MBO en gemeentelijk jeugdbeleid: Conferentie voor MBO en gemeenten over wat werkt in de gezamenlijke aanpak van ondersteuningsvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBO en gemeentelijk jeugdbeleid: Conferentie voor MBO en gemeenten over wat werkt in de gezamenlijke aanpak van ondersteuningsvragen"

Transcriptie

1 MBO en gemeentelijk jeugdbeleid: dit werkt! Conferentie voor MBO en gemeenten over wat werkt in de gezamenlijke aanpak van ondersteuningsvragen 11 november 2014, uur Drenthe College, A. de Vriesstraat 70, Assen

2

3 Programma uur Ontvangst en keuze voor workshops uur Opening door dagvoorzitter Hans Huibers uur Aftrap door Gini Coutinho, lid College van Bestuur Drenthe College Over de kansen van de stelselwijzigingen voor onderwijs, onder steuning en participatie en de meerwaarde van samenwerking uur Positive Action door Anke Koning, Drenthe College en Corine Bossenbroek, Yorneo uur Samenwerking tussen MBO en gemeentelijk jeugdbeleid, dat klinkt logisch, maar is het dat ook? De aansluitingsvragen uitgelicht. Statement door Jan van Zijl, voorzitter MBO raad, en Marianne Schrijver, programmamanager Economische ontwikkeling, Arbeidsmarkt en Innovatie VNG, gevolgd door een verdiepend gesprek in aanwezigheid van wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen over de aansluiting in de praktijk uur Eerste ronde workshops tot uur (zie de bijlage voor een overzicht) uur Lunch met korte interviews van gasten door studenten van het Drenthe College uur Tweede ronde workshops tot uur (zie de bijlage voor een overzicht) uur De meerwaarde van echte samenwerking: verbinden van twee werelden Samenspraak tussen docenten en begeleiders onder leiding van Ben Brinkman uur Afsluiting door Anke Koning, Corine Bossenbroek en de dagvoorzitter Aansluitend napraten met drankje tot uur 2

4 > School als werkplaats en Bedrijf als werkplaats Drie jaar geleden zijn de gemeente Leeuwarden, het ROC Friesland College en 12 instellingen voor (jeugd)zorg en welzijn gestart met School Als Werkplaats (SAW). Doel: voortijdige schooluitval op MBO niveau 2 tegengaan. Met subsidie van zorgverzekeraar De Friesland is SAW actief op alle niveaus en is gestart met een zelfde manier van werken in bedrijven. Kern van deze aanpak: een team hulpverleners uit eerste en tweede lijn zijn werkzaam in school, in de klas naast de docent (coach). De school is werkplaats geworden omdat hulpverleners met en voor cursisten OP SCHOOL en IN DE KLAS aan het werk gaan. Neem in deze workshop een kijkje in de keuken van SAW. Een werker en docent(coach) gaan vertellen vanuit de praktijk. Verder is er gelegenheid vragen te stellen, projectleiding en gemeente zijn aanwezig. Na afloop krijg je een exemplaar van de methodiek, beschreven door het NJi, mee. Liesbeth Buijs David Rooth > Een positief pedagogisch basisklimaat & korte lijnen tussen onderwijs en zorg, Drenthe college Passend jeugdbeleid is erop gericht de sociale omgeving rondom jongeren zo te versterken dat elke jongere zich optimaal kan ontwikkelen. Goede verbindingen tussen alle leefmilieus waarin jongeren opgroeien zijn hierbij essentieel. In deze workshop worden vanuit de visie van Passend Jeugdbeleid praktijkvoorbeelden met u gedeeld van het investeren in het pedagogisch basisklimaat, de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren, het verbinden van de verschillende leefmilieus en het samenwerken rondom zorgvragen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: wat zijn de ervaringen met het programma Positive Action binnen het Drenthe College? Wat zijn de (beoogde) resultaten? Welke rol speelt Positive Action bij het terugdringen van VSV? Hoe wordt er samengewerkt bij zorgvragen? Welke stappen moeten er nog worden gezet om de lijnen korter te maken en hoe verloopt dit proces? Anke de Koning Corine Bossenbroek 3

5 > Klas als werkplaats, Stek jeugdhulp met Albeda College en Zadkine College in Rotterdam Op de MBO scholen werken veel verschillende hulpverleners met allemaal hun eigen specialisatie. Vaak hebben studenten vooral op niveau 1 en 2 problemen op meerdere leefgebieden. Dit betekent dat studenten, maar dus ook Studie Loopbaan Begeleiders (SLB ers) met veel verschillende hulpverleners te maken hebben. Vanuit het onderwijs is de wens uitgesproken dat de hulpverlening duidelijker georganiseerd en gepositioneerd is in de school. Dit realiseren we door een nieuwe werkwijze: de klas als werkplaats (KAW). Er wordt één hulpverlener aan een klas gekoppeld die samen met de SLB er verantwoordelijk is voor de zorg en het onderwijs rondom deze klas. De KAW medewerker zal de zorgvragen samen met de student proberen te beantwoorden. Als het een vraag is die andere deskundigheid vraagt, schakelt deze medewerker een andere collega in. Voor zowel de leerling als de SLB er geeft dit duidelijkheid over waar zij terecht kunnen met hun zorgvragen. De hulpverlening is zichtbaarder en de lijntjes zijn korter met het onderwijs. De hulpverlener vormt de schakel tussen de school en overige hulpverlening. Jacco Pols 4

6 > InHuis, ROC Ter AA Ans Versteeghen (schoolmaatschappelijk werk): Als er zoveel jongeren vroegtijdig de school verlaten moeten we ophouden om rondom de school alsmaar meer instituties en instellingen te bouwen en hulpverleners in de school uitnodigen om te komen helpen!. Gerrit Coenders (schoolspycholoog): Studenten benaderen als JONGEREN, jongeren waar het soms even niet goed mee gaat, jongeren voor wie hun kwaliteit van leven voor ons de inspiratie moet zijn. Voor het grootste deel van die groep zijn aandacht, echte interesse en soms wat specifieke hulp voldoende om hun leven weer op de rails te krijgen. Ja. Mooi gezegd en weinig op in te brengen,.. MAAR wat betekent dit voor de praktijk? Binnen ROC Ter AA stond de good practice van het project: School als werkplaats (Frieslandcollege) model. Nu, driekwart jaar later, gesterkt door ervaringen met InHuis maken we een pas op de plaats. We vragen ons hardop af: Hoe is het gelopen? Wat hebben we ervaren en kunnen leren? Hoe gaan we verder? Toon van Wetten Bert Engelen > in West Brabant Ziekteverzuim van MBO-ers? Wat kunnen we er mee? Studieloopbaanbegeleiding en de aanpak van schoolverzuim moeten helpen om schooluitval te voorkomen. En wat als de leerling zich (wel erg vaak) ziek meldt? Wat moet en kun je dan als schoolloopbaanbegeleider? Zij hebben vaak het gevoel weinig grip te hebben op het ziekteverzuim van hun leerlingen. Tegelijkertijd zien ze een groep leerlingen die dreigt uit te vallen. De methodiek is op verzoek van en samen met het ROC West-Brabant ontwikkeld om MBO-ers met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. laat zien wat scholen en jeugdgezondheidszorg hierin voor elkaar kunnen betekenen. Ook benieuwd naar hoe schoolloopbaanbegeleiders en MBO-ers zelf tegen (hun rol bij) ziekteverzuim aankijken? En welke tips ze hebben voor de school om het ziekteverzuim van MBO-ers te verminderen? Aan de hand van filmmateriaal en het vertellen over onze ervaringen en onderzoeksresultaten gaan we graag in gesprek met u. Yvonne Vanneste 5

7 > Verzuim 18+ We missen je Hoe werken MBO-instelling en RMC-functie samen aan verzuim van niet-leerplichtige leerlingen? Deze vraag staat centraal in deze workshop. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Ingrado een landelijk project ontwikkeld voor een preventieve aanpak van verzuim 18+. Een van de speerpunten van Verzuim 18+ We missen je is de samenwerking tussen de MBO-instelling en omringende RMC-regio s. Aan de hand van de interactieve internetapplicatie Hotspotviewer verzuim 18+ nemen we u mee in de visie op een effectieve gezamenlijke aanpak die inmiddels op tal van plaatsen in het land vorm krijgt. De hotspotviewer maakt het voedingsgebied inzichtelijk van een MBO-instelling. Door de instelling centraal te stellen en het initiatief te leggen bij de regio met de meeste MBO-deelnemers kun je werken aan een regionale verzuimagenda. Tijdens de workshop komen voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk aan bod. Kortom: dit wilt u niet missen. Elly Pastoor Paul Löwik > Trajectbegeleiding; de verbinding tussen school en sociale wijkteams, Graafschap College Het Graafschap College heeft schoolmaatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en ambulant begeleiders samengevoegd in Trajectbegeleidersteams. Iedere beroepssector heeft een eigen team van trajectbegeleiders die dichtbij de onderwijsteams en de studenten functioneren. Ongeveer 7% (+ 700) van de studenten wordt doorverwezen en ontvangt begeleiding vanuit de Traject begeleidersteams. Een deel van de kosten van de trajectbegeleiders wordt betaald door negen Achterhoekse gemeenten. Dit vanuit de visie dat de school een goede vindplaats is voor de vroege signalering van jongerenproblematiek. Trajectbegeleiders zijn de verbindende schakel tussen het onderwijs en de sociale wijkteams in de kernen, dorpen en wijken. De samen werking tussen trajectbegeleiders en sociale wijkteams wordt de komende periode uitgewerkt. In de workshop zal een nadere toelichting gegeven worden op de visie achter trajectbegeleiding, de wijze waarop dat is georganiseerd binnen het Graafschap College, de samenwerking met de gemeenten en de verbinding met de sociale wijkteams. Alex Jansen 6

8 > Samenwerking 4 MBO s en Gemeente Amsterdam rond jeugdbeleid Amsterdamse MBO-instellingen en de gemeente Amsterdam: MBO als wijk In deze workshop geven de Amsterdamse MBO-instellingen en de gemeente Amsterdam een toelichting op het gezamenlijke tracé dat zij hebben doorlopen en op dit moment nog doorlopen, om te komen tot een nieuwe organisatie rondom de jeugdhulp op de Amsterdamse MBO-instellingen. In de workshop komen aan de orde de samenwerking tussen de gemeente en de MBO-instellingen, het proces, de knelpunten en de concrete plannen om te komen tot een consistenter zorgstructuur voor de MBO-populatie in Amsterdam. De workshop wordt gegeven door een vertegenwoordiger van de MBO-instellingen en een projectmanager van de gemeente die bij het gehele proces zijn betrokken, zodat de verschillende invalshoeken en de verschillende belangen van alle betrokken partijen aan bod komen. Ervaringen die door de partijen tijdens het proces zijn opgedaan en de uitdagingen waar we nog voor staan willen we graag met andere instellingen en gemeenten delen. Ellie Miedema gemeente Amsterdam Mia de Graaf > S(choolTalent)-Team Laat u inspireren door de ervaringen en resultaten van het S(choolTalent)-Team Motiveren, confronteren, inspireren en activeren: dat zijn de kernwoorden die omschrijven wat het S(choolTalent)-Team doet. Het Nordwin College, ROC Friese Poort en Het Buro willen een duurzame toekomst voor jongeren, hiervoor wordt gewerkt aan een diploma, vaardigheden, zelfredzaamheid en het oplossen van knelpunten. In de praktijk betekent dit dat teams met vrijwilligers vanuit Het Buro actief zijn op scholen om jongeren te ondersteunen die risico hebben om de school voortijdig te verlaten. Hiervoor worden ze uitgebreid getraind in de methodiek van Het Buro en is er een intensieve samenwerking met de scholen en de projectleiding/professionals van Het Buro. Ook is er een samenwerking met instellingen voor geïndiceerde hulpverlening waardoor specialistische zorg effectief en zonder wachtlijsten ingezet kan worden. Het S-Team brengt het generalistisch werken op scholen op een innovatieve manier in de praktijk waarmee er een brug wordt geslagen tussen Passend Onderwijs en Welzijn Nieuwe Stijl. Erik de Breij 7

9 > Focus op het talent, niet op beperking, Noorderpoort en Lentis over KAIRO Het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen is, in samenwerking met Noorderpoort Groningen, KAIRO gestart. KAIRO staat voor kennisontwikkeling autisme integratie regulier onderwijs. Studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) die een middelbare beroepsopleiding volgen hebben soms extra ondersteuning nodig. Niet omdat ze de lesstof niet begrijpen, maar door problemen in het verwerken van informatie en sociale en communicatieve beperkingen. Om deze studenten te helpen is KAIRO gestart. Het doel van KAIRO is een student met ASS helpen bij het behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op school/vroegtijdig school verlaten. Het ATN biedt behandeling gedurende de gehele opleiding. Hiermee wordt succesvol en preventief ingespeeld op de extra ondersteuningsbehoefte van de betreffende student in samenwerking met de begeleiders op het Noorderpoort. In de workshop besteden we aandacht aan de samenwerking, de integrale aanpak, de eerste resultaten, knelpunten en de inhoud van KAIRO. Wilma de Groot Belita Seinstra 8

10 > Virtueel Bovenstedelijk Jongerenteam Naast de lokale jeugdteams organiseert de gemeente Den Haag een Virtueel Bovenstedelijk Jongerenteam (16-27 jaar). Hierin zijn alle vormen van ondersteuning aan jongeren vanuit onder wijs, zorg en toeleiding naar werk, vertegenwoordigd. Deelnemende partijen werken op de locaties waar de jongeren komen, zoals de MBO-locaties, het SZW jongerenloket en het JIT-loket. Dit bovenstedelijk jongerenteam beweegt als een soort vliegende brigade tussen een aantal scholen, maar vormt tegelijkertijd de link met de wijkgerichte jeugdteams, de sociale wijkteams, SZW, veiligheidshuis, etc. en met de teams in aanpalende regio s. Iedere deelnemende partij is bekend met de werkwijze en met de andere partijen en kan snel schakelen naar een ander voor intercollegiaal overleg of voor het overdragen van een dossier. Het onderwijs maakt via het schoolmaatschappelijk werk deel uit van dit bovenstedelijk team en kan dus eveneens snel opschalen en jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning inzetten. Graag laten we jullie zien hoe we dat gaan organiseren en horen we van jullie hoe het nog beter kan. Sabine Kunst Truus van Noort gemeente Den Haag > Plus-coaching Leiden Wat is de Pluscoach voor organisatie? In schooljaar 2010 is de pluscoach gestart ter voorkomen van uitval van kwetsbare jongeren in het onderwijs (VO/ MBO). Wat maakt dit initiatief onderscheidend? Het gaat om jongeren van jaar met multiproblematiek. De school kan aanmelden bij het bovenregionale team Pluscoach, dat per direct een coach met de juiste expertise levert. Het bovenregionale team bestaat uit coaches van 14 verschillende organisaties. Enkele voorbeelden van aangemelde problematiek zijn: gezins-, loopbaan-, gedrags-, verslavings-, financiële-, psychische problemen of delinquentie. Door dit concept is men in staat veel sneller de juiste dienst te leveren daar waar nodig en gebruikt men de kwaliteiten van de diverse aanbieders zo optimaal mogelijk. Het succes van dit initiatief? Uit onderzoek naar voortijdig school verlaten blijkt dat tijdelijke uitplaatsing uit het onderwijs weinig rendement oplevert. Uit de resultaten van de Pluscoach vanaf 2010 blijkt dat van de bijna 2000 multi-problem jongeren ruim 89% nog in het onderwijs zit. Michael Burghout 9

11 Notities 10

12

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

leerling passend onderwijs maken we samen

leerling passend onderwijs maken we samen Om de Om de leerling 1 leerling passend onderwijs maken we samen Inhoud Doorgaande lijnen... 1 Zorgwekkend ziekteverzuim... 2 Thuiszitters... 3 Van VSO naar arbeid... 4 Bovenschoolse arrangementen... 5

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Pieter Jansen en Irene de Kort, PfS Nederland Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Twee jaar na de start van het eerste leercentrum in Zwolle staat Playing for Success Nederland voor een

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie