Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten"

Transcriptie

1 Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten 1. Doel van deze circulaire In de afgelopen periode zijn met regelmaat publicaties verschenen over het nieuwe belastingstelsel in relatie tot de predikanten. Predikanten vragen in toenemende mate om informatie, over hoe te handelen om in 2002 op een correcte wijze het formulier voor de inkomstenbelasting over 2001 te kunnen verzorgen. Ook van de zijde van de plaatselijke gemeenten, bereiken ons vragen over het nieuwe belastingstelsel. Het doel van deze circulaire is om de informatie die tot nu toe is verschenen bijeen te brengen en daar, waar ons inziens nodig, aan te vullen. Dit betekent niet dat onderstaand alle publicaties integraal worden weergegeven. Het gaat om een algemeen totaaloverzicht van de voor dit moment van belang zijnde zaken en voor zover tot heden de informatie beschikbaar is. 2. Algemene introductie Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld, is per 1 januari 2001 het nieuwe belastingstelsel in werking getreden. De eerste indruk was dat er voor de predikanten heel erg veel veranderde. Bij nadere bestudering blijkt dit mee te vallen. Wel dient op voorhand hierbij te worden opgemerkt, dat nog moet worden afgewacht hoe de belastingdienst met een aantal aspecten van de nieuwe Wet Inkomstenbelasting zal omgaan. Dit kan zelfs per afzonderlijke belastinginspectie tot verschillen leiden. Ongetwijfeld zullen er in de loop van de eerstkomende jaren interpretatieverschillen ontstaan. Pas nadat jurisprudentie is ontstaan over deze interpretatieverschillen zal omtrent bepaalde fiscale aspecten duidelijkheid ontstaan. Op dit moment is aan de orde welke veranderingen met welke gevolgen nu relevant zijn voor de predikanten en dit dan uiteraard in vergelijking met de situatie vóór Veel is geschreven over de verplichting tot het voeren van administratie. Hierop zal uitvoerig worden ingegaan. Vooruitlopend hierop zij alvast opgemerkt, dat ook reeds vóór 2001 sprake was van het bijhouden van de administratie door de predikanten om te kunnen aantonen welke uitgaven voor de ambtsuitoefening waren gedaan. Zeker vanaf 2000 was dit weer actueel, omdat met ingang van dat jaar de twee forfaitaire groepsregelingen door de belastingdienst zijn afgeschaft (administratie- en bureaukosten en de representatiekostenvergoeding). En het zijn met name deze kostencategorieën die dikwijls aanleiding geven tot fiscale discussie. Wel kan worden vastgesteld, dat het nieuwe belastingstelsel nadrukkelijker dan voorheen regels stelt aan de wijze waarop administratie moet worden gevoerd. Overigens geldt voor de predikanten dat hierbij sprake is van een betrekkelijk mild regime. Zie paragraaf Het nieuwe belastingstelsel op hoofdlijnen Het meest in het oog springende kenmerk van het nieuwe belastingstelsel is de invoering van de zogenaamde inkomenboxen. Het gaat hierbij om de volgende inkomenboxen: Box 1: inkomen uit werk en woning, Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang, Box 3: inkomen uit sparen en beleggen. 1

2 In deze circulaire blijft box 2 buiten beschouwing, vanuit de veronderstelling dat dit bij predikanten niet of nauwelijks aan de orde is, box 3 wordt wel behandeld en het meest uitvoerig wordt in gegaan op box 1. Een tweede belangrijke wijziging betreft de verlaging van de belastingtarieven van de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn de aftrekposten beperkt en zijn de belastingvrije sommen vervangen door heffingskorting(en). Heffingskortingen zijn vaste bedragen die rechtstreeks in mindering komen op de te betalen belasting. De omvang van de totale heffingskorting is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor iedere belastingplichtige geldt een algemene heffingskorting van ƒ 3.473,--. Deze korting kan de echtgenote/echtgenoot van de predikant, wanneer zij/hij geen inkomen heeft op verzoek ook uitbetaald krijgen. Vermeldenswaard is voorts de afschaffing van de vermogensbelasting. Hier komt in box 3 een belastingheffing voor in de plaats over het verkregen fictieve inkomen uit sparen en beleggen tegen een vast tarief van 30%. 4. De positie van de predikant in het nieuwe belastingstelsel a. pseudo ondernemer De gemeente predikant wordt in het nieuwe belastingstelsel min of meer beschouwd als ondernemer. Het inkomen uit de ambtsuitoefening, uit arbeid dus, wordt aangeduid als inkomsten uit arbeid uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden. De predikant is immers geen werknemer, er is geen arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Omdat niet alle bepalingen voor ondernemers voor de predikanten van toepassing zijn, denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek en fiscale oudedagsvoorziening, duiden wij de positie van de predikant in het vervolg aan als pseudo-ondernemer. Het belangrijkste kenmerk van deze positie is, dat alle inkomsten verkregen uit de ambtsuitoefening (dus niet uit sparen of beleggen, dat is box 3), worden belast in box 1. Deze inkomsten, bijvoorbeeld traktement, onkostenvergoedingen, preekbeurten en neveninkomen, etc. vallen niet onder de loonbepalingen, maar komen te vallen onder het beperkte winstbegrip. Dit betekent onder meer dat om de winst te bepalen, de kosten die zijn gemaakt om het inkomen/winst te verkrijgen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgetrokken. Het belangrijkste criterium hierbij is, dat de kosten aantoonbaar moeten samenhangen met de uitoefening van het ambt en er moeten bewijsstukken kunnen worden overlegd. Zo geldt bijvoorbeeld een beperking met betrekking tot de representatiekosten, deze kunnen tot 90% in aftrek worden gebracht. Hiermee zijn we toegekomen aan het thema van het verplicht voeren van een administratie c.q. boekhouding. Zoals eerder opgemerkt, ook in het verleden, waren de predikanten niet vrijgesteld van administratie, doch in het nieuwe belastingstelsel krijgt de boekhouding van de predikant meer aandacht. Dit komt door de positie van het pseudo-ondernemerschap, waarmee hij/zij onder de winstbepalingen komt te vallen, in plaats van onder de loonbepalingen. En om de winst te kunnen vaststellen moet er een resultatenrekening worden overlegd. Uit de resultatenrekening dient te blijken, waaruit het inkomen bestaat en wat voor kosten er gemaakt zijn en derhalve zijn afgetrokken. Dit kan een betrekkelijk eenvoudige administratie zijn, als maar duidelijk blijkt wat aan inkomen is ontvangen en welke kosten - met bewijsstukken - zijn afgetrokken. Wanneer de predikant de afschrijvingskosten op duurzame middelen in de winstbepaling wil betrekken moet er een waardebepaling van die duurzame middelen worden vastgelegd. Dit wordt aangeduid met het begrip Balans, voor de predikant moet dan gedacht worden aan de waarde van de bibliotheek (overschat deze niet!), overige inventaris van de studeerkamer, denk aan de PC, e.d. en ook de ambtskleding, in het bijzonder de toga kan hierin worden betrokken. De jaarlijkse afschrijvingskosten op deze middelen kunnen als aftrekposten in de winstbepaling worden betrokken. Jaarlijks zal dus een overzicht gemaakt moeten worden van de bezittingen en schulden op 1 januari van de pseudo-onderneming (balans). Op duurzame bedrijfsmiddelen (investeringen van meer dan ƒ 992,--), moet worden afgeschreven, men mag deze niet ineens ten laste van het resultaat brengen. Voor een computer geldt dat per jaar 30% van de aanschafwaarde mag worden afgeschreven, na drie jaar heeft 2

3 de computer dan een boekwaarde van 10% van de aanschafwaarde. Hierover mag niet meer worden afgeschreven. In het verleden hoefden predikanten geen balans op te stellen. Om de afschrijvingskosten over 2001 te kunnen bepalen, dient men de waarde van de bezittingen per 1 januari 2001 van de pseudo-onderneming te weten, daarom zal er een balans per 1 januari 2001 opgesteld moeten worden. Indien bezittingen, die in het verleden zijn aangeschaft, per 1 januari 2001 op de balans opgenomen worden, moet men rekening houden met de bedragen die in voorgaande jaren al in aftrek genomen zijn. Als bijvoorbeeld ieder jaar de kosten van alle vakliteratuur in mindering op de inkomsten zijn gebracht, kan men nu niet diezelfde literatuur als bibliotheek voor een bepaald bedrag in de balans opnemen. Daarnaast geldt overigens, dat men de waarde van een bibliotheek niet moet overschatten. Een ander voorbeeld is de computer. Stel dat op 1 januari 2000 voor ƒ 3.000,-- een computer is aangeschaft, over 2000 is ƒ 900,-- in aftrek gebracht, dan moet de computer voor een bedrag van ƒ 2.100,-- op de balans per 1 januari 2001 opgenomen worden (en niet bijvoorbeeld ƒ 2.500,--). Voor de kosten betreffende de werkkamer, inclusief de inrichting en energielasten, en dergelijke, in de woning van de predikant, geldt een specifieke forfaitaire regeling. De regeling is met de nieuwe wetgeving uiterst complex geworden en het is nu nog niet geheel duidelijk hoe in de praktijk de wet toegepast moet worden. Nog een opmerking over de gedetailleerdheid van de administratie. Moeten nu werkelijk alle bonnetjes van alle uitgaven worden bewaard? In principe ja, zeker in het eerste jaar raden wij aan hier niet te nonchalant mee om te gaan. Maar naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over de positie van de predikanten, blijkt dat de staatssecretaris niet overdrijft in de te stellen eisen aan de administratie en de bewijslast van alle uitgaven. In het bijzonder gaat het hier om de representatiekosten. Op een vraag, of voor de predikanten niet een bepaald bedrag zou kunnen worden vrijgesteld voor representatie doeleinden, antwoordt de staatssecretaris als volgt, citaat: Om de aftrek te kunnen claimen zullen de desbetreffende kosten, bijvoorbeeld voor representatie, op redelijke wijze aannemelijk moeten worden gemaakt. Het ligt niet voor de hand dat alle kleine uitgaven voor kopjes koffie en bloemetjes met bonnetjes moet worden gestaafd. Ik verwacht niet dat dit in de praktijk tot grote problemen zal leiden. Het is dan ook niet nodig en binnen de systematiek van het resultatenregime evenmin wenselijk, een bepaald bedrag vrij te stellen. Einde citaat. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de belastingdienst met deze beleidslijn van de staatssecretaris zal omgaan. Met de kennis die wij thans hebben vergaard, komen wij tot de conclusie dat de predikant kan volstaan met de inrichting van een eenvoudige administratie volgens het kasstelsel, of wel wat komt aan inkomen binnen en wat gaat er, om het inkomen te verwerven, aan kosten uit. Voor de afschrijvingsbedragen geldt dat de predikant de waardebepaling van de duurzame middelen moet vastleggen in zijn/haar administratie. Voor de helderheid en inzicht in de administratie van de predikant, kan het nuttig zijn om de zakelijke uitgaven en inkomsten te scheiden van de uitgaven met een privé karakter. Hiervoor is het niet noodzakelijk, maar geven wij wel in overweging, om eventueel met gescheiden bankrekeningen te werken, namelijk één voor het ondernemerschap en één voor privé doeleinden. Voor de inrichting van een en ander adviseren wij contact op te nemen met een belastingadviesbureau of administratiekantoor met fiscale kennis. b. pseudo-werknemer Het kan ook nog anders. De predikant en de kerkenraad kunnen ervoor kiezen om voor de predikant het zogenaamde pseudo-werknemerschap toe te passen. Zoals de aanduiding al doet vermoeden, ook hier is net als bij het pseudo-ondernemerschap, geen sprake van de predikant als werknemer. Het belangrijkste kenmerk van de pseudo- 3

4 werknemer is, dat het inkomen onder de loonbepalingen wordt gebracht en dat derhalve de regels uit de Wet op de loonbelasting van toepassing zijn. Met nadruk zij hier vermeld, dat het pseudo-werknemerschap uitsluitend van belang is voor de loonheffing en niet doorwerkt naar de werknemersverzekeringen. De predikant wordt dus, indien gekozen wordt voor het pseudo-werknemerschap, daarmee géén werknemer De keuzemogelijkheid van het pseudo-werknemerschap vloeit overigens niet voort uit het nieuwe belastingstelsel. Ook voor 2000 bestond deze mogelijkheid al. Wel is per 1 januari 2001 de procedure vereenvoudigd. Er kan worden volstaan met een gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant aan de belastingdienst en daarmee is het pseudo-werknemerschap een feit. In het verleden hebben wij er op gewezen dat de keuze voor pseudo-werknemer voor de gemeente tot gevolg heeft, dat er loonadministratie moet worden bijgehouden en dat geeft hoe dan ook de nodige administratieve rompslomp. En het gaat altijd om een individuele keuze. Als bijvoorbeeld in een gemeente met meerdere predikanten de ene predikant kiest voor het pseudo-werknemerschap, dan zijn daarmee de andere predikanten niet gebonden aan deze keuze. Op deze wijze kunnen er dus verschillende posities binnen een gemeente ontstaan. Voorts moet hierbij worden opgemerkt, dat het pseudo-werknemerschap niet overdraagbaar is bij vertrek van een predikant naar een andere gemeente. Dan zal opnieuw een verzoek moeten worden ingediend en is de betreffende predikant afhankelijk van de medewerking van de nieuwe gemeente. Dit zijn een aantal drempels waarmee rekening moet worden gehouden bij de afweging voor of tegen het pseudo-werknemerschap. Dit laat onverlet dat de keuze voor pseudo-werknemer belangrijke voordelen heeft. Niet uitputtend, noemen we er een aantal: 1. een spaarregeling met de gemeente. Deze regeling kan fiscale voordelen hebben. 2. jubileumgratificatie is in dat geval onbelast. 3. mogelijkheid van de zogenaamde feestdagenvrijstelling van ƒ 300,-- per jaar. Daarnaast kan het een voordeel zijn dat de belasting direct wordt ingehouden. Hierdoor kunnen voorlopige aanslagen achterwege blijven en dit geeft wellicht enige financiële rust. N.B. Indien voor het pseudo-werknemerschap wordt gekozen dan moet de gemeente bij het inhouden van de belasting rekening houden met de te betalen belasting over de periodieke verhogingen bij NHK-predikanten. Wij adviseren in deze situatie contact op te nemen met het Bureau Predikanten. Een ander belangrijk aspect bij het pseudo-werknemerschap is, hoe fiscaal met onkosten wordt omgegaan. Als de predikant pseudo-werknemer wordt, dan is er geen mogelijkheid meer aanwezig om de gemaakte beroepskosten af te trekken. Dit is dus precies het tegenovergestelde van het pseudo-ondernemerschap. Wel is het mogelijk om, binnen bepaalde grenzen, bij het pseudo-werknemerschap de onkostenvergoedingen fiscaal vrij te verstrekken. Op dit moment hebben wij geen bedragen per onkostensoort beschikbaar kunnen krijgen. Het lijkt aannemelijk, dat de huidige onkostenvergoedingen voor predikanten - voor zover niet op declaratiebasis - hiervoor in aanmerking komen. Op dit moment kan hierover nog geen uitsluitsel worden gegeven. Belangrijke begrippen bij het bepalen van de omvang van de te vergoeden kosten zijn redelijkheid, billijkheid, aantoonbaarheid, e.d.. Nogmaals, thans bestaat er geen aanleiding om te veronderstellen dat de huidige onkostenvergoedingen niet aan deze criteria zouden voldoen. c. lastig kiezen Uit vorenstaande blijkt, dat het lastig is om te kiezen voor het een of het ander. Het is sterk gekoppeld aan de persoonlijke omstandigheden van de predikant en - zoals eerder opgemerkt - voor het pseudo-werknemerschap heeft de predikant altijd de medewerking van de gemeente nodig. De belangrijkste fiscale afweging lijkt te zijn, of het aantrekkelijker is om de onkosten belastingvrij vergoed te krijgen, of de onkosten in mindering te brengen op het inkomen. Wij adviseren bij een eventuele afweging een fiscaal deskundige te betrekken om vooraf de verschillende situaties door te rekenen alvorens een definitieve knoop door te hakken! 4

5 5. Enige bijzonderheden er uitgelicht, zoals de woning, reiskosten, alimentatie, sparen en beleggen, giften Buiten de in het kopje van deze paragraaf genoemde onderwerpen, is er natuurlijk nog veel meer te zeggen over het nieuwe belastingstelsel. Er zullen boeken over worden geschreven, procedures gevoerd, etc. Waar het in deze circulaire om gaat is om de predikant op weg te helpen, hoe hij/zij in het lopende jaar alvast rekening kan houden met de bijzondere positie in het nieuwe stelsel. In dat kader behandelen we nu nog de hierboven genoemde thema s. - de ambtswoning Wanneer de predikant verplicht is de ambtswoning te bewonen, dan gelden hiervoor de met de belastingdienst overeengekomen regels. Dat kan zijn de inhouding van de bekende 12% - de GKN regeling, of de bijtelling van de vergoeding voor het gemis van de ambtswoning - de NHK en ELK regeling. In het nieuwe stelsel geldt voor pseudo-ondernemers, dat voor het privé gebruik van de woning, een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt overeenkomstig de WOZ-waarde van de woning. Het gaat hier om een percentage van bijtelling dat kan oplopen tot 1,9% van de WOZwaarde, met een maximum van ƒ ,--. Kosten, lasten en afschrijvingen komen ten laste van de winst. Het is niet duidelijk of ten gevolge van de invoering van het nieuwe belastingstelsel, deze bijtelling ook voor predikanten gaat tellen. Wij gaan ervan uit dat de vigerende praktijk tot en met 2000, kan worden voortgezet in Indien de situatie inzake de ambtswoning wijzigt dan zal dit ook betrekking hebben op de pseudo-werknemer Mocht hierin verandering komen, dan zullen wij uiteraard bezien welke reactie van de zijde van de kerken gewenst is. - reiskosten Voor de reiskosten geldt dat de predikant op declaratiebasis - overeenkomstig de huidige onkostenvergoedingsregeling - de gemaakte kosten in rekening kan brengen. Voor de auto is dat 60 cent per kilometer voor dienstreizen. Dit zijn reizen die de predikant maakt in verband met de uitoefening van zijn ambt in de gemeente. Uit hoofde van deze onkostenvergoedingsregeling voor predikanten heeft de predikant, dus ook de part-time predikant, ook voor de reizen die hij/zij maakt van de woonplaats naar de gemeente voor de uitoefening van de ambtswerkzaamheden recht op een kilometerprijsvergoeding indien gebruik gemaakt wordt van een auto. Wel zal deze vergoeding, voor zover zij fiscaal wordt beschouwd als woon-werkverkeer leiden tot het heffen van belasting. Bij het pseudo ondernemerschap kunnen deze kosten worden afgetrokken; bij het pseudowerknemerschap kunnen deze kosten belastingvrij worden vergoed. fiscale behandeling van reiskosten: De nieuwe belastingwetgeving brengt voor wat betreft reiskosten belangrijke fiscale wijzigingen met zich mee. Om de verschillen in wetgeving voor wat betreft de aftrek en vergoeding van reiskosten bij pseudo-ondernemer en de pseudo-werknemer duidelijk te maken, gaan wij onderstaand uitvoerig op dit onderwerp in. Voor regelmatig woon-werkverkeer geldt een forfaitaire regeling (dit wil zeggen: een vast bedrag ongeacht de daadwerkelijk gemaakte kosten). Van regelmatig woon-werkverkeer is sprake indien men tenminste éénmaal per week pleegt te reizen tussen de woning en de plek van de werkzaamheden, óf indien men in een kalenderjaar meer dan 40 keer van zijn woning naar de plek van de werkzaamheden heeft gereisd. Indien er sprake is van regelmatig woon-werkverkeer en de pseudo-ondernemer reist met eigen vervoer, dan kan hij afhankelijk van de afstand een vast bedrag op het resultaat in mindering brengen. Voor wat betreft overige dienstreizen kan een bedrag van 60 cent per kilometer afgetrokken worden. Werknemers, dus ook pseudo-werknemers, kunnen vanaf 2001 nog wel onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer krijgen, indien zij met eigen vervoer reizen! Indien met het openbaar vervoer gereisd wordt, kan een onbelaste vergoeding gegeven worden dat gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten. Reist de pseudo-werknemer met het openbaar vervoer en krijgt hij geen reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer, dan kan hij een vast bedrag van zijn inkomen aftrekken (reisaftrek). De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal kilome- 5

6 ters dat per openbaar vervoer gereisd wordt. Overige reiskosten kunnen worden vergoed tegen 60 cent (auto) of de werkelijke kosten (openbaar vervoer). Nu kan men zich voorstellen dat er situaties zijn, waar geen gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer, dit gezien de tijdstippen waarop de predikant reist en/of omdat er geen goede verbindingen zijn. In dergelijke situaties is het mogelijk dat het reiskostenforfait buiten toepassing blijft en een vergoeding van 60 cent per kilometer verstrekt kan worden. Wij adviseren om in dergelijke situaties contact op te nemen met de belastinginspecteur waar men onder ressorteert en proberen of er redelijke afspraken kunnen worden gemaakt. - alimentatie Ook in het nieuwe belastingstelsel blijft betaalde alimentatie aan de gewezen echtgenote/echtgenoot aftrekbaar en wel in de vorm van een zogenoemde persoonsgebonden aftrek. Ontvangt de predikant alimentatie dan is dat voor hem/haar progressief belast inkomen. - sparen en beleggen Het inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. Hierbij wordt een vast fictief rendement gehanteerd van 4%. Over dit rendement wordt de belasting geheven volgens een vast percentage van 30%. Overigens vóór er sprake is van belastingheffing in deze box, geldt er een heffingsvrij vermogen voor iedereen van ƒ ,--. In box 3 worden ook de inkomsten betrokken uit een tweede woning. Ook hier geldt dat niet de werkelijke huurontvangsten meetellen, maar het fictieve rendement berekend over de waarde van de woning, minus de schulden inzake deze woning. NB: Hypotheekrente ter zake van de tweede woning mag niet meer worden afgetrokken. Voor predikanten kan het dus van belang zijn hier rekening mee te houden, als wordt overwogen kort voor het emeritaat een woning te kopen. Woont men nog niet in deze woning, dan zal naar alle waarschijnlijkheid deze woning als tweede woning worden beschouwd en derhalve vallen onder het regime van box 3. - lijƒrentepolissen Dikwijls wordt ook gespaard in de vorm van lijfrentepolissen. De tot nu bestaande basisaftrek van maximaal ƒ 6.075,-- komt te vervallen en wordt vervangen door een aftrek van maximaal ƒ 2.283,--. Hierbij zij opgemerkt dat er nog wel royalere mogelijkheden van aftrek zijn, wanneer aangetoond kan worden dat er sprake is van een pensioentekort. Bij predikanten kan hier al sprake van zijn, indien men niet toekomt aan de opbouw van een volledig pensioen. De betrokken predikantenpensioenfondsen kunnen de predikanten hierover nader informeren. (zie voor telefoonnummers onder aan dit artikel) - giƒten De mogelijkheid van giftenaftrek blijft gehandhaafd. Ook in het nieuwe belastingstelsel kunnen in box 1 de betaalde giften worden afgetrokken. De regel hierbij is, dat de giften aantoonbaar moeten zijn, dus bewijsstukken bewaren en de giften moeten meer bedrage dan 1 % van het totale inkomen, waarbij het minimum is bepaald op ƒ 132,-- en het maximum is gesteld op 10% van het totale inkomen. 6. Slotopmerking Met deze circulaire is getracht enige helderheid te verschaffen voor de predikanten inzake de wijze waarop voor hen het nieuwe belastingstelsel functioneert. Het is in dit bestek niet mogelijk om alle details te behandelen, meestal gaat het dan ook om de persoonlijke omstandigheden, die zich niet lenen voor een algemene behandeling in een circulaire als deze. Voor meer detailinformatie en vragen die op de persoonlijke omstandigheden betrekking hebben, raden wij dringend aan om contact op te nemen met een belastingadviesbureau of administratiekantoor met fiscale kennis. Het Bureau Predikanten is geen belastingadviesbureau. U kunt voor de specifieke vragen niet bij dit bureau terecht. 6

7 Uiteraard volgen wij de algemene ontwikkelingen en zijn wij alert op mogelijkheden en problemen voor de predikanten als beroepsgroep. Daar zijn we op dit moment ook nog volop mee bezig. Er zijn contacten met de belastingdienst om na te gaan of het zinvol is een onderzoek te doen naar een groepsregeling voor bijvoorbeeld representatiekosten. Er zijn goede contacten met de landelijke politiek en onlangs hebben wij de Vaste Kamercommissie voor Financiën van de Tweede Kamer benaderd. Ook hiervoor geldt dat we nog in gesprek zijn. Zodra er ontwikkelingen zijn die voor de groep van predikanten als geheel van belang is, zullen wij u hierover berichten. Utrecht, januari 2001 Bureau Predikanten SoW-kerken Nuttige adressen: Bureau Predikanten van de SoW-kerken, tel Belastingtelefoon Internet: Internet: 7

over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning

over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning Vignet Bond van Nederlandse Predikanten Vignet Samen op Weg Kerken 2 e Vervolg circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning Inleiding De vervolgcirculaire

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt.. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Mr. H. (Henk) Bettink RB Belastingadviseur ROZA Drs. J.A. (Arjan) Pul RB Belastingadviseur ROZA Fiscale beslommeringen Deel 1 Henk

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Computers Page 1 of 1

Computers Page 1 of 1 Computers Page 1 of 1 Computers U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen U mag u aan een werknemer een computer en dergelijke apparatuur (en bijbehorende apparatuur)

Nadere informatie

Tabellen DOOR DE STICHTING PREDIKANTSTRAKTEMENTEN UIT TE KEREN BEDRAGEN Tabel 12 De periodieke verhogingen 5

Tabellen DOOR DE STICHTING PREDIKANTSTRAKTEMENTEN UIT TE KEREN BEDRAGEN Tabel 12 De periodieke verhogingen 5 Aanhangsel bij de generale regeling voor de predikantstraktementen als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de generale regeling voor de traktementen, als bedoeld in ordinantie 13-42-1. Tabellen 2016 1. DOOR

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN).

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Vergoedingenreglement 2016

Vergoedingenreglement 2016 Vergoedingenreglement 2016 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5

Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5 Fiscale begrippenlijst Inhoudsopgave Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5 Winst uit onderneming 1. Ondernemer en onderneming

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Gastouders en de Belastingdienst

Gastouders en de Belastingdienst Gastouders en de Belastingdienst Freelancer of Ondernemer Start als gastouder altijd je eigen onderneming. Daardoor kun je gebruik maken van allerlei aftrekposten waardoor je veel minder belasting betaalt.

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

TOELICHTING Wettelijke regelingen Hoofdlijnen gemeentelijke verordening

TOELICHTING Wettelijke regelingen Hoofdlijnen gemeentelijke verordening TOELICHTING ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats, te weten bij wet, AmvB,

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 2 Instituut Financieel Management Last updated 14 mei 2010. Vraag 1 casus 1 In hoeverre zijn bovenstaande kosten aftrekbaar? Noem de relevante wetsartikelen. Omschrijving

Nadere informatie

Tabellen DOOR DE STICHTING PREDIKANTSTRAKTEMENTEN UIT TE KEREN BEDRAGEN Tabel 12 De periodieke verhogingen 5

Tabellen DOOR DE STICHTING PREDIKANTSTRAKTEMENTEN UIT TE KEREN BEDRAGEN Tabel 12 De periodieke verhogingen 5 Aanhangsel bij de generale regeling voor de predikantstraktementen als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de generale regeling voor de traktementen, als bedoeld in ordinantie 13-42-1. Tabellen 2017 1. DOOR

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN

ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De verordening is opgebouwd uit drie onderdelen: - voorzieningen voor raadsleden:

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2014

Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2014. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie