vakproject : excursieweek 2 3 BR Didactiek 1 4 BR Juridische en ecologische aspecten van de 3sport 2 BR Doelgroepen 1 4 BR Theorie Fitness 2 4 BR Sportmarketing en eventmanagement 3 5 BR Doelgroepen Praktijk 1 2 BR Praktijk Fitness 2 4 BR Fitness 3 4 BR Doelgroepen Theorie 1 2 BR Vakproject Fitness 2 3 BR Outdoor 3 4 BR BR Gezondheid 1 4 BR Theorie Outdoor 2 4 BR Sportpsychologie 1 2 BR Praktijk Outdoor 2 4 BR Ziekteleer 1 2 BR Vakproject Outdoor 2 3 BR Management 1 4 BR Sportstructuren 1 2 BR Sportmanagement 1 2 ECO Economie 2 5 ECO Recht 3 3 ECO Algemene economie 1 6 ECO Recht 2 3 ECO Toegepaste economie 3 6 ECO Boekhouden 1 6 ECO Vakproject Business Week 2 3 ECO Vakdidactiek 1 4 ECO Vakdidactiek 2 3 ENG Taal 1 8 ENG Taal 2 4 ENG Taal 3 5 ENG Literatuur & Cultuur 1 4 ENG Literatuur en cultuur 2 4 ENG Literatuur en cultuur 3 4 ENG Vakdidactiek 1 4 ENG Vakproject 'Explore Britain' 2 3 ENG Vakdidactiek 2 3 FRA Taal 1 8 FRA Taal 2 4 FRA Taal 3 5 FRA Literatuur en Cultuur 1 4 FRA Literatuur & cultuur 2 4 FRA Literatuur en cultuur 3 4 FRA Vakdidactiek 1 4 FRA Vakdidactiek 2 3 FRA Vakproject : uitwisseling Namen 2 3 GES Prehistorie 1 3 GES Intro Middeleeuwen - Socio-economische geschiedenis 5 Ancien Régime GES 2Soc.-pol. gesch. Ancien Régime 3 5 GES Mesopotamië en Egypte 1 3 GES Socio-culturele geschiedenis Ancien Régime 3 2 GES Werkcolleges 3 4 GES Klassieke Oudheid en Kelten 1 6 GES Vakproject: seminarie 2 3 GES Vakdidactiek 1 4 GES Vakdidactiek 2 3

25 GOD Bijbelse verkenningen 1 4 GOD GOD Actuele wijsgerige stromingen en wereldgodsdiensten 5 2 (GOD) Ethische reflecties en theologieën: monotheïstische 4 GOD Oud Testament 1 2 GOD Wijsgerige stromingen 2 2 GOD Vakdidactische thema's 3 5 GOD Nieuw Testament 1 2 GOD Wereldgodsdiensten 2 3 GOD De godsdienstleerkracht in de schoolcontext 2 3 GOD Filosofisch denken 1 3 GOD Bijbelse uitdieping 2 3 GOD De godsdienstlessen en de actuele samenleving 3 3 GOD Christelijke theologie en geloofsontwikkeling 51 (GOD) GOD Vakproject godsdienst 2 3 GOD Introductie in christendom en katholieke theologie 4 1 GOD Vakdidactiek 2 3 GOD Persoonlijk religieuze ontwikkeling 1 1 GOD Vakdidactiek 1 4 INF Tekstverwerking, rekenblad 1 3 INF Netwerken, algoritmisch denken 2 5 INF Webontwikkeling 3 (INF) 4 INF Gegevensbeheer 1 3 INF Vakproject audio - video 2 3 INF Coach e-vaardigheden 3 (INF) 5 INF Computersystemen, web- en applicatieontwikkeling 6 1 INF Informaticaprojecten 2 3 INF Vakdidactiek 1 4 INF Vakdidactiek 2 3 LAT Taal 1 8 LAT Taal 2 4 LAT Taal 3 5 LAT Literatuur en cultuur 1 4 LAT Literatuur en cultuur 2 4 LAT Literatuur en cultuur 3 4 LAT Vakdidactiek 1 4 LAT Vakdidactiek 2 3 LAT Vakproject: Romeinse archeologie 2 3 LO Bewegingsvaardigheden 1 3 LO Didactiek 1 4 LO Didactiek 2 3 LO Know-how 1 3 LO Know-how 2 3 LO Know-how 3 3 LO Individuele sporten 1 3 LO Sporten 2 5 LO Sporten 3 6 LO Ritmische vorming, dans en expressie 1 1 LO Atletiek 2 1 LO Atletiek 3 1 LO Gymnastiek 1 1 LO Doelspelen 2 1 LO Doelspelen 3 1 LO Zwemmen 1 1 LO Gymnastiek 2 1 LO Gymnastiek 3 1 LO Interactieve sporten 1 3 LO Terugslagspelen 2 1 LO Terugslagspelen 3 1 LO Doelspelen 1 2 LO Zwemmen 2 1 LO Zwemmen 3 1 LO Terugslagspelen 1 1 LO Vakproject 2 3 LO Ritmische vorming, dans en expressie 31 NED Taal 1 8 NED Taal 2 4 NED Taal 3 5 NED Literatuur 1 4 NED Literatuur en cultuur 2 4 NED Literatuur en cultuur 3 4 NED Vakdidactiek 1 4 NED Vakproject 'Boek in beeld: jeugdliteratuur als 3 kortfilm' 2 NED Vakdidactiek 2 3 NW Bouwplan organismen 1 3 BIO BIO Communicatie 2 5 BIO Biodiversiteit 3 3 NW Fysiologie 1 5 BIO BIO Communicatie tussen cellen 2 3 BIO Ecologie 3 3 NW Vakdidactiek 1 4 BIO BIO Communicatie tussen organismen 2 2 NW Materie, interactie en energie 1 4 BIO Vakproject Bio buiten 2 3 OF BIO Vakdidactiek 2 3 NW Prikkel, actie, warmte en energie 2 3 FYS Vakdidactiek 2 3 FYS Energie 3 3 FYS FYS Uitdieping fysica 2 (FYS) 5 FYS Druk in vloeistoffen, gassen en dampen 3 FYS Optica, warmte en materie 2 (FYS) 2 NW Chemie 3 3 FYS Kracht en beweging 2 (FYS) 3 FYS Vakproject : Computermetingen/Zelfbouwproeven 3 2 NW Prikkel, actie, warmte en energie 2 3

26 PAV Maatschappelijke oriëntering 2 5 PAV Taalvaardigheid 1 3 PAV Jouw kijk op de wereld 2 3 PAV Rekenvaardigheid 1 3 PAV Vakproject Europa 2 2 PAV Maatschappelijke oriëntering 1 3 PAV Labo 2 3 PAV Moderne vreemde talen 3 4 PAV Geïntegreerd project 1 3 PAV Project fictie.com 2 3 PAV Actuele thema's 3 5 PAV Vakdidactiek 1 4 PAV Vakdidactiek 2 3 Peddid Verkenning van het leraarsberoep 1 3 Peddid De leraar als opvoeder 2 3 Peddid Leerlingen begeleiden 3 4 Peddid Voorbereid naar de klas 1 3 Peddid Leerlingen opvolgen 2 3 Peddid De leraar in overleg 3 5 Peddid Krachtige leeromgeving 1 4 Peddid Omgaan met diversiteit 2 3 Krachtige leeromgeving 1 3 ICT-basisvaardigheden 1 1 Peddid Ontwikkelingspsychologie 1 3 PKV Vakdidactiek 1 4 PKV Vakdidactiek 2 3 PKV Projectcurator 3 4 PKV Inleiding tot de kunsteducatie 1 3 PKV Kick off 2 4 PKV Project in context 3 5 PKV Conceptrealisatie 1 3 PKV Drama 2 2 PKV Kijken naar kunst 1 3 PKV Muzisch-creatief project 2 2 PKV Cultureel evenement 1 3 PKV Project in Situ 2 4 PKV Vakproject: Mediawijsheid 2 3 PO Vakdidactiek 1 4 PO Vakdidactiek 2 3 PO Afstudeerproject: beeldend onderzoek 34 PO Constructief tekenen 1 3 PO Beeldfocus 2 4 PO Afstudeerproject: beeldend vormgeven 35 PO Ruimtewerking 1 3 PO Tweedimensionale vormgeving 2 2 PO Driedimensionale vormgeving 1 3 PO Grafiek 2 2 PO Kleurenwerking 1 3 PO Beeldvisie 2 4 PO Vakproject: tekenweek 2 3 praktijk Praktijk 1 9 praktijk Praktijk 2 11 praktijk Praktijk 3 15 praktijk Praktijkproject 2 4 praktijk Onderzoeksproject 3 6 praktijk project- en samenwerkingsvaardigheden 2 2 TAV Taalvaardigheid 1 3 praktijk VOET 2 2 Vaardigheidsroute 2 5 KT Keuzetrajecten 3 12 projecten e-didactiek 2 1 binnenland projecten EHBO 2 1 Binnenland KT A projecten leren leren 2 1 Binnenland KT B ORV onderzoeks- en rapporteringsvaardigheden 2 Binnenland KT C Internationalisering RZL Religie, zingeving en levensbeschouwing 1 3 RZL Religie, zingeving en levensbeschouwing 23 RZL Sportethiek 2 3

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1594 BELGISCH STAATSBLAD 17.01.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Omgaan met diversiteit in de basiscompetenties voor de lerarenopleiding

Omgaan met diversiteit in de basiscompetenties voor de lerarenopleiding Omgaan met diversiteit in de basiscompetenties voor de lerarenopleiding Sleutelcompetenties Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren DE VLAAMSE REGERING, 2 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Studiegids. BASO Opleidingsfase 3. Academiejaar 2011-2012. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Studiegids. BASO Opleidingsfase 3. Academiejaar 2011-2012. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Studiegids BASO Opleidingsfase 3 Academiejaar 2011-2012 Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Biologie Chemie Economie Elektriciteit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 De Specifieke Lerenopleiding van de Universiteit Gent is een competentiegerichte opleiding. De decretaal verankerde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs,

Nadere informatie

Word jij leerkracht op de Tienerschool?

Word jij leerkracht op de Tienerschool? Word jij leerkracht op de Tienerschool? Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele rekruteert

Nadere informatie

Studiegids. BASO Opleidingsfase 1-2-3. Academiejaar 2014-2015. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Studiegids. BASO Opleidingsfase 1-2-3. Academiejaar 2014-2015. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Studiegids BASO Opleidingsfase 1-2-3 Academiejaar 2014-2015 Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Biologie Chemie Economie Elektriciteit

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker

Functiebeschrijving administratief medewerker Functiebeschrijving administratief medewerker 1. Als medebegeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u : Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2012-2013 CAMPUS NOORD, OUDESTEENWEG 81 2060 ANTWERPEN DEEL 1 DEEL

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs NAAM STUDENT(E): Rens Grooten OPLEIDINGSJAAR BASO: 3 BASO STAGESCHOOL/ORGANISATIE: Heilig Graf STAGEMENTOR: Mieke Verbruggen en Evelien Schrijvers ONDERWIJSVAK: BR LO PKV PO EVALUATIEFORMULIER (5 blz)

Nadere informatie

1. Stageopdracht. Beste vakmentor

1. Stageopdracht. Beste vakmentor Beste vakmentor Wij willen u van harte danken voor de begeleiding van een stagiair uit het derde opleidingsjaar tijdens de didactische afstudeerstage (PR3.2). Deze begeleiding, gebaseerd op uw vakdeskundigheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u: Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016

STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016 STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016 Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be wwwcvolimlo.be Studiegids 2015-2016 1 Inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas?

Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas? Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas? 26/03/2014 VELOV-conferentie Mechelen Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding Campus Waas, Sint-Niklaas

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3 Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs Academiejaar 2007-2008 Bijlage 3 INHOUD Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas?

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? 19/02/2014 Symposium Docenten voor Inclusie Breedbeeld van Inclusief Onderwijs Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding

Nadere informatie

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage Beste vakmentor 01/10/2015 Wij danken u voor de begeleiding van een stagestudent uit het tweede opleidingsjaar (2 OSO). Na een grondige voorbereiding in het eerste opleidingsjaar zet de student nu de eerste

Nadere informatie

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 1 Casussen Evalueren en frustreren http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/0.12.1.%20bronnenkaart%20-

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

ECTS-fiche: Gender en lifestyle

ECTS-fiche: Gender en lifestyle ECTS-fiche: Gender en lifestyle Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten: 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant Gender en

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 CAMPUS NOORD, OUDE STEENWEG 81 2060 ANTWERPEN DEEL 1

Nadere informatie

Leren leren in onze school. Ons praktijkverhaal

Leren leren in onze school. Ons praktijkverhaal Leren leren in onze school Ons praktijkverhaal Leren leren leren De leerkracht coacht leerlingen die hun eigen leerproces in handen leren nemen. G.V. BASISSCHOOL ST.-MICHIEL 3600 GENK-Winterslag Beginsituatie

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Leren

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Inhoud. Studiegids 2012-2013 1

Inhoud. Studiegids 2012-2013 1 Inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING 2 1.1 Doelgroep en algemene doelstellingen 2 1.2 Visie op het leraarsberoep 2 1.2.1 Verruimde professionaliteit 2 1.2.2 Gewijzigde onderwijsopvattingen 2 1.3 Basisprofessionaliteit

Nadere informatie

STEEKKAART VERWACHTINGEN OLOD AFSTUDEERSTAGE

STEEKKAART VERWACHTINGEN OLOD AFSTUDEERSTAGE STEEKKAART VERWACHTINGEN OLOD AFSTUDEERSTAGE 16-17 Dit zijn de stageverwachtingen in functie van de beoordeling van het opleidingsonderdeel afstudeerstage. Deze verwachtingen bestaan uit: opleidingsattitudes

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie