DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010"

Transcriptie

1 DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010

2

3 De staat van het Nederlandse vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 algemeen overzicht en specifiek onderzoek onder private equity&venture capital fondsen In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen in samenwerking met PricewaterhouseCoopers Mei 2010

4 inhoud Onderzoek Nederlandse fondsstructuren inhoud 04 voorwoord 08 deel I Algemene aspecten van Nederlandse fondsstructuren Nederland als vestigingsland voor investeringsfondsen Nederlandse fondsstructuren 2.1 De B.V. / Coöperatie structuur 2.2 De C.V. / Coöperatie structuur Juridische en fiscale aspecten van Nederlandse fondsvehikels 3.1 De Commanditaire Vennootschap als fondsvehikel 3.2 Het Fonds voor Gemene Rekening als fondsvehikel 3.3 De Coöperatie als fondsvehikel 3.4 De B.V. / N.V. als fondsvehikel Specifieke fiscale faciliteiten voor Nederlandse fondsen 4.1 De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) 4.2 De Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) Het Nederlandse toezicht op investeringsfondsen 24 deel II Resultaten en bevindingen van het onderzoek voor private equity&venture capital Inleiding Nederlandse juridische aspecten van fondsstructuren 2.1 Rechtsvormen in fondsstructuren 2.2 Tevredenheid met bestaand spectrum 2.3 Juridische barrières 2.4 Algemene beoordeling van de juridische infrastructuur Nederlandse fiscale aspecten van fondsstructuren 3.1 Mogelijkheden voor belastingneutraliteit 2

5 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 inhoud 3.2 Gebruik van bijzondere belastingfaciliteiten 3.3 Impact van focus op managementvergoeding 3.4 Rulingklimaat 3.5 BTW-obstakels 3.6 Algemene beoordeling van de fiscale infrastructuur Nederlandse toezichtrechtelijke aspecten van fondsstructuren 4.1 Toezichtregime in Nederland 4.2 Vrijstellingen van de vergunningvereisten 4.3 Verplichte onafhankelijke waardeerder onder de concept AIFM-Richtlijn 4.4 Bewaarderseis onder de concept AIFM-Richtlijn 4.5 Transparantie-eisen onder de concept AIFM-Richtlijn Nederlandse accountancy aspecten van fondsstructuren 5.1 Rapporteringregimes 5.2 Voorkeuren IFRS bij beleggers 5.3 Mate van transparantie van financiële gegevens 5.4 Wil om transparantie te vergroten 5.5 Vragen over de financiële gegevens Het Nederlandse vestigingsklimaat 6.1 Belang van de verschillende categorieën 6.2 Stabiliteit 6.3 Algemene beoordeling van het vestigingsklimaat 6.4 Toekomstverwachtingen 52 deel III Conclusies en aanbevelingen van de NVP 3

6 voorwood Onderzoek Nederlandse fondsstructuren Voorwoord Deze publicatie biedt u een algemeen overzicht van de staat van het Nederlandse vestigingsklimaat voor private equity&venture capital fondsen opgezet in of via Nederland. Tevens is een inleiding opgenomen met betrekking algemene aspecten van enkele Nederlandse fondsstructuren. Nederland is traditioneel gezien altijd een aantrekkelijk vestigingsland geweest voor het internationale bedrijfsleven. Dit was te danken aan de goede logistieke en financiële infrastructuur, zoals de Rotterdamse haven, Schiphol en de Nederlandse bancaire sector, het goede opleidingsniveau en de talenkennis in de Nederlandse arbeidsmarkt evenals de geografische ligging van Nederland in Europa. Ook wat het vestigingsklimaat voor investeringsfondsen met betrekking tot private equity & venture capital betreft, heeft Nederland altijd een goede reputatie gehad. Voor deze investeringsfondsen is vooral de financiële infrastructuur van een land van groot belang. Naast een goede bancaire sector spelen hierbij in het bijzonder ook de fiscale faciliteiten en juridische mogelijkheden voor het opzetten van fondsen een grote rol. Wat betreft de juridische en fiscale vormgeving van een investeringsfonds, heeft Nederland zich altijd als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor investeerders, management en het structureren van acquisities geprofileerd. Naast het grote aantal belastingverdragen dat Nederland heeft gesloten, de Nederlandse deelnemingsvrijstelling, de afwezigheid van een interest en royalty bronbelasting en de mogelijkheid tot het afsluiten van rulings speelt een aantal specifieke fiscale faciliteiten voor investeringsfondsen een rol. In dit kader heeft Nederland het afgelopen decennium maatregelen doorgevoerd om het vestigingsklimaat voor internationale fondsen duidelijker op de kaart te zetten ten opzichte van klassieke vestigingslanden als Luxemburg. De aantrekkingskracht van het Nederlandse vestigingsklimaat bevindt zich echter in een dynamisch internationaal speelveld dat doorlopend aan verandering onderhevig is. De regelgeving van overheden heeft in een toenemende mate te maken met internationale concurrentie. Buitenlandse jurisdicties 4

7 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 voorwoord brengen doorlopend verbeteringen aan in hun fiscale en juridische faciliteiten om hun vestigingsklimaat voor investeringsfondsen te verbeteren. Gezien het dynamische internationale speelveld is de NVP van mening dat een evaluatie van de positie van Nederland als vestigingsland belangrijk is. Dit met name om te bepalen of en in hoeverre mogelijkheden voor verbetering van het structureren van fondsen in of via Nederland mogelijk zijn. In tijden van economische recessie en een crisis op de financiële markten is het zowel voor het Nederlandse bedrijfsleven alsook de overheid van vergroot belang om kritisch naar de positie van Nederland te kijken, om geen kans ongelegen te laten de Nederlandse economie te stimuleren. Om de positie van het Nederlandse vestigingsklimaat te kunnen beoordelen, heeft de NVP in samenwerking met PricewaterhouseCoopers geïnventariseerd wat de knelpunten bij de leden van de NVP zijn bij het opzetten en onderhouden van fondsstructuren in of via Nederland. Naar aanleiding van het resultaat van dit onderzoek doet de NVP specifieke aanbevelingen aan de betreffende instanties. De vragen die in het onderzoek zijn opgenomen variëren van algemene tot zeer specifieke vragen omtrent verscheidene aspecten die voor private equity&venture capitalfondsen een rol spelen bij het opzetten en onderhouden van een fondsstructuur in of via Nederland. Deel I van deze publicatie is een inleiding met betrekking tot algemene aspecten van Nederlandse fondsstructuren. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in Deel II. Bij de interpretatie van de antwoorden op de vragen over de concept AIFM-Richtlijn (4.3 t/m 4.5) dient de lezer er rekening mee te houden dat gedurende het onderzoek duidelijk was dat het voorstel van de Europese Commissie van april 2009 nog aanzienlijke wijzigingen zou ondergaan, waardoor de reikwijdte en de mogelijke impact van de richtlijn nog onzeker waren. De conclusies alsmede de aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek zijn opgenomen in Deel III. 5

8 voorwoord Onderzoek Nederlandse fondsstructuren Dank voor de totstandkoming van het onderzoek gaat in de eerste plaats uit naar alle leden van de NVP die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Bij de verwerking van de resultaten van het onderzoek is de uiterste zorg betracht. Mocht u echter vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de uitkomsten van het onderzoek, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de NVP of PricewaterhouseCoopers. De NVP en PricewaterhouseCoopers hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de opbouw van een evenwichtig en concurrerend Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen met betrekking tot private equity&venture capital. NVP André Olijslager PricewaterhouseCoopers Oscar Kinders Gijs Fibbe 6

9 7

10 deel I Onderzoek Nederlandse fondsstructuren Algemene aspecten van Nederlandse fondsstructuren Deel I 1. nederland als vestigingsland voor investeringsfondsen Met een goede logistieke en financiële infrastructuur, een goed opleidingsniveau en talenkennis van de arbeidsmarkt is Nederland een aantrekkelijk vestigingsland voor bedrijven. Omdat kapitaal eenvoudiger en sneller is te verplaatsen dan arbeid, zijn investeringsfondsen doorgaans ook makkelijker te verplaatsen naar een andere jurisdictie dan multinationale ondernemingen. Om die reden zijn voor investeringsfondsen met name de regelingen in een jurisdictie met betrekking tot mobiel kapitaal van belang, zoals de fiscale en juridische faciliteiten. Bij de opzet van investeringsfondsen wordt ernaar gestreefd dat investeerders hun investeringen fiscaal neutraal kunnen poolen zonder dat op het niveau van het fonds belasting wordt betaald. In dit kader heeft Nederland het afgelopen decennium een reeks specifieke maatregelen doorgevoerd om Nederland als vestigingsklimaat op de kaart te zetten. Een van de belangrijke eerste stappen is de afschaffing van de kapitaalsbelasting in 2006 geweest. Ook is de Nederlandse dividendbelasting geleidelijk verlaagd en deze wordt op termijn mogelijk afgeschaft. Daarnaast is Nederland ook altijd al een aantrekkelijk vestigingsland geweest vanwege het grote aantal belastingverdragen dat Nederland heeft gesloten. Specifiek voor investeringsfondsen heeft Nederland daarnaast fiscale faciliteiten ingevoerd zoals de Fiscale Beleggingsinstelling ( FBI ) en de Vrijgestelde Beleggingsinstelling ( VBI ). Op deze faciliteiten wordt in paragraaf 4 meer in detail ingegaan. 8

11 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 hoofdstuk 1 Nederland heeft een reeks specifieke maatregelen doorgevoerd gericht op het vestigingsklimaat De fiscale en juridische faciliteiten voor investeringsfondsen vinden hun weerslag in de juridische structuur van fondsen. De structuur van een investeringsfonds is afhankelijk van diverse factoren. Globaal gesproken zal voor de fondsstructuur allereerst bepalend zijn waar en wie de investeerders zijn, waar het management is gevestigd en waarin het fonds investeert. Verder is bepalend welk type investeringsfonds wordt opgezet, bijvoorbeeld of het een private equity fonds, hedgefonds, staatsfonds, onroerend goed fonds of pensioenfonds etc. is, en wat de gebruikte investerings- en exit-strategie van het fonds is. Verder zullen onder meer de levensduur van het fonds, de manier waarop management participeert en de aanwending van het risicodragende vermogen van invloed zijn op de fondsstructuur. Daar waar private equity zich doorgaans richt op de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zal een hedgefonds beleggen in financiële instrumenten. Ook de wijze waarop de toe- en uittreding tot het fonds is geregeld, zal bepalend zijn voor de juridische structuur. Private equity is doorgaans als closed-end gestructureerd. Hedgefondsen zijn daarentegen veelal als open-ended opgezet en hebben een langere looptijd. In de volgende paragrafen zal bij de verschillende onderdelen van de juridische structuur van een investeringsfonds worden stilgestaan vanuit een Nederlands juridisch en fiscaal perspectief. Alvorens de aspecten van enkele specifieke Nederlandse fondsvehikels de revue te laten passeren, zal eerst een globaal overzicht worden gegeven van Nederlandse fondsstructuren. 9

12 deel I Onderzoek Nederlandse fondsstructuren 2. Nederlandse fondsstructuren 2.1 De B.V. / Coöperatie structuur Het meest voorkomende fondsvehikel voor Nederlandse fondsen is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ( B.V. ) (hetgeen wordt bevestigd door de uitkomst van het onderzoek in paragraaf 2.1 van Deel II). Zowel de B.V. als de naamloze vennootschap ( N.V. ) kenmerken zich doordat de beleggers, in hun hoedanigheid van aandeelhouder, in hun aansprakelijkheid zijn beperkt tot het ingelegde kapitaal. De B.V./N.V. zijn onderworpen aan kapitaalsbeschermingsregels waardoor dividenduitkeringen alleen mogelijk zijn indien er voldoende vrij uitkeerbare reserves aanwezig zijn. De commerciële aantrekkingskracht van de B.V. en de N.V. bestaat onder meer in de algemene bekendheid van beide rechtsvormen in het commerciële verkeer. Het is derhalve ook niet verbazingwekkend dat de B.V. ook in 2009 nog steeds het meest gebruikte fondsvehikel in Nederland is. Een veelvoorkomende fondsstructuur waarin een B.V. wordt gebruikt is hieronder vereenvoudigd weergegeven. B.V. meest voorkomende fondsvehikel in Nederland Nederlandse en EU beleggers < 5% Feeder Coöperatie > 5% Nederlandse en EU beleggers > 5% Fonds B.V. Investeringen De B.V. en de N.V. zijn beiden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Omdat beide rechtsvormen tevens zijn opgenomen in de bijlage bij de Europese Moeder/Dochter Richtlijn, kunnen dividenduitkeringen aan kwalificerende Europese vennootschappen echter vrij van dividendbelasting worden verstrekt. Indien Nederlandse of EU beleggers een belang van ten minste 5% houden in de B.V. of N.V. zal daarom in beginsel geen dividendbelasting op de winstuitkeringen aan deze beleggers moeten worden ingehouden. 10

13 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 hoofdstuk 2 Coöperatie flexibel vanuit juridisch perspectief Indien beleggers minder dan 5% houden in het fonds, bestaat de mogelijkheid om hun belangen te bundelen in een coöperatie. De winstuitkering van het fonds aan de coöperatie is niet aan dividendbelasting onderworpen en de vervolguitkering van de coöperatie aan de beleggers evenmin. Doordat het mogelijk is de coöperatie dusdanig te structureren dat deze niet onderworpen is aan de Nederlandse dividendbelasting, is deze rechtsvorm een aantrekkelijk vehikel als feeder vennootschap in Nederlandse fondsstructuren (zie in meer detail paragraaf 3.3). Onder de huidige Nederlandse wetgeving zijn winsten uitgekeerd door een coöperatie waarin minder dan 5% wordt gehouden ook vrijgesteld van vennootschapsbelasting op het niveau van corporate investeerders (dit in tegenstelling tot een B.V. waarin ten minste 5% moet worden gehouden). Derhalve biedt in deze variant de coöperatie een zeer aantrekkelijke mogelijkheid als feeder entiteit waarin de investeringen kunnen worden gebundeld. Doordat zowel een B.V. als N.V. in beginsel aanspraak kan maken op de Nederlandse deelnemingsvrijstelling, zijn winsten behaald met kwalificerende investeringen in aandelenbelangen vrijgesteld van vennootschapsbelasting op het fondsniveau. Deze combinatie van fiscale en juridische voordelen van de B.V. en N.V., eventueel in combinatie met een coöperatie als feeder vehicle, creëren een aantrekkelijke belastingneutrale Nederlandse fondsstructuur. 2.2 De C.V. / Coöperatie structuur De Nederlandse Commanditaire Vennootschap (C.V.) is vergelijkbaar met Britse en Amerikaanse limited partnerships, die in het buitenland vaak gebruikt zijn als fondsvehikel in venture capital- en private equity-structuren. Ook in Nederland is deze rechtsvorm veelvuldig in gebruik in fondsstructuren waar naast Nederlandse ook buitenlandse beleggers participeren. De beherend vennoot van de C.V. treedt op als management company en de beleggers, in hun hoedanigheid van commanditaire vennoten, brengen kapitaal in. Juridisch gezien is een C.V. een overeenkomst en niet een rechtspersoon. Niettemin is de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten, de beleggers, beperkt tot hun geïnvesteerde vermogen. De beherend vennoot is in beginsel onbeperkt aansprakelijk. Om de 11

14 deel I Onderzoek Nederlandse fondsstructuren aansprakelijkheid van de beherend vennoot toch te beperken, wordt deze vaak in de rechtsvorm van een B.V. uitgeoefend. Nederlandse en EU beleggers < 5% Nederlandse en EU beleggers > 5% Feeder Coöperatie Feeder B.V. Buitenlandse beleggers Fonds C.V. Fonds Coöperatie Investeringen Vanuit een Nederlands belastingperspectief, kan de C.V. zowel als transparant als non-transparant kwalificeren, afhankelijk van de inhoud van de C.V.-overeenkomst (zie in meer detail paragraaf 3.1). Veelal is de C.V. dusdanig gestructureerd dat deze transparant is en om die reden niet is onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting (zie in meer detail paragraaf 3.1). Als een fiscaal transparante C.V. als fondsvehikel in internationale verhoudingen wordt gebruikt, wordt veelal een tussenholding, doorgaans een coöperatie, opgericht om toegang tot het Nederlandse belastingverdragennetwerk te garanderen. Door het gebruik van een coöperatie kan het fonds in beginsel ook aanspraak maken op de Nederlandse deelnemingvrijstelling. Hierdoor zijn winsten behaald door de coöperatie met kwalificerende investeringen in aandelenbelangen vrijgesteld van vennootschapsbelasting op het fondsniveau. De winstuitkering van de coöperatie aan de beleggers in de C.V. zijn, mits juist gestructureerd, evenmin onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting. Voor zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers kan ook in deze variant worden gewerkt met feeder entiteiten bestaande uit een coöperatie danwel een B.V.. Ook in deze fondsstructuur bestaat de mogelijkheid voor Coöperatie toegang tot Nederlandse belastingverdragen 12

15 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 hoofdstuk 3 beleggers met een belang van minder dan 5% in het fonds, om deze belangen te bundelen in een coöperatie (zie ook onderdeel 2.1). De winstuitkering van de C.V. aan de coöperatie is niet aan dividendbelasting onderworpen en de vervolguitkering van de coöperatie aan de beleggers evenmin. Derhalve zal bij zowel een directe als indirecte belegging in de C.V. door zowel een binnenlandse als een buitenlandse belegger de beleggingen in het fonds belastingneutraal kunnen worden gestructureerd voor Nederlandse fiscale doeleinden. Bovenstaande structuren zijn vereenvoudigde voorbeelden van wat zoal wordt gebruikt in Nederland als fondsstructuur. In de praktijk zal al naar gelang de specifieke eisen van management en investeerders alsmede ingegeven door de specifieke investeringen, de concrete fondsstructuur op maat moeten worden gemaakt. Naast deze algemene fondsstructuren worden soms ook onder andere een Fonds voor Gemene Rekening en de Fiscale Beleggingsinstelling en Vrijgestelde Beleggingsinstelling gebruikt. Naast de klassieke fondsvehikels als de N.V., B.V. en C.V. beschreven in voormelde paragraaf, zal in de volgende paragrafen beknopt op de algemene aspecten van enkele specifieke fondsvehikels worden ingegaan. 3. juridische en fiscale aspecten van Nederlandse fondsvehikels 3.1 De Commanditaire Vennootschap als fondsvehikel Zoals vermeld in paragraaf 2.2, is de Nederlandse Commanditaire Vennootschap (C.V.) vergelijkbaar met Britse en Amerikaanse limited partnerships, die in het buitenland vaak gebruikt zijn als fondsvehikel in venture capital- en private equity-structuren. Een C.V. moet minimaal één beherend vennoot hebben en minimaal één commanditair vennoot. Alleen de beherend vennoot is bevoegd, binnen de doelstelling van de C.V., de C.V. naar buiten toe te vertegenwoordigen en verplichtingen voor de C.V. aan te gaan. Beherende vennoten zijn in deze capaciteit hoofdelijk aansprakelijk. Een commanditaire vennoot is slechts aansprakelijk voor het kapitaal dat hij bijdraagt. Een commanditaire vennoot mag niet als beherend vennoot optreden, op naam van de C.V. handelen of de C.V. op welke manier dan ook aan overeenkomsten 13

16 deel I Onderzoek Nederlandse fondsstructuren met derden binden op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid. De C.V. kan worden opgericht bij notariële akte, maar een C.V. kan ook ontstaan door een onderhandse akte. De C.V.-overeenkomst bepaalt de doelstelling van het samenwerkingsverband. Om dit doel te bereiken is elke vennoot verplicht geld, goederen en/of rechten in te brengen in de C.V.. Traditioneel gezien brengt de beherend vennoot arbeid in (bijvoorbeeld in de vorm van managementdiensten) en brengen de commanditaire vennoten, i.e. de beleggers, kapitaal in. Er geldt geen minimumkapitaaleis voor de C.V.. Een C.V. dient te worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als zij activiteiten in Nederland onderneemt. Als gevolg hiervan is de C.V. verplicht zijn jaarverslag bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren. Vanuit fiscaal perspectief kan C.V. zowel transparant als nontransparant kwalificeren Juridisch gezien is een C.V. een overeenkomst en niet een rechtspersoon. Onder voorgestelde wetgeving ter hervorming van het personenvennootschapsrecht wordt aan de C.V. de optie geboden te kiezen voor rechtspersoonlijkheid, waardoor zij zelfstandig drager van rechten en plichten kan worden (zie in meer detail Onderdeel II, paragraaf 2.2). Deze variant zal bekend staan als Commanditaire Vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR). Vanuit een Nederlands belastingperspectief, kan de C.V. zowel als transparant als non-transparant kwalificeren, afhankelijk van de inhoud van de C.V.-overeenkomst. De C.V. is transparant voor belastingdoeleinden, wanneer buiten het geval van vererving en legaal, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten niet kan plaats vinden zonder toestemming van alle vennoten. Dit betekent dat voor elke wijziging in beleggers alle bestaande beleggers toestemming moeten geven. Als dat op die manier geregeld is in de C.V.-overeenkomst, is de C.V. niet zelfstandig belastingplichtig en worden het inkomen en de activiteiten van de C.V. toegerekend aan de achterliggende beleggers. De C.V. is dan niet onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Als een fiscaal transparante C.V. als fondsvehikel in internationale verhoudingen wordt gebruikt, wordt veelal een tussenholding (doorgaans een Coöperatie zie paragraaf 2.2) opgericht om toegang tot het Nederlandse belastingverdragennetwerk te garanderen. Mocht niet 14

17 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 hoofdstuk 3 aan de eisen van fiscale transparantie worden voldaan, dan geldt de C.V. als een niet-transparante C.V. en wordt deze als zelfstandige belastingplichtige in de heffing van zowel de vennootschapsbelasting als dividendbelasting betrokken. 3.2 Het Fonds voor Gemene Rekening als fondsvehikel Onder een Fonds voor Gemene Rekening ( FGR ) wordt verstaan een fonds ter verkrijging van voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming aangemerkt. In het Nederlandse civiele recht is er geen basis voor een FGR. Juridisch is het dus enkel een contract tussen participanten om gezamenlijk geld te beleggen en de opbrengst daaruit te delen. Een FGR is niet een zelfstandig drager van rechten en plichten. De betekenis van het FGR ligt daarbij volledig in de fiscale behandeling. Als de bewijzen van deelgerechtigdheid verhandelbaar zijn, wordt het FGR behandeld als een zelfstandig belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting ( open fonds voor gemene rekening ). De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist. Dit geldt met dien verstande dat ingeval vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden aangemerkt. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, geldt het FGR als een besloten fonds voor gemene rekening en wordt deze voor de vennootschapsbelasting als transparant aangemerkt. Mede hierdoor is het besloten fonds voor gemene rekening een geschikte samenwerkingsvorm voor het bundelen van internationaal pensioenvermogen, het zogenoemde asset pooling. De aantrekkingskracht bestaat dan vooral in de transparantie voor belastingdoeleinden. Voor investeringsfondsen kunnen de eisen daarvoor echter vanuit commercieel perspectief een struikelblok zijn, zeker naar mate er meer participanten zijn. 15

18 deel I Onderzoek Nederlandse fondsstructuren 3.3 De Coöperatie als fondsvehikel De Nederlandse Coöperatie wordt de laatste tijd steeds vaker als fondsvehikel, als feeder entiteit voor de beleggers danwel als investeringsentiteit gebruikt. De coöperatie is een bijzondere vorm van de vereniging. Een coöperatie moet opgericht zijn met als doel stoffelijk voordeel voor de leden te behalen en mag in dit verband (in tegenstelling tot een gewone vereniging) ook winsten uitdelen. Een coöperatie is een rechtspersoon en dus kan zij, juridisch gezien, zelfstandig drager van rechten en plichten zijn. Toch kent deze rechtsvorm weinig dwingend recht en dus is zij gemakkelijker aan te passen aan de wensen van management en specifieke beleggers. Toenemend gebruik coöperatie in fondsstructuren Zo geldt er voor de oprichting geen minimale kapitaaleis. Wel is vereist dat de coöperatie door minimaal twee leden wordt opgericht. Een dergelijke oprichting geschiedt bij notariële akte, waarin tevens de statuten worden opgenomen. In principe kunnen zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als contractuele samenwerkingsverbanden (zoals de C.V.) als lid van een coöperatie worden toegelaten. Indien in de statuten niet anders wordt bepaald, zijn alle leden voor gelijke delen aansprakelijk. In zo n geval is er sprake van een coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (Coöperatie W.A.). De wet biedt echter ook de mogelijkheid voor een coöperatie met beperkte (Coöperatie B.A.) of uitgesloten aansprakelijkheid (Coöperatie U.A.). De flexibiliteit van de coöperatie is met name van belang als het gaat om winstallocatie. Hier zijn geen regels van dwingend recht van toepassing, dus kunnen de statuten zelf bepalen hoe dit gebeurt. Hierdoor is het in principe mogelijk om een winstallocatie te realiseren die voor een aantal lidmaatschapsrechten (bijvoorbeeld die van het management) anders wordt berekend. De coöperatie is specifiek genoemd als belastingplichtige entiteit in de vennootschapsbelasting. In de dividendbelasting staat geen referentie naar de coöperatie en daardoor is de coöperatie geen dividendbelasting verschuldigd, mits de statuten op juiste wijze worden vorm gegeven. De coöperatie heeft toegang tot de voordelen van de Nederlandse belastingverdragen. Dientengevolge kan de coöperatie profiteren van de lagere belastingtarieven, zoals neergelegd in de belastingverdragen, op uitkeringen van passieve inkomsten. Bovendien is de coöperatie opgenomen in de bijlage bij de Europese 16

19 De staat van het Nederlands vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 hoofdstuk 3 Moeder/Dochter Richtlijn en heeft zij daarom recht op de voordelen die daaruit volgen. De recente populariteit van de coöperatie in fondsstructuren komt mede doordat zij inmiddels een bekende vorm is in het Nederlandse fiscale stelsel en zij flexibel vorm te geven is. Daarnaast kunnen eventuele dividenden en vermogenswinsten door de werking van de deelnemingsvrijstelling veelal belastingvrij worden gerealiseerd en belastingvrij worden gerepatrieerd naar de beleggers. 3.4 De B.V. / N.V. als fondsvehikel De Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ( B.V. ) en de Nederlandse naamloze vennootschap ( N.V. ) zijn rechtspersonen die juridisch erg op elkaar lijken en wijdverbreid worden gebruikt. Beiden zijn zij rechtspersonen met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Het voornaamste verschil tussen beiden is dat de aandelen in een N.V. vrij overdraagbaar kunnen worden gemaakt en aandelen in een B.V. niet. De aandelen in een N.V. zouden daarom ook op de beurs kunnen worden genoteerd. Zowel de oprichting van de B.V. als de N.V. gebeurt bij notariële akte. De Minister van Justitie dient daarbij een Verklaring van geen Bezwaar af te geven. Tenslotte dient de B.V./N.V. ingeschreven te worden in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van de regio waar zij volgens de statuten is gevestigd. Een B.V./N.V. wordt gekenmerkt door een zgn. afgescheiden vermogen, waardoor een aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de B.V./N.V.. Bij oprichting van een B.V. geldt een minimumkapitaal van Voor een N.V. bedraagt het minimumkapitaal De storting op aandelen kan naast een storting in geld eventueel plaatsvinden in natura. In dergelijke gevallen dient wel een accountantsverklaring te worden overlegd. B.V. / N.V. meest bekende rechtsvormen in Nederland De B.V. en de N.V. zijn beiden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. De B.V. is tevens opgenomen in de bijlage bij de Europese Moeder/Dochter richtlijn. Dientengevolge kunnen dividenduitkeringen aan kwalificerende Europese vennootschappen vrij van dividendbelasting worden verstrekt. In tegenstelling tot de coöperatie kent de B.V./N.V. wel kapitaalsbeschermingsregels. Dividenduitkeringen zijn 17

20 deel I Onderzoek Nederlandse fondsstructuren derhalve alleen mogelijk indien er voldoende vrij uitkeerbare reserves aanwezig zijn. De aantrekkingskracht van de B.V. en de N.V. bestaat in de algemene bekendheid van de rechtsvormen. In fondsstructuren zijn ze daarom erg geschikt om op te treden als fondsvehikel, tussenhoudster, werkmaatschappij of special purpose vehicle. 4. specifieke fiscale faciliteiten voor Nederlandse fondsen 4.1 De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) Sinds 1 augustus 2007 bestaat in de vennootschapsbelasting het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling ( VBI ). Het primaire doel van het nieuwe VBI-regime is om in Europa een level playing field te creëren en beleggingsinstellingen die zich naar onder meer Luxemburg en Ierland hebben verplaatst, terug te halen naar Nederland. Onder Luxemburgse regimes als de SICAV/SICAF (société d investissement à capital variable/fixe) kunnen momenteel beleggingsresultaten onbelast worden gerealiseerd, doordat de gehele winst van de SICAV/SICAF is vrijgesteld. In Nederland was dat tot voor kort met de fondsvehikels zoals de Commanditaire Vennootschap (C.V.) en de Coöperatie in beginsel niet mogelijk voor investeringen die buiten de toepassing van de deelnemingsvrijstelling vallen (bijvoorbeeld belangen van minder dan 5% in aandelen en overige investeringen). Het VBI-regime is primair bedoeld voor beleggingsmaatschappijen van banken en financiële instellingen. Om in aanmerking te komen voor het VBI-regime moet de entiteit een N.V., een open fonds voor gemene rekening of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm zijn. Een VBI opteert ervoor subjectief te zijn vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting en op winstuitkeringen hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden. Buitenlandse corporate participanten worden door het VBI-regime niet belastingplichtig in Nederland. Een VBI heeft geen toegang tot het Nederlandse belastingverdragennetwerk. Hierdoor heeft de VBI in beginsel geen recht op vermindering van buitenlandse bronbelasting ingehouden op investeringen in het buitenland. VBI geen toegang tot Nederlandse belastingverdragen 18

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016

Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016 Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016 De Nederlandse coöperatie in de dividendbelasting 1 Kader In zijn schrijven van 27 mei 2016, betreffende fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Ter promotie van Curaçao en zijn financiële sector schreven de advocaten Sueena Francisco en Arthur

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 MR. M.VERMEER De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Nr. 76 / augustus 2007 O & F 34 Op 15 februari 2007 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aspecten van de invoering. van het nieuwe personenvennootschapsrecht. Discussiepaper. ASRE Onderzoeksseminar januari 2009

Fiscaalrechtelijke aspecten van de invoering. van het nieuwe personenvennootschapsrecht. Discussiepaper. ASRE Onderzoeksseminar januari 2009 Fiscaalrechtelijke aspecten van de invoering van het nieuwe personenvennootschapsrecht Discussiepaper ASRE Onderzoeksseminar januari 2009 Mr. J.H. Elink Schuurman MRE Discussienota ten behoeve van het

Nadere informatie

Reactie NVP op de concept corporate governance code

Reactie NVP op de concept corporate governance code Reactie NVP op de concept corporate governance code 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen ( NVP ) maakt langs deze weg graag gebruik van de uitnodiging om te reageren op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1 Fiscale

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Lagere eisen voor fiscale transparantie van beleggingsfondsen: een mooi afscheidscadeau van Zalm?

Lagere eisen voor fiscale transparantie van beleggingsfondsen: een mooi afscheidscadeau van Zalm? schap eming Lagere eisen voor fiscale transparantie van beleggingsfondsen: een mooi afscheidscadeau van Zalm? Inleiding Op 11 januari 2007 is een tweetal besluiten van de minister van Financiën (hierna:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden-

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Inleiding en uitgangspunten De provincie Zuid-Holland heeft te maken met verbonden

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 april 2008 Betreft:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*]

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] Vakblad Financiële Planning, De VBI en het open fonds voor gemene rekening Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: 17-08-2015 Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] De vrijgestelde belegginginstelling

Nadere informatie

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Spotlight Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Jaap Husson - Capital Markets & Accounting Advisory Services,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie